Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες"

Transcript

1 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, ως αυτόνοµο ίδρυµα σύµφωνα µε τον περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόµο του 1963 και τα σχετικά άρθρα του Συντάγµατος της Κυπριακής ηµοκρατίας. Από τον Ιούλιο του 2002, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διέπεται από τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµο του Ο νόµος αυτός διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Επίσης, τον Ιούλιο του 2002, τροποποιήθηκαν οι σχετικές πρόνοιες του Συντάγµατος ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως ορίζει το κοινοτικό κεκτηµένο. Από την 1 η Μαΐου 2004, ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, και ο ιοικητής της συµµετέχει στο Γενικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενόψει της ένταξης της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ, ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµος τροποποιήθηκε το Μάρτιο του 2007 ώστε να εναρµονιστεί πλήρως µε το κοινοτικό κεκτηµένο και πιο συγκεκριµένα, µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με την τροποποίηση επιτεύχθηκε η νοµική σύγκλιση µε 1

2 τα ισχύοντα στη ζώνη του ευρώ, που είναι µια από τις βασικές προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ. Οι περισσότερες πρόνοιες του τροποποιητικού νόµου που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2007 θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ (1 η Ιανουαρίου 2008). Σκοποί και αρµοδιότητες Σύµφωνα µε τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµο του 2002 όπως τροποποιήθηκε, ο πρωταρχικός σκοπός της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών. Χωρίς να επηρεάζεται η επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη γενική οικονοµική πολιτική του Κράτους. Οι βασικές αρµοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι οι ακόλουθες: η χάραξη και άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής (στην έννοια της νοµισµατικής πολιτικής περιλαµβάνεται και η πιστωτική πολιτική) η άσκηση της πολιτικής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της λίρας έναντι των άλλων νοµισµάτων, σύµφωνα µε το πλαίσιο της συναλλαγµατικής πολιτικής που διαµορφώνει το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από γνωµοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών αποθεµάτων της ηµοκρατίας 2

3 η εποπτεία των τραπεζών η προώθηση, ρύθµιση και επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών, εκκαθάρισης ή και διακανονισµού συναλλαγών η προσφορά υπηρεσιών ή η άσκηση καθηκόντων τραπεζίτη και αντιπροσώπου της ηµοκρατίας σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα και η συµµετοχή ως µέλους σε διεθνείς νοµισµατικούς και οικονοµικούς οργανισµούς. Από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ (1 η Ιανουαρίου 2008), θα αλλάξουν ριζικά οι πρώτες δύο αρµοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αφού η λίρα θα αντικατασταθεί από το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν θα χαράζει πλέον αυτόνοµη νοµισµατική πολιτική, αλλά θα συµβάλλει στη χάραξη και εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από την 1 η Ιανουαρίου, 2008, οι αρµοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου θα διαµορφωθούν ως ακολούθως: η συµβολή, ως αναπόσπαστο µέρος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, στη χάραξη και εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της Κοινότητας 3

4 η κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επίσηµων αποθεµάτων της ηµοκρατίας, στα οποία περιλαµβάνονται τα διαθέσιµα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του ηµοσίου σε συνάλλαγµα και χρυσό η διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγµα, καθώς και η διαχείριση, συναλλαγµατικών αποθεµάτων τα οποία δυνατόν να παραχωρηθούν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για διαχείριση η εποπτεία των τραπεζών, χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος η προσφορά υπηρεσιών ή η άσκηση καθηκόντων τραπεζίτη και αντιπροσώπου της ηµοκρατίας σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα η προώθηση, ρύθµιση και επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών, εκκαθάρισης ή / και διακανονισµού συναλλαγών η συλλογή, επεξεργασία και διανοµή στατιστικών στοιχειών, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που απαιτούνται για την έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκπλήρωση των καθηκόντων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως αναπόσπαστου µέρους του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και η συµµετοχή ως µέλους σε διεθνείς νοµισµατικούς και οικονοµικούς οργανισµούς, επιφυλασσόµενης σχετικής εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 4

5 Ιστορική αναδροµή Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέλαβε πλήρως τις αρµοδιότητές της αναφορικά µε την προσφορά υπηρεσιών της ως τραπεζίτη της κυβέρνησης και τη διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών αποθεµάτων, καθώς και την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ελέγχου συναλλάγµατος. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα ενίσχυσε την εσωτερική της δοµή, και άρχισε τη διαµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου εποπτείας των τραπεζών καθώς και του πλαισίου άσκησης νοµισµατικής πολιτικής. Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η νοµισµατική πολιτική έγινε πιο ενεργός, και η εποπτεία των τραπεζών τέθηκε σε πιο συστηµατική βάση. Σε αυτή την περίοδο εκδόθηκαν και τα πρώτα κυβερνητικά αξιόγραφα, µε σκοπό την ενθάρρυνση των εγχώριων αποταµιεύσεων και τη µη πληθωριστική χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Μετά την οικονοµική καταστροφή που προκάλεσε η τουρκική εισβολή το 1974, η Κεντρική Τράπεζα συµµετείχε ενεργά στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της οικονοµίας. Έτσι, η Κεντρική Τράπεζα ακολούθησε επεκτατική νοµισµατική πολιτική και διευκόλυνε τη χρηµατοδότηση των στεγαστικών αναγκών των προσφύγων και της αναπλήρωσης των απολεσθέντων κεφαλαιουχικών αποθεµάτων και της σχετικής υποδοµής. Η συµβολή της Κεντρικής Τράπεζας στην ταχεία ανάκαµψη και αισθητή βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών που ακολούθησε ήταν καθοριστική. Επίσης, κατά την περίοδο µετά την εισβολή, η Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια για ανάπτυξη της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηµατικού και χρηµατοοικονοµικού κέντρου. Ειδικότερα, ο τοµέας 5

6 διεθνών επιχειρήσεων παρουσίασε ταχεία πρόοδο και επέκταση, συµβάλλοντας σηµαντικά στις εισπράξεις συναλλάγµατος και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας στο νησί. Από τη δεκαετία του 1990, η Κεντρική Τράπεζα ενέτεινε τις προσπάθειές της για την ελευθεροποίηση και εκσυγχρονισµό του χρηµατοοικονοµικού τοµέα. Αυτό ήταν επιβεβληµένο τόσο για οικονοµικούς λόγους όσο και για σκοπούς εναρµόνισης των οικονοµικών δοµών και πολιτικών της Κύπρου µε εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 1996 η Κεντρική Τράπεζα εισήγαγε ένα νέο πλαίσιο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής, ευθυγραµµισµένο µε τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η Κεντρική Τράπεζα αντικατέστησε τα όργανα άµεσου ελέγχου της ρευστότητας στην οικονοµία µε µεθόδους που βασίζονται στην αγορά. Το ελάχιστο ποσοστό ρευστότητας, που ήταν το κύριο εργαλείο νοµισµατικής πολιτικής, εγκαταλείφθηκε. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς που διενεργούνται µέσω δηµοπρασίας έγιναν το κύριο εργαλείο ελέγχου της ρευστότητας. Η Κεντρική Τράπεζα εισήγαγε, επίσης, τις δηµοπρασίες αποδοχής καταθέσεων ως µέσο απορρόφησης πλεονάζουσας ρευστότητας. Παράλληλα, από την αρχή του 1996 οι τίτλοι του δηµοσίου εκδίδονται µε τη µέθοδο της δηµοπρασίας, η οποία επιτρέπει στα επιτόκια να αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς. Σταθµός στην πορεία ελευθεροποίησης του χρηµατοοικονοµικού τοµέα ήταν η κατάργηση του νοµικά καθορισµένου ανωτάτου ορίου επιτοκίων την 1 η Ιανουαρίου

7 Στα πλαίσια των προσπαθειών της για εκσυγχρονισµό του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο, η Κεντρική Τράπεζα εφάρµοσε πρόγραµµα σταδιακής κατάργησης των περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων (που χρονολογούνταν από την εποχή της αποικιοκρατίας). Η σταδιακή απελευθέρωση της διακίνησης κεφαλαίων επιταχύνθηκε µετά την κατάργηση του ανωτάτου ορίου επιτοκίων την 1 η Ιανουαρίου Τον Ιούλιο του 2003 ψηφίστηκε ο περί της ιακίνησης Κεφαλαίων Νόµος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νόµος αυτός, µεταξύ άλλων, κατάργησε τον περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµο, ολοκληρώνοντας έτσι την κατάργηση των συναλλαγµατικών περιορισµών και διασφαλίζοντας την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, µε ορισµένες µόνο εξαιρέσεις, σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Βασικές εργασίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νοµισµατική πολιτική Η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής είναι αρµόδια για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής απαρτίζεται από το ιοικητή και πέντε άλλα µέλη και συνεδριάζει τακτικά, περίπου κάθε µήνα, καθορίζοντας τα βασικά επιτόκια. Για την επίτευξη των σκοπών της νοµισµατικής πολιτικής και ειδικότερα, για τη ρύθµιση των πιστώσεων και της προσφοράς χρήµατος στην οικονοµία, η Κεντρική Τράπεζα έχει στη διάθεσή της τα ακόλουθα µέσα: 7

8 Πράξεις ανοικτής αγοράς. Είναι το κύριο µέσο διαχείρισης της ρευστότητας στην αγορά. ιενεργούνται µέσω δηµοπρασίας για παροχή ή απορρόφηση ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα. Πάγιες διευκολύνσεις. Υπάρχουν δύο τύποι πάγιων διευκολύνσεων προς τις τράπεζες, µε σκοπό την προσφορά και απορρόφηση ρευστότητας διάρκειας µίας ηµέρας: (α) η διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης (το επιτόκιο της οποίας καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα και σηµατοδοτεί το ανώτατο όριο των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς διάρκειας µιας ηµέρας) και (β) η διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων (το επιτόκιο της οποίας καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα και σηµατοδοτεί το κατώτατο όριο των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς διάρκειας µιας ηµέρας). Ελάχιστα αποθεµατικά. Οι τράπεζες έχουν υποχρέωση να διατηρούν ελάχιστα αποθεµατικά µε την Κεντρική Τράπεζα. Ο λογαριασµός ελάχιστων αποθεµατικών είναι ο µόνος λειτουργικός λογαριασµός των τραπεζών µε την Κεντρική Τράπεζα. Ρύθµιση και εποπτεία τραπεζών Αναφορικά µε την εποπτεία των τραπεζών, κύριος στόχος της Κεντρικής Τράπεζας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, η ελαχιστοποίηση του συστηµικού κινδύνου και η προστασία των καταθετών. 8

9 Οι κανόνες, η πολιτική και η πρακτική της Κεντρικής Τράπεζας είναι ευθυγραµµισµένες µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συστάσεις της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµος του 1997, όπως έχει τροποποιηθεί, ο οποίος καθορίζει το νοµικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών στην Κύπρο, αντικατοπτρίζει τις αρχές και τις διατάξεις των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµος ρυθµίζει θέµατα όπως: τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας άσκησης τραπεζικών εργασιών, τη διατήρηση ελάχιστων κεφαλαίων και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, τη ρευστότητα των τραπεζών, τους περιορισµούς στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, στις δραστηριότητες και στις επενδύσεις των τραπεζών, την εποπτεία και επιθεώρηση των τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την επιβολή κυρώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. τους περιορισµούς στην κατοχή του µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών και τον προσδιορισµό των προσώπων που δεν δικαιούνται να ενεργούν ως διοικητικοί σύµβουλοι ή ως διευθυντές των τραπεζών. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τους περί Συγκάλυψης, Έρευνας και ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµους του 1996 έως 2004, η Κεντρική Τράπεζα είναι η εποπτική αρχή για τις τράπεζες σε 9

10 σχέση µε την καταπολέµηση του ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος. Υπό την ιδιότητά της αυτή, η Κεντρική Τράπεζα έχει εκδώσει σειρά οδηγιών προς τις τράπεζες, για την εφαρµογή αυστηρών διαδικασιών προσδιορισµού της ταυτότητας πελατών, την τήρηση αρχείου, την αναγνώριση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών, το διορισµό και τα καθήκοντα των λειτουργών συµµόρφωσης, και την επιµόρφωση και εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων. Συστήµατα πληρωµών Η Κεντρική Τράπεζα προσδίδει µεγάλη σηµασία στα συστήµατα πληρωµών, εφόσον η οικονοµική δραστηριότητα στηρίζεται στην ύπαρξη αποτελεσµατικών και ασφαλών τρόπων για τη διενέργεια πληρωµών, και η οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών προωθεί τη χρηµατοικονοµική σταθερότητα. Η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά µε τον ευρύτερο τραπεζικό τοµέα, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσµατική ανταπόκριση στις εξελίξεις στον τοµέα των συστηµάτων πληρωµών, ιδιαίτερα ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ από την Κύπρο την 1 η Ιανουαρίου Στην Κύπρο λειτουργούν σήµερα έξι συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών: Σύστηµα Εµβασµάτων Μεγάλης Αξίας Σύστηµα του Κυπριακού Γραφείου Συµψηφισµού Επιταγών Σύστηµα Εκκαθάρισης και ιακανονισµού Πληρωµών µε Τραπεζικές Κάρτες Σύστηµα Εµβασµάτων Μικρής Αξίας (JCCTransfer) Σύστηµα Κυβερνητικών Εµβασµάτων 10

11 Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Η Κεντρική Τράπεζα είναι ο διαχειριστής του Συστήµατος Εµβασµάτων Μεγάλης Αξίας, του Συστήµατος Κυβερνητικών Εµβασµάτων, και του Συστήµατος του Κυπριακού Γραφείου Συµψηφισµού Επιταγών. Προετοιµασία για την υιοθέτηση του ευρώ Για την οµαλή υιοθέτηση του ευρώ από την Κύπρο, η Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονοµικών ετοίµασαν στρατηγικό σχέδιο δράσης για την εισαγωγή του ευρώ, το οποίο υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο το εκέµβριο του Η Κεντρική Τράπεζα, ως νοµισµατική αρχή της χώρας έχει καίριο ρόλο στο έργο της µετάβασης στο ευρώ και έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο σε όλες τις πτυχές, νοµικές, τεχνικές και επικοινωνιακές, που αφορούν τις αρµοδιότητές της. Η ενηµέρωση του κοινού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή µετάβαση στο ευρώ και, για το σκοπό αυτό, η Κεντρική Τράπεζα έχει πραγµατοποιήσει και συνεχίζει να πραγµατοποιεί σειρά ενηµερωτικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει ενηµερωτικά δελτία για το ευρώ, παρουσιάζει την έκθεση από τη λίρα στο ευρώ και οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις για τις διάφορες πτυχές της εισαγωγής του ευρώ. Οργάνωση και ευθύνες Το οργανόγραµµα της τράπεζας καθώς και πληροφορίες για τις ευθύνες κάθε µίας από τις ιευθύνσεις της τράπεζας βρίσκονται στον διαδικτυακό χώρο της τράπεζας στη διεύθυνση 11

12 Τα στοιχεία επικοινωνίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: ιεύθυνση: Λεωφόρος Τζων Κέννετυ 80, 1076 Λευκωσία ιεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ , 1395 Λευκωσία 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Β) 197 198 ΕΝΟΤΗΤΑ VΙΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΠΟ ΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 59(4) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΜΠΟ ΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΕΛΛΑ Α Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ ΤΜΗΜΑ : Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. Πληροφορίες: Μ. Κανά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ:: ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:: ΔΙΙΑΧΕΙΙΡΙΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: το θεσμικό πλαίσιο και η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα