Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1"

Transcript

1 Cubitech Hellas Λυκοφργου 9 Καλλιθζα Τηλ.: Fax: Webpage: - Σηκνθαηάινγνο frστισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%. Όλα τα υλικά που τιμολογήθηκαν από το 2011 και μετάκαλφπτονται με Cubitech Hellas - Pricelist 2011 V Έθδνζε 2.4.1

2 Πεξηερόκελα Θιεηζηά θπθιώκαηα (C.C.T.V.) πζηήκαηα Cubis ζειίδα 3 πζηήκαηα Cubis Megapixel ζειίδα 4 πζηήκαηα Cubis Hybrid ζειίδα 5 πζηήκαηα Mobile ζειίδα 9 Φεθηαθά απηόλνκα θαηαγξαθηθά - D.V.R. ζειίδα 10 Θάκεξεο ζειίδα 13 ηύπνπ Bullet ζειίδα 13 ηύπνπ Dome ζειίδα 19 ηύπνπ Body ζειίδα 23 ηύπνπ Zoom - Mobile ζειίδα 24 Σύπνπ Covert ζειίδα 25 ηύπνπ P.T.Z ζειίδα 27 Σύπνπ Megapixel ζειίδα 29 Φαθνί IR & Megapixel ζειίδα 30 Παξειθόκελα P.T.Z. ζειίδα 31 Housing εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζειίδα 34 Πξνβνιείο I.R. ζειίδα 35 Κεηάδνζε ζήκαηνο κέζσ UTP (N.V.T.) ζειίδα 42 Δπέθηαζε KVM, Κηθξόθσλν ζειίδα 47 Σξνθνδνηηθά ζειίδα 48 Παξειθόκελα (Γίζθνη, UPS, Modem, Οζόλεο, Καιώδηα) ζειίδα 59 πζηήκαηα Πξόζβαζεο (Access Control) Κνλάδεο Διέγρνπ (Controllers) ζειίδα 51 Αλαγλώζηεο (Readers) ζειίδα 52 Απηόλνκνη αλαγλώζηεο (Standalone) ζειίδα 54 Πνκπνδέθηεο RF, Θάξηεο (Cards & Tags), Κπνπηόλ Δμόδνπ ζειίδα 56 Κεηαηξνπείο, Θνπδνύλη, Σξνθνδνηηθά ζειίδα 57 Ινγηζκηθό (Software), Ζιεθηξνκαγλήηεο ζειίδα 58 Δπέθηαζε Δγγύεζεο - Σερληθή Τπνζηήξημε Δπέθηαζε εγγύεζεο ζπζηεκάησλ Cubis ζειίδα 61 Σερληθή εγγφηςη Τπνζηήξημε καλήσ λειτουργίασ 24 μήνεσ εκτόσ από εκείνα που αναγράφουν δίπλα ςτο προϊόν την ιςχφουςα εγγφηςη. ζειίδα 62 2

3 πζηήκαηα Cubis CubisNXL Network Video Recorder CubisNXL Real-time (25fps) πξνβνιή & θαηαγξαθή Έσο θαη 16 θαλάιηα Video Νένο αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο εηθόλαο θαη ήρνπ Cubitech. 10 θνξέο θαιύηεξε πνηόηεηα εηθόλαο θαη 3 θνξέο ηαρύηεξε κεηάδνζε. Παύζε δσληαλνύ Video θαη ζηηγκηαία αλαπαξαγσγή ηειεπηαίνπ ζπκβάληνο. Αλάιπζε έσο 704x576 (CubisNXL16), 352x288 (CubisNXL4-8) πξνγξακκαηηδόκελε από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε θάκεξα, θαζώο θαη θσηεηλόηεηα, θνξεζκόο, αληίζεζε θαη επθξίλεηα. Έλα (1) θαλάιη ήρνπ κε ξύζκηζε πνηόηεηαο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο. ActiveX γηα ρξήζε κε Internet Explorer. Δλζσκαησκέλν DVD-RW, USB. Μεηάδνζε ζε θηλεηό ηειέθσλν Windows 6.5 θαη παιαηόηεξε. Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Real-Time πξνβνιή θαη θαηαγξαθή. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζειίδα 8. Σύπνο: CBNXL-04 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNXL-08 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNXL-16 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: CubisNX Network Video Recorder CubisNX Αλεμάξηεηνο πνιππιέθηεο - ελαιιάθηεο Έσο θαη 32 θαλάιηα Video Νένο αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο εηθόλαο θαη ήρνπ Cubitech. 10 θνξέο θαιύηεξε πνηόηεηα εηθόλαο θαη 3 θνξέο ηαρύηεξε κεηάδνζε. Λεηηνπξγεί ζαλ ηξείο ζπζθεπέο ζε έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα αζθαιείαο. Αλεμάξηεηνο πνιππιέθηεο πξνγξακκαηηδόκελνο έσο θαη 32 θαλάιηα Video, αλεμάξηεηνο ελαιιάθηεο θαη ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο ζε έλα. Παύζε δσληαλνύ Video θαη ζηηγκηαία αλαπαξαγσγή ηειεπηαίνπ ζπκβάληνο. Αλάιπζε έσο 704x576 πξνγξακκαηηδόκελε από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε θάκεξα, θαζώο θαη θσηεηλόηεηα, ρξώκα, θνξεζκόο, αληίζεζε θαη άιια. Έσο θαη 16 θαλάιηα ήρνπ κε ξύζκηζε πνηόηεηαο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο. Ηιεθηξνληθνί Υάξηεο. ActiveX γηα ρξήζε κε Internet Explorer.Δλζσκαησκέλν DVD-RW, ρεηξηζκόο PTZ, USB, RS-485, D-I/O, ζύλδεζε κε Κέληξν Λήςεσο εκάησλ. Μεηάδνζε ζε θηλεηό ηειέθσλν Windows 6.5 θαη παιαηόηεξε. Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο από πνιινύο ρξήζηεο. Σύπνο: CBNX-04 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNX-08 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNX-16 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNX-24 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNX-32 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο:

4 πζηήκαηα Cubis CubisNXR Network Video Recorder CubisNXR Real-time (25fps) πξνβνιή & θαηαγξαθή Έσο θαη 16 θαλάιηα Video Νένο αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο εηθόλαο θαη ήρνπ Cubitech. 10 θνξέο θαιύηεξε πνηόηεηα εηθόλαο θαη 3 θνξέο ηαρύηεξε κεηάδνζε. Λεηηνπξγεί ζαλ δύν ζπζθεπέο ζε έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα αζθαιείαο. Αλεμάξηεηνο πνιππιέθηεο πξνγξακκαηηδόκελνο έσο θαη 16 θαλάιηα Video. Παύζε δσληαλνύ Video θαη ζηηγκηαία αλαπαξαγσγή ηειεπηαίνπ ζπκβάληνο. Αλάιπζε έσο θαη 704x576 πξνγξακκαηηδόκελε από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε θάκεξα, θαζώο θαη θσηεηλόηεηα, ρξώκα, θνξεζκόο, αληίζεζε θαη άιια. Έσο θαη 16 θαλάιηα ήρνπ κε ξύζκηζε πνηόηεηαο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο. Ηιεθηξνληθνί Υάξηεο. ActiveX γηα ρξήζε κε Internet Explorer.Δλζσκαησκέλν DVD-RW, ρεηξηζκόο PTZ, USB, RS-485, D-I/O, ζύλδεζε κε Κέληξν Λήςεσο εκάησλ. Κεηάδνζε ζε θηλεηό ηειέθσλν Windows 6.5 θαη παιαηόηεξε. Real-Time πξνβνιή θαη θαηαγξαθή (25fps). Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Σύπνο: CBNXR-04 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNXR-08 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNXR-16 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: CubisNX-Megapixel Network Video Recorder CubisNX-MP Θαηαγξαθηθό Megapixel Έσο θαη 4 θαλάιηα megapixel Νένο αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο εηθόλαο θαη ήρνπ Cubitech. Παύζε δσληαλνύ Video θαη ζηηγκηαία αλαπαξαγσγή ηειεπηαίνπ ζπκβάληνο. Αλάιπζε έσο θαη 1280x720 πξνγξακκαηηδόκελε από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε θάκεξα, θαζώο θαη θσηεηλόηεηα, θνξεζκόο, αληίζεζε θαη επθξίλεηα. 2 θαλάιηα ήρνπ κε ξύζκηζε πνηόηεηαο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο. ActiveX γηα ρξήζε κε Internet Explorer. Δλζσκαησκέλν DVD-RW, USB. Μεηάδνζε ζε θηλεηό ηειέθσλν Windows 6.5 θαη παιαηόηεξε. Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Σύπνο: CBNX-MP1 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNX-MP2 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNX-MP4 (500GB) Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο:

5 πζηήκαηα Cubis CubisNX-Hybrid Network Video Recorder CubisNX-HB-MP2 Τβξηδηθό Θαηαγξαθηθό έσο 18 θαλάιηα Video Έσο 16 αλαινγηθά θαλάιηα & 2 θαλάιηα Megapixel Νένο αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο εηθόλαο θαη ήρνπ Cubitech. 10 θνξέο θαιύηεξε πνηόηεηα εηθόλαο θαη 3 θνξέο ηαρύηεξε κεηάδνζε. Λεηηνπξγεί ζαλ ηξείο ζπζθεπέο ζε έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα αζθαιείαο. Αλεμάξηεηνο πνιππιέθηεο πξνγξακκαηηδόκελνο έσο θαη 32 θαλάιηα Video, αλεμάξηεηνο ελαιιάθηεο θαη ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο ζε έλα. Παύζε δσληαλνύ Video θαη ζηηγκηαία αλαπαξαγσγή ηειεπηαίνπ ζπκβάληνο. Αλάιπζε έσο 704x576 πξνγξακκαηηδόκελε από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε θάκεξα, θαζώο θαη θσηεηλόηεηα, ρξώκα, θνξεζκόο, αληίζεζε θαη άιια. Έσο θαη 16 θαλάιηα ήρνπ κε ξύζκηζε πνηόηεηαο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο. Ηιεθηξνληθνί Υάξηεο. ActiveX γηα ρξήζε κε Internet Explorer.Δλζσκαησκέλν DVD-RW, ρεηξηζκόο PTZ, USB, RS-485, D-I/O, ζύλδεζε κε Κέληξν Λήςεσο εκάησλ. Μεηάδνζε ζε θηλεηό ηειέθσλν Windows 6.5 θαη παιαηόηεξε. Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Δπηπιένλ δύν (2) θαλάιηα megapixel γηα αλάιπζε πξνβνιήο θαη θαηαγξαθήο έσο θαη x 720. Σύπνο: CBNX04-ΖΒ-MP2 (500GB) Θσδ. Παξαγγειίαο: / Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNX08-ΖΒ-MP2 (500GB) Θσδ. Παξαγγειίαο: / Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNX16-ΖΒ-MP2 (500GB) Θσδ. Παξαγγειίαο: / Σηκή Ιηαληθήο: CubisNXR-Hybrid Network Video Recorder CubisNXR-HB-MP2 Τβξηδηθό Θαηαγξαθηθό έσο 18 θαλάιηα Video Έσο 16 αλαινγηθά θαλάιηα & 2 θαλάιηα Megapixel Νένο αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο εηθόλαο θαη ήρνπ Cubitech. 10 θνξέο θαιύηεξε πνηόηεηα εηθόλαο θαη 3 θνξέο ηαρύηεξε κεηάδνζε. Λεηηνπξγεί ζαλ δύν ζπζθεπέο ζε έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα αζθαιείαο. Αλεμάξηεηνο πνιππιέθηεο πξνγξακκαηηδόκελνο έσο θαη 16 θαλάιηα Video. Παύζε δσληαλνύ Video θαη ζηηγκηαία αλαπαξαγσγή ηειεπηαίνπ ζπκβάληνο. Αλάιπζε έσο θαη 704x576 πξνγξακκαηηδόκελε από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε θάκεξα, θαζώο θαη θσηεηλόηεηα, ρξώκα, θνξεζκόο, αληίζεζε θαη άιια. Έσο θαη 16 θαλάιηα ήρνπ κε ξύζκηζε πνηόηεηαο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο. Ηιεθηξνληθνί Υάξηεο. ActiveX γηα ρξήζε κε Internet Explorer.Δλζσκαησκέλν DVD-RW, ρεηξηζκόο PTZ, USB, RS-485, D-I/O, ζύλδεζε κε Κέληξν Λήςεσο εκάησλ. Κεηάδνζε ζε θηλεηό ηειέθσλν Windows 6.5 θαη παιαηόηεξε. Real-Time πξνβνιή θαη θαηαγξαθή (25fps). Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Δπηπιένλ δύν (2) θαλάιηα megapixel γηα αλάιπζε πξνβνιήο θαη θαηαγξαθήο έσο θαη x 720. Σύπνο: CBNXR04-ΖΒ-MP2 (500GB) Θσδ. Παξαγγειίαο: / Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNXR08-ΖΒ-MP2 (500GB) Θσδ. Παξαγγειίαο: / Σηκή Ιηαληθήο: Σύπνο: CBNXR16-ΖΒ-MP2 (500GB) Θσδ. Παξαγγειίαο: / Σηκή Ιηαληθήο:

6 πζηήκαηα Cubis Παξνρέο 1. Γσξεάλ LOGO ηνπ ζπλεξγάηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ. 2. Γπλαηόηεηα ζπλδξνκήο ζην Θέληξν Απνκαθξπζκέλεο Απνζήθεπζεο εκάησλ ηεο Cubitech κε απνζεθεπηηθό ρώξν 250GB. 3. Δγγύεζε 2 εηώλ ζηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία. Δμαηξείηαη ην ηξνθνδνηηθό όπνπ ε εγγύεζε είλαη 1 έηνπο ε νπνία επεθηείλεηαη ζηα 2 έηε γηα ζπζηήκαηα κε ξπζκηζκέλν UPS από ην ηερληθό καο ηκήκα. 4. Δλζσκαησκέλνο πνιππιέθηεο, πιήξσο πξνγξακκαηηδόκελνο (γηα ζπζηήκαηα CubisNX, CubisNXR). 5. Δλζσκαησκέλνο ελαιιάθηεο, πιήξσο πξνγξακκαηηδόκελνο (γηα ζπζηήκαηα CubisNX). 6. Απηόκαηε ξύζκηζε Router ην νπνίν ζα πξνκεζεύεηαη από ηελ εηαηξία καο, γηα πξόζβαζε πξνο θαη από ην Internet θαη απηόκαηε επηβεβαίσζε ξπζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα πξόζβαζε από ην Internet. 7. Απηόκαηε ξύζκηζε Γπλακηθήο Γηεύζπλζεο ΙΡ, απ επζείαο από ην ινγηζκηθό (software). 8. Δπέθηαζε ρσξεηηθόηεηαο - θαλαιηώλ γηα ζπζηήκαηα CubisNX, CubisNXR. Δπέθηαζε Υσξεηηθόηεηαο γηα ζπζηήκαηα CubisNX, CubisNXR Σύπνο: CBHD-500GB Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: 222 Σύπνο: CBHD-1TB Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: 340 Σύπνο: CBHD-2TB Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: 662 Έμηξα Υαξαθηεξηζηηθά Δμσηεξηθόο Adaptor PTZ Θσδηθνί Παξαγγειίαο: / Σηκή Ιηαληθήο: 126 Βάζεηο γηα RACK Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: 100 Τπεξεζία Θεληξηθνύ ηαζκνύ Ο Κεληξηθόο ηαζκόο ειέγρνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ειέγρνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη πνιιαπιά απνκαθξπζκέλα Γηθηπαθά Καηαγξαθηθά από έλα Κεληξηθό εκείν. Οη ζπλαγεξκνί απνζηέιινληαη ζην Κεληξηθό ηαζκό CubisCENTRAL κε ηελ θαηάιιειε δεκηνπξγία ινγηθώλ ζελαξίσλ, όπσο θαηά: ηελ Απώιεηα Δηθόλαο, ηελ Αλίρλεπζε Κίλεζεο, ηελ Δλεξγνπνίεζε Δμσηεξηθώλ Δπαθώλ, ηελ Καιή ιεηηνπξγία πζηήκαηνο, Πξνγξακκαηηζκέλα (απνκαθξπζκέλνο ειεθηξνληθόο έιεγρνο νξηδόκελνο από ηνλ ρξήζηε), ην εκείν Διέγρνπ Πξόζβαζεο ή κε ην ζπλδπαζκό απηώλ. Σν θεληξηθό ζύζηεκα CubisNX Central, παξέρεη ηα αθόινπζα νθέιε γηα ηνλ θεληξηθό ζηαζκό θαη ηνλ ηειηθό ρξήζηε: Υακειό θόζηνο δηαρείξηζεο (ιηγόηεξν αξηζκόο θπιάθσλ γηα ηνλ ηειηθό ρξήζηε, θιπ), Απνκαθξπζκέλν έιεγρν θύιαμεο, Άκεζα δηαζέζηκα ζπκβάληα από ηνλ Κεληξηθό ηαζκό, Δμαζθάιηζε video πξαγκαηηθνύ ζπκβάληνο από ην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ζε πεξίπησζε δνιηνθζνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, Οπηηθή επηβεβαίσζε ζπλαγεξκνύ πξηλ ηελ απνζηνιή ηεο αζηπλνκίαο, Πιήξε έιεγρν ηνπ απνκαθξπζκέλνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (απώιεηα εηθόλαο, θαιή ιεηηνπξγία, θιπ), Απνζηνιή κε επηζύλαςε ηνπ video, Απνζηνιή ζπκβάληνο κε SMS, Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ Κεληξηθνύ ηαζκνύ θαη όισλ ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ηνπ Θεληξηθνύ ηαζκνύ ειέγρνπ, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο. 6

7 πζηήκαηα Cubis Αλαβαζκίζεηο CubisNX/CubisNXR ζε Τβξηδηθά πζηήκαηα Αλαβάζκηζε CubisNX/NXR ζε Cubis-NX/NXR - HB-MP1 Αλαβάζκηζε CubisNX/NXR ζε Cubis-NX/NXR - HB-MP2 Θσδ. Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Θσδ. Παξαγγειίαο: Σηκή Ιηαληθήο: Πξνζνρή: Γηα ηελ αλαβάζκηζε απινύ ζπζηήκαηνο ζε πβξηδηθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 1. Σν ππάξρνλ ζύζηεκα λα είλαη ζε θνπηί κνξθήο Rack (επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο) 2. Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500GB (επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα ηηκέο δίζθσλ) Camera Megapixel 1.3 Camera PTZ 530 TVL 7

8 πζηήκαηα Cubis - πγθξηηηθόο Πίλαθαο Υαξαθηεξηζηηθά CubisNX CubisNXR CubisNXL Δγθαηεζηεκέλνο Γίζθνο 500GB 500GB 500GB Δπεθηαζηκόηεηα ρσξεηηθόηεηαο δίζθνπ ύλδεζε κε Θέληξν Ιήςεσο εκάησλ Σύπνο πζηήκαηνο Pentaplex Pentaplex Pentaplex Αξηζκόο εηζόδσλ 4/8/16/24/32 4/8/16 4/8/16 Θαλάιηα ήρνπ κε εγγξαθή έσο θαη 16 έσο θαη 16 1 Relay I/O έσο 16inputs 16 outputs έσο 16inputs 16 outputs Αλάιπζε Δγγξαθήο έσο 704x576 έσο 704x x288 Σαρύηεηα εγγξαθήο αλά θάκεξα έσο 12,5fps / Κάκεξα έσο 25fps / Κάκεξα έσο 25fps (CubisNXL4-8) Σαρύηεηα πξνβνιήο / VGA έμνδν έσο 12,5fps / Κάκεξα έσο 25fps / Κάκεξα έσο 25fps / Κάκεξα Διάρηζην κέγεζνο θαξέ ζην δίζθν 0,8 Kb 0,8 Kb 0,8 Kb Κέγηζην Κέγεζνο θαξέ ζην δίζθν 64 Kb 64 Kb 64 Kb Δλαιιάθηεο Πνιππιέθηεο Δπεθηαζηκόηεηα Hardware Κεηάδνζε Video Απνκαθξπζκέλα Σαρύηεηα κεηάδνζεο (αλάινγα κε ην bandwidth ηεο γξακκήο) (έσο 32 θαλάιηα) (έσο 16 θαλάιηα) Με ην ίδην Interface (έσο 16 θαλάιηα) έσο 12,5fps/camera 25fps/camera 25fps/camera Διάρηζην κέγεζνο κεηαδηδόκελνπ θαξέ 0,3 Kb 0,3 Kb 0,3 Kb Δμαγσγή δεδνκέλσλ γηα backup Σαπηόρξνλε ζύλδεζε πνιιαπιώλ θόκβσλ (πζηεκάησλ) DVD/RW, USB Κέγηζηνο απνζεθεπηηθόο ρώξνο έσο 12 ΣΒ έσο 12 ΣΒ 500GB Κεηάδνζε ζε θηλεηό ηειέθσλν Απνζηνιή sms, ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ θαη εθόζνλ ππάξρεη ζύλδεζε κε Θέληξν Ιήςεσο εκάησλ Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο κεηαδηδόκελεο εηθόλαο αλεμάξηεηα από ηελ πνηόηεηα θαηαγξαθήο Θύξα RS-485 γηα ρεηξηζκό PTZ Θάκεξαο Optional Θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο ζε RACK Ακθίδξνκνο ήρνο Γπλαηόηεηα θαηαζθεπήο εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ 24 μήνεσ εκτόσ από εκείνα που αναγράφουν δίπλα ςτο προϊόν την ιςχφουςα εγγφηςη. custom ζπζηήκαηνο 8

9 πζηήκαηα Mobile CubisΛΥ Mobile CBNXMOB-04 Σηκή ιηαληθήο: Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Φνξεηό ζύζηεκα θαηαγξαθήο 4 εηζόδσλ PENTAPLEX, κε 2 θαλάιηα ήρνπ, γηα απηνθίλεην. Μεηάδνζε Video από θαη πξνο ην όρεκα ελ θηλήζεη. Δλζσκαησκέλν δίθηπν Wi-Fi γηα ρξήζε εμ' απνζηάζεσο ρσξίο ηειεπηθνηλσληαθά θόζηε. Γπλαηόηεηα εμαγσγήο Video-Clip απνκαθξπζκέλα. Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην δίθηπν 3G/GPRS/UMTS γηα αζύξκαηε κεηάδνζε Video θαη Ήρνπ ελ θηλήζεη παλειιαδηθά. Wi-Fi, 2 ch. Audio, 12V DC. Mobile Video Recorder MOB-D3 Σηκή ιηαληθήο: 510 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Φνξεηό ζύζηεκα θαηαγξαθήο 4 εηζόδσλ TRIPLEX, κε ήρν, κε ππνδνρή Compact Flash γηα θαηαγξαθή ζπκβάλησλ. Δγγξαθή κε αλίρλεπζε θίλεζεο (230 ηειεπηαία ζπκβάληα), ζπλερήο θαηαγξαθή, playback.σξνθνδνζία 12VDC, ζπκπεξηιακβάλεηαη ηειερεηξηζηήξην. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε θάξηα CF. Θαηαγξαθηθό Mobile CB-C1 Σηκή ιηαληθήο: 465 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Γηπιή θάκεξα 1.3 Megapixel, GPS Module, ην νπνίν αληρλεύεη ηελ πνξεία ηνπ νρήκαηνο, Δπθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε, πλερή εγγξαθή, 25ips/θάκεξα, Ινγηζκηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ αξρείσλ, 4 θσηεηλά ππέξπζξα γηα εγγξαθή ηηο λπρηεξηλέο ώξεο, Θάξηα κλήκεο SD γηα ηελ εγγξαθή ησλ αξρείσλ (1 GB = 60min), Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν γηα θαηαγξαθή ήρνπ, Αηζζεηήξαο G γηα ηνλ έιεγρν απόηνκεο επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο, Αιγόξηζκνο θαηαγξαθήο Η.264, Βάζε ππνδνρήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο ζην όρεκα, Έλδεημε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο. πκπεξηιακβάλεηαη θάξηα κλήκεο SD 2GB γηα πεξίπνπ 2 ώξεο θαηαγξαθή. Παξειθόκελα Mobile Οζόλε TFT 7.5 Αλαηξέμεηε ζηελ ζειίδα 62 Θάκεξεο Mobile Αλαηξέμεηε ζηελ ζειίδα 27 9

10 Φεθηαθά θαηαγξαθηθά - DVR ζεηξά SD Triplex Digital Video Recorder - 4ch. SD04H264-DA Σηκή ιηαληθήο: 250 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Stand Alone DVR 4 εηζόδσλ -Triplex κε αιγόξηζκν ζπκπίεζεο-κεηάδνζεο Ζ.264. Σαπηόρξνλε απεηθόληζε, θαηαγξαθή θαη κεηάδνζε. Γηθηπαθό γηα κεηάδνζε εηθόλαο ζην δίθηπν. 1 θαλάιη ήρνπ, 1 έμνδν BNC, κία έμνδνο VGA Monitor, θαηαγξαθή 100fps (CIF/Half D1), 50fps (D1), πξνβνιή 100 fps max. Μέγηζηε αλάιπζε πξνβνιήο 720x576. Διιεληθό κελνύ. πκπεξηιακβάλεηαη ηειερεηξηζηήξην θαη πνληίθη. πλδέεηαη θαη κε δπλακηθή δηεύζπλζε. Γηαζηάζεηο(mm) 218(W) x 182(D) x 47(H), Fan-less. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζθιεξόο δίζθνο. Triplex Digital Video Recorder - 8ch. SD08H264-DA Σηκή ιηαληθήο: 445 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Stand Alone DVR 8 εηζόδσλ -Triplex κε αιγόξηζκν ζπκπίεζεο-κεηάδνζεο Ζ.264. Σαπηόρξνλε απεηθόληζε, θαηαγξαθή θαη κεηάδνζε. Γηθηπαθό γηα κεηάδνζε εηθόλαο ζην δίθηπν. 2 έμνδνη BNC, κία έμνδνο VGA Monitor, 1 θαλάιη ήρνπ, 4 είζνδνη ζπλαγεξκνύ, 1 έμνδνο Relay, θαηαγξαθή 200fps (CIF), 100fps (Half D1), 50fps (D1), πξνβνιή 200 fps max. Αλίρλεπζε θίλεζεο, αλαδήηεζε video αλά εκέξα/ώξα, πκβάλ. Μέγηζηε αλάιπζε πξνβνιή 720x576.Διιεληθό κελνύ. πκπεξηιακβάλεηαη ηειερεηξηζηήξην θαη πνληίθη. Γηαζηάζεηο(mm) 240 x 220 x 54, Fan-less. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζθιεξόο δίζθνο. Triplex Digital Video Recorder - 16ch. Σηκή ιηαληθήο: 750 SD16H264DB Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Stand Alone DVR 16 εηζόδσλ -Triplex κε αιγόξηζκν ζπκπίεζεοκεηάδνζεο Ζ.264. Σαπηόρξνλε απεηθόληζε, θαηαγξαθή θαη κεηάδνζε. Γηθηπαθό γηα κεηάδνζε εηθόλαο ζην δίθηπν. 1 x BNC έμνδνο, 1 x VGA, 1 x SPOT, 1 θαλάιη ήρνπ, 16 είζνδνη ζπλαγεξκνύ, 1 έμνδνο Relay, θαηαγξαθή 400fps (CIF), 200fps (Half D1), 100fps (D1), πξνβνιή 400 fps max. Αλίρλεπζε θίλεζεο, αλαδήηεζε video αλά εκέξα/ ώξα, πκβάλ. Μέγηζηε αλάιπζε πξνβνιή 720x576.Διιεληθό κελνύ. πκπεξηιακβάλεηαη ηειερεηξηζηήξην θαη πνληίθη. Γηαζηάζεηο(mm) 240 x 220 x 54, Fan-less. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζθιεξόο δίζθνο. Νζο Προϊόν 10

11 Φεθηαθά θαηαγξαθηθά - DVR ζεηξά CUBITECH Triplex Digital Video Recorder - 4 channel Σηκή ιηαληθήο: 352 CBSD04H Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux, Αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο Η.264, Δίζνδνο εηθόλαο 4 x BNC, Έμνδνο εηθόλαο 1 x BNC & 1 x VGA & Loop through, Δίζνδνο ήρνπ 1 x RCA (Line in), Έμνδνο ήρνπ 1 x RCA (Line out), Δίζνδνο ζπλαγεξκνύ 4 TTL, Έμνδνο ζπλαγεξκνύ 2 TTL, Θύξεο επηθνηλσλίαο RS232, RS485, 2 x USB, Σαρύηεηα πξνβνιήο Real Time (25fps/channel), Πνηόηεηα πξνβνιήο 720x480 (NTSC), 720x576(PAL), Σαρύηεηα εγγξαθήο Έσο 100fps, Αλάιπζε εγγξαθήο CIF: Max. 100fps (PAL), Half D1: Max. 50fps (PAL), Full D1 (1ch): Max. 25fps (PAL), Θάξηα δηθηύνπ Ethernet (10/100 Base) Πξσηόθνιιν TCP/IP, HTTP, DHCP, Web Browser Internet Explorer 7 ή κεγαιύηεξε έθδνζε, Απνζήθεπζε 1 x SATA HDD, Γιώζζα Διιεληθά, Γηαζηάζεηο 340mm x 67mm x 265mm Βάξνο 2Kg. Triplex Digital Video Recorder - 8 channel Σηκή ιηαληθήο: CBSD08H Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux, Αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο Η.264, Δίζνδνο εηθόλαο 8 x BNC, Έμνδνο εηθόλαο 1 x BNC & 1 x VGA & Loop through, 1 έμνδν spot, Δίζνδνο ήρνπ 4 x RCA (Line in), Έμνδνο ήρνπ 1 x RCA (Line out), Δίζνδνο ζπλαγεξκνύ 8 TTL, Έμνδνο ζπλαγεξκνύ 2 Relay + 2 TTL, Θύξεο επηθνηλσλίαο RS232, RS485, 4 x USB, Σαρύηεηα πξνβνιήο Real Time (25fps/channel), Πνηόηεηα πξνβνιήο 720x480 (NTSC), 720x576(PAL), Σαρύηεηα εγγξαθήο Έσο 100fps, Αλάιπζε εγγξαθήο CIF: Max. 100fps (PAL), Half D1: Max. 50fps (PAL), Full D1: Max. 25fps (PAL), Θάξηα δηθηύνπ Ethernet (10/100 Base) Πξσηόθνιιν TCP/IP, HTTP, DHCP, Web Browser Internet Explorer 7 ή κεγαιύηεξε έθδνζε, Απνζήθεπζε 4 x SATA HDD, Γιώζζα Διιεληθά, Γηαζηάζεηο (Κ x Τ x Π) 430 x 88 x 428mm Βάξνο 6Kg. Triplex Digital Video Recorder - 16 channel Σηκή ιηαληθήο: CBSD16H Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux, Αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο Η.264, Δίζνδνο εηθόλαο 16 x BNC, Έμνδνο εηθόλαο 1 x BNC & 1 x VGA & Loop through, 1 έμνδν spot, Δίζνδνο ήρνπ 4 x RCA (Line in), Έμνδνο ήρνπ 1 x RCA (Line out), Δίζνδνο ζπλαγεξκνύ 16 TTL, Έμνδνο ζπλαγεξκνύ 2 Relay + 2 TTL, Θύξεο επηθνηλσλίαο RS232, RS485, 4 x USB, Σαρύηεηα πξνβνιήο Real Time (25fps/channel), Πνηόηεηα πξνβνιήο 720x480 (NTSC), 720x576(PAL), Σαρύηεηα εγγξαθήο Έσο 200fps, Αλάιπζε εγγξαθήο CIF: Max. 200fps (PAL), Half D1: Max. 100fps (PAL), Full D1: Max. 50fps (PAL), Θάξηα δηθηύνπ Ethernet (10/100 Base) Πξσηόθνιιν TCP/IP, HTTP, DHCP, Web Browser Internet Explorer 7 ή κεγαιύηεξε έθδνζε, Απνζήθεπζε 4 x SATA HDD, Γιώζζα Διιεληθά, Γηαζηάζεηο (Κ x Τ x Π) 430 x 88 x 428mm Βάξνο 6Kg. 11

12 Φεθηαθά θαηαγξαθηθά - DVR ζεηξά CUBITECH Pentaplex Digital Video Recorder - 4channel CBSD04HP Σηκή ιηαληθήο: 546 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux, Αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο Η.264, Δίζνδνο εηθόλαο 4 x BNC, Έμνδνο εηθόλαο 1 x BNC & 1 x VGA & Loop through, 1 έμνδν spot, Δίζνδνο/Έμνδνο ήρνπ 4 x RCA / 1 x RCA, Δίζνδνο/Έμνδνο ζπλαγεξκνύ 4 TTL / 2 Relay + 2 TTL, Θύξεο επηθνηλσλίαο RS232, RS485, 2 x USB, Σαρύηεηα πξνβνιήο Real Time (25fps/channel), Πνηόηεηα πξνβνιήο 720x480 (NTSC), 720x576(PAL), Σαρύηεηα εγγξαθήο Έσο 100fps, Αλάιπζε εγγξαθήο CIF: Max. 100fps (PAL), Half D1: Max. 50fps (PAL), Full D1: Max. 25fps (PAL), Θάξηα δηθηύνπ Ethernet (10/100 Base) Πξσηόθνιιν TCP/IP, HTTP, DHCP, Web Browser Internet Explorer 7 ή κεγαιύηεξε έθδνζε, Απνζήθεπζε 1 x SATA HDD, Γιώζζα Διιεληθά, Γηαζηάζεηο (Κ x Τ x Π) 340mm x 67mm x 265mm Βάξνο 2Kg. Pentaplex Digital Video Recorder - 8 channel CBSD08HP Σηκή ιηαληθήο: Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux, Αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο Η.264, Δίζνδνο εηθόλαο 8 x BNC, Έμνδνο εηθόλαο 1 x BNC & 1 x VGA & Loop through, 4 εμόδνπο spot, Δίζνδνο/Έμνδνο ήρνπ 8 x RCA / 1 x RCA, Δίζνδνο/Έμνδνο ζπλαγεξκνύ 8 TTL / 4 Relay + 4 TTL, Θύξεο επηθνηλσλίαο RS232, RS485, 2 x USB, Σαρύηεηα πξνβνιήο Real Time (25fps/channel), Πνηόηεηα πξνβνιήο 720x480 (NTSC), 720x576(PAL), Σαρύηεηα εγγξαθήο Έσο 200fps, Αλάιπζε εγγξαθήο CIF: Max. 200fps (PAL), Half D1: Max. 100fps (PAL), Full D1: Max. 50fps (PAL), Θάξηα δηθηύνπ Ethernet (10/100 Base) Πξσηόθνιιν TCP/IP, HTTP, DHCP, Web Browser Internet Explorer 7 ή κεγαιύηεξε έθδνζε, Απνζήθεπζε 4 x SATA HDD, Γιώζζα Διιεληθά, Γηαζηάζεηο (Κ x Τ x Π) 430mm x 88mm x 428mm Βάξνο 6Kg. Pentaplex Digital Video Recorder - 16 channel CBSD16HP Σηκή ιηαληθήο: Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux, Αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο Η.264, Δίζνδνο εηθόλαο 16 x BNC, Έμνδνο εηθόλαο 1 x BNC & 1 x VGA & Loop through, 4 εμόδνπο spot, Δίζνδνο/Έμνδνο ήρνπ 16 x RCA / 1 x RCA, Δίζνδνο/Έμνδνο ζπλαγεξκνύ 16 TTL / 4 Relay + 12 TTL, Θύξεο επηθνηλσλίαο RS232, RS485, 2 x USB, Σαρύηεηα πξνβνιήο Real Time (25fps/channel), Πνηόηεηα πξνβνιήο 720x480 (NTSC), 720x576(PAL), Σαρύηεηα εγγξαθήο Έσο 400fps, Αλάιπζε εγγξαθήο CIF: Max. 400fps (PAL), Half D1: Max. 200fps (PAL), Full D1: Max. 100fps (PAL), Θάξηα δηθηύνπ Ethernet (10/100 Base) Πξσηόθνιιν TCP/IP, HTTP, DHCP, Web Browser Internet Explorer 7 ή κεγαιύηεξε έθδνζε, Απνζήθεπζε 4 x SATA HDD, Γιώζζα Διιεληθά, Γηαζηάζεηο (Κ x Τ x Π) 430mm x 88mm x 428mm, Βάξνο 6Kg. 12

13 Θάκεξεο Θάκεξεο ηύπνπ Bullet κε ζηαζεξό θαθό Θάκεξα Bullet CB-1700S/420 Σηκή ιηαληθήο: 118 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 420 TV Lines / Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.1 Lux Φαθόο ηαζεξόο 3.6mm Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 50dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 150mA, Γηαζηάζεηο 39(W) x 35(H) x 100(D) Βάξνο Πεξίπνπ 350g, Αδηάβξνρε. πκπεξηιακβάλνληαη ζθηάδην, βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ θαη ALEN γηα ξπζκίζεηο. Θάκεξεο ηύπνπ Bullet κε ζηαζεξό θαθό & IR (Τπέξπζξα) Θάκεξα Bullet CBA3422 Σηκή ιηαληθήο: 103 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 420 TV Lines Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.5 Lux (0.00 Lux, IR on) Φαθόο ηαζεξόο 3.6mm IR Led 24 pcs, απόζηαζε 10-15κ. Αλαινγία ζνξύβνπ (S/N) Πεξηζζόηεξα από 50dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 170mA (350mA IR on) AGC On, Αληηζηάζκηζε νπίζζηνπ θσηηζκνύ (BLC) On Γηαζηάζεηο Φ50 x 150mm (κε ηελ βάζε). Βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ. Θάκεξα Bullet BC24-SHL Σηκή ιηαληθήο: 106 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 540 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα Lux / F2.0 IR Led 24 pcs, απόζηαζε 20κ., Φαθόο 3.6mm, Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 Αλαινγία ζνξύβνπ (S/N) Πεξηζζόηεξα από 54dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 300mA IR on Ηζνξξνπία ιεπθνύ Απηόκαην, Βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ Ναη, 3-Axis Γηαζηάζεηο 126mm(W)x55mm(H)x55mm(D), Βάξνο 450g πκπεξηιακβάλνληαη ζθηάδην, βάζε ζηήξημεο θαη ALEN γηα ξπζκίζεηο Θάκεξα Bullet LIX40ES/420 Σηκή ιηαληθήο: 130 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 420 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.00 Lux IR On, Φαθόο ηαζεξόο 4.0mm, IR Led 36pcs γηα απόζηαζε πεξίπνπ 30κ. Έμνδνο Δηθόλαο 1.0VP-P 75 Ohm Composite, Σξνθνδνζία 12V DC Θαηαλάισζε 300mA IR On, Γηαζηάζεηο 235(W) x 170(H) x 85(D) Βάξνο Πεξίπνπ 1.300g, Αδηάβξνρε, Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 πκπεξηιακβάλνληαη ζθηάδην, βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ. 13

14 Θάκεξεο Θάκεξα Bullet BC30-SHL Σηκή ιηαληθήο: 135 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 540 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα Lux / F2.0 IR Led 30 pcs, απόζηαζε 25κ., Φαθόο 3.6mm, Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 Αλαινγία ζνξύβνπ (S/N) Πεξηζζόηεξα από 54dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 300mA IR on Ηζνξξνπία ιεπθνύ Απηόκαην Βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ Ναη, 3-Axis Γηαζηάζεηο 180mm(W) x 73mm(H) x 82mm(D)Βάξνο 530g πκπεξηιακβάλνληαη ζθηάδην, βάζε ζηήξημεο θαη ALEN γηα ξπζκίζεηο Θάκεξα Bullet CB-5780/420 Σηκή ιηαληθήο: 135 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 420 TV Lines / Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.00 Lux IR On, Φαθόο ηαζεξόο 3.6mm, IR Led 24pcs γηα απόζηαζε πεξίπνπ 15κ. Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 50dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 350mA IR On Γηαζηάζεηο 56.50(W) x 54.50(H) x 95(D), Βάξνο Πεξίπνπ 450g, Αδηάβξνρε. πκπεξηιακβάλνληαη ζθηάδην, βάζε ζηήξημεο θαη ALEN γηα ξπζκίζεηο. Θάκεξεο ηύπνπ Bullet κε θαθό κεηαβιεηήο εζηίαζεο (Varifocal) Θάκεξα Bullet CB-9210/420 Σηκή ιηαληθήο: 149 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 420 TV Lines / Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.1 Lux Φαθόο κεηαβιεηόο 4~9mm Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 50dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 150mA, Δμσηεξηθά δαθηπιίδηα γηα επθνιία ζηηο ξπζκίζεηο zoom θαη focus Γηαζηάζεηο 46(W) x 46(H) x 95(D), Βάξνο Πεξίπνπ 320g. Αδηάβξνρε. πκπεξηιακβάλνληαη ζθηάδην, βάζε ζηήξημεο θαη ALEN γηα ξπζκίζεηο. Θάκεξα Bullet CB-9210/540 Σηκή ιηαληθήο: 189 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 540 TV Lines / Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.1 Lux Φαθόο κεηαβιεηόο 4~9mm Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 50dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 150mA Γηαζέηεη εμσηεξηθά δαθηπιίδηα γηα επθνιία ζηηο ξπζκίζεηο zoom θαη focus Γηαζηάζεηο 46(W) x 46(H) x 95(D),Βάξνο Πεξίπνπ 320g, Αδηάβξνρε. πκπεξηιακβάλνληαη ζθηάδην, βάζε ζηήξημεο θαη ALEN γηα ξπζκίζεηο. 14

15 Θάκεξεο Θάκεξεο ηύπνπ Bullet κε θαθό κεηαβιεηήο εζηίαζεο (Varifocal) & IR Θάκεξα Bullet BCE40-SHL Σηκή ιηαληθήο: 160 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD, Αλάιπζε 540 TV Lines Διάρηζηε θσηεηλόηεηα Lux / F2.0, IR Led 42 pcs, απόζηαζε 35κ. Φαθόο Μεηαβιεηόο 4~9mm, Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 Αλαινγία ζνξύβνπ (S/N) Πεξηζζόηεξα από 54dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 500mA IR on Ηζνξξνπία ιεπθνύ Απηόκαην, Βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ Ναη, 3-Axis Γηαζηάζεηο 260mm(W)x77mm(H)x88mm(D), Βάξνο 1400g Θάκεξα Bullet BCE90-SHΔ Σηκή ιηαληθήο: 238 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 700 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα Lux / F2.0 IR Led 72 pcs, απόζηαζε 60κ., Φαθόο Μεηαβιεηόο 4~9mm Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66, Ηζνξξνπία ιεπθνύ Απηόκαην Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 700mA IR on Ιεηηνπξγία Wide Dynamic Range (WDR) Ναη Κελνύ OSD Ναη, Βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ Ναη, 3-Axis Γηαζηάζεηο 282mm(W)x96mm(H)x103mm(D), Βάξνο 1600g Θάκεξα Bullet BCE2812-SHΔ Σηκή ιηαληθήο: 250 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 700 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα Lux / F2.0 IR Led 72 pcs, απόζηαζε 60κ., Φαθόο Μεηαβιεηόο 2.8~11mm Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 700mA IR on Ηζνξξνπία ιεπθνύ Απηόκαην, Ιεηηνπξγία Wide Dynamic Range (WDR) Ναη Κελνύ OSD Ναη, Βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ Ναη, 3-Axis Γηαζηάζεηο 282mm(W)x96mm(H)x103mm(D), Βάξνο 1600g Θάκεξα Bullet LIT90ESK/420/2.8~11 Σηκή ιηαληθήο: 198 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD, Αλάιπζε 420 TV Lines Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.00 Lux IR On Φαθόο κεηαβιεηόο 2.8~11mm / F1.4 IR Led 36pcs γηα απόζηαζε πεξίπνπ 30κ. Αλαινγία ζνξύβνπ (S/N) Πεξηζζόηεξα από 48dB Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 300mA IR On Γηαζηάζεηο 235(W) x 170(H) x 85(D) Ηζνξξνπία ιεπθνύ: Απηόκαην, Αδηάβξνρε ΙΡ66. πκπεξηιακβάλνληαη ζθηάδην, βάζε δηαρείξηζεο θαισδίσλ. Βάξνο: 1.300g. 15

16 Θάκεξεο Θάκεξεο ηύπνπ Bullet True Day & Night with ICR Filter Θάκεξα Bullet True Day & Night CBW-63R20 Νζο Προϊόν Σηκή ιηαληθήο: 294 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο: 1/3 Sony Super HAD II Color CCD (Winner5), Αλάιπζε: 600 TV Lines, Έγρξσκν ), 700 TV Lines (Αζπξόκαπξν), Auto-Iris, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα: 0.1 Lux, Lux (DSS Mode), IR Led: 20 pcs γηα απόζηαζε 15-20κ., Φαθόο: Μεηαβιεηόο 2.8~12mm, Βαζκόο πξνζηαζίαο: ΙΡ68, 12V DC, Θαηαλάισζε: 430mA (1000mA IR On), DNR: Off/Low/Middle/High, Digital Image Stabilizer (DIS): On/Off OSD (On Screen Display): Ναη, HLC (High Light Compensation) γηα αλαγλώξηζε πηλαθίδσλ ηηο βξαδηλέο ώξεο: Ναη, Ιεηηνπξγία Wide Dynamic Range (WDR): Ναη, Ιεηηνπξγία Ζκέξαο/Λύρηαο: Color/BW/Auto Γηαζηάζεηο: 122mm(W) x 80.8mm(H) x 83.5mm(D), Βάξνο: 450g. Θάκεξα Bullet True Day & Night CBW-63W40 Νζο Προϊόν Σηκή ιηαληθήο: 355 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο: 1/3 Sony Super HAD II Color CCD (Winner5), Αλάιπζε: 600 TV Lines, Auto-Iris, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα: 0.1 Lux, IR Led: 40 pcs γηα απόζηαζε 25-30κ., Φαθόο: Μεηαβιεηόο 2.8~12mm, Βαζκόο πξνζηαζίαο: ΙΡ66, 12V DC, Θαηαλάισζε: 430mA (1000mA IR On), DNR: Off/Low/Middle/High, Digital Image Stabilizer (DIS): On/Off OSD (On Screen Display): Ναη, HLC (High Light Compensation) γηα αλαγλώξηζε πηλαθίδσλ ηηο βξαδηλέο ώξεο: Ναη, Ιεηηνπξγία Wide Dynamic Range (WDR): Ναη, Ιεηηνπξγία Ζκέξαο/Λύρηαο: Color/BW/Auto Γηαζηάζεηο: 85.1mm(W) x 123.5mm(H) x 233.8mm(D), Βάξνο: 1000g Θάκεξα Bullet True Day & Night CB90 Σηκή ιηαληθήο: 425 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony super HAD II Color CCD Αλάιπζε 600 TVL (Color), 700 TVL (BW) Διάρηζηε θσηεηλόηεηα , Auto-Iris IR Led 40ηκρ γηα απόζηαζε πεξίπνπ 35κ. Φαθόο κεηαβιεηόο 2.8~12mm Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 52dB Day & Night Color/BW/Auto Ιεηηνπξγία HLC Ναη, OSD κελνύ Ναη Ηζνξξνπία ιεπθνύ ATW/AWC/Manual Mirror/BLC/DIS/DNS/Super DNR On/Off Ιεηηνπξγία Wide Dynamic Range (WDR) Ναη Σξνθνδνζία 12V DC Θαηαλάισζε 1000mA IR On Γηαζηάζεηο 83mm x 82mm x 166mm Βάξνο 1.300g. 16

17 Θάκεξεο Θάκεξεο ηύπνπ Bullet True Day & Night with ICR Filter Θάκεξα Bullet True Day & Night CB-B9012VRTL/2.8~12 Σηκή ιηαληθήο: 491 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony super HAD II Color CCD Αλάιπζε 580 TVL (Color), 700 TVL (BW) Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.05 (Color), , (B/W), 0.00 Lux IR on, Auto-Iris IR Led 2 εμσηεξηθνύο πξνβνιείο ππεξύζξσλ γηα απόζηαζε πεξίπνπ 60κ. Φαθόο κεηαβιεηόο 2.8~12mm, Φεθηαθό zoom 10x Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 52dB Day & Night Auto/On, OSD κελνύ Ναη Ηζνξξνπία ιεπθνύ ATW/AWC/Manual, Motion detection/blc/dis/dnr On/Off Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 1100mA IR On Flip and Freeze On/Off, Γηαζηάζεηο Φ104 x 183mm. Θάκεξα Bullet True Day & Night CB-BDN100HB/600/2.8~11 Σηκή ιηαληθήο: 595 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony super HAD II Color CCD (Winner5) Αλάιπζε 600 TVL (Color), 700 TVL (BW) Διάρηζηε θσηεηλόηεηα (B/W), 0.00 Lux IR on, Auto-Iris IR Led 70ηκρ γηα απόζηαζε πεξίπνπ 60κ. Φαθόο κεηαβιεηόο 2.8~11mm, Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 52dB Day & Night Auto/On, OSD κελνύ Ναη, Ηζνξξνπία ιεπθνύ ATW/AWC/Manual Ιεηηνπξγίεο BLC/DIS/Super DNR On/Off, Ιεηηνπξγίεο Wide Dynamic Range (WDR), HLC Ναη Αλεκηζηήξαο /Θεξκαληηθή αληίζηαζε Ναη / Ναη Mirror/Privacy/Sharpness On/Off Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 1000mA IR On Γηαζηάζεηο 105mm x 110mm x 230mm, Βάξνο 2.500g. Θάκεξα Bullet True Day & Night CB-BDN100HB/600/9~22 Σηκή ιηαληθήο: 615 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony super HAD II Color CCD (Winner5) Αλάιπζε 600 TVL (Color), 700 TVL (BW) Διάρηζηε θσηεηλόηεηα (B/W), 0.00 Lux IR on, Auto-Iris IR Led 70ηκρ γηα απόζηαζε πεξίπνπ 60κ. Φαθόο κεηαβιεηόο 9~22mm, Βαζκόο πξνζηαζίαο ΙΡ66 Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 52dB Day & Night Auto/On, OSD κελνύ Ναη, Ηζνξξνπία ιεπθνύ ATW/AWC/Manual Ιεηηνπξγίεο BLC/DIS/Super DNR On/Off Ιεηηνπξγίεο Wide Dynamic Range (WDR), HLC Ναη Αλεκηζηήξαο /Θεξκαληηθή αληίζηαζε Ναη / Ναη Mirror/Privacy/Sharpness On/Off Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 1000mA IR On Γηαζηάζεηο 105mm x 110mm x 230mm, Βάξνο 2.500g. 17

18 Θάκεξεο Θάκεξεο ηύπνπ Bullet True Day & Night with ICR Filter Θάκεξα Bullet True Day & Night CB-BDN200HB.600/3.5~16 Σηκή ιηαληθήο: 670 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: Νζο Προϊόν πζθεπή απεηθόληζεο: 1/3 Sony Super HAD II Color CCD (Winner5) Αλάιπζε: 600 TV Lines (Έγρξσκν), 700 TV Lines (Αζπξόκαπξν), Auto-Iris Διάρηζηε θσηεηλόηεηα: (F1.4/50IRE/Led off) IR Led: 100 pcs γηα απόζηαζε έσο 90κ. Φαθόο: Μεηαβιεηόο 3.5~16mm Βαζκόο πξνζηαζίαο: ΙΡ66 Αλαινγία ζνξύβνπ (S/N): Πεξηζζόηεξα από 52dB Έμνδνο Δηθόλαο: 1.0VP-P 75 Ohm Composite Ηζνξξνπία ιεπθνύ: ATW/AWC/Manual/Outdoor/Indoor Motion Detection / Mirror / Sharpness/Privacy: On/Off Super DNR/DIS/BLC: On/Off Ιεηηνπξγία Wide Dynamic Range (W.D.R.): Ναη Ιεηηνπξγία High Light Compensation (H.L.C.): Ναη OSD (On Screen Display): Ναη Αλεκηζηήξαο & Θεξκνζηάηεο: Ναη Σξνθνδνζία: 12V DC / 24V AC Θαηαλάισζε: 1.5A IR On (2.5A Heater & Blower On) Γηαζηάζεηο: 113mm(W) x 220mm(H) x 475mm(D) Βάξνο : 3Kg 18

19 Θάκεξεο Θάκεξεο ηύπνπ Dome κε ζηαζεξό θαθό Θάκεξα Dome NT-DMC01 Σηκή ιηαληθήο: 43 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/4 Color CCD Αλάιπζε 420 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 2 Lux Φαθόο ζηαζεξόο 3.6mm Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 45dB Έμνδνο Δηθόλαο 1.0VP-P 75 Ohm Composite Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 100mA. Γηαζηάζεηο Φ88 x 58mm, Βάξνο 160γξ. Θάκεξα Dome CB-1500/420 Σηκή ιηαληθήο: 80 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 420 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.1 Lux Φαθόο ζηαζεξόο 3.6mm Αλαινγία ζνξύβνπ (S/N) Πεξηζζόηεξα από 50dB Έμνδνο Δηθόλαο 1.0VP-P 75 Ohm Composite Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 150mA. Κηθξόθσλν Ναη, Γηαζηάζεηο Φ82 x 63mm. Βάξνο: 200g. Θάκεξα Dome DCP5436 Σηκή ιηαληθήο: 115 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 540 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.01 Lux Φαθόο ζηαζεξόο 3.6mm Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 54dB Έμνδνο Δηθόλαο 1.0VP-P 75 Ohm Composite Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 120mA. Γηαζηάζεηο: Φ100 x 78mm, Βάξνο: 300γξ. Θάκεξα Dome CB-1500EX/420 Σηκή ιηαληθήο: 130 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony ExView HAD Color CCD Αλάιπζε 420 TV Lines, Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.03 Lux Φαθόο ζηαζεξόο 3.6mm Αλαινγία ζνξύβνπ (S/N) Πεξηζζόηεξα από 50dB Έμνδνο Δηθόλαο 1.0VP-P 75 Ohm Composite Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 150mA. Κηθξόθσλν Ναη, Γηαζηάζεηο Φ82 x 63mm. Βάξνο: 200g. 19

20 Θάκεξεο Θάκεξεο ηύπνπ Dome κε ζηαζεξό θαθό Θάκεξα Dome CB-1500/540 Σηκή ιηαληθήο: 138 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 540 TV Lines Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.1 Lux Φαθόο ζηαζεξόο 3.6mm Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 50dB Έμνδνο Δηθόλαο 1.0VP-P 75 Ohm Composite Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 150mA. Κηθξόθσλν Ναη Γηαζηάζεηο Φ82 x 63mm Βάξνο: 200g. Θάκεξεο ηύπνπ Dome κε ζηαζεξό θαθό & IR Θάκεξα Dome CLD5436/540 Σηκή ιηαληθήο: 108 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 540 TV Lines Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0 Lux IR On Φαθόο ζηαζεξόο 3.6mm 23 IR Led γηα απόζηαζε πεξίπνπ 15κ. Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 54dB Έμνδνο Δηθόλαο 1.0VP-P 75 Ohm Composite Σξνθνδνζία 12V DC, Θαηαλάισζε 300mA. Γηαζηάζεηο Φ94 x 69mm. Βάξνο: 400γξ. Θάκεξεο ηύπνπ Dome κε θαθό κεηαβιεηήο εζηίαζεο (Varifocal) Θάκεξα Dome DCP5449 Σηκή ιηαληθήο: 126 Θσδηθόο Παξαγγειίαο: πζθεπή απεηθόληζεο 1/3 Sony Super HAD Color CCD Αλάιπζε 540 TV Lines Διάρηζηε θσηεηλόηεηα Φαθόο κεηαβιεηόο 4~9mm Αλαινγία ζήκαηνο/ζόξπβν (S/N) Πεξηζζόηεξα από 54dB Έμνδνο Δηθόλαο 1.0VP-P 75 Ohm Composite Σξνθνδνζία 12V DC Θαηαλάισζε 450mA Γηαζηάζεηο Φ118 x 106mm Βάξνο 450γξ. 20

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011

Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 Συστήματα Ασφαλείας Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 D&C ELECTRONCS BLOG Στην D&C ELECTRONICS θεωρούμε την επικοινωνία με τους συνεργάτες μας της βασικότερη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2ο Εξάμηνο 2012 Έκδοση 2.4.3

Κατάλογος Προϊόντων 2ο Εξάμηνο 2012 Έκδοση 2.4.3 Έκδοση 2.4.3 Κατάλογος Προϊόντων 2 ο Εξάμηνο 2012 Editorial Cubitech Στην Cubitech στοχεύουμε στην απόλυτη ικανοποίηση των συνεργατών και πελατών μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο συγκεκριμένος στόχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ

Διαβάστε περισσότερα

210 891 5005 - FAX: 210 891 5008).

210 891 5005 - FAX: 210 891 5008). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ: 210 891 5040-43 Fax: 210 891 5008 Καβούρι, 4 Αυγ 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27/2015 1. Η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

"#$ ' '!' %# % 2' $ %' 2013 ' 2.4.3

#$ ' '!' %# % 2' $ %' 2013 ' 2.4.3 2.4.3 2 2013 Editorial Cubitech Cubitech. -.... -. /.,,.,.,.,..,, -. 2 2013 Cubitech CCTV Alarm Access Control. : 6 Cubis N CubisNX Mini CubisIP Mini CubisNX.. : 52,, White Light, Fusion, Platinum..: 20

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικά DVR σειρά SMART

Καταγραφικά DVR σειρά SMART Καταγραφικά DVR σειρά SMART, Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο σε ποιότητα Half D1 (720x288) Αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο κια αποσυμπίεση 2X λειτουργία στην καταγραφή και την αναπαραγωγή Ψηφιακό zoom X2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ 05 Η

Διαβάστε περισσότερα

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP:

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP: CCTV Τιμοκατάλογος ΚΑΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΟ Κάμερες box, χωρίς φακό Επαγγελματικές κάμερες με πολύ υψηλή ανάλυση χωρίς φακό Wide Dynamic Range WDR (Εκτεταμένο Δυναμικό Εύρος) - Υψηλή ανάλυση 54-7 γραμμές TV

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης ΣΕΙΡΑ HIGH DEFINITION SDI ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ DVR & QUAD ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΘΟΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΚΙΤ CCTV Gruppo Fracarro ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιλογή καμερών Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής. Ιούνιος 2016

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής. Ιούνιος 2016 Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής Ιούνιος 2016 Συγκριτικός πίνακας νέων DVR Αυτόνομα DVR 1080N Κωδικός Analog Inputs Hybrid Mode (analog + IP) HDD Audio in/out Alarm in/out RS 485 Lan 10/100 USB 2.0 VGA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101 88. Χρηματοδότηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101 88. Χρηματοδότηση Αναλυτική Παρουσίαση Διαβούλευσης Τίτλος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Π/Υ 300.000 Π/Υ (χωρίς ΦΠΑ) 243.902,43 Στοιχεία Επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο Ντέμου Ελένη Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ email: argirisgotsis@hotmail.com www.artelectrical.webs.com ΚΛΔΙΣΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΦΗΦΙΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ SVR1204S MPEG4 Stand alone DVR, 4Display video, 100 fps Record50,

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM DS-2CE56C2P-IT3 DS-2CE16C2P-IT3 DS-2CE16C2P-IT5 Bullet 720 TVL High Resolution 1/3'' PICADIS, 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP KΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP Kατάλογος Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ...5 Κρυφές κάμερες...5 Κάμερες dome...5 Κάμερες bullet εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr 1 KIT ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ CCTV Dahua Dahua kits, από επιλεγμένα προιοντα Dahua. Καταγραφικά Ultra 960H realtime (που

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3"

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3" 8010002 KC-582B Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.05 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 V DC. Video Drive Auto Iris. C ή CS Mount. 76,16 8010001 ΜΚ-1320C Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.02 09:40:30 EET Reason: ΑΔΑ: 6ΩΣ9ΩΨ8-Λ52 ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV CCTV v13.8 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14 Αγ. Παρασκευή 153 42 web: www.ilka.gr Τηλέφωνο: 210-6071510 Fax: 210-6071599 Email: sales@ilka.gr Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.»

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Καλλούδης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας κάμερα. Οδηγίες Χρήσης

Νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας κάμερα. Οδηγίες Χρήσης Νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας κάμερα (ενσωματωμεένο OSD D/N Προαιρετικό) Οδηγίες Χρήσης Αντιστοιχεί σε κάμερες τύπου EOS-560 Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2009. Συστήματα Ασφαλείας

Κατάλογος Προϊόντων 2009. Συστήματα Ασφαλείας Κατάλογος Προϊόντων 2009 Συστήματα Ασφαλείας Κατάλογος Προϊόντων 2009 www.dc-electronics.net Περιεχόμενα Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης Σύστημα επιτήρησης NUUO 4 Αυτόνομα Καταγραφικά 9 Speed Dome κάμερες CNB

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑMΕΡΑ DAY/NIGHT 1/3 CCD SENSOR ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 540 TVLINES ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,006 LUX VARIFOCAL LENSES 3,8-10MM

ΚΑMΕΡΑ DAY/NIGHT 1/3 CCD SENSOR ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 540 TVLINES ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,006 LUX VARIFOCAL LENSES 3,8-10MM ΕΝΕΟ 1317IR SERIES CAMERA DAY / NIGHT - 1/3 CCD SENSOR ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 380 TVLINES ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,25LUX - 0,7LUX (ΧΩΡΙΣ IR) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 3.8MM Η 6MM LENS BUILT-IN DIGITAL SIGNAL PROCESSOR ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR Μοντέλα ΙCΝ-11P1-NW2.8 (1-megapixel) ΙCΝ-11P1-NW2.8-W (ασύρματη 1-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8 (2-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8-W (ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TV ACCESS CONTROL ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Safebuilding Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ: Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα: Συστήματα συναγερμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Τα τεχνικά εγχειρίδια περιέχουν ένα πλήθος συντομογραφιών που είναι απαραίτητο να μπορούμε να ερμηνεύουμε, έτσι ώστε να επιλέγουμε την κατάλληλη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕΛ 1 / 11 ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:ΓΕΝΙΚΑ... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... 3 1 η ΛΥΣΗ: Με ομοιωματα καμερων και ταμπελες...

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Compact Tripod. Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Πανί τύπου matte white. Gain 1.1 Διαγώνιος 100"

Compact Tripod. Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Πανί τύπου matte white. Gain 1.1 Διαγώνιος 100 Tripod-180 Compact Tripod Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Διαγώνιος 100" 1/3/2015 Tripod-215 180cm 180cm 115,00 Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Διαγώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr

Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr 1 3-ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, HDCVI, IP) Σε μία Μονάδα / 3 Τεχνoλογίες / Ταυτόχρονα Αναλογικό - HDCVI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV TURBO HD (HDTVI), 960H & IP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV TURBO HD (HDTVI), 960H & IP TURBO HD (), 960H & IP KΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Kατάλογος Ιούνιος 2016 SMART SOLUTIONS Smart IPC 4K Solutions High End NVRs Thermal Cameras Laser IPC ANPR People Counting ivms 5200 Mobile Solutions

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV ΕΠΙΛΟΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, HD-SDI & IP K Κατάλογος Mάιος 2014 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ OΡΟΙ ΚΑΤΑΛOΟ Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400. Οδηγίες Χρήσης

Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400. Οδηγίες Χρήσης Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400 Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδηγίες χρήσης Για να µπορείτε να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τις δυνατότητες της συσκευής - αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 Επώνυμα Συστήματα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCTV SYSTEMS Τα επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

2-Megapixel Day/Night PoE Outdoor Network Camera

2-Megapixel Day/Night PoE Outdoor Network Camera FCS-5042 Έκδοση υλικού (h/w): 1 2-Megapixel Day/Night PoE Outdoor Network Camera The LevelOne FCS-5042 is the perfect solution for day/night surveillance installations such as school campuses, railway

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα