Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66"

Transcript

1

2 Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ ΞΩΠ ΘΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΔΡΔ ΒΝΖΘΔΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή Ξξψηεο εληππψζεηο Folder menu System menu Toolbar: Δηθνλίδηα ρεηξηζκνχ Δπξεηήξηα & Δξγαζίεο: Δηθνλίδηα ρεηξηζκνχ Δλεξγέο Δξγαζίεο ΑΛΔΟΔΠΔΗΠ Αλεπξέζεηο - Νδεγφο Αλεπξέζεηο ζε επξεηήξηα Αλεπξέζεηο ζε νζφλεο εξγαζίαο Αλεπξέζεηο κε κε ελαξθηήξην κέξνο πιεξνθνξίαο Αλεπξέζεηο βάζεη εκεξνκεληψλ Αλεπξέζεηο κε πνιιαπιά κέξε πιεξνθνξηψλ Αλεπξέζεηο βάζεη πηλαθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ Αλεπξέζεηο κε πξφζζεηα θιεηδηά Δλεξγέο - Αλελεξγέο Δγγξαθέο Ξσο κπνξψ λα αλαδεηήζσ Ξειάηε κε ηπραίν κέξνο ηεο Δπσλπκίαο ηνπ; Ξσο κπνξψ λα αλαδεηήζσ Ξειάηε; ΠΛΖΘΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ Δπξεηήξηα θαη Σεηξηζκνί ηνπο Νζφλεο εξγαζίαο Ξιέγκαηα ζε εξγαζίεο (grids) Δξγαζίεο: Ρχπνη Δξγαζίεο ηχπνπ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ Δξγαζίεο ηχπνπ Batch Δξγαζίεο ηχπνπ Δθηχπσζεο ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΘΔΚΔΙΗΩΓΖΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ Ξξνδηαγξαθέο Ιεηηνπξγίαο Πειίδα 2

3 4.1.2 Δγγξαθή Αδείαο Σξήζεο - Αδεηνδφηεζε Αλαζεψξεζε Άδεηαο Σξήζεο Δλεξγνπνίεζε Πχκβαζεο ΔΘΡΞΩΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΡΞΩΠΔΗΠ Δθηππσηέο: System ξπζκίζεηο Δθηππψζεηο: Θαλάιηα - κέζα εθηχπσζεο ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Οπζκίζεηο ζπζηήκαηνο - Δηζαγσγή Οπζκίζεηο ζπζηήκαηνο - Ξαξάκεηξνη Οπζκίζεηο ζπζηήκαηνο - Ξιεθηξνιφγην Οπζκίζεηο Ππζηήκαηνο: Γεληθά ζηνηρεία εθηππψζεσλ REPORTING TOOLS Πρεδηαζκφο επξεηεξίσλ ΒΑΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ Βάζε δεδνκέλσλ: Eηζαγσγή SQL Monitor Πθάικαηα πνινγηζκψλ Αληίγξαθα αζθαιείαο βάζεο δεδνκέλσλ Ξσο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε εθεδξηθά αληίγξαθα αζθαιείαο (backup) Ξσο κπνξείηε λα επαλαθέξεηε έλα εθεδξηθφ αληίγξαθν αζθαιείαο (restore) ΚΔΝΣΡΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΣΟΖΠΡΖ Πειίδα 3

4 1 Αξρίζηε ακέζσο 1.1 Πσο ζα αλαδεηήζεηε βνήζεηα Γηαζέζηκν πιηθό γηα εθπαίδεπζε & βνήζεηα Δθηφο απφ ην παξφλ εγρεηξίδην Βαζηθώλ νδεγηώλ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο παξαθάησ ρεηξηζκνχο ψζηε λα αμηνπνηήζεηε πιήξσο ην νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ηεθκεξίσζεο πνπ πξνζθέξεη ε SoftOne γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο: [F1]: γεληθφ πιήθηξν βνήζεηαο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εθαξκνγήο [Shift]+[F1]: ζπλδπαζκφο πιήθηξσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην πεδίν γηα πξνβνιή βνήζεηαο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν (field help) Βηβιηνζήθε ηεθκεξίσζεο Πηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε ζην web help θαη λα βξείηε δηάθνξα ρξήζηκα εξγαιεία. Πεκεηψζηε φηη, ζε πνιιά ζεκεία ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ ζα βξείηε παξαπνκπέο ζε ελφηεηεο ηνπ αξρείνπ βνήζεηαο πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην παξφλ εγρεηξίδην πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξρείν βνήζεηαο ηεο εθαξκνγήο πνπ είλαη δηαζέζηκν κε [F1]. Γηα πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο: [Shift]+[Ctrl]+[F12]: ζπλδπαζκφο πιήθηξσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην πεδίν γηα πιήξε ηερληθή ηεθκεξίσζε θάζε πεδίνπ (ρεηξηζκφο επί ηνπ πεδίνπ) SQL monitor: Γείηε ηελ παξάγξαθν Σεθκεξίσζε πλαξηήζεσλ: Δθηφο απφ ην εηδηθφ θεθάιαην πεξί Ππλαξηήζεσλ, πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζή ηνπο πεξηέρεηαη εληφο ησλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη. 1.2 Δγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο Γείηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο θαη αθνινπζήζηε ην ελδεδεηγκέλν checklist. Πειίδα 4

5 2 Πεξηβάιινλ θαη ρεηξηζκνί 2.1 Πεξηήγεζε Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή Ση είλαη ε δηαδηθαζία εηζόδνπ H δηαδηθαζία εηζφδνπ αξρίδεη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο φηαλ ζηηο δχν δηαδνρηθέο "ζειίδεο" ηεο εξγαζίαο Δίζνδνο ρξήζηε έρνπλ νινθιεξσζεί ηα εμήο βήκαηα - ρεηξηζκνί: 1 Δπηινγή ηεο έλδεημεο ύλδεζε 2 Ππκπιήξσζε ηεο έλδεημεο Υξήζηεο 3 Ππκπιήξσζε ηεο έλδεημεο Κιεηδί 4 Θιηθ ζην πιήθηξν Δίζνδνο Αθνινπζεί ε δεχηεξε ζειίδα ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα γίλνπλ νη ρεηξηζκνί: 1 Δπηινγή ηεο έλδεημεο Ηκεξνκελία 2 Δπηινγή ηεο έλδεημεο Δηαηξεία 3 Δπηινγή ηεο έλδεημεο Τπνθαηάζηεκα 4 Θιηθ ζην πιήθηξν Δηζαγσγή Αθνινπζεί ε εκθάληζε ηνπ folder menu ηεο εθαξκνγήο. Πειίδα 5

6 Πξηλ από ηε δηαδηθαζία εηζόδνπ Κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε φηη πνιιέο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ System Menu (pull down menu) ηεο εθαξκνγήο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ήδε πξηλ νινθιεξσζεί ή αξρίζεη ε δηαδηθαζία εηζφδνπ. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί ζαο επηηξέπεη λα νινθιεξψζεηε ηα πεξηζζφηεξα βήκαηα ηνπ γεληθνχ checklist εγθαηάζηαζεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θαλ λα "κπείηε πιήξσο" ζηελ εθαξκνγή. Πόηε κπνξείηε λα εθηειέζεηε πιήξσο ηε δηαδηθαζία εηζόδνπ Ζ δηαδηθαζία εηζφδνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί πιήξσο εάλ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζχλδεζε κε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ηνπο ειάρηζηνπο πίλαθεο έλαξμεο. Ξξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή κπνξεί λα εθηειεζηεί: επζύο ακέζσο κεηά ηελ ηερληθή εγθαηάζηαζε ηνπ CD, εάλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο δηαδηθαζίαο εθείλεο είρε επηιεγεί ε παξάκεηξνο "πιήξεο εγθαηάζηαζε κε SQLexpress ". Πηελ πεξίπησζε απηή κπνξείηε λα εθηειέζεηε ακέζσο ηελ εθαξκνγή γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο δίλνληαο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηε SoftOne ελδείμεηο Σξήζηε & Password πνπ πξέπεη λα θαηαρσξήζεηε Πειίδα 6

7 εάλ έρεη νινθιεξσζεί ην γεληθό checklist εγθαηάζηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, φηαλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο / ζχλδεζεο βάζεο δεδνκέλσλ Η δηαδηθαζία εηζόδνπ 1ε νζόλε δηαδηθαζίαο εηζόδνπ H πξψηε ζειίδα ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ πεξηέρεη ελδείμεηο πνπ ζρεηίδνληαη (θαη) κε ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ γεληθνχ checklist εγθαηάζηαζεο. Ππγθεθξηκέλα: Πειίδα 7

8 Έλδεημε νζόλεο & ιεηηνπξγία Πιεξνθνξίεο γηα ρεηξηζηέο Power users - IT Managers ύλδεζε: Δπηιέγεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ νπνία ζα ζπλδεζεί ε εθαξκνγή Δπηιέμηε κία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ελδείμεηο Γείηε Γεληθφ checklist εγθαηάζηαζεο Υξήζηεο: Ρίζεηαη ην φλνκα ηνπ ρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο Soft1 πνπ επηρεηξεί λα ζπλδεζεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Κιεηδί: Ρίζεηαη ην αληίζηνηρν password ηνπ ρεηξηζηή πνπ επηρεηξεί λα ζπλδεζεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ Θέηεηε ηελ έλδεημε πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηε SoftOne ελδείμεηο Σξήζηε & Password Αξρεία Πχλδεζεο κε βάζε δεδνκέλσλ Γεληθή δηαδηθαζία ζχλδεζεο - δεκηνπξγίαο βάζεο Γείηε Σεηξηζηέο - Γηθαηψκαηα Πειίδα 8

9 2ε νζόλε δηαδηθαζίαο εηζόδνπ Ηκεξνκελία: Απηή πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην ζα ζεσξείηαη εθ' εμήο "ηξέρνπζα" εκεξνκελία ηεο εθαξκνγήο - θαη άξα ζα πξνηείλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ. Ζ επηινγή ηεο εκεξνκελίαο θαζνξίδεη απηνκάησο θαη ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ζηελ νπνία ζα γίλεη είζνδνο. Δηαηξεία: Δπηιέγεηαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα εξγαζηεί ν ρεηξηζηήο. Τπνθαηάζηεκα: Δπηιέγεηαη ην ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν εηζέξρεηαη ν ρεηξηζηήο. Status bar Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ εκθαίλνληαη ζπλερψο ζηε status bar, ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο Πειίδα 9

10 2.1.2 Πξώηεο εληππώζεηο System menu Γείηε αλαιπηηθά ηηο νκάδεο εξγαζηψλ ηνπ system menu ζηελ ελφηεηα System menu. Πειίδα 10

11 Windows" folder menu Soft1 menu Δπηινγώλ Soft1 menu παιαηό Πην folder menu επηιέγνληαη θαη εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ηεο εθαξκνγήο. Πηελ πεξηνρή ηνπ folder menu εκθαλίδνληαη ελαιιαθηηθά 3 menu: Πειίδα 11

12 o Soft1 menu παιαηό θαη επηινγώλ: ελαιιαθηηθά menu επηινγήο εξγαζηψλ πνπ ζρεδηάδνληαη απφ ηε SoftOne o Menu νκάδαο/ρεηξηζηή: menu πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή ρεξηζηή o Ξξνζσπηθφ menu εθφζνλ ππάξρεη Γείηε πεξηζζφηεξα γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ folder menu ζην εηδηθφ θεθάιαην. Δπηθάλεηα εξγαζίαο Ζ πεξηνρή ηεο νζφλεο ζηελ νπνία πξνβάιινληαη νη εξγαζίεο πνπ επηιέγνληαη είηε απφ ην folder είηε απφ ην system menu. Δάλ δελ ππάξρεη επηιεγκέλε εξγαζία, ε επηθάλεηα εξγαζίαο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα πξνβάιιεη: 1 ηελ πξνεπηιεγκέλε ζειίδα SoftOne: o ρσξίο ζχλδεζε Internet (έλδεημε Status Bar: Internet off), ε επηθάλεηα κέλεη θελή (πξνβάιινληαο ην ινγφηππν ηεο Softone) o κε ζχλδεζε Internet (έλδεημε Status Bar: Internet on)θαη ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε επηιεγκέλε ε παξάκεηξνο e-support, ζηελ επηθάλεηα πξνβάιιεηαη ην e-services Portal ηεο SoftOne 2 ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Microsoft Outlook ηνπ ρξήζηε 3 νπνηαδήπνηε άιιε ζειίδα, πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο επηιέγνληαο Νέα ειίδα απφ ηηο επηινγέο πνπ πξνβάιινληαη κε θιηθ ζην βειάθη ηνπ πιήθηξνπ Πεκεηψζηε φηη ε επηθάλεηα εξγαζίαο αλαλεψλεηαη, επίζεο, εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ην πιήθηξν S1. Toolbar Γείηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ελδείμεσλ ηεο toolbar ζην Δπξεηήξην Δηθνληδίσλ toolbar Πειίδα 12

13 Γξακκή ελδείμεσλ Ζ γξακκή πξνβάιιεη ελδείμεηο: Σεηξηζηή Ζκεξνκελίαο Δηζφδνπ Δηαηξείαο πνθαηαζηήκαηνο Νηθνλνκηθήο Σξήζεο Έλδεημε Insert or Overwrite mode editing Ζκεξνκελία ιήμεο ππεξεζηψλ εθαξκνγήο Έλδεημε ζχλδεζεο ή φρη κε Internet Έλδεημε ηχπνπ εγθαηάζηαζεο (Standalone/Client/Server) Mε αζηεξίζθν ζεκεηψλνληαη νη ελδείμεηο πνπ επηιέγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή. Γείηε επίζεο Δηθνλίδηα toolbar Δηθνλίδηα επξεηεξίσλ & εξγαζηψλ Πρεδηαζκφο menu Δλεξγέο εξγαζίεο Folder menu Ζ επηινγή ηνπ folder menu πνπ ζα εκθαλίδεηαη γίλεηαη απφ ην menu επηινγψλ Σξεζηκνπνηψληαο έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, κπνξείηε λα πξνβάιιεηε έλα απφ ηα 3 δηαθνξεηηθά folder menus πνπ ππνζηεξίδνληαη, δειαδή: Πειίδα 13

14 Soft1 menu επηινγώλ Soft1 menu παιαηό Menu Οκάδαο/ρεηξηζηή Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Υεηξηζκνί "Windows" folder menu Νη θάθεινη αλνίγνπλ κε δηπιό θιηθ επί ηνπ επηιεγκέλνπ θαθέινπ κε δεμί βειάθη ή Space (αλ ρεηξηζηείηε πιεθηξνιφγην) Νη εξγαζίεο επηιέγνληαη (ελεξγνπνηνχληαη): κε δηπιό θιηθ επί ηνπ ηίηινπ ηνπο είηε κε Δnter (αλ ρεηξηζηείηε πιεθηξνιφγην) Πειίδα 14

15 Κε δεμί θιηθ επί ηνπ folder menu παξέρνληαη αθφκα νη δπλαηφηεηεο: Αλάπηπμεο ελφο θαθέινπ εξγαζηψλ (κε ηνπο ππν-θαθέινπο ηνπ) Ξιήξνπο αλάπηπμεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο εθαξκνγήο Ξιήξνπο ζχκπηπμεο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ πξνγελέζηεξνπο ρεηξηζκνχο (ηδηαίηεξα πξαθηηθφ) Ξξνβνιή Ηδηνηήησλ ηεο επηιεγκέλεο εξγαζίαο Νη ινηπνί ρεηξηζκνί πνπ δηαηίζεληαη κε δεμί θιηθ εμεηάδνληαη ζηελ ελφηεηα Πρεδηαζκφο menu θαη ζηελ ελφηεηα πεξί Σεηξηζηψλ Οη ηύπνη εξγαζηώλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα νδεγεζεί ν ρεηξηζηήο από ην folder menu είλαη: Eξγαζίεο ηχπνπ επξεηεξίνπ Δξγαζίεο ηχπνπ εθηππψζεσλ Δξγαζίεο ηχπνπ batch job Δξγαζίεο ηχπνπ πιέγκαηνο ("απινχ επξεηεξίνπ") Δξγαζίεο ηχπνπ "εξγαιεία" (system tools) Δξγαζίεο ηχπνπ QlikView Δξγαζίεο ηχπνπ DLL Form Γείηε γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ζηηο εηδηθέο θαηά πεξίπησζε παξαγξάθνπο. Γείηε επίζεο: Αλεπξέζεηο Πρεδηαζκφο menu Δλεξγέο εξγαζίεο Πειίδα 15

16 2.1.4 System menu Πην System menu πεξηέρνληαη: Δξγαιεία: εκεησκαηάξην Γηα λα πιεθηξνινγήζεηε ζεκεηψζεηο θαη λα ηηο απνζηείιεηε ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε Δλδνεπηθνηλσλία Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ Scheduler Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ρξνληθά ηελ απηφκαηε εθηέιεζε εξγαζίαο ή εθηχπσζεο Απνζηνιή κελύκαηνο ζε πειάηε Δηδηθή εξγαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ζηειέρε ππνζηήξημεο ηεο SoftOne θαη ζπλεξγάηεο Καζνξηζκόο πξόζβαζεο ζηνλ server Θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ππνινγηζηψλ ζηνλ server View computer soft1 address εκθάληζε νλφκαηνο ππνινγηζηή θαη δηεπζχλζεσο θάικαηα ππνινγηζκώλ Βιέπε ην νκψλπκν θεθάιαην Πειίδα 16

17 Δθηππσηέο: Γηα λα ξπζκίζεηε ηνπο εθηππσηέο ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο (βι. Δθηππσηέο) Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο Γηα λα επηθέξεηε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ θαζνιηθά ζηελ εθαξκνγή (βι. Οπζκίζεηο Ππζηήκαηνο) Πειίδα 17

18 Δξγαζίεο off line: Παξάκεηξνη off line εγθαηάζηαζεο: Νκάδα εξγαζηψλ γηα ηε αμηνπνίεζε ηεο off line ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ clients ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία. Δίλαη δηαζέζηκεο κφλν ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηελ ελφηεηα Τπνθαηαζηήκαηα: (βι. On/Off line ιεηηνπξγία βάζεο) Παξαγσγή αξρείνπ ζπγρξνληζκνύ ηνπηθώλ εγθαηαζηάζεσλ: Γεκηνπξγία αξρείνπ ζπγρξνληζκνχ Remote Server πννκάδα εξγαζηψλ γηα λα ξπζκίζεηε θαηάιιεια ηνλ εμππεξεηεηή εληνιψλ (βι. Remote Server) Πειίδα 18

19 Γηαρείξηζε ζπλδέζεσλ: Γηα λα δεκηνπξγήζεηε λέα ζχλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, λα κεηαβάιιεηε ηα ζηνηρεία πθηζηάκελεο ζχλδεζεο ή λα δηαγξάςεηε θάπνηα ζχλδεζε (βι. Γηαρείξηζε ζπλδέζεσλ βάζεο) Γεκηνπξγία πηλάθσλ βάζεο: Δπηινγή βάζεο / ζχλδεζεο απφ ην αληίζηνηρν xdt Δηζαγσγή πηλάθσλ βάζεο: Δηζαγσγή αξρείσλ xdt Δμαγσγή πηλάθσλ βάζεο: Δπηινγή πηλάθσλ γηα εμαγσγή ζε αξρείν xdt Γεκηνπξγία εθεδξηθνύ αληηγξάθνπ: (βιέπε θεθ ) Δπαλαθνξά από εθεδξηθό αληίγξαθν: (Βιέπε θεθ ) Δηζαγσγή από clipboard: Γηα λα εηζάγεηε δεδνκέλα / εγγξαθέο πνπ βξίζθνληαη (έρνπλ αληηγξαθεί) ζην clipboard Δηζαγσγή από αξρείν: Γηα λα εηζάγεηε δεδνκέλα πνπ έρνπλ απνζεθεπζεί σο αξρείν ηεο κνξθήο XXF πγρξνληζκόο βάζεο: εξγαζία πνπ νθείιεη λα εθηειείηαη ακέζσο κεηά απφ κία αιιαγή έθδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εξγαζία ζπγρξνληζκνχ ηεο βάζεο πξνηείλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ πξψηε εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο κεηά απφ κηα αιιαγή έθδνζεο - ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ. SQL monitor: Γηα λα πξνβάιιεηε ηηο εληνιέο SQL πνπ εθηεινχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ (βι. SQL Monitor) Πειίδα 19

20 Άδεηεο Υξήζεο πννκάδα εξγαζηψλ γηα ηελ Αδεηνδφηεζε - ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο (βι. Δξγαζίεο Αδεηνδφηεζε-ελεξγνπνίεζεο) Παηρλίδηα Γηα λα επηιέμεηε θάπνην απφ ηα δηαζέζηκα παηρλίδηα Mp3 Player Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ελζσκαησκέλν mp3 player Σαπηόηεηα Γηα λα πξνβάιιεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Πειίδα 20

21 2.1.5 Toolbar: Δηθνλίδηα ρεηξηζκνύ Δπηινγέο Toolbar Κίλεζε κεηαμύ ελεξγώλ εξγαζηώλ System menu Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Κε ηα πιήθηξα Πίζσ & Δκπξόο κπνξείηε λα κεηαθηλεζείηε κεηαμχ ελεξγψλ εξγαζηψλ (δείηε ηε ζρεηηθή παξάγξαθν). Δλαιιαθηηθά, επηιέμηε Πξνβνιή-Μεηάβαζε Πίζσ / Δκπξόο απφ ην πλήζεηο εγγξαθέο Σξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν πλήζε γηα λα πξνβάιιεηε ηηο εγγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί σο ζπλήζεηο. Γηα λα θαζνξίζεηε θάπνηεο εγγξαθέο σο "ζπλήζεηο:" 1. Eπηιέμηε ηηο ζην επξεηήξην 2. Ξηέζηε δεμί θιηθ 3. Δπηιέμηε Βάιε ζηα ζπλήζε. Πε νπνηαδήπνηε ελφηεηα, κπνξείηε λα θαζνξίζεηε "Ππλήζεηο εγγξαθέο" (Δηδψλ, Ξειαηψλ θιπ) πξνθεηκέλνπ λα ηηο θαιείηε εχθνια ζε αλαδεηήζεηο (κε δεμί θιηθ ζην βηβιηαξάθη αλαδήηεζήο ηνπο). Δπηινγή ηνπ folder menu πνπ ζα πξνβιεζεί Κε θιηθ ζην πιήθηξν Δπηινγή menu εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα folder menu (menu επηινγήο εξγαζηψλ) ηεο εθαξκνγήο γηα λα επηιέμεηε Πειίδα 21

22 πνην ζέιεηε λα εκθαληζηεί. Ρα ελαιιαθηηθά folder menu είλαη: Soft1 menu παιαηφ Soft1 menu επηινγψλ Menu νκάδαο / ρεηξηζηή Δκθάληζε / απόθξπςε πεξηνρήο folder menu Ρν πιήθηξν Ξξνβνιή menu ιεηηνπξγεί σο δηαθφπηεο εκθάληζεο /απόθξπςεο ηνπ folder menu. Δπηθάλεηα εξγαζίαο Κε θιηθ ζην πιήθηξν αλαλεψλεηαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο. Κε θιηθ ζην βειάθη δεμηά ηνπ πιήθηξνπ, θαζνξίδεηε ηη ζα εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (Soft1 desktop, MS Outlook, ζειίδα νξηδφκελε απφ ην ρξήζηε). Αξρείν βνήζεηαο Ρν πιήθηξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζεηε ην αξρείν βνήζεηαο. Δλαιιαθηηθά, πηέζηε [F1]. Πειίδα 22

23 2.1.6 Δπξεηήξηα & Δξγαζίεο: Δηθνλίδηα ρεηξηζκνύ Δπηινγέο ζε επξεηήξηα Δπξεηήξην Ρν πιήθηξν <Δπξεηήξην> ιεηηνπξγεί σο δηαθφπηεο κεηαμχ 2 ιεηηνπξγηψλ (νη ιεηηνπξγίεο δηαθξίλνληαη κε παξαιιαγή ηνπ εηθνληδίνπ): : Αλαδήηεζε εγγξαθψλ (νζφλε εξσηήζεσλ / θίιηξσλ) εγγξαθψλ) : Ξξνβνιή απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο (θαηάζηαζε εκείσζε: Γείηε πεξηζζφηεξα γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ πιήθηξνπ <Δπξεηήξην> θαη γηα ηηο αλεπξέζεηο γεληθά ζην αληίζηνηρν θεθάιαην Κε θιηθ ζην βειάθη ηνπ πιήθηξνπ <Δπξεηήξην>, εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα επξεηήξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο θαζψο επίζεο θαη επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επξεηήξηα: Πειίδα 23

24 Λίζηεο SoftOne o <Ιίζηα Ξειαηψλ> o <πφινηπα Ξειαηψλ> > o <Δλειηθίσζε ππνινίπσλ πειαηψλ αλά πσ> Λίζηεο από ρεηξηζηέο o <Ιίζηα Ξειαηψλ Θαηά Ξσιεηή> o <Δλειηθησκέλα ππφινηπα> o <Όκηινη Ξειαηψλ> θιπ Δπηινγέο επξεηεξίσλ o ρεδηαζκόο επξεηεξίνπ : Γηα ηε δεκηνπξγία λένπ επξεηεξίνπ, βιέπε ηε ζρεηηθή παξάγξαθν o <Set Default - Δπξεηήξην> : Ρνπνζέηεζε ηεο ηξέρνπζαο ιίζηαο σο "default" ζηελ εξγαζία επξεηεξίνπ o <Set Default - Αλαδήηεζε> : Ρνπνζέηεζε ηεο ηξέρνπζαο ιίζηαο σο "default" ζε φιεο ηηο εξγαζίεο αλεχξεζεο ( ) Πειίδα 24

25 Δλδείμεηο ζε δηαζέζηκα επξεηήξηα o Έλδεημε check: Ρξέρνπζα επηιεγκέλε ιίζηα o Έλδεημε καχξνπ ζπκβφινπ(λ) : Default ιίζηα επξεηεξίνπ o Έλδεημε θφθθηλνπ ζπκβφινπ(λ): Default ιίζηα αλαδεηήζεσλ Βιέπε θαη Πρεδηαζκφο επξεηεξίσλ Πξνβνιή (zoom) ζε εγγξαθή Πε θαηάζηαζε πξνβνιήο απνηειεζκάησλ επξεηεξίνπ, κε θιηθ ζην πιήθηξν Δπξεηήξην εηζέξρεζηε ζηελ επηιεγκέλε εγγξαθή (ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε κπάξα) γηα κεηαβνιή (ή απιή πξνβνιή) ησλ ζηνηρείσλ ηεο. Ρν πιήθηξν ιεηηνπξγεί ηζφηηκα κε ην δηπιφ θιηθ. Πειίδα 25

26 Λνηπέο ρξήζεηο ηνπ πιήθηξνπ <Πξνβνιή> Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Κε ηε ρξήζε ηνπ θάησ βέινπο είηε ζε επίπεδν επξεηεξίνπ είηε ζε επίπεδν πξνβνιήο νζφλεο εξγαζίαο ππάξρεη δπλαηφηεηα: Δπηινγήο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο δηαζέζηκεο πξνβνιέο ησλ εγγξαθψλ ελφο επξεηεξίνπ Ξξφζβαζεο ζηηο εξγαζίεο customization ησλ oζνλψλ Θαζνξηζκνχ θάπνηαο απφ ηηο δηαζέζηκεο πξνβνιέο σο πξνεπηιεγκέλε (default) Πειίδα 26

27 Νέα εγγξαθή Ν ρεηξηζκφο Νέα εγγξαθή εθαξκφδεηαη είηε ην επξεηήξην πξνβάιιεη εθείλε ηε ζηηγκή θαηάζηαζε εγγξαθψλ είηε ηηο εξσηήζεηο αλεχξεζεο. Eπίζεο, κε ρξήζε ηνπ θάησ βέινπο, έρεηε πξφζβαζε ζε εξγαζία ζρεδηαζκνχ ή / θαη επηινγψλ ζηηγκηφηππσλ (photos) Αληηγξαθή από ηειεπηαία Κε θιηθ ζην εηθνλίδην Αληηγξαθή από ηειεπηαία κεηαθέξνληαη απηφκαηα φια ηα ζηνηρεία - εθηφο απφ ην πεδίν Κσδηθόο - ηεο πξνεγνχκελεο εγγξαθήο ζηε λέα εγγξαθή σο πξνηεηλφκελα, δηεπθνιχλνληαο ζεκαληηθά ηελ θαηαρψξεζε νκνεηδψλ εγγξαθψλ. εκείσζε: Ρν εηθνλίδην ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ ηελ επηινγή Νέα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο. Απνζήθεπζε ή Αθύξσζε Δθ' φζνλ έρεηε πξνζπειάζεη ηελ εγγξαθή θαη έρεηε επηθέξεη θάπνηα αιιαγή: Πειίδα 27

28 1 Σξεζηκνπνηείηε ην πιήθηξν Καηαρώξεζε γηα απνζήθεπζε λέαο ή κεηαβιεζείζαο εγγξαθήο. 2 Σξεζηκνπνηείηε ην πιήθηξν Αθύξσζε γηα πέξαο ηεο εξγαζίαο ρσξίο εγγξαθή ή κεηαβνιή. Γηαγξαθή Ν ρεηξηζκφο είλαη δηαζέζηκνο γηα ηε δηαγξαθή εγγξαθήο ζε επίπεδν επξεηεξίνπ (γηα ηελ εγγξαθή πνπ επηζεκαίλεηαη κε ηε κπάξα) αιιά θαη εληφο ηεο νζφλεο εξγαζίαο ζηελ νπνία έρεη πξνζπειάζεη ν ρεηξηζηήο κε πξνεγνχκελε πξνβνιή. Αθνινπζείηαη απφ κήλπκα επηβεβαίσζεο: Ξεθύιιηζκα εγγξαθώλ αξρείνπ Μεθχιιηζκα ησλ εγγξαθψλ αξρείνπ - είηε θαηά ηελ πξνβνιή επξεηεξίνπ είηε θαηά ηελ πξνβνιή νζφλεο εξγαζίαο. Πειίδα 28

29 Δπηινγή κέζνπ γηα ηελ πξνβνιή, εθηύπσζε ή απνζήθεπζε κηαο θαηάζηαζεο Δπηινγή ηνπ κέζνπ θαη ηεο κνξθήο ηεο εθηχπσζεο. Πειίδα 29

30 Υξήζε Πξόηππσλ Γεδνκέλσλ Ξξφζβαζε ζε εξγαζία ζρεδηαζκνχ / επηινγψλ ζηηγκηφηππσλ (photos) πνπ δηαηίζεηαη ζηηο εξγαζίεο εθηύπσζεο. Ν κεραληζκφο είλαη φκνηνο κε ηνλ αληίζηνηρν πνπ - ζηα επξεηήξηα - πξνβάιιεηαη σο επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ Δηθνλίδηα ζε πεδία ηεο εθαξκνγήο Φαθόο Κάησ Βέινο Κάησ Βέινο ππνγξακκηζκέλν function information Έλδεημε φηη ζην πεδίν εθαξκφδεηαη θαλνληθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ - βιέπε αλεπξέζεηο ζε νζφλεο εξγαζίαο Έλδεημε φηη ζην πεδίν εθαξκφδεηαη απινπνηεκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ - απνζεθεπκέλσλ ζε πίλαθα ηχπνπ edit list Έλδεημε φηη ζην πεδίν εθαξκφδεηαη ρεηξηζκφο πίλαθα πνιιαπιήο επηινγήο Έλδεημε φηη ζην πεδίν εθαξκφδνληαη ρεηξηζκνί "ηχπσλ ππνινγηζκνχ" Έλδεημε φηη ζην πεδίν ππάξρεη "zoom" γηα πξνβνιή ή θαηαρψξεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ Πειίδα 30

31 2.1.7 Δλεξγέο Δξγαζίεο Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Δλεξγέο εξγαζίεο είλαη απηέο νη νπνίεο έρνπλ "αλνίμεη" (επηιεγεί) απφ ην ρεηξηζηή αιιά δελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί θαη παξακέλνπλ εθθξεκείο (θαη δηαζέζηκεο γηα άκεζε πξφζβαζε) ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο. Κε θιηθ πάλσ ζην βέινο δίπια απφ ηηο κπάξεο ησλ ελεξγψλ εξγαζηψλ, παξέρνληαη νη εμήο δπλαηφηεηεο: Κιείζηκν: H εληνιή θιείλεη ηελ εξγαζία πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κπάξα ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε ην δεμί θιηθ. Κιείζηκν όισλ: H εληνιή θιείλεη φιεο ηηο ελεξγέο εξγαζίεο. Πε θάζε πεξίπησζε, εάλ ν ρεηξηζκφο Κιείζηκν ή Κιείζηκν όισλ θιείλεη εξγαζία ζηελ νπνία εθθξεκεί απνζήθεπζε, ην πξφγξακκα πξνβάιιεη ζρεηηθφ κήλπκα: Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πιήθηξα λα κεηαθηλεζείηε κεηαμχ ησλ ελεξγψλ εξγαζηψλ. Γείηε επίζεο ην θεθάιαην Γεληθό Δπξεηήξην Δηθνληδίσλ. γηα Πειίδα 31

32 2.2 Αλεπξέζεηο Αλεπξέζεηο - Οδεγόο Βαζηθέο αλεπξέζεηο επί επξεηεξίσλ Βαζηθέο αλεπξέζεηο ζε νζόλεο εξγαζίαο Αλαδεηήζεηο κε κέξνο πιεξνθνξίαο Αλεπξέζεηο βάζεη εκεξνκεληώλ Αλεπξέζεηο βάζεη πηλαθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ Αλεπξέζεηο εγγξαθώλ κε θσδηθό ή πεξηγξαθή / επσλπκία ζε νζόλεο εξγαζίαο Αλεπξέζεηο εγγξαθώλ εθηόο επξεηεξίσλ κε άιια πεδία πιελ θσδηθνχ ή πεξηγξαθήο / επσλπκίαο (π.ρ Α.Φ.Κ. Ππλαιιαζζφκελνπ, Θσδηθνί εξγνζηαζίσλ θιπ) Αλαδεηήζεηο κε πνιιαπιά "κέξε" πιεξνθνξηώλ Πνπ ππάξρνπλ κεραληζκνί αλεύξεζεο: ε επξεηήξηα, ακέζσο κφιηο επηιεγεί ε ζρεηηθή εξγαζία: ε νζόλεο εξγαζίαο, φπνπ ππάξρεη ε έλδεημε - δειαδή ζε πεδία παξαπιεχξσο ησλ νπνίσλ (ή πάλσ απφ ηα νπνία) πξνβάιιεηαη ν θαθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα πεδία ιεηηνπξγεί κεραληζκφο αλεχξεζεο. Πειίδα 32

33 Παξαδείγκαηα: Ρν πεδίν Πειάηεο ζηελ νζφλε θαηαρψξεζεο παξαζηαηηθψλ: πνλνείηαη φηη ην πξψην πιαίζην αθνξά ζηελ αλαδήηεζε βάζεη θσδηθνχ θαη ην δεχηεξν ζηελ αλαδήηεζε βάζεη επσλπκίαο. Ρα πεδία θσδηθνύ θαη πεξηγξαθήο είδνπο ζηηο γξακκέο παξαζηαηηθψλ. Ρν βηβιηαξάθη εκθαλίδεηαη πάληνηε ζηηο επηθεθαιίδεο ησλ ζηειψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί αλεχξεζε θαη ζηηο γξακκέο φπνηε ν ρεηξηζηήο νδεγήζεη ηνλ cursor ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν Δηθόλα γξακκήο παξαζηαηηθνύ κε ην ρεηξηζηή λα έρεη νδεγήζεη ηνλ cursor ζην πεδίν <Κσδηθόο είδνπο> Δηθόλα γξακκήο παξαζηαηηθνύ κε ην ρεηξηζηή λα έρεη νδεγήζεη ηνλ cursor ζην πεδίν <Πεξηγξαθή είδνπο> Δπίζεο, ππάξρεη δηαζέζηκνο κεραληζκφο αλεχξεζεο ζε πεδία κε ηελ έλδεημε. o Δπηινγή ζεηξάο παξαζηαηηθνύ ζε νζόλε θαηαρώξεζεο εκείσζε Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ κεραληζκνχ αλεχξεζεο κε ηελ έλδεημε είλαη φηη εξεπλά εγγξαθέο πηλάθσλ πνπ "αλεβαίλνπλ ζηε κλήκε" - δειαδή ζε "ειαθξνχο", νξγαλσηηθνχο πίλαθεο κε ιίγεο ζπλήζσο εγγξαθέο. Απηφ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή απιψλ ρεηξηζκψλ. Πειίδα 33

34 2.2.2 Αλεπξέζεηο ζε επξεηήξηα Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Κφιηο επηιέμεηε εξγαζία ηχπνπ Δπξεηεξίνπ (Δίδε Απνζήθεο, Ξειάηεο, Ξαξαζηαηηθά θιπ) εκθαλίδνληαη πεδία - "θίιηξα" κε ηα νπνία ζα αλαδεηήζεηε ηελ εγγξαθή ή ηηο εγγξαθέο πνπ επηζπκείηε. Δάλ δελ γλσξίδεηε ηίπνηε αιιά απιψο ζέιεηε λα πξνβάιιεηε ηηο εγγξαθέο ηνπ αξρείνπ, θάλεηε θιηθ ζην πιήθηξν. Eάλ αλαδεηάηε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή ή νκάδα εγγξαθψλ ηφηε: 1 πιεθηξνινγείηε ην κέξνο ηνπ θσδηθνχ ή επσλπκίαο / πεξηγξαθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πεδίνπ γλσξίδεηε θαη έλαλ αζηεξίζθν <*>. Παξάδεηγκα: Βαζ* 2 θάλεηε θιηθ ζην πιήθηξν Πην επξεηήξην πξνβάιινληαη νη εγγξαθέο πνπ πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο επηινγήο ζαο. Πειίδα 34

35 Παξαηεξήζεηο Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Δάλ έρεηε εηζέιζεη ζε εξγαζία ηχπνπ Δπξεηεξίνπ θαη δελ επηζπκείηε λα θάλεηε ζπγθεθξηκέλε αλεχξεζε, θάλεηε θιηθ ζην πιήθηξν Δπξεηήξην θαη πξνβάιιεηε όιεο ηηο εγγξαθέο ηνπ αξρείνπ. Δάλ έρεηε ζηελ νζφλε ζαο εγγξαθέο απφ πξνεγνχκελε αλεχξεζε αιιά επηζπκείηε λα μαλαδψζεηε θξηηήξηα αλεχξεζεο, ηφηε θάλεηε θιηθ ζην πιήθηξν Δπξεηήξην θαη πξνβάιιεηε εθ λένπ ηα πεδία - "θίιηξα" βάζεη ησλ νπνίσλ ζα θάλεηε λέα αλαδήηεζε. Δάλ βξίζθεζηε εληφο κηαο νζφλεο εξγαζίαο (Ξειάηεο, Δίδνο, Ξαξαζηαηηθφ θιπ) θαη ζέιεηε λα "επηζηξέςεηε" ζηε ιίζηα, πηέδεηε ην πιήθηξν Δπξεηήξην. Αλ είραηε επηθέξεη αιιαγέο ζηελ εγγξαθή, ζα πξνβιεζεί κήλπκα-εξψηεζε γηα απνζήθεπζε ησλ κεηαβνιψλ. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην submenu πνπ πξνβάιιεηαη κε ην θάησ βειάθη ηνπ πιήθηξνπ <Δπξεηήξην>, δείηε Δηθνλίδηα ρεηξηζκνχ επξεηεξίσλ Αλεπξέζεηο ζε νζόλεο εξγαζίαο Σαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αλεπξέζεσλ εθηφο επξεηεξίσλ είλαη ν θαθφο πνπ δείρλεη φηη ζην πεδίν είλαη δηαζέζηκνο κεραληζκφο αλεχξεζεο. Tα δχν θελά πιαίζηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά απφ ηνλ ηίηιν ηνπ πεδίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή / επσλπκία ηεο εγγξαθήο θαη απνηεινχλ ηα δχν βαζηθά θιεηδηά αλεχξεζεο. Αλεπξέζεηο εγγξαθώλ κε θσδηθό ή πεξηγξαθή / επσλπκία ζε νζόλεο εξγαζίαο (π.ρ. αλαδήηεζε Ξειάηε ή Δίδνπο ζηελ Ρηκνιφγεζε, αλαδήηεζε Νκίινπ Δηαηξεηψλ ζε Πηαζεξά Πηνηρεία Ξειάηε θιπ). Ν ρεηξηζκφο ηεο αλεχξεζεο έρεη σο εμήο: 1 Πε έλα απφ ηα δχν πιαίζηα θαηαρψξεζεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην πεδίν θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή πιεθηξνινγείηε ην κέξνο ηνπ θσδηθνχ ή επσλπκίαο / πεξηγξαθήο πνπ γλσξίδεηε θαη έλαλ αζηεξίζθν <*>. Παξάδεηγκα: Πειίδα 35

36 2 πηέδεηε Enter ή θάλεηε θιηθ ζην θαθφ. Πηελ νζφλε πξνβάιιεηαη παξάζπξν κε ηηο εγγξαθέο πνπ πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο επηινγήο ζαο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεηε. Αλεπξέζεηο εγγξαθώλ κε άιια πεδία πιελ θσδηθνύ ή πεξηγξαθήο / επσλπκίαο (π.ρ. ΑΦΚ Ππλαιιαζζφκελνπ, Θσδηθνί εξγνζηαζίσλ θιπ) Ν ρεηξηζκφο ηεο αλεχξεζεο έρεη σο εμήο: 1 Θάλεηε θιηθ ζην θαθφ είηε εθηειείηε ην ρεηξηζκφ πιεθηξνινγίνπ πνπ θαζνξίζαηε ζηηο Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο/ Πιεθηξνιόγην /Αλαδήηεζε. Πηελ νζφλε ζαο πξνβάιιεηαη "επξεηήξην" εγγξαθψλ: 2 Νδεγείζηε ηνλ cursor ζηε βάζε ηεο ζηήιεο εθείλεο πνπ πεξηέρεη ην πεδίν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζέιεηε λα θάλεηε αλεχξεζε. 3 Ξιεθηξνινγείηε ην κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ γλσξίδεηε θαη έλαλ αζηεξίζθν <*> 4 θαη πηέδεηε ην πιήθηξν Δθαξκνγή. Πειίδα 36

37 Πηελ νζφλε πξνβάιινληαη νη εγγξαθέο πνπ πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο επηινγήο ζαο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεηε. εκείσζε: Κε ην πιήθηξν <Σσξίο Φίιηξα> πξνβάιινληαη φιεο νη εγγξαθέο θαη θαζαξίδνληαη νη ελδείμεηο πξνθεηκέλνπ ελδερνκέλσο λα γίλεη λέα αλαδήηεζε απφ ηελ αξρή. Ιάβεηε ππ' φςηλ ζαο φηη κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ειεχζεξα πνηεο ζα είλαη νη ζηήιεο πνπ πξνβάιινληαη ζην παξάζπξν αλεχξεζεο (δείηε ζρεηηθά ηελ παξάγξαθν πεξί Πρεδηαζκνχ επξεηεξίσλ). Αλεπξέζεηο κε πεδία πνπ πεξηέρνπλ πηλαθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. Γεσγξαθηθέο Εψλεο) Ν ρεηξηζκφο είλαη δηαζέζηκνο ζηηο νζφλεο εξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλε έλδεημε (δειαδή κε δπλαηφηεηα επηινγήο κίαο κφλν Γεσγξαθηθήο Ξεξηνρήο) Πειίδα 37

38 2.2.4 Αλεπξέζεηο κε κε ελαξθηήξην κέξνο πιεξνθνξίαο Δάλ ην κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ γλσξίδεηε, ππνπηεχεζηε φηη δελ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ πεδίνπ αιιά ζε "θάπνηα" ελδφηεξε πεξηνρή ηνπ, ηφηε ε πιεθηξνιφγεζε πξέπεη λα αξρίδεη κε αζηεξίζθν <*> (θαη λα ηειεηψλεη κε αζηεξίζθν <*>) 1 Ξιεθηξνινγήζηε ην κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο αλάκεζα απφ αζηεξίζθνπο 2 Θιηθ ζην 3 Ξξνβνιή απνηειέζκαηνο εκείσζε: Ζ δπλαηφηεηα απηή ηζρχεη ζε φιεο ηηο αλεπξέζεηο ηεο εθαξκνγήο, ζε επξεηήξηα ή ινηπέο νζφλεο εξγαζίαο θαη γηα φια ηα πεδία (δειαδή φρη κφλν ζε θσδηθνχο - πεξηγξαθέο/ επσλπκίεο). Πειίδα 38

39 2.2.5 Αλεπξέζεηο βάζεη εκεξνκεληώλ Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Πηα επξεηήξηα Ξαξαζηαηηθψλ ή ζε επξεηήξηα πνπ έρεηε ζρεδηάζεη κε ρξήζε ηνπ Πρεδηαζκνχ επξεηεξίνπ ζα έρεηε αθφκα πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αλεχξεζεο. Ππγθεθξηκέλα, γηα αλεχξεζε εγγξαθψλ βάζεη εκεξνινγηαθνχ δηαζηήκαηνο: 1 Δπηιέγεηε Νξηδφκελεο εκεξνκελίεο θαη ζέηεηε ηα φξηα "απφ" - "έσο" ή 2 ρξεζηκνπνηείηε ηα έηνηκα δηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ζε εκεξνινγηαθέο αλαδεηήζεηο Αλεχξεζε απφ Ζκεξνκελίεο Αλεπξέζεηο κε πνιιαπιά κέξε πιεξνθνξηώλ Ρφζν ζηα επξεηήξηα, φζν θαη ζηηο νζφλεο εξγαζίαο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπλδπαζκφ ησλ δπλαηνηήησλ αλεχξεζεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεδία. Γειαδή κπνξείηε, ζπγρξόλσο: Λα ζέζεηε ελαξθηήξην κέξνο θσδηθνύ ή ηεο επσλπκίαο / πεξηγξαθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πεδίνπ ηχπνπ text δηαζέζηκνπ γηα αλαδήηεζε θαη αζηεξίζθν <*>. Γηα παξάδεηγκα: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛ* (αλαδεηψληαο θάπνην Ξαπαδφπνπιν) Λα ζέζεηε κε ελαξθηήξην κέξνο θσδηθνχ ή ηεο επσλπκίαο / πεξηγξαθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πεδίνπ ηχπνπ text δηαζέζηκνπ γηα αλαδήηεζε αλάκεζα απφ αζηεξίζθνπο <*>. Γηα παξάδεηγκα: *ΩΡΓ* (αλαδεηψληαο θάπνην Γηψξγν, Γεψξγην ή Πειίδα 39

40 Γηψξγε) Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Πε πεδία εκεξνκελίαο λα ζέζεηε είηε "απφ έσο" είηε ηα έηνηκα δηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή Κε θιηθ ζην Δπξεηήξην, εθηεινχληαη φινη νη πεξηνξηζκνί ηεο αλαδήηεζήο ζαο ηαπηνρξόλσο Αλεπξέζεηο βάζεη πηλαθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ Αλεπξέζεηο βάζεη πεδίσλ πνπ πεξηέρνπλ πηλαθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. Γεσγξαθηθέο Εψλεο) κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ρξήζε κεραληζκνχ ίδηνπ αθξηβψο κε ηνπο πίλαθεο πνιιαπιήο επηινγήο. Δηδηθφηεξα, ζηα επξεηήξηα, φηαλ έλα πεδίν κε πηλαθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ηεζεί σο πεδίν αλεχξεζεο (βιέπε πσο), ηφηε θαηά ηελ εκθάληζε ησλ πεδίσλ θιεηδηψλ, ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, εκθαλίδεηαη σο πίλαθαο πνιιαπιήο επηινγήο. Γειαδή, κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ επηιεγκέλσλ εγγξαθψλ ηνπ πίλαθα - ζπγθεθξηκέλα απηψλ πνπ ζα ζέζεηε ηελ έλδεημε παξάπιεπξά ηνπο. Ξηλαθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη Ξίλαθεο πνιιαπιήο επηινγήο Δθαξκφδεηε ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ πηλάθσλ πνιιαπιήο επηινγήο ψζηε λα επηιέμεηε ηηο ελδείμεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξνβιεζνχλ νη εγγξαθέο ζαο. Ξξφθεηηαη γηα πνιχ δεκνθηιή ηξφπν δηαρείξηζεο (αλαδήηεζεο) εγγξαθψλ (π.ρ. θαξηέιεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θίλεζεο). Πειίδα 40

41 2.2.8 Αλεπξέζεηο κε πξόζζεηα θιεηδηά Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Αλεπξέζεηο εγγξαθώλ εθηόο επξεηεξίσλ κε άιια πεδία πιελ θσδηθνύ ή πεξηγξαθήο / επσλπκίαο (π.ρ. ΑΦΚ Ππλαιιαζζφκελνπ, Θσδηθνί εξγνζηαζίσλ θιπ) 1 Θάλεηε θιηθ ζην θαθφ είηε εθηειείηε ην ρεηξηζκφ πιεθηξνινγίνπ πνπ θαζνξίζαηε ζηηο <Οπζκίζεηο ζπζηήκαηνο / Ξιεθηξνιφγην / Αλαδήηεζε>. Πηελ νζφλε ζαο πξνβάιιεηαη "επξεηήξην" εγγξαθψλ: 2 Νδεγείζηε ηνλ cursor ζηε βάζε ηεο ζηήιεο εθείλεο πνπ πεξηέρεη ην πεδίν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζέιεηε λα θάλεηε αλεχξεζε 3 Ξιεθηξνινγείηε ην κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ γλσξίδεηε θαη έλαλ αζηεξίζθν <*> 4 θαη πηέδεηε ην πιήθηξν 5 Πηελ νζφλε πξνβάιινληαη νη εγγξαθέο πνπ πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο επηινγήο ζαο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεηε. Πειίδα 41

42 6 Κε ην πιήθηξν Υσξίο Φίιηξα θαζαξίδνληαη νη ελδείμεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη λέα αλαδήηεζε. εκείσζε: Κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ειεχζεξα πνηεο ζα είλαη νη ζηήιεο πνπ πξνβάιινληαη ζην παξάζπξν αλεχξεζεο (δείηε ζρεηηθά ηελ παξάγξαθν πεξί Πρεδηαζκνχ επξεηεξίνπ) Δλεξγέο - Αλελεξγέο Δγγξαθέο Ζ ηδηφηεηα "αλελεξγνχο" εγγξαθήο είλαη ηδηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζε εγγξαθέο θπξίσλ αξρείσλ θαη νξγαλσηηθψλ πηλάθσλ κε ξχζκηζε ηεο παξακέηξνπ "Δλεξγφο / Δλεξγή". Νη αλελεξγέο εγγξαθέο έρνπλ ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 1 Απεηθνλίδνληαη ζηα επξεηήξηα κε άηνλν θφλην 2 Θαηά ηηο αλαδεηήζεηο δελ πξνβάιινληαη πξνο επηινγή Γηα παξάδεηγκα, πειάηεο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αλελεξγφο, δελ εκθαλίδεηαη ζε αλαδήηεζε πειάηε ζηελ ηηκνιφγεζε. Νη αλελεξγέο εγγξαθέο επηηξέπνπλ ηελ απινπνίεζε ησλ κνληέισλ παξακεηξνπνίεζεο (π.ρ. Πεηξέο ή Ρχπνη Ξαξαζηαηηθψλ), ηνλ πεξηνξηζκφ εγγξαθψλ ζε κεγάια αξρεία (π.ρ. αλελεξγνί πειάηεο), ηε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ θαηάξγεζεο θσδηθψλ θιπ. Κε δεδνκέλν ην φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαγξαθνχλ θχξηα αξρεία πνπ έρνπλ θηλήζεηο, νη αλελεξγέο εγγξαθέο είλαη κηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε δπλαηφηεηα: Oη εγγξαθέο είλαη "εθεί" αιιά δελ "κπεξδεχνπλ" ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. Πειίδα 42

43 Πσο κπνξώ λα αλαδεηήζσ Πειάηε κε ηπραίν κέξνο ηεο Δπσλπκίαο ηνπ; Βήκα 1 Δπηιέμηε <Πειάηεο> 2 Δπηιέμηε <Αξρείν Ξειαηψλ> 3 Πηελ <Δπσλπκία> πιεθηξνινγείζηε ην κέξνο ηεο επσλπκίαο ηνπ πειάηε πνπ αλαδεηάηε αλάκεζα ζε αζηεξίζθνπο <*> 4 Θιηθ ζηελ έλδεημε <Δπξεηήξην> 5 Ξαξαηεξείζηε ηελ εγγξαθή ή ηηο εγγξαθέο πνπ πξνβάιινληαη Γείηε επίζεο / Παξαηεξήζεηο Γηα παξάδεηγκα *πλεξγ* Αλεπξέζεηο θαη ρξήζεηο ηνπ πιήθηξνπ <Δπξεηήξην> Ξ.ρ. "Ξαπαδφπνπινο θαη Ππλεξγάηεο", "Ξξνκεζεπηηθή Ππλεξγαηψλ" θιπ Πσο κπνξώ λα αλαδεηήζσ Πειάηε; Βήκα 1 Δπηιέμηε <Πειάηεο> 2 Δπηιέμηε <Αξρείν Πειαηώλ> 3 Απνθαζίζηε κε πνην πεδίν ζα θάλεηε αλαδήηεζε 4 Πηελ (έζησ) <Δπσλπκία> πιεθηξνινγείζηε κέξνο ηεο επσλπκίαο ηνπ πειάηε πνπ αλαδεηάηε θαη έλα <*> 5 Θιηθ ζηελ έλδεημε <Δπξεηήξην> Γείηε επίζεο / Παξαηεξήζεηο Απφ ηα 3 δηαζέζηκα πεδία Θσδηθνχ, Ξεξηγξαθήο, ΑΦΚ Γηα παξάδεηγκα Παπαδ* Αλεπξέζεηο θαη ρξήζεηο ηνπ πιήθηξνπ <Δπξεηήξην> Πειίδα 43

44 2.3 πλήζεηο εξγαζίεο Δπξεηήξηα θαη Υεηξηζκνί ηνπο Πηηο εξγαζίεο ηχπνπ επξεηεξίνπ θαη απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εκθαληζηνχλ εγγξαθέο (πνπ πιεξνχλ ζπλζήθεο κηαο αλεχξεζεο πνπ πξνεγήζεθε), ν ρεηξηζηήο έρεη δχν θαηεγνξίεο ρεηξηζκψλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη: Λα πξνβεί ζε λέα θαηαρψξεζε, πξνβνιή / κεηαβνιή (zoom) ή δηαγξαθή εγγξαθψλ. Γηα ηνπο ρεηξηζκνχο απηνχο δείηε ην γεληθφ επξεηήξην ρεηξηζκψλ ή ηνπο βαζηθνχο ρεηξηζκνχο. Λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ηεο θαηάζηαζεο εγγξαθψλ (ιίζηαο) πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε ηνπ. Oη βαζηθνί ρεηξηζκνί είλαη νη εμήο: Γηαζέζηκνη ρεηξηζκνί ζηελ θαηάζηαζε (ιίζηα) επξεηεξίνπ Πειίδα 44

45 Δπηινγή εγγξαθώλ - Selection: Κε ην ρεηξηζκφ <Ctrl>+<Enter> είηε ην ρεηξηζκφ <Alt>< Up/ Down Arrow> κπνξνχλ λα επηιεγνχλ εγγξαθέο κία - κία ή θαηά νκάδεο (ρσξίο, δειαδή, θαλέλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην). Νη εγγξαθέο απηέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλε γξαθή (bold) θαη είλαη δηαζέζηκεο γηα πεξαηηέξσ καδηθή επεμεξγαζία βάζεη εληνιψλ πνπ δηαηίζεληαη κε δεμί θιηθ. Drag and Drop (ζύξζηκν θαη άθεζε) ζηειώλ κε πνληίθη. Δθαξκφδεηε ην ρεηξηζκφ γηα κεηαθίλεζε ησλ πξνβαιινκέλσλ ζηειψλ θαη απμνκείσζε ηνπ πιάηνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζεηε "βνιηθφηεξα" ηηο ζηήιεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ιίζηαο. Υεηξηζκνί δηαζέζηκνη κε δεμί θιηθ ζηε γξακκή επηθεθαιίδσλ ηεο θαηάζηαζεο (ιίζηαο) πνπ πξνβάιιεηαη ζηελ νζόλε Σαμηλόκεζε Ν ρεηξηζκφο ηαμηλνκεί ηηο εγγξαθέο ηεο πξνβαιιφκελεο ιίζηαο βάζεη ηεο ζηήιεο (ηνπ πεδίνπ) ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ εθαξκφζηεθε. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ ηεο ιίζηαο γίλεηαη θαη' αξρήλ θαη' αχμνπζα ζεηξά θαη αθνινχζσο, εάλ εθηειεζηεί μαλά, θαηά θζίλνπζα. Ξαξάδεηγκα: Δάλ ζέιεηε λα ηαμηλνκήζεηε ηε ιίζηα αιθαβεηηθά, νδεγείζηε ην πνληίθη ζηελ επηθεθαιίδα <Ξεξηγξαθή / Δπσλπκία>, πηέζηε δεμί θιηθ θαη επηιέμηε <Ραμηλφκεζε>. Δπαλαιάβεηε ην ρεηξηζκφ θαη ζα παξαηεξήζεηε φηη νη εγγξαθέο ηαμηλνκνχληαη θαη' αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά. Φίιηξν Ζ επηινγή πεξηνξίδεη ηηο εγγξαθέο ηεο πξνβαιιφκελεο ιίζηαο ζε φζεο έρνπλ θνηλή έλδεημε κε ην πεδίν εθείλν: πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηθεθαιίδα ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε ν ρεηξηζκφο πνπ αλήθεη ζηελ εγγξαθή ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε κπάξα επηινγήο φηαλ εθηειέζηεθε ν ρεηξηζκφο. Ξαξάδεηγκα: Δάλ ζέιεηε λα θηιηξάξεηε κηα ιίζηα ζπλαιιαζζνκέλσλ κε θνηλφ Ραρπδξνκηθφ θσδηθφ, "δείμηε" κε ηελ κπάξα επηινγήο έλαλ πειάηε κε ηέηνην Ραρπδξνκηθφ Θσδηθφ θαη ζηελ επηθεθαιίδα ηεο ζηήιεο εθηειέζηε <Φίιηξν>. Πειίδα 45

46 Φίιηξν εμαίξεζεο Ζ επηινγή πεξηνξίδεη ηηο εγγξαθέο ηεο πξνβαιιφκελεο ιίζηαο ζε φιεο, εθηόο από φζεο έρνπλ θνηλή έλδεημε κε ην πεδίν εθείλν: πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηθεθαιίδα ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε ν ρεηξηζκφο πνπ αλήθεη ζηελ εγγξαθή ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε κπάξα επηινγήο φηαλ εθηειέζηεθε ν ρεηξηζκφο. Ξαξάδεηγκα: Δάλ ζέιεηε λα θηιηξάξεηε κηα ιίζηα ζπλαιιαζζνκέλσλ εμαηξψληαο απηέο πνπ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν Ραρπδξνκηθφ θσδηθφ, "δείμηε" κε ηελ κπάξα επηινγήο έλαλ πειάηε κε ηέηνην Ραρπδξνκηθφ Θσδηθφ θαη ζηελ επηθεθαιίδα ηεο ζηήιεο εθηειέζηε <Φίιηξν εμαίξεζεο>. Οκαδνπνίεζε Ν ρεηξηζκφο νκαδνπνηεί ηηο εγγξαθέο ηνπ επξεηεξίνπ βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο ζηήιεο επί ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε Αθαίξεζε ζηήιεο Ν ρεηξηζκφο εμαθαλίδεη ηε ζηήιε (ζηελ επηθεθαιίδα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε). Πξνζζήθε ζηήιεο Ζ επηινγή απνθαιχπηεη φια ηα πεδία πνπ είλαη δηαζέζηκα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ιίζηα. Ν ρεηξηζηήο επηιέγεη θαη ηνπνζεηεί πεδία: κε ρεηξηζκφ Drag and Drop (ζχξζηκν θαη άθεζε), νπφηε ε λέα ζηήιε ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά απφ ηε ζηήιε ζηελ νπνία γίλεηαη ε άθεζε (ε ζηήιε ζηελ νπνία γίλεηαη ε άθεζε επηζεκαίλεηαη κε ζηηγκηαία αιιαγή ρξσκαηηζκνχ). κε ηνλ ρεηξηζκφ <δηπινχ θιηθ> επί ηνπ πεδίνπ πνπ ζέινπκε λα κεηάζρεη ζηε ιίζηα, νπφηε ε λέα απηή ζηήιε ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά απφ εθείλε ζηελ νπνία εθηειέζηεθε ρεηξηζκφο <πξνζζήθεο ζηήιεο>. εκείσζε: Ν ρεηξηζκφο <Aθαίξεζε ζηήιεο> παξακέλεη δηαζέζηκνο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο "πξφζζεηεο ζηήιεο". ηαηηθή Ν ρεηξηζκφο "αθηλεηνπνηεί" ηε ζηήιε ζηελ επηθεθαιίδα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε. Αθηλεηνπνηεί, επίζεο, θαη φζεο ζηήιεο βξίζθνληαη αξηζηεξά ηεο ζηήιεο απηήο. Πθνπφο είλαη λα Πειίδα 46

47 παξακέλνπλ νξαηέο νη ελδείμεηο ησλ αθηλεηνπνηεκέλσλ ζηειψλ φηαλ ν ρεηξηζηήο "θπιά πξνο ηα δεμηά ηελ νζφλε" γηα λα πξνβάιιεη ινηπέο ζηήιεο. Άξα, ε εθαξκνγή ηνπ ρεηξηζκνχ <Πηαηηθή> ζε κία ζηήιε: ηελ θαζηζηά αθίλεηε (ζηαηηθή), απηήλ θαη ηηο εμ' αξηζηεξψλ ηεο ζηήιεο θαζηζηά θηλεηέο φζεο ζηήιεο βξίζθνληαη δεμηά ηεο. Ν ρεηξηζκφο <Πηαηηθή> κπνξεί λα εθαξκνζηεί εθ λένπ ζε θάπνηα "θηλεηή" ζηήιε, δειαδή, ζε θάπνηα πνπ βξίζθεηαη δεμηφηεξα απφ απηήλ ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε αξρηθά ν ρεηξηζκφο. Απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα κεηαηεζεί αληίζηνηρα πξνο ηα δεμηά ε ζηήιε αθηλεηνπνίεζεο ηεο ιίζηαο. Ρν λέν φξην ζα είλαη αθξηβψο ε ζηήιε εθείλε ζηελ νπνία εθηειέζηεθε μαλά ν ρεηξηζκφο <ζηαηηθή>. Κηλεηή Σεηξηζκφο πνπ δηαηίζεηαη κφλνλ φηαλ έρεη πξνεγεζεί αθηλεηνπνίεζε ζηειψλ (κε ην ρεηξηζκφ Πηαηηθή) θαη κφλνλ ζε ζηήιεο πνπ είλαη ήδε αθηλεηνπνηεκέλεο. Ν ρεηξηζκφο κεηαζέηεη πξνο ηα αξηζηεξά ην φξην αθηλεηνπνίεζεο. Γειαδή, κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ρεηξηζκνχ ην λέν φξην αθηλεηνπνίεζεο είλαη ε ζηήιε πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά απηήο ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε ν ρεηξηζκφο <θηλεηή>. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζηήιε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ν ρεηξηζκφο <θηλεηή>, καδί κε φιεο ηηο πεξαηηέξσ δεμηέο, ζπκκεηέρεη ζην εμήο ζηηο θηλεηέο ζηήιεο. Show Hints Ξξνζζέηεη ζην επξεηήξην ηηο ζηήιεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί λα εκθαλίδνληαη σο hints θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επξεηεξίνπ. Hide Ηints Ν ρεηξηζκφο απνθξχπηεη ηηο ζηήιεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί λα εκθαλίδνληαη σο hints. Ν ρεηξηζκφο είλαη δηαζέζηκνο κφλν φηαλ έρεη πξνεγεζεί ε εληνιή <Show Ζints>. Auto fit column Ν ρεηξηζκφο δίλεη ην βέιηηζην πιάηνο ζηε ζηήιε ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε. Ωο βέιηηζην πιάηνο λνείηαη απηφ αθξηβψο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πεξηιάβεη ηελ "πιαηχηεξε" εγγξαθή ηεο ζηήιεο αιιά φρη κεγαιχηεξν. Δάλ φια ηα πεδία ηεο ζηήιεο Πειίδα 47

48 είλαη θελά, ηφηε ην βέιηηζην πιάηνο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο ζηήιεο (ην φλνκα ηνπ πεδίνπ). Auto fit all Ν ρεηξηζκφο δίλεη βέιηηζην πιάηνο ζε φιεο ηηο ζηήιεο ηεο ιίζηαο αλεμαξηήησο ηεο ζηήιεο ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε. Copy Column Ν ρεηξηζκφο αληηγξάθεη ηα πεξηερφκελα ηεο ζηήιεο επί ηεο νπνίαο εθαξκφδεηαη - είλαη δηαζέζηκνο κφλν γηα ηηο ζηήιεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Fast Entry θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επξεηεξίνπ Paste Column Ν ρεηξηζκφο επηθνιιά ηα πεξηερφκελα ηεο ζηήιεο πνπ έρεη αληηγξαθεί ζηε ζηήιε επί ηεο νπνίαο εθαξκφδεηαη - είλαη δηαζέζηκνο κφλν γηα ηηο ζηήιεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Fast Entry θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επξεηεξίνπ Copy Value Ζ εληνιή αληηγξάθεη ηελ επηιεγκέλε ηηκή εθαξκφδεηαη κφλν ζε ζηήιεο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο Editable θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επξεηεξίνπ Fill Value Ζ εληνιή επηθνιιά ηελ ηηκή πνπ έρεη αληηγξαθεί ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν cursor εθαξκφδεηαη κφλν ζε ζηήιεο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο Editable θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επξεηεξίνπ Paste from Clipboard Ν ρεηξηζκφο επηθνιιά ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν cursor ηα πεξηερφκελα ηνπ clipboard - εθαξκφδεηαη κφλν ζε ζηήιεο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο Editable (δειαδή, ζηήιεο πνπ επηδέρνληαη απεπζείαο δηνξζψζεηο) θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ επξεηεξίνπ Απνζήθεπζε Ζ επηινγή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζε αξρείν φισλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζε κηα ιίζηα επξεηεξίνπ. Νη απνζεθεπκέλεο ξπζκίζεηο, κε ην φλνκα κε ην νπνίν απνζεθεχηεθαλ, είλαη δηαζέζηκεο ζην submenu πνπ πξνβάιιεηαη κε ην θάησ βειάθη ηνπ πιήθηξνπ <Δπξεηήξην>. Πειίδα 48

49 2.3.2 Οζόλεο εξγαζίαο Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Νζφλεο εξγαζίαο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο νδεγείηαη µέζσ ησλ εξγαζηψλ ηχπνπ επξεηεξίνπ φηαλ επηιέγεη θαη εηζέξρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή - γηα κεηαβνιή, πξνβνιή θιπ. Πηηο ίδηεο νζφλεο νδεγείηαη ν ρεηξηζηήο φηαλ έρεη επηιέμεη λέα θαηαρψξεζε (Eίδνπο, Ξειάηε, Ξαξαζηαηηθνχ, Ινγαξηαζκνχ θιπ). Άξα, νζφλεο εξγαζίαο είλαη απηέο πνπ πξνβάιινληαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ή κεηαβνιή ή πξνβνιή Eίδνπο, Ξειάηε, Ξαξαζηαηηθνχ θιπ. Πηηο νζφλεο απηέο ν ρεηξηζηήο εθηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηελ εθαξκνγή θαη είλαη απηέο αθξηβψο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρεηξηζκψλ µε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εμνηθεησζεί. Yπεπλζπµίδεηαη φηη νη ρεηξηζκνί λέαο εγγξαθήο (θαηαρψξεζε), κεηαβνιήο, πξνβνιήο, δηαγξαθήο πνπ εθηεινχληαη ζηηο νζφλεο εξγαζίαο (ή θαη ζηα επξεηήξηα) πεξηγξάθνληαη ζπλνιηθά ζην επξεηήξην εηθνληδίσλ ρεηξηζκνχ. Γνκηθά ζηνηρεία νζνλώλ εξγαζίαο Tα ζηνηρεία πεξηβάιινληνο πνπ ζπλαληψληαη εληφο ησλ νζνλψλ εξγαζίαο, είηε νληνηήησλ είηε παξαζηαηηθψλ (πρ Ξειαηψλ, Aπνζήθεο, Tηµνιφγεζεο θιπ) είλαη ηα εμήο: ειίδεο (Tabs): ηαδνρηθέο επηθαιππηφµελεο επηθάλεηεο εξγαζίαο / πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο έρεη άκεζε πξφζβαζε µε έλα θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπο. Γηα ηε κεηαθίλεζε κεηαμχ ζειίδσλ, εθηφο απφ ην πνληίθη, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί νξηδφκελνο ρεηξηζκφο πιεθηξνινγίνπ (<Eπφµελε Πειίδα> <πξνεγνχκελε Πειίδα>). Zώλεο: Yπνζχλνιν ησλ ζειίδσλ, νη Zψλεο είλαη κέξνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο πνπ επηζεκαίλεηαη µε ηίηιν θαη πεξηέρεη πεδία θνηλνχ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα ηε µκεηαθίλεζε µκεηαμχ Zσλψλ κπνξεί επίζεο λα Πειίδα 49

50 ρξεζηκνπνηεζεί νξηδφκελνο ρεηξηζκφο πιεθηξνινγίνπ (<Eπφµελε Zψλε Ξεδίσλ>). Πιέγκαηα: Βιέπε ην ζπλνπηηθφ νξηζκφ ησλ πιεγκάησλ αιιά θαη ηελ αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ηνπο ζην εηδηθφ θεθάιαην πεξί πιεγκάησλ. Ρα δνκηθά ζηνηρεία ησλ νζνλψλ εξγαζίαο, δειαδή Πειίδεο, νη Εψλεο θαη ηα Ξιέγκαηα θαζψο θαη ηα πεδία πνπ επξίζθνληαη εληφο απηψλ, Πειίδα 50

51 επηδέρνληαη ηξνπνπνηήζεσλ µε ηελ εξγαζία ζρεδηαζκνχ Oζνλψλ. Hyperlinks: Ξξνδηαγξαθή ηεο εθαξκνγήο βάζεη ηεο νπνίαο ν ηίηινο ελφο πεδίνπ ιεηηνπξγεί σο hyperlink (ππεξζχλδεζµνο). To hyperlink µε ηε ζεηξά ηνπ παξαπέκπεη ζηελ θαηαιιειφηεξε θαηά πεξίπησζε νζφλε εξγαζίαο. Ππγθεθξηκέλα: Ξεδία πνπ ζπκπιεξψλνληαη µε πηλαθνπνηεµέλεο πιεξνθνξίεο (απφ θάπνην πίλαθα), ζρεδφλ πάληα νδεγνχλ απεπζείαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πίλαθα απηνχ (π.ρ.. Γεσγξαθηθέο Zψλεο, Nνµίζµαηα θιπ). Ξεδία πνπ πεξηέρνπλ δηεπζχλζεηο ή δηεπζχλζεηο Internet ιεηηνπξγνχλ σο hyperlinks πνπ θαινχλ εθαξκνγέο ή νδεγνχλ ζηελ θαηάιιειε δηεχζπλζε Internet αληίζηνηρα. ηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ έκκεζεο θαηαρσξήζεηο φπσο, π.ρ.. Eίζπξαμε ή Aληηζηνίρεζε ή ηαθαλνληζµνί επί Ξαξαζηαηηθνχ ή έµκεζεο πξνβνιέο φπσο, π.ρ.. Kαξηέιεο ή Oηθνλνµηθά ζηνηρεία ή Ξαξαζηαηηθψλ ή νη θαηαλνµέο ABC Costing θαηά θαλφλα εμππεξεηνχληαη απφ hyperlinks. Hyperlinks & <δεμί θιηθ>: Tα hyperlinks είλαη έλαο απιφο θαη ηζρπξφο µεραληζµφο γηα λα εθηεινχληαη πνιιέο εξγαζίεο µε έλαλ απηνλφεην ηξφπν. Oη δπλαηφηεηεο ησλ hyperlinks πνιιαπιαζηάδνληαη εάλ ρξεζηµνπνηήζεη θαλείο επάλσ ηνπο ην ρεηξηζµφ <δεμί θιηθ>. H γεληθεπµέλε ρξήζε ησλ hyperlinks ππνβαζµίδεη ηε ζεµαζία ησλ µελνχ Πειίδα 51

52 εξγαζηψλ δηφηη δελ είλαη απαξαίηεην ζην ρεηξηζηή λα ζπµάηαη πνπ βξίζθεηαη θάζε εξγαζία. Oπζηαζηηθά θάζε εξγαζία απνηειεί µελνχ εξγαζίαο ησλ ζπλαθψλ ηεο εξγαζηψλ θαη φια κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ µε αζηξαπηαίν ηξφπν - άζρεηα απφ ην πνπ βξηζθφµαζηε ηψξα θαη πνπ βξίζθεηαη ε εξγαζία ζηφρνο. Πεδία αλεύξεζεο (µε δηαθξηηηθό ην θαθό): H έλδεημε µε ην βηβιηαξάθη δείρλεη φηη ζην πεδίν δηαηίζεηαη αλαδήηεζε - άξα, φηη εθαξµφδνληαη δηαδηθαζίεο αλεχξεζεο - θαη εηδηθά απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αλεπξέζεηο εγγξαθψλ, φρη ζε επξεηήξηα αιιά ζε νζφλεο εξγαζίαο. Πεδία αλεύξεζεο (µε δηαθξηηηθό ην θάησ βειάθη): H έλδεημε δείρλεη φηη ε αλαδήηεζε ζα γίλεη µε απιή ρξήζε ηνπ θάησ βέινπο (απιφ list box ). Πειίδα 52

53 2.3.3 Πιέγκαηα ζε εξγαζίεο (grids) Πιέγκαηα θαη ιεηηνπξγίεο ιίζηαο Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Κε δεμί θιηθ ζηελ επηθεθαιίδα ησλ πιεγκάησλ πξνβάιιεηαη menu επηθεθαιίδσλ κε έλα κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ρεηξηζκνχο ιίζηαο. Ππγθεθξηκέλα: Νη ιεηηνπξγίεο εθηεινχληαη φκνηα κε ηνπο ρεηξηζκνχο ιίζηαο (ζηα επξεηήξηα) κε ηε ζεκαληηθή δηαθνξά φηη νη ξπζκίζεηο πνπ επέξρνληαη κε ηηο αλσηέξσ εληνιέο δελ απνζεθεύνληαη. Πειίδα 53

54 Δπηινγή γξακκώλ - selection Ζ ιεηηνπξγία selection εθηειείηαη φκνηα κε ηνπο ρεηξηζκνχο ιίζηαο επξεηεξίνπ θαη αμηνπνηείηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην πιήθηξν (βιέπε παξαθάησ). Άκεζεο ιεηηνπξγίεο επί πιεγκάησλ Κε ην πιήθηξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ άλσ αξηζηεξή γσλία νπνηνπδήπνηε πιέγκαηνο πξνβάιιεηαη submenu κε δπλαηφηεηεο: Λα εθηππσζνχλ ηα πεξηερφκελα ηνπ πιέγκαηνο Λα εηζαρζνχλ δεδνκέλα απφ αξρείν MS Excel απ' επζείαο ζηηο γξακκέο ηνπ πιέγκαηνο (κφλε πξνυπφζεζε λα ππάξρεη ινγηθή ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ ζηειψλ πνπ πξνβάιινληαη ζην πιέγκα κε ηηο ζηήιεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ επηρεηξείηαη λα εηζαρζεί) Λα επηιεγνχλ φιεο νη εγγξαθέο ηνπ πιέγκαηνο Λα δηαγξαθνχλ νη επηιεγκέλεο (απφ πξνεγνχκελν ρεηξηζκφ) εγγξαθέο ηνπ πιέγκαηνο Πειίδα 54

55 Έλδεημε ελεξγνύο γξακκήο (active line) Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 H έλδεημε πξνβάιιεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πιέγκαηνο, δεμηά ηεο αχμνπζαο αξίζκεζεο γξακκψλ θαη επηζεκαίλεη ηελ ελεξγφ γξακκή - εθείλε ζηελ νπνία εθηειείηαη θαηαρψξεζε ή άιιε επεμεξγαζία Zoom γξακκήο (Αλαιπηηθή πξνβνιή ζηνηρείσλ γξακκήο) Mε θιηθ ζηελ αξηζκεηηθή έλδεημε αχμνπζαο αξίζκεζεο ησλ γξακκψλ ηνπ πιέγκαηνο πξνβάιιεηαη παξάζπξν κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο γξακκήο - δειαδή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πεδίσλ πνπ δελ εκθαίλνληαη επί ηεο γξακκήο. Ζ πξνβνιή zoom ιεηηνπξγεί εάλ ππάξρνπλ πξάγκαηη πξφζζεηα πεδία πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή - αληηζέησο εάλ ε γξακκή πεξηιακβάλεη φια ηα πηζαλά πεδία, ηφηε δελ ππάξρεη κεραληζκφο zoom Πειίδα 55

56 Παξαδείγκαηα πιεγκάησλ Γξακκέο παξαζηαηηθψλ πψιεζεο Δλαιιαθηηθνί θσδηθνί ζην αξρείν Απνζήθεο Δξγαζίεο: Σύπνη Ρν εηθνλίδην πξηλ απφ ηνλ ηίηιν θάζε επηινγήο ππνδειψλεη ηνλ ηχπν εξγαζίαο. Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο εξγαζηψλ: Σύπνο Δηθνλίδην Αθνξά ζε Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ Batch job Δπεμεξγαζία πίλαθα Δθηχπσζε Δξγαιεία ζπζηήκαηνο QlikView Ηζηνζειίδα DLL form Θχξηα αξρεία (π.ρ Ππλαιιαζζφκελνη, Απνζήθε θιπ) Αξρεία παξαζηαηηθψλ Δθηέιεζε εξγαζηψλ Ξίλαθεο δεδνκέλσλ (π.ρ. Ηζνηηκίεο λνκηζκάησλ) Δθηππψζεηο Δηδηθέο εξγαζίεο - εξγαιεία Δλζσκαησκέλα ζελάξηα QlikView Πειίδα ζην Γηαδίθηπν Πειίδα 56

57 2.3.5 Δξγαζίεο ηύπνπ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ Νη εξγαζίεο γηα ηελ επεμεξγαζία εγγξαθψλ ζε θχξηα αξρεία εθηεινχληαη ζε νζφλεο εξγαζίαο (βι Νζφλεο εξγαζίαο) Δξγαζίεο ηύπνπ Batch Batch jobs Κεραληζκνί ηεο εθαξκνγήο πνπ εθηεινχλ δηαδηθαζίεο ππνινγηζκψλ ή δεκηνπξγίαο δεδνκέλσλ. Νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο δελ είλαη εληαγκέλεο ζην γεληθφ on line κεραληζκφ ηεο εθαξκνγήο αιιά θηλεηνπνηνχληαη κε εληνιή ηνπ ρεηξηζηή. Νη batch εξγαζίεο δηαθξίλνληαη απφ ηηο ινηπέο απφ ην εηθνλίδην νδνλησηνχ ηξνρνχ πνπ θέξνπλ πξν ηνπ ηίηινπ ηνπο. Ππλήζσο, ζην folder menu ηίζεληαη ζε ππφ-θάθειν κε έλδεημε <Δξγαζίεο>. Ζ ηππηθή εηθφλα κηαο εξγαζίαο batch είλαη ε εμήο: H πεξηνρή δηαιόγνπ Ζ πεξηνρή δηαιφγνπ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηεο νζφλεο θαη πεξηέρεη παξακέηξνπο - εξσηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Ζ πεξηνρή δηαιφγνπ ηεο batch εξγαζίαο Ρηκψλ Θφζηνπο Απνζήθεο Πειίδα 57

58 H πεξηνρή εθηέιεζεο Νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην πιήθηξν <Δθηέιεζε> κε ην νπνίν αξρίδεη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ νξίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή δηαιφγνπ. Γηαδηθαζία εθηέιεζεο κηαο batch εξγαζίαο Ππκπιήξσζε ησλ παξακέηξσλ (εξσηεκάησλ) ηνπ δηαιφγνπ Δθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (πιήθηξν <Δθηέιεζε>) Αλακνλή (πξνβάιιεηαη κία θηλνχκελε θιεςχδξα αμηνζεκείσηνπ κεγέζνπο) θαη πέξαο εξγαζίαο εκείσζε Batch εξγαζίεο - πέξαλ φζσλ πεξηέρνληαη ζηελ εθαξκνγή κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηξίηνπο developers κε ηελ S1 Batch Script Language (SBSL) Δξγαζίεο ηύπνπ Δθηύπσζεο Νη εξγαζίεο εθηππψζεσλ κνηάδνπλ πνιχ κε ηηο εξγαζίεο ηχπνπ επξεηεξίσλ. Γηαθξίλνληαη απφ ηηο ινηπέο εξγαζίεο απφ ην κηθξφ εηθνλίδην εθηππσηή πνπ ππάξρεη πξηλ απφ ηνλ ηίηιν ηνπο. Πηηο εξγαζίεο εθηππψζεσλ αθνινπζνχληαη ζπλήζσο ηα αθφινπζα βήκαηα: Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο εθηύπσζεο: Δπηιέγεηε ηελ ζπγθεθξηκέλε εθηχπσζε πνπ ελδηαθέξεη είηε αλάκεζα ζηηο "έηνηκεο" πνπ δηαζέηεη ην Πειίδα 58

59 πξφγξακκα είηε αλάκεζα ζε απηέο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηελ εξγαζία Πρεδηαζκφο Δπξεηεξίσλ (κε ρξήζε ηνπ θάησ βέινπο ηνπ πιήθηξνπ <Δθηέιεζε>). Γηάινγνο - παξάκεηξνη επί ηεο εθηύπσζεο: Ππκπιεξψλεηε ηηο παξακέηξνπο "δηαιφγνπ" πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε ηεο εξγαζίαο Δθηέιεζε ηεο εθηύπσζεο: Δθηειείηε ηελ εθηχπσζε κε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ Δθηέιεζε. Απηή πξνβάιιεηαη αθνινχζσο ζηελ νζφλε ζαο. Υεηξηζκνί επί ηεο εθηύπσζεο: Ιεηηνπξγεί ην πιήθηξν End γηα λα πξνσζεζεί ε εθηχπσζε σο ην ηέινο ηεο, Ζome γηα επηζηξνθή ηεο ζηελ αξρή, φπσο θαη ηα πιήθηξα Page Up Down θαη βέιε δεμί θαη αξηζηεξφ. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε γξακκή εξγαιείσλ πνπ πξνβάιιεηαη ζην επάλσ κέξνο ηεο εθηχπσζεο ψζηε λα: κεηαθηλεζείηε κεηαμχ ησλ ζειίδσλ ηεο εθηχπσζεο κεηαβάιιεηε ηε κεγέζπλζε (zoom) κεηαβάιιεηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (orientation) ηεο εθηχπσζεο απφ Portrait ζε Landscape θαη αληίζηξνθα Απνζηνιή ηεο εθηύπσζεο ζε: Κηα θαηάζηαζε εγγξαθψλ είηε έρεη πξνθχςεη απφ εξγαζία ηχπνπ επξεηεξίνπ είηε απφ εξγαζία ηχπνπ εθηχπσζεο κπνξεί εθηφο ηεο νζφλεο θαη ηνπ εθηππσηή λα απνζηαιεί ζε πνηθίια κέζα (βι. Δθηππψζεηο: Θαλάιηα - Κέζα εθηχπσζεο) Πειίδα 59

60 3 Γεληθέο αξρέο 3.1 Θεκειηώδεο ζρεδηαζκόο Νη εθαξκνγέο Soft1 βαζίδνληαη ζε δχν ζεκαληηθά δνκηθά ζηνηρεία: Πηηο "νληόηεηεο," δειαδή έλλνηεο θεληξηθέο φπσο νη Ξειάηεο, νη Ξξνκεζεπηέο, ε Απνζήθε, ηα Ξάγηα, νη Ινγαξηαζκνί Γεληθήο - Αλαιπηηθήο Ινγηζηηθήο, νη Ινγαξηαζκνί Δζφδσλ Δμφδσλ αιιά θαη ζε άιιεο φπσο νη Ξξνδηαγξαθέο Ξαξαγσγήο ή ηα Αμηφγξαθα (δείηε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ νληνηήησλ ηεο εθαξκνγήο). Πηα παξαζηαηηθά, δειαδή έλλνηεο φπσο νη Αγνξέο, νη Ξσιήζεηο, ηα Δκβάζκαηα, ηα Άξζξα Ινγηζηηθήο, ηα παξαζηαηηθά Δζφδσλ Δμφδσλ θιπ. (δείηε ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ παξαζηαηηθψλ ηεο εθαξκνγήο). Ρα Ξαξαζηαηηθά θαη νη Νληφηεηεο ζπλδένληαη κε θηλήζεηο: κε εγγξαθέο δειαδή πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα Ξαξαζηαηηθά θαη ελεκεξψλνπλ ηηο Νληφηεηεο κε ηξφπν πνπ εμαξηάηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ θηλήζεσλ. Ρηο δνκέο Νληνηήησλ θαη Ξαξαζηαηηθψλ ζπκπιεξψλεη κηα ζεηξά νξγαλσηηθψλ πηλάθσλ πνπ απνζθνπεί ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. πίλαθεο ζπληειεζηψλ Φ.Ξ.Α., θαηεγνξίεο εμφδσλ εηζαγσγψλ) θαζψο θαη ζηε ζπζηεκαηηθή πηλαθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Γεσγξαθηθέο Ξεξηνρέο, Δπαγγεικαηηθέο Θαηεγνξίεο, θιπ). Κε ηνπο κεραληζκνχο Νληνηήησλ θαη Ξαξαζηαηηθψλ αληηκεησπίδνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο. Αλ αληηιεθζεί θαλείο ηνπο κεραληζκνχο Νληνηήησλ θαη Ξαξαζηαηηθψλ θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηε θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα κάζεη πνιχ εχθνια ηηο εθαξκνγέο Soft1 είηε σο απιφο ρεηξηζηήο ηνπ είηε σο επαγγεικαηίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. Πειίδα 60

61 Ο ηππηθόο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Soft1 κε δηαζύλδεζε Οληνηήησλ & Παξαζηαηηθώλ. Νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ηππηθφ δηάγξακκα είλαη: Βαζηθέο έλλνηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο Δξγαζίεο & έλλνηεο Οληόηεηεο (Απνζήθε Πειάηεο Λνγηζηηθή θιπ) Πηαζεξά ζηνηρεία Νηθνλνκηθά ζηνηρεία Γεληθέο Γηαζχλδεζε Oληνηήησλ κε Ξαξαζηαηηθά Θηλήζεηο Πρεδηαζκφο θηλήζεσλ Παξαζηαηηθά Δπηθεθαιίδα παξαζηαηηθψλ Γξακκέο παξαζηαηηθψλ Πεηξέο παξαζηαηηθψλ Ρχπνη παξαζηαηηθψλ Πειίδα 61

62 παξακεηξνπ νίεζεο παξάκεηξνη νληνηήησλ Αξίζκεζε Ξαξαζηαηηθψλ Φφξκεο Ξαξαζηαηηθψλ Πηήιεο Ξαξαζηαηηθψλ Πχλδεζε κε Γεληθή Ινγηζηηθή Ση ζα κάζεηε ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ - επηγξακκαηηθά: Oη Νληφηεηεο θαηαλέκνληαη ζε θεληξηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο - ε δηάθξηζε θαίλεηαη κε κηα καηηά ζηνλ θαηάινγν νληνηήησλ. Νη Νληφηεηεο απνηεινχληαη απφ Πηαζεξά Πηνηρεία Νληνηήησλ (π.ρ. Γηεχζπλζε, Ρειέθσλν θιπ) θαη Νηθνλνκηθά Πηνηρεία Νληνηήησλ (π.ρ. Ρδίξνο Ξειάηε Ηαλνπαξίνπ). Ρα Πηαζεξά Πηνηρεία Νληνηήησλ ελεκεξψλνληαη "κε ην ρέξη" (π.ρ. θαηαρψξεζε Ξειάηε ή Δίδνπο, αιιαγή δηεχζπλζεο Ξξνκεζεπηή), ελψ ηα Νηθνλνκηθά Πηνηρεία Νληνηήησλ (π.ρ. πφινηπα Δίδνπο) ελεκεξψλνληαη απφ θηλήζεηο θαη κφλν απφ θηλήζεηο. Ππλήζσο κφλνλ νη θεληξηθέο νληφηεηεο (π.ρ. Ξειάηεο, Απνζήθε, Ινγαξηαζκνί Ινγηζηηθήο ή Δζφδσλ Δμφδσλ) έρνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Νη δεπηεξεχνπζεο νληφηεηεο δελ έρνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ δηαθξηηηθφ γλψξηζκα κεηαμχ θεληξηθψλ θαη δεπηεξεχνπζσλ νληνηήησλ. Δίδακε φηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία δελ ελεκεξψλνληαη πνηέ "κε ην ρέξη" αιιά κφλν απφ θηλήζεηο. Αιιά θαη νη θηλήζεηο, επίζεο, δελ θαηαρσξνχληαη πνηέ "κε ην ρέξη" αιιά δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα Πειίδα 62

63 απφ παξαζηαηηθά. Άξα, ηειηθά, δελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο λα ελεκεξσζνύλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία νληνηήησλ (π.ρ. Τπόινηπν Δίδνπο Απνζήθεο) παξά κόλν από παξαζηαηηθά. Ο θαλόλαο απηόο είλαη απαξάβαηνο. Η θεληξηθή ζρεδηαζηηθή ηδέα ησλ παξαζηαηηθώλ ζηηο εθαξκνγέο SoftOne Ρα παξαζηαηηθά ζπλδένπλ δχν νληφηεηεο κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζνκνηψζνπλ κηα πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία φπσο ε Αγνξά ή ε Δίζπξαμε. Ρν πνηεο νληφηεηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε θάζε θαηεγνξία παξαζηαηηθψλ θαίλεηαη κε κηα καηηά ζηνλ θαηάινγν Ξαξαζηαηηθψλ Ζ επηθεθαιίδα (header) ησλ παξαζηαηηθώλ θηινμελεί ηε κία νληόηεηα απφ ηηο δχν ηνπ παξαζηαηηθνχ (π.ρ ζε έλα Ρηκνιφγην Ξψιεζεο θεληξηθφ γλψξηζκα ηεο επηθεθαιίδαο ηνπ παξαζηαηηθνχ είλαη ε νληφηεηα "Ξειάηεο") Οη γξακκέο ησλ παξαζηαηηθώλ (details) θηινμελνύλ ηε δεύηεξε νληόηεηα απφ ηηο δχν ηνπ παξαζηαηηθνχ (π.ρ ζε έλα Ρηκνιφγην Ξψιεζεο θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ γξακκψλ ηνπ παξαζηαηηθνχ είλαη ε νληφηεηα "Δίδε Απνζήθεο") Όπσο θαίλεηαη θαη ζην βαζηθφ δηάγξακκα, νη θηλήζεηο ζπλδένπλ ηα παξαζηαηηθά κε ηηο νληφηεηεο κε ηνλ εμήο ηξφπν: Γεκηνπξγνχληαη απφ ηελ επηθεθαιίδα ηνπ παξαζηαηηθνχ (κία θίλεζε) θαη απφ ηηο γξακκέο ησλ παξαζηαηηθψλ (ηφζεο θηλήζεηο φζεο θαη νη γξακκέο ηνπ παξαζηαηηθνχ) θαη ελεκεξψλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ νληνηήησλ. Άξα, ζε έλα παξαζηαηηθφ - έζησ - Ρηκνιφγην Ξψιεζεο: ε επηθεθαιίδα ηνπ Ξαξαζηαηηθνχ Ξψιεζεο θέξεη ηνλ Ξειάηε θαη δεκηνπξγεί κία θίλεζε πνπ ελεκεξψλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Ξειάηε Πειίδα 63

64 νη γξακκέο ηνπ Ξαξαζηαηηθνχ Ξψιεζεο θέξνπλ Δίδε Απνζήθεο θαη δεκηνπξγνχλ ηζάξηζκεο θηλήζεηο πνπ ελεκεξψλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ αληηζηνίρσλ Δηδψλ Απνζήθεο Ρν πνηνη ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί θίλεζεο ζα δεκηνπξγνχληαη απφ έλα παξαζηαηηθφ θαζνξίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηχπνπ ηνπ παξαζηαηηθνχ. πάξρνπλ ηφζεο εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ ηχπνπ φζεο είλαη θαη νη θαηεγνξίεο παξαζηαηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν ηη αθξηβώο επίδξαζε ζα έρεη κία θίλεζε ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ελφηεηαο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαζνξίδεηαη απφ ην Πρεδηαζκφ θηλήζεσλ. Κηα εγθαηάζηαζε κπνξεί λα δηαζέηεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί πνιιά δηαθνξεηηθά παξαζηαηηθά ηνπ ηδίνπ ηχπνπ (π.ρ. πνιιά Γειηία Απνζηνιήο) ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε επαλαζρεδίαζή ηνπο: Σξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ησλ Πεηξψλ Ξαξαζηαηηθψλ ζηηο νπνίεο ππνδειψλεηαη πνηνο ηχπνο παξαζηαηηθνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά πεξίπησζε (Γειηίν Απνζηνιήο Πεηξά Α, Γειηίν Απνζηνιήο Πεηξά Β θιπ). Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε έλαο ηχπνο παξαζηαηηθνχ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζεηξά πνπ ην ρξεζηκνπνηεί - ν απιφο ρεηξηζηήο εξγάδεηαη πάληα κε Πεηξέο (=επηιέγεη γηα θαηαρψξεζε πάληα Πεηξέο). πάξρνπλ ηφζεο εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ Πεηξψλ φζεο είλαη θαη νη θαηεγνξίεο παξαζηαηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όιν ην ζχζηεκα παξαζηαηηθψλ ελεκεξψλεη κε γέθπξα ηε Ινγηζηηθή ή ηα Έζνδα Έμνδα. πάξρνπλ ζηελ Δκπνξηθή Γηαρείξηζε ηφζεο εξγαζίεο ζχλδεζεο φζεο είλαη θαη νη θαηεγνξίεο παξαζηαηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ν ζρεδηαζκφο νινθιεξψλεηαη κε ξπζκίζεηο φπσο νη αξηζκήζεηο, νη θφξκεο εθηχπσζεο θαη ε δηακφξθσζε ζηειψλ ησλ παξαζηαηηθψλ. Ρα ζέκαηα απηά είλαη αληηθείκελν εηδηθψλ νκψλπκσλ εξγαζηψλ πνπ είλαη ηφζεο φζεο θαη νη θαηεγνξίεο παξαζηαηηθψλ ηεο εθαξκνγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ Αξηζκήζεηο Αγνξψλ, Ξσιήζεσλ, Πειίδα 64

65 Δκβαζκάησλ θιπ θαζψο θαη Φφξκεο Δθηχπσζεο Ξσιήζεσλ, Δηζπξάμεσλ θιπ, θαζνξηζκφο ζηειψλ Ξσιήζεσλ, Δηδηθψλ Ππλαιιαγψλ θιπ. Νη ξπζκίζεηο setup γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία παξαζηαηηθψλ αλαθεθαιαηψλνληαη ζε πιήξεο checklist πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην "Ξαξακεηξνπνίεζε Ξαξαζηαηηθψλ". Πειίδα 65

66 4 Γηαρείξηζε πζηήκαηνο 4.1 Δγθαηάζηαζε Πξνδηαγξαθέο Λεηηνπξγίαο Πξνδηαγξαθέο πζηήκαηνο Νη πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ ιακβάλνπλ ππ' φςηλ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο κηάο εγθαηάζηαζεο - εηδηθά σο πξνο ηνλ αξηζκφ ρεηξηζηψλ θαη ηα ζέκαηα δηθηχσζήο ηνπο. RDBMS Ζ επηινγή ηεο RDBMS πξέπεη λα γίλεη κε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηηο βάζεηο απηέο θαζαπηέο. Πηηο παξακέηξνπο πνπ ζα ζηαζκίζεηε γηα λα επηιέμεηε RDBMS δελ πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ην Soft1: H SoftOne ζπληζηά ηζνηίκσο ηα δχν επηθξαηέζηεξα RDBMS brands ρσξίο θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο λα πξνθξίλεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηελ κία ή άιιε επηινγή. Ξαξάκεηξνο Ππληζηψκελε Απνδεθηή πφ δηεξεχλεζε Αλεπαξθήο πξνδηαγξαθή Κε πηζηνπνηεκέλν RDBMS Microsoft SQL Server SQL Server Express MySQL Ινηπέο RDBMS Ver 2005 /2008 Oracle Ver 10g/11 (εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν θαηαζθεπαζηήο) Πειίδα 66

67 Πηελ πεξίπησζε Microsoft SQL Server απαηηείηαη ε παξάκεηξνο Collation ηεο βάζεο λα είλαη SQL_LATIN1_General_CP1253_CI_AI. Πηελ πεξίπησζε Oracle ε παξάκεηξνο Collation πξέπεη λα είλαη EL8MSWIN1253. DataBase Server Πρεηηθά κε ηνλ database server νη πξνδηαγξαθέο (πξέπεη λα) νξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο RDBMS. Δληειψο ελδεηθηηθά: Ξαξάκεηξνο Ππληζηψκελε Απνδεθηή πφ δηεξεχλεζε Αλεπαξθήο πξνδηαγξαθή Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα Απνδεθηφ νηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ RDBMS ηνπ ζπζηήκαηνο Windows AIX Unix Linux Δπεμεξγαζηήο* Intel Core 2 Duo + Windows 2000 AIX Unix Linux Pentium 4 Κε πηζηνπνηεκέλν Κλήκε RAM Αληίζηνηρν AMD 4096 Mbytes 2048 Mbytes Πειίδα 67

68 *Oη αλσηέξσ ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ επεμεξγαζηή ηνπ DataBase Server πεξηνξίδνληαη ζε intel based ζπζηήκαηα επεηδή ζπλήζσο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε επηιέγεηαη λα ηαπηίδεηαη ν DataBase Server κε ηνλ Application Server. Ωζηφζν εάλ επηιέμεηε non intel based ζπζηήκαηα ζεκαίλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθψο γηα Database Server, φρη γηα Application. Αξα νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ νξίδνληαη ακηγψο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο RDBMS θαη φρη απφ ηελ SoftOne. Application Server Ξαξάκεηξνο Ππληζηψκελε Απνδεθηή πφ δηεξεχλεζε Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα Windows Windows 2000 Κε πηζηνπνηεκέλν Αλεπαξθήο πξνδηαγξαθή Δπεμεξγαζηήο Intel Core 2 Duo + Κλήκε RAM Αληίζηνηρν AMD 2048 Mbytes + (Service Pack 4+) Pentium4 Αληίζηνηρν AMD 2048 Mbytes Ξαιαηφηεξνο ηνπ Pentium Mbytes Θάησ απφ 1024 Mbytes Πεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ application server. Πε νξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο ελδερνκέλσο ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο application servers. Πειίδα 68

69 Desktop (stand alone / single user) εγθαηαζηάζεηο Δθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα Clients φπσο πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ (πξνηηκείζηε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εκθαίλνληαη ζηε ζηήιε "Ππληζηψκελε"). Clients Ξαξάκεηξνο Ππληζηψκελε Απνδεθηή πφ δηεξεχλεζε Αλεπαξθήο πξνδηαγξαθή Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα Windows XP Windows Vista Δπεμεξγαζηήο Pentium4 + Αληίζηνηρν AMD Windows 2000 (Service Pack 4+) Pentium4 Κλήκε RAM 1024 Mbytes 512 Mbytes Αλάιπζε νζφλεο 1024Σ768 θαη άλσ Κέγεζνο γξακκαηνζεηξψλ Κε πηζηνπνηεκέλν Windows 98** Windows παιαηφηεξεο εθδφζεηο Ξαιαηφηεξνο ηνπ Pentium2 256 Mbytes Θάησ απφ 256 Mbytes 1024Σ Σ 600 Normal Normal Large / Custom / νηηδήπνηε άιιν *ε ελζσκάησζε QlikView ζηελ εθαξκνγή δελ ππνζηεξίδεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ** Γελ ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηείηε Windows 98. Δλ πάζεη πεξηπηψζεη, εάλ ππάξρνπλ clients κε απηή ηελ έθδνζε θαη ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε Πειίδα 69

70 SQL Server ή MSDE, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ππνινγηζηέο απηνχο ηα θαηάιιεια γηα ηελ εθάζηνηε έθδνζε ησλ Windows Microsoft Data Access Components (MDAC). Ρα νπνία (MDAC) (γηα φζν δηάζηεκα ππνζηεξίδνληαη απφ ηε Microsoft) βξίζθνληαη δηαζέζηκα γηα download ζηε δηθηπαθή ηνπνζεζία ηεο (www.microsoft.com) Client Connectivity Tools Client Connectivity Tools (ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο RDBMS) ζα απαηηεζνχλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: Πε κεραλήκαηα - clients πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο application servers ζπλδεφκελνη απ' επζείαο κε ηνλ DataBase Server Πε κεράλεκα ζην νπνίν ε εθαξκνγή εθηειείηαη stand alone Γελ ζα ρξεηαζηνχλ Client Connectivity Tools ζε κεραλήκαηα clients (ζπλήζσο απνκαθξπζκέλα) πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ (θαη) σο Application Server αιιά επηθνηλσλνχλ κε Application Server πνπ βξίζθεηαη ζε άιιν κεράλεκα (ελδερνκέλσο θαη ζην ίδην κε απηφ πνπ βξίζθεηαη ν DataBase Server) Πεκείσζε: Πηνπο ππφινηπνπο, πιελ ηνπ server ππνινγηζηέο, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ηα client tools ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο.πε πεξίπησζε απνκαθξπζκέλνπ ηεξκαηηθνχ δελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ client tools ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηαηί ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην client/server κνληέιν ηεο εθαξκνγήο. Δηδηθψο εάλ ρξεζηκνπνηείηαη βάζε δεδνκέλσλ Microsoft θαη Client Windows XP Pro Edition, ηφηε νη clients έρνπλ πξνεγθαηεζηεκέλα ηα αλαγθαία Client Connectivity Tools. Λνηπέο πξνϋπνζέζεηο: Microsoft Internet Explorer 7 ή κεηαγελέζηεξν Crystal Report Run time tools γηα ηελ εθηχπσζε θνξκψλ ή ειεπζέξσλ εθηππψζεσλ πνπ αμηνπνηνχλ ζρεδηαζκνχο κε απηφ ην εξγαιείν. Ρα Crystal Reports runtime tools δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηππηθή Πειίδα 70

71 εγθαηάζηαζε ηνπ Soft1 αιιά δηαηίζεληαη απφ ηε Soft1 κπνξείηε λα ηα θαηεβάζεηε απφ ηελ θνηλή πεξηνρή ππνζηήξημεο Πξναηξεηηθέο business εθαξκνγέο & tools Δθαξκνγέο Microsoft Office Word & Excel (γηα αμηνπνίεζε ησλ ζπλδπαζηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εθαξκνγή ζρεηηθά κε ην MS Office). Δθαξκνγή (γηα ζπλεξγαζία κε ζρεηηθνχο απηνκαηηζκνχο ηεο εθαξκνγήο). Microsoft Script Engine ζε πεξίπησζε πνπ πξνηίζεζηε λα εθηειέζεηε customizations πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ην κεραληζκφ Script Engines Φνξνινγηθνί Μεραληζκνί Γείηε ην εηδηθφ θεθάιαην πεξί θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ Networks & Telecommunications Ξξνηείλεηαη λα ππάξρεη ζχλδεζε Internet γηα αμηνπνίεζε ησλ ηειεππεξεζηψλ SoftOne Πεκείσζε: Δλδερνκέλσο λα ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη εδψ. Αλαηξέμηε ζηε online βηβιηνζήθε ηεθκεξίσζεο (wiki.softone.gr) γηα λα δείηε ηηο πην πξφζθαηεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο. Πειίδα 71

72 4.1.2 Δγγξαθή Αδείαο Υξήζεο - Αδεηνδόηεζε H δηαδηθαζία εγγξαθήο αδείαο εθαξκφδεηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Soft1. Πθνπφο ζαο είλαη λα εγγξάςεηε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Soft1 ην ζεηξηαθφ αξηζκφ ηεο θαη ηα θιεηδηά πνπ θαζνξίδνπλ ηα πεξηερφκελά ηεο. Θα ρξεηαζηεί λα έρεηε πξφρεηξε θνληά ζαο ηελ Άδεηα Σξήζεο ηεο εθαξκνγήο. Ππγθεθξηκέλα: Δπηιέμηε ηελ εξγαζία εγγξαθήο άδεηαο ρξήζεο 1. Δθηειέζηε ηελ εθαξκνγή 2. Αγλνείζηε ηα πεδία εηζφδνπ θάησ απφ ηελ έλδεημε <Δίζνδνο Υξήζηε> (γηα ηελ εξγαζία δελ απαηηείηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή) 3. Απφ ην system menu (pull down menu) ηεο εθαξκνγήο επηιέμηε <Βνήζεηα Άδεηεο Υξήζεο Νέα Άδεηα> Πειίδα 72

73 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ νζφλε απηή ππάξρνπλ 3 ηξφπνη - δείηε αθνινχζσο: 1νο ηξόπνο εγγξαθήο αδείαο: Αδεηνδόηεζε εάλ είζηε ζπλδεδεκέλνη κε Internet 1. Ππκβνπιεπηείηε ην θείκελν ηεο Αδείαο Σξήζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έλδεημε Serial Number. 2. Ππκπιεξψζηε ζηελ νζφλε ην πεδίν Serial Number αληηγξάθνληαο ηελ νκψλπκε έλδεημε απφ ην θείκελν ηεο Άδεηαο Σξήζεο. 3. Ξηέζηε ην πιήθηξν <Από Internet> 4. Ξαξαηεξείζηε φηη νη ελδείμεηο Registration Key θαη Activation Key ζπκπιεξψλνληαη ααπηφκαηα. 5. Ξηέζηε ΟΚ 6. Ζ δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. 2νο ηξόπνο εγγξαθήο αδείαο: Αδεηνδόηεζε εάλ δελ είζηε ζπλδεδεκέλνη κε Internet 1. Ππκβνπιεπηείηε ην θείκελν ηεο Αδείαο Σξήζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έλδεημε Serial Number. 2. Ππκπιεξψζηε ηα πεδία Serial Number, Registration Key θαη Activation Key αληηγξάθνληαο ηηο νκψλπκεο ελδείμεηο απφ ην θείκελν ηεο Άδεηαο Σξήζεο. 3. Ξηέζηε ΟΚ 4. Ζ δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. 3νο ηξόπνο εγγξαθήο αδείαο: Αδεηνδόηεζε από ειεθηξνληθό αξρείν (είηε είζηε ζπλδεδεκέλνη είηε όρη) 1. Ξηέζηε ην πιήθηξν <Από αξρείν> 2. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί 3. Ξαξαηεξείζηε φηη νη ελδείμεηο Registration Key θαη Activation Key ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα 4. Ξηέζηε ΟΚ 5. Ζ δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. Πειίδα 73

74 4.1.3 Αλαζεώξεζε Άδεηαο Υξήζεο Αλαζεώξεζε άδεηαο ρξήζεο Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 H δηαδηθαζία εγγξαθήο αδείαο εθαξκφδεηαη φηαλ κηα εγθαηάζηαζε Soft1 αλαβαζκίδεηαη, δειαδή φηαλ πξνζηίζεληαη λέα modules ή πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο πέξαλ φζσλ πξνέβιεπε ε αξρηθή ή πξνγελέζηεξε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο (βιέπε upgrade). Πθνπφο ζαο είλαη λα εγγξάςεηε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Soft1 ηα λέα θιεηδηά πνπ θαζνξίδνπλ ηα λέα πεξηερφκελά ηεο. Θα ρξεηαζηεί λα έρεηε πξφρεηξε θνληά ζαο ηε ζπκπιεξσκαηηθή Άδεηα Σξήζεο ηεο εθαξκνγήο - απηή πνπ εθδφζεθε απφ ηε SoftOne κε ηηο ζπκθσλεζείζεο πξνζζήθεο (modules ή ζέζεσλ εξγαζίαο). Ρα βήκαηα είλαη παξφκνηα κε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζαηε θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο πξψηεο άδεηαο. Ππγθεθξηκέλα: Δπηιέμηε ηελ εξγαζία εγγξαθήο άδεηαο ρξήζεο 1. Δθηειέζηε ηελ εθαξκνγή 2. Νινθιεξψζηε πιήξσο ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ επηιέγνληαο ύλδεζε, Υξήζηε & Κιεηδί 3. Απφ ην pull down menu ηεο εθαξκνγήο επηιέμηε <Βνήζεηα Άδεηεο Υξήζεο Αλαζεώξεζε Αδείαο> Πειίδα 74

75 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ νζφλε απηή ππάξρνπλ 3 ηξφπνη - δείηε αθνινχζσο: 1νο ηξόπνο εγγξαθήο άδεηαο: Αδεηνδόηεζε εάλ είζηε ζπλδεδεκέλνη κε Internet 1. Ππκβνπιεπηείηε ην θείκελν ηεο Αδείαο Σξήζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έλδεημε Serial Number. 2. Ππγθξίλαηε ην Serial Number πνπ πξνηείλεηαη ζηελ νζφλε κε ηελ νκψλπκε έλδεημε απφ ην θείκελν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο Άδεηαο Σξήζεο. Θα πξέπεη λα είλαη ίδην. Αλ ππάξρεη δηαθνξά, αληηθαηαζηήζηε ηε πξνηεηλφκελε ζηελ νζφλε έλδεημε κε απηή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Αδείαο Σξήζεο ("γξάςηε απφ πάλσ" ην Serial Number ηεο Άδεηαο). 3. Ξηέζηε ην πιήθηξν <Από Internet> 4. Ξαξαηεξείζηε φηη νη ελδείμεηο Registration Key θαη Activation Key ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα 5. Νξίζηε είηε ηελ έλδεημε Απηόκαηνο εληνπηζκόο License Πειίδα 75

76 Manager είηε ην φλνκα ηνπ κεραλήκαηνο πνπ εθηειείηαη. 6. Ξηέζηε ΟΚ 7. Ζ δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. 2νο ηξόπνο εγγξαθήο άδεηαο: Αδεηνδόηεζε εάλ δελ είζηε ζπλδεδεκέλνη κε Internet 1. Ππκβνπιεπηείηε ην θείκελν ηεο Αδείαο Σξήζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έλδεημε Serial Number. 2. Ππγθξίλαηε ην Serial Number πνπ πξνηείλεηαη ζηελ νζφλε κε ηελ νκψλπκε έλδεημε απφ ην θείκελν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο Άδεηαο Σξήζεο. Θα πξέπεη λα είλαη ίδην. Αλ ππάξρεη δηαθνξά, αληηθαηαζηήζηε ηε πξνηεηλφκελε ζηελ νζφλε έλδεημε κε απηή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Αδείαο Σξήζεο ("γξάςηε απφ πάλσ" ην Serial Number ηεο Άδεηαο). 3. Ππκπιεξψζηε επί πιένλ ηα πεδία Registration Key θαη Activation Key αληηγξάθνληαο ηηο νκψλπκεο ελδείμεηο απφ ην θείκελν ηεο Άδεηαο Σξήζεο. 4. Νξίζηε είηε ηελ έλδεημε Απηόκαηνο εληνπηζκόο License Manager είηε ην φλνκα ηνπ κεραλήκαηνο πνπ εθηειείηαη 5. Ξηέζηε ΟΚ 6. Ζ δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. 3νο ηξόπνο εγγξαθήο άδεηαο: Αδεηνδόηεζε από ειεθηξνληθό αξρείν (είηε είζηε ζπλδεδεκέλνη είηε όρη) 1. Ξηέζηε ην πιήθηξν Από αξρείν 2. Δπηιέμηε ην αξρείν πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί 3. Ξαξαηεξείζηε φηη νη ελδείμεηο Registration Key θαη Activation Key ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα 4. Νξίζηε είηε ηελ έλδεημε Απηόκαηνο εληνπηζκόο License Manager είηε ην φλνκα ηνπ κεραλήκαηνο πνπ εθηειείηαη ν L/M 5. Ξηέζηε ΟΚ 6. Ζ δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί. Πειίδα 76

77 Μεξηθέο πιεξνθνξίεο Πεκεηψζηε φηη: H εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο ζεσξείηαη version update (ελεκέξσζε έθδνζεο) θαη φρη αλαβάζκηζε εθαξκνγήο (software upgrade), άξα δελ απαηηεί δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο αδείαο H αλαβάζκηζε εθαξκνγήο (upgrade) δελ κεηαβάιιεη ην serial number ηεο εθαξκνγήο αιιά κφλν ηα activation & registration keys. Ρν serial number ηεο εγθαηάζηαζεο παξακέλεη πάληα ζηαζεξφ Δλεξγνπνίεζε ύκβαζεο Ζ ελεξγνπνίεζε ζχκβαζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαλνληθή & λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ηελ αλαλέσζή ηεο κε λέεο εθδφζεηο. Δηδηθά ηνλίδεηαη φηη γηα εγθαηαζηάζεηο ζπλδξνκεηηθνχ ηχπνπ (εγθαηαζηάζεηο κε Άδεηα Σξήζεο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ - ASK) ε ελεξγνπνίεζε ζχκβαζεο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε αθφκα θαη γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Γηα εγθαηαζηάζεηο κε Άδεηα Ανξίζηνπ Σξφλνπ, ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα αλαβιεζεί - θαη ε εγθαηάζηαζε λα ιεηηνπξγεί ρσξίο δηθαίσκα αλαβάζκηζεο έθδνζεο. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηε ζχκβαζε ζαο, θαηά ηελ είζνδν ζην πξφγξακκα ζα ζαο εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα - σο εμήο: Πην κήλπκα απηφ ζα πξέπεη λα επηιέμεηε Δλεξγνπνίεζε ζύκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεηε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Ακέζσο κεηά ζα Πειίδα 77

78 πξνβιεζεί ε αθφινπζε νζφλε: Πηελ ίδηα νζφλε κπνξείηε λα νδεγεζείηε σο εμήο: 1. Δθηειέζηε ηελ εθαξκνγή 2. Νινθιεξψζηε πιήξσο ηελ δηαδηθαζία εηζφδνπ επηιέγνληαο ύλδεζε, Υξήζηε & Κιεηδί 3. Απφ ην pull down menu ηεο εθαξκνγήο επηιέμηε <Βνήζεηα Άδεηεο Δλεξγνπνίεζε ύκβαζεο> Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή θαη εθαξκφδεηαη κία θνξά θάζε ρξφλν αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ζαο. Πειίδα 78

79 εκείσζε: Πηελ αλσηέξσ νζφλε κπνξείηε λα νδεγεζείηε θαη απ' επζείαο απφ πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα πνπ πξνβάιιεη ε εθαξκνγή θαηά ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ. Δλεξγνπνίεζε κέζσ Internet 1. Δάλ είζηε ζπλδεδεκέλνη κε Internet απιψο 2. Ξηέζηε ην πιήθηξν Δλεξγνπνίεζε κέζσ Internet 3. Ξαξαηεξείζηε φηη ε έλδεημε Θσδηθφο ρξήζεο έρεη ζπκπιεξσζεί απηφκαηα θαη φηη ην πιήθηξν Ok έρεη ελεξγνπνηεζεί 4. Ξηέζηε ην πιήθηξν OK Δλεξγνπνίεζε κέζσ ηειεθώλνπ Δπηθνηλσλήζηε ηειεθσληθά κε ηε SoftOne εξγάζηκεο ψξεο Αλαθέξαηε ην Serial number ζαο θαη ην θιεηδί πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε ζαο Ξιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ ρξήζεο πνπ ζα ζαο δνζεί ζην ζρεηηθφ πεδίν Ξαξαηεξείζηε φηη ην πιήθηξν OK έρεη ελεξγνπνηεζεί Πειίδα 79

80 Ξηέζηε ην πιήθηξν OK Δλεξγνπνίεζε κέζσ ηζηνζειίδαο SoftOne 1. Δθηειέζηε ηνλ Internet Explorer ή άιιν Internet browser 2. Πην browser αλνίμηε ηελ ηζηνζειίδα 3. Πηνλ browser πιεθηξνινγήζηε ηνλ αξηζκφ αζθαιείαο ζην ζρεηηθφ πεδίν αληηγξάθνληαο ηελ έλδεημε πνπ βξίζθεηαη απφ πάλσ ηνπ. Δάλ ν αξηζκφο αζθαιείαο είλαη δπζαλάγλσζηνο, εθηειέζηε refresh ψζηε λα αλαλεσζεί ε ζειίδα θαη λα κεηαβιεζεί θαη επαλαιάβαηε ην βήκα. 4. Πην browser πιεθηξνινγήζηε ην Κιεηδί (φρη ην Serial Number!) ηεο εγθαηάζηαζήο ζαο φπσο έρεη πξνβιεζεί ζηελ εξγαζία ηνπ Soft1 Βνήζεηα Άδεηεο Δλεξγνπνίεζε ύκβαζεο 5. Πην browser πηέζηε ην πιήθηξν <Δλεξγνπνίεζε> 6. Πην Soft1 ζπκπιεξψζηε ην πεδίν Θσδηθφο Σξήζεο κε ηελ έλδεημε Λένο Θσδηθφο ρξήζεο πνπ πξνβάιιεηαη ζην browser 7. Ξαξαηεξείζηε φηη ην πιήθηξν OK έρεη ελεξγνπνηεζεί 8. Ξηέζηε ην πιήθηξν OK Μελύκαηα ζθάικαηνο Δάλ, θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ζχκβαζεο, ζαο πξνβιεζνχλ κελχκαηα ζθάικαηνο, ζα πξέπεη λα ηα ζεκεηψζεηε θαη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε SoftOne. Σν πεδίν <Λήμε ζύκβαζεο> Γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ην πεδίν αληηπξνζσπεχεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο. Δάλ, αθνινχζσο, έρεη ζπλαθζεί Πχκβαζε Ξαξνρήο Λέσλ Δθδφζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηφηε ην πεδίν αληηπξνζσπεχεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο Πχκβαζε Ξαξνρήο Λέσλ Δθδφζεσλ. Κεηά ηελ εκεξνκελία απηή - θαη εάλ ε ζχκβαζε δελ αλαλεσζεί - ε εγθαηάζηαζε δελ δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη λέεο εθδφζεηο. Πειίδα 80

81 Γηα εγθαηαζηάζεηο ζπλδξνκεηηθνχ ηχπνπ, ην πεδίν αληηπξνζσπεχεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο Άδεηαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηε SoftOne. Κεηά ηελ εκεξνκελία απηή - θαη εάλ ε ζχκβαζε δελ αλαλεσζεί - ε εγθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα εθηειεί θαηαρσξήζεηο λέσλ εγγξαθψλ. Ξξαθηηθά δειαδή ε εγθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί παξά κφλν γηα πξφζβαζε ζε παξειζνχζεο εγγξαθέο. 4.2 Δθηππσηέο θαη Δθηππώζεηο Δθηππσηέο: System ξπζκίζεηο Κε ηελ επηινγή απηή θαιείηαη ην παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππσηψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ππάξρεη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο, ην νπνίν ζαο επηηξέπεη λα δηαρεηξηζηείηε ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο εθηππσηέο. 1. Απφ ην system menu επηιέμηε Αξρεία - Δθηππσηέο 2. Πην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, ξπζκίζηε θαηάιιεια ηνπο εθηππσηέο ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο ζχκθσλα κε ην ιεηηνπξγηθφ ζαο ζχζηεκα Πειίδα 81

82 4.2.2 Δθηππώζεηο: Καλάιηα - κέζα εθηύπσζεο Κηα θαηάζηαζε εγγξαθψλ πνπ, είηε έρεη πξνθχςεη απφ εξγαζία ηχπνπ επξεηεξίνπ είηε απφ εξγαζία ηχπνπ εθηχπσζεο, κπνξεί - εθηφο ηεο νζφλεο θαη ηνπ εθηππσηή - λα απνζηαιεί ζηα εμήο κέζα: Excel: H επηινγή ελεξγνπνηεί ηελ εθαξκνγή Microsoft Excel θαη κεηαθέξεη ζ' απηήλ ηα δεδνκέλα ηεο θαηάζηαζεο. Ξξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ είλαη λα έρεη εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή Excel ζην client ζχζηεκα. Word: H επηινγή ελεξγνπνηεί ηελ εθαξκνγή Microsoft Word θαη κεηαθέξεη ζ' απηήλ ηα δεδνκέλα ηεο θαηάζηαζεο. Ξξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ είλαη λα έρεη εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή Word ζην client ζχζηεκα. H επηινγή πξνβάιεη κηα νζφλε ξπζκίζεσλ ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην format ζην νπνίν ζα δηαθηλεζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ην εάλ ζα απνηεινχλ ζπλνδεπηηθφ ηνπ (attachment) ή κέξνο ηνπ "ζψκαηνο" ηνπ. Ξξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ είλαη λα έρεη εγθαηαζηαζεί εθαξκνγή ζην client ζχζηεκα. Web browser: Ζ επηινγή πξνβάιεη ηελ νζφλε ζε html κνξθή. Spreadsheet file: H επηινγή πξνβάιεη νζφλε απνζήθεπζεο αξρείνπ ζε κνξθή Spreadsheet file. Document file: H επηινγή πξνβάιεη νζφλε απνζήθεπζεο αξρείνπ ζε κνξθή Document file. Ascii file Windows: H επηινγή πξνβάιεη νζφλε απνζήθεπζεο αξρείνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ (text). Ζ απνζήθεπζε ηεο θαηάζηαζεο γίλεηαη ζε character set Windows Ascii file DOS: H επηινγή πξνβάιεη νζφλε απνζήθεπζεο αξρείνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ (text). Ζ απνζήθεπζε ηεο θαηάζηαζεο γίλεηαη ζε character set 437. Html format: H επηινγή πξνβάιεη νζφλε απνζήθεπζεο αξρείνπ ζε κνξθή Πειίδα 82

83 html. Ζ απνζήθεπζε ηεο θαηάζηαζεο γίλεηαη ζε απηφ ην format. SoftOne MetaFile: H επηινγή πξνβάιεη νζφλε απνζήθεπζεο αξρείνπ ζε εηδηθφ format ηεο SoftOne (xpr). Tα αξρεία πνπ παξάγνληαη θέξνπλ ην δηαθξηηηθφ εηθνλίδην ηεο SoftOne θαη εθηεινχληαη κε ηελ εθαξκνγή Soft1 (απ' επζείαο απφ ηνλ Windows Explorer θαη κε <δηπιφ θιηθ>): Δάλ κελ ηε ζηηγκή ηεο εθηέιεζήο ηνπο ε εθαξκνγή είλαη ζε ιεηηνπξγία, ηφηε ε ζρεηηθή εθηχπσζε πξνβάιιεηαη ζηελ νζφλε ηεο εθαξκνγήο. Δάλ ε εθαξκνγή Soft1 δελ είλαη αλνηθηή ηε ζηηγκή πνπ εθηειείηαη ην <δηπιφ θιηθ> ζην.xpr αξρείν, ηφηε (ε εθαξκνγή εθηειείηαη απηφκαηα), ππνβάιεη ην ρεηξηζηή ζε δηαδηθαζία εηζφδνπ (login) θαη ακέζσο κεηά πξνβάιιεη ηελ εθηχπσζε. Πηελ πεξίπησζε απηή ε εθαξκνγή Soft1 έρεη εθηειεζηεί ζε "viewer mode" θαη δελ πεξηέρεη θακία άιιε εξγαζία. 4.3 Ρπζκίζεηο Πεξηβάιινληνο Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο - Δηζαγσγή Δπηινγή κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη κηα ζεηξά παξακέηξσλ ζπζηήκαηνο. Αλαιφγσο ηνπ είδνπο ησλ παξακέηξσλ ππάξρεη θαηαλνκή ζε ζειίδεο (tabs). Παξάκεηξνη Υξώκαηα ζεκάησλ Πιεθηξνιόγην Δθηππσηέο Γεληθά ηνηρεία Δθηύπσζεο Internet Νη ξπζκίζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ εξγαζία, (ζε νπνηαδήπνηε ζειίδα εθηφο Πειίδα 83

84 απηήο ησλ ρξσκάησλ) απνζεθεχνληαη ζε αξρείν κε έλδεημε xplorer.cfg. Ρν αξρείν απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ αλά station πνπ εθηειεί ηελ εθαξκνγή θαη απνζεθεχεηαη ζην path: C:\Documents and Settings\<windows login username>\application Data\ SoftOne\xplorer.cfg (ζε εθδφζεηο πξνγελέζηεξεο ηεο 200 ην αξρείν xplorer.cfg απνζεθεπφηαλ ζην directory ηεο εθαξκνγήο) Αλ θαη ε απνζήθεπζε ησλ παξακέηξσλ ζε αξρείν δηεπθνιύλεη ηνπο επαγγεικαηίεο supporters & IT managers λα απνζηέιινπλ π.ρ. κε - έηνηκα set παξακέηξσλ πξνο ηνπο ρεηξηζηέο, γεληθά δελ πξέπεη λα επεκβαίλεηε "εμσηεξηθά" (κε edit) ζην πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ απηνύ Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο - Παξάκεηξνη Δίλαη αξθεηά δχζθνιν λα εμεγεζεί ε ιεηηνπξγία θάζε παξακέηξνπ απφ απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ησλ Configuration Options. Δίλαη, φκσο, πνιχ επθνιφηεξν λα "παίμεηε" κε ηηο ξπζκίζεηο εηδηθά κε δεδνκέλν φηη δελ πξφθεηηαη γηα θξίζηκεο θαη "αλεπαλφξζσηεο" ξπζκίζεηο. Ππλίζηαηαη, ινηπφλ, λα θάλεηε δνθηκέο ζε θάζε παξάκεηξν πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεηε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ζέιεηε. Νη ξπζκίζεηο έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ επηηάρπλζε ησλ ρεηξηζκψλ - εηδηθά απηψλ πνπ αθνξνχλ ζε θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ. Redirection ζε ελεξγέο εξγαζίεο Οπζκίδεηαη εάλ ε θιήζε κίαο εξγαζίαο κέζσ ησλ hyperlinks ζα νδεγνχλ ζε Modal ή Modeless window Κε δπν ιφγηα: εάλ επηιέμεηε ηελ παξάκεηξν, ηφηε νη εξγαζίεο πνπ θαινχληαη κέζσ ησλ hyperlinks παξαηάζζνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελεξγέο εξγαζίεο ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο. εάλ δελ επηιέμεηε ηελ παξάκεηξν, ηφηε νη εξγαζίεο πνπ θαινχληαη κέζσ Πειίδα 84

85 ησλ hyperlinks πξνβάιινληαη ζε παξάζπξν πνπ επηηξέπεη εξγαζία απνθιεηζηηθά ζε απηφ (ην παξάζπξν). Γεμηά ζηνίρηζε πεδίσλ ηίηισλ Οπζκίδεηαη εάλ νη ηίηινη ησλ πεδίσλ ζηηο νζφλεο εξγαζίαο ζα έρνπλ δεμηά ζηνίρηζε. Απόθξπςε ηίηισλ Σoolbar Οπζκίδεηαη εάλ ζηηο επηθεθαιίδεο ησλ επξεηεξίσλ ηα εηθνλίδηα (δελ) ζα έρνπλ επεμεγεκαηηθφ ηίηιν. Γελ ζπλίζηαηαη λα απνθξχςεηε ηνπο ηίηινπο απηνχο εάλ είζηε λένη ρεηξηζηέο. Βέιηηζην πιάηνο ζηειώλ πιέγκαηνο Οπζκίδεηαη εάλ ζηα πιέγκαηα νη ζηήιεο ζα έρνπλ ηδεψδεο πιάηνο (ηνπ κεγίζηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο). Δπηβεβαίσζε δηαγξαθώλ ζε πιέγκαηα Οπζκίδεηαη εάλ ζα πξνβάιιεηαη κήλπκα επηβεβαίσζεο ζε ρεηξηζκνχο δηαγξαθήο γξακκψλ πιέγκαηνο (π.ρ. γξακκέο ηηκνινγίσλ). Web Like Menu Style (& Web Like Menu with Folder Icons) Όιεο νη ξπζκίζεηο web like menus ηεινχλ ππφ αλαζεψξεζε Δπαλάιεςε ηηκώλ κε tab Απηνκαηηζκφο ρξεζηκεχεη ζε δηαδνρηθή θαηαρψξεζε νκνεηδψλ εγγξαθψλ (π.ρ. Δηδψλ Απνζήθεο) θαη ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην tab γηα λα εγγξάςεη ζε θάζε πεδίν αθξηβψο ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο εγγξαθήο πνπ θαηαρσξήζεθε. Άλνηγκα επηινγώλ menu κε έλα click: Οπζκίδεηε εάλ πξνηηκάηε λα ελεξγνπνηνχληαη νη επηινγέο ηνπ folder menu κε έλα θιηθ αληί γηα δχν. Αλ φκσο επηιέμεηε ηε κνλή ξχζκηζε, κε θάλεηε θιηθ ζηα ζηαπξνπδάθηα αιιά κφλν ζηνπο ηίηινπο ησλ folders. Απηόκαηε πξνζαξκνγή κεγέζνπο εθηύπσζεο Δπηιέμηε Λαη, εάλ ζέιεηε ε εθαξκνγή λα πξνζαξκφδεη απηφκαηα ην κέγεζνο ηεο εθηχπσζεο. Πειίδα 85

86 Διιεληθό νξζόδνμν εκεξνιόγην Οπζκίδεη εάλ ην εκεξνιφγην πνπ δηαηίζεηαη ζηα πεδία εκεξνκελίαο ζα έρεη θη έλα σξαίν ζξεζθεπηηθφ ενξηνιφγην γηα ηνπο ενξηάδνληεο Όρη αλαδίπισζε (wrap text) αιθαξηζκεηηθώλ Δμαηξεί ηα αιθαξηζκεηηθά πεδία απφ ην κεραληζκφ αλαδίπισζήο ηνπο (πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ ε έλδεημε ελφο πεδίνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ δηαζεζίκνπ κήθνπο ηνπ) Απηόκαην άλνηγκα επηινγέσλ θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε Οχζκηζε πνπ αλνίγεη απηφκαηα ην παξάζπξν επηινγήο εγγξαθψλ φηαλ πιεθηξνινγείηε κηα έλδεημε ζε πεδία αλαδήηεζεο (π.ρ. Ξεξηγξαθέο, Δπσλπκίεο θιπ). Ν κεραληζκφο επηηαρχλεη αλαδεηήζεηο Δηδψλ, Ξειαηψλ θιπ θαζψο αξρίδεη λα εξεπλά ηηο εγγξαθέο ζπγρξφλσο κε ηελ πιεθηξνιφγεζή ζαο. Ν αξηζκφο ραξαθηήξσλ πιεθηξνιφγεζεο κεηά απφ ηνλ νπνίν αλνίγεη ην παξάζπξν επηινγήο θαζνξίδεηαη ζηελ επφκελε παξάκεηξν:.. κεηά από ραξαθηήξεο... Θέηεηε ηνλ αξηζκφ ραξαθηήξσλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεηε πιεθηξνινγήζεη πξηλ αλνίμεη απηφκαηα ην παξάζπξν επηινγήο εγγξαθψλ. Κηα θαιή ξχζκηζε είλαη ν αξηζκφο 3. Small Buffers auto popup Οχζκηζε πνπ εάλ ελεξγνπνηεζεί, πξνβάιιεη ην παξάζπξν κε ηηο "Ππλήζεηο" θαη "Ξξφζθαηεο" εγγξαθέο ελφο αξρείνπ φηαλ θάλεηε θιηθ ζε πεδία αλεχξεζεο ηνπ αξρείνπ απηνχ (ζπλεζέζηαηα εθαξκφδεηαη γηα Ξειάηεο ζηα πεδία αλεχξεζήο ηνπο ζηα ηηκνιφγηα). Δάλ δελ ελεξγνπνηήζεηε ηε ξχζκηζε, ηφηε ην παξάζπξν κε ηηο "Ππλήζεηο" θαη "πξφζθαηεο" εγγξαθέο πξνβάιιεηαη κε δεμί θιηθ ζην βηβιηαξάθη - φρη απηφκαηα. Κάιινλ είλαη βνιηθφηεξν λα έρεηε off ηε ξχζκηζε θαη λα αμηνπνηείηε ην κεραληζκφ "θαηά πεξίπησζε" κε ην ζπκβαηηθφηεξν δεμί θιηθ. Bold επηινγέο menu Οπζκίδεηαη εάλ φηαλ θάλεηε θιηθ ζε κηα εξγαζία ηνπ menu απηή ζα γίλεηαη bold. (Βεβαίσο αλ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηελ παξάκεηξν <Άλνηγκα επηινγώλ menu κε έλα click> δελ ζα πξνιαβαίλεηε λα δείηε bold ηελ εξγαζία θαζψο απηή ζα ελεξγνπνηείηαη ακέζσο κε ηελ επηινγή ηεο). Πειίδα 86

87 Σoolbar ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο Οπζκίδεηαη εάλ ηα εηθνλίδηα πνπ βξίζθνληαη σο επηθεθαιίδεο ησλ επξεηεξίσλ ζα εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ησλ επξεηεξίσλ αληί ζην άλσ κέξνο. Θαιχηεξα φρη... Πξνεπηιεγκέλν θείκελν πεδίσλ Οπζκίδεηαη εάλ ην θιηθ επί ησλ δεδνκέλσλ ελφο πεδίνπ κε ην πνληίθη (π.ρ. Γηεχζπλζε Ξειάηε) ζα ζπλεπάγεηαη θαη επηινγή (selection) ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ή φρη. Ζ ξχζκηζε απνζθνπεί λα επηηαρχλεη "κεηαβνιέο" ζε ελδείμεηο πεδίσλ. Δκθάληζε κεδεληθώλ ζε πιέγκαηα Οπζκίδεηαη εάλ ζηα πιέγκαηα ζα πξνβάιινληαη νη κεδεληθέο ηηκέο ή εάλ ηα ζρεηηθά πεδία ζα παξακέλνπλ θελά. Δπηινγή 1εο ζηήιεο ζε πιέγκαηα Οπζκίδεηαη εάλ ζηα πιέγκαηα ζα επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά έλαξμε θαηαρψξεζεο απφ ηελ πξψηε ζηήιε - αζρέησο ηνπ εάλ γίλεη θιηθ ζε δεμηφηεξε ζηήιε ηεο γξακκήο. Πξνώζεζε cursor θαηόπηλ επηινγήο Οπζκίδεηαη εάλ ν cursor ζα θηλείηαη απηφκαηα ζην "επφκελν πεδίν" ακέζσο κφιηο ζε έλα πεδίν - αλαδήηεζε επηιεγεί κηα εγγξαθή. Popup πξνβνιή εγγξαθώλ Έθηαθηε ξχζκηζε πνπ αιιάδεη ηε θπζηνγλσκία κε ηελ νπνία πξνβάιιεηαη ην zoom κίαο εγγξαθήο (πειάηε, παξαζηαηηθνχ, είδνπο θιπ) φηαλ απηή επηιέγεηαη απφ έλα επξεηήξην. Σξεζηκεχεη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο "μεθπιιίζκαηνο" αξρείνπ αιιά γεληθά δελ κπνξεί λα είλαη κφληκε ξχζκηζε. Καζαξηζκόο νζόλεο θαηόπηλ θαηαρώξεζεο Οπζκίδεηαη εάλ κεηά ην πέξαο κηαο θαηαρψξεζεο (είδνπο, πειάηε, παξαζηαηηθνχ θιπ) ε νζφλε ζα "αδεηάδεη" πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί κία λέα εγγξαθή ή εάλ ηα ζηνηρεία ζα παξακέλνπλ ζηελ νζφλε σο είραλ ηε ζηηγκή ηεο θαηαρψξεζεο. Ν θαζαξηζκφο είλαη ζπκπεξηθνξά ζηελ νπνία έρνπλ ηζηνξηθά ζπλεζίζεη νη ρεηξηζηέο ζηηο DOS Δκπνξηθέο εθαξκνγέο. Ν κε θαζαξηζκφο είλαη ζπκπεξηθνξά πνπ κνηάδεη κε επεμεξγαζία Office Πειίδα 87

88 αξρείσλ (Word, Excel θιπ): ην "αξρείν" παξακέλεη δηαζέζηκν γηα ζπλέρεηα επεμεξγαζίαο κεηά ηελ Απνζήθεπζε ή γηα Απνζήθεπζε Ωο. One connection for browse trns Ρερληθή ξχζκηζε φπνπ θαζνξίδεηε εάλ νη εξγαζίεο επεμεξγαζίαο εγγξαθψλ θαη νη εθηππψζεηο ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ίδηα ζχλδεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Αλαδήηεζε θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε... Θαζνξίδεη εάλ κεηά ην άλνηγκα ηνπ παξαζχξνπ επηινγήο εγγξαθψλ, ε εθαξκνγή ζα εθαξκφδεη αλαδήηεζε ζπγρξφλσο κε ηελ πιεθηξνιφγεζε ελδείμεσλ. Small Buffer Size Θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ "πξνζθάησλ" εγγξαθψλ πνπ ζα ηεξνχληαη ζην παξαζπξάθη δηεπθφιπλζεο αλαδεηήζεσλ (κε δεμί θιηθ ζην θαθφ αλεπξέζεσλ). Πηνλ αξηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη "Ππλήζεηο" εγγξαθέο πνπ πξνβάιινληαη πάληνηε φιεο ζην ζρεηηθφ παξάζπξν. Απνζήθεπζε UserMenu ζηε βάζε δεδνκέλσλ Θαζνξίδεη εάλ ην menu ρεηξηζηή ζα απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή φρη. Δπηιέγνληαο Λαη, κεηά ηελ πξψηε απνζήθεπζε ηνπ menu, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη ην πξνζσπηθφ ηνπ menu αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε εξγαζίαο (ππνινγηζηή) πνπ ρξεζηκνπνηεί. AutoShowGridEditor Οπζκίδεηαη εάλ ε πξφζβαζε κε ην πνληίθη ζε έλα πεδίν πιέγκαηνο ζα ζπλεπάγεηαη θαη' επζείαλ θαη δπλαηφηεηα edit ηνπ πεδίνπ ή φρη (αλ φρη απαηηείηαη θαη δεχηεξν θιηθ - ην πξψην θιηθ επηιέγεη γξακκή ην δεχηεξν edit). Μνξθή αξηζκώλ Δπηιέγεηε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ αξηζκψλ ζηελ εθαξκνγή. Μνξθή εκεξνκεληώλ Δπηιέγεηε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ εκεξνκεληψλ ζηελ εθαξκνγή. Πεξηβάιινλ - ρξώκα Δπηιέγεηε ην γεληθφ αηζζεηηθφ "ζέκα" ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Πειίδα 88

89 Number dot in strings Ξαξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ην ραξαθηήξα πνπ ζα εγγξάθεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ <Del> ηνπ αξηζκεηηθνχ πιεθηξνινγίνπ, φηαλ ε θαηαρψξεζε γίλεηαη ζε πεδία πιελ αξηζκεηηθψλ. Πε αξηζκεηηθά πεδία ην πιήθηξν αληηπξνζσπεχεη πάληα ηελ ππνδηαζηνιή - φπσο απηή έρεη νξηζηεί λα πξνβάιιεηαη βάζεη ησλ regional option ηνπ. Δλεξγνπνίεζε scheduler - κελπκάησλ Ξαξάκεηξνο πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ scheduler Οπζκίζεηο ζπζηήκαηνο - Σξψκαηα Controls Border: Ρν ιεπηφ πεξίγξακκα ησλ πεδίσλ Grid Headers: Νη επηθεθαιίδεο ησλ πιεγκάησλ (π.ρ. νη επηθεθαιίδεο ησλ γξακκψλ ηηκνινγίσλ) Forms ToolBars: Ρν θφλην ηεο γξακκήο (θάζαο) επί ηεο νπνίαο είλαη ηα εηθνλίδηα Δπξεηεξίσλ, Λέαο Θαηαρψξεζεο θιπ FormsHeader: Ζ επηθεθαιίδα ηνπ ελεξγνχ παξαζχξνπ (εληφο ηεο εθαξκνγήο) - εθεί πνπ πεξηγξάθεηαη ν "ηίηινο" ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηεο ζην menu Forms Caption:H γξακκή θάησ απφ ηελ Forms ToolBars φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ηξέρνπζα ελέξγεηα (π.ρ. πφινηπα Ξειαηψλ, Λέα εγγξαθή θιπ) WorkArea: Ζ θχξηα επηθάλεηα εξγαζίαο - εληφο ησλ νζνλψλ εξγαζίαο, επί θελψλ επξεηεξίσλ θιπ. ActiveTab: Ζ επηθεθαιίδα ηεο ελεξγνχο ζειίδαο κηαο εξγαζίαο InactiveTab: Νη επηθεθαιίδεο ησλ κε ελεξγψλ (κε επηιεγκέλσλ) ζειίδσλ κηαο εξγαζίαο GridLines & GridOddLines: Αληίζηνηρα, ηα ελαιιαζζφκελα αλά γξακκή ρξψκαηα ζηα πιέγκαηα BrowserLines & BrowserOddLines: Tα ελαιιαζζφκελα αλά γξακκή ρξψκαηα ζηα επξεηήξηα Πειίδα 89

90 SelectorGridLines & SelectorGridOddLines: Tα ελαιιαζζφκελα αλά γξακκή ρξψκαηα ζηηο εξγαζίεο αλεχξεζεο νζνλψλ εξγαζίαο PrintsLine & PrintsOddLine: Tα ελαιιαζζφκελα αλά γξακκή ρξψκαηα ζηελ πξνβνιή θαηαζηάζεσλ (εθηππψζεηο ζηελ νζφλε) HyperLink: Oη ηίηινη πεδίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο hyperlinks HotHyperLink: Oη ηίηινη πεδίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο hyperlinks φηαλ επηζεκαίλνληαη κε ην πνληίθη Πειίδα 90

91 4.3.3 Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο - Πιεθηξνιόγην Κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηνπο ρεηξηζκνχο πιεθηξνινγίνπ κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειείηαη κηα ζεηξά εληνιψλ ηεο εθαξκνγήο. Απφ ην system menu ζην άλσ κέξνο ηεο νζφλεο επηιέμηε Tools - Configuration Options - Πιεθηξνιόγην. Θέζαηε γηα θάζε κία ιεηηνπξγία ην πιήθηξν ή ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ πνπ επηζπκείηε. Πειίδα 91

92 Δληνιή Σεθκεξίσζε ζρεηηθνύ ρεηξηζκνύ Πξόηαζε Λέα εγγξαθή Γείηε Βαζηθνχο ρεηξηζκνχο <Ctrl><Ins> Ξξνβνιή Γείηε Βαζηθνχο ρεηξηζκνχο <F2> Γηαγξαθή Γείηε Βαζηθνχο ρεηξηζκνχο <Ctrl><Del> Αθχξσζε Γείηε Βαζηθνχο ρεηξηζκνχο Θαηαρψξεζε Γείηε Βαζηθνχο ρεηξηζκνχο <Ctrl><S> Δθηχπσζε Γείηε Βαζηθνχο ρεηξηζκνχο <Ctrl><P> Δπξεηήξην Γείηε Αλεπξέζεηο Αλαδήηεζε Γείηε Αλεπξέζεηο <Alt><DownArrow> Δπφκελε δψλε πεδίσλ Γείηε νζφλεο εξγαζίαο <F6> Δπφκελε ζειίδα Γείηε νζφλεο εξγαζίαο <Ctrl><PageDown> Ξξνεγνχκελε ζειίδα Γείηε νζφλεο εξγαζίαο <Ctrl><PageUp> Δπφκελε εγγξαθή Γείηε νζφλεο εξγαζίαο <Ctrl><RightArrow> Ξξνεγνχκελε εγγξαθή Γείηε νζφλεο εξγαζίαο <Ctrl><LeftArrow> Δπφκελε εξγαζία Γείηε ελεξγέο εξγαζίεο <Ctrl><F6> Ξξνεγνχκελε εξγαζία Γείηε ελεξγέο εξγαζίεο Hyperlink - Γείηε νζφλεο εξγαζίαο Δλεξγνπνίεζε Hyperlink - Λέα Γείηε νζφλεο εξγαζίαο Δγγξαθή Hyperlink - Menu Γείηε νζφλεο εξγαζίαο Νη ξπζκίζεηο πιεθηξνινγίνπ ηζρχνπλ κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ ξπζκίζεσλ. Γελ απαηηείηαη επαλεθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο. Πειίδα 92

93 4.3.4 Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο: Γεληθά ζηνηρεία εθηππώζεσλ Πηε ζειίδα απηή ξπζκίδεηε παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηε γεληθή κνξθή ησλ εθηππψζεσλ. Κε θιηθ ζην πιήθηξν Δθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ζηηο ππάξρνπζεο εθηππώζεηο κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή ησλ επηινγψλ ζαο ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο εθηππψζεηο. Νη ίδηεο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ αλά εθηχπσζε ή / θαη επξεηήξην θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο. Δπηιέμηε πνην απφ ηα παξαθάησ ζα εκθαλίδεηαη ζην πάλσ (ζηαζεξφ) κέξνο ηεο πξψηεο ζειίδαο κφλν ή ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθηχπσζεο: Σίηινο εθηύπσζεο ηνηρεία εηαηξείαο Ηκεξνκελία Φίιηξα ρόιην Σίηινη πεδίσλ Πειίδα 93

94 Γηα εθηχπσζε ηνπ αξηζκνχ ζειίδαο, επηιέμηε ηελ παξάκεηξν Αξίζκεζε ζειίδσλ. Δάλ ζέιεηε θελέο γξακκέο ζηελ αξρή / ηέινο ηεο ζειίδαο, εηζάγεηε αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ ηνπο. Δηζάγεηε ην ραξαθηήξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ ζην επαλαιακβαλόκελν κέξνο ηεο εθηχπσζεο. Δηζάγεηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηειψλ ζε ραξαθηήξεο ζηελ αληίζηνηρε παξάκεηξν. Γηα εθηππψζεηο ζε εθηππσηέο ηύπνπ draft επηιέγεηε ην κέγεζνο ησλ εθηππψζηκσλ ραξαθηήξσλ (ζε CPI). Δάλ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππσηψλ πξηλ ηελ εθηχπσζε επηιέμηε ηελ παξάκεηξν Δξση. Δηδηθά γηα εθηππψζεηο ζρεδηαζκέλεο ζε δχν γξακκέο, επηιέμηε Κιείδσκα δίγξακκεο εθηύπσζεο ψζηε λα εθηππψλνληαη ζε απηή ηε κνξθή ρσξίο εξψηεζε. Γηα λα απμήζεηε ην χςνο θάζε γξακκήο ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ κέξνπο εηζάγεηε ηνλ αξηζκφ ησλ pixels ζηελ παξάκεηξν Extra line spacing. Δπηιέγεηε ηε γξακκαηνζεηξά εθηππψζεσλ εθαξκφδεηαη κφλν ζε εθηππψζεηο ηχπνπ image ζηελ παξάκεηξν Image print font Δπηιέμηε εάλ ζέιεηε λα εθηππψλνληαη ηα ρξώκαηα θαη νη γξακκέο ζε εθηππψζεηο ηχπνπ image ζηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο. Αληίζηνηρα, εάλ ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη ηα ρξώκαηα θαη νη γξακκέο ηεο εθηύπσζεο ζηελ νζόλε επηιέγεηε ή αθπξψλεηε ηελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ. Πειίδα 94

95 4.4 Reporting Tools ρεδηαζκόο επξεηεξίσλ Βαζικές Οδηγίες χειριζμού εφαρμογών Soft1 Ζ επηινγή <Πρεδηαζκφο επξεηεξίσλ> πξνβάιιεηαη απφ ην submenu επηινγψλ ηνπ πιήθηξνπ (θιηθ ζην βειάθη ηνπ πιήθηξνπ). Ζ επηινγή απηή δίλεη πξφζβαζε ζε εθηελείο εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο (customization) ησλ επξεηεξηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ εξγαζία <Πρεδηαζκφο επξεηεξίσλ> αθνξά πάληνηε ηελ επξεηεξηαθή θαηάζηαζε πνπ ήηαλ ελεξγφο ηελ ζηηγκή πνπ επηιέρζεθε ε εξγαζία <Πρεδηαζκφο επξεηεξίσλ> Γηαρείξηζε ησλ ζρεδηαδόκελσλ επξεηεξίσλ Πειίδα 95

96 Νη ρεηξηζκνί <Απνζήθεπζε>, <Απνζήθεπζε σο> θαη <Γηαγξαθή> εθηεινχλ ηηο νκψλπκεο ιεηηνπξγίεο γηα ην ππφ ζρεδηαζκφ επξεηήξην (απηφ πνπ ζρεδηάδεηαη εθείλε ηε ζηηγκή). Ζ εληνιή <Δθαξκνγή> αλαπξνζαξκφδεη "επί ηφπνπ" ην επξεηήξην βάζεη ησλ ζρεδηαζκψλ σο έρνπλ εθείλε ηε ζηηγκή. Ππγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο εθαξκφδεηαη κελ αιιά δελ απνζεθεχεηαη. Γειαδή, ν ρεηξηζηήο κπνξεί δηαδνρηθά λα εθηειέζεη <Δθαξκνγή>, λα "βγεη" απφ ηελ εξγαζία (ρσξίο λα απνζεθεχζεη ηηο αιιαγέο) θαη λα θάλεη άκεζε ρξήζε ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ ζην Δπξεηήξην. Βεβαίσο, ν ζρεδηαζκφο απηφο δελ ζα είλαη δηαζέζηκνο ζην κέιινλ εθηφο εάλ εθηειεζηεί <Απνζήθεπζε> - είηε κε δεμί θιηθ ζηηο επηθεθαιίδεο ηνπ επξεηεξίνπ είηε κε επαλεθηέιεζε ηεο εξγαζίαο Πρεδηαζκφο Δπξεηεξίνπ. Ν ρεηξηζκφο <Απνζήθεπζε>, <Απνζήθεπζε σο> θαη <Γηαγξαθή> εθηεινχλ ηηο νκψλπκεο ιεηηνπξγίεο γηα ην ππφ ζρεδηαζκφ επξεηήξην (απηφ πνπ ζρεδηάδεηαη εθείλε ηε ζηηγκή). ηήιεο θαη επηινγή ζηειώλ Πειίδα 96

97 Κε δηπιφ θιηθ ή ρξεζηκνπνηψληαο drag-and-drop κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηα πεδία πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη σο ζηήιεο ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ επξεηεξίνπ. Κε ηα πιήθηξα δεμηά απφ ην πιαίζην επηιεγκέλσλ ζηειψλ κπνξείηε λα κεηαβάιιεηε ηε ζεηξά εκθάληζεο ησλ ζηειψλ ή λα αθαηξέζεηε θάπνηα απφ ηηο ζηήιεο. Ρπζκίζεηο αλά πεδίν ζηήιεο Αθνχ νινθιεξψζεηε ηελ επηινγή ησλ ζηειψλ, πξνρσξήζηε ζηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ γηα θάζε πεδίν ζηειψλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ επηινγήο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. Ππγθεθξηκέλα: Ξιεθηξνινγήζηε ηνλ ηίηιν ηεο ζηήιεο φπσο ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη Δηζάγεηε ην πιάηνο ηεο ζηήιεο ζε ραξαθηήξεο Δπηιέμηε ηε ζηνίρηζε ησλ ηηκψλ. Ζ ξχζκηζε Απηόκαηα ζηνηρίδεη απηφκαηα ηηο ηηκέο ηεο ζηήιεο βάζεη ηνπ ηχπνπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο, δειαδή, αξηζηεξά γηα αιθαξηζκεηηθά, δεμηά γηα αξηζκνχο θιπ. Γηα φζεο ζηήιεο ππάξρεη ε ξχζκηζε Κνξθή, κπνξείηε λα επηιέμεηε πνην ζηνηρείν ζα εκθαλίδεηαη: ν θσδηθφο, ε πεξηγξαθή ή θαη ηα δχν. Δπηιέγνληαο ηελ παξάκεηξν Editable, κπνξείηε λα κεηαβάιιεηε ηελ ηηκή ηεο ζηήιεο απεπζείαο ζην επξεηήξην ζε θαηάζηαζε πξνβνιήο απνηειεζκάησλ. Κφλν γηα αξηζκεηηθά πεδία, κπνξείηε επηπιένλ λα θαζνξίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ δεθαδηθψλ, εάλ ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη ζχλνια γηα ηε ζηήιε θαζψο επίζεο θαη ηε δψλε ρξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα κε ην εχξνο ηηκψλ ηνπ πεδίνπ. Πειίδα 97

98 Ρπζκίζεηο γηα ζύλνιν ζηειώλ Νη ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ νζφλε αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ ζηειψλ ηνπ επξεηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: Παξάκεηξνο Αχμνπζα αξίζκεζε Απηφκαηε πξνεπηινγή Auto fit columns size Quick View Πηαηηθέο ζηήιεο πκπεξηθνξά Ζ επηινγή ηεο εκθαλίδεη απηφκαηε αχμνπζα αξίζκεζε γηα ηηο εγγξαθέο πνπ πξνβάιινληαη. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ξπζκηζηεί ην πιάηνο ηεο ζε ραξαθηήξεο (πξνεπηιεγκέλε ηηκή:2) Ζ επηινγή ηεο νδεγεί ζε απηφκαηε πξνεπηινγή φισλ ησλ εγγξαθψλ πνπ πξνβάιινληαη γηα καδηθή επεμεξγαζία, δηαγξαθή θιπ Ξξνζαξκφδεη απηφκαηα ην κέγεζνο ησλ ζηειψλ ηνπ επξεηεξίνπ κε βάζε ηα πεξηερφκελα (ηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ ζηήιε) Ρα επξεηήξηα κε επηιεγκέλε ηελ παξάκεηξν, ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αληίζηνηρε επηινγή κε δεμί θιηθ ζε θάζε εγγξαθή. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ζρεδηάδεηε έλα Quick View επξεηήξην εηδψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θσδηθό, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ρνλδξηθήο ηνπ είδνπο. Κε δεμί θιηθ ζε θάζε γξακκή ή εγγξαθή είδνπο ζα κπνξείηε λα ην επηιέμεηε ψζηε λα πξνβάιιεηε άκεζα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζε παξάζπξν Θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ πνπ ζα είλαη αθίλεηεο ζην επξεηήξην. Ζ κέηξεζε μεθηλάεη Πειίδα 98

99 Δκθάληζε κεδεληθψλ Αξρείν ζπλφισλ Fast entry πάληα απφ ηελ πξψηε ζηήιε, δειαδή, εάλ ζέιεηε λα είλαη αθίλεηεο νη ηξεηο πξψηεο ζηήιεο ζα πξέπεη λα εηζάγεηε 3 ζηελ παξάκεηξν Θαζνξίδεη εάλ νη αξηζκεηηθέο ζηήιεο κε κεδεληθή αμία ζα εκθαλίδνληαη κε κεδέλ ή θελέο. Δάλ ζέιεηε λα δεκηνπξγεζεί αξρείν κε ηα ζχλνια ησλ αξηζκεηηθψλ πεδίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην επξεηήξην, πιεθηξνινγείηε ην φλνκα ηνπ εδψ. Ζ δηαδξνκή πνπ απνζεθεχεηαη ην αξρείν είλαη: <Drive letter>:\documents and Settings\ <user name>\application Data\SoftOne\Temp Δπηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε εγγξαθψλ ζε θχξηα αξρεία απεπζείαο απφ ην επξεηήξην. Ρα επξεηήξηα πνπ ζρεδηάδνληαη γηα γξήγνξε θαηαρψξεζε εγγξαθψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ σο ζηήιεο φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία Καζνξηζκόο θίιηξσλ Κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, φπσο θαη κε ηηο ζηήιεο, επηιέγεηε ηα πεδία πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θίιηξα θαηά ηελ αλαδήηεζε εγγξαθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν επξεηήξην. Πειίδα 99

100 Δπηπιένλ αλά πεδίν θίιηξν κπνξείηε λα θαζνξίζεηε: Ρνλ ηίηιν ηνπ Ρελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή πνπ ζα είλαη πξνηεηλφκελε Δάλ ζα είλαη θιεηδσκέλν ή φρη, δειαδή εάλ ε ηηκή ηνπ ζα κπνξεί κεηαβιεζεί ή φρη Δάλ ε ζπκπιήξσζή ηνπ ζα είλαη ππνρξεσηηθή ή φρη Οκαδνπνίεζε εγγξαθώλ απνηειεζκάησλ Αληίζηνηρα, κπνξείηε λα επηιέμεηε θάπνην πεδίν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε νκαδνπνίεζε ησλ εγγξαθψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ επξεηεξίνπ. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θαηάιιεια ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: Πειίδα 100

101 Ρα δηαζηήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε νκαδνπνίεζε. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεδίνπ ζα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο επηινγέο Δπηιέμηε Απηόκαηε εθηέιεζε, εάλ ζέιεηε ηα απνηειέζκαηα λα εκθαλίδνληαη νκαδνπνηεκέλα ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ επξεηεξίνπ. Κε επηινγή ηεο Αλαιπηηθήο πξνβνιήο. ζα εκθαληζηνχλ φιεο νη επηιεγκέλεο ζηήιεο απνηειεζκάησλ (βι. παξαπάλσ), αιιηψο ζα εκθαληζηεί κφλν ε ζηήιε ηνπ πεδίνπ νκαδνπνίεζεο θαη ηνπ πεδίνπ αμηψλ πνπ εκθαλίδνληαη σο ζχλνια Δπηιέμηε Απηόκαην θηιηξάξηζκα, εάλ ζέιεηε λα εμαηξνχληαη απηφκαηα νη εγγξαθέο πνπ δελ έρνπλ ηηκή ζην επηιεγκέλν πεδίν νκαδνπνίεζεο Σαμηλόκεζε εγγξαθώλ Πην πιαίζην απηφ θαζνξίδνληαη ηα πεδία βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο επίζεο θαη ε κέζνδνο ηαμηλφκεζεο, αχμνπζα ή θζίλνπζα. Πειίδα 101

102 4.5 Βάζε δεδνκέλσλ Βάζε δεδνκέλσλ: Eηζαγσγή Ζ εθαξκνγή Soft1 απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη θαη ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Νη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη κεραληζκνί πνπ ρεηξίδνληαη ηελ απνζήθεπζε, θαηαρψξεζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Πε εθαξκνγέο παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο (π.ρ. εκπνξηθά πξνγξάκκαηα DOS) νη βάζεηο δεδνκέλσλ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο εθαξκνγήο. Πήκεξα, ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ κεγάισλ μέλσλ θαηαζθεπαζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ εκβαζχλεη ζηε ζρεηηθή ηερλνινγία (βάζεσλ δεδνκέλσλ), ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο δηαθνξεηηθό απφ ην ζρεδηαζκφ business software. Γειαδή, ν ζρεδηαζηήο εκπνξηθψλ ινγηζηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ δελ ζεκαίλεη θαζφινπ φηη είλαη ηθαλφο θαηαζθεπαζηήο βάζεσλ δεδνκέλσλ - θαη αληηζέησο. Πήκεξα, ινηπφλ, έρεη εγθαηαιεηθζεί ε πξαθηηθή πνπ εθαξκνδφηαλ παιαηφηεξα θαηά ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ εθαξκνγψλ business software ήηαλ θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπο. Έηζη, ε εθαξκνγή Soft1 ρξεζηκνπνηεί βάζεηο δεδνκέλσλ SQL Server (Microsoft) & Oracle ελψ ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν εθαξκφδνληαη δνθηκέο ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο βάζεηο (My SQL θιπ) SQL Monitor Νζφλε - "παξαηεξεηήξην" ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνβάιιεη ηηο εληνιέο πνπ δίλεη ην πξφγξακκα πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ. Κεηαμχ άιισλ πξφθεηηαη γηα έλα πξψηεο ηάμεσο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα απηνχο πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ ή εκβαζχλνπλ ζηε γιψζζα SQL - παξαηεξψληαο ηηο εληνιέο πνπ "ζπληάζζεη" ε εθαξκνγή πξνο ηελ RDBMS. Ζ εξγαζία δελ έρεη ηδηαίηεξνπο "ρεηξηζκνχο", εθηφο απφ 3 πνπ πξνβάιινληαη κε δεμί θιηθ: Πειίδα 102

103 1. Ν ρεηξηζκφο Stay on Top πνπ δηαηεξεί "δσληαλή" ηελ νζφλε ηνπ "παξαηεξεηεξίνπ" φζν ν ρεηξηζηήο εθηειεί ινηπέο εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2. Ζ εληνιή Clear πνπ θαζαξίδεη ηελ νζφλε απφ παιαηφηεξεο εληνιέο πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζην παξαηεξεηήξην. 3. Ζ εληνιή Save to file γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εληνιψλ ζε αξρείν θάικαηα Τπνινγηζκώλ Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή θαη πξνβνιή ησλ ζθαικάησλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ πεδίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην ρξήζηε ζε εξγαζίεο, εθηππψζεηο θιπ. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε δπλαηφηεηα εξγαζηείηε σο εμήο: 1. Δπηιέμηε ηελ εξγαζία Δξγαιεία θάικαηα ππνινγηζκώλ απφ ην system menu 2. Γηαηεξήζηε αλνηθηό ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη 3. Δθηειέζηε ηελ εξγαζία ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πεδία πνπ ζέιεηε λα ειέγμεηε 4. Δάλ ππάξρεη θάπνην ζθάικα, ην παξάζπξν δηαρείξηζεο ζθαικάησλ ζα πξνβάιιεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ, δειαδή ζε πνην πεδίν αθνξά, ην είδνο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ. Ζ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ ζθαικάησλ ππνινγηζκψλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεδίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην ρξήζηε (ηνπηθά γεληθά ) ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο Αληίγξαθα αζθαιείαο βάζεο δεδνκέλσλ Ζ ζπζηεκαηηθή ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ φπνπ απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. Ζ δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ θάζε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε λέα ζεηξά εθδφζεσλ. Πηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα δείηε Πειίδα 103

104 αλαιπηηθά πσο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε (backup) θαη λα επαλαθέξεηε (restore) ηα αληίγξαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Πσο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε εθεδξηθά αληίγξαθα αζθαιείαο (backup) 1. Απφ ην System menu ηεο εθαξκνγήο, επηιέγεηε Αξρεία / Δξγαζίεο αξρείσλ/ Γεκηνπξγία εθεδξηθνύ αληηγξάθνπ 2. Πην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ πνπ εκθαλίδεηαη, πξνβάιινληαη νη ζπλδέζεηο κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. Δπηιέγνπκε ην φλνκα ηεο ζχλδεζεο (βάζεο) ηεο νπνίαο επηζπκνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε εθεδξηθφ αξρείν αληηγξάθνπ (Backup). Πειίδα 104

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Customer. Relationship. Management

Customer. Relationship. Management Customer Relationship Management 1 Customer Relationship Management ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΔΟΜΘ ΧΡΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ... 4 ΧΘΜΑΣΙΚΘ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ CRM... 5 ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΜΕΝΟΤ... 6 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12

Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 Δγρεηξίδην ρξήζεο ABBYY FineReader 12 2013 ABBYY Production LLC. Κε ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Νη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θακία

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ύζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο» Πηπρηαθή εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Python Programming. Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ. Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013. http://arch.icte.uowm.gr.

Python Programming. Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ. Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013. http://arch.icte.uowm.gr. Python Programming Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ http://arch.icte.uowm.gr Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013 Page 1 of 253 Περιεχόμενα 1. Δηζαγσγή.4 2. Ιζηνξηθά ζηνηρεία..5 3. Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Σημειώσεις Μαθητή ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Α Έκδοση Ιοφνιος 2011 εκεηώζεηο Μαζεηή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηζηήκε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Α Γπκλαζίνπ πγγξαθή Νη θαζεγεηέο Ξιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δθαξκνγή Πειάηε γηα ηε πλαιιαγή Ναπηηιηαθώλ Παξαγώγσλ ζε πιαηθόξκα ios ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα