ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...4 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΦΓ 138E-07 ) του έργου :«Ανά τυξη και Παραγωγική Λειτουργία Συστήµατος M.I.S. Βιο αθολογικών Εργαστηρίων Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ» 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ- ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 5.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 8. ΤΙΜΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ & ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 13. ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 14. ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 15. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 16. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 18. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 19. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 21. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 22. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α...19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

3 Στην Αθήνα σήµερα την 09 του µηνός 01/2013, ηµέρα Τετάρτη µεταξύ αφενός: α) του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υ ηρεσιών Υγείας ου εδρεύει στο Μαρούσι (Κηφισίας 39), νοµίµως εκ ροσω ούµενου α ό τον Πρόεδρο κύριο Πα αγεωργό ουλο Ελευθέριο καλούµενο εφεξής διά της συντετµηµένης λέξεως «ΕΟΠΥΥ», χάριν του ο οίου καταρτίζεται το αρόν και αφ ετέρου β) της εταιρείας Intrasoft International S.A. µε διακριτικό τίτλο Intrasoft International S.A. καλούµενη εφεξής «Ανάδοχος», η ο οία εκ ροσω είται νόµιµα α ό τον κύριο Κωτσή Αθανάσιο σύµφωνα µε το α ό ρακτικό του ιοικητικλού Συµβουλίου της µητρικής εταιρίας (σχετ. το 12349/ ΦΕΚ ό ως τρο ο οιήθηκε µε το 13416/ ΦΕΚ) Έχοντας υ όψη : Α. την κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε τη ο οία διεξήχθη ο διαγωνισµός και ιδιαίτερα: Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δα ανών του κράτους και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών» ό ως τρο ο οιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε ιτρο ής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005» To Π..60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών» ό ως τρο ο οιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε ιτρο ής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005 Αναλογικά τις διατάξεις του Π 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισµός ροµηθειών του ηµοσίου». Το Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υ ουργείου Ανά τυξης». Τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υ ηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Ν. 3886/10. Τις διατάξεις του Π..266/89 «Οργανισµός του ΙΚΑ» ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει σήµερα. Το άρθρο 5 του Ν.861/79 ερί αρµοδιοτήτων του.σ. και του ιοικητή του ΙΚΑ. Ν. 3918/2011 «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Β. Τις α οφάσεις Τη µε αρ.π1/1105/ εγκύκλιο του Υφυ ουργού Ανά τυξης «Εφαρµογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις ροµηθειών». Τη µε αρ. 301/39/ α όφαση.σ. του ΙΚΑ για έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού και της σχετικής ίστωσης. Την 13349/363/Φ10021/ α όφαση της Γ.Γ.Κ.Α. Τη µε αριθµ. Λ36/Γ/12/ α όφαση του ιοικητή ΙΚΑ ερί µετάθεσης της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ο ο οίος είχε ροκηρυχθεί µε τη Λ30/Γ/23/ διακήρυξη, ροκειµένου να γίνει συνολική ε ανεξέταση του θέµατος. Τη Λ30/ΠΥ/1/ ροκήρυξη µε ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού την Τη µε αριθ. ρωτ. Λ36/ΠΥ/36/ α όφαση του ιοικητή του ΙΚΑ ερί µαταίωσης και ε ανάληψης του εν λόγω διαγωνισµού µε ε ανέλεγχο των όρων και των ροδιαγραφών της ροκήρυξης. Τη Λ30/ΠΥ10/ Προκήρυξη του ΙΚΑ, µε αντικείµενο την ε ιλογή αναδόχου για την υλο οίηση του έργου «Ανά τυξη και Παραγωγική Λειτουργία Συστήµατος M.I.S. Βιο αθολογικών Εργαστηρίων Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ» (εφεξής «το Σύστηµα») µε ηµεροµηνία διενέργειας την

4 Την υ αριθµ. Λ36/ΠΥ/19/ α όφαση του ιοικητή του ΙΚΑ σύµφωνα µε την ο οία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το α οτέλεσµα του ανοικτού ιαγωνισµού της Την υ αριθµ. 337/40/ Α όφαση.σ. ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε την ο οία ο ΕΟΠΥΥ αιτήθηκε έκ τωση ε ί του συµβατικού τιµήµατος. Την υ αριθµ. PS/13532/SP/sp/ Ε ιστολή της Αναδόχου µε την ο οία αντα οκρίνεται στο ανωτέρω αίτηµα. Την υ αριθµ. 487/49/ Α όφαση.σ. ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε την ο οία η ροσφερόµενη έκ τωση γίνεται α οδεκτή. Τη µε αριθµ. ΑΑΥ Μ450/ α όφαση ανάληψης υ οχρέωσης (Α Α:Β434ΟΞ7Μ-Ω Φ) συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία α οδεκτά τα κάτωθι : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το αντικείµενο του Έργου συνίσταται στην «Ανά τυξη και Παραγωγική Λειτουργία Συστήµατος M.I.S. Βιο αθολογικών Εργαστηρίων Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ», σύµφωνα µε τον τρό ο, τους όρους και τις ροϋ οθέσεις ου εριγράφονται στην υ ό στοιχεία Λ30/ΠΥ10/ Προκήρυξη του ΙΚΑ, στην υ. αριθµ. Λ36/ΠΥ/19/ κατακυρωτική α όφαση του ιοικητή του ΙΚΑ, στην υ αριθµ. 487/49/ Α όφαση.σ. ΕΟΠΥΥ στην α ό Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Ειδικότερα : Το Σύστηµα MIS καλύ τει µεγάλο εύρος αναγκών ε ιχειρηµατικής ανάλυσης και διαχείρισης Ε ιχειρησιακής ληροφορίας µε κύριο στόχο την υ οβοήθηση της διοίκησης στη λήψη α οφάσεων. Στην ερί τωση του ΕΟΠΥΥ µ ορούν να αραχθούν ληροφορίες για στοιχεία κίνησης των ασθενών / ασφαλισµένων, στοιχεία δα ανών, στοιχεία διαχείρισης ανθρώ ινων όρων, κλ. Η διαχείριση ενός MIS συστήµατος καλύ τει ε ίσης τις ανάγκες όλων των ε ι έδων ιεραρχίας, καθώς είναι σε θέση να αρέχει το ε ί εδο ανάλυσης ου α αιτείται σε κάθε ε ί εδο (τµήµα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση, ιοίκηση). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη αρούσα αράγραφο αρουσιάζεται µία κατά το δυνατό συνο τική α οτύ ωση του συνόλου των α αιτήσεων της αναθέτουσας αρχής α ό τον ανάδοχο. Τα ακόλουθα δεν εξαντλούν τις ανάγκες του έργου, οι ο οίες εριγράφονται ε ακριβώς καθ όλο το κείµενο της ροκήρυξη και θα εριγράφουν αναλυτικά µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού στο τελικό σχέδιο σύµβασης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Με την εφαρµογή του MIS συστήµατος, µεγάλος όγκος δεδοµένων ου ροέρχονται α ό διαφορετικές ηγές και έχουν διαφορετική διαµόρφωση (format) µ ορούν να συγκεντρωθούν, να αναλυθούν και να αρουσιαστούν γρήγορα και µε εριεκτικό τρό ο σε στελέχη ου έχουν την α οστολή να εισηγούνται ή/και να λαµβάνουν α οφάσεις. Η εφαρµογή MIS συστηµάτων καλύ τει µεγάλο εύρος αναγκών ε ιχειρηµατικής ανάλυσης. Στην ερί τωση του ΕΟΠΥΥ (και ειδικότερα των Βιο αθολογικών Εργαστηρίων Μονάδων Υγείας) µ ορούν να αραχθούν ληροφορίες για στοιχεία εξετάσεων ου διενεργούνται (αριθµός, είδος κλ ), στοιχεία δα άνης εξετάσεων, στοιχεία διαχείρισης 4

5 ανθρώ ινων όρων, κλ. Η διαχείριση ενός MIS συστήµατος καλύ τει ε ίσης τις ανάγκες όλων των ε ι έδων ιεραρχίας, καθώς είναι σε θέση να αρέχει το ε ί εδο ανάλυσης ου α αιτείται σε κάθε ε ί εδο. Το MIS του ΕΟΠΥΥ θα στηριχθεί στην τροφοδοσία του µε τα δεδοµένα των ε ιµέρους βάσεων δεδοµένων του ΕΟΠΥΥ (και κυρίως α ό το σύστηµα LIS των Βιο αθολογικών Εργαστηρίων). Τονίζεται ότι σε στατιστικές αναλύσεις και αναφορές ιατρικού χαρακτήρα, καθώς και ό ου αλλού α αιτείται, το σύστηµα θα ρέ ει να είναι σε θέση να διατηρεί την ανωνυµία των δεδοµένων αναφοράς και να καθιστά αδύνατο τον ροσδιορισµό των ασθενών στους ο οίους αυτά αντιστοιχούν. Πρέ ει να αναφερθεί ότι το Σύστηµα αυτό θεωρείται ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας για τον ΕΟΠΥΥ και α οτελεί το ορατό α οτέλεσµα όλων των λοι ών Υ οσυστηµάτων, τα ο οία και α οτελούν τη βάση του. Οι χρήστες του συστήµατος χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Τελικοί χρήστες (End-users). Είναι η κατηγορία των χρηστών ου αράγει τις συνήθεις αναφορές. Α οτελούν την λειοψηφία των χρηστών και ανήκουν οργανικά σε διάφορα λειτουργικά τµήµατα των µονάδων του ΕΟΠΥΥ. Αναλυτές (Power users analysts). Είναι η κατηγορία των χρηστών η ο οία αράγει αναφορές (συνήθως αρκετά ιο σύνθετες) κατά αραγγελία. ιαχειριστές (Administrators). Η κατηγορία αυτή αντι ροσω εύει το ανώτερο ε ί εδο ρόσβασης καθώς οι χρήστες αυτοί θα ρυθµίζουν τα δικαιώµατα ρόσβασης στο υ οσύστηµα και θα διαχειρίζονται τις αραµέτρους του υ οσυστήµατος. Ο τρό ος µε τον ο οίο τα δεδοµένα αυτά θα αρουσιάζονται στους χρήστες, (η διαµόρφωση των αναφορών (format του reporting), κτλ.), τα αντίστοιχα αρεχόµενα έντυ α, καθώς ε ίσης και ο τρό ος εξαγωγής των δεδοµένων αυτών, ειδικά στις ερι τώσεις ό ου α αιτούνται ειδικού τύ ου αναφορές θα εριγραφούν αναλυτικά στο τελικό σχέδιο σύµβασης σύµφωνα µε την ροσφορά του αναδόχου. Ε ι λέον, το σύστηµα θα ρέ ει να αρέχει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες να ορίσουν και να δηµιουργήσουν ad hoc δείκτες α ό τα διαθέσιµα δεδοµένα. Με βάση τις τωρινές οργανωτικές ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, εκτιµάται ότι χρήστες του υ οσυστήµατος MIS θα είναι ερί ου σαράντα (40). Το Σύστηµα θα εγκατασταθεί σε 24 Βιο αθολογικά Εργαστήρια τα ο οία ανήκουν στις αρακάτω µονάδες Υγείας: 1. Ν.Μ.Υ. Αθηνών 2. Ν.Μ.Υ. Αλεξανδρού ολης 3. Ν.Μ.Υ. Βόλου 4. Ν.Μ.Υ. Ηρακλείου 5. Ν.Μ.Υ. Ιωαννίνων 6. Ν.Μ.Υ. Καρδίτσας 7. Τ.Μ.Υ. Π. Αξιού 8. Ν.Μ.Υ. Κοζάνης 9. Ν.Μ.Υ. Λάρισας 10. Ν.Μ.Υ. Πατρών 11. Ν.Μ.Υ. Πειραιά 12. Ν.Μ.Υ. Σερρών 13. Ν.Μ.Υ. Χαλκίδας 14. Τ.Μ.Υ. 25 ης Μαρτίου 15. Τ.Μ.Υ. Αγ. Αναργύρων 16. Τ.Μ.Υ. Αµαρουσίου 17. Τ.Μ.Υ. Καλλιθέας 18. Τ.Μ.Υ. Νέας Ιωνίας 19. Τ.Μ.Υ. Νέου Κόσµου 5

6 20. Τ.Μ.Υ. Νίκαιας 21. Τ.Μ.Υ. Περιστερίου 22. Τ.Μ.Υ. Τούµ ας 23. Ν.Μ.Υ. Θεσσαλονίκης (Το ικό Ιατρείο Αγ. ηµητρίου) 24. Κ.Π.Ι. Αλεξανδρού ολης Οι δείκτες ου κατ ελάχιστον θα ρέ ει να αρακολουθεί το Σύστηµα (ανά µονάδα χρόνου) είναι: 1. Αριθµός ασθενών ου εξυ ηρετήθηκαν στα εργαστήρια 2. Αριθµός δειγµατοληψιών 3. Αριθµός α οτελεσµάτων 4. Αριθµός αναλύσεων 5. Προέλευση εξετάσεων (α ό άλλη ΜΥ, Ασφαλιστικό Ταµείο, Ιατρό) 6. Κινητικότητα ασφαλισµένων µεταξύ χώρου κατοικίας και Μονάδων Υγείας 7. Αριθµός αραγγελιών για εξετάσεις ου δεν εξυ ηρετήθηκαν 8. Αριθµός εξετάσεων και δειγµάτων ου εστάλησαν σε άλλες µονάδες 9. Αριθµός διαγνωστικών εξετάσεων ανά γιατρό 10. Χρόνος α όδοσης α οτελέσµατος ανά εξέταση 11. Αριθµός ραντεβού ανά αριθµό ροσερχόµενων 12. Αριθµός αναλύσεων ανά αναλυτή 13. Αριθµός α οτελεσµάτων ανά αναλυτή 14. Αριθµός α οτελεσµάτων ανά αριθµό αναλύσεων 15. Κόστος αντιδραστηρίων ανά α οτέλεσµα 16. Κόστος αντιδραστηρίων ανά ανάλυση 17. Συνολικό κόστος λειτουργίας αναλυτή 18. Συνολικό κόστος λειτουργίας του εργαστηρίου 19. ηµογραφικοί δείκτες (.χ. σχέση ανδρών γυναικών, ηλικιακές οµάδες ασφαλισµένων κ.α.). 20. Ε ιδηµιολογικούς δείκτες (.χ. λι ιδαιµικό ροφίλ, λοιµώξεις κ.α.) 2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ) Το λογισµικό, αναφέρεται στην ανά τυξη λογισµικού Πληροφοριακού Συστήµατος MIS για τα Βιο αθολογικά Εργαστήρια Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, µε βάση την α οδεδειγµένη εµ ειρία του αναδόχου α ό αρόµοια έργα ου έχει υλο οιήσει. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αραµετρο οιήσει / ανα τύξει το λογισµικό, ροκειµένου οι λειτουργίες του να εξυ ηρετούν τις ιδιαιτερότητες των λειτουργιών και διαδικασιών των Βιο αθολογικών Εργαστηρίων των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ ό ως αυτές εριγράφονται στην αράγραφο 1.2 «Λειτουργικές Προδιαγραφές» του Μέρους Γ της ροκήρυξης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εγκατάσταση του λογισµικού του Συστήµατος σε κάθε νέο υ ολογιστικό σύστηµα, δηλ. τους servers και τα PCs των Εργαστηρίων και της Κεντρικής Υ ηρεσίας του ΕΟΠΥΥ. Ε ίσης εγκατάσταση ο οιοδή οτε άλλο α αραίτητο λογισµικό (λειτουργικό, διαχείρισης βάσης δεδοµένων κλ ) ου θα εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του Συστήµατος. Τέλος α αιτούνται µε αυτή την υ ηρεσία να γίνουν και οι σωστές ρυθµίσεις και διαµόρφωση του λογισµικού για την ολοκλήρωση του συστήµατος. 6

7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Προµήθεια και εγκατάσταση του α αραίτητου εξο λισµού για τη λειτουργία του συστήµατος ο ο οίος είναι: Εξυ ηρετητές Βάσεων εδοµένων Εφαρµογών και Web Ένα χώρο α οθήκευσης (backup) Σαράντα (40) σταθµοί εργασίας Ένας (1) εκτυ ωτής έγχρωµος Α3 Ένα (1) fax ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παροχή Υ ηρεσιών Υ οστήριξης ιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος µε σκο ό τη διενέργεια ελέγχων λειτουργίας του συστήµατος σύµφωνα µε τις α αιτήσεις. Έλεγχοι ου αφορούν την σωστή εκτέλεση όλων των λειτουργικών ενεργειών και διε αφών µεταξύ των διαφορετικών λογισµικών και υλικών, έλεγχοι των back-up και recovery διαδικασιών καθώς και µέτρων ασφάλειας. Είναι ουσιαστικό να ε ιδειχθεί η ικανότητα του συστήµατος να διαχειριστεί τα α αιτούµενα φορτία ληροφορίας, και να λειτουργεί µέσα σε α οδεκτά λαίσια ως ρος την ταχύτητα α όκρισης ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε ανεξέταση καλής λειτουργίας του συστήµατος, εφαρµογή τελικών ρυθµίσεων, σύµφωνα µε τις υ οδείξεις και τις αρατηρήσεις της ιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος. 2.3.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Υ οστήριξη Χρηστών 2 ου ΕΠΙΠΕ ΟΥ (HELP DESK) Τηλεφωνική υ οστήριξη όλων των χρηστών, σε κάθε ρόβληµα ου ίσως αρουσιαστεί κατά την διάρκεια της ιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος Υ οστήριξη Χρηστών 3 ου Ε ι έδου (On Site) Ε ί τό ου υ οστήριξη όλων των χρηστών σε κάθε ρόβληµα ου ίσως αρουσιαστεί κατά την ιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος Υ οστήριξη Συστηµάτων (System Administration) Υ οστήριξη χρηστών διαχείρισης, σε οτιδή οτε ροβλήµατα αφορούν τη ιαχείριση του Συστήµατος (System Administration) κατά την ιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να αρέχει υ ηρεσίες εκ αίδευσης του ροσω ικού της του ΕΟΠΥΥ η ο οία θα αφορά τόσο την χρήση των λογισµικών συστηµάτων όσο και του εξο λισµού. Η µεθοδολογία και το ρόγραµµα εκ αίδευσης ρέ ει να είναι λήρως τεκµηριωµένο και δεν θα ρέ ει να είναι λιγότερο α ό 10 ώρες ανά εκ αιδευόµενο Αναλυτική εριγραφή της ροσφερόµενης εκ αίδευσης αρατίθεται στο Παράρτηµα Β της αρούσας. ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο Ανάδοχος θα αρέχει άρτια καταρτισµένο και εκ αιδευµένο Προσω ικό για την υλο οίηση της υ οστήριξης αραγωγικής λειτουργίας, η ο οία θα διαρκέσει καθ όλη τη 7

8 διάρκεια της ιλοτικής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει ένα (1) εξειδικευµένο στέλεχος το ο οίο θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα στο χώρο ό ου θα λειτουργεί το σύστηµα MIS, ε ί τέσσερις συνεχούς µήνες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υ ηρεσίες τεχνικής υ οστήριξης και συντήρησης α οτελούν σηµαντικό αράγοντα ε ιτυχίας του έργου καθώς έρχονται να ε ιλύσουν κρίσιµα ζητήµατα τεχνικής φύσεως και διαχρονικής ανά τυξης των ροσφεροµένων εφαρµογών και εξο λισµού. Οι Υ ηρεσίες τεχνικής υ οστήριξης αρέχονται µε την υ ογραφή του ρωτοκόλλου οριστικής αραλαβής βάση σύµβασης τεχνικής υ οστήριξης και καλύ τουν ερίοδο 12 µηνών δωρεάν εγγύησης και ακολούθως ενταετή ερίοδο συντήρησης, µε µηδενικό τίµηµα ιασφάλιση Καλής Λειτουργίας Εξο λισµού και Λογισµικού Συστηµάτων Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας εξο λισµού (αυτού ου θα ροσφερθεί στο λαίσιο του αρόντος έργου) και λογισµικού συστηµάτων ορίζονται κατ ελάχιστον τα αρακάτω, τα ο οία θα ροσφερθούν α ό τον ανάδοχο, και στα ο οία συµ εριλαµβάνονται ό οτε α αιτείται και αντίστοιχες υ ηρεσίες α ό τους ε ιµέρους κατασκευαστές ροµηθευτές των ροσφερόµενων ροϊόντων: Προλη τική συντήρηση του εξο λισµού (hardware) Ο Ανάδοχος θα καθορίσει την συχνότητα µε την ο οία εκτιµά ότι ρέ ει να διενεργούνται α ό εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς οι α αραίτητες ρυθµίσεις και εσωτερικοί καθαρισµοί του εξο λισµού, καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι των ευαίσθητων εξαρτηµάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς ροβλήµατα και µε το µικρότερο δυνατό αριθµό βλαβών. Η ρολη τική συντήρηση ρέ ει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ έτος. Οι αρεµβάσεις ρολη τικής συντήρησης θα ρογραµµατίζονται α ό κοινού α ό τον ανάδοχο και τον ΕΟΠΥΥ ώστε να δηµιουργούν την ελάχιστη δυνατή ενόχληση στην κανονική λειτουργία του Συστήµατος Α οκατάσταση των βλαβών λειτουργίας του εξο λισµού (hardware) Με τον όρο αυτό εννοούνται οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) ου α αιτείται να εκτελεστούν στον εξο λισµό (hardware) ροκειµένου να α οκατασταθούν οι ροϋ οθέσεις για την οµαλή λειτουργία τους µετά την εµφάνιση σχετικού ροβλήµατος. Ενδεικτικά, οι ενέργειες αυτές µ ορεί να εριλαµβάνουν τον έλεγχο (ο τικό, ηλεκτρονικό, ή άλλο), τις ρυθµίσεις, την αροχή και εφαρµογή των α αραίτητων ανταλλακτικών ή υ οµονάδων (units), τον καθαρισµό τους, αν α αιτείται, σε συνάρτηση µε τον τύ ο και τις συνθήκες χρήσης του εξο λισµού. Ο χρόνος αντα όκρισης δεν µ ορεί να είναι µεγαλύτερος των 2 ωρών και ο χρόνος α οκατάστασης δεν µ ορεί να είναι µεγαλύτερος των 24 ωρών Βελτιώσεις, αράδοση - εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού συστήµατος Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αρέχει συντήρηση Λογισµικού Συστήµατος. Στα λαίσια αυτής της συντήρησης είναι υ οχρεωµένος να α οκαθιστά ροβλήµατα του λογισµικού (bugs), να εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις και να τεκµηριώνει τις αλλαγές σε σχέση µε την ροηγούµενη έκδοση (σε χάρτινη και ηλεκτρονική µορφή). Ο ΕΟΠΥΥ µ ορεί να α αιτήσει α ό τον ανάδοχο συµ ληρωµατική αρουσίαση των λεονεκτηµάτων ου ροσφέρει η νέα έκδοση και των ιθανών ροβληµάτων ου θα δηµιουργήσει η τυχόν εγκατάστασή της. 8

9 Για νέες εκδόσεις η εγκατάσταση των ο οίων α αιτεί αναβάθµιση του εξο λισµού, ο Ανάδοχος θα δεσµεύεται ότι θα συνεχίζει την υ οστήριξη της αλιάς έκδοσης για τουλάχιστον 24 µήνες µετά την αναγγελία της νέας. Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να γνωστο οιεί γρα τώς στον ΕΟΠΥΥ όλες τις νέες εκδόσεις και τα κύρια χαρακτηριστικά τους σε διάστηµα το ολύ δύο (2) µηνών α ό την ανακοίνωσή τους α ό τον κατασκευαστή. Εφόσον ο ΕΟΠΥΥ α οφασίσει να ροχωρήσει στην εγκατάσταση των νέων εκδόσεων και το γνωρίσει εγγράφως στον ανάδοχο, ο Ανάδοχος, µετά α ό ροηγούµενη σχετική συνεννόηση µε τον ΕΟΠΥΥ, είναι υ οχρεωµένος το αργότερο εντός 4 µηνών α ό την α όφαση του ΕΟΠΥΥ, να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων στον εξο λισµό για τον ο οίο ροορίζονται, ο ουδή οτε και αν αυτός είναι εγκατεστηµένος. Ο Ανάδοχος ρέ ει εξάλλου να καθορίσει τον τρό ο µε τον ο οίο θα εγκαθίστανται οι νέες εκδόσεις (µέσω ηλεκτρονικής διανοµής [downloading], µε τη βοήθεια µαγνητικών µέσων κλ.) ανάλογα µε τον ροορισµό τους. Σε ερί τωση ου η εγκατάσταση νέας έκδοσης του λογισµικού συστήµατος συνε άγεται την ανάγκη ε εµβάσεων στο λογισµικό εφαρµογών ου δεν ε ιφέρουν µεταβολές στην αρχιτεκτονική του Συστήµατος, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να ραγµατο οιήσει τις ε εµβάσεις αυτές χωρίς ρόσθετη ε ιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ. Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων θα ρέ ει να γίνεται κατά τρό ο ου να δηµιουργεί την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην κανονική λειτουργία του φορέα, κατά ροτίµηση εκτός ωραρίου. Οι νέες εκδόσεις εριλαµβάνουν τόσο τις Εκδόσεις Συντήρησης, όσο και τις Νέες Κύριες Εκδόσεις, έστω και αν αυτές χαρακτηρίζονται ως νέο ροϊόν Βελτιώσεις, αράδοση - εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού και εφαρµογών Για κάθε νέα έκδοση του λογισµικού εφαρµογών ου θα ανα τυχθεί στο µέλλον, θα αρέχεται στο φορέα τόσο ο ηγαίος (µόνο για τις εφαρµογές λογισµικού ή τµήµατα αυτών ου θα ανα τυχθούν στο λαίσιο του αρόντος έργου και ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ), όσο και ο εκτελέσιµος κώδικας (σε ηλεκτρονική µορφή) καθώς και λήρης τεκµηρίωση των αλλαγών σε σχέση µε την ροηγούµενη έκδοση (σε χάρτινη και ηλεκτρονική µορφή). Για κάθε νέα έκδοση του λογισµικού συστήµατος ή εφαρµογών µορφής «ακέτου» θα αρέχεται στο φορέα ο εκτελέσιµος κώδικας (σε ηλεκτρονική µορφή) καθώς και λήρης τεκµηρίωση των αλλαγών σε σχέση µε την ροηγούµενη έκδοση (σε χάρτινη και ηλεκτρονική µορφή). Και στις δύο ανωτέρω ερι τώσεις, ο φορέας µ ορεί να α αιτήσει α ό τον ανάδοχο συµ ληρωµατική αρουσίαση των λεονεκτηµάτων ου ροσφέρει η νέα έκδοση και των ιθανών ροβληµάτων ου θα δηµιουργήσει η τυχόν εγκατάστασή της. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της εγκατάστασης των νέων εκδόσεων, σε λήρη και οµαλή λειτουργία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την ολοκλήρωση του έργου έχει ροβλεφθεί χρονοδιάγραµµα δέκα (10) µηνών. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει το αρα άνω χρονοδιάγραµµα. Σύµφωνα µε τους αρα άνω χρονικούς εριορισµούς, ροβλέ εται η ολοκλήρωση του έργου σε µέγιστο χρονικό διάστηµα δέκα (10) µηνών, µε ροσδιορισµό των αρακάτω σταδίων: Στάδιο Έργο Χρόνος Υλο οίησης 9

10 Α Στάδιο (2 µήνες) Μελέτη Εφαρµογής / Ανάλυση Α αιτήσεων Β Στάδιο (3 µήνες) Ανάλυση, σχεδιασµός και ανά τυξη λογισµικού, εγκατάσταση Γ Στάδιο (1 µήνας) Εγκατάσταση Εξο λισµού / Λογισµικού και εκ αίδευση Στάδιο (4 µήνες) οκιµαστική - Πιλοτική Λειτουργία, Υ οστήριξη Χρηστών και αραγωγική λειτουργία 1 2 ος µήνας 3 ος 5 ος µήνας 6 ος µήνας 7 10 ος µήνας Η αροχή των ε ιµέρους υ ηρεσιών α ό τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται χρονικά, µετά α ό κοινή συµφωνία και υ ό την ροϋ όθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου και ικανο οιούνται οι υ οχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ έναντι τρίτων. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα αρατίθεται στο Παράρτηµα Β. 6.1.ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Ο Ανάδοχος θα αραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, στα λαίσια του Έργου τις ακόλουθες µελέτες και εγχειρίδια: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο Ανάδοχος θα ρέ ει, µετά την υ ογραφή της σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών α ό την έναρξη του έργου, να καταρτίσει λε τοµερή µελέτη σχεδιασµού και εγκατάστασης του Συστήµατος (Μελέτη Εφαρµογής), ώστε να εξειδικεύσει ορισµένα στοιχεία της ροσφοράς του και να αντιµετω ίσει διάφορα θέµατα σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των Βιο αθολογικών Εργαστηρίων των µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ. Κατά τη διάρκεια της µελέτης εφαρµογής θα α οσαφηνιστούν όλα τα ζητήµατα σχετικά µε τη µελέτη και το σχεδιασµό του συστήµατος ό ως: της τελικής αρχιτεκτονικής του ληροφοριακού συστήµατος του αναγκαίου εξο λισµού για τη λειτουργία του συστήµατος (ε έκταση βελτίωση υφιστάµενης υ οδοµής) της αναγκαίας δικτυακής υ οδοµής (ε έκταση βελτίωση υφιστάµενης υ οδοµής) των κωδικο οιήσεων ου θα χρησιµο οιηθούν (εφόσον δεν οριστούν σαφώς α ό τον ΕΟΠΥΥ) της διασυνδεσιµότητας και των τελικών σεναρίων διασύνδεσης µε τα άλλα συστήµατα της ε ικαιρο οίησης στοιχείων της ροσφοράς του υ οψηφίου Αναδόχου. Ε ίσης, ο Ανάδοχος: Θα αραδώσει στον ΕΟΠΥΥ τον λήρη εννοιολογικό σχεδιασµό των ληροφοριακών συστηµάτων όλων των τµηµάτων έργου (διαγράµµατα οντοτήτων ροών entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήµατος, ρόλοι χρηστών, ροβλήµατα διασυνδέσεων εφαρµογών, χρήση ρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδοµένων, κλ ). Προτείνεται να χρησιµο οιηθούν διεθνή ρότυ α µοντελο οίησης ό ως τα UML, IDEF0, κλ. Θα εξετάσει το ε ί εδο των βασικών χρηστών και θα ροσαρµόσει ανάλογα τη µέθοδο, τους όρους, το ρόγραµµα και το υλικό της βασικής εκ αίδευσης των βασικών χρηστών, καθώς και θα ροτείνει αναλυτική µέθοδο µεταφοράς τεχνογνωσίας στα αρµόδια στελέχη του ΕΟΠΥΥ

11 Θα καταγράφει τις α αιτήσεις σε ασφάλεια δεδοµένων και έλεγχο ρόσβασης χρηστών βάσει αρµοδιοτήτων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο Ανάδοχος θα ρέ ει να αραδώσει τα αναλυτικά εγχειρίδια χρηστών (στα Ελληνικά) του Συστήµατος ριν την έναρξη της εκ αίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ανάδοχος θα ρέ ει να αραδώσει τα αναλυτικά εγχειρίδια χρηστών του Εξο λισµού ριν την έναρξη της εκ αίδευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7- ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η διάρκεια υλο οίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) µηνών α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της Σύµβασης. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα αρατίθεται στο Παράρτηµα Β της αρούσας. Η αροχή των ε ιµέρους υ ηρεσιών α ό τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται χρονικά, µετά α ό κοινή συµφωνία και υ ό την ροϋ όθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου και ικανο οιούνται οι υ οχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ έναντι τρίτων. 7.1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Αναθέτουσα Αρχή θα δηµιουργήσει Οµάδα Έργου ου θα αναλάβει την ευθύνη του συντονισµού µε τις λοι ές υ ηρεσίες, την αρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου και τον έλεγχο της οιότητας των Παραδοτέων. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την διοικητική αρακολούθηση του Προσω ικού του Αναδόχου ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος έχει αρουσιάσει λε τοµερές σχέδιο οργάνωσης, διοίκησης, υλο οίησης και αρακολούθησης του Έργου το ο οίο εριλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β της αρούσας. Ε ίσης έχει υ οβάλλει οργανόγραµµα και λε τοµερή εριγραφή αρµοδιοτήτων της Οµάδας ου θα υλο οιήσει το Έργο, στο ο οίο θα συµ εριλαµβάνεται και ε ιγραµµατικό λαίσιο αρµοδιοτήτων και υ οχρεώσεων και για τους τοµείς ευθύνης ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα µε την ροή εργασιών και το χρονοδιάγραµµα εργασιών. Με την ε ιφύλαξη των ειδικότερα αναφεροµένων στις Ενότητες του Μέρους Β της Προκήρυξης, εάν η αραλαβή, ροσωρινή ή οριστική, κά οιου α ό τα αραδοτέα δεν ραγµατο οιηθεί µέσα στον ροσδιορισµένο χρόνο, θεωρείται ότι η αραλαβή, ροσωρινή ή οριστική, συντελέσθηκε αυτοδίκαια και εκδίδεται σχετική α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής ροκειµένου να καταβληθεί στον Ανάδοχο το κατά ερί τωση συµβατικό αντάλλαγµα. Ανεξάρτητα α ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη αραλαβή, η αξιολόγηση και δοκιµασία του αραδοτέου ραγµατο οιούνται α ό ε ιτρο ή ου συγκροτείται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην ο οία δεν µετέχουν τα µέλη της υ άρχουσας ε ιτρο ής και, σε ερί τωση ου το αραδοτέο α οδειχθεί α ορρι τέο ή αρουσιάζει 11 11

12 α οκλίσεις α ό τα ροβλε όµενα στη Σύµβαση, ο Ανάδοχος υ όκειται στις ροβλε όµενες α ό τη Σύµβαση κυρώσεις ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Η αραλαβή του Έργου θα γίνει α ό Ε ιτρο ή Παραλαβής του ΕΟΠΥΥ, σε διακεκριµένα στάδια ως εξής: Παραλαβή Μελέτης Εφαρµογής / Ανάλυσης Α αιτήσεων (τέλος 2 ου µήνα) Προσωρινή Παραλαβή Συστήµατος (τέλος 5 ου µήνα) Ολοκλήρωση Εκ αιδευτικού Προγράµµατος (τέλος 6 ου µήνα) Οριστική Παραλαβή Συστήµατος (τέλος 10 ου µήνα) Κάθε αραλαβή θα ιστο οιείται µε ρωτόκολλο της Ε ιτρο ής Παραλαβής, το ο οίο θα εκδίδεται εντός έντε (5) ηµερών α ό την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών οι ο οίες ορίζονται στη συνέχεια. Σε ερί τωση ου η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ή / και η έκδοση των ρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής δεν ραγµατο οιούνται για λόγους ου δεν ανάγονται στον Ανάδοχο, οι εκάστοτε αραλαβές ε έρχονται αυτοδίκαια µε την αρέλευση των αντιστοίχων ροθεσµιών. Σε ερί τωση ου το αραδοτέο α οδειχθεί α ορρι τέο ή αρουσιάζει α οκλίσεις α ό τα ροβλε όµενα στη Σύµβαση, ο Ανάδοχος υ όκειται στις ροβλε όµενες α ό τη Σύµβαση κυρώσεις ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Προσωρινή Παραλαβή του Συστήµατος, θα ραγµατο οιηθεί α ό την Ε ιτρο ή Παραλαβής, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, µε την ολοκλήρωση και µετά την εγκατάσταση, µετά α ό σχετική έγγραφη ειδο οίηση του Αναδόχου, κατά την ο οία ελέγχονται οι τεχνικές ροδιαγραφές του Εξο λισµού και του Λογισµικού, στο σύνολο των Σηµείων Εγκατάστασης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Οριστική Παραλαβή του Συστήµατος, θα ραγµατο οιηθεί α ό την Ε ιτρο ή Παραλαβής, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, µε την ολοκλήρωση του Έργου ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η οριστική αραλαβή των Υ ηρεσιών Εκ αίδευσης θα ραγµατο οιηθεί µε τη λήξη της εκ αίδευσης του συνόλου των χρηστών του Συστήµατος ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή ε ί µέρους ροβλε όµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό ε ιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστηµα 2 µηνών και στις ερι τώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφορο οίηση του χρονοδιαγράµµατος ως ρος τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της ροθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην ερί τωση ου η εκτέλεση της Σύµβασης ή ε ί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή ρόκειται να καθυστερήσει για λόγους ου δεν ανάγονται σε εριοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην ερί τωση αυτή ο Ανάδοχος συνυ οβάλλει λήρη και λε τοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του καθώς και µελέτης ε ι τώσεων και το αίτηµα εξετάζεται α ό την Αναθέτουσα Αρχή η ο οία α οφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και όση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδο οιεί σχετικά γρα τώς τον Ανάδοχο

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΤΙΜΗΜΑ Το τίµηµα ανέρχεται σε Τριακόσιες Ενενήντα Εννιά Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Εννιά Ευρώ και Ενενήντα Έξι Λε τά ( ,96 ) λέον ΦΠΑ. Η ανάλυση του συµβατικού τιµήµατος αρατίθεται στο Παράρτηµα Α της αρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο τρό ος ληρωµής είναι ο ακόλουθος: (i). Χορήγηση έντοκης ροκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) ε ί του Συµβατικού Τιµήµατος χωρίς να υ ολογίζεται ο Φ.Π.Α., µετά την υ ογραφή της Σύµβασης, µε κατάθεση ισό οσης εγγύησης ροκαταβολής ου θα είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα. (ii). Xορήγηση ενδιάµεσης ληρωµής σαράντα τοις εκατό (40%) ε ί του Συµβατικού Τιµήµατος χωρίς να υ ολογίζεται ο Φ.Π.Α., µετά το έρας των εργασιών του 5ου µήνα και µετά το τέλος της φάσης Β του χρονοδιαγράµµατος της αραγράφου 1.5 του Μέρους Γ της αρούσης. (iii). Χορήγηση του υ ολοί ου της συµβατικής αξίας (30%), µε τον αναλογούντα στη συνολική αξία ΦΠΑ, µε την ολοκλήρωση του Έργου και την ραγµατο οίηση της τελευταίας, σύµφωνα µε το ρόγραµµα υλο οίησης της οριστικής αραλαβής, του συνόλου του έργου. Όλες οι ληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την ροσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών ου ροβλέ ονται α ό τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο ληρωµής και σε χρόνο ροσδιοριζόµενο α ό την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Οι κρατήσεις ε ί του Συµβατικού Τιµήµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι ληρωµές θα γίνονται σε βάρος του τακτικού ροϋ ολογισµού της Αναθέτουσας Αρχής. Ως ρος τα δικαιολογητικά ληρωµής και λοι ά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π..118/07). ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υ αριθµ. 794/ /Β / εγγυητική ε ιστολή της Εθνικής Τρά εζας της Ελλάδας ου καλύ τει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. του συµφωνούµενου µε την αρούσα έργου. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης ε ιστρέφεται µε την οριστική ( οιοτική και οσοτική) αραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των εκατέρωθεν α αιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα α ό το όργανο το ο οίο την εκδίδει και του τύ ου ου εριβάλλεται ρέ ει να είναι α ολύτως σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΑΡΘΡΟ 11 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σε ερί τωση µη εκτέλεσης του έργου εκ µέρους του αναδόχου εντός του συµβατικού χρόνου, ό ως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της αράτασης ου χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π..118/2007, ε ιβάλλονται, εκτός των τυχόν ροβλε οµένων κατά ερί τωση κυρώσεων και οι κυρώσεις ου 13 13

14 ροβλέ ονται α ό το άρθρο 32 του Π..118/2007. Το οσό της οινικής ρήτρας, υ ολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση ου εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ου δεν υ ερβαίνει το ¼ του µέγιστου ροβλε όµενου χρόνου αράτασης, οσοστό 1% ε ί της συµβατικής αξίας της οσότητας ου αραδόθηκε εκ ρόθεσµα. Εάν κατά τον υ ολογισµό του χρόνου αράδοσης ροκύ τει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Β) Για καθυστέρηση ου εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα α ό το ¼ µέχρι και το ½ του µέγιστου ροβλε όµενου α ό το άρθρο 32 του Π..118/2007 χρόνου αράτασης, οσοστό 3% ε ί της συµβατικής αξίας της οσότητας ου αραδόθηκε εκ ρόθεσµα. Γ) Για καθυστέρηση ου υ ερβαίνει το αρα άνω ½, οσοστό 5% ε ί της συµβατικής αξίας της οσότητας ου αραδόθηκε εκ ρόθεσµα. Τα αρα άνω κατά ερί τωση οσοστά υ ολογίζονται ε ί της συµβατικής αξίας των εκ ρόθεσµα αραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ. Σε ερί τωση ου εµφανισθούν ε ανειληµµένα ροβλήµατα στην υλο οίηση του ανατιθέµενου έργου, τα ο οία κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ οφείλονται εν όλω ή εν µέρει στην ληµµελή εκτέλεση των υ οχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΠΥΥ, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του κατά ερί τωση αρµοδίου οργάνου, δικαιούται να ροβεί σε κατά τωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. Ειδικές κατά ερί τωση ρήτρες ροβλέ ονται και στο ΜΕΡΟΣ Β της Προκήρυξης για ληµµελή εκτέλεση ειδικών όρων και υ οχρεώσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ & ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ο ανάδοχος θα λάβει κάθε ρόσφορο µέτρο και θα ροκαλέσει για την λήψη αντίστοιχων µέτρων εκ µέρους κάθε υ εργολάβου του υ οσχόµενος και εγγυόµενος ρος τον ΕΟΠΥΥ ότι κάθε α ασχολούµενος ή καθ οιονδή οτε τρό ο αναµειγνυόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το Έργο θα τηρεί την υ οχρέωση ίστης και εχεµύθειας ρος τον ΕΟΠΥΥ ως εάν ο ΕΟΠΥΥ ήταν ο εργοδότης του, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: εν θα ροβαίνει σε ο οιαδή οτε βλα τική ενέργεια α ό ρόθεση ή ο οιουδή οτε βαθµού αµέλεια ου ε ενεργεί ή είναι δυνατόν να ε ενεργήσει στην λειτουργία της Σύµβασης, του έργου ή στα υλικά ή ηθικά συµφέροντα του ΕΟΠΥΥ. Θα κρατεί µυστική και δεν θα γνωστο οιεί ρος οιονδή οτε τρίτο κάθε µία και όλες τις ληροφορίες, στοιχεία ή δεδοµένα ου είναι δυνατόν να γνωρίζει ή εριέλθουν σε γνώση του εξ αιτίας ή αφορµής των υ ηρεσιών ου αρέχει τηρώντας εχεµύθεια και α όρρητο για κάθε τέτοια ληροφορία, στοιχείο ή δεδοµένο εκτός εάν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος ρητά, έγγραφα και ειδικά το ε ιτρέψει. Θα τηρεί υ οχρέωση ίστης και µη κατάχρηση εµ ιστοσύνης ιδιαίτερα αν κατέχει διευθυντική ή εµ ιστευτική θέση. Σε ερί τωση ο οιασδή οτε τέτοιας αραβάσεως, ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να α αιτήσει α οκατάσταση της βλάβης ή ζηµιάς και την α οζηµίωσή του στρεφόµενο, κατ ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υ αίτιου ή υ όχρεου ρος α οζηµίωση. Ο ανάδοχος δεν δύναται να ροβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την ροηγούµενη συναίνεση του ΕΟΠΥΥ, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υ οχρεώσεις του α έναντι στον ΕΟΠΥΥ και δεν δεσµεύει τον ΕΟΠΥΥ, µε κανένα τρό ο, χωρίς την ροηγούµενη γρα τή του συναίνεση. ΑΡΘΡΟ 13. ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υ ό στενή έννοια (α λά ή συνήθη) στη νοµότυ η εκ λήρωση των αναλαµβανοµένων α ό αυτόν υ οχρεώσεων σε εκτέλεση της Σύµβασης

15 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την εκ λήρωση των συµβατικών τους υ οχρεώσεων, στο µέτρο ου η αδυναµία εκ λήρωσης οφείλεται σε εριστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του εδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του αναδόχου. Ο ανάδοχος, ε ικαλούµενος υ αγωγή της αδυναµίας εκ λήρωσης υ οχρεώσεών του σε γεγονός ου εµ ί τει στην ροηγούµενη αράγραφο, οφείλει να γνωστο οιήσει και ε ικαλεσθεί ρος τον ΕΟΠΥΥ τους σχετικούς λόγους και εριστατικά εντός α οσβεστικής ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α ό τότε ου συνέβησαν, ροσκοµίζοντας τα α αραίτητα α οδεικτικά στοιχεία. Ο ΕΟΠΥΥ υ οχρεούται να α αντήσει εντός είκοσι (20) εραιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου διαφορετικά µε την άροδο ά ρακτης της ροθεσµίας τεκµαίρεται η α οδοχή του αιτήµατος. ΑΡΘΡΟ 14. ΕΥΘΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ Λόγω ή ε ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου δε δηµιουργείται καµιά έννοµη σχέση µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ροσω ικού του αναδόχου ή των υ εργολάβων του ου α ασχολούνται στο έργο ούτε και µεταξύ του αναδόχου ή των υ εργολάβων του και του ροσω ικού του ΕΟΠΥΥ. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το ροσω ικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ όλη τη συµβατική διάρκεια του έργου και να µεριµνά ό ως οι υ εργολάβοι και λοι οί συνεργάτες του να ράξουν το ίδιο. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα ου θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, της ροσφοράς του, της ροκήρυξης και του νόµου, αλλιώς θα εφαρµοστούν οι διαδικασίες ου ροβλέ ονται α ό τις κείµενες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 15.ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ροσφορά, η σύµβαση και τα λοι ά έγγραφα ε ικοινωνίας του αναδόχου µε τον ΕΟΠΥΥ θα γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ο ουδή οτε και ο οτεδή οτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης α αιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση α ό ή/ και ρος τα ελληνικά, για την ε ικοινωνία του αναδόχου µε τον ΕΟΠΥΥ, θα εξασφαλίζονται µε φροντίδα, δα άνη και ευθύνη του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 16. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αρούσα τίθεται σε ισχύ α ό την υ ογραφή της και θα διαρκέσει για δέκα (10) µήνες και ειδικότερα α ό έως ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Κανένας εκ των συµβαλλοµένων δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή µερικά την Σύµβαση ή τις εξ αυτής ηγάζουσες υ οχρεώσεις του ρος οιονδή οτε χωρίς την ροηγούµενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωµα είσ ραξης χρηµατικών οσών καταβλητέων α ό τον ΕΟΠΥΥ µε βάση τους όρους της σύµβασης σε Τρά εζα της ε ιλογής του ου λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµο οιήσει ή αναθέσει την εκτέλεση του Έργου ή τµήµατος αυτού σε οιονδή οτε τρίτο λην των Υ εργολάβων ου αναγράφονται στην ροσφορά του και µόνο για το τµήµα του Έργου ου εκεί αναφέρεται. Ο Ανάδοχος δικαιούται ή να αντικαταστήσει Υ εργολάβο ή να χρησιµο οιήσει και άλλον υ εργολάβο (ή και να υ οκαταστήσει εαυτόν στη θέση Υ εργολάβου) µόνο εφ όσον ο νέος υ εργολάβος ληροί κατά έγγραφη ρητή διαβεβαίωση και τεκµηρίωση του Αναδόχου τουλάχιστον αντίστοιχες ή ανάλογες ροϋ οθέσεις τεχνογνωσίας και υ οδοµής. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται ν αρνηθεί τέτοια αντικατάσταση µόνο εφ όσον ο ροτεινόµενος υ εργολάβος δεν ληροί α οδεδειγµένα τις ανωτέρω ροϋ οθέσεις. Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να ζητήσει α ό τον Ανάδοχο την αντικατάσταση Υ εργολάβου ή φυσικού ροσώ ου εµ λεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου, ο δε Ανάδοχος υ οχρεούται 15 15

16 ρος τούτο υ ό την α αραίτητη ροϋ όθεση ότι ο ΕΟΠΥΥ ε ικαλείται βάσιµους και αιτιολογηµένους για το αίτηµά του λόγους. ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος µ ορεί να αναθέσει ο οιοδή οτε µέρος του έργου σε τρίτους µόνο στην ερί τωση ου αυτό έχει αναφερθεί ρητά στην ροσφορά και έχει εριγραφεί στην Σύµβαση. Οι υ εργολάβοι δεν α οκτούν ο οιαδή οτε συµβατική σχέση µε τον ΕΟΠΥΥ. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις ράξεις, αραλείψεις και αµέλειες των υ εργολάβων και των εκ ροσώ ων ή των υ αλλήλων τους, ό ως ακριβώς και για τις ράξεις, αραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκ ροσώ ων ή των υ αλλήλων του. Ο ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υ εργολάβο σε ερί τωση διακο ής της συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµο οιήσει και άλλον υ εργολάβο, µόνο εφ όσον ο νέος υ εργολάβος αντα οκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια ε ιλογής ου ίσχυσαν για την ανάθεση του έργου. Προκειµένου να συνάψει νέα υ εργολαβία, ο ανάδοχος α αιτείται να έχει τη γρα τή άδεια του Σ του ΕΟΠΥΥ. Τα τµήµατα τα ο οία καλύ τει η υ εργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υ εργολάβου κοινο οιούνται στον ΕΟΠΥΥ, µαζί µε έγγραφη τεκµηρίωση του αναδόχου α ό την ο οία ρέ ει να ροκύ τει ότι ο υ εργολάβος αντα οκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια ε ιλογής ου ίσχυσαν για την ανάθεση του έργου. Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να ζητήσει α ό τον ανάδοχο την αντικατάσταση υ εργολάβου ή φυσικού ροσώ ου εµ λεκοµένου στην εκτέλεση του έργου ου, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν αντα οκρίνεται στις α αιτήσεις του έργου, ο δε ανάδοχος υ οχρεούται στην ερί τωση αυτή να αντα οκριθεί στην α αίτηση του ΕΟΠΥΥ, σε εύλογο χρονικό διάστηµα ου θα συµφωνηθεί α ό κοινού ότι α αιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Σε κάθε ερί τωση, την λήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει α οκλειστικά ο ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η σύµβαση τρο ο οιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, ρος τούτο, τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Ο ΕΟΠΥΥ, µε την ε ιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά ερί τωση α αιτούµενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει α ό τον ανάδοχο συµ ληρωµατικές υ ηρεσίες α ό τις ροβλε όµενες στην αρούσα, στην ερί τωση ου αυτό α οδειχθεί α αραίτητο για την ολοκλήρωση της υλο οίησης του έργου ή για την κάλυψη νέων αναγκών ου είναι ιθανό να ροκύψουν και ο ανάδοχος, στην ερί τωση αυτή, υ οχρεούται στην υλο οίηση του συµ ληρωµατικού αυτού έργου, σε χρόνο και µε τρό ο ου θα συµφωνηθεί α ό κοινού. Το συµ ληρωµατικό έργο θα υλο οιηθεί µε το κατά ερί τωση ροτεινόµενο στην ροσφορά κόστος, ή µε κόστος ου θα συµφωνηθεί, εφ όσον ο ανάδοχος, τεκµηριωµένα, α αιτήσει διαφορετικό τίµηµα ου, άντως, σε καµία ερί τωση δεν θα υ ερβαίνει το ροτεινόµενο στην ροσφορά κατά οσοστό µεγαλύτερο του 10%. ΑΡΘΡΟ 20. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση ενδεικτικά σε ο οιαδή οτε α ό τις ακόλουθες ερι τώσεις: α) Ο ανάδοχος δεν υλο οιεί το έργο µε τον τρό ο ου ορίζεται στη σύµβαση. β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υ εργολαβικά χωρίς την άδεια του ΕΟΠΥΥ. γ) Ο ανάδοχος τωχεύσει, τεθεί υ ό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν ράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των εριουσιακών του στοιχείων

17 δ) Εκδίδεται τελεσίδικη α όφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του ε αγγέλµατός του. Τα α οτελέσµατα της καταγγελίας ε έρχονται α ό την εριέλευση στον ανάδοχο της εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, Ο ΕΟΠΥΥ δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες α ό τις ερι τώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτό) ροθεσµία θερα είας της αραβάσεως, ο ότε τα α οτελέσµατα της καταγγελίας ε έρχονται αυτόµατα µε την άροδο της ταχθείσας ροθεσµίας, εκτός εάν το ΕΟΠΥΥ γνωστο οιήσει εγγράφως ρος τον ανάδοχο ότι θεωρεί την αράβαση θερα ευθείσα. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της σύµβασης, ο ΕΟΠΥΥ βεβαιώνει την αξία του αρασχεθέντος µέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Ο ΕΟΠΥΥ αναστέλλει την καταβολή ο οιουδή οτε οσού ληρωτέου σύµφωνα µε την σύµβαση ρος τον ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υ οχρεώσεων και οι εγγυητικές ε ιστολές κατα ί τουν. Για τους ρόσθετους λόγους έκ τωσης του αναδόχου εκτός των ροβλε οµένων στο Π..118/2007, εφαρµόζονται οι έννοµες συνέ ειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 22. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το λήρες και α οκλειστικό δικαίωµα χρήσης ε ί των ροϊόντων λογισµικού, ου ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής ή ροσαρµόσει µε ο οιοδή οτε τρό ο και µορφή σε εκτέλεση του έργου, τόσο σε µεµονωµένους υ ολογιστές όσο και σε δίκτυο, χρήσεως µε κάθε τρό ο αυτόνοµης οικονοµικής εκµετάλλευσης, αρακολούθησης και µελέτης του ρογράµµατος του λογισµικού, µεταβιβάζεται στον ΕΟΠΥΥ για λήρη και α όλυτη χρήση. Για το µέχρι τη µεταβίβαση χρονικό διάστηµα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούνται να µεταβιβάσει η αραχωρήσει σε τρίτους άδεια χρήσης όλου ή µέρους του ως άνω λογισµικού. Ο Ανάδοχος, σε κάθε ερί τωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµο οιήσει, χωρίς εριορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) ου θα α οκτήσει κατά την εκτέλεση του έργου, σε αρόµοια έργα ου τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδή οτε τρίτου. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει την ευθύνη για την διαφύλαξη α ό αντιγραφές των ροϊόντων λογισµικού ου έχει στην κατοχή του κατά τους όρους της αρούσας. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροβεί µε δικές του δα άνες και µέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές του εξο λισµού, αντικαταστάσεις λογισµικού και σε κάθε άλλη α αραίτητη ή ρόσφορη ενέργεια όταν αυτές ε ιβάλλονται για την ροστασία των δικαιωµάτων τρίτων ροσώ ων, ου α οδεδειγµένα ισχυρίζονται ως έχουν δικαίωµα ε ' αυτών ή όταν ο ΕΟΠΥΥ εµ οδίζεται στην χρήση τους λόγω α οδεδειγµένης ύ αρξης δικαιωµάτων τρίτων ροσώ ων ε αυτών, αρέχοντας ροϊόντα ίδιας φύσης, α όδοσης και λειτουργίας, για το ροϊόντα ου ο ΕΟΠΥΥ θα εξαγοράσει και µετά την εξαγορά. Σε ερί τωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά του ΕΟΠΥΥ για ο οιοδή οτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα ε ί του λογισµικού ή του εξο λισµού, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να ειδο οιήσει αµέσως και γρα τά τον Ανάδοχο και να του αράσχει όλες τις δυνατές ληροφορίες για την αναγκαία υ εράσ ιση της υ όθεσης ώστε να αντιµετω ισθεί λήρως η διαδικαστική διεκδίκηση του τρίτου. Σε κάθε ερί τωση, ο Ανάδοχος φέρει όλες τις δα άνες διεξαγωγής της υ όθεσης είτε αυτή διεξάγεται στο όνοµά του, είτε στο όνοµα του ΕΟΠΥΥ (µε δικούς του νοµικούς αραστάτες ή άλλους) είτε και στο όνοµα αµφοτέρων ό ως ε ίσης και κάθε θετική ζηµιά ή άλλη δα άνη ου είναι δυνατόν να υ οστεί ο ΕΟΠΥΥ, για το ροϊόντα ου ο ΕΟΠΥΥ θα εξαγοράσει και µετά την εξαγορά. ΑΡΘΡΟ 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η σύµβαση ου θα υ ογραφεί διέ εται α ό το Ελληνικό ίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής ίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών

18 Κάθε διαφορά ου θα ροκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών σχετικά µε την ερµηνεία ή εκτέλεση της σύµβασης ή εξ' αφορµής αυτής, θα ε ιλύεται α ό τα στην Αθήνα εδρεύοντα δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - ροσφυγές υ οβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία ου ροβλέ εται α ό το άρθρο 15 του Π..118/07 και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών ροµηθειών και υ ηρεσιών», ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Ν. 3886/10. Η αρούσα σύµβαση α οτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο και διέ εται α ό τις διατάξεις του Ν. 2362/95 "Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου του κράτους" άρθρο 82-85, καθώς και τις διατάξεις του Π.. 60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών» ό ως τρο ο οιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε ιτρο ής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005» καθώς και τις διατάξεις του Ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/ ) «ερί δικαστικής ροστασίας κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών ροµηθειών και υ ηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665ΕΟΚ», ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Ν. 3886/10. ΑΡΘΡΟ 25..ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Η αρούσα σύµβαση α οτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: Α. Τη µε αριθµό Λ36/ΠΥ/19/ α όφαση κατακύρωσης ό ως διαµορφώθηκε µε τις υ αριθµ. 487/49/ και 549/52/ Α οφάσεις.σ. ΕΟΠΥΥ Β. Την α ό ροσφορά του Αναδόχου ό ως διαµορφώθηκε µε την υ αριθµ. PS/13532/SP/sp/ Ε ιστολή του. Γ. Την Λ30/ΠΥ10/ ροκήρυξη και κατισχύει αυτών λην καταδήλων σφαλµάτων ή αραδροµών ή αραλείψεων. Η αρούσα σύµβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα. Η αρούσα Σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υ ογράφτηκε νόµιµα α ό τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) αντίτυ α και έλαβαν α ό ένα ο καθένας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον ΕΟΠΥΥ Για την Εταιρεία Intrasoft Internatioonal S.A. Ο Πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο Νόµιµος Εκ ρόσω ος Αθανάσιος Κωτσής 18 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 19 19

20 α/α Τύ ος Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας ΣΥΝΟΛΟ Α Εξο λισµός A.1 Database Servers 1.1 S26361-K1344-V201 PY RX300S6 8x2.5 gold PSU, 'Rack based server 19" (2U), BU without τεµάχιο , ,32 processor and RAM, incl. 1 hot plug power supply module, 5 hot plug fans redundant; RMK optional; dual systemboard for Xeon DP processor and 18 slots for unbuffered or registered DDR3 ECC RAM as Standard- or Low Voltage; irmc 2 onboard server management incl. graphics controller and 10/100MBit Service LAN port, 2 Gbit Ethernet LAN onboard, Modular 8-Port RAID Controller optional; 8 drive bays for hot plug 2.5" SAS/SATA HDs; ServerView Suite Software Pack incl. ServerStart, ServerBooks, management software and updates 1.2 S26361-F3277-E200 Intel Xeon E5503 2C/2T 2.00 GHz 4 MB τεµάχιο 2 218,91 437, S26361-F3604-E515 8 GB DDR MHz PC rg d τεµάχιο 4 209,03 836, S26361-F3269-E2 DVD-RW supermulti slimline SATA τεµάχιο 2 31,08 62, S26361-F4482-E514 HD SAS 6G 146GB 15K HOT PL 2.5" EP 300 τεµάχιο 4 228,81 915, S26361-F3554-E8 RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) τεµάχιο 2 108,75 217, S26361-F3270-E201 SCSI Ctrl U320 1ch int/ext PCIe lp τεµάχιο 2 120,05 240, S26361-F3306-E201 FC Ctrl 4GBit/s LPe1150 MMF LC LP τεµάχιο 4 504, ,84 20

21 1.9 S26361-F3610-E201 Eth Ctrl 2x1Gbit PCIe x4 D2735 Cu lp τεµάχιο 2 87,58 175, S26361-F2735-E101 RMK-F1_1-2U Server τεµάχιο 2 45,20 90, S26361-F2735-E7 Cable magmt. for 19" PC- Rack τεµάχιο 2 21,20 42, S26113-F555-E10 Power Supply Module 800W gold hp τεµάχιο 2 115,81 231,62 B.2 Rack & Console 2.1 S26361-F3327-L42 SME Rack 42 U, 1000mm deep, 700mm wide τεµάχιο 1 539,52 539, S26361-F2735-L300 Starter-kit 1 for SME rack τεµάχιο 1 77,68 77, S26361-F2262-L40 Socket strip 1x 10 plugs τεµάχιο 3 63,71 191, S26361-F2293-L801 Console switch KVM S2-0801, 1U τεµάχιο 1 446,93 446, D:FCKAB-OM3- C05L-L FC-Kabel OM3, MMF, 5m, LC/LC 8Gbit/s τεµάχιο 20 28,16 563, S26361-F2293-L202 Console switch KVM S2 adapter USB-VGA τεµάχιο 7 62,23 435, S26361-F2293-L20 Console switch cable KVM-S2 CAT5 2 m τεµάχιο 7 8,89 62,23 21

22 2.8 S26361-K1329-V200 RC24 17" TFT 1U US English, 'Rack console RC24 with 17" TFT monitor and slide-in unit, keyboard with touchpad, RMK+cable arm, VGA, PS/2, USB 3m cables, manual CD, 1280 x 1024 (SXGA) B.3 Application Servers τεµάχιο 1 857,50 857, S26361-K1344-V201 PY RX300S6 8x2.5 gold PSU, 'Rack based server 19" (2U), BU without τεµάχιο , ,32 processor and RAM, incl. 1 hot plug power supply module, 5 hot plug fans redundant; RMK optional; dual systemboard for Xeon DP processor and 18 slots for unbuffered or registered DDR3 ECC RAM as Standard- or Low Voltage; irmc 2 onboard server management incl. graphics controller and 10/100MBit Service LAN port, 2 Gbit Ethernet LAN onboard, Modular 8-Port RAID Controller optional; 8 drive bays for hot plug 2.5" SAS/SATA HDs; ServerView Suite Software Pack incl. ServerStart, ServerBooks, management software and updates. 3.2 S26361-F3277-E200 Intel Xeon E5503 2C/2T 2.00 GHz 4 MB τεµάχιο 2 218,91 437, S26361-F3604-E515 8 GB DDR MHz PC rg d τεµάχιο 4 209,03 836, S26361-F3269-E2 DVD-RW supermulti slimline SATA τεµάχιο 2 31,08 62, S26361-F4482-E514 HD SAS 6G 146GB 15K HOT PL 2.5" EP 300 τεµάχιο 4 228,81 915, S26361-F3554-E8 RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) τεµάχιο 2 108,75 217, S26361-F3270-E201 SCSI Ctrl U320 1ch int/ext PCIe lp τεµάχιο 2 120,05 240, S26361-F3306-E202 FC Ctrl 2x4GBit/s LPe11002 MMF LC LP τεµάχιο 2 772, , S26361-F2735-E101 RMK-F1_1-2U Server τεµάχιο 2 45,20 90,40 22

23 3.10 S26361-F2735-E7 Cable magmt. for 19" PC- Rack τεµάχιο 2 21,20 42, S26113-F555-E10 Power Supply Module 800W gold hp τεµάχιο 2 115,81 231,62 B.4 Web Servers 4.1 S26361-K1344-V201 PY RX300S6 8x2.5 gold PSU, Rack based server 19" (2U), BU without τεµάχιο , ,32 processor and RAM, incl. 1 hot plug power supply module, 5 hot plug fans redundant; RMK optional; dual systemboard for Xeon DP processor and 18 slots for unbuffered or registered DDR3 ECC RAM as Standard- or Low Voltage; irmc 2 onboard server management incl. graphics controller and 10/100MBit Service LAN port, 2 Gbit Ethernet LAN onboard, Modular 8-Port RAID Controller optional; 8 drive bays for hot plug 2.5" SAS/SATA HDs; ServerView Suite Software Pack incl. ServerStart, ServerBooks, management software and updates. 4.2 S26361-F3277-E200 Intel Xeon E5503 2C/2T 2.00 GHz 4 MB τεµάχιο 2 218,91 437, S26361-F3604-E513 2 GB DDR MHz PC rg s τεµάχιο 4 60,74 242, S26361-F3269-E2 DVD-RW supermulti slimline SATA τεµάχιο 2 31,08 62, S26361-F4482-E514 HD SAS 6G 146GB 15K HOT PL 2.5" EP 300 τεµάχιο 4 228,81 915, S26361-F3554-E8 RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) τεµάχιο 2 108,75 217, S26361-F3270-E201 SCSI Ctrl U320 1ch int/ext PCIe lp τεµάχιο 2 120,05 240, S26361-F3306-E202 FC Ctrl 2x4GBit/s LPe11002 MMF LC LP τεµάχιο 2 772, ,08 23

24 4.9 S26361-F2735-E101 RMK-F1_1-2U Server τεµάχιο 2 45,20 90, S26361-F2735-E7 Cable magmt. for 19" PC- Rack τεµάχιο 2 21,20 42, S26113-F555-E10 Power Supply Module 800W gold hp τεµάχιο 2 115,81 231,62 B.5 Storage Area Network & SAN switches 5.1 FTS:ET06F22AG Eternus DX60 BASE 2x FC Controller 4G2P, 'ETERNUS DX60 Base- System with two FC Controllers τεµάχιο , , FTS:ETCRYPTOFF switch off possibility of encryption τεµάχιο 1 14,12 14, FTS:ETLSA4HAG DX SAS HD 450GB 15k τεµάχιο 6 388, ,34 B.6 FC - Switches 6.1 D:FCSW-5100DX-24P FC-Switch /40Port, incl. TR, EF ('Fibre Channel switch with 40 τεµάχιο , ,84 ports 24 active ports Web Tools, Zoning, Full Fabric, Enhanced Group Management, Extended Fabric, Trunking, Fabric Watch upgrade to 32 or 40 ports by activating the port license ) 6.2 D:FCSW-SW5100-FW Fabric Watch 5100 (included) τεµάχιο 1 0,00 0, D:FCSW-SW5100-LD Long Distance Bundle 5100 EF (included) τεµάχιο 1 0,00 0, D:FCSW-SW5100-TR Trunking 5100 (included) τεµάχιο 1 0,00 0, D:FCSFP-B-MM4G SFP Multi Mode Fibre, 4 Gb/s 150 m τεµάχιο 32 49, ,76 B.7 Backup/Antivirus Server 24

25 7.1 S26361-K1344-V201 PY RX300S6 8x2.5 gold PSU, 'Rack based server 19" (2U), BU without τεµάχιο , ,66 processor and RAM, incl. 1 hot plug power supply module, 5 hot plug fans redundant; RMK optional; dual systemboard for Xeon DP processor and 18 slots for unbuffered or registered DDR3 ECC RAM as Standard- or Low Voltage; irmc 2 onboard server management incl. graphics controller and 10/100MBit Service LAN port, 2 Gbit Ethernet LAN onboard, Modular 8-Port RAID Controller optional; 8 drive bays for hot plug 2.5" SAS/SATA HDs; ServerView Suite Software Pack incl. ServerStart, ServerBooks, management software and updates. 7.2 S26361-F3277-E200 Intel Xeon E5503 2C/2T 2.00 GHz 4 MB τεµάχιο 1 218,91 218, S26361-F3604-E513 2 GB DDR MHz PC rg s τεµάχιο 2 60,74 121, S26361-F3269-E2 DVD-RW supermulti slimline SATA τεµάχιο 1 31,08 31, S26361-F4482-E514 HD SAS 6G 146GB 15K HOT PL 2.5" EP 300 τεµάχιο 2 228,81 457, S26361-F3554-E8 RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) τεµάχιο 1 108,75 108, S26361-F3270-E201 SCSI Ctrl U320 1ch int/ext PCIe lp τεµάχιο 1 120,05 120, S26361-F3306-E202 FC Ctrl 2x4GBit/s LPe11002 MMF LC LP τεµάχιο 1 772,54 772, S26361-F2735-E101 RMK-F1_1-2U Server τεµάχιο 1 45,20 45, S26361-F2735-E7 Cable magmt. for 19" PC- Rack τεµάχιο 1 21,20 21, S26113-F555-E10 Power Supply Module 800W gold hp τεµάχιο 1 115,81 115,81 25

26 B.8 Tape Library 8.1 FTS:LT60JFF1U ETERNUS LT60,1xLTO-4HH FC, 24f48 Slot, 'Tape Library with 24 τεµάχιο , ,06 cartridge slots, integrated Barcode Reader and one LTO-4 Half Height (HH) FC-drive License upgradeable from 24 up to 36, 48 Slots (4 cartridge magazine per 12 cartridge already installed) Upgradeable with up to 3 x HH LTO-4 FC-drive (4 drives maximum) - Memory capacity until to 38,4/ 76,8 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release - Device connection of changer and drive via FC connecting - LTO4 FC-drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading. Can be installed into a four height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges and Ethernet Cable (1,5m) is already included 8.2 FTS:LT60JZ224E ETERNUS LT60 LTO-4HH FC assem. Dr τεµάχιο , , D:CL-LTO2-FJ-01L LTO cleaning cartridge Fuji with label τεµάχιο 2 50,37 100, D:CR-LTO4-FJ-12L 12 LTO4 data cartridge Fuji random label τεµάχιο 2 343,71 687,42 B.9 Σταθµοί Εργασίας 9.1 S26361-K1003-V500 ESPRIMO P3721 E-Star5, 'Base unit, µatx system board D2942, Intel τεµάχιο , ,25 ih55 chipset with max. 16GB address space, 4x DIMM slots DDR MHz (dual channel technology, needs the same memory capacity in each channel), graphics (Intel HD graphics)/ audio Realtek ALC663/ LAN (10/100/1000) on board, 4 slots (2x PCI, 1x PCI Express 2.0 x16, 1x PCI Express x4 (mech. x8)), 5 drive bays (2x 5.25" externally accessible; 3x 3.5", thereof 1x externally accessible), 4x serial ATA II ports, 300W wide range power supply (main switch), optical USB scroll mouse. Interfaces: 1x serial external, 1x parallel internal, 2x PS/2, 6x USB 2.0 rear, 4x USB 2.0 internal, 2x USB 2.0 in front, 1x VGA, 1x DVI, audio (3x rear, 2x in front), 1x LAN RJ S26361-F4010-E550 Core i3-550 τεµάχιο , ,50 26

27 9.3 S26361-F4401-E2 2GB DDR τεµάχιο 50 26, , S26361-F3535-E545 ATI Radeon HD MB τεµάχιο 25 44, , S26361-F3420-E510 DVD SuperMulti SATA τεµάχιο 25 17,35 433, S26361-F3212-E100 HDD SATA II 250GB 7.2k τεµάχιο 25 33,35 833, S26361-F2542-E34 Parallel Interface τεµάχιο 25 1,34 33, S26361-F2930-E102 Country kit (INT, power cord EU) τεµάχιο 25 4,00 100, S26381-K551-E491 KB400 PS2 black GR/GB τεµάχιο 25 6,14 153, S26361-F2009-E253 License EU/MM - Windows 7 Professional τεµάχιο , , S26361-F2009-E653 REC-DVD Win7 Professional 64 All MuLi τεµάχιο 25 1,34 33, S26361-F2109-E453 Win7 Pro64 EM-SE+Office2010s τεµάχιο 25 1,34 33, S26361-F1818-E893 Nero 9 Essentials XL τεµάχιο 25 2,67 66, S26361-F2007-E901 Drivers&Utilities DVD (VISTA/7) ESPRIMO τεµάχιο 25 1,34 33,50 27

28 9.15 RUN:K1330-V160 Display E19-5 τεµάχιο , , S26391-F7139-L4 HS P2000 Vibra Headset τεµάχιο 25 24,50 612, Κάλυµµα ληκτρολογίου τεµάχιο 25 2,36 59, USB Floppy Diskette Drive τεµάχιο 25 41, , Patch Cord UTP RJ45-RJ45 1m CAT5e τεµάχιο 25 1,77 44, Patch Cord UTP RJ45-RJ45 3m CAT5e τεµάχιο 25 2,95 73,75 B.10 Εκτυ ωτής Laser 10.1 OKI C821DN Color Printer, A3, 1200x600, Network, duplex τεµάχιο , , Black Toner τεµάχιο 2 68,24 136, Cyan Toner τεµάχιο 2 161,18 322, Magenta Toner τεµάχιο 2 161,18 322, Yellow Toner τεµάχιο 2 161,18 322,36 B.11 Fax 11.1 OKI FAX170 τεµάχιο 1 339,82 339, Black Toner τεµάχιο 1 75,30 75,30 B.12 LAN Switches 12.1 AT-9424Ts Switch 24-port 10/100/1000T managed Basic Layer 3 switch with 4 combo SFP bays and optional dedicated stacking ports B.13 Load Balancers 13.1 Load Balancer 340 Barracuda Load Balancer340: Throughput 950Mbps, 35 Real Server Support SSL Offloading/Acceleration 150 TPS Ethernet 2 x Gigabit, Layer 4 Load Balancing Direct Server Return, Intrusion Prevention High Availability, Layer 7 Load Balancing, Cookie Persistence B Λογισµικό B.1 System Software for Servers τεµάχιο , ,78 τεµάχιο , ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ , P WinSvrStd 2008R2 OLP NL Gov άδεια 7 614, , P WinSvrStd SA OLP NL Gov άδεια 7 307, ,31 28

29 1.3 R WinSvrCAL 2008 OLP NL Gov DvcCAL άδεια 4 24,71 98, R WinSvrCAL SA OLP NL Gov DvcCAL άδεια 4 12,29 49, F-Secure Anti Virus for Servers άδεια 7 325, ,85 B.2 System Software for Pc's 2.1 FQC WinPro SA OLP NL Gov άδεια 4 91,96 367, OfficeProPlus LicSAPk OLP NL Gov άδεια 4 680, , Acrobat Reader Sharewar 4 0,00 0,00 e 2.4 F-Secure Client Security άδεια 5 98,83 494,15 B.3 Backup Software 3.1 U15270-GOV-C707B BE Agent Oracle Licence+Basis1Yr τεµάχιο 2 956, , U15270-GOV-C707B1 BE Agent Oracle Basis1Yr τεµάχιο 2 146,88 293, U15270-GOV-C710B BE Agent WindowsSystems Lic+Basis1Yr τεµάχιο 4 439, , U15270-GOV-C710B1 BE Agent WindowsSystems Basis1Yr τεµάχιο 4 67,80 271, U15270-GOV-C715B BE Option LibraryExpans Lic+Basis1Yr τεµάχιο 1 734,41 734, U15270-GOV-C715B1 BE Option LibraryExpans Basis1Yr τεµάχιο 1 112,99 112,99 29

30 3.7 U15270-GOV-C717B BE Option SharedStrorage Lic+Basis1Yr τεµάχιο 1 734,41 734, U15270-GOV-C717B1 BE Option SharedStrorage Basis1Yr τεµάχιο 1 112,99 112, U15270-GOV-C718B BE Server License+Basis1Yr τεµάχιο 1 734,41 734, U15270-GOV-C718B1 BE Server Basis1Yr τεµάχιο 1 112,99 112, U15270-C735 BE 2010 Server Win DVD Media Kit τεµάχιο 1 66,39 66,39 B.4 Application Software 4.1 Oracle Database Enterprise Edition NUP , , Oracle Data Mining NUP , , Oracle Partitioning NUP , , Oracle OLAP NUP , , Oracle Real Application Clusters NUP , , Oracle BI Suite Enterprise Edition Plus NUP , , Oracle ias Standard Edition (Web Cache) NUP , , Oracle BI Server Administrator NUP , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΒ ,50 Γ Υ ηρεσίες Θέσης σε Παραγωγική λειτουργία Γ1 Μελέτη Εφαρµογής / Ανάλυση Α αιτήσεων ανθρω ο , ,00 µήνες Γ2 Εγκατάσταση Λογισµικού & Εξο λισµού ανθρω ο , ,00 µήνες Γ3 Ανά τυξη Λογισµικού ανθρω ο , ,00 µήνες Γ4 Εκ αίδευση Προσω ικού ώρες , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΓ ,00 Υ οστήριξη Πιλοτικής και 30

31 Παραγωγικής Λειτουργίας 1 Υ οστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας ανθρω ο µήνες 2 Υ οστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας ανθρω ο µήνες Υ οστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας ανθρω ο µήνες Σ Σύνολο Τεχνικής Υ οστήριξης Συντήρησης κατ έτος , , , ,00 6 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ ,00 Ε Άλλο κόστος ου βαρύνει το Έργο ΣΥΝΟΛΟ Τεχνικής Υ οστήριξης Συντήρησης Πενταετίας ΚΣ ιαχείριση Έργου - Ποιοτικός Έλεγχος Υλο οίηση διασυνδέσεων µε υφιστάµενα και υ οστηρικτικά συστήµατα σύµφωνα µε Τεχνικής Προσφοράς Υλο οίηση συστήµατος διοικητικής ληροφόρησης για υ ηρεσίες Ανοικτής Περίθαλψης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύµφωνα µε Τεχνικής Προσφοράς ανθρω ο µήνες 10 0,00 0,00 τεµάχιο 1 0,00 0,00 τεµάχιο 1 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕ 0,00 31

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Σελ. 32

33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ( ) «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφή του Έργου Προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση Γενικά χαρακτηριστικά Προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση Λογική Αρχιτεκτονική του συστήµατος Ε ί εδο Α οθήκης εδοµένων Μεσαίο Ε ί εδο (Application layer) Ε ί εδο Web Ε ί εδο τελικού χρήστη Φυσική Αρχιτεκτονική του συστήµατος Γενικά Χαρακτηριστικά Πληροφοριακού Συστήµατος MIS Χρηστικότητα Παραµετρικότητα Ε εκτασιµότητα Ε εκτασιµότητα Εξο λισµού Ε εκτασιµότητα Λογισµικού Υ οδοµών Ε εκτασιµότητα Εργαλείων Ε εκτασιµότητα Εφαρµογών Χαρακτηριστικά ασφαλείας ιαλειτουργικότητα ιαλειτουργικότητα Λογισµικού Υ οδοµής ιαλειτουργικότητα Εργαλείων Χρήστες του Συστήµατος Προσφερόµενος Εξο λισµός & Λογισµικό Κεντρικός Εξο λισµός Εξυ ηρετητές Βάσεων εδοµένων (Database Servers) Application / WEB servers Backup Server Storage Area Network Tape Library Ικρίωµα (Rack) Περιφερειακός Εξο λισµός Σταθµοί εργασίας Εκτυ ωτής Fax Λογισµικό Συστηµάτων και Υ οδοµών Σελ. 33

34 Λειτουργικό Σύστηµα Servers Λογισµικό Backup Λειτουργικό Σύστηµα Σταθµών Εργασίας Λοι ό Λογισµικό Σταθµών Εργασίας Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου Λογισµικό Antivirus Λογισµικό Ανάγνωσης Αρχείων Τύ ου PDF Λογισµικό ιαχείρισης Συστηµάτων Εξυ ηρετητών Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης εδοµένων Oracle Real Application Clusters (RAC) Oracle Partitioning Oracle OLAP Oracle Data Mining Α αντήσεις Πίνακα Συµµόρφωσης «7.RDBMS» Application WEB server (ORACLE Application Server) Περιβάλλον Data Warehouse σε τεχνολογία Oracle Φάσεις Υλο οίησης Data Warehouse Εργαλείο OWB ETL, σχεδιασµός και διαχείριση του Data Warehouse Λε τοµερέστερη τεχνική ανάλυση Oracle Business Intelligence EE Suite Plus Σελ. 34

35 2. Περιγραφή του Έργου 2.1 Προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση Γενικά χαρακτηριστικά Προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση Η αρχιτεκτονική του ροτεινόµενου συστήµατος θα βασιστεί στην υ οστήριξη ανοιχτών ροτύ ων ροσφέροντας τη δυνατότητα εύκολης ε έκτασης και διασύνδεσης. Ο χαρακτηρισµός της αρχιτεκτονικής ως «ανοικτής» (open architecture) την καθιστά ανεξάρτητη α ό συγκεκριµένο ροµηθευτή µε α οτέλεσµα να διασφαλίζεται: η δικτυακή συνεργασία µεταξύ εφαρµογών ή / και συστηµάτων, τα ο οία βρίσκονται σε διαφορετικά υ ολογιστικά συστήµατα. η ε εκτασιµότητα των µηχανογραφικών συστηµάτων και εφαρµογών χωρίς αλλαγές στη δοµή και αρχιτεκτονική τους. Εύκολη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική θα ακολουθηθεί, τόσο σε ε ί εδο εξο λισµού (εύκολη διασύνδεση, ε έκταση, αντικατάσταση µερών, κ.λ..), όσο και σε ε ί εδο λογισµικού εφαρµογών (.χ. αρθρωτός σχεδιασµός, ε έκταση λειτουργικότητας, ύ αρξη APIs, κ.λ..) Λογική Αρχιτεκτονική του συστήµατος H ροτεινόµενη αρχιτεκτονική είναι κεντρικο οιηµένη, ολλα λών ε ι έδων (web-applicationdatabase) και λειτουργεί και εκµεταλλεύεται τα ρότυ α και τις τεχνολογίες του διαδικτύου. Η ρόσβαση των χρηστών στις εφαρµογές ραγµατο οιείται µέσα α ό έναν α λό web browser. Η λειτουργικότητα των εφαρµογών θα βασιστεί στα αρακάτω στοιχεία λογισµικού: Την λατφόρµα λογισµικού της Oracle στο ε ί εδο διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) και ανά τυξης υ οδοµής Data Warehouse, στο Λογισµικό ETL (Warehouse Builder) καθώς και στα ε ί εδα Application & Web (Oracle 11g Enterprise Edition, Oracle Application Server 11g). Την σουίτα λογισµικού Oracle Business Intelligence Suite EE Plus ου α οτελεί λήρη λύση Bussiness Intelligence (ΒΙ) και αρέχει εξελιγµένη ε ιχειρηµατική ευφυΐα, εύκολα ροσαρµόσιµη στα υ άρχοντα ε ιχειρησιακά συστήµατα για κάθε ε ιχείρηση και οργανισµό. Με την χρήση των αρα άνω λογισµικών εφαρµογών εξασφαλίζεται η ευκολία διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων, η δυνατότητα δηµιουργίας εφαρµογών φιλικών στο χρήστη, η αυξηµένη διαθεσιµότητα του συστήµατος καθώς και η δυνατότητα ελέγχου ρόσβασης στα δεδοµένα µε χρήση υ ηρεσιών καταλόγου συµβατών µε το ρωτόκολλο LDAP v3. Σελ. 35

36 Οι στόχοι του σχεδιασµού, σύµφωνα και µε τις α αιτήσεις της διακήρυξης, θα είναι οι εξής: Η ε ίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής οµοιοµορφίας στις διε αφές µεταξύ των διαφόρων εφαρµογών και στον τρό ο εργασίας αυτών. Η ε ιλογή φιλικών τρό ων αρουσίασης όσον αφορά τις διε αφές των χρηστών µε τις εφαρµογές. Η χρήση γραφικού εριβάλλοντος για τη διε αφή του χρήστη µε το σύστηµα (GUI) Η χρήση οδηγιών (online help) ρος τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Η χρήση κατανοητών µηνύµατα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα Η χρήση ροσχεδιασµένων αναφορών για την ανάλυση των βασικών διαδικασιών, καθώς και η δυνατότητα για δηµιουργία ad-hoc αναφορών Η σύνδεση των αναφορών µε ε ί εδα ταυτο οίησης (authorization) και ασφάλειας. Η στατιστική ε εξεργασία των στοιχείων και η αρουσίασή τους στην κατά ερί τωση ιο ρόσφορη µορφή ( ίνακες, γραφήµατα, στατιστικά κ.λ..). η αξιο οίηση αναφορών και των στατιστικών του συστήµατος σε διαφορετικές ηλεκτρονικές µορφές αρχείων ό ως ιστοσελίδες, α λό κείµενο, έγγραφα PDF, έγγραφα Word / Excel, σχεσιακοί ίνακες, κ.τ.λ. Αναλυτικότερα η αρχιτεκτονική α οτελείται α ό τα ακόλουθα µέρη: Ε ί εδο Α οθήκης εδοµένων Βάση εδοµένων Στο ε ί εδο της βάσης δεδοµένων, θα βρίσκεται η ενιαία βάση δεδοµένων Oracle 11g και το λογισµικό υψηλής διαθεσιµότητας, RAC (Real Applications Clusters) εγκατεστηµένα σε µία συστοιχία α ό servers (cluster). H σύνθεση και η διάταξη των servers εριγράφεται στην ε όµενη αράγραφο (Φυσική Αρχιτεκτονική). Όλοι οι κόµβοι του cluster θα έχουν ρόσβαση σε µια κοινή συστοιχία δίσκων µε την Βάση εδοµένων και θα ανταλλάσσουν cached δεδοµένα µεταξύ τους σε ερί τωση ου ένας κόµβος χρειαστεί δεδοµένα ου βρίσκονται στην µνήµη κά οιου άλλου, µειώνοντας έτσι το disk I/O. H τεχνολογία RAC µ ορεί να εγγυηθεί τη µέγιστη δυνατή ε εκτασιµότητα του συστήµατος χωρίς να α αιτείται ε έµβαση στον κώδικα της εφαρµογής ή αναδιάταξη των δεδοµένων ου διαχειρίζεται, κάθε φορά ου για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόµενων αναγκών ε εκτείνεται η υ οδοµή hardware µε την ροσθήκη νέων κόµβων (servers) στον cluster. Ε ίσης, µε την υλο οίηση του Oracle RAC o Φορέας εξασφαλίζει την υ οστήριξη µεγάλου όγκου χρηστών και δεδοµένων καθώς και την δυνατότητα µελλοντικής ε έκτασης σε ε ί εδο δεδοµένων, µε εύκολο, διαφανή και οικονοµικό τρό ο καθώς ε ίσης και την υψηλή διαθεσιµότητα του συστήµατος. Και οι δύο κόµβοι εξυ ηρετούν την Oracle 11g βάση δεδοµένων µε το ενιαίο ληροφοριακό µοντέλο. Σελ. 36

37 Η Oracle Database 11g Enterprise Edition είναι διαθέσιµη για όλα τα λειτουργικά συστήµατα, ό ως Windows, Linux και Unix, και υ οστηρίζεται σε όλους τους τύ ους hardware, α ό µικρούς υ ολογιστές µε έναν ε εξεργαστή, µέχρι τα κορυφαία εριβάλλοντα συµµετρικής ολυε εξεργασίας (SMP). Η υ οστήριξη για εριβάλλοντα clusters και Grid αρέχεται µέσω του Oracle Real Application Cluster Option. Η Oracle Database 11g Enterprise Edition υ οστηρίζει όλους τους καθιερωµένους τύ ους σχεσιακών δεδοµένων, καθώς και την α οθήκευση δεδοµένων µε µορφές XML, κειµένου, εγγράφων, εικόνας, ήχου και βίντεο. Η ρόσβαση στα α οθηκευµένα δεδοµένα γίνεται µέσω τυ ο οιηµένων διασυνδέσεων, ό ως SQL, JDBC, SQLJ, ODBC, OLE DB και ODP.NET, SQL/XML, XQuery και WebDAV. Ο κώδικας για τις εσωτερικές ρουτίνες ε εξεργασίας ου χρησιµο οιούνται στη βάση δεδοµένων µ ορεί να γραφτεί σε Java και σε PL/SQL. Μετά την α οθήκευση, ο µετασχηµατισµός, η δηµιουργία ευρετηρίων και ο υ ολογισµός συνόλων (summaries) για όλα τα δεδοµένα µ ορεί να γίνει µε τη χρήση ολύ α οτελεσµατικών, αράλληλων λειτουργιών. Ιδιαίτερα µεγάλο είναι το όφελος για τις εφαρµογές Business Intelligence α ό τις ρωτο οριακές δυνατότητες της Enterprise Edition για τη δηµιουργία και συνένωση ευρετηρίων µε τη µέθοδο bitmap, α ό τη λειτουργία ε ανασύνταξης ερωτηµάτων, χωρίς ανάγκη αρέµβασης (transparent query rewrite) µε σκο ό τη χρήση δεδοµένων για τα ο οία έχει ήδη υ ολογίσει σύνολα, καθώς και α ό τις αράλληλες λειτουργίες υ οβολής ολοκληρωµένων ερωτηµάτων. Με αυτά τα χαρακτηριστικά ε ιτυγχάνεται δραστική βελτίωση της α όδοσης των ερωτηµάτων. Για την α λο οίηση των συνηθισµένων λειτουργιών διαχείρισης σε εριβάλλοντα µε ολύ µεγάλες βάσεις δεδοµένων, χρησιµο οιείται το Oracle Partitioning Option, το ο οίο υ οστηρίζει τις στρατηγικές διαµέρισης µε κατακερµατισµό (Hash), βάσει εύρους τιµών (Range), βάσει λίστας (List), καθώς και σύνθετη διαµέριση (Composite). Στα λαίσια της ανεξάρτητης διαχείρισης των partitions, αρέχονται µεταξύ άλλων δυνατότητες loading, indexing και backup/restore συγκεκριµένων partitions, ενώ κάθε partition µ ορεί να το οθετηθεί σε διαφορετικό tablespace α ό τα υ όλοι α και συνε ώς σε ένα ή ερισσότερα, διαφορετικά datafiles και δίσκους. Το Oracle Partitioning ε ιταχύνει ε ίσης την α όδοση (performance) της Β.., αφού για αράδειγµα τα α οτελέσµατα µιας αναζήτησης µ ορούν να βρεθούν χωρίς να χρειαστεί η ρόσβαση στο σύνολο των δεδοµένων ενός ίνακα, αλλά µόνο στα δεδοµένα ορισµένων α ό τα partitions του. Αυτό ε ιτυγχάνεται ε ειδή ο optimizer του Oracle Database Server γνωρίζει την κατανοµή των δεδοµένων στα ε ιµέρους partitions και µ ορεί να τα διαχειρίζεται ανεξάρτητα (τεχνική partition pruning), αξιο οιώντας και τις δυνατότητες ου ροσφέρουν οι τεχνολογίες ολλα λών ε εξεργαστών και δίσκων σε ε ί εδο hardware. Η ίδια τεχνική ε ιτρέ ει ε ίσης και τον εριορισµό των ε ι τώσεων α ό ανθρώ ινα λάθη, storage failures και εργασίες συντήρησης, εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιµότητα, υψηλή αραγωγικότητα και µείωση του κόστους α ό το downtime της Β.. Συγκεκριµένα, αν υ άρχει ρόβληµα σε κά οιο α ό τα partitions της βάσης, µόνο όσοι χρήστες ζητήσουν ρόσβαση στο συγκεκριµένο partition θα το αντιληφθούν, ενώ οι υ όλοι οι θα συνεχίσουν να δουλεύουν χωρίς διακο ή. Σελ. 37

38 ETL Η άντληση δεδοµένων θα γίνεται α ό τα αραγωγικά συστήµατα των Εργαστηρίων του Φορέα καθώς και α ό Βάσεις εδοµένων του οργανισµού, µέσω του εργαλείου Oracle Warehouse Builder (OWB). Έ ειτα τα δεδοµένα θα οδηγούνται ρος τον α αραίτητο µετασχηµατισµό και φόρτωση, στην Βάση εδοµένων (Oracle 11g Database Enterprise Edition) του DW, ε ίσης µέσω του εργαλείου Oracle Warehouse Builder 11g. Εξαγωγή δεδοµένων Οι ηγές των δεδοµένων είναι δυνατόν να «ανιχνευτούν», και στην συνέχεια να α εικονισθούν σε ένα Repository της Oracle 11g βάσης δεδοµένων εκείνα τα µεταδεδοµένα, ου εριγράφουν την δοµή τους. Η σύνδεση της ηγής δεδοµένων µε τα µεταδεδοµένα, γίνεται δηλώνοντας τις ληροφορίες για την φύση των ηγών αυτών, ό ως: RDBMS ροσ ελάσιµα µέσω γηγενούς σύνδεσης, ODBC ή Gateways για βάσεις τρίτων ροµηθευτών, Flat αρχεία, και του τρό ου διασυνδέσεων (DB links) των ηγών µε την βάση. Πολύ σηµαντική εργασία στην φάση αυτή είναι ο καθαρισµός των δεδοµένων α ό τις διαφορετικές ηγές ώστε να εξασφαλιστεί µονοσήµαντη καταχώρηση και αθροιστική ληροφορία. Ε ίσης µε γραφικό τρό ο είναι δυνατή η α εικόνιση και το editing της δοµής των µεταδεδοµένων, ου αντιστοιχίζονται σε ηγές δεδοµένων. Όλη η διαδικασία καθοδηγείται α ό αντίστοιχα wizards του εργαλείου Oracle Warehouse Builder (OWB). Μετασχηµατισµός και Μεταφορά Το σχεσιακό εριβάλλον βάσης ου θα είναι η κατάληξη του εριεχοµένου των ηγών, σχεδιάζεται γραφικά µέσω του OWB. Τα µεταδεδοµένα ου θα εριγράφουν το σχήµα αυτό α οθηκεύονται και αυτά στο ίδιο Repository της Oracle11g βάσης δεδοµένων. Με τον γραφικό editor του OWB είναι δυνατός ο συσχετισµός ηγής µε το εριβάλλον κατάληξης της και δίνεται η δυνατότητα για άσης φύσεως µεταβολές σε σχήµατα και συσχετισµούς. Ο συσχετισµός αυτός δεν θα είναι φυσικά 1:1 και διότι το σχήµα της ηγής είναι συνήθως ολύ διαφορετικό α ό το σχήµα της κατάληξης (το ο οίο ροορίζεται να υ οστηρίξει το σχήµα star του data warehouse) και διότι θα υ άρχουν και α αιτήσεις βελτιστο οίησης και διότι συνήθως τα δεδοµένα της ηγής υφίστανται ολλές φορές µετασχηµατισµούς ροτού καταλήξουν σε κά οιο ίνακα. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα να αρεµβάλλονται στην γραφική ζεύξη ηγής βάσης κατάληξης και συναρτήσεις µετασχηµατισµών µέσα α ό µία standard βιβλιοθήκη ου αρέχει το εργαλείο OWB, είτε συναρτήσεις ου θα δηµιουργηθούν µε scripts. Με το Warehouse Builder µ ορούν να δηµιουργηθούν διαδικασίες ελέγχου των δεδοµένων, έτσι ώστε να α ορρί τονται τα λανθασµένα δεδοµένα ή να φορτώνονται σε διαφορετικούς ίνακες, µε σκο ό να διορθωθούν και να ξαναφορτωθούν αργότερα. Ε ίσης είναι δυνατή η κατηγοριο οίηση των λαθών, έτσι ώστε να ελέγχεται η σοβαρότητα του λάθους και ανάλογα, να σταµατάει ή να Σελ. 38

39 συνεχίζει η υ όλοι η διαδικασία. Παράλληλα, τα δεδοµένα µ ορούν να φορτώνονται είτε αυτόµατα είτε αράλληλα, α ό τις διάφορες ηγές, έτσι ώστε να ε ιτευχθεί µικρότερος χρόνος φορτώµατος. Ε ίσης, εφικτή είναι και η διαδικασία α οθήκευσης δεδοµένων, ου αφορούν την κατάσταση αλαιοτέρων διαδικασιών φορτώµατος. Τέλος, µ ορεί να σχεδιαστεί διαδικασία ελέγχου των δεδοµένων του Data Warehouse µε τα αντίστοιχα των ρωτογενών ηγών, µε σκο ό να εντο ιστούν και να διορθωθούν οι διαφορές. Με την χρήση του Oracle Workflow, υ άρχει η δυνατότητα να στέλνονται αναφορές για την κατάσταση της διαδικασίας όταν αυτό οριστεί. Το εργαλείο Oracle Warehouse Builder, δεν είναι µόνο ένα ETL εργαλείο. Ε ιτρέ ει στους χρήστες, να σχεδιάσουν ETL διαδικασίες, σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (Data Warehouse), άµεσους χώρους α οθήκευσης κ.ά. Ο OWB, ε ιτρέ ει µέσα α ό wizards, την άντληση δεδοµένων και µεταδεδοµένων α ό διάφορες ετερογενείς ηγές ό ως είναι: Oracle βάσεις δεδοµένων Αρχεία SAP R/3 DB2, Sybase, Informix, SQL Server και άλλες, µέσω διαφανών gateways της Oracle. ODBC Τα δεδοµένα αυτά έχουν την δυνατότητα να α οθηκευθούν είτε σε normalized είτε σε denormalized µορφή σε κά οιον ενδιάµεσο χώρο ή ακόµη και στην τελική α οθήκη δεδοµένων. Ε ίσης o OWB έχει την δυνατότητα να εντο ίσει τυχόν αλλαγές στα ρωτογενή συστήµατα και να ενηµερώσει το αντίστοιχο repository µε τις νέες τιµές. Management Mε την βοήθεια του Oracle Enterprise Manager 11g Grid Control εργαλείου αρέχεται µία ραγµατική εικόνα ολόκληρου του οργανισµού, µιας και µε το Grid Control µ ορούν να διαχειριστούν ολλα λές εγκαταστάσεις του Oracle Application Server, Oracle και µη βάσεις δεδοµένων, hosts και λειτουργικά συστήµατα, κ.α. Μεσαίο Ε ί εδο (Application layer) Οι application Servers αυτού του ε ι έδου θα φιλοξενήσουν τη λύση ε ιχειρηµατικής ευφυίας της Oracle, OBI Enterprise Edition. H σύνθεση και η διάταξη των servers εριγράφεται στην ε όµενη αράγραφο (Φυσική Αρχιτεκτονική). Σελ. 39

40 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus Το Λογισµικό Ε ιχειρηµατικής Ευφυΐας (λογισµικό Business Intelligence - BI) θα είναι το σύστηµα, στο ο οίο θα καταλήγουν τα δεδοµένα ου αντλούνται α ό όλα τα α αραίτητα ληροφοριακά υ οσυστήµατα, θα µετατρέ ονται σε ληροφορία ου θα βοηθά την διαδικασία λήψης α οφάσεων. Οι α αιτήσεις της Ε ιχειρηµατικής Ευφυίας και του Reporting, θα εξυ ηρετούνται α ό το ακέτο Oracle Business Intelligence Suite EE, το ο οίο είναι βασισµένο σε ανοικτά ρότυ α της αγοράς, σχεδιασµένο για όλους τους χρήστες και όλες τις ε ιχειρηµατικές διαδικασίες κάθε οργανισµού. Η ΒΙ σουίτα της Oracle αρέχει µια ενιαία, ολοκληρωµένη ΒΙ υ οδοµή, µε ένα σύνολο α ό ροϊόντα ου είναι διαθέσιµα σήµερα και καλύ τουν ανάγκες για ερωτήµατα και αναλύσεις, ε ιχειρησιακές αναφορές, mobile analytics, ίνακες-dashboards και τεχνολογία portal, ολοκλήρωση µε εργαλεία αυτοµατισµού γραφείου ό ως το MS Office, ευφυείς ροές διαδικασιών (workflows), ειδο οιήσεις (alerts) σε ραγµατικό χρόνο, αρακολούθηση των ε ιχειρησιακών δραστηριοτήτων µε τεχνολογίες Business Activity Monitoring (ΒΑΜ) και άλλα. H σουίτα λύσεων ου εριλαµβάνεται στην Oracle Business Intelligence Enterprise Edition α ευθύνεται σε ολόκληρο τον οργανισµό και σε όλους τους χρήστες, όχι µόνο σε λίγους και έµ ειρους αναλυτές, ό ως οι αραδοσιακές Business Intelligence λύσεις. Με αυτόν τον τρό ο, το «βάρος» της αραγωγής αναφορών µ ορεί να µετατο ιστεί (κατά ένα οσοστό) στους χρήστες, µε σκο ό να α ελευθερωθεί το ΙΤ α ό αρόµοιες χρονοβόρες διαδικασίες. H Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, δίνει µια σειρά α ό χαρακτηριστικά ό ως: Σχεσιακά και OLAP ερωτήµατα και αναλύσεις σε Oracle και σε µη Oracle εριβάλλοντα, Ισχυρά ad-hoc εργαλεία αναλυτικών ερωτηµάτων, Ευκολία στη χρήση µέσα α ό thin-clients και αναλυτικά dashboards, Ε ιχειρησιακές αναφορές και δηµοσίευση στην ευχέρεια των χρηστών, Ειδο οιήσεις σε ραγµατικό χρόνο ροκειµένου να ε ιτρα εί η ρόβλεψη και ρόληψη ενεργειών, Ανάλυση άνω α ό ασύρµατες φορητές συσκευές, µε λήρεις δυνατότητες ανάλυσης, για αναλυτές, ωλητές, κ.α. ου δουλεύουν και off-line και Ολοκλήρωση µε εφαρµογές γραφείου ό ως το MS Office, ράγµα ου ε ιτρέ ει στους τελικούς χρήστες να αλληλε ιδρούν µε τα δεδοµένα χρησιµο οιώντας Excel, Word, Outlook και Exchange. Tα βασικότερα εργαλεία ου συµ εριλαµβάνει η Oracle Business Intelligence EE είναι: Oracle BI Server Oracle BI Server Administration Oracle BI Interactive Dashboard Oracle BI Answers Σελ. 40

41 Oracle BI Delivers Oracle Reporting and Publishing Oracle Disconnected Analytics Oracle Briefing Books ου αναλυτικά αρουσιάζονται κατωτέρω και στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια ου συνοδεύουν την ροσφορά µας. To ΟΒΙ ΕΕ λειτουργεί άνω στον υρήνα του Oracle Application Server 11g ο ο οίος βασίζεται στηνj2ee τεχνολογία και α οτελείται α ό τον J2EE container µέσα στον ο οίο λειτουργούν οι εφαρµογές και τον Oracle HTTP Server ο ο οίος είναι ο Web Server διαχείρισης των κλήσεων των χρηστών. Περισσότερα για τον Oracle Application Server 11g αρουσιάζονται κατωτέρω. Σύµφωνα µε τις α αιτήσεις του έργου, οι χρήστες ου ανήκουν στις κατηγορίες των ιαχειριστών και Αναλυτών χρηστών, θα έχουν στην διάθεσή τους την λήρη γκάµα των εργαλείων ου διατίθενται α ό τη λύση OBI Enterprise Edition. Οι τελικοί χρήστες, θα έχουν στην διάθεσή τους τον BI Server και τα Dashboards, κάτι ου θα τους ε ιτρέ ει όχι µόνο να βλέ ουν και να ε εξεργάζονται τα διαθέσιµα reports στα ο οία έχουν ρόσβαση, αλλά και να ακολουθούν τα σχεδιασµένα Guided Navigations, µε σκο ό να οδηγηθούν σε best practices αναλύσεις και σε ροτεινόµενες λύσεις. Παράλληλα το ΟΒΙ Enterprise Edition, είναι λήρως συµβατό µε το Oracle Portal καθώς ε ίσης και µε ο οιοδή οτε JSR168 Portal. Τα αρα άνω ροϊόντα θα εγκατασταθούν σε δύο servers, η σύνθεση και η διάταξη των ο οίων εριγράφεται στην ε όµενη αράγραφο (Φυσική Αρχιτεκτονική). Ε ί εδο Web Στο ε ί εδο WEB εριλαµβάνει τους web servers ου δέχονται τις αιτήσεις των εξωτερικών χρηστών και τις ροωθούν σε ιο κάτω ε ί εδο. H σύνθεση και η διάταξη των servers εριγράφεται στην ε όµενη αράγραφο (Φυσική Αρχιτεκτονική). Στο ε ί εδο WEB ροσφέρονται υ ηρεσίες caching των ιο συχνά χρησιµο οιούµενων σελίδων και εφαρµογών, διαµέσου του συστατικού OracleAS Web Cache, γεγονός ου αυξάνει την α όδοση του συστήµατος. Οι δύο (2) Web Cache Servers θα λειτουργούν σε διάταξη active/active και ο διαµοιρασµός του φόρτου των http requests µεταξύ αυτών θα γίνεται χρησιµο οιώντας την δυνατότητα load balancing του λειτουργικού (Windows 2008, NLB). H Oracle Web Cache, µε ευφυείς τεχνικές εριορίζει δραµατικά τις ανάγκες ρόσβασης στη βάση δεδοµένων µε την α οθήκευση του ρόσφατα χρησιµο οιηµένου εριεχοµένου ή εφαρµογών αυξάνοντας έτσι τη συνολική α όδοση, καθώς και την Java Object Cache (ενσωµατωµένο µέσα στον υρήνα του OC4J) το ο οίο δίνει τη δυνατότητα caching αντικειµένων ου χρησιµο οιούν οι εφαρµογές. To OracleAS Web Cache βελτιώνει δραµατικά την α όδοση και το throughput δικτυακών τό ων οι ο οίοι διαχειρίζονται στατικό και δυναµικό εριεχόµενο. Το OracleAS Web Cache, ου λειτουργεί µ ροστά α ό τον HTTP εξυ ηρετητή, είναι ένας content aware ε ιταχυντής ο οιουδή οτε HTTP server. Ε ίσης, µ ορεί να ροσφέρει υ ηρεσίες διαµοιρασµού φόρτου εργασίας (load balancing) µεταξύ των servers ου τρέχουν τις εφαρµογές (application servers). Με αυτόν τον τρό ο Σελ. 41

42 ε ιτυγχάνεται καταµερισµός φόρτου, υψηλή α όδοση και µεγάλη αντοχή του συστήµατος σε σφάλµατα. Ε ί εδο τελικού χρήστη Το σύστηµα στην λειοψηφία των λειτουργιών του θα καλύ τει τις ανάγκες των διαφόρων χρηστών µε τρό ο διαφανή, δηλαδή, µε τρό ο ου δεν θα εµ λέκει τον τελικό χρήστη σε ολύ λοκες διαδικασίες ρόσβασης στα κεντρικά συστήµατα. Οι χρήστες του συστήµατος ε ιτυγχάνουν την ρόσβαση σύστηµα µέσω α λού browser Φυσική Αρχιτεκτονική του συστήµατος Η σχεδίαση του ροσφερόµενου συστήµατος έχει γίνει µε βάση το µοντέλο των ολλα λών στρωµάτων (n-tier), ου διαχωρίζει την ε ιχειρηµατική λογική (business logic) α ό εργασίες-εντολές διαχείρισης δεδοµένων, ροσφέροντας έτσι λεονεκτήµατα υψηλής διαθεσιµότητας και µειωµένου κόστους συντήρησης. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό έχουµε τα αρακάτω ε ί εδα υ ηρεσιών / εξυ ηρέτησης: 1. Ε ί εδο διαχείρισης δεδοµένων (Enterprise Data Layer), ό ου α οθηκεύονται τα ρωτογενή δεδοµένα 2. Ε ί εδο εφαρµογών (Application Services Layer), ό ου εκτελούνται όλες οι εφαρµογές 3. Ε ί εδο ρόσβασης/ αρουσίασης (Presentation Layer), ό ου οι εφαρµογές αρέχονται στους χρήστες. Ο διαχωρισµός αυτών των ε ι έδων εξυ ηρετεί αφενός την αρχιτεκτονική των εφαρµογών οι ο οίες θα εγκατασταθούν (3-tier), και αφετέρου την ολιτική ασφαλείας των δεδοµένων ου κάθε ε ί εδο διαχειρίζεται. Έτσι, α οµονώνεται το ευαίσθητο α ό ά οψη ασφαλείας ε ί εδο των δεδοµένων (Back-end Layer) α ό το ε ί εδο υ οδοχής των http requests (WEB/Http Servers). Η ροτεινόµενη αρχιτεκτονική ροσφέρει µια λήρη και ολοκληρωµένη λύση η ο οία καλύ τει το σύνολο των α αιτούµενων ροδιαγραφών και εξασφαλίζει την υψηλή οιότητα υ ηρεσιών ρος τους τελικούς χρήστες. Η ροτεινόµενη αρχιτεκτονική είναι λήρως συµβατή µε τις α αιτήσεις της διακήρυξης και ε ιτρέ ει: την µείωση συνολικού κόστους κτήσης το χαµηλότερο κόστος αναβάθµισης και συντήρησης υλικού και λογισµικού την βέλτιστη τεχνική υ οστήριξη και υ οστήριξη χρηστών τον ευκολότερο εντο ισµό λαθών και ροβληµάτων την κλιµάκωση του συστήµατος µε την ρόσθεση ισχύος στο ε ί εδο ό ου υ άρχει ανάγκη Σελ. 42

43 την ισοκατανοµή του φόρτου λειτουργίας τόσο στο ε ί εδο των δεδοµένων όσο και στον ε ί εδο των εφαρµογών την εξασφάλιση της ύψιστης διαθεσιµότητας και την δηµιουργία µιας αξιό ιστης λατφόρµας για την διάθεση µελλοντικών εφαρµογών. Στο σχήµα ου ακολουθεί συνοψίζονται τα σχηµατιζόµενα ε ί εδα εξυ ηρέτησης, οι εξυ ηρετητές και η διάταξη διαθεσιµότητας αυτών σε κάθε ε ί εδο, καθώς και τα βασικά ροιόντα λογισµικού ου θα εγκατασταθούν σε αυτούς. Ακολουθεί αναλυτική εριγραφή των ροτεινόµενων ε ι έδων υ ηρεσιών µε σύντοµη αναφορά στους εξυ ηρετητές ου θα εγκατασταθούν σε κάθε ε ί εδο, της σύνθεσής τους, της διάταξης διαθεσιµότητας την ο οία υλο οιούν και το λογισµικό το ο οίο θα εγκατασταθεί, καθώς και τις εφαρµογές τις ο οίες θα υ οστηρίξουν. Α. Ε ί εδο ιαχείρισης εδοµένων Στο ε ί εδο αυτό θα εγκατασταθούν δύο (2) Database Servers Primergy RX300 S6 της εταιρίας Fujitsu µε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition. Oι Servers λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας δυναµικής κατανοµής φορτίου (hardware cluster, active-active / load balancing). Σε ερί τωση τώσης ενός α ό τους δύο Servers, ο άλλος αναλαµβάνει αυτοµάτως τις λειτουργίες και των δύο. Στους servers θα εγκατασταθούν ε ι λέον τα λογισµικά: Σελ. 43

44 Oracle Database Enterprise Edition 11g, Oracle RAC (Real Application Cluster), Oracle Data Mining option Oracle Partitioning option Oracle OLAP option Oracle Warehouse Builder Με την τεχνολογία ORACLE RAC, ε ιτυγχάνεται Transparent Application Failover του Oracle Database Server καθώς η διακο ή λειτουργίας ενός κόµβου (λόγω κά οιου ροβλήµατος, ή για λόγους συντήρησης) δεν ε ηρεάζει τις εφαρµογές, αφού οι χρήστες µ ορούν διαφανώς να εξυ ηρετηθούν α ό τους υ όλοι ους κόµβους του cluster. Έτσι, είναι δυνατή η βέλτιστη αξιο οίηση της υ άρχουσας υ οδοµής, αλλά και η ε ίτευξη «near-linear scalability» κατά την ε έκταση ενός cluster µε την ροσθήκη νέων κόµβων, χωρίς ε εµβάσεις στις εφαρµογές ή στα δεδοµένα. Η ε ιλεγείσα αρχιτεκτονική εξασφαλίζει: υψηλή διαθεσιµότητα καθώς εξασφαλίζεται η α ουσία µοναδικού σηµείου βλάβης single point of failure). υψηλή α όδοση των εφαρµογών, αφού το cluster κάνει χρήση όλων των resources ου εριλαµβάνονται στα µέλη του, και µάλιστα αραγωγικά (δεν υ άρχουν standby κόµβοι ή όροι). Οριζόντια ε εκτασιµότητα µέσω ροσθήκης ε ι ρόσθετων κόµβων στα σχηµατιζόµενα clusters / farms, και κάθετη ε εκτασιµότητα µέσω ροσθήκης ε ι λέον ε εξεργαστών/ µνήµης στους εξυ ηρετητές χωρίς την διακο ή λειτουργίας των εφαρµογών. Β. Ε ί εδο Εφαρµογών Στο ε ί εδο αυτό θα εγκατασταθούν δύο (2) Business Intelligence (BI) Application Servers, Primergy RX300 S6 της εταιρίας Fujitsu µε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition. Oι Servers λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας δυναµικής κατανοµής φορτίου (load balancing). Σε ερί τωση τώσης ενός α ό τους δύο Servers, ο άλλος αναλαµβάνει αυτοµάτως τις λειτουργίες και των δύο. Στους servers θα εγκατασταθούν ε ι λέον τo λογισµικό Oracle BI Suite Enterprise Edition Plus (άδεια για 62 χρήστες) το ο οίο ό ως αναφέρθηκε σε ροηγούµενη ράγραφο συµ εριλαµβάνει τα αρακάτω εργαλεία: Oracle BI Server Oracle BI Server Administration Oracle BI Interactive Dashboard Σελ. 44

45 Oracle BI Answers Oracle BI Delivers Oracle Reporting and Publishing Oracle Disconnected Analytics Oracle Briefing Books Για την υ οστήριξη των ιαχειριστών του MIS και την δυνατότητά τους για δηµιουργία & ε εξεργασία κύβων, ροσφέρονται δύo (2) ε ι λέον άδειες Oracle BI Server Administrator. Γ. Ε ί εδο Παρουσίασης/Web Στο ε ί εδο αυτό θα εγκατασταθούν δύο (2) Web Servers Primergy RX300 S6 της εταιρίας Fujitsu µε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition. Οι servers λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας δυναµικής κατανοµής φορτίου (load balancing). Σε ερί τωση αστοχίας ενός α ό τους δύο, ο άλλος αναλαµβάνει αυτοµάτως τις λειτουργίες και των δύο. Στους servers θα εγκατασταθούν ε ι λέον το λογισµικό Oracle Application Server Standard Edition 11g (Oracle HTTP Server και Oracle Web Cache).. Ε ί εδο Χρηστών Ε ι λέον των αρα άνω τριών ε ι έδων σε ε ί εδο κεντρικών συστηµάτων, η ροτεινόµενη αρχιτεκτονική ολοκληρώνεται µε το ε ί εδο χρηστών (user layer). To ε ί εδο αυτό εριλαµβάνει τους Σταθµούς Εργασίας Χρηστών ου συνδέονται µε το κεντρικό εριβάλλον. Οι σταθµοί χρησιµο οιούν λειτουργικό σύστηµα MS Windows Vista και Web Browser, MS Internet Explorer. ιαµοιρασµός φόρτου στους εξυ ηρετητές των ε ι έδων (load balancing). Ό ου α αιτούνται υ ηρεσίες load balancing των ολλα λών εξυ ηρετητών εφαρµογών ου εξυ ηρετούν τις ίδιες εφαρµογές, αυτές υλο οιούνται: Σε ε ί εδο Web Servers (Oracle WebCache/Http Severs) µέσω της λειτουργίας ροσφεροµένων load-balancer appliances. Σε ε ί εδο εξυ ηρετητών εφαρµογών (BI Application Servers) µέσω των ροσφερόµενων Oracle WebCache/Http Severs και της δυνατότητας του λογισµικού Oracle Application Server το ο οίο θα εγκατασταθεί σε αυτούς για διαµοιρασµό και κατανοµή του φόρτου στους αντιστοίχους Application servers του ε ι έδου. Σε ε ί εδο Database servers, µέσω της διάταξης active-active clustering ου ροσφέρεται και υλο οιείται µε την χρήση του λογισµικού Oracle Real Application Cluster option (RAC). H τεχνολογία RAC ενσωµατώνει χαρακτηριστικά Automatic Workload Management, ου ε ιτρέ ουν την αυτοµατο οίηση στη διαχείριση και τη βέλτιστη εξυ ηρέτηση του φόρτου των εφαρµογών σε σχέση µε τους διαθέσιµους όρους µίας cluster αρχιτεκτονικής Υ οδοµή Storage Area Network Σελ. 45

46 A B Προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα των δεδοµένων, η υψηλή α όδοση των εφαρµογών και η α ρόσκο τη ε εκτασιµότητα της αρχιτεκτονικής, ο ροτεινόµενος σχεδιασµός εριλαµβάνει ολοκληρωµένη λύση ικτυακού χώρου Α οθήκευσης εδοµένων (Storage Area Network SAN). Ο σχεδιασµός αυτός εριλαµβάνει δύο (2) storage switches (Brocade FC switches) στα ο οία θα συνδεθεί ο αρακάτω εξο λισµός: Ένα υ οσύστηµα α οθήκευσης ETERNUS DX60 οι κεντρικοί Database Servers (cluster, 2 nodes) ο κεντρικός Backup/Admin Server (1) η µονάδα βιβλιοθήκης (Tape Library ETERNUS LT60) To ροσφερόµενο σύστηµα δίσκων ETERNUS DX60 της Fujitsu είναι ο τικής τεχνολογίας 4Gb και υψηλής διαθεσιµότητας, και διαθέτει Redundant Raid Controllers, mirrored cache, Hot Plug δίσκους, Redundant τροφοδοτικά και fans & δι λές συνδέσεις στο SAN. Στην ροσφερόµενη σύνθεση το υ οσύστηµα α οθήκευσης εριλαµβάνει (6) hard disks, χωρητικότητας 450 GB έκαστος ου ροσφέρουν 2,25 ΤΒ ωφέλιµη χωρητικότητα συστήµατος µετά την εφαρµογή του RAID 5, ή 1.8 TB (5 hard disks x 450 GB σε διάταξη RAID 5 & 1 spare disk), ενώ µέγιστη χωρητικότητα του συστήµατος είναι 48 ΤΒ (24 hard disks x 2TB nearline SAS) ή 14,4 TB (24 hard disks x 600 GB SAS). Παρέχεται υ οστήριξη των κυριοτέρων λειτουργικών συστηµάτων καθώς και υ οστήριξη τεχνολογίας το ικής αντιγραφής δεδοµένων Snapshot. Υ οδοµή Backup Για την κάλυψη των α αιτήσεων λήψης αντιγράφων ασφαλείας των δεδοµένων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών Backup των δεδοµένων ροσφέρεται ο αρακάτω εξο λισµός και λογισµικό: Μία (1) µονάδα βιβλιοθήκης ETERNUS LT60 Tape Library µε 2 LTO-4 FC tape drives και 24 cartridge slots, και δι λή ο τική διασύνδεση στο SAN. ξεχωριστός backup server Fujitsu Primergy RX300 S6 µε λειτουργικό σύστηµα Windows 2008 Standard Edition συνδεδεµένος στο SAN Σελ. 46

47 Λογισµικό κεντρικής λήψης Symantec Backup Exec. H ροτεινόµενη αρχιτεκτονική Backup ροβλέ ει SAN backup για τους SAN attached servers (Database servers) & Network backup για τους υ ολοί ους servers (Application, Web), καθώς και online backup των Βάσεων εδοµένων και λειτουργικών συστηµάτων µε την χρήση των ροσφερόµενων agents & options. ιαθεσιµότητα αρχιτεκτονικής και συστηµάτων Για την εξασφάλιση της α αιτούµενης υψηλής διαθεσιµότητας έχουν ροβλεφθεί µηχανισµοί τόσο σε ε ί εδο αρχιτεκτονικής όσο και σε ε ί εδο ε ιµέρους εξο λισµού, και ειδικότερα: ιαθεσιµότητα σε ε ί εδο Αρχιτεκτονικής a. ιάταξη clustering των κεντρικών Εξυ ηρετητών Βάσης εδοµένων. b. ιάταξη Load Balancing farm Εξυ ηρετητών Εφαρµογών BI. c. ιάταξη Load Balancing farm Εξυ ηρετητών Web ιαθεσιµότητα σε ε ί εδο εξο λισµού a. Χαρακτηριστικά διαθεσιµότητας servers: Ο PY RX300 S6 διαθέτει τα αρακάτω χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιµότητας: - Μνήµη ECC-protected, SDDC (Chipkill), µε ε ι λέον υ οστήριξη memory mirroring και memory hot spare. - Hot-Plug δίσκους ου σε συνδυασµό µε τον ενσωµατωµένο ελεγκτή RAID µ ορούν να διαµορφωθούν σε mirroring (RAID 1), parity (RAID 5) και double parity (RAID 6). - Hot-Plug/Redundant τροφοδοτικά και ανεµιστήρες καθώς και εξελιγµένη σχεδίαση cool-safe. - τεχνολογία PDA (Pre-failure Detection and Analyzing) για την συνεχή αρακολούθηση των κυριότερων τµηµάτων του εξυ ηρετητή και την δυνατότητα να αναφέρει την ενδεχόµενη βλάβη ριν αυτή συµβεί. - τεχνολογία ASR&R (Automatic Server Reconfiguration & Restart) αυτόµατη ε ανεκκίνηση του εξυ ηρετητή ώστε να α οµονώσει τα στοιχεία ου έχουν αστοχήσει. - ι λές συνδέσεις στο δίκτυο LAN και SAN (για τους Database & Backup servers). b. Χαρακτηριστικά διαθεσιµότητας υ οσυστήµατος δίσκων: Η εσωτερική αρχιτεκτονική και η σύνθεσή του ETERNUS DX60 εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιµότητα και την ανυ αρξία µοναδιαίου σηµείου αστοχίας µε χαρακτηριστικά ό ως: - Dual active controllers Σελ. 47

48 A B - Προστασία cache µνήµης - Hot plug disks - Υ οστήριξη ολλα λών Hot spare disks - Redundant power supply/fan assemblies - Multipathing (δι λές redundant συνδέσεις στο SAN) - Υλο οίηση διάταξης δίσκων RAID c. Χαρακτηριστικά διαθεσιµότητας tape library: - Redundant (2) power supply/fan assemblies - Multipathing (δι λές redundant συνδέσεις στο SAN) Το ακόλουθο διάγραµµα εµφανίζει την φυσική αρχιτεκτονική του έργου: Σελ. 48

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αριθµός Σύµβασης: 50956 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ : # 3.000,00# «Σύµβαση σχετικά µε την ροµήθεια υροτεχνηµάτων για την κάλυψη των αναγκών του εορτασµού του Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:9195 Ηµεροµηνία:19/05/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 2144141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571)

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.: 17279 Ηµεροµηνία: 9/9/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -069/15 για την ροµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ

Προϋ ολογιζόµενη α άνη: 7.200,00 (ε τά χιλιάδες διακόσια ευρώ) λέον ΦΠΑ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 20536 Ηµεροµηνία: 20/10/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.: 13163 Ηµεροµηνία:11.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ:

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: Α ΑΜ:14REQ002407581 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 10/11/2014 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 73732 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Σύμβ αση εγγ ύησ ης καλ ής λ ει το υργίας κα ι σ υν τήρ ησης μετ αξύ το υ ΕΟΠΥΥ κα ι της ΙΝ TRASOF T ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα