ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 3 2. ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 4 3. ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES... 6"

Transcript

1 SPECIFICATION DATASH EET 21/ 02/2011

2 ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES ΚΕΘΞΣΠΓΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΔΘΑΡΣΜΔΕΡΗ ΛΕ ΙΕΜΠΘΙΞ ΟΚΗΠΞΦΞΠΘΑΙΞ ΡΣΡΗΛΑ (ΙΟΡ) ΞΣ ΟΕΚΑΗ ERPS / ΕΛΟΞΠΞΚΞΓΘΡΘΙΑ ΡΣΡΗΛΑΑ ΟΞΣ ΣΟΞΡΗΠΘΖΞΜΑΘ ΟΚΑΦΞΠΛΑ ΑΜΑΟΣΝΗΡ ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΑ ΡΞΘΤΕΘΑ ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΗ ΣΟΞΔΞΛΗ ΕΜΕΠΓΞΟΞΘΗΡΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΣΟΗΠΕΡΘΕΡ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΔΘΑΘΕΡΘΛΞΗΑ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΟΞΚΘΘΙΗ ΑΜΘΓΠΑΦΩΜ ΑΡΦΑΚΕΘΑΡ

3 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ Η Σπηπεζία MYPOCKETBIZ είλαη κία ππεξεζία Sales & Field Force Automation, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο, πνπ δηαζέηνπλ εμσηεξηθνχο πσιεηέο (field sales) ή/θαη ηερληθνχο (field service). θνπφο ηεο είλαη ε νξγάλσζε, ε απηνκαηνπνίεζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο κε λέα εξγαιεία, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαδηθαζίεο πψιεζεο θαη service ζηνπο πειάηεο ηνπο πην απνηειεζκαηηθά. Σν ζχζηεκα έρεη αλαπηπρζεί, ππνζηεξίδεηαη θαη εμειίζζεηαη απφ ηε SiEBEN, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ VODAFONE. Σν βαζηθφ εξγαιείν ηνπ πσιεηή (ή ηερληθνχ) είλαη έλα PDA ή Tablet/Notebook, ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ εξγαζηψλ (αξρείν πειαηψλ, αξρείν εηδψλ, θιήζεηο βιαβψλ θηι.). Όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κεηαθέξνληαη απφ ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο (ERP, CRM) κέζσ δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ο πσιεηήο/ηερληθφο δηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ (παξαγγειηνιεςία, merchandising, service θηι.) ζην ρψξν ηνπ πειάηε θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ GPRS, ελεκεξψλεη ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο ηνπ. Παξάιιεια, ππάξρεη ε εθαξκνγή θεληξηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία επηηξέπεη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο λα νξγαλψλεη θαη λα παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη service. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα, είηε θηινμελίαο ηεο Σπηπεζίαρ ( ) ζε εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ε SiEBEN ζηηο εγθαηαζηάζεηο (Data Center) ηεο Vodafone γηα απηφλ ην ζθνπφ, είηε εγθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Σπηπεζίαρ ζε εμνπιηζκφ ζην ρψξν ηνπ Πειάηε ( ). 3

4 2. ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ Σα επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία ηεο Σπηπεζίαρ είλαη: MYPOCKETBIZ Client: Δίλαη ε εθαξκνγή, ε νπνία εγθαζίζηαηαη ζηα PDAs/Laptops/Tablets/Netbooks θαη βνεζνχλ ηνπο πσιεηέο (ή ηερληθνχο) ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο εξγαζηψλ. MYPOCKETBIZ Administration: Η θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηηξέπεη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ (ή service) λα νξγαλψλνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ (ή service). Η εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη ζηνλ θεληξηθφ server ηνπ ζπζηήκαηνο (MYPOCKETBIZ Server) θαη είλαη πξνζβάζηκε κέζσ Web, θαζψο θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ASP (Active Server Pages). Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζην PC θάζε ρξήζηε δηαρεηξηζηή ε desktop έθδνζε ηνπ MYPOCKETBIZ Administration (MYPOCKETBIZ Desktop). ηελ πεξίπησζε παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο σο, ε επηθνηλσλία ηνπ MYPOCKETBIZ Desktop κε ην MYPOCKETBIZ Server γίλεηαη κέζσ ηνπ LAN ηεο εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο σο, ε επηθνηλσλία ηνπ MYPOCKETBIZ Desktop κε ην MYPOCKETBIZ Server γίλεηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ Web s. MYPOCKETBIZ Server: Δίλαη ν θεληξηθφο server ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη φια ηα επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ πσιεηψλ (ή ηερληθψλ) κε ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο. MYPOCKETBIZ Connectivity: Δίλαη ε εθαξκνγή πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηε δηεπαθή ηνπ MYPOCKETBIZ κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Πειάηε. Η επηθνηλσλία ησλ PDAs/Laptops/Tablets/Netbooks κε ηνλ MYPOCKETBIZ Server πινπνηείηαη κέζσ Vodafone GPRS θαη ε αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ακθίδξνκε. 4

5 Η παξνρή ηεο Σπηπεζίαρ ζηνλ Πειάηε γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: Φηινμελία ηεο Σπηπεζίαρ ζε εμνπιηζκφ ηεο SiEBEN ζην data center ηεο Vodafone Η SiEBEN παξέρεη φιε ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Σπηπεζίαρ ζε επίπεδν server (εμνπιηζκφο, system software, database software) Απαηηείηαη απφ ηνλ Πειάηε λα έρεη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην Internet Σα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηεο Σπηπεζίαρ εγθαζίζηαληαη ζηνλ Πειάηε Ο Πειάηεο παξέρεη φιε ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Σπηπεζίαρ ζε επίπεδν server (εμνπιηζκφο, system software, database software) Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ ηαρχηεηα ζχλδεζεο ηνπ Πειάηε ζην Internet 5

6 3. ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES Η Σπηπεζία παξέρεηαη ζε δχν βαζηθέο εθδφζεηο, αλάινγα κε ηελ παξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα: MYPOCKETBIZ - : Η Σπηπεζία παξέρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη δελ επηδέρεηαη θακία ηξνπνπνίεζε θαηά απαίηεζε ηνπ Πειάηε. MYPOCKETBIZ - : Δίλαη δηαζέζηκε ε πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πιαηθφξκαο MYPOCKETBIZ, ψζηε, αθνχ πξνεγεζεί αλάιπζε απαηηήζεσλ, λα γίλεηαη πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Σπηπεζίαρ ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε. πλεπψο, νη ελαιιαθηηθέο εθδφζεηο ηεο Σπηπεζίαρ έρνπλ σο εμήο: Σπηπεζία MYPOCKETBIZ ( ) Οεπιγπαθή Η Σπηπεζία παξέρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε πξνπαξακεηξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη δελ επηδέρεηαη θακία ηξνπνπνίεζε θαηά απαίηεζε ηνπ Πειάηε Φηινμελία ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηε SiEBEN MYPOCKETBIZ ( ) MYPOCKETBIZ ( ) MYPOCKETBIZ ( ) Η Σπηπεζία παξέρεηαη κε ζπγθεθξηκέλε πξνπαξακεηξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη δελ επηδέρεηαη θακία ηξνπνπνίεζε θαηά απαίηεζε ηνπ Πειάηε Δγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηνπ Πειάηε Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Σπηπεζίαρ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε. Φηινμελία ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηε SiEBEN Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Σπηπεζίαρ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε. Δγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηνπ Πειάηε ε θάζε έθδνζε ηεο Σπηπεζίαρ, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ παξαθάησ ππνζπζηεκάησλ (modules): Sales Module (Οαπαγγελιολητία): Απεπζχλεηαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ ε θχξηα εξγαζία ηνπο είλαη ε ιήςε θαη δηαβίβαζε παξαγγειηψλ (field sales). 6

7 Merchandising Module: Απεπζχλεηαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ ε θχξηα εξγαζία ηνπο είλαη ην merchandising ζηα ηειηθά ζεκεία πψιεζεο. Pharma Module: Απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο κε Ιαηξηθνχο Δπηζθέπηεο, πνπ ε θχξηα εξγαζία ηνπο είλαη ε θαηαγξαθή επηζθέςεσλ θαη ελεξγεηψλ πξνψζεζεο ζε Ιαηξεία, Ννζνθνκεία θιπ. Γηαζέηεη επίζεο θαη ελζσκαησκέλε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο παξαγγειηνιεςίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Ιαηξηθφο Δπηζθέπηεο θάλεη θαη παξαγγειηνιεςία (πρ. Οδνληηαηξεία, Φαξκαθεία θιπ) Field Module: Απεπζχλεηαη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο, θαηά θχξην ιφγν Σερληθνχο, πνπ ε θχξηα εξγαζία ηνπο είλαη ε επηζθεπή, ζπληήξεζε, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ/ζπζθεπψλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε έξγα (projects) Full Pack Module: Δλζσκαηψλεη φια ηα παξαπάλσ modules (εθφζνλ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ έθδνζε ηεο ππεξεζίαο) Οη ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα παξαπάλσ modules, αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηεο Σπηπεζίαρ είλαη: M Y POCKETBIZ MODULES = Πεξηιακβάλεηαη Πιήξεο Λεηηνπξγηθφηεηα =Πεξηιακβάλεηαη Πεξηνξηζκέλε Λεηηνπξγηθφηεηα Τπφ Γηακφξθσζε Sales Module (Οαπαγγελιολητία) Κειηοςπγική Ενόηηηα Παξαγγειηνιεςία X VAN Σακείν ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration Merchandising Module Παξαγγειηνιεςία X VAN Σακείν ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Κειηοςπγική Ενόηηηα 7

8 Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration Pharma Module Κειηοςπγική Ενόηηηα Παξαγγειηνιεςία X VAN Σακείν ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration Field Module Κειηοςπγική Ενόηηηα Παξαγγειηνιεςία X VAN ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Σακείν Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration Full Pack Module Κειηοςπγική Ενόηηηα Παξαγγειηνιεςία X - VAN Σακείν ηαηηζηηθή Πσιήζεσλ Καξηέιεο Πειάηε Merchandising Sell Out Δξσηεκαηνιφγηα GPS Πάγηα Ιαηξηθνί Δπηζθέπηεο Γηαρείξηζε Σερληθψλ (Field ) Γηαρείξηζε Έξγσλ (Project Management) Extras (Μελχκαηα, Αηηήζεηο, Αλαθνξέο, πγρξνληζκφο) MYPOCKETBIZ Administration 8

9 4. ΚΕΘΞΣΠΓΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ Οη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Σπηπεζίαρ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Κ Ε Θ Ξ Σ Π ΓΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ = Πεξηιακβάλεηαη Πιήξεο Λεηηνπξγηθφηεηα =Πεξηιακβάλεηαη Πεξηνξηζκέλε Λεηηνπξγηθφηεηα Τπφ Γηακφξθσζε Ο α π α γ γ ε λ ι ο λ η τ ί α Αλαδήηεζε πειάηε κε ρξήζε δηαθφξσλ θξηηεξίσλ Σαμηλφκεζε αλάινγα κε ηνλ ηχπν αλαδήηεζεο Αίηεζε αιιαγήο ζηνηρείσλ πειάηε Καηαρψξεζε ζρνιίσλ Δπεμεξγαζία παξαζηαηηθνχ Γηαγξαθή παξαζηαηηθνχ Δθηχπσζε παξαζηαηηθνχ Γεκηνπξγία πηζηνχ αληηγξάθνπ παξαζηαηηθνχ Αθχξσζε παξαζηαηηθνχ Δκθάληζε ηζηνξηθνχ πσιήζεσλ ηνθ είδνπο ζε πνιιαπιέο απνζήθεο Καηαγξαθή ζηνθ πειάηε Πξφηαζε παξαγγειίαο Πξφηππεο παξαγγειίεο εη εη Λεηηνπξγία ζαλ μερσξηζηφ είδνο κέζα ζηελ παξαγγειία Δκθάληζε θσηνγξαθίαο πξντφληνο Αλαδήηεζε πξντφληνο κε δηάθνξα θξηηήξηα Αλαδήηεζε ζε γθάκα πειάηε / εθηφο γθάκαο / είδε κε δηαζέζηκν ζηνθ Καηεγνξηνπνίεζε πειαηψλ & εηδψλ Απεξηφξηζην πιήζνο εηδψλ ηξνγγπινπνίεζε Πνζνηήησλ ζε πζθεπαζίεο Διάρηζηε πνζφηεηα είδνπο Υξψκα - Μέγεζνο Δπεμεξγαζία ηνπ αλαγλσζζέληνο barcode Πνιιαπιή επηινγή πξντφλησλ γηα εηζαγσγή ζε παξαγγειία Γχν κνλάδεο κέηξεζεο αλά πξντφλ Δθπηψζεηο είδνπο / ηηκνθαηαιφγνπ / πειάηε / ηξφπνπ πιεξσκήο Δηδηθέο εθπηψζεηο βάζεη θαηεγνξίαο πειάηε & είδνπο Δηδηθέο Δθπηψζεηο βάζεη πνζφηεηαο παξαγγειίαο (πνζνηηθέο εθπηψζεηο) Δηδηθέο Δθπηψζεηο κε αιιαγή ηηκήο Έθπησζε sticker Σηκνθαηάινγνη πνπ δελ παίξλνπλ έθπησζε Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ππνινγηζκνχ εηδηθψλ εθπηψζεσλ Δπνπηεία ζηνθ αλάινγα κε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ Καηαρψξεζε δηαθφξσλ ηχπσλ παξαζηαηηθνχ Πνιιαπιέο δηεπζχλζεηο αλά πειάηε / ππνθαηαζηήκαηα πειάηε Σξφπνο παξάδνζεο παξαγγειίαο Σξφπνο πιεξσκήο παξαγγειίαο Πνιιαπινί ηηκνθαηάινγνη ρφιηα παξαζηαηηθνχ Καηαρψξηζε απιήο επίζθεςεο Δθηχπσζε φισλ ησλ ηχπσλ παξαζηαηηθνχ Απνζηνιή παξαζηαηηθνχ κέζσ fax Φεθηαθή ππνγξαθή ηνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηνλ πειάηε Γπλαηφηεηα Αλαδήηεζεο εηδψλ κέζα ζηηο γξακκέο ηεο παξαγγειίαο Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζε text αξρείν Δκπινπηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο Αθχξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ παξαζηαηηθνχ Τπνινγηζκνί Αζξνηζκάησλ κφλν θαηά ηελ απνζήθεπζε γηα κεγάιεο παξαγγειίεο, πξναηξεηηθά 9

10 Λεηηνπξγία κε ρξήζε πιεθηξνινγίνπ Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ πιήζνπο επεμεξγαζκέλσλ γξακκψλ παξαγγειίαο αλά πσιεηή Γπλαηφηεηα αιιαγήο ηξέρνπζαο εκεξνκελίαο ρξήζεο κέζα ζηελ εθαξκνγή X - VAN Σήξεζε ζηνθ επί θνξηεγνχ Τπνζηήξημε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ θνξεηήο ηηκνιφγεζεο Δηδηθέο εθπηψζεηο βάζεη θαηεγνξίαο πειάηε & είδνπο Δηδηθέο Δθπηψζεηο βάζεη πνζφηεηαο παξαγγειίαο (πνζνηηθέο εθπηψζεηο) Δηδηθέο Δθπηψζεηο κε αιιαγή ηηκήο Έθπησζε sticker Σηκνθαηάινγνη πνπ δελ παίξλνπλ έθπησζε Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ππνινγηζκνχ εηδηθψλ εθπηψζεσλ εη Λεηηνπξγία ζαλ μερσξηζηφ είδνο κέζα ζηελ παξαγγειία Διάρηζηε πνζφηεηα είδνπο Δηζαγσγή πνζφηεηαο ζε πνιιαπιάζηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο Πξνεγνχκελν Ιζνδχγην Δπαλππνινγηζκφο ηζνδπγίνπ απ ηα παξαζηαηηθά Γηαρείξηζε παξηίδσλ Νένο πειάηεο Υεηξηζκφο κε πιήθηξα Γπλακηθά κελνχ Σαρχηαηνη ππνινγηζκνί Θαηπικοί Επιζκέπηερ Γηαρείξηζε Ιαηξψλ Γηαρείξηζε Ννζνθνκείσλ χλδεζε ηαηξψλ-λνζνθνκείσλ Πνιπεπίπεδε θαηεγνξηνπνίεζε Ιαηξψλ Πνιπεπίπεδε θαηεγνξηνπνίεζε Ννζνθνκείσλ Γηαρείξηζε IMS Πξφγξακκα επηζθέςεσλ Καηαγξαθή επηζθέςεσλ Πξφγξακκα ελεξγεηψλ Καηαγξαθή ελεξγεηψλ Καηαγξαθή θχθινπ ελεκεξψζεσλ Απφδνζε θχθινπ ελεκεξψζεσλ Παξάδνζε δεηγκάησλ Καηαγξαθή πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ Ιαηξνχ 10

11 Field Γηαρείξηζε Σερληθψλ πλεξγείσλ Γηαρείξηζε Βιαβψλ Γηαρείξηζε Projects Παξαθνινχζεζε πζθεπψλ Πειαηψλ Παξαθνινχζεζε ηζηνξηθνχ επηζθεπψλ Σηκνιφγεζε απφ ηνλ ηερληθφ Σηκνιφγεζε Τπεξεζηψλ Σηκνιφγεζε αληαιιαθηηθψλ Παξαθνινχζεζε εγγπήζεσλ αμείο Καηαρψξεζε απνδείμεσλ είζπξαμεο κεηξεηψλ ή επηηαγήο Δπεμεξγαζία, δηαγξαθή απφδεημεο Δθηχπσζε απφδεημεο Καηαρψξεζε εμφδσλ βάζεη θαηεγνξίαο & ηξφπνπ πιεξσκήο Report Σακείνπ πσιεηή Καηαρψξεζε Υηιηνκέηξσλ Απηφκαηε θαηαρψξηζε εηζπξάμεσλ θαηά ηελ εηζαγσγή παξαζηαηηθψλ κεηξεηνίο απφ ηα «Παξαζηαηηθά» Αληηζηνίρεζε εθθξεκψλ παξαζηαηηθψλ πειάηε ζηελ είζπξαμε Ιαπηέλερ Οελάηη Δκθάληζε ελειηθησκέλσλ ππνινίπσλ Δκθάληζε Καξηέιαο Πειάηε γηα επηιεγκέλν δηάζηεκα Δθηχπσζε θαξηέιαο νηθνλνκηθψλ θηλήζεσλ Ρηαηιζηική Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θαηαρσξίζεηο ζην ERP ζην MYPOCKETBIZ Sales Δκθάληζε πσιήζεσλ κε θξηηήξην ην είδνο (ή ηελ θαηεγνξία εηδψλ), ηνλ πειάηε θαη ηελ εκεξνκελία Δκθάληζε παξαζηαηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην επηιεγκέλν είδνο ηνρνπνίεζε πσιήζεσλ γηα ην ηξέρνλ δηάζηεκα θαη ην πξνεγνχκελν (κε αλάιπζε ησλ εηδψλ ζε θαηεγνξίεο κέρξη ηέζζεξα επίπεδα) Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο (Γ.Α., Σηκνιφγην, θηι) Γεκηνπξγία πξνυπνινγηζκψλ / ζηφρσλ αλά νπνηαδήπνηε δηάζηαζε (πειάηεο, είδνο, πσιεηήο, θ.α.) θαη παξαθνινχζεζε απηψλ ή 11

12 Merchandising Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο / επνπηείαο έσο θαη 11 αξηζκεηηθψλ θαη 5 αιθαξηζκεηηθψλ πεδίσλ Δπηινγή ζελαξίνπ merchandising Καηαγξαθή εηδψλ αλά θαηεγνξία Δπηινγή κεηαμχ ίδηαο εηαηξίαο / αληαγσληζηψλ Δπνπηεία / αιιαγή θαηαγξαθψλ Αληηζηνίρεζε Δηδψλ ίδηαο εηαηξίαο κε είδε αληαγσληζκνχ (μερσξηζηά είδε γηα θάζε εηαηξία) Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κε ρξήζε barcode scanner Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ξαθηνχ Φσηνγξαθία Ραθηνχ Καηαγξαθή πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ Reporting ζην Pocket PC Υεηξηζκφο κε πιεθηξνιφγην Sell Out Καηαγξαθή πσιήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία Καηαρψξεζε πψιεζεο κε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία απφ ηελ ηξέρνπζα Καηαρψξεζε επηζηξνθψλ απφ ηνπο πειάηεο Απνγξαθή πξντφλησλ αλά ζεκείν πψιεζεο Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο, ηηο επηζηξνθέο, ηηο απνγξαθέο αλά είδνο Παξαθνινχζεζε ζηφρνπ πσιήζεσλ βάζεη είδνπο Επυηημαηολόγια πκπιήξσζε απινχ εξσηεκαηνινγίνπ πκπιήξσζε θαηεπζπλφκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ Δηζαγσγή απαληήζεσλ ζε ειεχζεξν πεδίν Δηζαγσγή απαληήζεσλ κε επηινγή πξνθαζνξηζκέλεο απάληεζεο Δηζαγσγή απαληήζεσλ κε πνιιαπιή επηινγή Ιζηνξηθφ εξσηεκαηνινγίσλ αλά πειάηε Αλαιπηηθφ reporting γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ Υεηξηζκφο κε πιεθηξνιφγην Πξνζζήθε κεηξεηψλ πιήζνπο θαηαρσξεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αλά εξσηεκαηνιφγην 12

13 Ενηοπιζμόρ GPS Καηαγξαθή ζέζεο πσιεηή Καηαγξαθή δξνκνινγίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε Καηαγξαθή ρξφλνπ πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δξνκνινγίνπ Δκθάληζε δξνκνινγίνπ πσιεηή ζε ςεθηαθφ ράξηε Πξνζζήθε νζνλψλ Υάξηε ζηηγκάησλ, logging, θαη δηαγλσζηηθψλ Οάγια Καηαγξαθή παγίσλ αλά πειάηε Καηαγξαθή θαηάζηαζεο πιεξφηεηαο πξντφλησλ πειάηε θαη αληαγσληζκνχ Ληνύμαηα Απνζηνιή κελπκάησλ κε εκεξνκελία ιήμεο Απνζηνιή κελπκάησλ ζε κνξθή html Γπλαηφηεηα απάληεζεο πσιεηψλ Αιηήζειρ Πξνθαζνξηζκέλνη ηχπνη αηηήζεσλ Καηαρψξεζε αίηεζεο κε ειεχζεξν θείκελν ζε κνξθή html Αναθοπέρ Μεηάβαζε ζε ιεπηνκέξεηεο επηιεγκέλεο παξαγγειίαο Δπηζθέςεηο πσιεηή γηα επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πγρξνληζκνί γηα επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα Καηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ ελδνδηαθίλεζεο Δπεμεξγαζία παξαζηαηηθψλ Γηαγξαθή παξαζηαηηθψλ Δθηχπσζε παξαζηαηηθψλ Έθδνζε αληίζηξνθεο ελδνδηαθίλεζεο Γεκηνπξγία πηζηνχ αληίγξαθνπ παξαζηαηηθνχ Πξνβνιή / εθηχπσζε ηζνδπγίνπ εκέξαο Αποθήκη 13

14 Γεκηνπξγία παξαγγειίαο θφξησζεο βάζεη ησλ πσιεζέλησλ πνζνηήησλ αλά εκέξα Καηαγξαθή απνζήθεο θαη ζχγθξηζε κε ην ηζνδχγην Απηφκαηε έθδνζε παξαζηαηηθψλ (πσιήζεσλ & ελδνδηαθηλήζεσλ) κε ην θιείζηκν εκέξαο Ρςγσπονιζμόρ Απνζηνιή θαη ιήςε λέσλ δεδνκέλσλ ή απνζηνιή κφλν (θαη επηινγή) χλδεζε κέζσ cradle (βάζεο) ζε ηνπηθφ δίθηπν χλδεζε κέζσ internet (gprs, θηλεηφ ηειέθσλν, ζηαζεξφ ηειέθσλν, Bluetooth, irda) χλδεζε κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ WiFi Καηαγξαθή version πξνγξάκκαηνο θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Καηαγξαθή αλαιπηηθψλ κελπκάησλ Γ ε ν ι κ ά Μεηάβαζε ζηελ ηερλνινγηθή πιαηθφξκα.νδσ 2005 Γπλαηφηεηα Remote Self Update Γπλαηφηεηα απαγφξεπζεο αιιαγήο εκεξνκελίαο ζην PDA Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζε landscape mode Έιεγρνο απηνλνκίαο κπαηαξίαο Μεηαβνιή ηνπ αξρείνπ settings κέζα απφ νζφλε Γπλαηφηεηα θηιηξαξίζκαηνο, ηαμηλφκεζεο, αιιαγή ζεηξάο εκθάληζεο ζηήιεο θαη νκαδνπνίεζεο ζηελ νζφλε ησλ πξντφλησλ Δκθάληζε SMS κελπκάησλ Γπλαηφηεηα ηειεθσληθήο θιήζεο πειάηε ή θαη άιινπ αξηζκνχ 14

15 5. ΔΘΑΡΣΜΔΕΡΗ ΛΕ ΙΕΜΠΘΙΞ ΟΚΗΠΞΦΞΠΘΑΙΞ ΡΣΡΗΛΑ (ΙΟΡ) ΞΣ ΟΕΚΑΗ Η δηαζχλδεζε ηνπ ΚΠ ηνπ Πειάηε κε ηελ Σπηπεζία γίλεηαη κέζσ ascii. πγθεθξηκέλα, απφ ην ΚΠ ηνπ Πειάηε εμάγνληαη ζε κνξθή ascii ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Αξρείν πειαηψλ (θσδηθφο, επσλπκία, θαηεγνξία, δηεχζπλζε παξάδνζεο, ΑΦΜ, ΓΟΤ, επάγγεικα, θαηεγνξία ΦΠΑ, ηξφπνο πιεξσκήο, ινγηζηηθφ ππφινηπν) Αξρείν εηδψλ (θσδηθφο, πεξηγξαθή, ηηκή βαζηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ, θαηεγνξία ΦΠΑ, θσδηθφο bar-code, θαηεγνξία, ζηνθ απνζήθεο, κνλάδα κέηξεζεο Α, κνλάδα κέηξεζεο Β) Σα ascii αξρεία πνπ παξάγνληαη γίλνληαη upload ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζειίδεο ηνπ MYPOCKETBIZ Administration. Απφ ηελ Σπηπεζία επηζηξέθνληαη ζην ΚΠ ηνπ Πειάηε νη παξαγγειίεο πνπ θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο πσιεηέο ζηα PDAs. Η εηζαγσγή ησλ παξαγγειηψλ γίλεηαη πάιη κέζσ ascii. Σν download ησλ ascii αξρείσλ γίλεηαη απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζειίδεο ηνπ MYPOCKETBIZ Administration. Η άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ΚΠ γίλεηαη κέζσ ODBC, ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε ρξήζηε. Αληίζηνηρα, γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαγγειηψλ ζην ΚΠ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ελζσκαηψλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ΚΠ (COM, import script θηι.) 15

16 6. ERPs / ΕΛΟΞΠΞΚΞΓΘΡΘΙΑ ΡΣΡΗΛΑΑ ΟΞΣ ΣΟΞΡΗΠΘΖΞΜΑΘ Η Σπηπεζία είλαη ζπκβαηή κε ηα ERPs / εκπνξνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οαπαηηπήζειρ ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σπηπεζία παξέρεηαη σο ππνζηεξίδνληαη, απφ ηα παξαθάησ ERPs, φζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα import / export ascii αξρείσλ. Η εηζαγσγή εηζπξάμεσλ απφ ηελ Σπηπεζία πξνο ην ERP / εκπνξνινγηζηηθφ ζχζηεκα εθαξκφδεηαη κφλν ηελ πεξίπησζε ηεο έθδνζεο MYPOCKETBIZ ( ). ηηο εθδφζεηο MYPOCKETBIZ ( ) θαη MYPOCKETBIZ ( ) κπνξεί λα γίλεη δηαζχλδεζε ηεο Σπηπεζίαρ κε ERPs / εκπνξνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. * ηα ζπγθεθξηκέλα ERPs, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Σπηπεζία παξέρεηαη σο, ην MYPOCKETBIZ ERP Connectivity δεζκεχεη κία άδεηα ρξήζεο ηνπ ERP. 16

17 M Y POCKETBIZ E R P CONNECTIVITY Λεηαθοπά ζηοισείυν από PocketBiz ππορ ERP ERPs Λεηαθοπά ζηοισείυν από ERP ππορ PocketBiz Ουλήζειρ Ειζππάξειρ Atlantis xline ERP KEΦΑΚΑΘΞ Ιεθάλαιο με σπήζη DBLink SEN SEN EXPRESS EUROFASMA OMEGA Business Suite ERP* Prime ERP* ΞΠΘΖΞΜΕΡ* De Facto PANORAMA ASK! SAP SAP Business e CompakWIN Compak400 Navision ORAMA EMPHASIS MEGATRON Control 4 Thesis Unix4 Ολάνο ERP FORUM EUROSOFT Smart ERP Entersoft ERP Ίλιδα ERP 17

18 7. ΟΚΑΦΞΠΛΑ ΑΜΑΟΣΝΗΡ ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΑ ΡΞΘΤΕΘΑ Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σπηπεζίαρ έρνπλ σο εμήο: Πιαηθφξκα αλάπηπμεο MYPOCKETBIZ Client: Visual Studio 2008, Compact Framework 3.5 Πιαηθφξκα αλάπηπμεο MYPOCKETBIZ Administration: ASP 3.0 θαη ASP.NET 3.5, Visual Studio 2008 Βάζε δεδνκέλσλ: SQL Server 2000/2005/2008 Standard/Enterprise Edition, SQL Server Mobile 3.5 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα: Windows XP Pro ή λεψηεξν, Windows Server 2000/2003/

19 8. ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΗ ΣΟΞΔΞΛΗ Απαηηείηαη κία θνξεηή ζπζθεπή γηα θάζε πσιεηή. Τπνζηεξίδνληαη PDAs (Pocket PCs), laptops θαη Tablet PCs. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ έρνπλ σο εμήο: Ελάσιζηερ Οποδιαγπαθέρ Οποηεινόμενερ Οποδιαγπαθέρ PDA (Pocket PC) Κειηοςπγικό Ρύζηημα Windows Mobile 5.0 Windows Mobile 5.0 ή λεφηεξν Επεξεπγαζηήρ Intel XScale 400 MHz Intel XScale 520 MHz Λνήμη 64 MB RAM / 64 MB ROM 128 MB RAM / 64 MB ROM Ξθόνη 65k colour, QVGA (240x320), 2.6 in. 65k colour, QVGA (240x320), 3.5 in. Επικοινυνίερ GPS πζθεπή κε ελζσκαησκέλν GPRS. Δλαιιαθηηθά, Bluetooth ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε θηλεηφ ηειέθσλν Απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο GPS. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα ππάξρεη ελζσκαησκέλν GPS ή, ελαιιαθηηθά, Bluetooth ψζηε λα γίλεη ζχλδεζε κε Bluetooth GPS Module πζθεπή κε ελζσκαησκέλν GPRS. Δλαιιαθηηθά, Bluetooth ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε θηλεηφ ηειέθσλν Απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο GPS. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα ππάξρεη ελζσκαησκέλν GPS ή, ελαιιαθηηθά, Bluetooth ψζηε λα γίλεη ζχλδεζε κε Bluetooth GPS Module Camera VGA 2 MPixels Bar code Scanning Ports microsd, minisd, SD microsd, minisd, SD Laptop / Tablet PC Κειηοςπγικό Ρύζηημα Windows XP Pro Pack 2 / Windows XP Tablet PC Edition Windows XP Pro Pack 2 ή λεφηεξν/ Windows XP Tablet PC Edition Λνήμη 256 MB RAM 512 MB RAM Hard Disk 40 GB 40 GB Browser Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 ή λεφηεξν Επικοινυνίερ Μέζσ ηεο ππεξεζίαο Vodafone Mobile Broadband Μέζσ ηεο ππεξεζίαο Vodafone Mobile Broadband 19

20 Η ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη λα έρεη ν Πειάηεο ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο Σπηπεζίαρ, έρεη σο εμήο: PC (Windows XP Pro Pack 2 ή λεφηεξν, Intel P4, 256 ΜΒ RAM, 40 GB Hard Disk, Internet Explorer 7.0) PC / server Ελάσιζηερ Οποδιαγπαθέρ: Windows XP Pro Pack 2, Intel P4, 1 GB RAM, 80 Hard Disk GB Hard Disk γηα backup, Internet Explorer 7.0 Οποηεινόμενερ Οποδιαγπαθέρ: Windows Server 2000/2003/2008, Intel P4, 1,5 GB RAM, 2 x 80 Hard Disk GB Hard Disk γηα backup, RAID 0+1 controller, Internet Explorer 7.0 ή λεφηεξν - SQL Server 2000/2005/2008 Standard/Enterprise Edition ADSL ζχλδεζε ζην Internet Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο ζην PC ηνπ Πειάηε κέζσ Remote Desktop ADSL ζχλδεζε ζην Internet κε static IP Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο ζην PC / server ηνπ Πειάηε κέζσ Remote Desktop 20

21 9. ΕΜΕΠΓΞΟΞΘΗΡΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ Η Σπηπεζία ελεξγνπνηείηαη χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηνπ Πειάηε. Σα βήκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Σπηπεζίαρ είλαη ηα εμήο: 1. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ Πειάηε ζηελ Σπηπεζία απφ ηε SiEBEN 2. Δγθαηάζηαζε MYPOCKETBIZ Clients ζηα PDAs θαη απνζηνιή ζηνλ Πειάηε 3. Δπίζθεςε ηερληθνχ ηεο SiEBEN ή πηζηνπνηεκέλνπ ζπλεξγάηε ηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ (πσιεηέο θαη administrators) Η επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Πειάηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ ηερληθνχ ππνρξενχηαη λα παξεπξίζθεηαη θαη ν ηερληθφο πνπ ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ην ΚΠ ηνπ Πειάηε. Πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα έρεη δηεθπεξαηψζεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 1. Να έρεη δηαζέζηκε θαη ζε ιεηηνπξγία ηελ απαηηνχκελε ηερλνινγηθή ππνδνκή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν («Σερλνινγηθή Τπνδνκή Πειάηε»), αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο Σπηπεζίαρ (, Promise ) πνπ έρεη επηιέμεη. 2. ηελ πεξίπησζε ηνπ, ν Πειάηεο ππνρξενχηαη λα έρεη θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ascii αξρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεπαθή ηνπ ΚΠ ηνπ κε ηελ Σπηπεζία θαη λα έρνπλ γίλεη νη έιεγρνη νξζήο ιεηηνπξγίαο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο πινπνίεζεο γίλεηαη αλαιπηηθφ project plan αλά πεξίπησζε. 21

22 10. ΣΟΗΠΕΡΘΕΡ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ Παξέρνληαη ππεξεζίεο ηειεθσληθήο θαη απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημεο απφ ην helpdesk ηεο SiEBEN πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο Σπηπεζίαρ (πσιεηέο θαη administrators), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Γεπη. Παξ., 09:00 17:00 ). ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα παξέρνληαη ππεξεζίεο θαη λα επηιχνληαη πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ζεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σπηπεζία θηινμελείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο SiEBEN ( ), ε SiEBEN δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ascii αξρείσλ απφ ην ΚΠ ηνπ Πειάηε ή ηελ εηζαγσγή ηνπ ascii ησλ παξαγγειηψλ ζην ΚΠ ηνπ Πειάηε, εθηφο θαη αλ ην ascii αξρείν πνπ παξάγεη ε Σπηπεζία δελ είλαη ζπκβαηφ κε φζα πεξηγξάθνληαη ζην ηερληθφ εγρεηξίδην ηεο Σπηπεζίαρ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σπηπεζία θηινμελείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε ( ), ηφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ηερληθνχ ηεο SiEBEN ή εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγάηε ηεο εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη ρξέσζε αλά αλζξσπνψξα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν ππεξεζηψλ ηεο SiEBEN. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί κεηαθίλεζε ηερληθνχ ηεο SiEBEN ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 ρικ. απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο SiEBEN, ηφηε ν Πειάηεο επηβαξχλεηαη κε 250 αλά εκέξα ηερληθνχ. Η SiEBEN θαιχπηεη φια ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ ηερληθνχ. Ο Πειάηεο θαιχπηεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ ηερληθνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε γίλεη νδηθψο κε ίδηα κέζα ηνπ ηερληθνχ ή ηεο SiEBEN ηφηε ε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε είλαη 0,30. 22

23 11. ΔΘΑΘΕΡΘΛΞΗΑ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ ΟΞΚΘΘΙΗ ΑΜΘΓΠΑΦΩΜ ΑΡΦΑΚΕΘΑΡ Η Σπηπεζία είλαη δηαζέζηκε 24x7x365. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Σπηπεζίαρ ε νιηθή επαλαθνξά ηνπο γίλεηαη εληφο 4 εξγαζίκσλ σξψλ. Σεξνχληαη θαζεκεξηλά αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ Πειαηψλ. Για περισσότερες πληρουορίες Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο SiEBEN, επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα πσιήζεσλ ζην ηειέθσλν: ή ζην Γηα πιεξνθνξίεο κέζσ Internet γηα ηα πξντφληα ηεο SiEBEN επηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε: γηα ηηο ππεξεζίεο ηε δηεχζπλζε: SiEBEN 23

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Mobile Applications

SingularLogic Mobile Applications SingularLogic Mobile Applications Το γραφείο μαζί σας, όπου και εάν βρίσκεστε H οικογένεια more περιλαμβάνει εφαρμογές για κινητές συσκευές (SmartPhones, PDAs, Tablets, Netbooks) με τις οποίες δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Customer. Relationship. Management

Customer. Relationship. Management Customer Relationship Management 1 Customer Relationship Management ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΔΟΜΘ ΧΡΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ... 4 ΧΘΜΑΣΙΚΘ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ CRM... 5 ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΜΕΝΟΤ... 6 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (Πάτρα) Τίτλος Εργασίας «Ευαρμογές Διατείρισης Πελατειακών Στέσεων Η Περίπτωση τοσ vtiger CRM)» Πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) 2010

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) 2010 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οδόραμα mobile 2010 Η πλατφόρμα οδόραμα mobile της Praxicom Software Inc. είναι η πλέον ευέλικτη, παραμετροποιήσιμη, ανοιχτή και σύγχρονη λύση για την έκδοση τιμολογίων από το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα