ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES... 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 3 2. ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 4 3. ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES... 6"

Transcript

1 SPECIFICATION DATASH EET 21/ 02/2011

2 ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES ΚΕΘΞΣΠΓΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΔΘΑΡΣΜΔΕΡΗ ΛΕ ΙΕΜΠΘΙΞ ΟΚΗΠΞΦΞΠΘΑΙΞ ΡΣΡΗΛΑ (ΙΟΡ) ΞΣ ΟΕΚΑΗ ERPS / ΕΛΟΞΠΞΚΞΓΘΡΘΙΑ ΡΣΡΗΛΑΑ ΟΞΣ ΣΟΞΡΗΠΘΖΞΜΑΘ ΟΚΑΦΞΠΛΑ ΑΜΑΟΣΝΗΡ ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΑ ΡΞΘΤΕΘΑ ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΗ ΣΟΞΔΞΛΗ ΕΜΕΠΓΞΟΞΘΗΡΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΣΟΗΠΕΡΘΕΡ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΔΘΑΘΕΡΘΛΞΗΑ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΟΞΚΘΘΙΗ ΑΜΘΓΠΑΦΩΜ ΑΡΦΑΚΕΘΑΡ

3 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ Η Σπηπεζία MYPOCKETBIZ είλαη κία ππεξεζία Sales & Field Force Automation, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο, πνπ δηαζέηνπλ εμσηεξηθνχο πσιεηέο (field sales) ή/θαη ηερληθνχο (field service). θνπφο ηεο είλαη ε νξγάλσζε, ε απηνκαηνπνίεζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο κε λέα εξγαιεία, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαδηθαζίεο πψιεζεο θαη service ζηνπο πειάηεο ηνπο πην απνηειεζκαηηθά. Σν ζχζηεκα έρεη αλαπηπρζεί, ππνζηεξίδεηαη θαη εμειίζζεηαη απφ ηε SiEBEN, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ VODAFONE. Σν βαζηθφ εξγαιείν ηνπ πσιεηή (ή ηερληθνχ) είλαη έλα PDA ή Tablet/Notebook, ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ εξγαζηψλ (αξρείν πειαηψλ, αξρείν εηδψλ, θιήζεηο βιαβψλ θηι.). Όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κεηαθέξνληαη απφ ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο (ERP, CRM) κέζσ δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ο πσιεηήο/ηερληθφο δηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ (παξαγγειηνιεςία, merchandising, service θηι.) ζην ρψξν ηνπ πειάηε θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ GPRS, ελεκεξψλεη ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο ηνπ. Παξάιιεια, ππάξρεη ε εθαξκνγή θεληξηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία επηηξέπεη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο λα νξγαλψλεη θαη λα παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη service. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα, είηε θηινμελίαο ηεο Σπηπεζίαρ ( ) ζε εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ε SiEBEN ζηηο εγθαηαζηάζεηο (Data Center) ηεο Vodafone γηα απηφλ ην ζθνπφ, είηε εγθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Σπηπεζίαρ ζε εμνπιηζκφ ζην ρψξν ηνπ Πειάηε ( ). 3

4 2. ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ Σα επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία ηεο Σπηπεζίαρ είλαη: MYPOCKETBIZ Client: Δίλαη ε εθαξκνγή, ε νπνία εγθαζίζηαηαη ζηα PDAs/Laptops/Tablets/Netbooks θαη βνεζνχλ ηνπο πσιεηέο (ή ηερληθνχο) ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο εξγαζηψλ. MYPOCKETBIZ Administration: Η θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηηξέπεη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ (ή service) λα νξγαλψλνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ (ή service). Η εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη ζηνλ θεληξηθφ server ηνπ ζπζηήκαηνο (MYPOCKETBIZ Server) θαη είλαη πξνζβάζηκε κέζσ Web, θαζψο θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ASP (Active Server Pages). Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζην PC θάζε ρξήζηε δηαρεηξηζηή ε desktop έθδνζε ηνπ MYPOCKETBIZ Administration (MYPOCKETBIZ Desktop). ηελ πεξίπησζε παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο σο, ε επηθνηλσλία ηνπ MYPOCKETBIZ Desktop κε ην MYPOCKETBIZ Server γίλεηαη κέζσ ηνπ LAN ηεο εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο σο, ε επηθνηλσλία ηνπ MYPOCKETBIZ Desktop κε ην MYPOCKETBIZ Server γίλεηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ Web s. MYPOCKETBIZ Server: Δίλαη ν θεληξηθφο server ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη φια ηα επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ πσιεηψλ (ή ηερληθψλ) κε ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο. MYPOCKETBIZ Connectivity: Δίλαη ε εθαξκνγή πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηε δηεπαθή ηνπ MYPOCKETBIZ κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Πειάηε. Η επηθνηλσλία ησλ PDAs/Laptops/Tablets/Netbooks κε ηνλ MYPOCKETBIZ Server πινπνηείηαη κέζσ Vodafone GPRS θαη ε αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ακθίδξνκε. 4

5 Η παξνρή ηεο Σπηπεζίαρ ζηνλ Πειάηε γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: Φηινμελία ηεο Σπηπεζίαρ ζε εμνπιηζκφ ηεο SiEBEN ζην data center ηεο Vodafone Η SiEBEN παξέρεη φιε ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Σπηπεζίαρ ζε επίπεδν server (εμνπιηζκφο, system software, database software) Απαηηείηαη απφ ηνλ Πειάηε λα έρεη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην Internet Σα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηεο Σπηπεζίαρ εγθαζίζηαληαη ζηνλ Πειάηε Ο Πειάηεο παξέρεη φιε ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Σπηπεζίαρ ζε επίπεδν server (εμνπιηζκφο, system software, database software) Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ ηαρχηεηα ζχλδεζεο ηνπ Πειάηε ζην Internet 5

6 3. ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES Η Σπηπεζία παξέρεηαη ζε δχν βαζηθέο εθδφζεηο, αλάινγα κε ηελ παξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα: MYPOCKETBIZ - : Η Σπηπεζία παξέρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη δελ επηδέρεηαη θακία ηξνπνπνίεζε θαηά απαίηεζε ηνπ Πειάηε. MYPOCKETBIZ - : Δίλαη δηαζέζηκε ε πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πιαηθφξκαο MYPOCKETBIZ, ψζηε, αθνχ πξνεγεζεί αλάιπζε απαηηήζεσλ, λα γίλεηαη πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Σπηπεζίαρ ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε. πλεπψο, νη ελαιιαθηηθέο εθδφζεηο ηεο Σπηπεζίαρ έρνπλ σο εμήο: Σπηπεζία MYPOCKETBIZ ( ) Οεπιγπαθή Η Σπηπεζία παξέρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε πξνπαξακεηξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη δελ επηδέρεηαη θακία ηξνπνπνίεζε θαηά απαίηεζε ηνπ Πειάηε Φηινμελία ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηε SiEBEN MYPOCKETBIZ ( ) MYPOCKETBIZ ( ) MYPOCKETBIZ ( ) Η Σπηπεζία παξέρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε πξνπαξακεηξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη δελ επηδέρεηαη θακία ηξνπνπνίεζε θαηά απαίηεζε ηνπ Πειάηε Δγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηνπ Πειάηε Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Σπηπεζίαρ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε. Φηινμελία ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηε SiEBEN Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Σπηπεζίαρ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε. Δγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηνπ Πειάηε ε θάζε έθδνζε ηεο Σπηπεζίαρ, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ παξαθάησ ππνζπζηεκάησλ (modules): Sales Module (Οαπαγγελιολητία): Απεπζχλεηαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ ε θχξηα εξγαζία ηνπο είλαη ε ιήςε θαη δηαβίβαζε παξαγγειηψλ (field sales). 6

7 Merchandising Module: Απεπζχλεηαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ ε θχξηα εξγαζία ηνπο είλαη ην merchandising ζηα ηειηθά ζεκεία πψιεζεο. Pharma Module: Απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο κε Ιαηξηθνχο Δπηζθέπηεο, πνπ ε θχξηα εξγαζία ηνπο είλαη ε θαηαγξαθή επηζθέςεσλ θαη ελεξγεηψλ πξνψζεζεο ζε Ιαηξεία, Ννζνθνκεία θιπ. Γηαζέηεη επίζεο θαη ελζσκαησκέλε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο παξαγγειηνιεςίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Ιαηξηθφο Δπηζθέπηεο θάλεη θαη παξαγγειηνιεςία (πρ. Οδνληηαηξεία, Φαξκαθεία θιπ) Field Module: Απεπζχλεηαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο, θαηά θχξην ιφγν Σερληθνχο, πνπ ε θχξηα εξγαζία ηνπο είλαη ε επηζθεπή, ζπληήξεζε, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ/ζπζθεπψλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε έξγα (projects) Full Pack Module: Δλζσκαηψλεη φια ηα παξαπάλσ modules (εθφζνλ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ έθδνζε ηεο ππεξεζίαο) Οη ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα παξαπάλσ modules, αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηεο Σπηπεζίαρ είλαη: M Y POCKETBIZ MODULES = Πεξηιακβάλεηαη Πιήξεο Λεηηνπξγηθφηεηα =Πεξηιακβάλεηαη Πεξηνξηζκέλε Λεηηνπξγηθφηεηα Τπφ Γηακφξθσζε Sales Module (Οαπαγγελιολητία) Κειηοςπγική Ενόηηηα Παξαγγειηνιεςία X VAN Σακείν ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration Merchandising Module Παξαγγειηνιεςία X VAN Σακείν ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Κειηοςπγική Ενόηηηα 7

8 Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration Pharma Module Κειηοςπγική Ενόηηηα Παξαγγειηνιεςία X VAN Σακείν ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration Field Module Κειηοςπγική Ενόηηηα Παξαγγειηνιεςία X VAN ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Σακείν Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration Full Pack Module Κειηοςπγική Ενόηηηα Παξαγγειηνιεςία X - VAN Σακείν ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration 8

9 4. ΚΕΘΞΣΠΓΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ Οη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Σπηπεζίαρ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Κ Ε Θ Ξ Σ Π ΓΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ = Πεξηιακβάλεηαη Πιήξεο Λεηηνπξγηθφηεηα =Πεξηιακβάλεηαη Πεξηνξηζκέλε Λεηηνπξγηθφηεηα Τπφ Γηακφξθσζε Ο α π α γ γ ε λ ι ο λ η τ ί α Αλαδήηεζε πειάηε κε ρξήζε δηαθφξσλ θξηηεξίσλ Σαμηλφκεζε αλάινγα κε ηνλ ηχπν αλαδήηεζεο Αίηεζε αιιαγήο ζηνηρείσλ πειάηε Καηαρψξεζε ζρνιίσλ Δπεμεξγαζία παξαζηαηηθνχ Γηαγξαθή παξαζηαηηθνχ Δθηχπσζε παξαζηαηηθνχ Γεκηνπξγία πηζηνχ αληηγξάθνπ παξαζηαηηθνχ Αθχξσζε παξαζηαηηθνχ Δκθάληζε ηζηνξηθνχ πσιήζεσλ ηνθ είδνπο ζε πνιιαπιέο απνζήθεο Καηαγξαθή ζηνθ πειάηε Πξφηαζε παξαγγειίαο Πξφηππεο παξαγγειίεο εη εη Λεηηνπξγία ζαλ μερσξηζηφ είδνο κέζα ζηελ παξαγγειία Δκθάληζε θσηνγξαθίαο πξντφληνο Αλαδήηεζε πξντφληνο κε δηάθνξα θξηηήξηα Αλαδήηεζε ζε γθάκα πειάηε / εθηφο γθάκαο / είδε κε δηαζέζηκν ζηνθ Καηεγνξηνπνίεζε πειαηψλ & εηδψλ Απεξηφξηζην πιήζνο εηδψλ ηξνγγπινπνίεζε Πνζνηήησλ ζε πζθεπαζίεο Διάρηζηε πνζφηεηα είδνπο Υξψκα - Μέγεζνο Δπεμεξγαζία ηνπ αλαγλσζζέληνο barcode Πνιιαπιή επηινγή πξντφλησλ γηα εηζαγσγή ζε παξαγγειία Γχν κνλάδεο κέηξεζεο αλά πξντφλ Δθπηψζεηο είδνπο / ηηκνθαηαιφγνπ / πειάηε / ηξφπνπ πιεξσκήο Δηδηθέο εθπηψζεηο βάζεη θαηεγνξίαο πειάηε & είδνπο Δηδηθέο Δθπηψζεηο βάζεη πνζφηεηαο παξαγγειίαο (πνζνηηθέο εθπηψζεηο) Δηδηθέο Δθπηψζεηο κε αιιαγή ηηκήο Έθπησζε sticker Σηκνθαηάινγνη πνπ δελ παίξλνπλ έθπησζε Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ππνινγηζκνχ εηδηθψλ εθπηψζεσλ Δπνπηεία ζηνθ αλάινγα κε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ Καηαρψξεζε δηαθφξσλ ηχπσλ παξαζηαηηθνχ Πνιιαπιέο δηεπζχλζεηο αλά πειάηε / ππνθαηαζηήκαηα πειάηε Σξφπνο παξάδνζεο παξαγγειίαο Σξφπνο πιεξσκήο παξαγγειίαο Πνιιαπινί ηηκνθαηάινγνη ρφιηα παξαζηαηηθνχ Καηαρψξηζε απιήο επίζθεςεο Δθηχπσζε φισλ ησλ ηχπσλ παξαζηαηηθνχ Απνζηνιή παξαζηαηηθνχ κέζσ fax Φεθηαθή ππνγξαθή ηνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηνλ πειάηε Γπλαηφηεηα Αλαδήηεζεο εηδψλ κέζα ζηηο γξακκέο ηεο παξαγγειίαο Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζε text αξρείν Δκπινπηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο Αθχξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ παξαζηαηηθνχ Τπνινγηζκνί Αζξνηζκάησλ κφλν θαηά ηελ απνζήθεπζε γηα κεγάιεο παξαγγειίεο, πξναηξεηηθά 9

10 Λεηηνπξγία κε ρξήζε πιεθηξνινγίνπ Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ πιήζνπο επεμεξγαζκέλσλ γξακκψλ παξαγγειίαο αλά πσιεηή Γπλαηφηεηα αιιαγήο ηξέρνπζαο εκεξνκελίαο ρξήζεο κέζα ζηελ εθαξκνγή X - VAN Σήξεζε ζηνθ επί θνξηεγνχ Τπνζηήξημε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ θνξεηήο ηηκνιφγεζεο Δηδηθέο εθπηψζεηο βάζεη θαηεγνξίαο πειάηε & είδνπο Δηδηθέο Δθπηψζεηο βάζεη πνζφηεηαο παξαγγειίαο (πνζνηηθέο εθπηψζεηο) Δηδηθέο Δθπηψζεηο κε αιιαγή ηηκήο Έθπησζε sticker Σηκνθαηάινγνη πνπ δελ παίξλνπλ έθπησζε Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ππνινγηζκνχ εηδηθψλ εθπηψζεσλ εη Λεηηνπξγία ζαλ μερσξηζηφ είδνο κέζα ζηελ παξαγγειία Διάρηζηε πνζφηεηα είδνπο Δηζαγσγή πνζφηεηαο ζε πνιιαπιάζηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο Πξνεγνχκελν Ιζνδχγην Δπαλππνινγηζκφο ηζνδπγίνπ απ ηα παξαζηαηηθά Γηαρείξηζε παξηίδσλ Νένο πειάηεο Υεηξηζκφο κε πιήθηξα Γπλακηθά κελνχ Σαρχηαηνη ππνινγηζκνί Θαηπικοί Επιζκέπηερ Γηαρείξηζε Ιαηξψλ Γηαρείξηζε Ννζνθνκείσλ χλδεζε ηαηξψλ-λνζνθνκείσλ Πνιπεπίπεδε θαηεγνξηνπνίεζε Ιαηξψλ Πνιπεπίπεδε θαηεγνξηνπνίεζε Ννζνθνκείσλ Γηαρείξηζε IMS Πξφγξακκα επηζθέςεσλ Καηαγξαθή επηζθέςεσλ Πξφγξακκα ελεξγεηψλ Καηαγξαθή ελεξγεηψλ Καηαγξαθή θχθινπ ελεκεξψζεσλ Απφδνζε θχθινπ ελεκεξψζεσλ Παξάδνζε δεηγκάησλ Καηαγξαθή πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ Ιαηξνχ 10

11 Field Γηαρείξηζε Σερληθψλ πλεξγείσλ Γηαρείξηζε Βιαβψλ Γηαρείξηζε Projects Παξαθνινχζεζε πζθεπψλ Πειαηψλ Παξαθνινχζεζε ηζηνξηθνχ επηζθεπψλ Σηκνιφγεζε απφ ηνλ ηερληθφ Σηκνιφγεζε Τπεξεζηψλ Σηκνιφγεζε αληαιιαθηηθψλ Παξαθνινχζεζε εγγπήζεσλ αμείο Καηαρψξεζε απνδείμεσλ είζπξαμεο κεηξεηψλ ή επηηαγήο Δπεμεξγαζία, δηαγξαθή απφδεημεο Δθηχπσζε απφδεημεο Καηαρψξεζε εμφδσλ βάζεη θαηεγνξίαο & ηξφπνπ πιεξσκήο Report Σακείνπ πσιεηή Καηαρψξεζε Υηιηνκέηξσλ Απηφκαηε θαηαρψξηζε εηζπξάμεσλ θαηά ηελ εηζαγσγή παξαζηαηηθψλ κεηξεηνίο απφ ηα «Παξαζηαηηθά» Αληηζηνίρεζε εθθξεκψλ παξαζηαηηθψλ πειάηε ζηελ είζπξαμε Ιαπηέλερ Οελάηη Δκθάληζε ελειηθησκέλσλ ππνινίπσλ Δκθάληζε Καξηέιαο Πειάηε γηα επηιεγκέλν δηάζηεκα Δθηχπσζε θαξηέιαο νηθνλνκηθψλ θηλήζεσλ Ρηαηιζηική Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θαηαρσξίζεηο ζην ERP ζην MYPOCKETBIZ Sales Δκθάληζε πσιήζεσλ κε θξηηήξην ην είδνο (ή ηελ θαηεγνξία εηδψλ), ηνλ πειάηε θαη ηελ εκεξνκελία Δκθάληζε παξαζηαηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην επηιεγκέλν είδνο ηνρνπνίεζε πσιήζεσλ γηα ην ηξέρνλ δηάζηεκα θαη ην πξνεγνχκελν (κε αλάιπζε ησλ εηδψλ ζε θαηεγνξίεο κέρξη ηέζζεξα επίπεδα) Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο (Γ.Α., Σηκνιφγην, θηι) Γεκηνπξγία πξνυπνινγηζκψλ / ζηφρσλ αλά νπνηαδήπνηε δηάζηαζε (πειάηεο, είδνο, πσιεηήο, θ.α.) θαη παξαθνινχζεζε απηψλ ή 11

12 Merchandising Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο / επνπηείαο έσο θαη 11 αξηζκεηηθψλ θαη 5 αιθαξηζκεηηθψλ πεδίσλ Δπηινγή ζελαξίνπ merchandising Καηαγξαθή εηδψλ αλά θαηεγνξία Δπηινγή κεηαμχ ίδηαο εηαηξίαο / αληαγσληζηψλ Δπνπηεία / αιιαγή θαηαγξαθψλ Αληηζηνίρεζε Δηδψλ ίδηαο εηαηξίαο κε είδε αληαγσληζκνχ (μερσξηζηά είδε γηα θάζε εηαηξία) Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κε ρξήζε barcode scanner Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ξαθηνχ Φσηνγξαθία Ραθηνχ Καηαγξαθή πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ Reporting ζην Pocket PC Υεηξηζκφο κε πιεθηξνιφγην Sell Out Καηαγξαθή πσιήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία Καηαρψξεζε πψιεζεο κε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία απφ ηελ ηξέρνπζα Καηαρψξεζε επηζηξνθψλ απφ ηνπο πειάηεο Απνγξαθή πξντφλησλ αλά ζεκείν πψιεζεο Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο, ηηο επηζηξνθέο, ηηο απνγξαθέο αλά είδνο Παξαθνινχζεζε ζηφρνπ πσιήζεσλ βάζεη είδνπο Επυηημαηολόγια πκπιήξσζε απινχ εξσηεκαηνινγίνπ πκπιήξσζε θαηεπζπλφκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ Δηζαγσγή απαληήζεσλ ζε ειεχζεξν πεδίν Δηζαγσγή απαληήζεσλ κε επηινγή πξνθαζνξηζκέλεο απάληεζεο Δηζαγσγή απαληήζεσλ κε πνιιαπιή επηινγή Ιζηνξηθφ εξσηεκαηνινγίσλ αλά πειάηε Αλαιπηηθφ reporting γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ Υεηξηζκφο κε πιεθηξνιφγην Πξνζζήθε κεηξεηψλ πιήζνπο θαηαρσξεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αλά εξσηεκαηνιφγην 12

13 Ενηοπιζμόρ GPS Καηαγξαθή ζέζεο πσιεηή Καηαγξαθή δξνκνινγίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε Καηαγξαθή ρξφλνπ πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δξνκνινγίνπ Δκθάληζε δξνκνινγίνπ πσιεηή ζε ςεθηαθφ ράξηε Πξνζζήθε νζνλψλ Υάξηε ζηηγκάησλ, logging, θαη δηαγλσζηηθψλ Οάγια Καηαγξαθή παγίσλ αλά πειάηε Καηαγξαθή θαηάζηαζεο πιεξφηεηαο πξντφλησλ πειάηε θαη αληαγσληζκνχ Ληνύμαηα Απνζηνιή κελπκάησλ κε εκεξνκελία ιήμεο Απνζηνιή κελπκάησλ ζε κνξθή html Γπλαηφηεηα απάληεζεο πσιεηψλ Αιηήζειρ Πξνθαζνξηζκέλνη ηχπνη αηηήζεσλ Καηαρψξεζε αίηεζεο κε ειεχζεξν θείκελν ζε κνξθή html Αναθοπέρ Μεηάβαζε ζε ιεπηνκέξεηεο επηιεγκέλεο παξαγγειίαο Δπηζθέςεηο πσιεηή γηα επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πγρξνληζκνί γηα επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα Καηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ ελδνδηαθίλεζεο Δπεμεξγαζία παξαζηαηηθψλ Γηαγξαθή παξαζηαηηθψλ Δθηχπσζε παξαζηαηηθψλ Έθδνζε αληίζηξνθεο ελδνδηαθίλεζεο Γεκηνπξγία πηζηνχ αληίγξαθνπ παξαζηαηηθνχ Πξνβνιή / εθηχπσζε ηζνδπγίνπ εκέξαο Αποθήκη 13

14 Γεκηνπξγία παξαγγειίαο θφξησζεο βάζεη ησλ πσιεζέλησλ πνζνηήησλ αλά εκέξα Καηαγξαθή απνζήθεο θαη ζχγθξηζε κε ην ηζνδχγην Απηφκαηε έθδνζε παξαζηαηηθψλ (πσιήζεσλ & ελδνδηαθηλήζεσλ) κε ην θιείζηκν εκέξαο Ρςγσπονιζμόρ Απνζηνιή θαη ιήςε λέσλ δεδνκέλσλ ή απνζηνιή κφλν (θαη επηινγή) χλδεζε κέζσ cradle (βάζεο) ζε ηνπηθφ δίθηπν χλδεζε κέζσ internet (gprs, θηλεηφ ηειέθσλν, ζηαζεξφ ηειέθσλν, Bluetooth, irda) χλδεζε κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ WiFi Καηαγξαθή version πξνγξάκκαηνο θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Καηαγξαθή αλαιπηηθψλ κελπκάησλ Γ ε ν ι κ ά Μεηάβαζε ζηελ ηερλνινγηθή πιαηθφξκα.νδσ 2005 Γπλαηφηεηα Remote Self Update Γπλαηφηεηα απαγφξεπζεο αιιαγήο εκεξνκελίαο ζην PDA Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζε landscape mode Έιεγρνο απηνλνκίαο κπαηαξίαο Μεηαβνιή ηνπ αξρείνπ settings κέζα απφ νζφλε Γπλαηφηεηα θηιηξαξίζκαηνο, ηαμηλφκεζεο, αιιαγή ζεηξάο εκθάληζεο ζηήιεο θαη νκαδνπνίεζεο ζηελ νζφλε ησλ πξντφλησλ Δκθάληζε SMS κελπκάησλ Γπλαηφηεηα ηειεθσληθήο θιήζεο πειάηε ή θαη άιινπ αξηζκνχ 14

15 5. ΔΘΑΡΣΜΔΕΡΗ ΛΕ ΙΕΜΠΘΙΞ ΟΚΗΠΞΦΞΠΘΑΙΞ ΡΣΡΗΛΑ (ΙΟΡ) ΞΣ ΟΕΚΑΗ Η δηαζχλδεζε ηνπ ΚΠ ηνπ Πειάηε κε ηελ Σπηπεζία γίλεηαη κέζσ ascii. πγθεθξηκέλα, απφ ην ΚΠ ηνπ Πειάηε εμάγνληαη ζε κνξθή ascii ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Αξρείν πειαηψλ (θσδηθφο, επσλπκία, θαηεγνξία, δηεχζπλζε παξάδνζεο, ΑΦΜ, ΓΟΤ, επάγγεικα, θαηεγνξία ΦΠΑ, ηξφπνο πιεξσκήο, ινγηζηηθφ ππφινηπν) Αξρείν εηδψλ (θσδηθφο, πεξηγξαθή, ηηκή βαζηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ, θαηεγνξία ΦΠΑ, θσδηθφο bar-code, θαηεγνξία, ζηνθ απνζήθεο, κνλάδα κέηξεζεο Α, κνλάδα κέηξεζεο Β) Σα ascii αξρεία πνπ παξάγνληαη γίλνληαη upload ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζειίδεο ηνπ MYPOCKETBIZ Administration. Απφ ηελ Σπηπεζία επηζηξέθνληαη ζην ΚΠ ηνπ Πειάηε νη παξαγγειίεο πνπ θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο πσιεηέο ζηα PDAs. Η εηζαγσγή ησλ παξαγγειηψλ γίλεηαη πάιη κέζσ ascii. Σν download ησλ ascii αξρείσλ γίλεηαη απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζειίδεο ηνπ MYPOCKETBIZ Administration. Η άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ΚΠ γίλεηαη κέζσ ODBC, ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε ρξήζηε. Αληίζηνηρα, γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαγγειηψλ ζην ΚΠ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ελζσκαηψλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ΚΠ (COM, import script θηι.) 15

16 6. ERPs / ΕΛΟΞΠΞΚΞΓΘΡΘΙΑ ΡΣΡΗΛΑΑ ΟΞΣ ΣΟΞΡΗΠΘΖΞΜΑΘ Η Σπηπεζία είλαη ζπκβαηή κε ηα ERPs / εκπνξνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οαπαηηπήζειρ ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σπηπεζία παξέρεηαη σο ππνζηεξίδνληαη, απφ ηα παξαθάησ ERPs, φζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα import / export ascii αξρείσλ. Η εηζαγσγή εηζπξάμεσλ απφ ηελ Σπηπεζία πξνο ην ERP / εκπνξνινγηζηηθφ ζχζηεκα εθαξκφδεηαη κφλν ηελ πεξίπησζε ηεο έθδνζεο MYPOCKETBIZ ( ). ηηο εθδφζεηο MYPOCKETBIZ ( ) θαη MYPOCKETBIZ ( ) κπνξεί λα γίλεη δηαζχλδεζε ηεο Σπηπεζίαρ κε ERPs / εκπνξνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. * ηα ζπγθεθξηκέλα ERPs, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Σπηπεζία παξέρεηαη σο, ην MYPOCKETBIZ ERP Connectivity δεζκεχεη κία άδεηα ρξήζεο ηνπ ERP. 16

17 M Y POCKETBIZ E R P CONNECTIVITY Λεηαθοπά ζηοισείυν από PocketBiz ππορ ERP ERPs Λεηαθοπά ζηοισείυν από ERP ππορ PocketBiz Ουλήζειρ Ειζππάξειρ Atlantis xline ERP KEΦΑΚΑΘΞ Ιεθάλαιο με σπήζη DBLink SEN SEN EXPRESS EUROFASMA OMEGA Business Suite ERP* Prime ERP* ΞΠΘΖΞΜΕΡ* De Facto PANORAMA ASK! SAP SAP Business e CompakWIN Compak400 Navision ORAMA EMPHASIS MEGATRON Control 4 Thesis Unix4 Ολάνο ERP FORUM EUROSOFT Smart ERP Entersoft ERP Ίλιδα ERP 17

18 7. ΟΚΑΦΞΠΛΑ ΑΜΑΟΣΝΗΡ ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΑ ΡΞΘΤΕΘΑ Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σπηπεζίαρ έρνπλ σο εμήο: Πιαηθφξκα αλάπηπμεο MYPOCKETBIZ Client: Visual Studio 2008, Compact Framework 3.5 Πιαηθφξκα αλάπηπμεο MYPOCKETBIZ Administration: ASP 3.0 θαη ASP.NET 3.5, Visual Studio 2008 Βάζε δεδνκέλσλ: SQL Server 2000/2005/2008 Standard/Enterprise Edition, SQL Server Mobile 3.5 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα: Windows XP Pro ή λεψηεξν, Windows Server 2000/2003/

19 8. ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΗ ΣΟΞΔΞΛΗ Απαηηείηαη κία θνξεηή ζπζθεπή γηα θάζε πσιεηή. Τπνζηεξίδνληαη PDAs (Pocket PCs), laptops θαη Tablet PCs. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ έρνπλ σο εμήο: Ελάσιζηερ Οποδιαγπαθέρ Οποηεινόμενερ Οποδιαγπαθέρ PDA (Pocket PC) Κειηοςπγικό Ρύζηημα Windows Mobile 5.0 Windows Mobile 5.0 ή λεφηεξν Επεξεπγαζηήρ Intel XScale 400 MHz Intel XScale 520 MHz Λνήμη 64 MB RAM / 64 MB ROM 128 MB RAM / 64 MB ROM Ξθόνη 65k colour, QVGA (240x320), 2.6 in. 65k colour, QVGA (240x320), 3.5 in. Επικοινυνίερ GPS πζθεπή κε ελζσκαησκέλν GPRS. Δλαιιαθηηθά, Bluetooth ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε θηλεηφ ηειέθσλν Απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο GPS. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα ππάξρεη ελζσκαησκέλν GPS ή, ελαιιαθηηθά, Bluetooth ψζηε λα γίλεη ζχλδεζε κε Bluetooth GPS Module πζθεπή κε ελζσκαησκέλν GPRS. Δλαιιαθηηθά, Bluetooth ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε θηλεηφ ηειέθσλν Απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο GPS. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα ππάξρεη ελζσκαησκέλν GPS ή, ελαιιαθηηθά, Bluetooth ψζηε λα γίλεη ζχλδεζε κε Bluetooth GPS Module Camera VGA 2 MPixels Bar code Scanning Ports microsd, minisd, SD microsd, minisd, SD Laptop / Tablet PC Κειηοςπγικό Ρύζηημα Windows XP Pro Pack 2 / Windows XP Tablet PC Edition Windows XP Pro Pack 2 ή λεφηεξν/ Windows XP Tablet PC Edition Λνήμη 256 MB RAM 512 MB RAM Hard Disk 40 GB 40 GB Browser Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 ή λεφηεξν Επικοινυνίερ Μέζσ ηεο ππεξεζίαο Vodafone Mobile Broadband Μέζσ ηεο ππεξεζίαο Vodafone Mobile Broadband 19

20 Η ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη λα έρεη ν Πειάηεο ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο Σπηπεζίαρ, έρεη σο εμήο: PC (Windows XP Pro Pack 2 ή λεφηεξν, Intel P4, 256 ΜΒ RAM, 40 GB Hard Disk, Internet Explorer 7.0) PC / server Ελάσιζηερ Οποδιαγπαθέρ: Windows XP Pro Pack 2, Intel P4, 1 GB RAM, 80 Hard Disk GB Hard Disk γηα backup, Internet Explorer 7.0 Οποηεινόμενερ Οποδιαγπαθέρ: Windows Server 2000/2003/2008, Intel P4, 1,5 GB RAM, 2 x 80 Hard Disk GB Hard Disk γηα backup, RAID 0+1 controller, Internet Explorer 7.0 ή λεφηεξν - SQL Server 2000/2005/2008 Standard/Enterprise Edition ADSL ζχλδεζε ζην Internet Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο ζην PC ηνπ Πειάηε κέζσ Remote Desktop ADSL ζχλδεζε ζην Internet κε static IP Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο ζην PC / server ηνπ Πειάηε κέζσ Remote Desktop 20

21 9. ΕΜΕΠΓΞΟΞΘΗΡΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ Η Σπηπεζία ελεξγνπνηείηαη χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηνπ Πειάηε. Σα βήκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Σπηπεζίαρ είλαη ηα εμήο: 1. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ Πειάηε ζηελ Σπηπεζία απφ ηε SiEBEN 2. Δγθαηάζηαζε MYPOCKETBIZ Clients ζηα PDAs θαη απνζηνιή ζηνλ Πειάηε 3. Δπίζθεςε ηερληθνχ ηεο SiEBEN ή πηζηνπνηεκέλνπ ζπλεξγάηε ηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ (πσιεηέο θαη administrators) Η επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Πειάηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ππνρξενχηαη λα παξεπξίζθεηαη θαη ν ηερληθφο πνπ ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ην ΚΠ ηνπ Πειάηε. Πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα έρεη δηεθπεξαηψζεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 1. Να έρεη δηαζέζηκε θαη ζε ιεηηνπξγία ηελ απαηηνχκελε ηερλνινγηθή ππνδνκή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν («Σερλνινγηθή Τπνδνκή Πειάηε»), αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο Σπηπεζίαρ (, Promise ) πνπ έρεη επηιέμεη. 2. ηελ πεξίπησζε ηνπ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα έρεη θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ascii αξρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεπαθή ηνπ ΚΠ ηνπ κε ηελ Σπηπεζία θαη λα έρνπλ γίλεη νη έιεγρνη νξζήο ιεηηνπξγίαο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο πινπνίεζεο γίλεηαη αλαιπηηθφ project plan αλά πεξίπησζε. 21

22 10. ΣΟΗΠΕΡΘΕΡ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ Παξέρνληαη ππεξεζίεο ηειεθσληθήο θαη απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημεο απφ ην helpdesk ηεο SiEBEN πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο Σπηπεζίαρ (πσιεηέο θαη administrators), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Γεπη. Παξ., 09:00 17:00 ). ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα παξέρνληαη ππεξεζίεο θαη λα επηιχνληαη πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ζεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σπηπεζία θηινμελείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο SiEBEN ( ), ε SiEBEN δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ascii αξρείσλ απφ ην ΚΠ ηνπ Πειάηε ή ηελ εηζαγσγή ηνπ ascii ησλ παξαγγειηψλ ζην ΚΠ ηνπ Πειάηε, εθηφο θαη αλ ην ascii αξρείν πνπ παξάγεη ε Σπηπεζία δελ είλαη ζπκβαηφ κε φζα πεξηγξάθνληαη ζην ηερληθφ εγρεηξίδην ηεο Σπηπεζίαρ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σπηπεζία θηινμελείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε ( ), ηφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ηερληθνχ ηεο SiEBEN ή εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγάηε ηεο εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη ρξέσζε αλά αλζξσπνψξα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ππεξεζηψλ ηεο SiEBEN. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί κεηαθίλεζε ηερληθνχ ηεο SiEBEN ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 ρικ. απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο SiEBEN, ηφηε ν Πειάηεο επηβαξχλεηαη κε 250 αλά εκέξα ηερληθνχ. Η SiEBEN θαιχπηεη φια ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ ηερληθνχ. Ο Πειάηεο θαιχπηεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ ηερληθνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε γίλεη νδηθψο κε ίδηα κέζα ηνπ ηερληθνχ ή ηεο SiEBEN ηφηε ε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε είλαη 0,30. 22

23 11. ΔΘΑΘΕΡΘΛΞΗΑ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΟΞΚΘΘΙΗ ΑΜΘΓΠΑΦΩΜ ΑΡΦΑΚΕΘΑΡ Η Σπηπεζία είλαη δηαζέζηκε 24x7x365. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Σπηπεζίαρ ε νιηθή επαλαθνξά ηνπο γίλεηαη εληφο 4 εξγαζίκσλ σξψλ. Σεξνχληαη θαζεκεξηλά αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ Πειαηψλ. Για περισσότερες πληρουορίες Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο SiEBEN, επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα πσιήζεσλ ζην ηειέθσλν: ή ζην Γηα πιεξνθνξίεο κέζσ Internet γηα ηα πξντφληα ηεο SiEBEN επηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε: γηα ηηο ππεξεζίεο ηε δηεχζπλζε: SiEBEN 23

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Customer. Relationship. Management

Customer. Relationship. Management Customer Relationship Management 1 Customer Relationship Management ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΔΟΜΘ ΧΡΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ... 4 ΧΘΜΑΣΙΚΘ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ CRM... 5 ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΜΕΝΟΤ... 6 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ύζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο» Πηπρηαθή εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα