Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5"

Transcript

1 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ πνπ πηζαλόλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκόηεηα ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ κε αιπζηδσηέο επηπηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηε αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα έρνπλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο επηπηώζεηο ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο ρώξαο, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ππό ηηο ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγείηαη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ζηηο ζπλαιιαγέο γηα δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ είλαη απαξαίηεην λα επηβιεζνύλ ηα ίδηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε όια ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, ΓΙΑ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη δεκόζηαο αζθάιεηαο θαη γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 12(Ι) ηνπ πλνπηηθόο ηίηινο. Εξκελεία. Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ πεξί ηεο Επηβνιήο Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νόκνπ ηνπ 2013, κεηά από εηζήγεζε θαη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα: 1. To παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Επηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδώλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Έβδνκν Δηάηαγκα, ηνπ (1) ην παξόλ Δηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- «δηεζλήο πειάηεο» ζεκαίλεη πειάηε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, ν νπνίνο: Παξάξηεκα Σξίην(Ι): (ΚΔΠ 247 ηνπ 2008). 138(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (α) δελ είλαη θάηνηθνο Κύπξνπ, όπσο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηνλ νξηζκό ηεο ιέμεο «θάηνηθνο Κύπξνπ» γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο, πνπ εθδόζεθε ζηηο 27 Ινπλίνπ 2008, δπλάκεη ησλ πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Νόκσλ ηνπ 2002 έσο 2007 ή (β) είλαη εηαηξεία, εκπίζηεπκα, ζπλεηαηξηζκόο ή λνκηθή νληόηεηα, όπνπ ην 100% ησλ ηειηθώλ δηθαηνύρσλ είλαη θπζηθά πξόζσπα κε θάηνηθνη Κύπξνπ ή είλαη εηαηξεία εηζεγκέλε ζε αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην εθηόο ηεο Δεκνθξαηίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ 1

2 ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηνπ 2006 έσο (Αξ.2) ηνπ 2011, λννπκέλνπ όηη νπνηαδήπνηε ηέηνηα εηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ ή (γ) είλαη εηαηξεία, εκπίζηεπκα, ζπλεηαηξηζκόο ή λνκηθή νληόηεηα, όπνπ πεξηζζόηεξν από ην 90% ησλ ηειηθώλ δηθαηνύρσλ είλαη θπζηθά πξόζσπα κε θάηνηθνη Κύπξνπ θαη ην ππόινηπν 10% ησλ ηειηθώλ δηθαηνύρσλ είλαη θπζηθά πξόζσπα θάηνηθνη Κύπξνπ θαη δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κύπξνπ: Ννείηαη όηη έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Επηηξνπήο πξηλ ηελ έληαμε ηνπ ελ ιόγσ πειάηε ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλώλ πειαηώλ «εγρώξηνο πειάηεο» ζεκαίλεη πειάηε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζηε Δεκνθξαηία άιιν από δηεζλή πειάηε 188(I) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ «ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο» ζεκαίλεη ηνλ ιεηηνπξγό ζπκκόξθσζεο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 69 ηνπ πεξί ηεο Παξεκπόδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ από Παξάλνκεο Δξαζηεξηόηεηεο Νόκνπ «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Επηβνιήο Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νόκν ηνπ (2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζην παξόλ Δηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νόκν. Παξάξηεκα. 3.-(1) Πηζησηηθό ίδξπκα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ δύλαηαη λα αηηεζεί ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ θαηάινγν πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. Πηζησηηθό ίδξπκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο, κόλν ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη o Δηνηθεηήο έρεη πεηζζεί όηη ηθαλνπνηνύληαη όιεο νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: (α) ην πηζησηηθό ίδξπκα είλαη ππνθαηάζηεκα ή θαηά ηνπιάρηζην 50% ζπγαηξηθή μέλεο ηξάπεδαο (β) ην πηζησηηθό ίδξπκα γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο, ρσξίδεηαη εζσηεξηθά ζε δύν ιεηηνπξγίεο όπνπ ε κία αζρνιείηαη κε δηεζλείο πειάηεο θαη ε άιιε κε εγρώξηνπο πειάηεο (γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθό ίδξπκα είλαη ζπγαηξηθή μέλεο ηξάπεδαο ζα πξέπεη: (i) Να δηαβηβαζηεί επηζηνιή ππνζηήξημεο (letter of comfort) από ηε κεηξηθή ηξάπεδα ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα κε ηελ νπνία επηβεβαηώλεη όηη ζα ζηεξίδεη ηε ξεπζηόηεηα ηεο ζπγαηξηθήο ζηε Δεκνθξαηία έηζη ώζηε ε ζπγαηξηθή λα κε δεηήζεη ηελ παξνρή Έθηαθηεο Επείγνπζαο Ρεπζηόηεηαο (Emergency Liquidity Assistance) από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ή ξεπζηόηεηα από πηζηνδνηηθέο πξάμεηο ηνπ Επξσζπζηήκαηνο, 2

3 (ii) ε κεηξηθή ηξάπεδα λα παξέρεη δεζκεπηηθή δηεπζέηεζε παξνρήο ρξεκαηνδόηεζεο (standby credit facility) πξνο ηε ζπγαηξηθή γηα πνζό ηνπιάρηζην ίζν κε ην 30% ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηώλ ηεο, (iii) ν δείθηεο ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ, όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα ηνλ Τπνινγηζκό ηεο Πξνιεπηηθήο Ρεπζηόηεηαο ζε όια ηα λνκίζκαηα (Αλαζεσξεκέλε Ννέκβξην ηνπ 2010), πξνο ην ζύλνιν ησλ θαηαζέζεσλ πειαηώλ δε ζα είλαη ρακειόηεξνο από 60%: Παξάξηεκα Σξίην (Ι): Κ.Δ.Π. 360 ηνπ 2008 Κ.Δ.Π. 51 ηνπ 2009 Κ.Δ.Π. 390 ηνπ 2010 Κ.Δ.Π. 24 ηνπ Ννείηαη όηη όζνλ αθνξά πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί έλαληη δέζκεπζεο θαηάζεζεο, ην ππόινηπν ηεο πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο ή ηεο θαηάζεζεο, όπνην από ηα δύν είλαη κηθξόηεξν, εμαηξείηαη από ην ζύλνιν ησλ θαηαζέζεσλ πειαηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (ii) θαη (iii). (δ) Καηάινγνο ησλ δηεζλώλ πειαηώλ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζε ηππνπνηεκέλν ειεθηξνληθό αξρείν, ζε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, κε γξαπηή βεβαίσζε από ηνλ ιεηηνπξγό ζπκκόξθσζεο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο όηη όια ηα πξόζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλώλ πειαηώλ είλαη δηεζλείο πειάηεο όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. (ε) Η Κεληξηθή Σξάπεδα, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, δύλαηαη λα δεηήζεη από ηνπο Εμσηεξηθνύο Ειεγθηέο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο λα βεβαηώζνπλ γξαπηώο όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα ηθαλνπνηεί όια ηα θξηηήξηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ. (2) Ο Λεηηνπξγόο πκκόξθσζεο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηε ζπκκόξθσζε ηνπ ελ ιόγσ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη αλαθέξεη ακέζσο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. (3) Καηλνύξηνο δηεζλήο πειάηεο δύλαηαη λα πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν δηεζλώλ πειαηώλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3(δ): Ννείηαη όηη ην πηζησηηθό ίδξπκα ελεκεξώλεη ακέζσο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηπρόλ αιιαγέο ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλώλ πειαηώλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 (δ), θαη ππνβάιεη ζε απηήλ ηνλ λέν θαηάινγν ησλ δηεζλώλ πειαηώλ ηνπ κε γξαπηή βεβαίσζε από ηνλ Λεηηνπξγό πκκόξθσζεο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, όηη όια ηα πξόζσπα ζηνλ θαηάινγν ησλ δηεζλώλ πειαηώλ είλαη δηεζλείο πειάηεο, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. Ο λένο θαηάινγνο ησλ δηεζλώλ πειαηώλ αληηθαζηζηά ηνλ παιαηό θαηάινγν θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ ακέζσο κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θαηαιόγνπ: Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα δύλαηαη εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, λα δεηήζεη επηπξόζζεηε βεβαίσζε από ηνπο Εμσηεξηθνύο Ειεγθηέο ηνπ 3

4 πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. (4) Ο ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν αλαθέξεη ειεθηξνληθά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, εβδνκαδηαίσο, ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. (5) Πηζησηηθό ίδξπκα δύλαηαη λα παξακείλεη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο, λννπκέλνπ όηη ηθαλνπνηνύληαη ζε ζπλερή βάζε, όιεο νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. Η Κεληξηθή Σξάπεδα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ όξνπ απηνύ θαη πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγό γηα ηπρόλ αλαγθαία αλαζεώξεζε ηνπ ελ ιόγσ θαηαιόγνπ. Επηβνιή πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ. Παξάξηεκα. 4. Δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Νόκνπ, θαη κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηή θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Δηνηθεηή, επηβάιινληαη ηα αθόινπζα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε πηζησηηθό ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο: (α) θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ από πηζησηηθό ίδξπκα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξόκελν θαηάινγν, πξνο δηεζλή πειάηε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ή ζε ίδην ινγαξηαζκό ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, ζεσξείηαη σο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηόο ηεο Δεκνθξαηίαο, θαη ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νόκνπ (β) θάζε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ από εγρώξην πειάηε ζε δηεζλή πειάηε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ή ζε ίδην ινγαξηαζκό ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, ζεσξείηαη σο ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ εθηόο ηεο Δεκνθξαηίαο, θαη ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νόκνπ (γ) επηηξέπεηαη θαη δελ ππόθεηηαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθό κέηξν πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νόκνπ ε ρσξίο κεηξεηά πιεξσκή ή θαη κεηαθνξά ρξεκάησλ από πηζησηηθό ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξόκελν θαηάινγν, γηα ίδην ινγαξηαζκό ή κε δηαηαγή δηεζλνύο πειάηε (δ) επηηξέπνληαη θαη δελ ππόθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθό κέηξν πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νόκνπ όιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμύ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξόκελν θαηάινγν θαη δηεζλνύο πειάηε (ε) επηηξέπνληαη θαη δελ ππόθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθό κέηξν πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νόκνπ όιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμύ δηεζλώλ πειαηώλ 4

5 (ζη) επηηξέπνληαη θαη δελ ππόθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζηηθό κέηξν πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νόκνπ όιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμύ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξόκελν θαηάινγν, κε δηαηαγή δηεζλνύο πειάηε ή γηα ίδην ινγαξηαζκό, κε νπνηαδήπνηε νληόηεηα εθηόο ηεο Δεκνθξαηίαο (ε) απαγνξεύεηαη ζε πηζησηηθό ίδξπκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξναλαθεξόκελν θαηάινγν- Παξάξηεκα Σξίην (Ι): (Κ.Δ.Π. 98 ηνπ 2013). (ζ) (i) λα εμππεξεηεί εγρώξην πειάηε πνπ δηαηεξεί ινγαξηαζκό κε ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία ή θαη (ii) λα αλνίγεη λέν ινγαξηαζκό ή θαη λα πξνζειθύεη θαη λα απνθηά εξγαζίεο από εγρώξην πειάηε, πνπ δελ ήηαλ πθηζηάκελνο πειάηεο ηνπ ελ ιόγσ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Επηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδώλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώηνπ Δηαηάγκαηνο, ηνπ θάζε εγρώξηνο πειάηεο ππόθεηηαη επίζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νόκνπ: Ννείηαη όηη όια ηα δηθαηώκαηα πνπ αθνξνύλ δηεζλή πειάηε ηζρύνπλ κόλν εθόζνλ νη ινγαξηαζκνί ηνπ δηεζλνύο πειάηε, από ηελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ην πεξί ηεο Επηβνιήο Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώην Δηάηαγκα ηνπ 2013 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ην πηζησηηθό ίδξπκα πεξηιήθζεθε ζηνλ πξναλαθεξόκελν θαηάινγν, δελ έρνπλ πηζησζεί κε θεθάιαηα από ινγαξηαζκνύο εγρώξησλ πειαηώλ ή θαη κε θεθάιαηα από εγρώξηεο ηξάπεδεο: Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ζε πεξίπησζε πνπ, από ηελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην πεξί ηεο Επηβνιήο Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πξώην Δηάηαγκα ηνπ 2013 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ην πηζησηηθό ίδξπκα πεξηιήθζεθε ζηνλ πξναλαθεξόκελν θαηάινγν, θεθάιαηα από ινγαξηαζκνύο εγρώξησλ πειαηώλ ή θαη θεθαιαία από εγρώξηεο ηξάπεδεο έρνπλ πηζησζεί ζε ινγαξηαζκνύ δηεζλνύο πειάηε, ηόηε, ηα θεθάιαηα απηά ππόθεηληαη ζηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ην Νόκν. Καηάξγεζε. Παξάξηεκα Σξίην (Ι): (Κ.Δ.Π.201 ηνπ 2013). 5.-(1) Καηαξγείηαη ην πεξί ηεο Επηβνιήο Πξνζσξηλώλ Πεξηνξηζηηθώλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ησλ Ξέλσλ Σξαπεδώλ ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Έθην Δηάηαγκα, ηνπ (2) Η θαηάξγεζε ηνπ Δηαηάγκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) δελ- (α) επαλαθέξεη νηηδήπνηε πνπ δελ ηζρύεη ή δελ ππάξρεη θαηά ην ρξόλν ηεο θαηάξγεζεο, θαη 5

6 (β) επεξεάδεη ηελ πξνεγνύκελε ηζρύ ηνπ θαηαξγνύκελνπ Δηαηάγκαηνο ή νηηδήπνηε πνπ ηειέζηεθε θαλνληθά ή πνπ επηηξάπεθε κε βάζε ην ελ ιόγσ Δηάηαγκα, θαη (γ) επεξεάδεη δηθαίσκα, πξνλόκην, ππνρξέσζε ή επζύλε, πνπ εμαζθαιίδεηαη, πξνέξρεηαη ή πξνθύπηεη, βάζεη ηνπ θαηαξγνύκελνπ Δηαηάγκαηνο, θαη (δ) επεξεάδεη πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία, πνπ πξνέθπςε ζρεηηθά κε πνηληθό αδίθεκα πνπ δηαπξάρζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ θαηαξγνύκελνπ Δηαηάγκαηνο, θαη (ε) επεξεάδεη έξεπλα, λνκηθή δηαδηθαζία ή ζεξαπεία, ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε δηθαίσκα, πξνλόκην, ππνρξέσζε, επζύλε, πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, θαη ηέηνηα έξεπλα, λνκηθή δηαδηθαζία ή ζεξαπεία κπνξεί λα εγεξζεί, ζπλερηζηεί ή εθηειεζζεί, θαη ηέηνηα πνηλή, θαηάζρεζε ή ηηκσξία κπνξεί λα επηβιεζεί, σζάλ ην ελ ιόγσ Δηάηαγκα δελ θαηαξγείην. Έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο. 6. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηζρύεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δεθαηεζζάξσλ εκεξώλ, ην νπνίν αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο. Υάξεο Γεσξγηάδεο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 21 Ινπλίνπ

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ [Παράγραφος 3(1) και (5) και Παράγραφος 4] ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ 1. Arab Jordan Investment Bank SA 2. Bank of Beirut SAL 3. BankMed SAL 4. Banque BEMO SAL 5. Banque SBA 6. Barclays Bank PLC 7. BBAC SAL 8. BLOM Bank SAL 9. Byblos Bank SAL 10. Credit Libanais SAL 11. Jordan Ahli Bank plc 12. Lebanon and Gulf Bank SAL 13. OJSC Promsvyazbank 14. Open joint-stock company AvtoVAZbank 15. Privatbank Commercial Bank 16. Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd. 7

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα