ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2 Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

3

4 Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή... 5 ΙΙ. Στάδιο σύνταξης νομοθετήματος ΙΙΙ. ΙV. Στάδιο υποβολής προσχεδίου του νομοθετήματος στη Νομική Υπηρεσία Στάδιο υποβολής προσχεδίου του νομοθετήματος στο Υπουργικό Συμβούλιο V. Στάδιο υποβολής του νομοθετήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων VI. Στάδιο δημοσίευσης του νομοθετήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ... 51

5

6 I Εισαγωγή

7

8 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ Στα πλαίσια της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020, συνεχίζεται η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (ΡΠ) που αποτελεί ένα πλαίσιο πολιτικής με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη διακυβέρνηση. 2. Η Βελτίωση του ΡΠ προωθεί τη μείωση της γραφειοκρατίας, μέσω της απλοποίησης της νομοθεσίας και των περίπλοκων κρατικών διαδικασιών και έχει ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί απορρύθμιση. 3. Για προώθηση της Βελτίωσης του ΡΠ στην Κύπρο, ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/7/07, Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ειδική Μονάδα (ΚΕΜ) για τη Βελτίωση του ΡΠ του Υπουργείου Οικονομικών. Το ΕΠΔ αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (www.better regulation. org.cy). 4. Στα πλαίσια των εργασιών της ΚΕΜ, διαπιστώθηκε η ανάγκη παροχής διευκρινίσεων/κατευθυντηρίων γραμμών προς τους δημόσιους λειτουργούς που ετοιμάζουν προσχέδια νομοθετημάτων, ως προς τα έγγραφα που θα πρέπει να τα συνοδεύουν, ανάλογα με το στάδιο προώθησης του προσχεδίου νομοθετήματος. 5. Για διευκόλυνση των δημοσίων λειτουργών, τον Οκτώβριο του 2010 σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ετοιμάστηκε Οδηγός Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, ο οποίος κωδικοποιεί τα στάδια της πιο πάνω διαδικασίας, αναφέροντας τα έγγραφα που πρέπει να επισυ- 7

9 νάπτονται σε κάθε στάδιο. Ο Οδηγός, ο οποίος έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, στάληκε με εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. 6. Με βάση νέα δεδομένα και εγκυκλίους, προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης του υφιστάμενου Οδηγού. Ο παρών Οδηγός αποτελεί τον αναθεωρημένο Οδηγό Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, ο οποίος εκτυπώθηκε σε μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη έκδοση, και καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα για τη Βελτίωση του ΡΠ (www.better-regulation.org.cy), για εύκολη πρόσβαση. 7. Ευελπιστούμε ότι ο Οδηγός θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην καθημερινή εργασία των δημοσίων λειτουργών. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 8

10 II Στάδιο σύνταξης νομοθετήματος

11

12 1. Το στάδιο της σύνταξης ενός νομοθετήματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό αφού η επιτυχής ολοκλήρωσή του αναμένεται να οδηγήσει σε δύο σημαντικά αποτελέσματα: Βελτιωμένη Ποιότητα, δηλαδή το νομοθέτημα να είναι σε απλή και κατανοητή γλώσσα, να μην επιβάλλει αχρείαστες και χρονοβόρες διαδικασίες και να έχει λάβει υπόψη τυχόν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ούτως ώστε να είναι σωστά μελετημένο και να μην χρήζει τροποποίησης. Καθολική Αποδοχή, δηλαδή το νομοθέτημα να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό αφού, από τα αρχικά στάδια ετοιμασίας του νομοθετήματος, προωθήθηκε η εμπλοκή των τελικών αποδεκτών (πολίτες, επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα κτλ), σύμφωνα με τις καλές αρχές διαβούλευσης. 2. Για προώθηση των εν λόγω στόχων, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: (1) Ευρωπαϊκές Αρχές Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει πέντε (5) βασικές αρχές για τη Βελτίωση του ΡΠ, τις οποίες τα κράτη-μέλη συστήνεται όπως ακολουθούν, κατά τη σύνταξη νέων νομοθετικών ρυθμίσεων: (i) Αναγκαιότητα-Αναλογικότητα: Οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προωθείται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Πριν τη σύνταξη της νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές επιλογές πολιτικής, συγκρίνοντας τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής. Κατά τη σύνταξη της νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιπτώσεις που θα επιφέρει η ρύθμιση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ακολουθώντας την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (Think Small First). Παράλληλα, πρέπει να εξε- 11

13 τάζεται και ο διοικητικός φόρτος (ΔΦ) 2, με τον οποίο θα επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις. Εκεί και όπου αρμόζει, θα πρέπει να προωθούνται περισσότερο «αναμορφωτικές» και όχι «τιμωρητικές» ποινές. (ii) Υπευθυνότητα: Οι Ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν εξηγήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα και τους πολιτικούς στόχους της νομοθετικής ρύθμισης. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εξηγούν πώς και γιατί κατέληξαν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο της ρύθμισης. Οι Ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή μια σειρά από σαφή πρότυπα και κριτήρια, με βάση τα οποία θα υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. (iii) Συνέπεια: Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να συνάδει πλήρως με την υφιστάμενη νομοθεσία, αποφεύγοντας έτσι αντιθέσεις μεταξύ της προτεινόμενης και της υφιστάμενης νομοθεσίας που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τομέα, στο σύνολο της. Οι Ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να ακολουθούν μια ομοιόμορφη διαδικασία στον τρόπο που νομοθετούν, σε κάθε τομέα πολιτικής. (iv) Διαφάνεια: Οι στόχοι πολιτικής, καθώς και η ανάγκη για προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να επεξηγούνται πλήρως και να διαβιβάζονται εγκαίρως σε όλους τους ενδιαφερόμενους/ επηρεαζόμενους φορείς. Πρέπει παράλληλα, να καθορίζεται και συγκεκριμένη χρονική περίοδος κατά 2. Διοικητικός Φόρτος: ο φόρτος που συνεπάγεται η συλλογή και η παροχή των πληροφοριών, οι οποίες δεν θα συλλέγονταν ή δεν θα παρέχονταν αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες νομικές διατάξεις. 12

14 την οποία, αυτοί που θα κληθούν να συμμορφωθούν με τη ρύθμιση, να έχουν χρόνο να ενημερωθούν σωστά και να προσαρμοστούν. Οι διαδικασίες του δημόσιου διαλόγου πρέπει να βελτιωθούν και να είναι ομοιόμορφες σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. Πρέπει να διεξάγεται αποτελεσματικός δημόσιος διάλογος με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων /επηρεαζόμενων φορέων από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού της νομοθετικής ρύθμισης, έτσι ώστε οι απόψεις και η εμπειρία των ενδιαφερόμενων/επηρεαζόμενων φορέων να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό της ρύθμισης. Πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη νομοθετική ρύθμιση, η οποία πρέπει να είναι γραμμένη σε απλή και κατανοητή γλώσσα. (v) Αποτελεσματικότητα: Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να στοχεύει επακριβώς στην επίλυση του προβλήματος που προτίθεται να απαμβλύνει. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η εύκολη εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης, με στόχο την επίτευξη, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερης συμμόρφωσης σε αυτήν. Παράλληλα, πρέπει να προωθείται συστηματική αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, για σκοπούς διαπίστωσης τυχόν ρυθμίσεων που μπορεί να θεωρηθούν ξεπερασμένες. (2) Ευρωπαϊκές Αρχές Μείωσης του Διοικητικού Φόρτου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στα κράτη-μέλη όπως, κατά τη σύνταξη νέων νομοθετημάτων, λαμβάνονται υπόψη οι Βασικές Αρχές για τη Μείωση του ΔΦ, όπως αυτές καθορίστηκαν από την ίδια μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης του 2007 (COM(2007)23) 3, και οι οποίες είναι: 3. Σχετική εγκύκλιος στάληκε σε όλα τα Υπουργεία στις 19/10/09, 13

15 (α) Μείωση της συχνότητας των Υποχρεώσεων Πληροφόρησης (ΥΠ) 4 αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων στο ελάχιστο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των ουσιωδών στόχων της νομοθεσίας και ευθυγράμμιση της συχνότητας υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τις διάφορες συναφείς νομοθετικές πράξεις, όπου είναι εφικτό. (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Διερεύνηση του κατά πόσον η ίδια ΥΠ απαιτείται αρκετές φορές από διαφορετικά νομοθετήματα και εξάλειψη των επικαλύψεων (π.χ. μια ΥΠ μπορεί να προβλέπεται σε περισσότερους από ένα νόμο). Απαίτηση ηλεκτρονικής και μέσω του διαδικτύου υποβολής εκθέσεων, όπου σήμερα απαιτείται η παροχή έντυπων πληροφοριών, με τη χρήση «έξυπνων» διαδικτυακών πυλών, όπου είναι δυνατόν. Θέσπιση κατώτατων επιπέδων όσον αφορά τις ΥΠ με τις οποίες θα πρέπει οι ΜΜΕ να συμμορφωθούν, περιορίζοντας τον αριθμό τους όπου είναι δυνατόν (είναι γνωστό ότι οι ΜΜΕ πλήττονται σημαντικά από το ΔΦ η συλλογή δεδομένων από τις ΜΜΕ για σκοπούς πληροφόρησης των κρατικών υπηρεσιών/τμημάτων πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη). Εξέταση της δυνατότητας όπως οι ΥΠ μιας νομοθεσίας καθορίζονται με βάση την ανάγκη μείωσης του κινδύνου που παρουσιάζουν οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων ενός τομέα δηλαδή, οι ΥΠ να επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις του τομέα, των οποίων οι δραστηριότητες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο (risk-based approach). Μείωση ή εξάλειψη των ΥΠ, όταν οι ουσιώδεις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτές έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί από τη θέσπιση της ΥΠ και μετά. 4. ΥΠ: όλες οι διοικητικές ενέργειες που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι επιχειρήσεις για πλήρη συμμόρφωση τους σε σχέση με τις διοικητικές πρόνοιες μιας συγκεκριμένης νομοθεσίας. 14

16 (ζ) Παροχή διευκρινίσεων για τις περίπλοκες νομοθετικές πράξεις που μπορούν είτε να επιβραδύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε να απαιτούν τη λήψη νομικής πραγματογνωμοσύνης. (3) Οδηγός Διαβούλευσης (α) (β) (γ) (δ) Ο Οδηγός Διαβούλευσης ετοιμάστηκε από την ΚΕΜ σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και εκδόθηκε σε μια εύχρηστη μορφή, με στόχο τη συστηματοποίηση και τον ορθολογισμό των διαφόρων πρακτικών διεξαγωγής της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), στο στάδιο ετοιμασίας ενός νέου νομοθετήματος. Η πρώτη έκδοση του Οδηγού κυκλοφόρησε σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία το Δεκέμβριο του 2009, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ προσεχώς, αναμένεται να κυκλοφορήσει στη Δημόσια Υπηρεσία αναθεωρημένη έκδοση. Ο Οδηγός Διαβούλευσης αποτελεί εργαλείο συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τη Δημόσια Υπηρεσία. Επίσης, αποτελεί βοήθημα για τις κρατικές υπηρεσίες στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Ανάλυσης του Αντίκτυπου (βλ. Στάδιο ΙΙΙ πιο κάτω), σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση. Από την εφαρμογή του εξαιρούνται συγκεκριμένα νομοθετήματα. Τα έγγραφα Διαβούλευσης, για τα οποία γίνεται αναφορά στη σελ. 39 του Οδηγού Διαβούλευσης, είναι χρήσιμο να συνοδεύονται από συνοπτικό επεξηγηματικό καλυπτικό σημείωμα, το οποίο καλό είναι να μην ξεπερνά τις 2 σελίδες, και να συνοψίζει τα κύρια σημεία του υπό συζήτηση θέματος (επισυνάπτονται, ως Παράρτημα Ι, κατευθυντήριες γραμμές ως προς τα θέματα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σημείωμα). Το σημείωμα κρίνεται χρήσιμο να συνοδεύεται από μια σειρά ερωτημάτων, με τα οποία το αρμόδιο 15

17 Υπουργείο θα ζητά τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων. Τα ερωτήματα 5 κρίνεται σκόπιμο να είναι: i) απλά, σύντομα και συγκεκριμένα, ii) καθοδηγητικά και να έχουν λογική αλληλουχία, iii) σχετικά με το νομοθέτημα και να οδηγούν τους εμπλεκόμενους φορείς στην ουσία του υπό εξέταση νομοθετήματος. 5. Τα ερωτήματα μπορεί να είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου (βλ. σελ. 41 Οδηγού Διαβούλευσης). 16

18 IIΙ Στάδιο υποβολής προσχεδίου του νομοθετήματος στη Νομική Υπηρεσία

19 1. Στο στάδιο αυτό, το προσχέδιο του νομοθετήματος αποστέλλεται στη Νομική Υπηρεσία για τον απαιτούμενο νομοτεχνικό έλεγχο σε έντυπη μορφή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σε περίπτωση που τα έγγραφα αφορούν τον Τομέα της ΕΕ της Νομικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (σχετική η Εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/1984/3 και ημερομηνία 4 Απριλίου 2006). 2. Το προσχέδιο του νομοθετήματος πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου, σωστά συμπληρωμένο, χωρίς ελλιπή στοιχεία, και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο της διαβούλευσης, ακολουθώντας τον Οδηγό Διαβούλευσης. 3. Σημειώνεται ότι, με εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/84/4 και ημερομηνία 8 Απριλίου 2010, όσα προτεινόμενα νομο-θετήματα υποβάλλονται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, χωρίς να συνοδεύονται από δεόντως συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου, επιστρέφονται στους αποστολείς για σωστή συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου και επανυποβολή στη Νομική Υπηρεσία. 4. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, μέσα από το Ερωτηματολόγιο, εκτός του γεγονότος ότι γίνεται μια συνοπτική προσπάθεια εκτίμησης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, η Νομική Υπηρεσία διευκολύνεται στο να διαπιστώσει ευκολότερα τον κύριο σκοπό και τα κύρια χαρακτηριστικά του νομοθετήματος. 5. Το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου, το οποίο αναθεωρήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου 2010, (www.better-regulation.org.cy). Από τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου εξαιρούνται τα νομοθετήματα που αναφέρονται στη σελ. 19 του Οδηγού Διαβούλευσης. Στο αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο ενσωματώθηκε ο Πίνακας Κατάθεσης Στοιχείων για εναρμονιστικά νομοσχέδια κανονισμούς, ο οποίος προηγουμένως υποβαλλόταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω Πίνακας έχει καταργηθεί. 18

20 6. Με βάση Εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/1984/4 και ημερομηνία 24 Αυγούστου 2010, η Νομική Υπηρεσία, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, δέχεται για νομοτεχνικό έλεγχο προσχέδια νομοθετήματος που υποβάλλονται μόνον από τα Υπουργεία και όχι από Τμήματα/Υπηρεσίες τους. Επιπρόσθετα, με βάση την ίδια Εγκύκλιο, το προσχέδιο θα πρέπει να είναι γραμμένο με ψηφία μεγέθους 12pts και σε διπλά διαστήματα μεταξύ παραγράφων και γραμμών για διευκόλυνση του νομοτεχνικού ελέγχου. 7. Αναφορικά με τα κυρωτικά νομοσχέδια διεθνών συμβάσεων 6, τα οποία αποστέλλονται για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία, θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ή τουλάχιστο αριθμό και ημερομηνία), με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή ή προσχώρηση στις συμβάσεις, πρωτόκολλα κτλ (σχετική είναι η εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/1984/4 και ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2010). 8. Στις περιπτώσεις που η υπογραφή ή η προσχώρηση σε διεθνή σύμβαση 7 θα τεθεί για πρώτη φορά, μαζί με το προσχέδιο νομοσχεδίου, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, τότε ο Γενικός Εισαγγελέας υπογράφει σχέδιο Αιτιολογικής Έκθεσης, αφήνοντας κενό το μέρος του αριθμού και της ημερομηνίας της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, το σχέδιο της Αιτιολογικής Έκθεσης επιστρέφεται στη Νομική Υπηρεσία για συμπλήρωση των εν λόγω στοιχείων και υπογραφή της Αιτιολογικής Έκθεσης από το Γενικό Εισαγγελέα. Ακολούθως, το νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 6. Διεθνείς, διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις και πρωτόκολλα, ή τροποποίησή τους, ή τροποποίηση καταστατικών διεθνών οργανισμών ή άλλων πράξεων. 7. Διεθνείς, διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις και πρωτόκολλα, ή τροποποίησή τους, ή τροποποίηση καταστατικών διεθνών οργανισμών ή άλλων πράξεων. 19

21 9. Αναφορικά με προσχέδια κανονισμών για σχέδια συντάξεων και χορηγημάτων, αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται από τα Υπουργεία πρώτα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο είναι το πλέον αρμόδιο Τμήμα για να ελέγχει τη ορθότητα του περιεχομένου τους, και στη συνέχεια, το Τμήμα θα αποστέλλει τα προσχέδια στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο (σχετική είναι η πρόσφατη εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/1984/4). 20

22 IV Στάδιο υποβολής προσχεδίου του νομοθετήματος στo Υπουργικό Συμβούλιο

23

24 1. Μετά την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, υποβάλλεται Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Πρόταση, σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 118, ημερομηνίας 12/3/08 και αρ. 123, ημερομηνίας 29/9/09), πρέπει- να είναι σύντομη, δηλαδή να μην υπερβαίνει τις δύο (2) σελίδες, και να αναφέρει- την ανάγκη που έχει επιβάλει την ετοιμασία του νομοθετήματος, τα κύρια χαρακτηριστικά του, και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σε περίπτωση που η Πρόταση απαιτεί εκτενέστερη ανάλυση που υπερβαίνει τις δύο (2) σελίδες, θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο περιληπτικό και περιεκτικό κείμενο, περίπου μισής (1/2) έως μίας σελίδας (1), το οποίο θα ενσωματώνεται αυτούσιο στα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι, κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ετοιμασία της Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙΙ. 2. Η Πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από- Προσχέδιο του νομοθετήματος, Αιτιολογική Έκθεση (μόνο για προσχέδια νομοσχεδίων), στην οποία αναφέρεται συνοπτικά ο σκοπός του νομοσχεδίου, και η οποία υπογράφεται από το Γενικό Εισαγγελέα, και Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου, δεόντως συμπληρωμένο. 3. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις υποβολής προσχεδίων κανονισμών, στη σχετική Πρόταση θα πρέπει να γίνεται αναφορά κατά πόσον αυτοί εξαιρούνται από τη διαδικασία κατάθεσης και έγκρισής τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 23

25 4. Οι Προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλονται σε σαράντα (40) αντίγραφα και να κατατίθενται στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι τις 10:00 π.μ. κάθε Πέμπτης. 5. Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει το προτεινόμενο νομοθέτημα. Σε περίπτωση έγκρισης, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του, εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Υπουργό να καταθέσει το νομοθέτημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση/έγκριση, αναλόγως της φύσης του προτεινόμενου νομοθετήματος. 6. Στην περίπτωση Διατάγματος, αυτό αποστέλλεται απευθείας στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 24

26 V Στάδιο υποβολής του νομοθετήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων

27

28 1. Μετά την έγκριση του προσχεδίου του νομοθετήματος από το Υπουργικό Συμβούλιο, και με τη λήψη της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το νομοθέτημα (εκτός και εάν πρόκειται για Διάταγμα όπως γίνεται αναφορά στην παράγραφος 6 του προηγούμενου Σταδίου) υποβάλλεται για ψήφιση/έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι τα νομοσχέδια, με την κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 2. Το νομοθέτημα που υποβάλλεται στη Βουλή, συνοδεύεται από τα ακόλουθα: Εισηγητική Έκθεση Το περιεχόμενο της Έκθεσης δεν διαφέρει ουσιαστικά από την Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από το διατακτικό της Πρότασης, το οποίο αντικαθίσταται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ετοιμασία της Εισηγητικής Έκθεσης επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙΙΙ. Αιτιολογική Έκθεση Είναι η Αιτιολογική Έκθεση που υπογράφεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ερωτηματολόγιο της Ανάλυσης του Αντίκτυπου, δεόντως συμπληρωμένο. 3. Τα πιο πάνω έγγραφα αποστέλλονται στο Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με καλυπτική επιστολή. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Βουλής των Αντιπροσώπων (αρ. 29, 31 και 35, με ημερομηνία 2/10/00, 5/3/02 και 4/4/05 αντίστοιχα), θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: (1) Υποβολή εγγράφων σε εκατόν (100) αντίγραφα (καθαρά και όχι φωτοτυπίες), τα οποία αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δισκάκι (CD και όχι δισκέτα). Συνήθης πρακτική είναι και η αποστολή των εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 27

29 η οποία θα επισημοποιηθεί προσεχώς με σχετική εγκύκλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αναφορικά με την κατάθεση εγγράφων για τον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση εγκύκλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 13/10/10, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η υποβολή νομοσχεδίων/σημειωμάτων/άλλων σχετικών εγγράφων σε δισκέτα, λόγω τεχνολογικής αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βουλής των Αντιπροσώπων. (2) Τα κείμενα των εγγράφων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά δεν πρέπει να διαφέρουν από τα αντίγραφα, δηλαδή, τυχόν τροποποιήσεις ή/και διορθώσεις, θα πρέπει να γίνονται και στις δύο μορφές εγγράφων. (3) Η πρόταξη στους Κανονισμούς ενσωματώνεται στο κείμενο που αποστέλλεται για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ούτως ώστε μετά την έγκριση τους, να είναι εφικτή η δημοσίευση τους εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται από το Σύνταγμα (βλ. Στάδιο VI πιο κάτω). 28

30 VΙ Στάδιο δημοσίευσης του νομοθετήματος

31

32 1. Σε περίπτωση ψήφισης του προτεινόμενου νομοθετήματος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων αποστέλλει ενημερωτική επιστολή, με το νομοθέτημα όπως έχει ψηφισθεί/εγκριθεί, προς το Γενικό Διευθυντή του αρμόδιου Υπουργείου, τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και το Γενικό Εισαγγελέα. Αποστέλλεται επίσης αντίγραφο του νομοθετήματος στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2. Στη συνέχεια, το Γραφείο του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω αποστέλλει επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, με την οποία ζητά να γίνει έλεγχος αν το τελικό κείμενο του ψηφισθέντος νομοθετήματος συνάδει με τις απόψεις της κυβερνητικής πλευράς. Εάν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του εμπλεκόμενου Υπουργείου, η οποία πρέπει να αποσταλεί γραπτώς, τότε το νομοθέτημα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακολούθως, το Γραφείο του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στέλνει το νομοθέτημα στο Γενικό Εισαγγελέα για να το προσυπογράψει και ενημερώνει το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημοσίευση του νομοθετήματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 3. Στις περιπτώσεις που προκύπτει η ανάγκη για τυπικές τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το νόημα ή την ουσία του νομοθετήματος όπως έχει ψηφιστεί, το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώνει αναλόγως τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Γραφείο του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και στέλνεται το νέο τροποποιημένο κείμενο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων προς το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για δημοσίευση. 4. Στις περιπτώσεις που το αρμόδιο Υπουργείο έχει σοβαρές ενστάσεις επί της ουσίας του ψηφισθέντος νομοθετήματος, τότε ενημερώνεται ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος εισηγείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την αναπομπή του νομοθετήματος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ψήφιση του νομοθετήματος, έχει το συνταγματικό δικαίωμα, με σχετική επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, να αναπέμψει το νομοθέτημα, για επανεξέταση του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 31

33 5. Εάν μετά από την επανεξέταση, το νομοθέτημα οδηγηθεί σε επαναψήφιση του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με κείμενο που δεν συνάδει με την κυβερνητική πολιτική, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το συνταγματικό δικαίωμα αναφοράς του νομοθετήματος στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και μπορεί να οδηγήσει, είτε στη δημοσίευση του νομοθετήματος όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε στη μη έκδοσή του. 6. Στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ασκήσει τα πιο πάνω συνταγματικά δικαιώματά του, τότε το νομοθέτημα πρέπει να δημοσιευθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τη διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους πιο πάνω. 7. Αναφορικά με τις σχετικές προτάξεις για τη δημοσίευση- (1) στις περιπτώσεις νομοσχεδίων: η πρόταξη συμπεριλαμβάνεται στο προσχέδιο νομοσχεδίου εξαρχής, και τροποποιείται αναλόγως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά τη ψήφισή του σε Νόμο. (2) στις περιπτώσεις κανονισμών: όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω (βλ. Στάδιο V), η σχετική πρόταξη πρέπει να ενσωματώνεται στο κείμενο των κανονισμών όταν κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 32

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Περιεχόμενο Συνοπτικού επεξεγηματικού Σημειώματος

35

36 1. Θέμα: Τίτλος νομοθετήματος 2. Εισαγωγή: Σκοπός του προτεινόμενου νομοθετήματος. Νομικό υπόβαθρο (δηλαδή εάν είναι νέο ή τροποιητικό νομοθέτημα, εναρμονιστικό κτλ). Ποιά η ανάγκη ετοιμασίας του; Ποιό πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ή ποιά ανάγκη θα καλύψει; Αναφορά σε χρονοδιαγράμματα, εάν υπάρχουν. 3. Κύρια σημεία του νομοθετήματος: Σύντομη περιγραφή των κύριων σημείων που θα καλύψει το νέο νομοθέτημα. 4. Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων: Λόγοι για τους οποίους ζητείται η εμπλοκή των φορέων. Τί ζητείται από τους φορείς και σε ποιά θέματα θα πρέπει να εστιάσουν τις απόψεις τους. Ο τρόπος με τον οποίον μπορούν οι φορείς να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους (δηλαδή γραπτές εισηγήσεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, κτλ.). 5. Συνοδευτικά έγγραφα: Ποιά είναι τα συνοδευτικά έγγραφα του νομοθετήματος και πώς οι φορείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Σε ποιά σημεία των εγγράφων, θα πρέπει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση. 6. Στοιχεία του εμπλεκόμενου φορέα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση). 35

37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την υποβολή νομοθετήματος 1 1. Συμπεριλαμβάνονται νομοσχέδια, κανονισμοί, διατάγματα και οδηγίες

39

40 Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να είναι σύντομη και να μην υπερβαίνει, κατά κανόνα, τις δύο σελίδες με αριθμημένες παραγράφους. 2. Στην περίπτωση που για σκοπούς παρουσίασης του νομοθετήματος απαιτείται εκτενέστερη ανάλυση και περισσότερα στοιχεία, τότε θα πρέπει αυτά να επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην Πρόταση. 3. Η Πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από- (1) Προσχέδιο Νομοθετήματος, (2) Αιτιολογική Έκθεση, στην οποία να αναφέρεται πολύ συνοπτικά ο σκοπός του νομοσχεδίου, και η οποία να υπογράφεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και (3) Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου (συμπληρωμένο ορθά). 4. Αντίγραφο της Πρότασης καταχωρείται σε φάκελο αρχείου του αρμόδιου Υπουργείου. Στο φύλλο σημειώματος του φακέλου (minute sheet), αναγράφεται το ακόλουθο σημείωμα προς το Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου: 39

41 «Εσωκλείεται Πρόταση για κυκλοφορία μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, για έγκριση παρακαλώ». Το σημείωμα υπογράφεται είτε από το Γενικό Διευθυντή, είτε από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, τα ονόματα των οποίων θα πρέπει να φαίνονται ολογράφως. Στη συνέχεια η Πρόταση θα πρέπει να παραδίνεται σε σαράντα (40) αντίγραφα στο αρχείο της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, σε κλειστό φάκελο. ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΤΙΤΛΟΣ 1. Σε κάθε Πρόταση που ετοιμάζεται για να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα πρέπει να αναγράφεται ο αρ. φακέλου στον οποίο αφορά το θέμα του νομοθετήματος και τα αρχικά του αρμόδιου Υπουργείου, στο πάνω μέρος αριστερά. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχετικός τίτλος. Επίσης, εάν η Πρόταση είναι Εμπιστευτική, Απόρρητη ή Άκρως Απόρρητη, αυτό θα πρέπει να φαίνεται ακριβώς κάτω από τον αριθμό φακέλου, όπως φαίνεται στο παράδειγμα πιο κάτω: «Αρ. φακέλου, π.χ. Υ.Ο (δηλ. Πρόταση του Υπ. Οικονομικών)» ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ / ΑΠΟΡΡΗΤΗ / ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τίτλος: Νομοσχέδιο (Κανονισμός) με τίτλο «Ο περί. Νόμος του 2010» 2. Ο τίτλος της Πρότασης πρέπει να αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά εάν χρειάζεται να συμπεριληφθεί και στην αγγλική, τότε ο αγγλικός τίτλος αναγράφεται σε παρένθεση. 40

42 3. Συστήνεται να παραμένει κενός χώρος, περίπου 2εκ. στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας της Πρότασης για σκοπούς χρήσης από τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου(σφράγισμα) και 5 εκ. στο πάνω μέρος δεξιά. Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εισαγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνονται συνοπτικά και με σαφήνεια τα ακόλουθα: ο σκοπός του νομοθετήματος, ο οποίος να είναι ξεκάθαρος και σαφής, και να αναφέρεται σε συντομία, η αναγκαιότητα ετοιμασίας του εν λόγω νομοθετήματος, αναφορά στο κατά πόσο είναι νέα νομοθεσία ή καταργεί/τροποποιεί/αντικαθιστά υφιστάμενη νομοθεσία. Γ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Στο κύριο μέρος, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριλαμβάνονται, όπου εφαρμόζονται, τα ακόλουθα: 1. Σύντομη περιγραφή του ιστορικού του νομοθετήματος (από πού ξεκίνησε η ανάγκη για θέσπιση του και τα στάδια που ακολούθησαν) και σύντομη αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση, 2. Σύντομη περιγραφή των κύριων σημείων/προνοιών που εισάγονται/ καταργούνται/τροποποιούνται/αντικαθίστανται. 3. Σύντομη περιγραφή των λόγων για τους οποίους ετοιμάστηκε το εν λόγω νομοθέτημα (π.χ. εναρμονιστικό/κύρωση διεθνής σύμβασης/επίλυση χρόνιων προβλημάτων/εξωτερικοί παράγοντες κτλ.) 4. Συνοπτική αναφορά σε τυχόν περιβαλλοντικές/κοινωνικές/οικονομικές επιπτώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά μπορεί να γίνει στις επιπτώσεις που θα έχει η προτεινόμενη νομοθεσία στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις 41

43 αλλά και στις δομές της δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, αναφορά μπορεί να γίνει στη διεξαγωγή περιβαλλοντικών ή άλλων μελετών. 5. Αναφορά στο ύψος τυχόν δαπάνης που προκύπτει από την υιοθέτηση του νομοθετήματος (π.χ. δημιουργία νέου θεσμού, προσθήκη νέων θέσεων κτλ.). 6. Αναφορά στο κατά πόσο υπάρχουν ή όχι εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις. 7. Συνοπτική αναφορά στη διαδικασία διαβούλευσης που προηγήθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς και αναφορά σε τυχόν σημαντικές ενστάσεις τους. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί δημόσιος διάλογος, να επεξηγηθούν οι λόγοι. 8. Αναφορά στο πότε η προτεινόμενη νομοθεσία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και κατά πόσο υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σημείωση: Συστήνεται όπως το κύριο μέρος μη ξεπερνά τις 4-5 παραγράφους. Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ Η τελευταία παράγραφος της Πρότασης, δηλαδή το διατακτικό μέρος, περιλαμβάνει την εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού, για την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει ανάλογα. Συστήνεται όπως η εν λόγω παράγραφος διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Ο Υπουργός. (ο αρμόδιος Υπουργός που υποβάλλει την Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο), ο οποίος είναι ο εισηγητής της Πρότασης αυτής, θα καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο: (α) να εγκρίνει το συνημμένο νομοσχέδιο (κανονισμό), και (β) να τον εξουσιοδοτήσει να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση (έγκριση) του σε νόμο(κανονισμό)». 42

44 Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η δομή της Πρότασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται ως ακολούθως: Ημερομηνία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΛΕΥΚΩΣΙΑ «Αρχικά λειτουργού που ετοίμασε την Πρόταση», π.χ. ΣΟ 43

45

46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ετοιμασία εισηγητικής έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για κατάθεση νομοθετήματος

47

48 Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Εισηγητική Έκθεση πρέπει να είναι σύντομη και να μην υπερβαίνει τις δύο σελίδες. 2. Εάν για την παρουσίαση του νομοθετήματος απαιτείται εκτενέστερη ανάλυση και περισσότερα στοιχεία, τότε θα πρέπει αυτά να επισυνάπτονται ως παράρτημα ή παραρτήματα στην Εισηγητική Έκθεση, και να συνοδεύονται απαραιτήτως από συνοπτικό σημείωμα με τα κυριότερα σημεία. 3. Το νομοθέτημα που υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: (1) Εισηγητική Έκθεση Το περιεχόμενο της Έκθεσης δεν διαφέρει ουσιαστικά από την Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από την εισαγωγή και το διατακτικό της Πρότασης, τα οποία αντικαθίστανται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. (2) Αιτιολογική Έκθεση Η Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. (3) Ερωτηματολόγιο της Ανάλυσης του Αντίκτυπου (συμπληρωμένο ορθά). ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΤΙΤΛΟΣ Σε κάθε Εισηγητική Έκθεση για κατάθεση νομοθετήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα πρέπει να αναγράφεται ο αρ. φακέλου στον οποίο αφορά το νομοθέτημα και τα αρχικά του αρμόδιου Υπουργείου, στο πάνω μέρος αριστερά. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχετικός τίτλος, όπως φαίνεται στο παράδειγμα πιο κάτω: 47

Βασική αρµοδιότητα του κράτους σε µία σύγχρονη. ρυθµιστικού πλαισίου, που να διασφαλίζει: µέσω περίπλοκων νοµοθεσιών και απαιτήσεων

Βασική αρµοδιότητα του κράτους σε µία σύγχρονη. ρυθµιστικού πλαισίου, που να διασφαλίζει: µέσω περίπλοκων νοµοθεσιών και απαιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Παρουσίαση στην Κυπριακή Ακαδηµία ηµόσιας ιοίκησης ης Ιούνιος 2010 Κεντρική Ειδική Μονάδα Βελτίωσης του Ρυθµιστικού Πλαισίου Υπουργείο Οικονοµικών Περιεχόµενα Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011 1 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου Τρεις (3) Βασικοί Άξονες - 1. Άξονας Ι: Απλοποίηση της Νομοθεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ*

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ* ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ* ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2016.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4308, 9/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4308, 9/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 3 του 1991 98(Ι) του 1994 101(Ι) του 1995 1(Ι) του 2000 59(Ι) του 2003 36(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ii 1 η Έκδοση Ιούλιος 2007 1 η Αναθεώρηση: Μάιος 2008 2 η Αναθεώρηση: Απρίλιος 2009 3 η Αναθεώρηση: Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0302(COD) 21.6.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ*

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ* ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ* ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Εκλογική περιφέρεια ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2014 (23.01) (OR. en) 5228/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0196 (COD) CODEC 67 TRANS 10 PE 17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3823, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟYΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3823, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟYΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟYΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως.ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 10 του 1969 67 του 1978 53 του 1979 4 του 1985 100 του 1985 168

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) A. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Το παρόν σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου Όλους τους Βιομήχανους. Γενικό Γραμματέα

Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου Όλους τους Βιομήχανους. Γενικό Γραμματέα Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους Βιομήχανους Γενικό Γραμματέα ημόσια ιαβούλευση για τα Νομοσχέδια με τίτλο «Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Ελεγχος της Ρύπανσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ 11.00 π.μ 3 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ & ΕΝΤΥΠΑ --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2016-2017 Τι καλύπτει: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0062 (NLE) 7669/17 WTO 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 Λάρνακα, 31 Μαΐου 2016 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα