PROVENTUS DS σελίδα 1/6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROVENTUS DS σελίδα 1/6"

Transcript

1 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή κοκκοειδής σύνθεση, η οποία περιέχει φυσικές οργανικές ύλες και βιοδιεγέρτες που χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια των φυτών. 1.3 Στοιχεία εταιρείας/επιχείρησης: NOVOZYMES BIOLOGICALS FRANCE Parc des Grillons Bâtiment 6 60 Route de Sartrouville LE PECQ ΓΑΛΛΙΑ Τηλ.: +33 (0) Φαξ: +33 (0) Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: +33 (0) (εργάσιµες ώρες) 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Πλέον σηµαντικοί κίνδυνοι: Το παρασκεύασµα δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο, σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία του Συµβουλίου 1999/45/EC. Πλέον σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία: εν προσδιορίστηκε καµία (βλέπε σηµείωση 16.2) Κίνδυνοι για το περιβάλλον εν κατατάσσεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην Οδηγία του Συµβουλίου της ΕΕ 67/548/EEC και 1999/45/EC 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χηµική/εµπορική ονοµασία Ποσότητα % Σύµβολα Φράση R Αρ. CAS EINECS, ELINCS Νιτρική θειαµίνη 1-5 Xi R36/37/

2 PROVENTUS DS σελίδα 2/6 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Έκθεση λόγω εισπνοής: Μετακινήστε το θύµα σε χώρο µε καθαρό αέρα. Επιδιώξτε ιατρική παρακολούθηση, αν παρουσιαστούν συµπτώµατα. Έκθεση λόγω επαφής µε το δέρµα και τα µάτια: έρµα: Πλύντε αµέσως καλά την προσβεβληµένη περιοχή µε νερό. Επιδιώξτε ιατρική παρακολούθηση σε περίπτωση ερεθισµού Μάτια: Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό και επιδιώξτε ιατρική παρακολούθηση σε περίπτωση ερεθισµού Έκθεση λόγω κατάποσης: Πιείτε υγρά για αραίωση. Επιδιώξτε ιατρική παρακολούθηση. 5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλο µέσο πυρόσβεσης: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν πυροσβεστήρες νερού, αφρού, ξηράς σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακ. Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται: Κανένα Ειδικοί κίνδυνοι λόγω έκθεσης: Αν η ουσία εµπλακεί σε πυρκαγιά, ενδέχεται να εκλυθούν οξείδια άνθρακα και αζώτου. Προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες: Θα πρέπει να φορούν ενδύµατα πλήρους προστασίας και να χρησιµοποιούν αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. 6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις: Εκκενώστε τον πέριξ χώρο από το προσωπικό. Να χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό (γυαλιά ασφαλείας, γάντια και αναπνευστική µάσκα). Ανατρέξτε στην ενότητα 8. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: εν αναµένεται να είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Μέθοδοι καθαρισµού: Περιορίστε και συλλέξτε το υλικό. Μεταφέρετε τη διαρροή σε δοχεία απορριµµάτων, τα οποία έχουν την ίδια σήµανση µε τα αρχικά δοχεία. Καθαρίστε την περιοχή της διαρροής µε νερό και απορρυπαντικό. Μικρές απορρίψεις δεν αποτελούν κανέναν κίνδυνο στο τοπικό περιβάλλον.

3 PROVENTUS DS σελίδα 3/6 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Χειρισµός: Προφυλάξεις: Τεχνικά µέτρα: Ειδικές απαιτήσεις: Ο χειρισµός της ουσίας θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε συνθήκες καλής βιοµηχανικής υγιεινής και σύµφωνα µε οποιουσδήποτε τοπικούς κανόνες, προς αποφυγή ενδεχόµενης άσκοπης έκθεσης. Συνιστάται η χρήση γαντιών για µείωση της έκθεσης στο παρασκεύασµα. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης και οµίχλης εάν δηµιουργηθεί. Οι χρήστες θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους σχολαστικά µετά τη χρήση του προϊόντος. 7.2 Αποθήκευση: Ειδικός σχεδιασµός για αίθουσες ή δοχεία αποθήκευσης: Ασύµβατα υλικά: Συνθήκες αποθήκευσης: Ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις και οξειδωτικοί παράγοντες. Να µην αποθηκεύεται σε µεταλλικούς περιέκτες Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο µέρος. Οι περιέκτες πρέπει να είναι ερµητικά κλειστοί όταν δεν χρησιµοποιούνται. Φυλάσσετε µακριά από ηλιακό φως, ρεύµατα, υγρά περιβάλλοντα και πηγές άµεσης θερµότητας. Ποσοτικά όρια: Υλικά συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας µπορούν να ανακυκλωθούν 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Οριακές τιµές έκθεσης VME 8h σε σκόνες =10 mg/m3 (σωµατίδια διαµέτρου < 100µ) και 5 mg/m3 (σωµατίδιο διαµέτρου < 5µ) 8.2 Έλεγχος επαγγελµατικής έκθεσης Μηχανολογικά µέτρα: Ειδικές παράµετροι ελέγχου: Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός: Αναπνευστική προστασία: Συνιστώνται µηχανολογικοί έλεγχοι, π.χ. LEV, για τη µείωση της έκθεσης στο παρασκεύασµα. Ο εφοδιασµός µε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό και η ανάγκη λήψης µέτρων µηχανολογικού ελέγχου θα πρέπει να εναπόκειται στην κρίση του χρήστη ως µέρος της τυπικής αξιολόγησης κινδύνων λόγω έκθεσης. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα τοξικολογικά στοιχεία, τα µέτρα προστασίας που περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα κατώτατο όριο λήψης µέτρων. Εάν σε συνθήκες χρήσης δηµιουργηθούν υψηλές ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις αυτού του υλικού, σύµφωνα µε διαθέσιµες πληροφορίες και µε την απουσία ορίων επαγγελµατικής έκθεσης, συνιστάται η χρήση

4 PROVENTUS DS σελίδα 4/6 µάσκας ελάχιστων προτύπου EN405 FFP1. Προστασία των χεριών: Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Προστατευτικά γάντια σύµφωνα µε το πρότυπο EN374. Τα χρονικά διαστήµατα χρήσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους χρόνους αντοχής στη χηµική ουσία, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή των γαντιών. Προστασία των µατιών: Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προς αποφυγή της έκθεσης των µατιών και µέτρα προστασίας των µατιών κατά το χειρισµό του παρασκευάσµατος (προστατευτικός εξοπλισµός ταξινοµηµένος σύµφωνα µε το BS2092 ή το EN166). Προστασία του δέρµατος: Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Σε περίπτωση παρατεταµένου/συχνού άµεσου χειρισµού του υλικού, συνιστάται η χρήση προστατευτικής ενδυµασίας ταξινοµηµένης κατά το πρότυπο NF EN (τύπος 5). 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Όψη: Οσµή: ph: 5.5 Σηµείο ζέσης/περιοχή ζέσης: Σηµείο τήξης/περιοχή τήξης: Σηµείο ανάφλεξης: Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο): Αυτοαναφλεξιµότητα: Εκρηκτικές ιδιότητες: Οξειδωτικές ιδιότητες: Πίεση ατµών: Σκόνη χρώµατος σκούρου γκρι προς µαύρο Ελαφριά οσµή αποσυντίθεται >200 C εν έχει προσδιοριστεί Πρόβλεψη ως µη εκρηκτικό µε βάση τη χηµική δοµή. εν έχει προσδιοριστεί Σχετική πυκνότητα: 0,61 g/ml στους 20 C ± 2 C ιαλυτότητα - ιαλυτότητα σε νερό: ~50% - ιαλυτότητα σε λίπη: εν έχει προσδιοριστεί Συντελεστής κατανοµής n-οκτανόλη/νερό: Λοιπά στοιχεία: εν έχει προσδιοριστεί Κανένα διαθέσιµο 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Συνθήκες προς αποφυγή: Υλικά προς αποφυγή: Φυλάσσεται µακριά από ηλιακό φως. Ισχυρά οξέα ή βάσεις και ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Απελευθερώνει µικρές ποσότητες µονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα.

5 PROVENTUS DS σελίδα 5/6 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11.1 Οξείες τοξικολογικές επιδράσεις Κατάποση, LD50 Rat δια του στόµατος (mg/kg): εν έχει προσδιοριστεί Εισπνοή, LC50 Rat δια της εισπνοής (mg/l/4h): εν έχει προσδιοριστεί έρµα, LD50 Rat δια της επαφής µε το δέρµα (mg/kg): εν έχει προσδιοριστεί 11.2 Τοπικές επιδράσεις Ερεθισµός του δέρµατος εν έχει προσδιοριστεί Ερεθισµός των µατιών εν έχει προσδιοριστεί 11.3 Ευαισθητοποίηση Ευαισθητοποίηση εν έχει προσδιοριστεί. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κινητικότητα: Το παρασκεύασµα αυτό είναι κυρίως διαλυτό στο νερό. Είναι συνεπώς πιθανό να εξαπλωθεί στο υδάτινο περιβάλλον. Βιοαποικοδόµηση: Το παρασκεύασµα βιοαποικοδοµείται γρήγορα. Ωστόσο, δεν παρέχονται στοιχεία για την αναερόβια βιοδιάσπαση. Συσσώρευση: εν προβλέπεται βιοσυσσώρευση λόγω της υψηλής διαλυτότητας στο νερό και, εποµένως, η βιοµεγέθυνση δεν είναι πιθανή. Οικοτοξικότητα: Το παρασκεύασµα δεν δηµιουργεί περιβαλλοντικούς κινδύνους. εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα τοξικότητας ειδικά για οργανισµούς του εδάφους, φυτά και ζώα της στεριάς. Άλλες δυσµενείς επιπτώσεις: εν υπάρχει δυνατότητα καταστροφής του όζοντος, δυνατότητα δηµιουργίας φωτοχηµικού όζοντος ή δυνατότητα συµβολής στην αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη. εν έχουν προβλεφθεί δυσµενείς επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ( ΙΑΘΕΣΗ) Απόβλητα από κατάλοιπα: Απόρριψη µε αποτέφρωση, υγειονοµική ταφή ή αποχέτευση σύµφωνα µε τους τοπικούς κανόνες. Μολυσµένη συσκευασία: Απόρριψη µε αποτέφρωση ή υγειονοµική ταφή σύµφωνα µε τους τοπικούς κανόνες. 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ιεθνείς κανονισµοί Οδική:. Ποτάµια:. Θαλάσσια:. Εναέρια:. Αριθµός ταξινόµησης UN: Κανένας Τοπικοί κανονισµοί: Οποιοσδήποτε σχετικός τοπικός κανονισµός που αφορά τις µεταφορές πρέπει να τηρείται.

6 PROVENTUS DS σελίδα 6/6 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισµοί ΕΚ: Πρόταση ταξινόµησης Το παρασκεύασµα δεν έχει ταξινοµηθεί ως «επικίνδυνο» σύµφωνα µε τα κριτήρια που θεσπίστηκαν µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου 67/548/EEC (Παράρτηµα VI τη Οδηγίας 2001/59/EC) και 1999/45/EC Σύµβολο Φράσεις R: Κανένα Φράσεις S: S2 Μακριά από παιδιά S24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια Τοπικοί κανόνες: Θα πρέπει να τηρούνται τυχόν σχετικοί τοπικοί κανόνες. 16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Φράσεις R R 36 Ερεθίζει τα µάτια. R 37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. R 38 Ερεθίζει το δέρµα. Πηγές Λεπτοµερής σύσταση, SDS συστατικών. Τοποθεσία ECB στο Web Τοποθεσία ChemExpert στο Web: 9.html LEV: Εξαερισµός µε εντοπισµένη αναρρόφηση Οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται στις γνώσεις µας για το προϊόν την ηµεροµηνία της έκδοσης. Εφαρµόζονται στο προϊόν ως έχουν. Σε περίπτωση σχηµατισµού ή ανάµιξης, βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζονται νέοι κίνδυνοι. Συνιστάται στους χρήστες να προσέχουν για πιθανούς πρόσθετους κινδύνους, όταν το προϊόν χρησιµοποιείται σε εφαρµογές για τις οποίες δεν προορίζεται. Ο χρήστης πρέπει να ικανοποιηθεί ότι το προϊόν είναι απόλυτα κατάλληλο. Έκδοση 1:

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή Chase BLH20CK A162A προσδιορισµός του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα