Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5"

Transcript

1 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη ζεκαληηθφο θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ πνπ πηζαλφλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε αιπζηδσηέο επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα έρνπλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο επηπηψζεηο ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγείηαη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο ζπλαιιαγέο γηα δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ είλαη απαξαίηεην λα επηβιεζνχλ ηα ίδηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ΓΙΑ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Εξκελεία. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ πεξί ηεο Επηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκνπ ηνπ 2013, κεηά απφ εηζήγεζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, εθδίδεη ην αθφινπζν Δηάηαγκα: 1. To παξφλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Επηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδψλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Δέθαην Σξίην Δηάηαγκα, ηνπ (1) ην παξφλ Δηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- «δηεζλήο πειάηεο» ζεκαίλεη πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, ν νπνίνο: Παξάξηεκα Σξίην(Ι): (ΚΔΠ 247 ηνπ 2008). 138(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (α) δελ είλαη θάηνηθνο Κχπξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ιέμεο «θάηνηθνο Κχπξνπ» γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, πνπ εθδφζεθε ζηηο 27 Ινπλίνπ 2008, δπλάκεη ησλ πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2007 ή (β) είλαη εηαηξεία, εκπίζηεπκα, ζπλεηαηξηζκφο ή λνκηθή νληφηεηα, φπνπ ην 100% ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη θπζηθά πξφζσπα κε θάηνηθνη Κχπξνπ ή είλαη εηαηξεία εηζεγκέλε ζε αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην εθηφο ηεο Δεκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηνπ 2006 έσο (Αξ.2) ηνπ 2011, λννπκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε ηέηνηα εηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ή 188(I) ηνπ 2007 (γ) είλαη εηαηξεία, εκπίζηεπκα, ζπλεηαηξηζκφο ή λνκηθή νληφηεηα, φπνπ πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη θπζηθά πξφζσπα κε θάηνηθνη Κχπξνπ θαη ην ππφινηπν 10% ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Κχπξνπ θαη δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κχπξνπ: Ννείηαη φηη έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Επηηξνπήο πξηλ ηελ έληαμε ηνπ ελ ιφγσ πειάηε ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ «εγρψξηνο πειάηεο» ζεκαίλεη πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηε Δεκνθξαηία άιιν απφ δηεζλή πειάηε «ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηνλ ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 69 ηνπ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζφδσλ απφ Παξάλνκεο Δξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Επηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκν ηνπ

2 58(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζην παξφλ Δηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν. Παξάξηεκα. 3.-(1) Πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δχλαηαη λα αηηεζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ θαηάινγν πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο. Πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη o Δηνηθεηήο έρεη πεηζζεί φηη ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) ην πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ππνθαηάζηεκα ή θαηά ηνπιάρηζην 50% ζπγαηξηθή μέλεο ηξάπεδαο (β) ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, ρσξίδεηαη εζσηεξηθά ζε δχν ιεηηνπξγίεο φπνπ ε κία αζρνιείηαη κε δηεζλείο πειάηεο θαη ε άιιε κε εγρψξηνπο πειάηεο (γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ζπγαηξηθή μέλεο ηξάπεδαο ζα πξέπεη: (i) Να δηαβηβαζηεί επηζηνιή ππνζηήξημεο (letter of comfort) απφ ηε κεηξηθή ηξάπεδα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα κε ηελ νπνία επηβεβαηψλεη φηη ζα ζηεξίδεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο ζπγαηξηθήο ζηε Δεκνθξαηία έηζη ψζηε ε ζπγαηξηθή λα κε δεηήζεη ηελ παξνρή Έθηαθηεο Επείγνπζαο Ρεπζηφηεηαο (Emergency Liquidity Assistance) απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ή ξεπζηφηεηα απφ πηζηνδνηηθέο πξάμεηο ηνπ Επξσζπζηήκαηνο, (ii) ε κεηξηθή ηξάπεδα λα παξέρεη δεζκεπηηθή δηεπζέηεζε παξνρήο ρξεκαηνδφηεζεο (standby credit facility) πξνο ηε ζπγαηξηθή γηα πνζφ ηνπιάρηζην ίζν κε ην 30% ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): Κ.Δ.Π. 360 ηνπ 2008 Κ.Δ.Π. 51 ηνπ 2009 Κ.Δ.Π. 390 ηνπ 2010 Κ.Δ.Π. 24 ηνπ (iii) ν δείθηεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ Τπνινγηζκφ ηεο Πξνιεπηηθήο Ρεπζηφηεηαο ζε φια ηα λνκίζκαηα (Αλαζεσξεκέλε Ννέκβξην ηνπ 2010), πξνο ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ δε ζα είλαη ρακειφηεξνο απφ 60%: Ννείηαη φηη φζνλ αθνξά πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί έλαληη δέζκεπζεο θαηάζεζεο, ην ππφινηπν ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο ή ηεο θαηάζεζεο, φπνην απφ ηα δχν είλαη κηθξφηεξν, εμαηξείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ πειαηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (ii) θαη (iii). (δ) Καηάινγνο ησλ δηεζλψλ πειαηψλ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζε ηππνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, κε γξαπηή βεβαίσζε απφ ηνλ ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φηη φια ηα πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ είλαη δηεζλείο πειάηεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο. (ε) Η Κεληξηθή Σξάπεδα, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο Εμσηεξηθνχο Ειεγθηέο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα βεβαηψζνπλ γξαπηψο φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ηθαλνπνηεί φια ηα θξηηήξηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ. (2) Ο Λεηηνπξγφο πκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη αλαθέξεη ακέζσο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. (3) Καηλνχξηνο δηεζλήο πειάηεο δχλαηαη λα πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν δηεζλψλ πειαηψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3(δ): Ννείηαη φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 (δ), θαη ππνβάιεη ζε απηήλ ηνλ λέν θαηάινγν ησλ δηεζλψλ 2

3 πειαηψλ ηνπ κε γξαπηή βεβαίσζε απφ ηνλ Λεηηνπξγφ πκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, φηη φια ηα πξφζσπα ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλψλ πειαηψλ είλαη δηεζλείο πειάηεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο. Ο λένο θαηάινγνο ησλ δηεζλψλ πειαηψλ αληηθαζηζηά ηνλ παιαηφ θαηάινγν θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ ακέζσο κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θαηαιφγνπ: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα δχλαηαη εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, λα δεηήζεη επηπξφζζεηε βεβαίσζε απφ ηνπο Εμσηεξηθνχο Ειεγθηέο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. (4) Ο ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν αλαθέξεη ειεθηξνληθά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εβδνκαδηαίσο, ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. (5) Πηζησηηθφ ίδξπκα δχλαηαη λα παξακείλεη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, λννπκέλνπ φηη ηθαλνπνηνχληαη ζε ζπλερή βάζε, φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Η Κεληξηθή Σξάπεδα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ φξνπ απηνχ θαη πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ γηα ηπρφλ αλαγθαία αλαζεψξεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ. Επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. Παξάξηεκα. 4. Δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Νφκνπ, θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηή θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δηνηθεηή, επηβάιινληαη ηα αθφινπζα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο: (α) θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, πξνο δηεζλή πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ή ζε ίδην ινγαξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζεσξείηαη σο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηφο ηεο Δεκνθξαηίαο, θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ (β) θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ εγρψξην πειάηε ζε δηεζλή πειάηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ή ζε ίδην ινγαξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζεσξείηαη σο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηφο ηεο Δεκνθξαηίαο, θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ (γ) επηηξέπεηαη θαη δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή κε δηαηαγή δηεζλνχο πειάηε (δ) επηηξέπνληαη θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ φιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν θαη δηεζλνχο πειάηε (ε) επηηξέπνληαη θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ φιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ δηεζλψλ πειαηψλ (ζη) επηηξέπνληαη θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ φιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, κε δηαηαγή δηεζλνχο πειάηε ή γηα ίδην ινγαξηαζκφ, κε νπνηαδήπνηε νληφηεηα εθηφο ηεο Δεκνθξαηίαο (ε) απαγνξεχεηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν- (i) λα εμππεξεηεί εγρψξην πειάηε πνπ δηαηεξεί ινγαξηαζκφ κε ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία ή θαη (ii) λα αλνίγεη λέν ινγαξηαζκφ ή θαη λα πξνζειθχεη θαη λα απνθηά εξγαζίεο απφ εγρψξην πειάηε, πνπ δελ ήηαλ πθηζηάκελνο πειάηεο ηνπ ελ ιφγσ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πεξί ηεο 3

4 Επηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδψλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψηνπ Δηαηάγκαηνο, ηνπ 2013, εθηφο εάλ ν ινγαξηαζκφο αθνξά λέν δάλεην πνπ παξαρσξείηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, θαη λννπκέλνπ φηη ην δάλεην δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ: Ννείηαη φηη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο/ηξερνχκελνπ πνπ αθνξά λέν δάλεην επηηξέπεηαη κφλν- (αα) εάλ ν ελ ιφγσ ινγαξηαζκφο φςεσο/ηξερνχκελνο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ, θαη (ββ) εάλ φιεο νη θαηαζέζεηο ζηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιεο ζπλαιιαγέο: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην πξντφλ ηνπ δαλείνπ εθηακηεχεηαη ζε ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν, εληφο ηνπ ίδηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εληφο ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ππφθεηηαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζε ινγαξηαζκφ φςεσο/ηξερνχκελν ζηε βάζε νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν. (ζ) θάζε εγρψξηνο πειάηεο ππφθεηηαη επίζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ: Παξάξηεκα Σξίην (Ι): (Κ.Δ.Π. 98 ηνπ 2013). Ννείηαη φηη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ δηεζλή πειάηε ηζρχνπλ κφλν εθφζνλ νη ινγαξηαζκνί ηνπ δηεζλνχο πειάηε, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην πεξί ηεο Επηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψην Δηάηαγκα ηνπ 2013 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηιήθζεθε ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, δελ έρνπλ πηζησζεί κε θεθάιαηα απφ ινγαξηαζκνχο εγρψξησλ πειαηψλ ή θαη κε θεθάιαηα απφ εγρψξηεο ηξάπεδεο: Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην πεξί ηεο Επηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξψην Δηάηαγκα ηνπ 2013 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηιήθζεθε ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαηάινγν, θεθάιαηα απφ ινγαξηαζκνχο εγρψξησλ πειαηψλ ή θαη θεθαιαία απφ εγρψξηεο ηξάπεδεο έρνπλ πηζησζεί ζε ινγαξηαζκνχ δηεζλνχο πειάηε, ηφηε, ηα θεθάιαηα απηά ππφθεηληαη ζηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν. Καηάξγεζε. Παξάξηεκα Σξίην (Ι): (Κ.Δ.Π.325 ηνπ 2013). 5.-(1) Καηαξγείηαη ην πεξί ηεο Επηβνιήο Πξνζσξηλψλ Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδψλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Δσδέθαην Δηάηαγκα, ηνπ (2) Η θαηάξγεζε ηνπ Δηαηάγκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) δελ- (α) επαλαθέξεη νηηδήπνηε πνπ δελ ηζρχεη ή δελ ππάξρεη θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάξγεζεο, θαη (β) επεξεάδεη ηελ πξνεγνχκελε ηζρχ ηνπ θαηαξγνχκελνπ Δηαηάγκαηνο ή νηηδήπνηε πνπ ηειέζηεθε θαλνληθά ή πνπ επηηξάπεθε κε βάζε ην ελ ιφγσ Δηάηαγκα, θαη (γ) επεξεάδεη δηθαίσκα, πξνλφκην, ππνρξέσζε ή επζχλε, πνπ εμαζθαιίδεηαη, πξνέξρεηαη ή πξνθχπηεη, βάζεη ηνπ θαηαξγνχκελνπ Δηαηάγκαηνο, θαη (δ) επεξεάδεη πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία, πνπ πξνέθπςε ζρεηηθά κε πνηληθφ αδίθεκα πνπ δηαπξάρζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ θαηαξγνχκελνπ Δηαηάγκαηνο, θαη (ε) επεξεάδεη έξεπλα, λνκηθή δηαδηθαζία ή ζεξαπεία, ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε δηθαίσκα, πξνλφκην, ππνρξέσζε, επζχλε, πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, θαη ηέηνηα έξεπλα, λνκηθή δηαδηθαζία ή ζεξαπεία κπνξεί λα εγεξζεί, ζπλερηζηεί ή 4

5 εθηειεζζεί, θαη ηέηνηα πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία κπνξεί λα επηβιεζεί, σζάλ ην ελ ιφγσ Δηάηαγκα δελ θαηαξγείην. Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο. 6. Σν παξφλ Δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηζρχεη κέρξη ηελ 24 ε Ννεκβξίνπ 2013, πεξηιακβαλνκέλεο. Υάξεο Γεσξγηάδεο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 25 Οθησβξίνπ

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ [Παράγραφος 3(1) και (5) και Παράγραφος 4] ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ 1. Arab Jordan Investment Bank SA 2. Bank of Beirut SAL 3. BankMed SAL 4. Banque BEMO SAL 5. Banque SBA 6. Barclays Bank PLC 7. BBAC SAL 8. BLOM Bank SAL 9. Byblos Bank SAL 10. Credit Libanais SAL 11. Jordan Ahli Bank plc 12. Lebanon and Gulf Bank SAL 13. OJSC Promsvyazbank 14. Open joint-stock company AvtoVAZbank 15. Privatbank Commercial Bank 16. Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd. 6

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) δηεπφκελεο απφ ην δίθαην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα