ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης. Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2 Βασικές Αρχές Καλής Νομοθέτησης ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ από τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ μέχρι τη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

3

4 Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή... 5 ΙΙ. Στάδιο σύνταξης νομοθετήματος ΙΙΙ. ΙV. Στάδιο υποβολής προσχεδίου του νομοθετήματος στη Νομική Υπηρεσία Στάδιο υποβολής προσχεδίου του νομοθετήματος στο Υπουργικό Συμβούλιο V. Στάδιο υποβολής του νομοθετήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων VI. Στάδιο δημοσίευσης του νομοθετήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ... 51

5

6 I Εισαγωγή

7

8 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ Στα πλαίσια της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020, συνεχίζεται η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (ΡΠ) που αποτελεί ένα πλαίσιο πολιτικής με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη διακυβέρνηση. 2. Η Βελτίωση του ΡΠ προωθεί τη μείωση της γραφειοκρατίας, μέσω της απλοποίησης της νομοθεσίας και των περίπλοκων κρατικών διαδικασιών και έχει ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί απορρύθμιση. 3. Για προώθηση της Βελτίωσης του ΡΠ στην Κύπρο, ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/7/07, Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ειδική Μονάδα (ΚΕΜ) για τη Βελτίωση του ΡΠ του Υπουργείου Οικονομικών. Το ΕΠΔ αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (www.better regulation. org.cy). 4. Στα πλαίσια των εργασιών της ΚΕΜ, διαπιστώθηκε η ανάγκη παροχής διευκρινίσεων/κατευθυντηρίων γραμμών προς τους δημόσιους λειτουργούς που ετοιμάζουν προσχέδια νομοθετημάτων, ως προς τα έγγραφα που θα πρέπει να τα συνοδεύουν, ανάλογα με το στάδιο προώθησης του προσχεδίου νομοθετήματος. 5. Για διευκόλυνση των δημοσίων λειτουργών, τον Οκτώβριο του 2010 σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ετοιμάστηκε Οδηγός Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, ο οποίος κωδικοποιεί τα στάδια της πιο πάνω διαδικασίας, αναφέροντας τα έγγραφα που πρέπει να επισυ- 7

9 νάπτονται σε κάθε στάδιο. Ο Οδηγός, ο οποίος έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, στάληκε με εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. 6. Με βάση νέα δεδομένα και εγκυκλίους, προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης του υφιστάμενου Οδηγού. Ο παρών Οδηγός αποτελεί τον αναθεωρημένο Οδηγό Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, ο οποίος εκτυπώθηκε σε μια εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη έκδοση, και καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα για τη Βελτίωση του ΡΠ (www.better-regulation.org.cy), για εύκολη πρόσβαση. 7. Ευελπιστούμε ότι ο Οδηγός θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην καθημερινή εργασία των δημοσίων λειτουργών. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 8

10 II Στάδιο σύνταξης νομοθετήματος

11

12 1. Το στάδιο της σύνταξης ενός νομοθετήματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό αφού η επιτυχής ολοκλήρωσή του αναμένεται να οδηγήσει σε δύο σημαντικά αποτελέσματα: Βελτιωμένη Ποιότητα, δηλαδή το νομοθέτημα να είναι σε απλή και κατανοητή γλώσσα, να μην επιβάλλει αχρείαστες και χρονοβόρες διαδικασίες και να έχει λάβει υπόψη τυχόν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ούτως ώστε να είναι σωστά μελετημένο και να μην χρήζει τροποποίησης. Καθολική Αποδοχή, δηλαδή το νομοθέτημα να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό αφού, από τα αρχικά στάδια ετοιμασίας του νομοθετήματος, προωθήθηκε η εμπλοκή των τελικών αποδεκτών (πολίτες, επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα κτλ), σύμφωνα με τις καλές αρχές διαβούλευσης. 2. Για προώθηση των εν λόγω στόχων, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: (1) Ευρωπαϊκές Αρχές Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει πέντε (5) βασικές αρχές για τη Βελτίωση του ΡΠ, τις οποίες τα κράτη-μέλη συστήνεται όπως ακολουθούν, κατά τη σύνταξη νέων νομοθετικών ρυθμίσεων: (i) Αναγκαιότητα-Αναλογικότητα: Οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προωθείται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Πριν τη σύνταξη της νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές επιλογές πολιτικής, συγκρίνοντας τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής. Κατά τη σύνταξη της νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιπτώσεις που θα επιφέρει η ρύθμιση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ακολουθώντας την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (Think Small First). Παράλληλα, πρέπει να εξε- 11

13 τάζεται και ο διοικητικός φόρτος (ΔΦ) 2, με τον οποίο θα επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις. Εκεί και όπου αρμόζει, θα πρέπει να προωθούνται περισσότερο «αναμορφωτικές» και όχι «τιμωρητικές» ποινές. (ii) Υπευθυνότητα: Οι Ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν εξηγήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα και τους πολιτικούς στόχους της νομοθετικής ρύθμισης. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εξηγούν πώς και γιατί κατέληξαν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο της ρύθμισης. Οι Ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή μια σειρά από σαφή πρότυπα και κριτήρια, με βάση τα οποία θα υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. (iii) Συνέπεια: Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να συνάδει πλήρως με την υφιστάμενη νομοθεσία, αποφεύγοντας έτσι αντιθέσεις μεταξύ της προτεινόμενης και της υφιστάμενης νομοθεσίας που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τομέα, στο σύνολο της. Οι Ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να ακολουθούν μια ομοιόμορφη διαδικασία στον τρόπο που νομοθετούν, σε κάθε τομέα πολιτικής. (iv) Διαφάνεια: Οι στόχοι πολιτικής, καθώς και η ανάγκη για προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης πρέπει να επεξηγούνται πλήρως και να διαβιβάζονται εγκαίρως σε όλους τους ενδιαφερόμενους/ επηρεαζόμενους φορείς. Πρέπει παράλληλα, να καθορίζεται και συγκεκριμένη χρονική περίοδος κατά 2. Διοικητικός Φόρτος: ο φόρτος που συνεπάγεται η συλλογή και η παροχή των πληροφοριών, οι οποίες δεν θα συλλέγονταν ή δεν θα παρέχονταν αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες νομικές διατάξεις. 12

14 την οποία, αυτοί που θα κληθούν να συμμορφωθούν με τη ρύθμιση, να έχουν χρόνο να ενημερωθούν σωστά και να προσαρμοστούν. Οι διαδικασίες του δημόσιου διαλόγου πρέπει να βελτιωθούν και να είναι ομοιόμορφες σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. Πρέπει να διεξάγεται αποτελεσματικός δημόσιος διάλογος με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων /επηρεαζόμενων φορέων από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού της νομοθετικής ρύθμισης, έτσι ώστε οι απόψεις και η εμπειρία των ενδιαφερόμενων/επηρεαζόμενων φορέων να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό της ρύθμισης. Πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη νομοθετική ρύθμιση, η οποία πρέπει να είναι γραμμένη σε απλή και κατανοητή γλώσσα. (v) Αποτελεσματικότητα: Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να στοχεύει επακριβώς στην επίλυση του προβλήματος που προτίθεται να απαμβλύνει. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η εύκολη εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης, με στόχο την επίτευξη, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερης συμμόρφωσης σε αυτήν. Παράλληλα, πρέπει να προωθείται συστηματική αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, για σκοπούς διαπίστωσης τυχόν ρυθμίσεων που μπορεί να θεωρηθούν ξεπερασμένες. (2) Ευρωπαϊκές Αρχές Μείωσης του Διοικητικού Φόρτου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στα κράτη-μέλη όπως, κατά τη σύνταξη νέων νομοθετημάτων, λαμβάνονται υπόψη οι Βασικές Αρχές για τη Μείωση του ΔΦ, όπως αυτές καθορίστηκαν από την ίδια μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης του 2007 (COM(2007)23) 3, και οι οποίες είναι: 3. Σχετική εγκύκλιος στάληκε σε όλα τα Υπουργεία στις 19/10/09, 13

15 (α) Μείωση της συχνότητας των Υποχρεώσεων Πληροφόρησης (ΥΠ) 4 αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων στο ελάχιστο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των ουσιωδών στόχων της νομοθεσίας και ευθυγράμμιση της συχνότητας υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τις διάφορες συναφείς νομοθετικές πράξεις, όπου είναι εφικτό. (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Διερεύνηση του κατά πόσον η ίδια ΥΠ απαιτείται αρκετές φορές από διαφορετικά νομοθετήματα και εξάλειψη των επικαλύψεων (π.χ. μια ΥΠ μπορεί να προβλέπεται σε περισσότερους από ένα νόμο). Απαίτηση ηλεκτρονικής και μέσω του διαδικτύου υποβολής εκθέσεων, όπου σήμερα απαιτείται η παροχή έντυπων πληροφοριών, με τη χρήση «έξυπνων» διαδικτυακών πυλών, όπου είναι δυνατόν. Θέσπιση κατώτατων επιπέδων όσον αφορά τις ΥΠ με τις οποίες θα πρέπει οι ΜΜΕ να συμμορφωθούν, περιορίζοντας τον αριθμό τους όπου είναι δυνατόν (είναι γνωστό ότι οι ΜΜΕ πλήττονται σημαντικά από το ΔΦ η συλλογή δεδομένων από τις ΜΜΕ για σκοπούς πληροφόρησης των κρατικών υπηρεσιών/τμημάτων πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη). Εξέταση της δυνατότητας όπως οι ΥΠ μιας νομοθεσίας καθορίζονται με βάση την ανάγκη μείωσης του κινδύνου που παρουσιάζουν οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων ενός τομέα δηλαδή, οι ΥΠ να επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις του τομέα, των οποίων οι δραστηριότητες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο (risk-based approach). Μείωση ή εξάλειψη των ΥΠ, όταν οι ουσιώδεις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτές έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί από τη θέσπιση της ΥΠ και μετά. 4. ΥΠ: όλες οι διοικητικές ενέργειες που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι επιχειρήσεις για πλήρη συμμόρφωση τους σε σχέση με τις διοικητικές πρόνοιες μιας συγκεκριμένης νομοθεσίας. 14

16 (ζ) Παροχή διευκρινίσεων για τις περίπλοκες νομοθετικές πράξεις που μπορούν είτε να επιβραδύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε να απαιτούν τη λήψη νομικής πραγματογνωμοσύνης. (3) Οδηγός Διαβούλευσης (α) (β) (γ) (δ) Ο Οδηγός Διαβούλευσης ετοιμάστηκε από την ΚΕΜ σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και εκδόθηκε σε μια εύχρηστη μορφή, με στόχο τη συστηματοποίηση και τον ορθολογισμό των διαφόρων πρακτικών διεξαγωγής της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), στο στάδιο ετοιμασίας ενός νέου νομοθετήματος. Η πρώτη έκδοση του Οδηγού κυκλοφόρησε σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία το Δεκέμβριο του 2009, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ προσεχώς, αναμένεται να κυκλοφορήσει στη Δημόσια Υπηρεσία αναθεωρημένη έκδοση. Ο Οδηγός Διαβούλευσης αποτελεί εργαλείο συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τη Δημόσια Υπηρεσία. Επίσης, αποτελεί βοήθημα για τις κρατικές υπηρεσίες στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Ανάλυσης του Αντίκτυπου (βλ. Στάδιο ΙΙΙ πιο κάτω), σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση. Από την εφαρμογή του εξαιρούνται συγκεκριμένα νομοθετήματα. Τα έγγραφα Διαβούλευσης, για τα οποία γίνεται αναφορά στη σελ. 39 του Οδηγού Διαβούλευσης, είναι χρήσιμο να συνοδεύονται από συνοπτικό επεξηγηματικό καλυπτικό σημείωμα, το οποίο καλό είναι να μην ξεπερνά τις 2 σελίδες, και να συνοψίζει τα κύρια σημεία του υπό συζήτηση θέματος (επισυνάπτονται, ως Παράρτημα Ι, κατευθυντήριες γραμμές ως προς τα θέματα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σημείωμα). Το σημείωμα κρίνεται χρήσιμο να συνοδεύεται από μια σειρά ερωτημάτων, με τα οποία το αρμόδιο 15

17 Υπουργείο θα ζητά τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων. Τα ερωτήματα 5 κρίνεται σκόπιμο να είναι: i) απλά, σύντομα και συγκεκριμένα, ii) καθοδηγητικά και να έχουν λογική αλληλουχία, iii) σχετικά με το νομοθέτημα και να οδηγούν τους εμπλεκόμενους φορείς στην ουσία του υπό εξέταση νομοθετήματος. 5. Τα ερωτήματα μπορεί να είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου (βλ. σελ. 41 Οδηγού Διαβούλευσης). 16

18 IIΙ Στάδιο υποβολής προσχεδίου του νομοθετήματος στη Νομική Υπηρεσία

19 1. Στο στάδιο αυτό, το προσχέδιο του νομοθετήματος αποστέλλεται στη Νομική Υπηρεσία για τον απαιτούμενο νομοτεχνικό έλεγχο σε έντυπη μορφή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σε περίπτωση που τα έγγραφα αφορούν τον Τομέα της ΕΕ της Νομικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (σχετική η Εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/1984/3 και ημερομηνία 4 Απριλίου 2006). 2. Το προσχέδιο του νομοθετήματος πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου, σωστά συμπληρωμένο, χωρίς ελλιπή στοιχεία, και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο της διαβούλευσης, ακολουθώντας τον Οδηγό Διαβούλευσης. 3. Σημειώνεται ότι, με εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/84/4 και ημερομηνία 8 Απριλίου 2010, όσα προτεινόμενα νομο-θετήματα υποβάλλονται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, χωρίς να συνοδεύονται από δεόντως συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου, επιστρέφονται στους αποστολείς για σωστή συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου και επανυποβολή στη Νομική Υπηρεσία. 4. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, μέσα από το Ερωτηματολόγιο, εκτός του γεγονότος ότι γίνεται μια συνοπτική προσπάθεια εκτίμησης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, η Νομική Υπηρεσία διευκολύνεται στο να διαπιστώσει ευκολότερα τον κύριο σκοπό και τα κύρια χαρακτηριστικά του νομοθετήματος. 5. Το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου, το οποίο αναθεωρήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου 2010, (www.better-regulation.org.cy). Από τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου εξαιρούνται τα νομοθετήματα που αναφέρονται στη σελ. 19 του Οδηγού Διαβούλευσης. Στο αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο ενσωματώθηκε ο Πίνακας Κατάθεσης Στοιχείων για εναρμονιστικά νομοσχέδια κανονισμούς, ο οποίος προηγουμένως υποβαλλόταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω Πίνακας έχει καταργηθεί. 18

20 6. Με βάση Εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/1984/4 και ημερομηνία 24 Αυγούστου 2010, η Νομική Υπηρεσία, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, δέχεται για νομοτεχνικό έλεγχο προσχέδια νομοθετήματος που υποβάλλονται μόνον από τα Υπουργεία και όχι από Τμήματα/Υπηρεσίες τους. Επιπρόσθετα, με βάση την ίδια Εγκύκλιο, το προσχέδιο θα πρέπει να είναι γραμμένο με ψηφία μεγέθους 12pts και σε διπλά διαστήματα μεταξύ παραγράφων και γραμμών για διευκόλυνση του νομοτεχνικού ελέγχου. 7. Αναφορικά με τα κυρωτικά νομοσχέδια διεθνών συμβάσεων 6, τα οποία αποστέλλονται για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία, θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ή τουλάχιστο αριθμό και ημερομηνία), με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή ή προσχώρηση στις συμβάσεις, πρωτόκολλα κτλ (σχετική είναι η εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/1984/4 και ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2010). 8. Στις περιπτώσεις που η υπογραφή ή η προσχώρηση σε διεθνή σύμβαση 7 θα τεθεί για πρώτη φορά, μαζί με το προσχέδιο νομοσχεδίου, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, τότε ο Γενικός Εισαγγελέας υπογράφει σχέδιο Αιτιολογικής Έκθεσης, αφήνοντας κενό το μέρος του αριθμού και της ημερομηνίας της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, το σχέδιο της Αιτιολογικής Έκθεσης επιστρέφεται στη Νομική Υπηρεσία για συμπλήρωση των εν λόγω στοιχείων και υπογραφή της Αιτιολογικής Έκθεσης από το Γενικό Εισαγγελέα. Ακολούθως, το νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 6. Διεθνείς, διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις και πρωτόκολλα, ή τροποποίησή τους, ή τροποποίηση καταστατικών διεθνών οργανισμών ή άλλων πράξεων. 7. Διεθνείς, διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις και πρωτόκολλα, ή τροποποίησή τους, ή τροποποίηση καταστατικών διεθνών οργανισμών ή άλλων πράξεων. 19

21 9. Αναφορικά με προσχέδια κανονισμών για σχέδια συντάξεων και χορηγημάτων, αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται από τα Υπουργεία πρώτα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο είναι το πλέον αρμόδιο Τμήμα για να ελέγχει τη ορθότητα του περιεχομένου τους, και στη συνέχεια, το Τμήμα θα αποστέλλει τα προσχέδια στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο (σχετική είναι η πρόσφατη εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. 71/1984/4). 20

22 IV Στάδιο υποβολής προσχεδίου του νομοθετήματος στo Υπουργικό Συμβούλιο

23

24 1. Μετά την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, υποβάλλεται Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Πρόταση, σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 118, ημερομηνίας 12/3/08 και αρ. 123, ημερομηνίας 29/9/09), πρέπει- να είναι σύντομη, δηλαδή να μην υπερβαίνει τις δύο (2) σελίδες, και να αναφέρει- την ανάγκη που έχει επιβάλει την ετοιμασία του νομοθετήματος, τα κύρια χαρακτηριστικά του, και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σε περίπτωση που η Πρόταση απαιτεί εκτενέστερη ανάλυση που υπερβαίνει τις δύο (2) σελίδες, θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο περιληπτικό και περιεκτικό κείμενο, περίπου μισής (1/2) έως μίας σελίδας (1), το οποίο θα ενσωματώνεται αυτούσιο στα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι, κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ετοιμασία της Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙΙ. 2. Η Πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από- Προσχέδιο του νομοθετήματος, Αιτιολογική Έκθεση (μόνο για προσχέδια νομοσχεδίων), στην οποία αναφέρεται συνοπτικά ο σκοπός του νομοσχεδίου, και η οποία υπογράφεται από το Γενικό Εισαγγελέα, και Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου, δεόντως συμπληρωμένο. 3. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις υποβολής προσχεδίων κανονισμών, στη σχετική Πρόταση θα πρέπει να γίνεται αναφορά κατά πόσον αυτοί εξαιρούνται από τη διαδικασία κατάθεσης και έγκρισής τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 23

25 4. Οι Προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλονται σε σαράντα (40) αντίγραφα και να κατατίθενται στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι τις 10:00 π.μ. κάθε Πέμπτης. 5. Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει το προτεινόμενο νομοθέτημα. Σε περίπτωση έγκρισης, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του, εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Υπουργό να καταθέσει το νομοθέτημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση/έγκριση, αναλόγως της φύσης του προτεινόμενου νομοθετήματος. 6. Στην περίπτωση Διατάγματος, αυτό αποστέλλεται απευθείας στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 24

26 V Στάδιο υποβολής του νομοθετήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων

27

28 1. Μετά την έγκριση του προσχεδίου του νομοθετήματος από το Υπουργικό Συμβούλιο, και με τη λήψη της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το νομοθέτημα (εκτός και εάν πρόκειται για Διάταγμα όπως γίνεται αναφορά στην παράγραφος 6 του προηγούμενου Σταδίου) υποβάλλεται για ψήφιση/έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι τα νομοσχέδια, με την κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 2. Το νομοθέτημα που υποβάλλεται στη Βουλή, συνοδεύεται από τα ακόλουθα: Εισηγητική Έκθεση Το περιεχόμενο της Έκθεσης δεν διαφέρει ουσιαστικά από την Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από το διατακτικό της Πρότασης, το οποίο αντικαθίσταται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ετοιμασία της Εισηγητικής Έκθεσης επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙΙΙ. Αιτιολογική Έκθεση Είναι η Αιτιολογική Έκθεση που υπογράφεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ερωτηματολόγιο της Ανάλυσης του Αντίκτυπου, δεόντως συμπληρωμένο. 3. Τα πιο πάνω έγγραφα αποστέλλονται στο Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με καλυπτική επιστολή. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Βουλής των Αντιπροσώπων (αρ. 29, 31 και 35, με ημερομηνία 2/10/00, 5/3/02 και 4/4/05 αντίστοιχα), θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: (1) Υποβολή εγγράφων σε εκατόν (100) αντίγραφα (καθαρά και όχι φωτοτυπίες), τα οποία αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δισκάκι (CD και όχι δισκέτα). Συνήθης πρακτική είναι και η αποστολή των εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 27

29 η οποία θα επισημοποιηθεί προσεχώς με σχετική εγκύκλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αναφορικά με την κατάθεση εγγράφων για τον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση εγκύκλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 13/10/10, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η υποβολή νομοσχεδίων/σημειωμάτων/άλλων σχετικών εγγράφων σε δισκέτα, λόγω τεχνολογικής αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βουλής των Αντιπροσώπων. (2) Τα κείμενα των εγγράφων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά δεν πρέπει να διαφέρουν από τα αντίγραφα, δηλαδή, τυχόν τροποποιήσεις ή/και διορθώσεις, θα πρέπει να γίνονται και στις δύο μορφές εγγράφων. (3) Η πρόταξη στους Κανονισμούς ενσωματώνεται στο κείμενο που αποστέλλεται για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ούτως ώστε μετά την έγκριση τους, να είναι εφικτή η δημοσίευση τους εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται από το Σύνταγμα (βλ. Στάδιο VI πιο κάτω). 28

30 VΙ Στάδιο δημοσίευσης του νομοθετήματος

31

32 1. Σε περίπτωση ψήφισης του προτεινόμενου νομοθετήματος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων αποστέλλει ενημερωτική επιστολή, με το νομοθέτημα όπως έχει ψηφισθεί/εγκριθεί, προς το Γενικό Διευθυντή του αρμόδιου Υπουργείου, τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και το Γενικό Εισαγγελέα. Αποστέλλεται επίσης αντίγραφο του νομοθετήματος στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2. Στη συνέχεια, το Γραφείο του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω αποστέλλει επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, με την οποία ζητά να γίνει έλεγχος αν το τελικό κείμενο του ψηφισθέντος νομοθετήματος συνάδει με τις απόψεις της κυβερνητικής πλευράς. Εάν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του εμπλεκόμενου Υπουργείου, η οποία πρέπει να αποσταλεί γραπτώς, τότε το νομοθέτημα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακολούθως, το Γραφείο του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στέλνει το νομοθέτημα στο Γενικό Εισαγγελέα για να το προσυπογράψει και ενημερώνει το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημοσίευση του νομοθετήματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 3. Στις περιπτώσεις που προκύπτει η ανάγκη για τυπικές τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το νόημα ή την ουσία του νομοθετήματος όπως έχει ψηφιστεί, το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώνει αναλόγως τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Γραφείο του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και στέλνεται το νέο τροποποιημένο κείμενο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων προς το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για δημοσίευση. 4. Στις περιπτώσεις που το αρμόδιο Υπουργείο έχει σοβαρές ενστάσεις επί της ουσίας του ψηφισθέντος νομοθετήματος, τότε ενημερώνεται ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος εισηγείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την αναπομπή του νομοθετήματος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ψήφιση του νομοθετήματος, έχει το συνταγματικό δικαίωμα, με σχετική επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, να αναπέμψει το νομοθέτημα, για επανεξέταση του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 31

33 5. Εάν μετά από την επανεξέταση, το νομοθέτημα οδηγηθεί σε επαναψήφιση του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με κείμενο που δεν συνάδει με την κυβερνητική πολιτική, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το συνταγματικό δικαίωμα αναφοράς του νομοθετήματος στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη και μπορεί να οδηγήσει, είτε στη δημοσίευση του νομοθετήματος όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε στη μη έκδοσή του. 6. Στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ασκήσει τα πιο πάνω συνταγματικά δικαιώματά του, τότε το νομοθέτημα πρέπει να δημοσιευθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τη διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους πιο πάνω. 7. Αναφορικά με τις σχετικές προτάξεις για τη δημοσίευση- (1) στις περιπτώσεις νομοσχεδίων: η πρόταξη συμπεριλαμβάνεται στο προσχέδιο νομοσχεδίου εξαρχής, και τροποποιείται αναλόγως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά τη ψήφισή του σε Νόμο. (2) στις περιπτώσεις κανονισμών: όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω (βλ. Στάδιο V), η σχετική πρόταξη πρέπει να ενσωματώνεται στο κείμενο των κανονισμών όταν κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 32

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Περιεχόμενο Συνοπτικού επεξεγηματικού Σημειώματος

35

36 1. Θέμα: Τίτλος νομοθετήματος 2. Εισαγωγή: Σκοπός του προτεινόμενου νομοθετήματος. Νομικό υπόβαθρο (δηλαδή εάν είναι νέο ή τροποιητικό νομοθέτημα, εναρμονιστικό κτλ). Ποιά η ανάγκη ετοιμασίας του; Ποιό πρόβλημα θα αντιμετωπίσει ή ποιά ανάγκη θα καλύψει; Αναφορά σε χρονοδιαγράμματα, εάν υπάρχουν. 3. Κύρια σημεία του νομοθετήματος: Σύντομη περιγραφή των κύριων σημείων που θα καλύψει το νέο νομοθέτημα. 4. Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων: Λόγοι για τους οποίους ζητείται η εμπλοκή των φορέων. Τί ζητείται από τους φορείς και σε ποιά θέματα θα πρέπει να εστιάσουν τις απόψεις τους. Ο τρόπος με τον οποίον μπορούν οι φορείς να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους (δηλαδή γραπτές εισηγήσεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, κτλ.). 5. Συνοδευτικά έγγραφα: Ποιά είναι τα συνοδευτικά έγγραφα του νομοθετήματος και πώς οι φορείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Σε ποιά σημεία των εγγράφων, θα πρέπει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση. 6. Στοιχεία του εμπλεκόμενου φορέα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση). 35

37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την υποβολή νομοθετήματος 1 1. Συμπεριλαμβάνονται νομοσχέδια, κανονισμοί, διατάγματα και οδηγίες

39

40 Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να είναι σύντομη και να μην υπερβαίνει, κατά κανόνα, τις δύο σελίδες με αριθμημένες παραγράφους. 2. Στην περίπτωση που για σκοπούς παρουσίασης του νομοθετήματος απαιτείται εκτενέστερη ανάλυση και περισσότερα στοιχεία, τότε θα πρέπει αυτά να επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην Πρόταση. 3. Η Πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από- (1) Προσχέδιο Νομοθετήματος, (2) Αιτιολογική Έκθεση, στην οποία να αναφέρεται πολύ συνοπτικά ο σκοπός του νομοσχεδίου, και η οποία να υπογράφεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και (3) Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου (συμπληρωμένο ορθά). 4. Αντίγραφο της Πρότασης καταχωρείται σε φάκελο αρχείου του αρμόδιου Υπουργείου. Στο φύλλο σημειώματος του φακέλου (minute sheet), αναγράφεται το ακόλουθο σημείωμα προς το Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου: 39

41 «Εσωκλείεται Πρόταση για κυκλοφορία μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, για έγκριση παρακαλώ». Το σημείωμα υπογράφεται είτε από το Γενικό Διευθυντή, είτε από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, τα ονόματα των οποίων θα πρέπει να φαίνονται ολογράφως. Στη συνέχεια η Πρόταση θα πρέπει να παραδίνεται σε σαράντα (40) αντίγραφα στο αρχείο της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, σε κλειστό φάκελο. ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΤΙΤΛΟΣ 1. Σε κάθε Πρόταση που ετοιμάζεται για να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα πρέπει να αναγράφεται ο αρ. φακέλου στον οποίο αφορά το θέμα του νομοθετήματος και τα αρχικά του αρμόδιου Υπουργείου, στο πάνω μέρος αριστερά. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχετικός τίτλος. Επίσης, εάν η Πρόταση είναι Εμπιστευτική, Απόρρητη ή Άκρως Απόρρητη, αυτό θα πρέπει να φαίνεται ακριβώς κάτω από τον αριθμό φακέλου, όπως φαίνεται στο παράδειγμα πιο κάτω: «Αρ. φακέλου, π.χ. Υ.Ο (δηλ. Πρόταση του Υπ. Οικονομικών)» ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ / ΑΠΟΡΡΗΤΗ / ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τίτλος: Νομοσχέδιο (Κανονισμός) με τίτλο «Ο περί. Νόμος του 2010» 2. Ο τίτλος της Πρότασης πρέπει να αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά εάν χρειάζεται να συμπεριληφθεί και στην αγγλική, τότε ο αγγλικός τίτλος αναγράφεται σε παρένθεση. 40

42 3. Συστήνεται να παραμένει κενός χώρος, περίπου 2εκ. στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας της Πρότασης για σκοπούς χρήσης από τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου(σφράγισμα) και 5 εκ. στο πάνω μέρος δεξιά. Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εισαγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνονται συνοπτικά και με σαφήνεια τα ακόλουθα: ο σκοπός του νομοθετήματος, ο οποίος να είναι ξεκάθαρος και σαφής, και να αναφέρεται σε συντομία, η αναγκαιότητα ετοιμασίας του εν λόγω νομοθετήματος, αναφορά στο κατά πόσο είναι νέα νομοθεσία ή καταργεί/τροποποιεί/αντικαθιστά υφιστάμενη νομοθεσία. Γ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Στο κύριο μέρος, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριλαμβάνονται, όπου εφαρμόζονται, τα ακόλουθα: 1. Σύντομη περιγραφή του ιστορικού του νομοθετήματος (από πού ξεκίνησε η ανάγκη για θέσπιση του και τα στάδια που ακολούθησαν) και σύντομη αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση, 2. Σύντομη περιγραφή των κύριων σημείων/προνοιών που εισάγονται/ καταργούνται/τροποποιούνται/αντικαθίστανται. 3. Σύντομη περιγραφή των λόγων για τους οποίους ετοιμάστηκε το εν λόγω νομοθέτημα (π.χ. εναρμονιστικό/κύρωση διεθνής σύμβασης/επίλυση χρόνιων προβλημάτων/εξωτερικοί παράγοντες κτλ.) 4. Συνοπτική αναφορά σε τυχόν περιβαλλοντικές/κοινωνικές/οικονομικές επιπτώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά μπορεί να γίνει στις επιπτώσεις που θα έχει η προτεινόμενη νομοθεσία στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις 41

43 αλλά και στις δομές της δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, αναφορά μπορεί να γίνει στη διεξαγωγή περιβαλλοντικών ή άλλων μελετών. 5. Αναφορά στο ύψος τυχόν δαπάνης που προκύπτει από την υιοθέτηση του νομοθετήματος (π.χ. δημιουργία νέου θεσμού, προσθήκη νέων θέσεων κτλ.). 6. Αναφορά στο κατά πόσο υπάρχουν ή όχι εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις. 7. Συνοπτική αναφορά στη διαδικασία διαβούλευσης που προηγήθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς και αναφορά σε τυχόν σημαντικές ενστάσεις τους. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί δημόσιος διάλογος, να επεξηγηθούν οι λόγοι. 8. Αναφορά στο πότε η προτεινόμενη νομοθεσία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και κατά πόσο υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σημείωση: Συστήνεται όπως το κύριο μέρος μη ξεπερνά τις 4-5 παραγράφους. Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ Η τελευταία παράγραφος της Πρότασης, δηλαδή το διατακτικό μέρος, περιλαμβάνει την εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού, για την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει ανάλογα. Συστήνεται όπως η εν λόγω παράγραφος διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Ο Υπουργός. (ο αρμόδιος Υπουργός που υποβάλλει την Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο), ο οποίος είναι ο εισηγητής της Πρότασης αυτής, θα καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο: (α) να εγκρίνει το συνημμένο νομοσχέδιο (κανονισμό), και (β) να τον εξουσιοδοτήσει να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση (έγκριση) του σε νόμο(κανονισμό)». 42

44 Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η δομή της Πρότασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται ως ακολούθως: Ημερομηνία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΛΕΥΚΩΣΙΑ «Αρχικά λειτουργού που ετοίμασε την Πρόταση», π.χ. ΣΟ 43

45

46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ετοιμασία εισηγητικής έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για κατάθεση νομοθετήματος

47

48 Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Εισηγητική Έκθεση πρέπει να είναι σύντομη και να μην υπερβαίνει τις δύο σελίδες. 2. Εάν για την παρουσίαση του νομοθετήματος απαιτείται εκτενέστερη ανάλυση και περισσότερα στοιχεία, τότε θα πρέπει αυτά να επισυνάπτονται ως παράρτημα ή παραρτήματα στην Εισηγητική Έκθεση, και να συνοδεύονται απαραιτήτως από συνοπτικό σημείωμα με τα κυριότερα σημεία. 3. Το νομοθέτημα που υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: (1) Εισηγητική Έκθεση Το περιεχόμενο της Έκθεσης δεν διαφέρει ουσιαστικά από την Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από την εισαγωγή και το διατακτικό της Πρότασης, τα οποία αντικαθίστανται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. (2) Αιτιολογική Έκθεση Η Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. (3) Ερωτηματολόγιο της Ανάλυσης του Αντίκτυπου (συμπληρωμένο ορθά). ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΤΙΤΛΟΣ Σε κάθε Εισηγητική Έκθεση για κατάθεση νομοθετήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα πρέπει να αναγράφεται ο αρ. φακέλου στον οποίο αφορά το νομοθέτημα και τα αρχικά του αρμόδιου Υπουργείου, στο πάνω μέρος αριστερά. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχετικός τίτλος, όπως φαίνεται στο παράδειγμα πιο κάτω: 47

Βασική αρµοδιότητα του κράτους σε µία σύγχρονη. ρυθµιστικού πλαισίου, που να διασφαλίζει: µέσω περίπλοκων νοµοθεσιών και απαιτήσεων

Βασική αρµοδιότητα του κράτους σε µία σύγχρονη. ρυθµιστικού πλαισίου, που να διασφαλίζει: µέσω περίπλοκων νοµοθεσιών και απαιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Παρουσίαση στην Κυπριακή Ακαδηµία ηµόσιας ιοίκησης ης Ιούνιος 2010 Κεντρική Ειδική Μονάδα Βελτίωσης του Ρυθµιστικού Πλαισίου Υπουργείο Οικονοµικών Περιεχόµενα Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011 1 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου Τρεις (3) Βασικοί Άξονες - 1. Άξονας Ι: Απλοποίηση της Νομοθεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ii 1 η Έκδοση Ιούλιος 2007 1 η Αναθεώρηση: Μάιος 2008 2 η Αναθεώρηση: Απρίλιος 2009 3 η Αναθεώρηση: Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο Ιούνιος 2014 i 1 η Έκδοση Ιούλιος 2007 1 η Αναθεώρηση: Μάιος 2008 2 η Αναθεώρηση: Απρίλιος 2009 3 η Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013) Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(Ι) του 2003 8(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας»

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» ΑΔΑ: ΒΕ56Χ-ΠΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ---------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ---------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ---------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 2 42 του 1961 20 του 1963 46 του 1970 40 του 1975 55 του 1978 71 του 1981

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 1790/1988 (134Α ), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2015-2016 Ημερ. Αποστολής: 3/7/15 --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2014, στις 6:30μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα