ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α Α ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) Με τη λήξη του Β Παγκοσµίου Πολέµου αρχίζει το πρόγραµµα ανασυγκρότησης της χώρας. Οι ανάγκες για κοινωνική φροντίδα και στήριξη των ευπαθών οµάδων πληθυσµού, αλλά και η ανάγκη αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων που προέκυψαν, οδήγησαν στη µετεξέλιξη των υφιστάµενων προνοιακών φορέων και υπηρεσιών που είχαν δηµιουργηθεί την περίοδο του Μεσοπολέµου. Οι κύριοι άξονες ανάπτυξης της προνοιακής αυτής πολιτικής ήταν: Η στήριξη της οικογένειας Η παιδική προστασία Η φροντίδα της τρίτης ηλικίας Η φροντίδα των χρονίως πασχόντων και αναπήρων ατόµων Η στήριξη για ένταξη απόρων και προσφύγων Η οργάνωση εποµένως της προνοιακής πολιτικής, επικεντρώθηκε στη δηµιουργία φορέων που σκοπό είχαν την φροντίδα των ορφανών παιδιών, όπως ορφανοτροφεία, παιδοπόλεις κ.λ.π. καθώς και σχετικών θεσµών όπως η υιοθεσία κ.λ.π. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράµµατα στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών σε διάφορα επίπεδα. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε προγράµµατα στήριξης απόρων ατόµων και προσφύγων, που κυρίως επικεντρώνονταν στην στεγαστική πολιτική. O Eυστράτιος Xατζηχαραλάµπους είναι Κοινωνιολόγος - απόφοιτος Κοιν. ιοίκησης Ε.Σ..., Επιθεωρητής Τοµέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας. H Aλεξάνδρα Kατσαρού είναι Κοινωνικός Λειτουργός -Βοηθός Επιθεωρητής Τοµέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας. H Xριστίνα Kοτρώτσου είναι Κοινωνικός Λειτουργός -Βοηθός Επιθεωρητής Το- µέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 73 Η ανάγκη για την φροντίδα των χρονίως πασχόντων και αναπήρων ατόµων που προέκυψαν από τον πόλεµο, οδήγησε στη δηµιουργία φορέων ιδρυµάτων που στόχευαν στην περίθαλψη αυτών π.χ. Άσυλα Ανιάτων, ιδρύµατα χρονίως πασχόντων, ψυχιατρικά ιδρύµατα κ.λ.π. Σε ό,τι αφορά τη φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων αυτή γινόταν κυρίως στα πλαίσια ιδρυµάτων που ήταν µετεξέλιξη των πτωχοκοµείων γηροκοµείων. Η ανάπτυξη αυτής της πολιτικής χαρακτηρίζονταν από έλλειψη συντονισµού, σχεδιασµού και ανάπτυξη µεµονωµένων δράσεων, γεγονός που οφείλονταν στις ιστορικές, πολιτικοοικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες -συγκυρίες. Η παροχή φροντίδας είχε χαρακτήρα κλειστής ιδρυµατικής περίθαλψης, η οποία προσφερόταν κατά κύριο λόγο στα πλαίσια φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων από φορείς όπως ιδρύ- µατα, φιλανθρωπικά σωµατεία, κληροδοτήµατα ευεργετών και την εκκλησία, ενισχύοντας ό- µως τον κοινωνικό αποκλεισµό των ευπαθών οµάδων. Επίσης χαρακτηριστικό ήταν ότι απουσίαζε η διάσταση της κοινωνικής ένταξης καθώς και κάθε στοιχείο ελέγχου ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Β ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) Τα τελευταία 30 έτη λόγω της πλήρους αναµόρφωσης των πολιτικών οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών και µετεξέλιξης των κοινωνικών αναγκών, ιδιαίτερα µε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγµατοποιήθηκε µια σηµαντική µεταστροφή στον τρόπο ανάπτυξης και οργάνωσης της κοινωνικής φροντίδας - πρόνοιας στην ελληνική πραγµατικότητα. Οι βασικοί άξονες αυτής της αναµόρφωσης ήταν : Η δηµιουργία προγραµµάτων και δοµών ανοικτής φροντίδας µε έµφαση στο κοινοτικό επίπεδο Η ανάπτυξη κοινωνικής συµµετοχής της οργάνωσης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων σε συλλογικούς φορείς µε αποτέλεσµα την εµπλοκή στη λήψη των αποφάσεων Η ανάπτυξη θεσµικού πλαισίου και δράσεων για την κοινωνική ένταξη, για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωµάτων και για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών συµµετοχής γεγονός που οδήγησε στη δηµιουργία νέων δοµών και προγραµµάτων για την απόϊδρυµατοποίηση και τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού. Η αποκέντρωση περιφερειοποίηση των δοµών κοινωνικής φροντίδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αλλαγών που προέκυψαν είναι : - Ανάπτυξη νέων δοµών φορέων προνοιακής φροντίδας από ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα - Ανάπτυξη επιδοµατικής πολιτικής για ευπαθείς οµάδες ιδιαίτερα για αναπήρους, πολύτεκνες οικογένειες κ.λ.π. - Ανάπτυξη προγραµµάτων και δοµών φροντίδας για την τρίτη ηλικία όπως Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Προγράµµατα στήριξης παλιννοστούντων και πολιτικών προσφύγων (ασφάλιση, επιδόµατα, κοινωνική ένταξη, επιδόµατα για οικοσκευές ). Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η ανάπτυξη προγραµµάτων για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες µε συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κοινοτικών πρωτοβουλιών και των Kοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Κατά περιόδους επιχειρήθηκε παράλληλα µε την ανάπτυξη του εθνικού συστήµατος υγείας και η συστηµατοποίηση της διάρθρωσης και οργάνωσης των δοµών πρόνοιας, µε αποκορύφωµα τη διαµόρφωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας.

3 74 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Οι εξελίξεις από την αναµόρφωση των προνοιακών δοµών και υπηρεσιών, αλλά και οι σύγχρονες ανάγκες για καλύτερο σχεδιασµό και συντονισµό οδήγησαν στην κατάργηση παλαιών δοµών και στη συγκρότηση νέων οργάνων, που έχουν: - επιστηµονικό, συµβουλευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα - την ευθύνη προάσπισης των δικαιωµάτων και συµφερόντων του Πολίτη, χρήστη των υ- πηρεσιών - την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων και την πιστοποίηση φορέων και των υπηρεσιών που παρέχουν - την ευθύνη ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας του παρεχόµενου έργου. 2. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 2.1. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Υ.Υ.Κ.Α.) Το Υ.Υ.Κ.Α. έχει την αρµοδιότητα της διάρθρωσης της οργάνωσης και της άσκησης προνοιακής πολιτικής σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης µέσω του υφυπουργείου και τη Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διάρθρωση των υπηρεσιών έχει ως ακολούθως Α) ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης Τµήµατα. Προστασίας ευπαθών οµάδων. Κοινωνικής Προστασίας. Εθελοντισµού και Πιστοποίησης φορέων Με τοµείς ευθύνης την ανάπτυξη πολιτικών για τον εθελοντισµό, για τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, για τα προγράµµατα παλιννοστούντων προσφύγων, για την εποπτεία ερανικών συστηµάτων -επιχορηγήσεων από ειδικούς πόρους, για την κοινωνική προστασία ανασφαλίστων και άλλων ευπαθών οµάδων, για τις έκτακτες κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν από φυσικές και άλλες καταστροφές. Β) ιεύθυνση Προστασίας Οικογένειας Τµήµατα. Οικογένειας και ηµογραφικής Πολιτικής. Προστασίας Παιδιών και Εφήβων. Προστασίας Ηλικιωµένων Με τοµείς ευθύνης την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία της οικογένειας, για τη µητρότητα, για την παιδική φροντίδα, για τη φροντίδα των ηλικιωµένων και για τη δη- µογραφική πολιτική Γ) ιεύθυνση Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες Τµήµατα. Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και προγραµµάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης. Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και προγραµµάτων αυξηµένης φροντίδας Με τοµείς ευθύνης την ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν την κλειστή και ανοικτή φροντίδα των Ατόµων µε Αναπηρία, τις οικονοµικές ενισχύσεις και παροχές και τα προγράµµατα αποασυλοποίησης επανένταξης.

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 75 Κατά περιπτώσεις και ανάλογα µε τις διαστάσεις των πολιτικών που υλοποιούνται αναπτύσσονται συνεργασίες µε άλλες ιευθύνσεις του Υ.Υ.Κ.Α. Όπως ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας (για ψυχικά πάσχοντες, άτοµα µε νοητική στέρηση κ.λ.π.) ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας προαγωγή υγείας µητέρας και παιδιού) ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (υγειονοµική ασφάλιση απόρων, ειδικά διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π.) Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας (για θέµατα πρόληψης νόσων και αναπηριών και προβληµάτων υγείας κ.λ.π.). ιεύθυνση Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (ανάπτυξη εκπαίδευσης και κατάρτισης ε- παγγελµατιών υγείας πρόνοιας ). Σε επίπεδο εισηγητικό συµβουλευτικό για την ανάπτυξη πολιτικών και προγραµµάτων στον Τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης την ευθύνη έχει το Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας και σε επίπεδο εποπτείας και ελέγχου της ποιότητας του παρεχόµενου έργου των φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας που υπάγονται στο Υ.Υ.Κ.Α. και σε άλλα υπουργεία την ευθύνη έχει το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Οι εν λόγω φορείς α- ναπτύσσουν συνεργασία µε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για την ανάπτυξη προνοιακής πολιτικής και κοινωνικής φροντίδας, το Υ.Υ.Κ.Α. µε θεσµικές ρυθµίσεις ενθαρρύνει την συµµετοχή και εµπλοκή συλλογικών οργανώσεων µη κυβερνητικών οργανώσεων εθνικής εµβέλειας ( π.χ. Εθνική Συνοµοσπονδία Αναπήρων, Συµβούλιο Προσφύγων κ.λ.π.) στο σχεδιασµό, στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων. Β. ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Πέραν των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας που αναπτύσσει το Υ.Υ.Κ.Α. για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, αναπτύσσονται και άλλες πολιτικές σε διάφορα επίπεδα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από άλλα υπουργεία οι οποίες συνδέονται µέσα από µηχανισµούς και διαδικασίες αλληλοσυµπλήρωσης π.χ. - Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναπτύσσει πολιτικές που περιστρέφονται γύρω από θέµατα ασφάλισης, επαγγελµατικής κατάρτισης και ένταξης στην α- γορά εργασίας ευπαθών οµάδων. - Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών αναπτύσσουν πολιτικές που συνδέονται µε την άρση των εµποδίων και την ε- λεύθερη πρόσβαση στο οικιστικό περιβάλλον, στις µεταφορές, στην πληροφόρηση και τις ε- πικοινωνίες κ.λ.π. - Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων αναπτύσσει πολιτικές για τη Νέα Γενιά και την Ειδική Αγωγή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε περιφερειακό επίπεδο διαρθρώνεται σε δύο άξονες : α ) τις ιοικητικές Περιφέρειες β ) τις ιοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών (πρώην Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας -Πρόνοιας ) Στο επίπεδο των ιοικητικών Περιφερειών της χώρας (13) υπάρχει η υπηρεσία της ιεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας µε αρµοδιότητες κυρίως διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη προγραµµάτων και αντικείµενα που της ανατίθενται από

5 76 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ειδικό θεσµικό πλαίσιο άλλων υπουργείων π.χ. υγιεινή και ασφάλεια, συγκρότηση υγειονοµικών επιτροπών κ.λ.π. Σε ένα άλλο επίπεδο περιφερειακής διοίκησης υπάρχει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση η ο- ποία έχει σχετική υπηρεσία, την ιεύθυνση Υγείας Πρόνοιας που υλοποιεί κατά κύριο λόγο προγράµµατα του Υ.Υ.Κ.Α. όπως επιδοµατική πολιτική για ευπαθείς οµάδες, εποπτεία χρη- µατοδότηση καθώς και έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου ή άλλων φορέων κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα κ.λ.π. Επίσης µπορεί να αναπτύξει και άλλες δοµές ή προγράµµατα που έχουν αντικείµενο την παροχή κοινωνικής φροντίδας. Σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπτύσσονται κοινωνικές υπηρεσίες και προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας όπως είναι το Πρόγραµµα Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων, οι Παιδικοί Σταθµοί, Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία κ.λ.π. Το β επίπεδο περιφερειοποίησης δοµών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που διαρθρώνεται γύρω από τις (17) ιοικητικές Υγειονοµικές Περιφέρειες (οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), έχει ως αρµοδιότητα τον προγραµµατισµό, το συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3.1. ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οι δοµές και τα προγράµµατα φροντίδας παιδιών έχουν χαρακτήρα κλειστής και ανοικτής περίθαλψης. Οι θεσµοί και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται σχεδιάζονται, οργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από το Υ.Υ.Κ.Α. καθώς και άλλα συναρµόδια Yπουργεία αλλά και από την Ε.Ε. και διαρθρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο ως ακολούθως: Σε επίπεδο ιοικητικών Περιφερειών µε αρµοδιότητες για το συντονισµό, τη διαχείριση των πόρων και την παρακολούθηση της υλοποίησης προγραµµάτων. Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε την υλοποίηση προγραµµάτων οικονοµικής ε- νίσχυσης απροστάτευτων παιδιών, προγραµµάτων υιοθεσίας αναδοχής, παιδικών εξοχών κρατικού προγράµµατος. Επίσης, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι αρµόδια για τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών και κατασκηνώσεων κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα και των Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης. Οι φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενώ οι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) που έχουν συσταθεί από φιλανθρωπικά σωµατεία, από την εκκλησία ή αποτελούν κληροδοτήµατα. Σε επίπεδο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήµων αναπτύσσονται υπηρεσίες και προγράµµατα όπως οι ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθµοί, τα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες κ.λ.π. Σε επίπεδο κοινότητας αναπτύσσονται διάφορα προγράµµατα ανοικτής φροντίδας παιδιών από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε ότι αφορά την πρόληψη και αντιµετώπιση της κακοποίησης παιδιών, την εξάλειψη του φαινοµένου των παιδιών των φαναριών, την ανάπτυξη προγραµµάτων παιγνιοθηκών κ.λ.π.. Σε επίπεδο ιοικήσεων Υγειονοµικών Περιφερειών αναπτύσσονται δοµές κλειστής φροντίδας παιδιών όπως Κέντρα Παιδικής Μέριµνας, Παιδοπόλεις κ.λ.π. και το Ίδρυµα Μητέρα

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 που έχει κυρίως την ευθύνη συντονισµού των προγραµµάτων υιοθεσίας ανάδοχης οικογένειας ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Οι δοµές και τα προγράµµατα φροντίδας ηλικιωµένων έχουν χαρακτήρα κλειστής και α- νοικτής περίθαλψης. Οι θεσµοί και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται, οργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από το Υ.Υ.Κ.Α. καθώς και άλλα συναρµόδια Yπουργεία αλλά και από την Ε.Ε. Αυτά διαρθρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο ως ακολούθως : - Σε επίπεδο ιοικητικών Περιφερειών, που έχουν την αρµοδιότητα όπως περιγράφεται α- νωτέρω - για την εφαρµογή προγραµµάτων που υλοποιούνται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. - Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υλοποιούνται προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης όπως επίδοµα στέγασης ηλικιωµένων. Επίσης στην αρµοδιότητά της είναι η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι Μ.Φ.Η. κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενώ οι Μ.Φ.Η. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) που έχουν συσταθεί από φιλανθρωπικά σωµατεία, από την εκκλησία ή αποτελούν κληροδοτήµατα. - Σε επίπεδο ΟΤΑ ήµων αναπτύσσονται υπηρεσίες και προγράµµατα όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.), τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) και το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι. - Σε επίπεδο κοινότητας αναπτύσσονται διάφορα προγράµµατα ανοικτής φροντίδας ηλικιωµένων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Ερυθρός Σταυρός κ.λ.π.), Εκκλησία όπως προγράµµατα σίτισης, παροχής ιατρικών φροντίδων, κοινωνικής στήριξης, κατά κύριο λόγο σε εθελοντικό επίπεδο. - Σε επίπεδο ιοικητικών Υγειονοµικών Περιφερειών αναπτύσσονται δοµές κλειστής φροντίδας ηλικιωµένων ( Ιδρύµατα Κοινωνικής Πρόνοιας ) ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Οι δοµές και τα προγράµµατα φροντίδας Α.µ ε.α. έχουν χαρακτήρα κλειστής και ανοικτής περίθαλψης. Οι θεσµοί και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται, οργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από το Υ.Υ.Κ.Α. καθώς και άλλα συναρµόδια υπουργεία αλλά και από την Ε.Ε. Αυτά διαρθρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο ως ακολούθως : Σε επίπεδο ιοικητικών Περιφερειών, που έχουν την αρµοδιότητα όπως περιγράφεται α- νωτέρω - για την εφαρµογή προγραµµάτων που υλοποιούνται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους ΟΤΑ. Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υλοποιούνται προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης Α.µ ε.α., πιστοποίησης φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας, έκδοση κάρτας αναπηρίας -λειτουργικότητας, προγράµµατα άλλων παροχών όπως η κάρτα µετακίνησης κ.λ.π.. Επίσης στην αρµοδιότητά της είναι η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας -Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.) κερδοσκοπικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε επίπεδο ΟΤΑ ήµων αναπτύσσονται υπηρεσίες και προγράµµατα όπως τα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία και το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι για Α.µ ε.α., Μέριµνα.

7 78 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σε επίπεδο κοινότητας αναπτύσσονται διάφορα προγράµµατα ανοικτής φροντίδας Α.µ.ε.Α. από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συλλόγους και την Εκκλησία που συµβάλουν στη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και στην ένταξη π.χ. κατασκηνωτικά προγράµµατα. Σε επίπεδο ιοικητικών Υγειονοµικών Περιφερειών αναπτύσσονται δοµές κλειστής και α- νοικτής φροντίδας Α.µ ε.α. όπως Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ), Κέντρα Εκπαίδευσης -Κοινωνικής Υποστήριξης και Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΕΚΥΚΑ.µ ε.α. και Ιδρύµατα Αποκατάστασης µικτής φροντίδας (Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων ). Σε Εθνικό επίπεδο λειτουργούν δοµές µε χαρακτήρα Ν.Π.Ι.. που έχουν την ευθύνη δια- µόρφωσης πολιτικής για διάφορες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών καθώς και δοµές που έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα, όπως το Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας και το έργο τους είναι η παρακολούθηση υλοποίησης των διαφόρων πολιτικών (Εθνικό Παρατήριο Α.µ.ε.Α.) ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται προγράµµατα που αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως παλιννοστούντες, πολιτικοί πρόσφυγες, αθίγγανοι, πληγέντες από φυσικές καταστροφές (θεοµηνίες, σεισµούς κ.λ.π.) και στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. Τα προγράµµατα που αναπτύσσονται σχεδιάζονται, οργανώνονται και χρηµατοδοτούνται από το Υ.Υ.Κ.Α. σε συνεργασία µε άλλα συναρµόδια Yπουργεία και εφαρµόζονται σε περιφερειακό επίπεδο αξιοποιώντας παράλληλα και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Οι δοµές και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται για τη στήριξη και την φροντίδα των ο- µάδων αυτών είναι τα κέντρα υποδοχής προσφύγων, οι µονάδες του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας, προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης και προγράµµατα στήριξης που υλοποιούνται σε συνεργασία µε µη κυβερνητικές οργανώσεις. 4.ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 4.1. ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί και οργανωθεί ποικίλοι µηχανισµοί και όργανα εποπτείας και ελέγχου, των φορέων και υπηρεσιών υλοποίησης κοινωνικής πολιτικής για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Σε κεντρικό επίπεδο διοίκησης, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανεξάρτητα ελεγκτικά όργανα και αρχές, τα οποία έχουν αρµοδιότητες που καθορίζονται από το τοµεακό α- ντικείµενο του αντιστοίχου Υπουργείου, που τα έχει συγκροτήσει. Τέτοιες αρχές είναι ο Συνήγορος του πολίτη µε πρόσφατη σύσταση τοµέα για την διαχείριση θεµάτων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ( πρόνοιας - φροντίδας ), η αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων κ.λ.π. Ελεγκτικά όργανα είναι το Σώµα Eλεγκτών ηµόσιας ιοίκησης, το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, το Σώµα επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών, το Σώµα Eπιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, η Υπηρεσία Οικονοµικού Ελέγχου κ.λ.π. Αρµοδιότητα για θέµατα ελέγχου Υγείας και Πρόνοιας έχει το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Το συντονισµό όλων των ελεγκτικών οργάνων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης έχει ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης.

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 79 Μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων αναπτύσσονται κοινά πεδία και αντικείµενα ελέγχου, που οδηγούν άλλοτε σε συµπληρωµατικές και άλλοτε σε εξειδικευµένες µορφές παρέµβασης, στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασµού και συντονισµού. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται εµπλοκή αρµοδιότητας άλλου ελεγκτικού φορέα ή οργάνου, γίνεται τόσο αξιοποίηση των στοιχείων, όσο και η ανάλογη παραποµπή για εξειδικευ- µένο έλεγχο σε άλλα επίπεδα. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες ικαστικές Αρχές σε κάθε επίπεδο (συµµετοχή σε ανακρίσεις, σε εκδίκαση υποθέσεων, παραποµπή σε Εισαγγελικές Αρχές κ.λ.π.) Η εποπτεία και η άσκηση ελέγχου σε φορείς και υπηρεσίες Πρόνοιας - Κοινωνικής Φροντίδας, όπως αυτοί περιγράφτηκαν παραπάνω, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πραγµατοποιείται από διάφορους µηχανισµούς και θεσµούς σε αντίστοιχα επίπεδα: Α) Σε κεντρικό επίπεδο είναι το ΣΕΥΥΠ µε τον Τοµέα ελέγχου Φορέων Πρόνοιας, που ως κύριο αντικείµενο ελέγχου έχει Ι) την διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των παρεχόµενων υπηρεσιών και ΙΙ ) τη διαπίστωση της τήρησης από τους ελεγχόµενους φορείς των υγειονοµικών διατάξεων και των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας για την υγιεινή διαβίωση των περιθαλπόµενων, καθώς και του προσωπικού. Σε κεντρικό επίσης επίπεδο διοίκησης, ελεγκτικό έργο ασκούν για την υλοποίηση των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ιαχειριστικές Αρχές των Υπουργείων και οι Επιτροπές παρακολούθησης, που συστήνονται κατά περίπτωση (υλοποίηση προγραµµάτων µέσω περιφερειών στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου προνοιακού χαρακτήρα ). Β) Σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης οι ιευθύνσεις Υγείας Πρόνοιας ασκούν εποπτεία και έλεγχο που σχετίζεται µε την υλοποίηση προγραµµάτων και έργων της Ε.Ε., που εντάσσονται στη χωρική τους αρµοδιότητα. Επίσης σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και µε συνεργασία των διαφόρων ιευθύνσεων (Υγείας -Πρόνοιας, Τεχνικών Υπηρεσιών κ.λ.π.), ασκείται ελεγκτικό έργο σε διάφορα επίπεδα µέσω των θεσµοθετηµένων οργάνων, όπως οι επιτροπές καταλληλότητας για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας, οι κοινωνικοί σύµβουλοι µε αρµοδιότητα τον περιοδικό έλεγχο των παραπάνω φορέων, καθώς και µηχανισµοί ελέγχου σε αντικείµενα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως συνθήκες υγιεινής, έλεγχος τροφίµων, ατοµικών βιβλιαρίων υγείας κ.λ.π. Β ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Με την έκδοση της σχετικής εντολής για την διενέργεια ελέγχου και τον ορισµό του φορέα, του αντικειµένου και του αρµόδιου κλιµακίου επιθεωρητών που αναλαµβάνουν τη διενέργεια, ξεκινά η διαδικασία συλλογής στοιχείων τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αρχικώς πραγµατοποιείται επίσκεψη στην αρµόδια υπηρεσία του Υ.Υ.Κ.Α. όπου αναζητείται ο σχετικός φάκελος του φορέα ή του προγράµµατος που θα ελεγχθεί και συλλέγονται έγγραφα, εγκύκλιοι, εκθέσεις ή άλλα στοιχεία.

9 80 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ανάλογη συλλογή δεδοµένων γίνεται και από τις αρµόδιες κατά περίπτωση εποπτεύουσες αρχές όπως η Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται συνεργασία µε τους αρµόδιους υπαλλήλους τόσο εκ των προτέρων όσο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Παράλληλα γίνεται η συλλογή και µελέτη της σχετικής νοµοθεσίας που αφορά την υπόθεση. Ακολούθως σχεδιάζονται οι επισκέψεις στον φορέα έλεγχου και σε άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Στα πλαίσια των επισκέψεων πραγµατοποιούνται επαφές µε την διοίκηση του φορέα, µε τους υπεύθυνους των διοικητικών υπηρεσιών, µε τους εργαζόµενους σε διάφορους τοµείς, µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό κ.λ.π. Ακολούθως ζητούνται να κατατεθούν σχετικά προς τον έλεγχο στοιχεία που να αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία του φορέα καθώς και εκθέσεις που συντάσσονται για τον σκοπό αυτό. Σε ένα άλλο επίπεδο πραγµατοποιούνται επισκέψεις στους χώρους που αναπτύσσεται ο φορέας, µε σκοπό την καταγραφή και τον εντοπισµό προβληµάτων που σχετίζονται µε τις κτιριακές υποδοµές, τη συντήρηση αυτών, τον εξοπλισµό, την λειτουργικότητα των χώρων, την καθαριότητα κ.λ.π. Ζητούνται τα αντίστοιχα έγγραφα στοιχεία (µελέτες, σχέδια, τεχνικές εκθέσεις κ.λ.π.). 2. ΣΤΑ ΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 2.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται έλεγχος νοµιµότητας συγκρότησης των διοικητικών οργάνων και επιτροπών, η λειτουργία αυτών και η εκτελεσιµότητα των αποφάσεών τους. Ακολουθεί η καταγραφή της διάρθρωσης των υπηρεσιών, έλεγχος τήρησης βιβλίων, αρχείων και µητρώων και η αδρή προσέγγιση οικονοµικών στοιχείων όπως συµβάσεις µε ασφαλιστικά τα- µεία, επιχορηγήσεις, προµήθειες, καταγραφή περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Στο στάδιο αυτό επιχειρείται η καταγραφή των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κάλυψη αυτών καθώς και η µε κάθε άλλη σχέση εργασίας απασχόληση ανθρώπινου δυναµικού. Ακολουθεί η µελέτη των φακέλων του προσωπικού και η εξέταση αυτών ως προς την πληρότητα των στοιχείων που περιέχουν (συµβάσεις, βιβλιάρια υγείας προσωπικού, κ.λ.π.). Κατόπιν ελέγχεται η άσκηση των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων του προσωπικού α- νάλογα µε τη θέση που καταλαµβάνει, το ωράριο εργασίας, κ.λ.π. Συµπληρωµατικά καταγράφονται στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού όπως θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, προβλήµατα συνεργασίας, σχέσεις και συµπεριφορά µε εξυπηρετούµενο πληθυσµό, επαγγελµατική κόπωση κ.λ.π ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιούνται επισκέψεις στους χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών: γραφεία διοίκησης, γραφεία επιστηµονικού προσωπικού (κοινωνική υπηρεσία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.λ.π.), εκπαιδευτικούς χώρους, εργαστήρια, χώρους φροντίδας υγείας (φυσιοθεραπευτήριο, εξεταστήριο ιατρού, πισίνα κ.λ.π.), θαλάµους κοιτώνες, αίθουσες απασχόλησης - ψυχαγωγίας, χώρους υποδοχής και αναµονής επισκεπτών, φαρµακείο, χώρους στάσης προσωπικού κ.λ.π. Επίσης ελέγχονται οι βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, αποθήκες αναλώσιµου υλικού και υλικού καθαρισµού, ιµατιοθήκες, νεκροθάλαµος, κλι- µακοστάσια, διάδροµοι κ.λ.π.) καθώς και οι χώροι εστίασης και παρασκευής φαγητού (τραπε-

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 81 ζαρίες, µαγειρεία, αποθήκες τροφίµων, χώροι ψυγείων καταψυκτών κ.λ.π.). Τέλος ελέγχονται οι χώροι εγκατάστασης του µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, οι αποθηκευτικοί χώροι καυσίµων καθώς και οι χώροι των τεχνικών υπηρεσιών γραφεία συντηρητών. Σε ειδικές περιπτώσεις ελέγχονται και άλλες κτιριακές υποδοµές (συµπληρωµατικές ) όπως ξενώνες -οικοτροφεία, ειδικά εργαστήρια, σχολικές µονάδες κ.λ.π. Σε ότι αφορά τους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων ελέγχονται οι είσοδοι (κύριες και βοηθητικοί ), το θυρωρείο, η περίφραξη, οι περιµετρικές οδοί, οι εξωτερικές κλίµακες, τα βοηθητικά κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες ) για άτοµα µε αναπηρίες, οι χώροι στάθµευσης, οι χώροι πρασίνου, οι εγκαταστάσεις άθλησης και ψυχαγωγίας, οι αποθηκευτικοί χώροι και ο αύλιος χώρος. Παράλληλα µε τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ελέγχεται και καταγράφεται ο εξοπλισµός των γραφείων διοίκησης και προσωπικού, των εργαστηρίων, των χώρων εκπαίδευσης, των αιθουσών απασχόλησης και ψυχαγωγίας, των ειδικών διαγνωστικών εργαστηρίων, της ιατρικής / νοσηλευτικής υπηρεσίας και των άλλων χώρων φροντίδας υγείας καθώς και ο ξενοδοχειακός εξοπλισµός και ο ιµατισµός. Επίσης, ελέγχεται ο εξοπλισµός των χώρων εστίασης, των µαγειρείων, των ψυγείων, των πλυντηρίων σιδερωτήριων, των αποθηκών και των χώρων υγιεινής. ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επάρκεια του εξοπλισµού, στην συχνότητα συντήρησης ή α- ντικατάστασής του, στην σωστή και κατάλληλη χρήση του, στην παλαιότητα, στις φθορές και στην πιθανότητα πρόκλησης ατυχηµάτων εξαιτίας αυτών. Σε παράλληλο επίπεδο ελέγχεται η καταλληλότητα και λειτουργία υποδοµών που αφορούν το φωτισµό και τον αερισµό (τεχνητό και φυσικό ), τη θέρµανση, την ύδρευση και αποχέτευση κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται η ανάγκη ενδελεχούς και εξειδικευµένου ελέγχου α- πό πολιτικό µηχανικό, επόπτη υγείας ή άλλο ειδικό ζητείται η συµπλήρωση του κλιµακίου επιθεωρητών µε τους ανάλογους επιθεωρητές του Σώµατος και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ζητείται η συνδροµή υπηρεσιών άλλων φορέων ελέγχου (Τεχνικές υπηρεσίες, ιεύθυνση Υγείας, πυροσβεστική κ.λ.π.) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στο στάδιο αυτό του ελέγχου εξετάζονται από το κλιµάκιο των επιθεωρητών όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες που έχουν στην ευθύνη τους την εποπτεία θεµάτων ασφάλειας και υγιεινής. Η εξέταση των εν λόγω στοιχείων γίνεται για να διαπιστωθεί η νοµιµότητα, η πληρότητα και η περιοδικότητα έκδοσής τους καθώς και η καταγραφή των όποιων προβληµάτων και παρατηρήσεων περιγράφονται και χρήζουν άµεσης παρέµβασης. Η συγκέντρωση των στοιχείων αφορά τους παρακάτω τοµείς : - Στατικότητα κτιρίου - Πυροπροστασία ( Πυρασφάλεια Πυρανίχνευση, συντήρηση πυροσβεστικών µέσων υλικού, καλή λειτουργία κ.λ.π.). - Προδιαγραφές λειτουργία συντήρηση ανελκυστήρα - Λειτουργία ασφάλεια συντήρηση καυστήρων και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης - Λειτουργία ασφάλεια συντήρηση κλιµατιστικού συστήµατος. - Λειτουργία ασφάλεια συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ( εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια )

11 82 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH - Ύδρευση Αποχέτευση - ιαχείριση απορριµµάτων Λυµάτων - Απολύµανση Απεντόµωση - Οχήµατα µεταφοράς προσωπικού εξυπηρετούµενου πληθυσµού. Σε ότι αφορά τον έλεγχο της διαχείρισης θεµάτων ασφάλειας εξετάζεται η επιµόρφωση του προσωπικού για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (π.χ. σχέδιο εκκένωσης κτιρίων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ) και ο ορισµός επιτροπών διαχείρισης έκτακτων αναγκών. Επίσης ελέγχεται ο ορισµός και η πληρότητα κατάρτισης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ Μια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας, είναι ο σχεδιασµός και η λήψη µέτρων που αφορούν την προσβασιµότητα του εξυπηρετούµενου πληθυσµού, τόσο στις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, όσο και στη διαδικασία πληροφόρησης που συνδέεται µε το χώρο αυτόν. Στα πλαίσια των ελέγχων που διεξάγονται από τον τοµέα ελέγχου φορέων πρόνοιας έχει ε- νταχθεί τόσο η αξιολόγηση των υφιστάµενων µέτρων πρόσβασης - για την άρση των εµποδίων /φραγµών που καθιστούν δυσχερή την απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών - όσο και η καταγραφή ελλείψεων ή κακών εφαρµογών. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για πρώτη φορά συστηµατικά στα πλαίσια ελεγκτικού έργου και έχει ενταχθεί στο ελεγκτικό έργο του τοµέα ελέγχου φορέων πρόνοιας του Σώµατος, ως έ- νας από τους κύριους άξονες αξιολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό έχει διαµορφωθεί ερωτηµατολόγιο, ως εργαλείο συλλογής και αξιοποίησης των δεδοµένων σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Οι άξονες γύρω από τους οποίους συλλέγονται πληροφορίες και καταγράφεται η επάρκεια των µέτρων πρόσβασης είναι: α) Η προσέγγιση του φορέα µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (καταλληλότητα οχηµάτων, στάσεων, διαδροµών κ.λ.π.). β ) Ο έλεγχος της : προσβασιµότητας εισόδων, υπαίθριων χώρων, θέσεων στάθµευσης κ.λ.π. προσβασιµότητας κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων, ραµπών, χώρων υγιεινής, διαδρό- µων, εξόδων κινδύνου καταλληλότητας σήµανσης για προσβασιµότητα καταλληλότητας - προσβασιµότητας τεχνολογικού εξοπλισµού (π.χ. τηλ. συσκευών, Η/Υ, ψυκτών νερού, συστηµάτων ανάληψης χρηµάτων κ.λ.π.) καθώς και ξενοδοχειακού εξοπλισµού. σε ειδικά θέµατα προσβασιµότητας σε οχήµατα µεταφοράς εξυπηρετούµενου πληθυσµού (π.χ. ασθενοφόρα, λεωφορεία µεταφοράς προσωπικού και χρηστών κ.λ.π.). προσβασιµότητας σε ειδικούς χώρους όπως βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους, χώροι κατάρτισης κ.λ.π.). προσβασιµότητας στα συστήµατα πληροφόρησης των παρεχοµένων υπηρεσιών. Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ελέγχου προσβασιµότητας αξιολογείται η καταλληλότητα των κατασκευών ως προς τις ισχύουσες προδιαγραφές και γίνονται προτάσεις για την βελτίωση αυτών.

12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο σηµαντικότερος άξονας του τοµέα ελέγχου φορέων πρόνοιας είναι ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και προγραµµάτων που αναπτύσσονται από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας. Ο έλεγχος της ποιότητας είναι µία από τις πιο ουσιαστικές απαιτητικές και πολύπλοκες διαδικασίες ελέγχου. Για να εκτιµηθεί η διάσταση της ποιότητας αφενός απαιτείται συνεχώς η α- νανέωση εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου, µε ενσωµάτωση σε αυτό προδιαγραφών α- νάπτυξης και λειτουργίας σύµφωνα µε ευρωπαϊκά ή διεθνή κριτήρια και αφετέρου η χρήση κατάλληλων εργαλείων (ερωτηµατολόγια, δείκτες ποιότητας κ.λ.π.) ώστε να καταγράφονται µε αξιόπιστο τρόπο τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ποιότητα. Η προσµέτρηση των στοιχείων της ποιότητας είναι συνάρτηση εθνικών αλλά και τοπικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης των φορέων και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, στην οποία ό- µως υπεισέρχονται και πολλά στοιχεία υποκειµενικότητας. Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και προγραµµάτων στο χώρο της παροχής κοινωνικής φροντίδας συνίσταται : α) στην καταγραφή ποιοτικών δεδοµένων που προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη σχετικές µελέτες προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί σε εθνικό επίπεδο ή διεθνείς που έχουν γίνει αποδεκτές από την κεντρική διοίκηση (π.χ. τεχνικές εκθέσεις, κανονισµοί και οδηγίες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία γηροκοµείων, παιδικών σταθµών, κέντρων αποκατάστασης κ.λ.π.). β) καταγραφή των υφιστάµενων ποιοτικών στοιχείων ανάπτυξης υπηρεσιών και προγραµµάτων στα πλαίσια των ελεγχόµενων φορέων, που σε συγκριτική ανάλυση αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές σχεδιασµού ανάπτυξης και υλοποίησης προτυποποιώντας αυτές ώστε να διαµορφωθούν ανάλογης ποιότητας δοµές. Έχει διαµορφωθεί σχετικό ερωτηµατολόγιο βάσει του οποίου συλλέγονται πληροφορίες σε διάφορα επίπεδα για την ανάπτυξη προγραµµάτων και υπηρεσιών, η αξιοποίηση των οποίων συντελεί στην εκτίµηση της ποιότητας µέσα από την ανάλυση σταθερών παραµέτρων (π.χ. χρη- µατοδότηση, ανθρώπινο δυναµικό, χρήση χώρων, τεχνολογίας, εµβέλεια εφαρµογής, βιωσιµότητα, προσθετική αξία κ.λ.π.). Η συσσωρευµένη εµπειρία του Τοµέα στο πεδίο αυτό οδηγεί στην ανάγκη µιας ολοκληρω- µένης και συστηµατικής προσέγγισης του ελέγχου της ποιότητας µέσα από τη διαµόρφωση των κατάλληλων εργαλείων, ώστε να είναι εφικτή η συγκρισιµότητα των στοιχείων, αλλά και να δια- µορφωθούν κοινά πλαίσια αξιολόγησης, η θεσµοθέτηση των οποίων θα κατοχυρώσει τα επίπεδα ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο έλεγχος της ποιότητας στους φορείς κοινωνικής φροντίδας περιλαµβάνει τους εξής το- µείς : 1. Έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών - Φροντίδας υγείας (ιατρικής, νοσηλευτικής, αποκατάστασης κ.λ.π.) - Φροντίδες κάλυψης βασικών αναγκών (σίτιση, στέγαση, ένδυση κ.λ.π.) - Φροντίδας ψυχολογικής στήριξης - Φροντίδας κοινωνικής στήριξης (υπηρεσίες ένταξης, ενηµέρωση για παροχές, συµβουλευτική κ.λ.π.) - Φροντίδες αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνοµης διαβίωσης - Φροντίδες απόκτησης ειδικών δεξιοτήτων (π.χ. οδήγηση, άθληση, χρήση τεχνολογίας κ.λ.π.) 2. Έλεγχος ποιότητας προγραµµάτων - Προγράµµατα επιµόρφωσης -κατάρτισης περιθαλποµένων και προσωπικού

13 84 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH - Προγράµµατα παραγωγικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων - Προγράµµατα πρόληψης, πρώιµης παρέµβασης, ενηµέρωσης, έρευνας κ.λ.π. - Ειδικά Ευρωπαϊκά προγράµµατα - Προγράµµατα εθελοντών, συνεργασίας µε φορείς, συλλόγους, υπηρεσίες, κοινότητα 3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΜΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επιτόπιου ελέγχου, το κλιµάκιο των επιθεωρητών που διεξήγαγε τον έλεγχο συντάσσει και υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή του Σώµατος, τεκµηριωµένη έκθεση στην οποία αναφέρονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν και προτείνονται λύσεις ή διατυπώνονται βελτιωτικές ενέργειες. Προηγείται της σύνταξης έκθεσης η αποστολή παρατηρήσεων στον ελεγχόµενο φορέα, οι απαντήσεις του οποίου συµπεριλαµβάνονται στην πορισµατική έκθεση. Στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται συµπεριλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία αφορούν τον φορέα, τα οποία βασίζονται τόσο στην παρατήρηση, όσο και σε έγγραφα στοιχεία. Η συνήθης δοµή των εκθέσεων είναι η ακόλουθη: Περιγραφή της ταυτότητας του ελέγχου: στην παράγραφο αυτή συµπεριλαµβάνεται ο α- ριθµός της εντολής, η ηµεροµηνία κατάθεσης του πορίσµατος, καθώς και τα ονοµατεπώνυµα και οι ειδικότητες των επιθεωρητών που διενήργησαν τον έλεγχο. Μετά περιγράφεται το αντικείµενο του ελέγχου (τακτικός ή µετά από καταγγελία) και ο σκοπός πραγµατοποίησής του. Γίνεται αναφορά στον τίτλο του φορέα και στα πλήρη στοιχεία του ( ιεύθυνση, υπεύθυνος, τηλέφωνα κ.λ.π.). Σε ξεχωριστό κεφάλαιο και αναπτύσσοντας το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το φορέα αναλύονται: η νοµική του µορφή, η σύστασή του και ο οργανισµός βάσει του οποίου λειτουργεί, καθώς επίσης και από ποιούς φορείς εποπτεύεται και ελέγχεται. Επίσης γίνεται αναφορά στους πόρους που διαθέτει (κρατική επιχορήγηση, περιουσία, δωρεές, τροφεία, νοσήλια κ.λ.π.). Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή της µεθοδολογίας δράσης που χρησιµοποιήθηκε για τον έ- λεγχο, καθώς και οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν από το κλιµάκιο των επιθεωρητών (επαφές, συναντήσεις, επιτόπιος έλεγχος ). Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται και τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν (έγγραφα, αποφάσεις, πρακτικά συνεδριάσεων κ.λ.π.). Το κύριο µέρος των πορισµατικών εκθέσεων αφορά τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο και κυρίως περιέχουν τους εξής βασικούς άξονες : - ιάρθρωση υπηρεσιών και οργάνωση του φορέα, - Στελέχωση - ανθρώπινο δυναµικό, - Κτιριακές υποδοµές και εξοπλισµός. - Την αποτύπωση της λειτουργίας του φορέα, των παρεχόµενων υπηρεσιών του και των προγραµµάτων και δράσεων που ενδεχόµενα πραγµατοποιεί. Λαµβάνονται υπόψη: η κατηγορία και το είδος του πληθυσµού που εξυπηρετείται, ο αριθ- µός του, καθώς και το ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει το φορέα. Ακολουθεί η διατύπωση των παρατηρήσεων, που έχουν σταλεί στο φορέα και οι απαντήσεις επί αυτών. Συνεκτιµώντας τις διαπιστώσεις του κλιµακίου και τις απόψεις του ελεγχόµενου φορέα, διεξάγονται συµπεράσµατα για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν και τελικά διατυπώνονται

14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των παρεχόµενων υπηρεσιών κ.λ.π. Σε περιπτώσεις που ο έλεγχος έγινε µετά από καταγγελία, εξετάζονται τα καταγγελλόµενα και οι διαπιστώσεις αποτυπώνονται σαφώς στο πόρισµα. Οι προτάσεις απευθύνονται στη ιοίκηση του φορέα, την εποπτεύουσα αρχή του, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή και σε άλλα Υπουργεία, εφόσον προκύπτει ότι είναι αρµόδια. Η πορισµατική έκθεση διαβιβάζεται, αφού υπογραφεί από τους Επιθεωρητές και λάβει γνώση ο Προϊστάµενος του Τοµέα, στον Γενικό Επιθεωρητή του Σώµατος και ακολούθως α- ποστέλλεται στους αρµόδιους φορείς ή υπηρεσίες. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης λαµβάνει γνώση απαραίτητα όλων των εκθέσεων ελέγχου. Εφόσον προκύψουν σοβαρά παραπτώµατα, παρατυπίες, ποινικές ή άλλες πειθαρχικές ευθύνες, το πόρισµα διαβιβάζεται στα αρµόδια όργανα της ικαιοσύνης. Στη Γραµµατεία του Σώµατος τηρούνται οι φάκελοι των φορέων που έχουν ελεγχθεί, οι ο- ποίοι περιέχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο και οι οποίοι εµπλουτίζονται ανάλογα µε τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από σχετική αλληλογραφία. 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ Μ ετά από χρονικό διάστηµα έξι µηνών, συντάσσεται έγγραφο για την παρακολούθηση υ- λοποίησης των προτάσεων των Επιθεωρητών στον φορέα ελέγχου, σύµφωνα µε το οποίο ζητούνται πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης των προτάσεων και τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται για την επίτευξη αυτών. Ανάλογα µε το βαθµό υλοποίησης ή µη των προτάσεων από το φορέα σχεδιάζεται ο επανέλεγχος του φορέα. Η διαδικασία αυτή είναι σηµαντική γιατί ανατροφοδοτεί µε πληροφορίες την Υπηρεσία µας, αλλά και το Υπουργείο, προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Μαρία Ζήση, Κοινωνική Λειτουργός Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Βοήθειας στο Σπίτι, Καλλικρατικός Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013. ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013. ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013 ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «Αίτηση Συµµετοχής ήλωση - Προσφορά Φορέων / οµών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η...

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η... ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ο /Η υπογεγραμμένος-η..... (όνομα εκπροσώπου βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 2. Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1. ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [1] Ν.3251/1955 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 102 ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 1 Βασιλική Κωστούλα Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 2 Συνεργασία συναρμόδιων Υπηρεσιών για την προστασία της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. Αλίαρτος, Φεβρουάριος 2015 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ικανοποίηση των νοµοθετικών απαιτήσεων Ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: Κοινωνική πολιτική και Αλληλεγγύη «Ενεργητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ρ. Πάνος Λιβέρης, Υπεύθυνος Συµβούλου ιευθ.υποστήριξης Προγραµµάτων ηµοσίου Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-06 Εργαλεία εφαρµογής Ευρεία ανάλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Καβάλας ΟΤΑ: ήµος Ελευθερούπολης 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου στην Προσυµβατική ιαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα