Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50"

Transcript

1 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

2 Πεξηερόκελα ει. 1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Αξρηθέο παξαηεξήζεηο ρεδηαζκφο νδεγηψλ ρξήζεσλ Λεμηθφ φξσλ 5 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ σζηή ρξήζε Πάληα ππαξθηνί θπλδπλνη Αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζήκαηα πξνζνρήο Τπνρξψζεηο 9 3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΛΔΒΗΣΑ χληνκε πεξηγξαθή Πσο ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο Σερληθά ζηνηρεία Πξνυνζέζεηο πνηφηεηαο πέιεη Πηζηνπνηεηηθφ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΔΒΗΣΑ χλδεζε ιέβεηα ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ΔΝΑΡΞΗ ΥΡΗΗ Όςε θαη ζηνηρεία ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ Ρχζκηζε θαη έλαξμε απηνκαηηζκνχ ΤΝΣΗΡΗΗ Πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Πεξίπησζε θσηηάο ζην ξεδεξβνπάξ πέιεη Αληηκεηψπηζε έλαξμεο ζεξκνζηαηηθήο βάλαο ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Απαξαίηεηε φξνη επηηπρνχο έλαξμεο ΔΓΓΤΗΗ Πεξίνδνο εγγχεζεο Όξνη ηζρχσο εγγχεζεο Η εγγχεζε δελ ηζρχεη φηαλ 38-2-

3 1.Παξαηεξεζεηο γηα ηηο νδεγηεο ρξεζεσο 1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο ΔΤΚΟΛΗ ΚΑΙ ΙΓΟΤΡΗ ΥΡΗΗ ΑΝΑΓΝΧΗ ΟΓΗΓΙΧΝ ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΟΡΟΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ Σν παξφλ έληππν πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή θαη ζίγνπξε ρξήζε ηνπ ιέβεηα BIOTOPLING. Δθ φζνλ ηεξήζεηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ζα απνθχγεηε επηθίλδπλεο ρξήζεηο, ηα έμνδα ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα είλαη κηθξφηεξα, νη βιάβεο ζα απνθεπρζνχλ θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπ ιέβεηα ζα επηκεθπλζεί. Σηο παξνχζεο νδεγίεο ρξήζεο πξέπεη θαη νθεηιεη λα αλαγλψζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη φπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ιέβεηα BIOTOPLING. Δξγαδφκαζηε ζπλερψο ζηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ καο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο απηψλ ησλ νδεγηψλ ρξήζεο είλαη αθξηβήο ηελ πεξίνδν πνπ ηππψζεθαλ. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηα ζηάληαξ θαη ηνπο ξπζκηζηηθνπο θαλνληζκνπο νθείινπλ πξηλ ηελ ρξήζε λα επαιεζεπζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηα ζηάληαξ θαη ηνπο θαλνηζκνπο-λνκνζεζηεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιέβεηα. Παξαθξαηνχκε ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ζηνπο ιέβεηεο θαη πνπ ζα επηθέξνπλ αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεδηα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο είλαη απαξαίηεηε ε γξαπηή άδεηα ηεο εηαηξίαο TOPLING γηα ηε ρξήζε νιφθιεξνπ ή ηκήκαηνο ησλ νδεγηψλ. -3-

4 1.1 ρεδηαζκνο νδεγησλ ρξεζεσλ Κεθαιαην Δδσ ζα βξεηηε... 1.Παξαηεξήζεηο γηα ηηο *Πσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο νδεγίεο ρξήζεσο 2.Παξαηεξήζεηο 1. αζθαιείαο Όηη έρεη ζρέζε κε ηε ζίγνπξε ρξήζε θαη πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ ιέβεηα 3.Πεξηγξαθή θαη ζθνπφο Καηαζθεπή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιέβεηα. Σερληθά ρξήζεο ιέβεηα ραξαθηεξηζηηθά. Ση πέιεη ρξεζηκνπνηεί 4.χλδεζε 2. ιέβεηα Πσο ζπλδέεηαη ν ιέβεηαο ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο 5.Έλαξμε ιεηηνπξγίαο Έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζε παξακέηξσλ 6.πληήξεζε ιέβεηα 7.Πηζαλά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία 8.Δπηηπρεκέλε έλαξμε ιεηηνπξγίαο 9.Απφξηςε ιέβεηα κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο 10.Δγγχεζε Πνηφο επζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζε, πσο θαζαξίδεηαη θαη ε πεξηνδηθή ζπληήξεζε Πνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ Όξνη γηα επηηπρεκέλε έλαξμε ιεηηνπξγίαο Ση πξέπεη λα πξνζέμεηε πξηλ ηελ απφξηςε Υξφλνο ηζρχσο θαη φξνη ηζρχσο εγγχεζεο ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ρεδηαζκνο νδεγησλ ρξεζεσλ -4-

5 1.3 Λεμηθν νξσλ Μεησηεο θηλεηεξα Λεμηθν νξσλ Κηβσηην κεηαθνξαο θηλεζεο αιηγθαξνο κεηαθνξαο Απηνκαηνο θαζαξηζκνο Οζνλε BIOTOPLING Κεληξηθε κνλαδα Πειεη Pelet PP ζεη PP set Ρεδεξβνπαξ πειεη Αηζζεηεξαο Υξεζηκεπεη γηα ηελ κεηαθνξα ηνπ πειεη απν ην ξεδεξβνπαξ ζηνλ ζαιακν θαπζεο Σκεκα ηνπ πξνγξακκαηνο πνπ ζθνπνο ηνπ εηλαη ν θαζαξηζκνο ηνπ ζαιακνπ θαπζεο Οζνλε ζηελ θεληξηθε κνλαδα γηα ηηο ελδεημεηο... Καπζηεξαο γηα ηελ θαπζε πειιεη Κεληξηθνο ειεγρνο Δηδνο θαπζηκνπ απν πξηνληδη πνπ αθνπ ζηεγλσζεη ζπκπηεδεηαη ζε κνξθε κηθξνπ θπιηλδξνπ κεγεζνπο 6-8mm θαη κεθνπο 20-50mm πζηεκα γηα ηελ πξνιεςε ππξθαγηαο ζην ξεδεξβνπαξ. Αξρηδεη ε ιεηηνπξγηα ηνπ νηαλ ε ζεξκνθξαζηα ζηνλ θπιηλδξν κεηαθνξαο ππεξβεη ηνπο 95 C Υσξνο απνζεθεπζεο πειεη απ νπνπ κε ηε βνεζεηα ηνπ ζαιηγθαξνπ κεηαθνξαο κεηαθεξεηαη ην πειεη ζηνλ ζαιακν θαπζεο Υξεζηκνπνηεηηαη γηα ηελ αληρλεπζε νξηζκελσλ παξακεηξσλ (ζεξκνθξαζηα, επηπεδν πιεξσζεο) θαη ηα κεηαθεξεη ζηελ θεληξηθε κνλαδα γηα πεξαηηεξσ ρξεζε. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Δπεμεγεζε ηερληθσλ νξσλ -5-

6 2. Παξαηεξεζεηο αζθαιεηαο 2.1 σζηή ρξήζε ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Ο ιέβεηαο είλαη θηηαγκέλνο ζχκθσλα κε αξρηθεο πξνδηαγξαθεο αξρέο γηα αζθαιή ρξήζε. Η κε ζσζηή ρξήζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκνχο ή θαη ηνλ ζάλαην απηψλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο αζθαιείαο αιιά θαη ηξίησλ, λα πξνθαιέζεη θζνξέο ζηνλ ιέβεηα αιιά θαη άιισλ πιηθψλ αγαζψλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ. Σν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηε ρξήζε ηνπ. Υξεζηκνπνηήηε ηνλ ιέβεηα κφλν φηαλ είλαη απφιπηα ελ ιεηηνπξγηα θαη γηα ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε, πάληα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο, ηνπο φξνπο αζθαιείαο. Οπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη άκεζα. ΥΡΗΗ ΛΔΒΗΣΑ ΑΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΦΑΛΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΗΗ Ο ιέβεηαο έρεη θαηαζθεπαζζεί γηα θαχζε πέιεη. Η ρξήζε άιινπ θαπζίκνπ δελ επηηξέπεηαη. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε κε νξζή ρξήζε. ε πεξίπησζε κε νξζεο ρξεζεο ε επζπλε βαξπλεη απνθιεηζηηθα απηνλ πνπ ρξεζηκνπνηεζε θαη απηνλ ηνλ ηξνπν ηνλ ιεβεηα. αλ ρξεζηεο κπνξεηηε λα εηζαγεηε ή αιιαδεηε ηηο παξακεηξνπο εξγαζηαο, κνλν ζηα νξηα πνπ πεξηγξαθνληαη ζε απηεο ηηο νδεγηεο. Η εηζαγσγε αιισλ ξπζκηζεσλ πνπ δελ αλαθεξνληαη ζηηο νδεγηεο, κπνξεη λα πξνθαιεζεη ιαζνο ιεηηνπξγηα ηνπ ζπζηεκαηνο -6-

7 ΔΠΙΣΡΔΠΣΟ ΚΑΤΙΜΟ Δπηηξεπεηαη κνλν pellet μπιν γηα θαπζε. Σν pellet θαηαζθεπαδεηαη απν πξηνληδη μπινπ κε κηθξε πεπιεκηικοηηηα πγξαζηα θαη ην ζρεκα ηνπ πξεπεη λα ερεη ηππνπνηεκελν κεθνο θαη δηακεηξν. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ PELLET Η TOPLING ζπζηήλεη pellet δηακέηξνπ 6-8mm θαη κήθνπο 10-30mm. Η πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθα ηνπ pellet θαζνξίδνληαη απν ηα γεξκαληθα ζπζηήκαηα DIN ή ηα απζηξηαθά ζπζηήκαηα ONORM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Πξνζερηε, εηδηθα θαηα ηελ παξαγγειηα θαη παξαιαβε ηνπ pellet. 2.2 Γηαξθεηο θηλδπλνη Παξα ηηο πξνθπιαμεηο πξεπεη παληα λα ιαβεηε ππ νςε ζαο ΠΡΟΟΥΗ Κηλδπλνο δειεηεξηαζεο απν κνλνμεηδην ηνπ αλζξαθα. Καηα ηε δηαξθεηα ιεηηνπξγηαο κπνξεη λα εθπεκπεηαη κνλνμεηδην απν ιεβεηα Μην αθηνεηε ηο πορηακι ανοιτηο περαν ηοσ απολσηως αναγκαιοσ. ΠΡΟΟΥΗ Δπηθαλεηεο κε πςειε ζεξκνθξαζηα. Η επαθε κε ηεηνηεο επηθαλεηεο κπνξεη λα πξνθαιεζεη εγθαπκαηα. Πεξηκελεηε λα θξπσζνπλ νη επηθαλεηεο γηα λα αθνπκπεζεηε ηεηνηεο κε κνλσκελεο επηθαλεηεο.. -7-

8 2.3 εκαηα αζθαιεηαο θαη πξνεηδνπνηεζεηο ε απηεο ηηο νδεγηεο ρξεζεο ερνπλ δνζεη ηα παξαθαησ ζεκαηα ΚΙΝΓΤΝΟ! Κηλδπλνο απν ειεθηξηθν ξεπκα. Η εξγαζηα κε ζπζθεπεο πνπ ερνπλ απην ην ζεκα επηηξεπεηαη κνλν ζε εηδηθεπκελα αηνκα. ΠΡΟΟΥΗ Η εξγαζηα ζε κεξε κε απην ην ζεκα κπνξεη λα πξνθαιεζεη ζνβαξνπο ηξαπκαηηζκνπο ή ζνβαξεο πιηθεο δεκηεο. ΠΡΟΟΥΗ Πηζαλνο ηξαπκαηηζκνο ησλ αθξσλ. Η εξγαζηα ζε κεξε κε απην ην ζεκα, κπνξεη λα πξνθαιεζεη ηξαπκαηηζκν ησλ αθξσλ. ΠΡΟΟΥΗ Δπηθαλεηεο κε πςειε ζεξκνθξαζηα. Η εξγαζηα ζε επηθαλεηεο-κεξε κε απην ην ζεκα κπνξεη λα πξνθαιεζεη εγθαπκαηα. ΠΡΟΟΥΗ Κηλδπλνο ππξθαγηαο. Η εξγαζηα ζε επηθαλεηεο-κεξε κε απην ην ζεκα κπνξεη λα πξνθαιεζεη ππξθαγηα. ΠΡΟΟΥΗ Κηλδπλνο παγνπ. ε επηθαλεηεο-κεξε κε απην ην ζεκα κπνξεη λα πξνθιεζεη παγνο. Δπηζεκαλζεηο γηα ηε ζσζηε απνξηςε. Δπηπιενλ πιεξνθνξηεο γηα ηνλ ρξεζηε. -8-

9 2.4 Τπνρξεώζεηο-πιεξνθόξεζε ΑΝΑΓΝΩΗ ΟΓΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ Οπνηνο ζθνπεπεη λα ρξεζηκνπνηεζεη ηνλ ιεβεηα ππνρξενπηαη λα αλαγλσζεη θαη θαηαλνεζεη απηεο ηηο νδεγηεο ρξεζεο κε ηδηαηηεξε πξνζνρε. ην θεθαιαην 2 πξνεηδνπνηεζεηο αζθαιεηαο. Απην αλαθεξεηαη πεξηζζνηεξν ζε νζνπο ρξεζηκνπνηνπλ ην ιεβεηα π.ρ. θαζαξηζκνο-ζπληεξεζε. Απηεο νη νδεγηεο ρξεζεο πξεπεη λα εηλαη επθνια πξνζβαζηκεο. Ιδηαηηεξε πξνζνρε ζηα ζηαληαξ πνπ ηζρπνπλ ζηνλ ηνπν πνπ εγθαζηζηαηαη ν ιεβεηαο.. -9-

10 3. Πεξηγξαθε ρξεζεο ιεβεηα 3.1. πληνκε πεξηγξαθε Ο ιεβεηαο BIOTOPLING εηλαη ζπγρξνλεο θαηαζθεπεο θαη ζπγρξνλνπ ζρεδηαζκνπ θαηαζθεπαζκελνο απν πςειεο πνηνηεηαο εγθεθξηκελα πιηθα. Η θαηαζθεπε ηνπ ιεβεηα εηλαη ζπκθσλε κε ηηο επξσπατθεο MD 98/37/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC θαη ηα επξσπαηθα ζηαληαξ EN 303-5:1999 EN1050:1997 EN 10204:2004 EN ISO :2003 EN ISO :2003 EN ISO 7000:2004 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2002 EN :2002 EN 287-1:2004 EN ISO :2004+A1:2008 EN :2006 EN :2002 EN 50165:1997 +A1 EN :2001 Πηζηνπνηεζε ερεη γηλεη θαηα ην ΔN θαη θαιππηεη νινπο ηνπο νξνπο γηα ζπλδεζε ζε θεληξηθν ζπζηεκα ζεξκαλζεο. Ο ιεβεηαο ερεη πξνβιεπηεη γηα ην θεληξηθν ζπζηεκα ζεξκαλζεο κηθξσλ θηηξησλ, κνλνθαηνηθησλ, θ.ι.π.. Η απηνκαηε ιεηηνηπξγηα, παξερεη κεγαιε αλεζε κηαο θαη πξεπεη λα πξνζερεη κνλν ηελ πιεξσζε ηνπ ξεδεξβνπαξ. Σν Pellet εηλαη νηθνινγηθν θαπζηκν κε κεγαιε ζεξκφηεηα. Σν πνζνζην ζηαρηεο εηλαη ηδηαηηεξα κηθξν θαη ην αλσηεξν εσο 1% Η ζεξκνηεηα ηνπ Pellet εηλαη πεξηπνπ 18000kJ/kg, δειαδε 200kg Pellet,αλαινγεη 1 ιηηξν πεηξειαην. Η ρξεζε ηνπ εηλαη απιε θαη ρξεηαδεηαη κνλν κεηα ηελ εθθηλεζε απν ηνλ θεληξηθν δηαθνπηε ηελ ξπζκηζε ηεο ζεξκνθξαζηαο. Απν απνςε πξαθηηθνηεηαο ν ιεβεηαο Pellet δελ ππνιεπεηαη ζε ηηπνηε ησλ αιισλ ζπζηεκαησλ ζεξκαλζεο κε αεξην ή πεηξειαην ελσ απν απνςε θαηαλαισζεο εηλαη νηθνλνκηθνηεξνο. Σν ξεδεξβνπαξ Pellet εηλαη ηκεκα ηνπ ζπζηεκαηνο θαη πξεπεη λα πιεξσλεηαη ηαθηηθα. Ο ζαιακνο θαπζεο θαη ν ελαιαθηεο ερνπλ θαηαζθεπεζηεη απν πςειεο πνηνηεηαο πιηθα κε νμπγνλνζπγθνιεζε. Ο ιεβεηαο ερεη κνλσζεη θαηαιιεια κε πεηξνβακβαθα θαη ερεη επελδπζεη κε πνηνηηθε ιακαξηλα. Η ζπλαξκνινγεζε γηα ηελ ζεζε ζε ιεηηνπξγηα εηλαη απιε ελσ νη ζπλδεζεηο εηλαη ζηαληαξ. Ο ιεβεηαο ερεη ειεγρζεη γηα ηελ ζηεγαλφηεηα ηνπ. Η επηηξεπνκελε πηεζε εηλαη 2.5 bar. Ο ιεβεηαο ερεη ειεγρεη απν ην πνιπηερλεην ηεο, Banja Luka TOPLING januar 2009 BIOTOPLING 25 I 50

11 3.2. Πσο ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο BIOTOPLING Εικονα 1. Κςπια ζηοισεια ζςζηημαηορ 1. Θαιακνο θαπζεο 9. Πνξηαθη ζαιακνπ θαπζεο 2. Φινγαπινη 10. Δμνδνο θαπλνπ 3. Ρεδεξβνπαξ Pellet 11. Αηζζεηεξαο αεξησλ θαπζεο 4. Γνζνκεηξηθνο θνριηαο 12. πζηεκα απηνκαηηζκνπ 5. Μνηεξ θνριηα 13. Καπλνδνρνο 6. Καιπκα θινγαπισλ 14. Γνρεην ζηαρηεο 7. Δηζαγσγε αεξα 15. Μεραληζκνο θαζαξηζκνπ θινγαπισλ 8. Αλεκηζηεξαο 16. Αληηζηαζε αλαθιεμεο Γνζνκεηξηθνο θνριηαο εηθ.1 ζεζε 4 απν ην ξεδεξβνπαξ Pellet εηθ.1 ζεζε 3 κεηαθεξεη Pellet ζην ζαιακν θαπζεο εηθ. 1 ζεζε 1. Η ειεθηξηθε αληηζηαζε πνπ βξηζθεηαη ζηνλ ζαιακν θαπζεο εηθνλα 1 ζεζε 16 αλαθιεγεη ην Pellet. Απην ζπκβαηλεη κνλν θαηα ηελ εθθηλεζε ή θαη κεηα απν δηαιιεηκα. Ο αλεκηζηεξαο εηθ. 1 ζεζε 8 ππνβνεζα ηελ θαπζε εηζαγνληαο ζηνλ ζαιακν θαπζεο ηελ αλαγθαηα πνζνηεηα νμπγνλνπ

12 Εικονα 2. Εξυηεπικερ οτειρ λεβηηα

13 3.3. Σερληθα ζηνηρεηα ΣΤΠΟΙ BT25N BT40N BT50N Μεγηζηε ηζρπο Kw Ολνκαζηηθε απνδνζε Kw Βαζκνο απνδνζεο % Γηαζηαζεηο ιεβεηα - βάζνο mm - πιαηνο mm πςνο mm Βαξνο kg Πηεζε ιεηηνπξγηαο ιεβεηα bar Διεγρνο πηεζε ιεβεηα bar Θεξκνθξαζηα εηζνδνπ ζηνλ ιεβεηα 0 C Θεξκνθξαζηα εμνδνπ απν ηνλ ιεβεηα 0 C Υσξεηηθνηεηα λεξνπ l Κιαζε ιεβεηα σο πξνο EN Αληηζηαζε ξνεο λεξνπ - t=10 K hpa t=20 K hpa Διθπζκνο Pa Μαδα ξνεο θαπζαεξησλ: -νλνκαζηηθν θνξηην kg/s κεξηθν θνξηην Θεξκνθξαζηα αεξησλ θαπζεο: -νλνκαζηηθν θνξηην 0 C κεξηθν θνξηην 0 C κεγηζην θνξηην 0 C Υσξεηηθνηεηα ξεδεξβνπαξ Pellet kg Γηαηνκε παξνρεο εμνδνπ 1 1 1/4 1 1/4 Γηαηνκε παξνρεο εηζνδνπ 1 1 1/4 1 1/4 Δηζνδνο εηζαγσγεο-εμνδνπ 3/4 3/4 3/4 Ηιεθηξηθε ελεξγεηα: -ζε θαλνληθε ιεηηνπξγηα -ζε ιεηηνπξγηα αλαθιεμεο Ηιεθηξηθα ζηνηρεηα: -ηαζε -ηζρπο ζε θαλνληθε ιεηηνπξγηα -ηζρπο ζηελ θαζε αλαθιεμεο W W V A A Πινακαρ 3. Τεσνικα ζηοισεια

14 3.4. Απαξαηηεηε πνηνηεηα Pellet Γεξκαληθν ζηαληαξ DIN Pellet κεγεζνπο HP5 απν πεπηεζκελν πξηνληδη κε πξνβιεκαηηθνπ μπινπ πνπ πεξηερεη θαη θινην ρσξηο θαλελνο εηδνπο θνιιεηηθε πιε. Η ελεξγεηα πνπ πεξηερεηαη ζε 2 θηια Pellet θηαλεη πεξηπνπ ηελ ελεξγεηα πνπ πεξηερεηαη ζε 1 ιηηξν πεηξειαηνπ Απζηξηαθν ζηαληαξ ÖNORM M 7135 Απζηξηαθν ζηαληαξ. Πεξηερεη απαληεζεηο γηα ηελ πνηνηεηα ηνπ Pellet, ηελ παξαγσγε ηνπ Pellet, ηνλ ηξνπν ειεγρνπ παξαγσγεο Pellet θαη ηελ ζπκαλζε ηνπ. ηαληαξ DIN PLUS Σν ζηαληαξ Din Plus εηλαη ζπλδηαζκνο ησλ δπν αλσηεξσλ ζηαληαξ. Η δηαδηθαζηα ρνξεγεζεο πηζηνπνηεηηθσλ γηλεηαη απν εηδηθε νκαδα πηζηνπνηεκελσλ ειεγθησλ πνπ θαηερνπλ DIN Certco. Αλεμαξηεηνη ειεγρνη πξεπεη λα γηλνληαη ζε ρξνληθεο πεξηνδνπο γηα λα δηαζθαιηζηεη ε αλαγθαηα πνηνηεηα Pellet. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ PELLET ΣΑΝΣΑΡ DIN ÖNORM M 7135 DINplus AS/NZS Μεθνο max. 50 mm max. 5 x Ø max. 5 x Ø max. 38 mm Γηακεηξνο Ø 4 10 mm max. 10 mm 4 10 mm max. 10 mm Δλεξγεηαθε αμηα MJ/kg min MJ/kg min MJ/kg MJ/kg Ππθλνηεηα πειιεη Δηδηθν Βαξνο kg/dm 3 min kg/dm 3 min kg/dm 3 nije navedeno 650 kg/m kg/m 3 navedeno 640 kg/m 3 Πεξηεθηηθνηεηα λεξνπ max. 12% max. 10% max. 10% max. 8% Πεξ. ζηαρηεο max. 1.5% max. 1.5% max. 0.5% max. 0.5% Φζνξα πειιεη / max.2.3% max.2.3% / Πεξηεθηηθνηεηα ζε ζεην / max. 0.04% max. 0.04% / Πεξηεθηηθνηεηα ζε αδσην / max. 0.3% max. 0.3% / Πεξηεθηηθνηεηα ζε ρισξην / max. 0.02% max. 0.02% / Πηλαθαο 4. Υαξαθηεξηζηηθα Pellet

15 3.1. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ

16 4. Δγθαηαζηαζε ιεβεηα 4.1. Δγθαηαζηαζε ιεβεηα ζην ζπζηεκα θεληξηθεο ζεξκαλζεο Η εγθαηαζηαζε ηνπ ιεβεηα πξεπεη λα γηλεηαη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν. T M Εικονα 3. ζτεδιο εγκαηαζηαζης λεβηηα ζε ζσζηημα με δοτειο αδρανειας

17 T M Εικονα 4. Στεδιο εγκαηαζηαζης τωρις δοτειο αδρανειας Σν ξεδεξβνπαξ παξαδηδεηαη καδη κε ηνλ ιεβεηα

18 Ο ιεβεηαο πξεπεη λα ηνπνζεηεζεη νζν πιεζηεζηεξα εηλαη δπλαηνλ ζηελ θαπλνδνρν. Μελ θιεηλεηε ηελ παξνρε θξεζθνπ αεξα. ΠΡΟΟΥΗ - Ο ιεβεηαο πξεπεη λα ηνπνζεηεηζεη ζε ζηαζεξε, επηπεδε επηθαλεηα. - Η εγθαηαζηαζε θαη ε ζπλδεζε πξεπεη λα γηλεη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν - ην ιεβεηνζηαζην ζα πξεπεη λα ππαξρνπλ νιεο νη απαξαηηεηεο ζπλδεζεηο πδαηνο, θαη απνξνεο πδαησλ, θαη ειεθηξηθεο ζπλδεζεηο κε γεησζε - ην ιεβεηνζηαζην ζα πξεπεη λα ππαξρεη θπζηθε ξνε αεξα. - Σν παησκα θαη ην εζσηεξ.ηθν ηνπ ιεβεηνζηαζηνπ ζα πξεπεη λα εηλαη απν ππξαληνρα πιηθα Θα εηλαη θαιν ζηνλ ρσξν λα κελ ππαξρεη πγξαζηα γηα λα απνθερζεη ην ζθνπξηαζκα ησλ κεηηαιηθσλ ηκεκαησλ γηα κεγηζηε δηαξθεηα δσεο ηνπ πξνηνληνο. Γηα ηελ πιεξσζε ηνπ ιεβεηα απν ην ζπζηεκα, ζπζηελνπκε καιαθν απηνληζκελν λεξν. Ο θπθινθνξηηεο πξεπεη λα ελεξγνπνηεζεη αθνπ ην ζπζηεκα ερεη γεκηζεη κε λεξν θαη ερεη γηλεη ν εμαεξηζκνο. Καηα ηελ ελσζε κε ηελ θαπλνδνρν, ν θαπλαγσγφο πξεπεη λα ηνπνζεηεζεη αλνδηθα ή νξηδνληηα. Οιεο νη ελσζεηο πξεπεη λα ερνπλ ελσζεη θαη θνιιεζεη θαια. Πξηλ ηελ πξσηε θαπζε πξεπεη λα ειεγρζεη αλ ηα ππξνηνπβια ερνπλ ηνπνζεηεζεη ζσζηα γηαηη κπνξεη θαηα ηελ κεηαθνξα θαη εγθαηαζηαζε λα ερνπλ κεηαθηλεζεη. Η θαπλνδνρνο πξεπεη λα ερεη κειεηεζεη κε βαζε ην δηαγξακκα απν ηελ εηθνλα Ν ν 5. ε πεξηπησζε κε επαξθνπο εμαεξηζκνπ π.ρ.νηαλ δελ ερνπλ επηηεπρζεη ηα γεσκεηξηθα ραξαθηεξηζηηθα ηεο θαπλνδνρνπ νπσο θαηαδεηθλπεη ε εηθνλα 5 απησλ ησλ νδεγησλ, ππαξρεη θηλδπλνο κεηαθνξαο ηεο ηεο θσηηαο απν ηελ εζηηα ζηνλ ζσιελα κεηαθνξαο θαη ζην ξεδεξβνπαξ Pellet, πνπ κπνξεη λα πξνθαιεζεη ππξθαγηα

19 Εικονα 5. Τομες καπνοδοτων (Schiedel) Εικονα 6. Παραδειγμαηα ζωζηα ηοποθεηημενων καπνοδοτων

20 πλδεζε θαισδηνπ αληιηαο Καηα ηελ εγθαηαζηαζε ηνπ ιεβεηα, πξεπεη λα ζπλδεζεη θαη ην θαισδην ηεο αληιηαο (κεγηζηε ηζρπο 1 A). Γεηηε εηθνλα 12. Η ζπλδεζε πξεπεη λα γηλεη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν. Ηιεθηξηθε ζπλδεζε Καηα ηελ εγθαηαζηαζε ηνπ ιεβεηα πξεπεη λα ελσζεη θαη ην θαισδην γηα ηελ παξνρε ειεθηξηθνπ ξεπκαηνο. Η παξνρε πξεπεη λα εηλαη κνλνθαζηθε 220V, 50 Hz. Η ζπλδεζε πξεπεη λα γηλεη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν επεηδε ππαξρεη θηλδπλνο ειεθηξνπιεμηαο. πλδεζε ζεξκνζηαηε ρσξνπ Ο απηνκαηηζκνο ηνπ ιεβεηα, ερεη ηε δπλαηνηεηα ζπλδεζεο ζε ζεξκνζηαηε ρσξνπ. Η ζπλδεζε πξεπεη λα γηλεη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν ινγσ ειεθηξνπιεμηαο. Καηα ηελ ζπλδεζε λα ηεξεζνπλ νη νδεγηεο απν ην ζρεδην 12. Πξηλ ηελ πξσηε ιεηηνπξγηα πξεπεη λα ειεγρζνπλ ηα παξαπαλσ: - ηελ πηεζε ζηνλ ιεβεηα θαη ηελ εγθαηαζηαζε - λα ερεη εμαεξσζεη ην ζπζηεκα - λα κελ αθνπκπνπλ ηα θαισδηα ζηα δεζηα ηκεκαηα ηνπ ιεβεηα - λα εηλαη ηα ππξνηνπβια ζηελ ζσζηε (εηθνλα 7) - πξηλ ηελ πιεξσζε ηνπ ξεδεξβνπαξ κε Pellet, λα ειεγρζεη ε ηπρνλ παξνπζηα αληηθεηκελσλ πνπ ζα ελνρινπζαλ ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ θνριηα κεηαθνξαο. Δηθνλα 7. Σνπνζεηεζε ππξνηνπβισλ

21 ην θιεηζην ζπζηεκα ζεξκαλζεο πξεπεη λα ζπλδεζεη θαη εγθεθξηκελε βαιηδα αζθαιεηαο κε πηεζε 2,5 bar, νπσο θαη ε ζπλδεζε κε δνρεην δηαζηνιεο. Αλακεζα ζηελ βαιβηδα αζθαιεηαο, ην δνρεην δηαζηνιεο θαη ηνλ ιεβεηα δελ πξεπεη λα παξεκβιεζεη εμαξηεκα Η ζεξκνθξαζηα ηνπ λεξνπ ζηνλ ιεβεηα δελ πξεπεη λα πεζεη θαησ απν 55 ν C γηα λα κελ δεκηνπξγεζνπλ πδξαηκνη ε πεξηπησζε ηζρπξνπ ςπρνπο θαη ζε πεξηπησζε κε ρξεζεο ηνπ ιεβεηα, πξεπεη λα ζπκπιεξσζεη ην ζπζηεκα κε αληηςπθηηθν πγξν

22 5. Δλαξμε ιεηηνπξγηαο 5.1. Οςε θαη ηκεκαηα ζπζηεκαηνο ξπζκηζεο Εικονα 8. Εμπροζθια πλεσρα ρσθμιζηη Ο ξπζκηζηεο ερεη ζθνπν λα ξπζκηδεη ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ ιεβεηα BIOTOPLING πνπ ρξεζηκνπνηεη pellet. Ο ξπζκηζηεο ερεη ηηο παξαθαησ δπλαηνηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθα. Ρπζκηδεη ηελ ιεηηνπξγηα ηεο αληιηαο (θαηα ηελ θαλνληθε ιεηηνπξγηα + ηελ απνθπγε παγσκαηνο ηνπ ιεβεηα). Ρπζκηδεη ηε ιεηηνπξγηα ηνπ θνριηα pellet. Ρπζκηδεη ηελ ιεηηνπξγηα ηεο αληηζηαζεο γηα ηελ απηνκαηε αλαθιεμε ηνπ pellet. Ρπζκηδεη ηελ παξνρε αεξα (αλεκηηεξαο 230V/50Hz) Καηαγξαθεη ηε ζεξκνθξαζηα ηνπ λεξνπ ζηνλ ιεβεηα. Καηαγξαθεη ηελ ζεξκνθξαζηα ησλ θαπζαεξησλ.. 4 θαζεηο ιεηηνπξγηαο (αλαθιεμε, θαλνληθειεηηνπξγηα,κεησκελε ιεηηνπξγηα, ιεηηνπξγηα παπζεοηεο θαπζεο). Γπλαηνηεηα ιεηηνπξγηαο κε ζεξκνζηαηε ρσξνπ. Γπλαηνηεηα ιεηηνπξγηαο κε πξνθαζνξηζκελν πξνγξακκα. Ρπζκηζε σξαο Γπλαηνηεηα ξπζκηζεο νισλ ησλ παξακεηξσλ. Δηζνδνο 230V/50Hz Γηαηεξεζε ξπζκηζεσλ θαη κεηα ηελ απελεξγνπνηεζε

23 Εικονα 9. Πεπιγπαθη εμπποζθιαρ οτηρ πςθμζηη 1. LCD νζνλε 2. Πξνζνςε 3. Πιεθηξν γηα κεησζε ζηνηρεησλ (ΜΔΙΟΝ) 4. Πιεθηξν γηα ελαξμε ξπζκηζεσλ (SET) 5. Πιεθηξν γηα απμεζε ζηνηρεησλ (ΤΝ)

24 Εικονα 10. LCD 1. Λεηηνπξγηα αληιηαο 2. Λεηηνπξγηα θνριηα 3. Λεηηνπξγηα αληηζηαζεσλ 4. Λεηηνπξγηα αλεκηζηεξα 5. Ιζρπο αλεκηζηξα ζε % 6. Θεξκνζηαηεο ρσξνπ 7. Θεξκνθξαζηα θαπζαεξησλ 8. Λεηηνπξγηα ζπζηεκαηνο 9. Θεξκνθξαζηα πδαηνο ζηνλ ιεβεηα 10. Ωξα ηελ νζνλε ηνπ ξπζκηζηε βξηζθνληαη ζηνηρεηα γηα ηε παξνπζα θαηαζηαζε θαη ζηνηρεηα θαηαγξαθεο κεγεζσλ. Παξαδεηγκαηνο ραξε ην ζπκβνιν πνπ δεηρλεη ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ αλεκηζηεξα, αλαβνζβελεη νηαλ ν αλεκηζηεξαο ιεηηνπξγεη. Ή νηαλ ν ξπζκηζηεο ιεηηνπξγεη βαζε πξνγξακκαηνο θαη νρη κεζσ ηνπ ζεξκνζηαηε ην ζπκβνιν (ειηνοζεξκνζηαηεο ρσξνπ) δελ ζα εκθαληδεηαη ζηελ νζνλε

25 5.2. Ρπζκηζεηο παξακεηξσλ ιεηηνπξγηαο θαη ελαξμε ιεηηνπξγηαο απηνκαηηζκνπ. Αλαθιεμε (θαζε 1) Η αλαθιεμε ηνπ pellet μεθηλα κεζσ ηνπ ζεξκνζηαηε ρσξνπ ή κεζσ ηνπ εζσηεξηθνπ πξνγξακκαηνο. Ο ξπζκηζηεο αξρηθα εθθηλεη ηνλ αλεκηζηεξα γηα ην επηπεδν ησλ παξακεηξσλ PAR 100 θαη ηνλ ρξνλν ηεο παξακεηξνπ PAR 101 (δεηηε πηλαθα 1) κεηα ηελ ιεμε ησλ κεηξεζεσλ ν αλεκηζηεξαο παπεη ηε ιεηηνπξγηα ηνπ θαη μεθηλα ε ιεηηνπξγηα ηνπ θνριηα γηα νζν ρξνλν ερεη ρξεηαζηεη θαη νξηδεηαη σο PAR 102. Οηαλ ε νξηζκελε δνζνινγηα pellet εηλαη εηνηκε αξρηδεη ε αλαθιεμε ε νπνηα δηαξθεη νζν ρξνλν ερεη νξηζηεη απν ηε παξακεηξν PAR 103. Δπεηδή γηα ηελ αλαθιεμε ρξεηαδεηαη αεξαο, νηαλ ζεξκαλζεη ε αληηζηαζε, ξπκηδεηαη ε θαζπζηεξεκελε ελαξμε ιεηηνπξγηαο ηνπ αλεκηζηεξα κε ηελ παξακεηξν PAR 104 ε ηζρπο ηνπ αλεκηζηεξα κε ηελ παξακεηξν PAR 105. Οηαλ ε θαζε αλαθιεμεο ιεμεη ν ξπζκηζηεο ζπλερηδεη κε ηε θαζε ιεηηνπξγηαο (θαζε 2). Λεηηνπξγηα (θαζε 2) Καηα ηελ πξσηε ελαξμε, δειαδε κεηα ηελ αλάθιεμε ν ξπζκηζηεο ειεγρεη ηελ ζεξκνθξαζηα ησλ αεξησλ θαπλνπ, αλ ηα αεξηα θαπλνπ δελ ερνπλ θηαζεη ηελ ζεκνθξαζηα πνπ ερεη ξπζκηζηεη κε ηελ παξακεηξν PAR 117 ζηνλ ρξνλν πνπ ρξεηαδεηαη θαη πνπ ερεη ξπζκηζηεη κε ηελ παξακεηξν PAR 115. Αξρηδεη ή ζηακαηα ε αλαθιεμε (εμαξηαηαη απν ηελ παξακεηξν PAR 116). Παξαδεηγκαηνο ραξε αλ ε ζεξκνθξαζηα ησλ αεξησλ θαπλνπ εηλαη αλσηεξε απν ηε θαζνξηζκελε παξακεηξν PAR 117, ν ξπζκηζηεο ζπλερηδεη ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ ιεβεηα, ζηε θαζε θπθιηθεο ιεηηνπξγηαο ηνπ θνριηα κεηαθνξαο. Ο ιεβεηαο ζε απηε ηε θαζε ιεηηνπξγηαο εσο ηε ζεξκνθξαζηα πνπ ερεη πξνθαζνξηζηεη απν ηελ παξακεηξν PAR 1- PAR 109. Σνηε ε ιεηηνπξγηα πεξλα ζηε ιεηηνπξγηα πεξηνξηζκελνπ εξγνπ (θαζε 3). Φαζε πεξηνξηζκελνπ εξγνπ (θαζε 3) Η θαζε πεξηνξηζκελνπ εξγνπ εηλαη ηδηα κε ηελ θαζε 2 αιια κε αιιεο παξακεηξνπο δειαδε ηεηλεη πξνο ηελ κεησζε ηεο ηζρπνο ηνπ ιεβεηα, νηαλ ν ιεβεηαο πιεζηαδεη ηελ ζεξκνθξαζηα ιεηηνπξγηαο πνπ ερεη ξπζκηζηεη κε ηελ παξακεηξν PAR 1 θα νηαλ απην επηηεπρζεη πεξλα ζηε θαζε 4 Λεηηνπξγηα θαπζεο (Φαζε 4) ηελ θαζε 4 ζηακαηα ε παξνρε pellet, αξρηδεη ε ιεηηνπξγηα ηνπ αλεκηζηεξα κε ην ρξνλν ιεηηνπξγηαο πξνθαζνξηζκελν απν ηελ παξακεηξν PAR 114 θαη κε ηζρπ πξνθαζνξηζκελε απν ηελ παξακεηξν PAR 113. Οηαλ ν ρξνλνο ιεμεη ν αλεκηζηεξαο παπεη λα ιεηηνπξγεη, ν ξπζκηζηεο αλακελεη λα ςπρζεη ν ιεβεηαο θαησ ηνπ νξηνπ ηεο ζεξκνθξαζηαο ιεηηνπγηαο. Μεηα ηελ πησζε ηεο ζεξκνθξαζηαο μεθηλα μαλα ε θαζε 1, θαζε αλαθιεμεο

26 Η ξπζκηζε ησλ παξακεηξσλ εηλαη πνιπ ζεκαληηθε γηα ηε ζσζηε ιεηηνπξγηα ηνπ ξπζκηζηε. Καηα ηελ πξσηε ελαξμε ιεηηνπξγηαο νη παξακεηξνη ερνπλ ηεζεη ζηηο εξγνηαμηαθεο ξπζκηζεηο νη νπνηεο δελ εηλαη απαξαηηεηα θαη νη ηδαληθεο γηα ην ζπζηεκα ζαο. Η ξπζκηζε γηλεηαη κε ηε πηεζε ηνπ πιεθηξνπ SET (ξπζκηζε). ηελ νζνλε LCD εκθαληδεηαη: PRO-Δζσηεξηθν πξνγξακκα (παξαδεηγκαηνο ραξε ε ιεηηνπξγηα ηνπ ξπζκηζηε κε βαζε ην εζσηεξηθν ρξνληθν πξνγξακκα πνπ θαζνξηδεη ν ρξεζηεο) URA-Ρπζκηζε σξαο κε ηα πιεθξα ΤΝ θαη ΠΛΗΝ Με ηα πιεθηξα ΤΝ θαη ΠΛΗΝ, επηιεγνπκε ην ζπλνιν ησλ παξακεηξσλ. Τπαξρνπλ 4 γθξνππ παξακεηξσλ: PRO-Δζσηεξηθν πξνγξακκα URA-Ρπζκηζε σξαο PAR-Καζνξηζκνο αλαγθαησλ παξακεηξσλ (PAR 1 εσο PAR 6) END-Σεινο ξπζκηζεσλ Οηαλ επηιεμνπκε ην γθξνππ παξακεηξσλ, πηεδνπκε ην πιεθηξν SET θαη επηβεβαησλνπκε ηελ επηινγε. Οη παξακεηξνη ξπζηζεσλ πξνγξακκαηνο ρξεζηκνπνηνπληαη, παξαδεηγκαηνο ραξε, νηαλ ζεινπκε ην ζπζηεκα λα ιεηηνπξγεη βαζε ηνπ εζσηεξηθνπ πξνγξακκαηνο πνπ ππαξρεη ζηνλ ξπζκηζηε. Σν πξνγξακκα πεξηερεη δπν πεξηνδνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηξεηο πεξηνδνπο παχζεο. ηε θαησ πιεπξα ηεο νζνλεο ππαξρεη ελα πιαηζην κε ξνιφη. Δδσ αιιαδπκε ηελ ρξνληθε πεξηνδν θαηα ηελ νπνηα ν ιεβεηαο δελ ζα ιεηηνπξγεη. Η ξπζκηζε θαη ε αιιαγεο γηλνληαη κε ηα πιεθηξα + θαη -. Οηαλ ξπζκηζνπκε ηελ επηζπκεηε σξα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET. Αιιαδνπκε ηελ ρξνληθε πεξηνδν πνπ ν ιεβεηαο ζα ιεηηνπξγεη. Η ξπζκηζε θαη νη αιιαγεο γηλνληαη πιεθηξα + θαη -. Οηαλ ξπζκηδνπκε ηελ επηζπκεηε σξα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET. ηε θαησ πιεπξα ηεο νζνλεο ππαξρεη ελα πιαηζην κε ξνιφη. Δδσ αιιάδνπκε ηελ ρξνληθε πεξηνδν θαηα ηελ νπνηα ν ιεβεηαο δελ ζα ιεηηνπξγεη. Η ξπζκηζε θαη ε αιιαγεο γηλνληαη κε ηα πιεθηξα + θαη -. Οηαλ ξπζκηζνπκε ηελ επηζπκεηε σξα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET

27 Αιιανπκε ηελ ρξνληθε πεξηνδν πνπ ν ιεβεηαο ζα ιεηηνπξγεη. Η ξπζκηζε θαη νη αιιαγεο γηλνληαη πιεθηξα + θαη -. Οηαλ ξπζκηδνπκε ηελ επηζπκεηε σξα ηεδνπκε ην πιεθηξν SET. TAVLJANJE REALNOG VREMENA Η σξα ξπζκηδεηαη κε ηελ εηζνδν ζηελ παξακεηξν URA θαη πηεδνληαο ην πιεθηξν SET. ηελ θαησ ζεηξα εκθαληδεηαη ην γξακκα Η πνπ αλαθεξεηαη ζηηο σξεο θαη εκθαληδεηαη ην ξνιφη ζηελ θαησ δεμηα γσληα Οη ξπζκηζεηο γηλνληαη πηεδνληαο ην πιεθηξν + θαη -. Οηαλ ξπζκηδνπκε παηακε ην πιεθηξν SET. ηελ θαησ ζεηξα ππαξρεη ην γξακκα Μ πνπ αλαθεξεηαη ζηα ιεπηα θαη ζηελ θαησ δεμηα γσληα βξηζθεηαη ε σξα. Οη ξπζκηζεηο γηλνληαη πηεδνληαο ην πιεθηξν + θαη -. Οηαλ ξπζκηδνπκε παηακε ην πιεθηξν SET. PODEŠAVANJE PARAMETARA OD PAR 1 DO P Οη παξακεηξνη κνηξαδνληαη ζε δπν νκαδεο: ζηελ νκαδα παξακεηξσλ ΥΡΗΗ θαη ηελ νκαδα παξακεηξσλ ΔΡΒΙ. Η αλσηεε ζεξκνθξαζηα ηνπ ιεβεηα (PAR 1) Οη αμηεο αιιαδνπλ κε ηα πιεθηξα + θαη -. Οηαλ εηζαγνπκε ηελ επηζπκεηε αμηα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET. Δπηινγε ιεηηνπξγηαο απηνκαηηζκνπ (PAR 2) 0-Υσξνπ 1-Πξνγξακκα Οη αμηεο αιιαδνπλ κε ηα πιεθηξα + θαη -. Οηαλ εηζαγνπκε ηελ επηζπκεηε αμηα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET. EŠAVANJA - E Οηαλ ηειεησζνπκε ηηο ξπζκηζεηο δηαθνπηνπκε κε ηε παξακεηξν END. Δμνδνο απν ην πξνγξακκα

28 OSTA ηηο παξακεηξνπο ΔΡΒΙ εηζεξρνκαζηε παησληαο ην πιεθηξν SET αδεηαιεηπηα ηνπιαρηζηνλ 5 δεπηεξνιεπηα, ν ξπζκηζηεο αληη ην κελνπ ρξεζεο παξνπζηαδεη ηηο παξακεηξνπο ΔΡΒΙ πνπ αξρηδνπλ κε ην 101 εσο ην 126. Πινακαρ 5. Πεπιγπαθη παπαμεηπυν πςθμιζηρ 105 Ιζσςρ λειηοςπγιαρ ανεμιζηηπα καηα ηην αναθλεξη Ανάθλεξη % 106 Χπονορ παποσηρ pellet Φαζη 2 sec 107 Χπονορ παςζηρ κοσλια, ηπεμει Φαζη 2 C 108 Ιζσςρ ανεμιζηηπα Φαζη 2 sec 109 Οπιο για ηη μεηαβαζη ζηη θαζη 3 (PAR 1-PAR 109) Φαζη 2/Φαζη 3 % 110 Χπονορ παποσηρ pellet Φαζη 3 sec 111 Χπονορ παςζηρ κοσλια, ηπεμει Φαζη 3 sec 112 Ιζσςρ ανεμιζηηπα Φαζη 3 % 113 Ιζσςρ ανεμιζηηπα ζηον καθαπιζμο Φαζη 4 % 114 Γιαπκεια λειηοςπγιαρ καςζηρ ζηον καθαπιζμο Φαζη 4 min 115 Χπονορ καηα ηον οποιο ππεπει να επιηεςσθει η θπμοκπαζια ζηα αεπια καςζηρ - min 116 Απιθμορ πποζπαθειων αναθλεξηρ - C 117 Θεπμοκπαζια αεπιων καςζηργια να πεπαζει ζηη θαζη 2 - C 118 Δπιηπεπηη μειωζη 5 βαθμων για ηην θεπμοκπαζια παπ sec 119 Χπονορ καθςζηεπηζηρ απενεπγοποιηζηρ κςκλοθοπηηη - C 120 Θεπμοκπαζια απενεπγοποιηζηρ ανηλιαρ για ηην απθςγη παγωμαηορ ηος νεπος - C 121 Θεπμοκπαζια ενεπγοποιζηρ ανηλιαρ - C 122 Γιαθοπά θεπμοκπαζιαρ για επανεκκινηζη λεβηηα μεηά ηην θάζη 4 - C 123 Χπονορ παποσηρ pellet Φάζη 1.5 sec 124 Χπονορ διακοπηρ καηα ηην παποση pellet Φάζη 1.5 sec 125 Ιζσςρ ανεμιζηηπα Φάζη 1.5 % 126 Ιζσςρ ανεμιζηηπα καηα ηην απσικη παποση pellet Ανάθλεξη % 127 Πεπιοδορ λειηοςπγιαρ ανεμιζηηπα Αναμονη sec 128 Πεπιοδορ STAND ΒΥ ανεμιζηήπα STAND BY sec 129 Ιζσύρ ανεμιζηήπα STAND BY %

29 Εικονα 11. Χρονικο διαγραμμα ηου πινακα ελεγχου Εικονα 12. Ηλεκηρικο ζχεδιαγραμμα HEMA PRIKLJUČIVANJA

30 TEHNIČKI PODACI Εικονα13. Μεγεθορ πςθμιζηη κεγεζνο νπεο πιάηνο 125mm πςνο 75mm Πιάηνο 115mm Ύςνο 65mm ηξνθνδνζηα 230V/50Hz εμνδνο 3xξειε230V (3A), 1x triac 230 (1A) αηζζεηεξαο 2 x αηζζεηεξαο Pt100 (-20 εψο C) Πινακαρ 6. Τεσνικα ζηοισεια

31 ΠΡΟΟΥΗ Οη νδεγηεο πξεπεη λα αθνινπζεζνπλ γηα λα εμαζθαιηζεηε αζθαιε θαη αθξηβε εγθαηαζηαζε θαη ζπληεξεζε ηνπ ιεβεηα. Οπνηνο θαλεη εγθαηαζηαζε ρξεζηκνπνηεη θαη ζπληεξεη ηνλ ιεβεηα νθεηιεη λα αλαγλσζεη απηεο ηηο νδεγηεο ρξεζεσο θαη λα ηηο αθνινπζεη. Η αγλνεζε απησλ ησλ νδεγησλ κπνξεη λα επηθεξεη αθπξσζε ηεο εγγπεζεο. ΚΙΝΓΤΝΟ ΠΤΡΚΑΨΑ Γελ επηηξεπεηαη λα απνζεθεπνληαη πιεζηνλ ηνπ ιεβεηα επιεθηα πιηθα θαη πγξα. ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΦΤΞΙΑ Με επαξθεο εμαεξηζκνο ηνπ ρσξνπ πνπ εηλαη ηνπνζεηεκελνο ν ιεβεηαο κπνξεη λα επηθεξεη επηθηλδπλε ζπγθεληξσζε θαπζαεξησλ, πξεπεη λα πξνζεμεηε νη δηνδνη εηζνδνπ θαζαξνπ αεξα θαη εμνδνπ θαπζαεξησλ, λα κελ κεησλνληαη ή θιεηλνπλ αλ απην ην ζθαικα δελ δηνξζσζεη, ν ιεβεηαο δελ πξεπεη λα ηεζεη ζε ιεηηνπξγηα

32 6. πληεξεζε ιεβεηα 6.1. Πεξηνδνη θαζαξηζκνπ ιεβεηα Γηα λα επηηξςεηε ζηνλ ιεβεηα κεγαιε δηαξθεηα δσεο ρσξηο βιαβεο πξεπεη λα αλαιαβεηε νξηζκελεο εξγαζηεο θαζαξηζκνπ θαη ζπληεξεζεο. Καζ απην ηνλ ηξνπν ζα απνθπγεηε αθξηβεο επηζθεπεο. Ο θαζαξηζκνο ηεο εζηηαο εηλαη ν ζεκαληηθνηεξνο νξνο γηα ηελ θαιε ιεηηπξγηα ηνπ ιεβεηα. ηα ηνηρνκαηα ηεο εζηηαο επηθαζεηαη θαπλα θαη πηζζα, γη απην ηνλ ινγν πξεπεη λα θαζαξηδεηαη ηαθηηθα ε εζηηα. νη πεξηνδνη θαζαξηζκνπ ηνπ ιεβεηα εμαξηνληαη απν ηελ πνηνηεηα ηνπ Pellet. Οπζηαζηηθα πξεπεη λα πινπνηεηηε ην πξνγξακκα ηνπ παξαθαησ πηλαθα. Απελεξγνπνηεηζηε ηνλ απηνκαηηζκν ηνπ ιεβεηα θαζσο θαη ηνλ θεληξηθν δηαθνπηε πξηλ αζρνιεζεηηε κε θαηη απν ηα παξαθαησ. Πεξηνδνο ηνηρεην Σξνπνο Κεζε ηξεηο κεξεο Καζαξηζκνο Μεηαθηλεζηε ην ρεξνπιη ηνπ κεραληζκνπ θινγνζαιακνπ θαη (εηθ.1 ζεζε 15), κπξνο-πηζσ, πεληε-εμη θνξεο θινγναπισλ θαη θαζαξηζηε ηελ εζηηα κε ειεθηξηθε ζθνππα γηα λα απνκαθξπλεηε ηελ ζηαρηε θαη ηα απνθατδηα Μεληαηα Καζαξηζκνο ξεδεξβνπαξ Pellet Αζρεησο ηεο πνηνηεηαο ηνπ Pellet θαπνηα πνζνηεηα ζθνλεο Pellet επηθαζεηαη ζηα ηνηρηα θαη ηνλ παην ηνπ ξεδεξβνπαξ. Καηα ηνλ θαζαξηζκν πξεπεη λα αδεηαζεη πιεξσο θαη λα θαζαξηζηεη κε ειεθηξηθε ζθνππα. Δμακεληαηα Δηεζηα Διεγμηε ηελ θαζαξνηεηα ηνπ ζπζηεκαηνο εμαγσγεο θαπζαεξησλ θαη θαζαξηζηε αλ ππαξρεη αλαγθε Διεγρνο ηνπ αηζζεηεξα πδαηνο θαη ηνπ αηζζεηεξα θαπζαεξησλ θαη θαζαξηζκνο αλ ρξεηαδεηαη Λεπηνκεξεο θαζαξηζκνο ζην ηεινο ηεο ζεδνλ ζεξκαλζεο Πεξηκελνπκε λα θξπσζεη ν ιεβεηαο, απνζπλαξκνινγνπκε ηα ηκεκαηα θαη θαζαξηδνπκε κε ηα εξγαιεηα θαζαξηζκνπ πνπ παξαδνζεθαλ κε ηνλ ιεβεηα Αθαηξνπκε ηνπο αηζζεηεξεο απν ηηο βαζεηο θαη θαζαξηδνπκε πξνζεθηηθα Καζαξηδνπκε κνλν ηα αλσηεξσ

33 Καηα ηνλ θαζαξηζκν ηεο εζηηαο απν ηελ ζηαρηε πξεπεη λα πξνζεμνπκε λα ερεη θξπσζεη, λα εηλαη ζε ζεξκνθξαζηα δσκαηηνπ γηα λα απνθεθρζεη ε απηναλαθιεμε ηεο ειεθηξηθεο ζθνππαο. Καηα ηελ αθαηξεζε ησλ ππξνηνπβισλ γηα ηνλ θαζαξηζκν ηεο εζηηαο ππαξρεη ε πηζαλνηεηα εγθαπκαησλ. Σα ππξνηνπβια εηλαη θαπηα θαη πξεπεη λα ηνπο αθεζνπκε αξθεην ρξνλν γηα λα ςπρζνπλ. Η πνζνηεηα ηεο ζηαρηεο εμαξηαηαη θαηα πνιπ απν ηε πνηνηεηα ηνπ Pellet. Αλ ε πνηνηεηα εηλαη θαιε ε πνζνηεηα ηεο ζηαρηεο εηλαη κηθξε θαη ε αλαγθε θαζαξηζκνπ αξαησηεξε. Σν πνηνηηθνηεξν Pellet αθελεη θαη ιηγνηεξε ζθνλε ζην ξεδεξβνπαξ. Καηα ηνλ θαζαξηζκν ηνπ ζπζηεκαηνο εμνδνπ θαπζαεξησλ ππαξρεη θηλδπλνο εγθαπκαησλ ινγσ ηνπ νηη ε ζεξκνθξαζηα θηαλεη κερξη ηνπο 200 ν C. Πξεπεη λα αθεζεηαη αξθεην ρξνλν εηζη σζηε λα ςπρζνπλ. Τπαξρεη θηλδπλνο δειεηεξηαζεο απν κνλνμεηδην ηνπ αλζξαθα (CO) αλ ε δηαδηθαζηα θαπζεο δελ ερεη ηειεησζεη θαη πξνζπαζεζεηε λα θαζαξηζεηε απξνζεθηα. ε απηε ηελ πεξηπησζε ην κνλνμεηδην ηνπ αλζξαθα κπνξεη λα εθπεκπεηαη απν δηνδνπο ηνπ ιεβεηα (π.ρ. αλνηρηε πνξηα, βγαικελνο ζσιελαο θ.ι.π.). πνηε κελ αθελεηε ηελ πνξηα αλνηρηε πεξηζζνηεξν απ νζν ρξεηαδεηαη. ΠΡΟΟΥΗ Γηα λα εμαζθαιηζεηε ηελ κεγαιε δηαξθεηα δσεο ηεο αληηζηαζεο πξεπεη λα δσζνπκε πξνζνρε ζηελ εζηηα. Η δηνδνο εμνδνπ δεζηνπ αεξα πξεπεη λα εηλαη αλνηρηε απν ζηαρηε. ΠΡΟΟΥΗ ην ηεινο ηεο πεξηνδνπ ζεξκαλζεο πξεπεη λα θαζαξηδεηε ηνλ ιεβεηα γηαηη εηζη κεγαισλεη ε δηαξθεηα δσεο ηνπ

34 7. Πηζαλα πξνβιεκαηα Πξνβιεκαηα Λνγνο Αληηκεηώπηζε Ο ιεβεηαο ιεηηνπξγηα αιια δελ θηαλεη ηελ 1. Βξσκηθνο ιεβεηαο 1. Καζαξηζκνο ιεβεηα ζεξκνθξαζηα επηινγεο καο 2. Γελ ππαξρεη αξθεην 2. Μεγαισζηε ηε δνζε ζην θνριηα θαπζηκν ζηελ εζηηα 3. ηα ππξνηνπβια δελ ερνπλ ηνπνζεηεζεη ζσζηα 3. ηνπνζεηεζηε ζσζηα ηα ππξνηνπβια ζηελ εζηηα Ο ιεβεηαο πγξαηλεηαη Τγξνπνηεζεηο θαπζαεξησλ 1. Η ηζρπο ησλ ζεξκαληηθσλ ζσκαησλ εηλαη κεγαιε. Ο ιεβεηαο δελ ερεη αξθεηε ηζρπ, αιιαμηε ηνλ ιεβεην κε αιινλ κεγαιπηεξεο ηζρπνο ή πξνζαξκνζηε ηνλ αξηζκν ζσκαησλ θαινξηθεξ αλαινγα. Ο ιεβεηαο εηλαη ηξππηνο Πξεπεη λα ζπγθνιεζεη. Να γηλεη κνλν απν εμνπζηνδνηεκελν πξνζσπν ή ηνλ θαηαζθεπαζηε Ο ιεβεηαο «επηζηξεθεη» θαπζαεξηα Ρππαξε θαπλνδνρνο ή ξππαξν ζπζηεκα εμαγσγεο θαπζαεξησλ Καζαξηζκνο Ο ιεβεηαο δελ ιεηηνπξγεη Ο ιεβεηαο εθηαζε ηελ επηζπκεηε ζεξκνθξαζηα αιια δελ δεζηαηλνληαη ηα θαινξηθεξ Γελ ιεηηνπξγεη ν αλεκηζηεξαο Γελ αλαθιεγεηαη ην Pellet Γελ ππαξρεη Pellet ζηελ εζηηα Μηθξε δηακεηξνο θαπλνδνρνπ Γελ ππαξρεη ηαζε Η αληιηα δελ ιεηηνπξγεη ελσ ερεη παξνρε ξεπκαηνο (ε αληιηα δελ παξερεηαη καδη κε ηνλ ιεβεηα) Η αληιηα δελ ερεη ξεπκα 1. Κακκελε αζθαιεηα 2. Ξελν ζσκα ζηνλ αλεκηζηεξα 1.Γελ ερεη ξεπκα ε αληηζηαζε 2.ραιαζκελε αληηζηζε 3.Βξσκηα ζηελ εζηηα 4.δελ ππαξρεη Pellet ζην ξεδεξβνπαξ 5.δελ ερεη επηιερζεη ζσζηνο ρξνλνο αλαθιεμεο 6.ραιαζκελνο αλεκηζηεξαο 7.ραιαζκελνο δνζνκεηξεηεο Pellet 8.ραιαζκελνο αηζζεηεξαο αεξησλ θαπζεο 1.ην κνηεξ ηνπ θνριηα ηνπ θνριηα δελ ερεη ξεπκα 2.μελν ζσκα ζηνλ θνριηα κεηαθνξαο 3.πνιπ πγξν Pellet 4.ραιαζκελν κνηεξ Απμεζηε ηε δηακεηξν ηεο θαπλνδνρνπ 1. Διεγμηε ηνλ δηαθνπηε 2. Διεγμηε ηηο αζθαιεηεο ζηνλ ει.πηλαθα «θνιεκελε» αληιηα. Πξνζπαζεζηε λα ηελ επαλαθηλεζεηε, ειεγμηε αλ εηλαη ραιαζκελε Διεγμηε ηελ αζθαιεηα 1.αιιαμηε αζθαιεηα 2.ειεγμηε αλ ν αλεκηζηεξαο θηλεηαη αλεκπνδηζηα 1.ειεγμηε ηελ αζθαιεηα 2.αιιαμηε ηελ αληηζηαζε 3.θαζαξηζηε ηελ εζηηα 4.γεκηζηε ην ξεδεξβνπαξ 5.ξπζκηζηε ηνλ ζσζην ρξνλν αλαθιεμεο 6.επηδηνξζσζηε ηνλ αλεκηζηεξα 7.επηδηνξζσζηε ηελ βιαβε ζηνλ θνριηα κεηαθνξαο 8.αιιαμηε ηνλ αηζζεηεξα 1.ειεγμηε ηελ αζθαιεηα 2.θαζαξηζηε ην ξεδεξβνπαξ θαη ηνλ ζσιελα ηνπ θνριηα 3.ρξεζηκνπνηεηε πνηνηηθν Pellet 4.αιιαμηε ην κνηεξ

35 7.1 Πνηε εηλαη πηζαλε ε θσηηα ζην ξεδεξβνπαξ Pellet ε πεξηπησζε πνπ ν ιεβεηαο ερεη ζπλδεζεη ζε κε ζσζηε θαπλνδνρν (κε επαξθεο πςνο, κε επαξθεο δηακεηξνο θαπλνδνρνπ, κεησκελε δηακεηξνο ινγσ κε θαζαξηζκνπ, εμαηξεηηθα ξππαξνο ιεβεηαο) ππαξρεη ε πηζαλνηεηα επηζηξνθεο ηεο θινγαο απν ηελ εζηηα θαπζεο ζηνλ θνριηα κεηαθνξαο θαη ην ξεδεξβνπαξ Pellet. Ο ιεβεηαο εηλαη εμνπιηζκελνο κε δηπιε πξνζηαζηα απν ηελ εκθαληζε ππξθαγηαο ζην ξεδεξβνπαξ Pellet θαη σο εμεο: - Δλα ηκεκα ηνπ αεξνο θαπζεο νδεγεηηαη ζηνλ θνριηα κεηαθνξαο θαη εκπνδηδεη ηελ κεηαθνξα ηεο θινγαο πξνο ην ξεδεξβνπαξ απηνο ν αεξαο εηλαη ζπλερνο παξσλ νζν ιεηηνπξγεη ν θαπζηεξαο - ε πεξηπησζε εμαηξεηηθα ξππαξεο θαπλνδνρνπ ν αεξαο κπνξεη λα κελ εηλαη επαξθεο γηα λα εκπνδηζεη ηελ εηζνδν ηεο θινγαο πξνο ην ξεδεξβνπαξ. Σνηε ελεξγνπνηεηηαη ε ζεξκνζηαηηθε βαλα (δεηηε εηθ.14) πνπ αλνηγεη ζε ζεξκνθξαζηεο αλσ ησλ 95 Ο C θαη επηηξεπεη ηελ εηζνδν λεξνπ ην νπνην κεζσ ηεο ζεξκνζηαηηθεο βαλαο εηζεξρεηαη ζην θνριηα θαη ην ζσιελα κεηαθνξαο θαη εηζη ζβελεη ηελ θσηηα. Η ζεξκνζηαηηθή βάλα θαη ν αηζζεηήξαο ερνπλ ζπλδεζεη εξγνζηαζηαθα ζηνλ ιεβεηα. Τπνρξεσζε ηνπ πειαηε εηλαη λα εμαζθαιηζε ζπλδεζε λεξνπ ζηε ζεξκνζηαηηθε βαλα( ½ ) (δεηηε εηθνλα 14). ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΗ ΔΙΝΑΙ ΝΑ ΣΗΡΔΙ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ (ΓΔΙΣΔ ΔΙΚΟΝΔ 5 ΚΑΙ 6). ΔΠΙΗ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙΣΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ (ΓΔΙΣΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6) Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΠΟΤ ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ ΔΙΝΑΙ Η ΔΛΛΔΙΦΗ ΧΣΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Ή Ο ΡΤΠΑΡΟ ΛΔΒΗΣΑ Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ΓΔΝ ΦΔΡΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ. Εικονα 14. Ο συπορ πος εσει ζςνδεθει ο θεπμοζηαηικη βανα ζηο ζςζηημα δοζολογιαρ Pellet (PP set)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2.

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. 1. αη. π.υ. epm.gr/src_images/m2_2_4_0.jpg 01. Ο πνηεηεο Φεξλαδεο ην ζπνπδαηνλ κεξνο 02. ηνπ επηθνπ πνηεκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ II (8ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 7/6/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3+1 bonus ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ: 100+1 bonus ΠΡΟΟΥΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα