Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50"

Transcript

1 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

2 Πεξηερόκελα ει. 1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Αξρηθέο παξαηεξήζεηο ρεδηαζκφο νδεγηψλ ρξήζεσλ Λεμηθφ φξσλ 5 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ σζηή ρξήζε Πάληα ππαξθηνί θπλδπλνη Αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζήκαηα πξνζνρήο Τπνρξψζεηο 9 3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΛΔΒΗΣΑ χληνκε πεξηγξαθή Πσο ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο Σερληθά ζηνηρεία Πξνυνζέζεηο πνηφηεηαο πέιεη Πηζηνπνηεηηθφ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΔΒΗΣΑ χλδεζε ιέβεηα ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ΔΝΑΡΞΗ ΥΡΗΗ Όςε θαη ζηνηρεία ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ Ρχζκηζε θαη έλαξμε απηνκαηηζκνχ ΤΝΣΗΡΗΗ Πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Πεξίπησζε θσηηάο ζην ξεδεξβνπάξ πέιεη Αληηκεηψπηζε έλαξμεο ζεξκνζηαηηθήο βάλαο ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Απαξαίηεηε φξνη επηηπρνχο έλαξμεο ΔΓΓΤΗΗ Πεξίνδνο εγγχεζεο Όξνη ηζρχσο εγγχεζεο Η εγγχεζε δελ ηζρχεη φηαλ 38-2-

3 1.Παξαηεξεζεηο γηα ηηο νδεγηεο ρξεζεσο 1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο ΔΤΚΟΛΗ ΚΑΙ ΙΓΟΤΡΗ ΥΡΗΗ ΑΝΑΓΝΧΗ ΟΓΗΓΙΧΝ ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΟΡΟΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ Σν παξφλ έληππν πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή θαη ζίγνπξε ρξήζε ηνπ ιέβεηα BIOTOPLING. Δθ φζνλ ηεξήζεηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ζα απνθχγεηε επηθίλδπλεο ρξήζεηο, ηα έμνδα ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα είλαη κηθξφηεξα, νη βιάβεο ζα απνθεπρζνχλ θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπ ιέβεηα ζα επηκεθπλζεί. Σηο παξνχζεο νδεγίεο ρξήζεο πξέπεη θαη νθεηιεη λα αλαγλψζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη φπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ιέβεηα BIOTOPLING. Δξγαδφκαζηε ζπλερψο ζηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ καο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο απηψλ ησλ νδεγηψλ ρξήζεο είλαη αθξηβήο ηελ πεξίνδν πνπ ηππψζεθαλ. Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηα ζηάληαξ θαη ηνπο ξπζκηζηηθνπο θαλνληζκνπο νθείινπλ πξηλ ηελ ρξήζε λα επαιεζεπζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηα ζηάληαξ θαη ηνπο θαλνηζκνπο-λνκνζεζηεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιέβεηα. Παξαθξαηνχκε ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ζηνπο ιέβεηεο θαη πνπ ζα επηθέξνπλ αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεδηα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο είλαη απαξαίηεηε ε γξαπηή άδεηα ηεο εηαηξίαο TOPLING γηα ηε ρξήζε νιφθιεξνπ ή ηκήκαηνο ησλ νδεγηψλ. -3-

4 1.1 ρεδηαζκνο νδεγησλ ρξεζεσλ Κεθαιαην Δδσ ζα βξεηηε... 1.Παξαηεξήζεηο γηα ηηο *Πσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο νδεγίεο ρξήζεσο 2.Παξαηεξήζεηο 1. αζθαιείαο Όηη έρεη ζρέζε κε ηε ζίγνπξε ρξήζε θαη πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ ιέβεηα 3.Πεξηγξαθή θαη ζθνπφο Καηαζθεπή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιέβεηα. Σερληθά ρξήζεο ιέβεηα ραξαθηεξηζηηθά. Ση πέιεη ρξεζηκνπνηεί 4.χλδεζε 2. ιέβεηα Πσο ζπλδέεηαη ν ιέβεηαο ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο 5.Έλαξμε ιεηηνπξγίαο Έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζε παξακέηξσλ 6.πληήξεζε ιέβεηα 7.Πηζαλά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία 8.Δπηηπρεκέλε έλαξμε ιεηηνπξγίαο 9.Απφξηςε ιέβεηα κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο 10.Δγγχεζε Πνηφο επζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζε, πσο θαζαξίδεηαη θαη ε πεξηνδηθή ζπληήξεζε Πνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ Όξνη γηα επηηπρεκέλε έλαξμε ιεηηνπξγίαο Ση πξέπεη λα πξνζέμεηε πξηλ ηελ απφξηςε Υξφλνο ηζρχσο θαη φξνη ηζρχσο εγγχεζεο ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ρεδηαζκνο νδεγησλ ρξεζεσλ -4-

5 1.3 Λεμηθν νξσλ Μεησηεο θηλεηεξα Λεμηθν νξσλ Κηβσηην κεηαθνξαο θηλεζεο αιηγθαξνο κεηαθνξαο Απηνκαηνο θαζαξηζκνο Οζνλε BIOTOPLING Κεληξηθε κνλαδα Πειεη Pelet PP ζεη PP set Ρεδεξβνπαξ πειεη Αηζζεηεξαο Υξεζηκεπεη γηα ηελ κεηαθνξα ηνπ πειεη απν ην ξεδεξβνπαξ ζηνλ ζαιακν θαπζεο Σκεκα ηνπ πξνγξακκαηνο πνπ ζθνπνο ηνπ εηλαη ν θαζαξηζκνο ηνπ ζαιακνπ θαπζεο Οζνλε ζηελ θεληξηθε κνλαδα γηα ηηο ελδεημεηο... Καπζηεξαο γηα ηελ θαπζε πειιεη Κεληξηθνο ειεγρνο Δηδνο θαπζηκνπ απν πξηνληδη πνπ αθνπ ζηεγλσζεη ζπκπηεδεηαη ζε κνξθε κηθξνπ θπιηλδξνπ κεγεζνπο 6-8mm θαη κεθνπο 20-50mm πζηεκα γηα ηελ πξνιεςε ππξθαγηαο ζην ξεδεξβνπαξ. Αξρηδεη ε ιεηηνπξγηα ηνπ νηαλ ε ζεξκνθξαζηα ζηνλ θπιηλδξν κεηαθνξαο ππεξβεη ηνπο 95 C Υσξνο απνζεθεπζεο πειεη απ νπνπ κε ηε βνεζεηα ηνπ ζαιηγθαξνπ κεηαθνξαο κεηαθεξεηαη ην πειεη ζηνλ ζαιακν θαπζεο Υξεζηκνπνηεηηαη γηα ηελ αληρλεπζε νξηζκελσλ παξακεηξσλ (ζεξκνθξαζηα, επηπεδν πιεξσζεο) θαη ηα κεηαθεξεη ζηελ θεληξηθε κνλαδα γηα πεξαηηεξσ ρξεζε. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Δπεμεγεζε ηερληθσλ νξσλ -5-

6 2. Παξαηεξεζεηο αζθαιεηαο 2.1 σζηή ρξήζε ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Ο ιέβεηαο είλαη θηηαγκέλνο ζχκθσλα κε αξρηθεο πξνδηαγξαθεο αξρέο γηα αζθαιή ρξήζε. Η κε ζσζηή ρξήζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκνχο ή θαη ηνλ ζάλαην απηψλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο αζθαιείαο αιιά θαη ηξίησλ, λα πξνθαιέζεη θζνξέο ζηνλ ιέβεηα αιιά θαη άιισλ πιηθψλ αγαζψλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ. Σν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηε ρξήζε ηνπ. Υξεζηκνπνηήηε ηνλ ιέβεηα κφλν φηαλ είλαη απφιπηα ελ ιεηηνπξγηα θαη γηα ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε, πάληα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο, ηνπο φξνπο αζθαιείαο. Οπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη άκεζα. ΥΡΗΗ ΛΔΒΗΣΑ ΑΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΦΑΛΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΗΗ Ο ιέβεηαο έρεη θαηαζθεπαζζεί γηα θαχζε πέιεη. Η ρξήζε άιινπ θαπζίκνπ δελ επηηξέπεηαη. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε κε νξζή ρξήζε. ε πεξίπησζε κε νξζεο ρξεζεο ε επζπλε βαξπλεη απνθιεηζηηθα απηνλ πνπ ρξεζηκνπνηεζε θαη απηνλ ηνλ ηξνπν ηνλ ιεβεηα. αλ ρξεζηεο κπνξεηηε λα εηζαγεηε ή αιιαδεηε ηηο παξακεηξνπο εξγαζηαο, κνλν ζηα νξηα πνπ πεξηγξαθνληαη ζε απηεο ηηο νδεγηεο. Η εηζαγσγε αιισλ ξπζκηζεσλ πνπ δελ αλαθεξνληαη ζηηο νδεγηεο, κπνξεη λα πξνθαιεζεη ιαζνο ιεηηνπξγηα ηνπ ζπζηεκαηνο -6-

7 ΔΠΙΣΡΔΠΣΟ ΚΑΤΙΜΟ Δπηηξεπεηαη κνλν pellet μπιν γηα θαπζε. Σν pellet θαηαζθεπαδεηαη απν πξηνληδη μπινπ κε κηθξε πεπιεκηικοηηηα πγξαζηα θαη ην ζρεκα ηνπ πξεπεη λα ερεη ηππνπνηεκελν κεθνο θαη δηακεηξν. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ PELLET Η TOPLING ζπζηήλεη pellet δηακέηξνπ 6-8mm θαη κήθνπο 10-30mm. Η πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθα ηνπ pellet θαζνξίδνληαη απν ηα γεξκαληθα ζπζηήκαηα DIN ή ηα απζηξηαθά ζπζηήκαηα ONORM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Πξνζερηε, εηδηθα θαηα ηελ παξαγγειηα θαη παξαιαβε ηνπ pellet. 2.2 Γηαξθεηο θηλδπλνη Παξα ηηο πξνθπιαμεηο πξεπεη παληα λα ιαβεηε ππ νςε ζαο ΠΡΟΟΥΗ Κηλδπλνο δειεηεξηαζεο απν κνλνμεηδην ηνπ αλζξαθα. Καηα ηε δηαξθεηα ιεηηνπξγηαο κπνξεη λα εθπεκπεηαη κνλνμεηδην απν ιεβεηα Μην αθηνεηε ηο πορηακι ανοιτηο περαν ηοσ απολσηως αναγκαιοσ. ΠΡΟΟΥΗ Δπηθαλεηεο κε πςειε ζεξκνθξαζηα. Η επαθε κε ηεηνηεο επηθαλεηεο κπνξεη λα πξνθαιεζεη εγθαπκαηα. Πεξηκελεηε λα θξπσζνπλ νη επηθαλεηεο γηα λα αθνπκπεζεηε ηεηνηεο κε κνλσκελεο επηθαλεηεο.. -7-

8 2.3 εκαηα αζθαιεηαο θαη πξνεηδνπνηεζεηο ε απηεο ηηο νδεγηεο ρξεζεο ερνπλ δνζεη ηα παξαθαησ ζεκαηα ΚΙΝΓΤΝΟ! Κηλδπλνο απν ειεθηξηθν ξεπκα. Η εξγαζηα κε ζπζθεπεο πνπ ερνπλ απην ην ζεκα επηηξεπεηαη κνλν ζε εηδηθεπκελα αηνκα. ΠΡΟΟΥΗ Η εξγαζηα ζε κεξε κε απην ην ζεκα κπνξεη λα πξνθαιεζεη ζνβαξνπο ηξαπκαηηζκνπο ή ζνβαξεο πιηθεο δεκηεο. ΠΡΟΟΥΗ Πηζαλνο ηξαπκαηηζκνο ησλ αθξσλ. Η εξγαζηα ζε κεξε κε απην ην ζεκα, κπνξεη λα πξνθαιεζεη ηξαπκαηηζκν ησλ αθξσλ. ΠΡΟΟΥΗ Δπηθαλεηεο κε πςειε ζεξκνθξαζηα. Η εξγαζηα ζε επηθαλεηεο-κεξε κε απην ην ζεκα κπνξεη λα πξνθαιεζεη εγθαπκαηα. ΠΡΟΟΥΗ Κηλδπλνο ππξθαγηαο. Η εξγαζηα ζε επηθαλεηεο-κεξε κε απην ην ζεκα κπνξεη λα πξνθαιεζεη ππξθαγηα. ΠΡΟΟΥΗ Κηλδπλνο παγνπ. ε επηθαλεηεο-κεξε κε απην ην ζεκα κπνξεη λα πξνθιεζεη παγνο. Δπηζεκαλζεηο γηα ηε ζσζηε απνξηςε. Δπηπιενλ πιεξνθνξηεο γηα ηνλ ρξεζηε. -8-

9 2.4 Τπνρξεώζεηο-πιεξνθόξεζε ΑΝΑΓΝΩΗ ΟΓΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ Οπνηνο ζθνπεπεη λα ρξεζηκνπνηεζεη ηνλ ιεβεηα ππνρξενπηαη λα αλαγλσζεη θαη θαηαλνεζεη απηεο ηηο νδεγηεο ρξεζεο κε ηδηαηηεξε πξνζνρε. ην θεθαιαην 2 πξνεηδνπνηεζεηο αζθαιεηαο. Απην αλαθεξεηαη πεξηζζνηεξν ζε νζνπο ρξεζηκνπνηνπλ ην ιεβεηα π.ρ. θαζαξηζκνο-ζπληεξεζε. Απηεο νη νδεγηεο ρξεζεο πξεπεη λα εηλαη επθνια πξνζβαζηκεο. Ιδηαηηεξε πξνζνρε ζηα ζηαληαξ πνπ ηζρπνπλ ζηνλ ηνπν πνπ εγθαζηζηαηαη ν ιεβεηαο.. -9-

10 3. Πεξηγξαθε ρξεζεο ιεβεηα 3.1. πληνκε πεξηγξαθε Ο ιεβεηαο BIOTOPLING εηλαη ζπγρξνλεο θαηαζθεπεο θαη ζπγρξνλνπ ζρεδηαζκνπ θαηαζθεπαζκελνο απν πςειεο πνηνηεηαο εγθεθξηκελα πιηθα. Η θαηαζθεπε ηνπ ιεβεηα εηλαη ζπκθσλε κε ηηο επξσπατθεο MD 98/37/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC θαη ηα επξσπαηθα ζηαληαξ EN 303-5:1999 EN1050:1997 EN 10204:2004 EN ISO :2003 EN ISO :2003 EN ISO 7000:2004 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2001 EN :2002 EN :2002 EN 287-1:2004 EN ISO :2004+A1:2008 EN :2006 EN :2002 EN 50165:1997 +A1 EN :2001 Πηζηνπνηεζε ερεη γηλεη θαηα ην ΔN θαη θαιππηεη νινπο ηνπο νξνπο γηα ζπλδεζε ζε θεληξηθν ζπζηεκα ζεξκαλζεο. Ο ιεβεηαο ερεη πξνβιεπηεη γηα ην θεληξηθν ζπζηεκα ζεξκαλζεο κηθξσλ θηηξησλ, κνλνθαηνηθησλ, θ.ι.π.. Η απηνκαηε ιεηηνηπξγηα, παξερεη κεγαιε αλεζε κηαο θαη πξεπεη λα πξνζερεη κνλν ηελ πιεξσζε ηνπ ξεδεξβνπαξ. Σν Pellet εηλαη νηθνινγηθν θαπζηκν κε κεγαιε ζεξκφηεηα. Σν πνζνζην ζηαρηεο εηλαη ηδηαηηεξα κηθξν θαη ην αλσηεξν εσο 1% Η ζεξκνηεηα ηνπ Pellet εηλαη πεξηπνπ 18000kJ/kg, δειαδε 200kg Pellet,αλαινγεη 1 ιηηξν πεηξειαην. Η ρξεζε ηνπ εηλαη απιε θαη ρξεηαδεηαη κνλν κεηα ηελ εθθηλεζε απν ηνλ θεληξηθν δηαθνπηε ηελ ξπζκηζε ηεο ζεξκνθξαζηαο. Απν απνςε πξαθηηθνηεηαο ν ιεβεηαο Pellet δελ ππνιεπεηαη ζε ηηπνηε ησλ αιισλ ζπζηεκαησλ ζεξκαλζεο κε αεξην ή πεηξειαην ελσ απν απνςε θαηαλαισζεο εηλαη νηθνλνκηθνηεξνο. Σν ξεδεξβνπαξ Pellet εηλαη ηκεκα ηνπ ζπζηεκαηνο θαη πξεπεη λα πιεξσλεηαη ηαθηηθα. Ο ζαιακνο θαπζεο θαη ν ελαιαθηεο ερνπλ θαηαζθεπεζηεη απν πςειεο πνηνηεηαο πιηθα κε νμπγνλνζπγθνιεζε. Ο ιεβεηαο ερεη κνλσζεη θαηαιιεια κε πεηξνβακβαθα θαη ερεη επελδπζεη κε πνηνηηθε ιακαξηλα. Η ζπλαξκνινγεζε γηα ηελ ζεζε ζε ιεηηνπξγηα εηλαη απιε ελσ νη ζπλδεζεηο εηλαη ζηαληαξ. Ο ιεβεηαο ερεη ειεγρζεη γηα ηελ ζηεγαλφηεηα ηνπ. Η επηηξεπνκελε πηεζε εηλαη 2.5 bar. Ο ιεβεηαο ερεη ειεγρεη απν ην πνιπηερλεην ηεο, Banja Luka TOPLING januar 2009 BIOTOPLING 25 I 50

11 3.2. Πσο ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο BIOTOPLING Εικονα 1. Κςπια ζηοισεια ζςζηημαηορ 1. Θαιακνο θαπζεο 9. Πνξηαθη ζαιακνπ θαπζεο 2. Φινγαπινη 10. Δμνδνο θαπλνπ 3. Ρεδεξβνπαξ Pellet 11. Αηζζεηεξαο αεξησλ θαπζεο 4. Γνζνκεηξηθνο θνριηαο 12. πζηεκα απηνκαηηζκνπ 5. Μνηεξ θνριηα 13. Καπλνδνρνο 6. Καιπκα θινγαπισλ 14. Γνρεην ζηαρηεο 7. Δηζαγσγε αεξα 15. Μεραληζκνο θαζαξηζκνπ θινγαπισλ 8. Αλεκηζηεξαο 16. Αληηζηαζε αλαθιεμεο Γνζνκεηξηθνο θνριηαο εηθ.1 ζεζε 4 απν ην ξεδεξβνπαξ Pellet εηθ.1 ζεζε 3 κεηαθεξεη Pellet ζην ζαιακν θαπζεο εηθ. 1 ζεζε 1. Η ειεθηξηθε αληηζηαζε πνπ βξηζθεηαη ζηνλ ζαιακν θαπζεο εηθνλα 1 ζεζε 16 αλαθιεγεη ην Pellet. Απην ζπκβαηλεη κνλν θαηα ηελ εθθηλεζε ή θαη κεηα απν δηαιιεηκα. Ο αλεκηζηεξαο εηθ. 1 ζεζε 8 ππνβνεζα ηελ θαπζε εηζαγνληαο ζηνλ ζαιακν θαπζεο ηελ αλαγθαηα πνζνηεηα νμπγνλνπ

12 Εικονα 2. Εξυηεπικερ οτειρ λεβηηα

13 3.3. Σερληθα ζηνηρεηα ΣΤΠΟΙ BT25N BT40N BT50N Μεγηζηε ηζρπο Kw Ολνκαζηηθε απνδνζε Kw Βαζκνο απνδνζεο % Γηαζηαζεηο ιεβεηα - βάζνο mm - πιαηνο mm πςνο mm Βαξνο kg Πηεζε ιεηηνπξγηαο ιεβεηα bar Διεγρνο πηεζε ιεβεηα bar Θεξκνθξαζηα εηζνδνπ ζηνλ ιεβεηα 0 C Θεξκνθξαζηα εμνδνπ απν ηνλ ιεβεηα 0 C Υσξεηηθνηεηα λεξνπ l Κιαζε ιεβεηα σο πξνο EN Αληηζηαζε ξνεο λεξνπ - t=10 K hpa t=20 K hpa Διθπζκνο Pa Μαδα ξνεο θαπζαεξησλ: -νλνκαζηηθν θνξηην kg/s κεξηθν θνξηην Θεξκνθξαζηα αεξησλ θαπζεο: -νλνκαζηηθν θνξηην 0 C κεξηθν θνξηην 0 C κεγηζην θνξηην 0 C Υσξεηηθνηεηα ξεδεξβνπαξ Pellet kg Γηαηνκε παξνρεο εμνδνπ 1 1 1/4 1 1/4 Γηαηνκε παξνρεο εηζνδνπ 1 1 1/4 1 1/4 Δηζνδνο εηζαγσγεο-εμνδνπ 3/4 3/4 3/4 Ηιεθηξηθε ελεξγεηα: -ζε θαλνληθε ιεηηνπξγηα -ζε ιεηηνπξγηα αλαθιεμεο Ηιεθηξηθα ζηνηρεηα: -ηαζε -ηζρπο ζε θαλνληθε ιεηηνπξγηα -ηζρπο ζηελ θαζε αλαθιεμεο W W V A A Πινακαρ 3. Τεσνικα ζηοισεια

14 3.4. Απαξαηηεηε πνηνηεηα Pellet Γεξκαληθν ζηαληαξ DIN Pellet κεγεζνπο HP5 απν πεπηεζκελν πξηνληδη κε πξνβιεκαηηθνπ μπινπ πνπ πεξηερεη θαη θινην ρσξηο θαλελνο εηδνπο θνιιεηηθε πιε. Η ελεξγεηα πνπ πεξηερεηαη ζε 2 θηια Pellet θηαλεη πεξηπνπ ηελ ελεξγεηα πνπ πεξηερεηαη ζε 1 ιηηξν πεηξειαηνπ Απζηξηαθν ζηαληαξ ÖNORM M 7135 Απζηξηαθν ζηαληαξ. Πεξηερεη απαληεζεηο γηα ηελ πνηνηεηα ηνπ Pellet, ηελ παξαγσγε ηνπ Pellet, ηνλ ηξνπν ειεγρνπ παξαγσγεο Pellet θαη ηελ ζπκαλζε ηνπ. ηαληαξ DIN PLUS Σν ζηαληαξ Din Plus εηλαη ζπλδηαζκνο ησλ δπν αλσηεξσλ ζηαληαξ. Η δηαδηθαζηα ρνξεγεζεο πηζηνπνηεηηθσλ γηλεηαη απν εηδηθε νκαδα πηζηνπνηεκελσλ ειεγθησλ πνπ θαηερνπλ DIN Certco. Αλεμαξηεηνη ειεγρνη πξεπεη λα γηλνληαη ζε ρξνληθεο πεξηνδνπο γηα λα δηαζθαιηζηεη ε αλαγθαηα πνηνηεηα Pellet. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ PELLET ΣΑΝΣΑΡ DIN ÖNORM M 7135 DINplus AS/NZS Μεθνο max. 50 mm max. 5 x Ø max. 5 x Ø max. 38 mm Γηακεηξνο Ø 4 10 mm max. 10 mm 4 10 mm max. 10 mm Δλεξγεηαθε αμηα MJ/kg min MJ/kg min MJ/kg MJ/kg Ππθλνηεηα πειιεη Δηδηθν Βαξνο kg/dm 3 min kg/dm 3 min kg/dm 3 nije navedeno 650 kg/m kg/m 3 navedeno 640 kg/m 3 Πεξηεθηηθνηεηα λεξνπ max. 12% max. 10% max. 10% max. 8% Πεξ. ζηαρηεο max. 1.5% max. 1.5% max. 0.5% max. 0.5% Φζνξα πειιεη / max.2.3% max.2.3% / Πεξηεθηηθνηεηα ζε ζεην / max. 0.04% max. 0.04% / Πεξηεθηηθνηεηα ζε αδσην / max. 0.3% max. 0.3% / Πεξηεθηηθνηεηα ζε ρισξην / max. 0.02% max. 0.02% / Πηλαθαο 4. Υαξαθηεξηζηηθα Pellet

15 3.1. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ

16 4. Δγθαηαζηαζε ιεβεηα 4.1. Δγθαηαζηαζε ιεβεηα ζην ζπζηεκα θεληξηθεο ζεξκαλζεο Η εγθαηαζηαζε ηνπ ιεβεηα πξεπεη λα γηλεηαη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν. T M Εικονα 3. ζτεδιο εγκαηαζηαζης λεβηηα ζε ζσζηημα με δοτειο αδρανειας

17 T M Εικονα 4. Στεδιο εγκαηαζηαζης τωρις δοτειο αδρανειας Σν ξεδεξβνπαξ παξαδηδεηαη καδη κε ηνλ ιεβεηα

18 Ο ιεβεηαο πξεπεη λα ηνπνζεηεζεη νζν πιεζηεζηεξα εηλαη δπλαηνλ ζηελ θαπλνδνρν. Μελ θιεηλεηε ηελ παξνρε θξεζθνπ αεξα. ΠΡΟΟΥΗ - Ο ιεβεηαο πξεπεη λα ηνπνζεηεηζεη ζε ζηαζεξε, επηπεδε επηθαλεηα. - Η εγθαηαζηαζε θαη ε ζπλδεζε πξεπεη λα γηλεη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν - ην ιεβεηνζηαζην ζα πξεπεη λα ππαξρνπλ νιεο νη απαξαηηεηεο ζπλδεζεηο πδαηνο, θαη απνξνεο πδαησλ, θαη ειεθηξηθεο ζπλδεζεηο κε γεησζε - ην ιεβεηνζηαζην ζα πξεπεη λα ππαξρεη θπζηθε ξνε αεξα. - Σν παησκα θαη ην εζσηεξ.ηθν ηνπ ιεβεηνζηαζηνπ ζα πξεπεη λα εηλαη απν ππξαληνρα πιηθα Θα εηλαη θαιν ζηνλ ρσξν λα κελ ππαξρεη πγξαζηα γηα λα απνθερζεη ην ζθνπξηαζκα ησλ κεηηαιηθσλ ηκεκαησλ γηα κεγηζηε δηαξθεηα δσεο ηνπ πξνηνληνο. Γηα ηελ πιεξσζε ηνπ ιεβεηα απν ην ζπζηεκα, ζπζηελνπκε καιαθν απηνληζκελν λεξν. Ο θπθινθνξηηεο πξεπεη λα ελεξγνπνηεζεη αθνπ ην ζπζηεκα ερεη γεκηζεη κε λεξν θαη ερεη γηλεη ν εμαεξηζκνο. Καηα ηελ ελσζε κε ηελ θαπλνδνρν, ν θαπλαγσγφο πξεπεη λα ηνπνζεηεζεη αλνδηθα ή νξηδνληηα. Οιεο νη ελσζεηο πξεπεη λα ερνπλ ελσζεη θαη θνιιεζεη θαια. Πξηλ ηελ πξσηε θαπζε πξεπεη λα ειεγρζεη αλ ηα ππξνηνπβια ερνπλ ηνπνζεηεζεη ζσζηα γηαηη κπνξεη θαηα ηελ κεηαθνξα θαη εγθαηαζηαζε λα ερνπλ κεηαθηλεζεη. Η θαπλνδνρνο πξεπεη λα ερεη κειεηεζεη κε βαζε ην δηαγξακκα απν ηελ εηθνλα Ν ν 5. ε πεξηπησζε κε επαξθνπο εμαεξηζκνπ π.ρ.νηαλ δελ ερνπλ επηηεπρζεη ηα γεσκεηξηθα ραξαθηεξηζηηθα ηεο θαπλνδνρνπ νπσο θαηαδεηθλπεη ε εηθνλα 5 απησλ ησλ νδεγησλ, ππαξρεη θηλδπλνο κεηαθνξαο ηεο ηεο θσηηαο απν ηελ εζηηα ζηνλ ζσιελα κεηαθνξαο θαη ζην ξεδεξβνπαξ Pellet, πνπ κπνξεη λα πξνθαιεζεη ππξθαγηα

19 Εικονα 5. Τομες καπνοδοτων (Schiedel) Εικονα 6. Παραδειγμαηα ζωζηα ηοποθεηημενων καπνοδοτων

20 πλδεζε θαισδηνπ αληιηαο Καηα ηελ εγθαηαζηαζε ηνπ ιεβεηα, πξεπεη λα ζπλδεζεη θαη ην θαισδην ηεο αληιηαο (κεγηζηε ηζρπο 1 A). Γεηηε εηθνλα 12. Η ζπλδεζε πξεπεη λα γηλεη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν. Ηιεθηξηθε ζπλδεζε Καηα ηελ εγθαηαζηαζε ηνπ ιεβεηα πξεπεη λα ελσζεη θαη ην θαισδην γηα ηελ παξνρε ειεθηξηθνπ ξεπκαηνο. Η παξνρε πξεπεη λα εηλαη κνλνθαζηθε 220V, 50 Hz. Η ζπλδεζε πξεπεη λα γηλεη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν επεηδε ππαξρεη θηλδπλνο ειεθηξνπιεμηαο. πλδεζε ζεξκνζηαηε ρσξνπ Ο απηνκαηηζκνο ηνπ ιεβεηα, ερεη ηε δπλαηνηεηα ζπλδεζεο ζε ζεξκνζηαηε ρσξνπ. Η ζπλδεζε πξεπεη λα γηλεη απν εμεηδηθεπκελν πξνζσπηθν ινγσ ειεθηξνπιεμηαο. Καηα ηελ ζπλδεζε λα ηεξεζνπλ νη νδεγηεο απν ην ζρεδην 12. Πξηλ ηελ πξσηε ιεηηνπξγηα πξεπεη λα ειεγρζνπλ ηα παξαπαλσ: - ηελ πηεζε ζηνλ ιεβεηα θαη ηελ εγθαηαζηαζε - λα ερεη εμαεξσζεη ην ζπζηεκα - λα κελ αθνπκπνπλ ηα θαισδηα ζηα δεζηα ηκεκαηα ηνπ ιεβεηα - λα εηλαη ηα ππξνηνπβια ζηελ ζσζηε (εηθνλα 7) - πξηλ ηελ πιεξσζε ηνπ ξεδεξβνπαξ κε Pellet, λα ειεγρζεη ε ηπρνλ παξνπζηα αληηθεηκελσλ πνπ ζα ελνρινπζαλ ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ θνριηα κεηαθνξαο. Δηθνλα 7. Σνπνζεηεζε ππξνηνπβισλ

21 ην θιεηζην ζπζηεκα ζεξκαλζεο πξεπεη λα ζπλδεζεη θαη εγθεθξηκελε βαιηδα αζθαιεηαο κε πηεζε 2,5 bar, νπσο θαη ε ζπλδεζε κε δνρεην δηαζηνιεο. Αλακεζα ζηελ βαιβηδα αζθαιεηαο, ην δνρεην δηαζηνιεο θαη ηνλ ιεβεηα δελ πξεπεη λα παξεκβιεζεη εμαξηεκα Η ζεξκνθξαζηα ηνπ λεξνπ ζηνλ ιεβεηα δελ πξεπεη λα πεζεη θαησ απν 55 ν C γηα λα κελ δεκηνπξγεζνπλ πδξαηκνη ε πεξηπησζε ηζρπξνπ ςπρνπο θαη ζε πεξηπησζε κε ρξεζεο ηνπ ιεβεηα, πξεπεη λα ζπκπιεξσζεη ην ζπζηεκα κε αληηςπθηηθν πγξν

22 5. Δλαξμε ιεηηνπξγηαο 5.1. Οςε θαη ηκεκαηα ζπζηεκαηνο ξπζκηζεο Εικονα 8. Εμπροζθια πλεσρα ρσθμιζηη Ο ξπζκηζηεο ερεη ζθνπν λα ξπζκηδεη ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ ιεβεηα BIOTOPLING πνπ ρξεζηκνπνηεη pellet. Ο ξπζκηζηεο ερεη ηηο παξαθαησ δπλαηνηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθα. Ρπζκηδεη ηελ ιεηηνπξγηα ηεο αληιηαο (θαηα ηελ θαλνληθε ιεηηνπξγηα + ηελ απνθπγε παγσκαηνο ηνπ ιεβεηα). Ρπζκηδεη ηε ιεηηνπξγηα ηνπ θνριηα pellet. Ρπζκηδεη ηελ ιεηηνπξγηα ηεο αληηζηαζεο γηα ηελ απηνκαηε αλαθιεμε ηνπ pellet. Ρπζκηδεη ηελ παξνρε αεξα (αλεκηηεξαο 230V/50Hz) Καηαγξαθεη ηε ζεξκνθξαζηα ηνπ λεξνπ ζηνλ ιεβεηα. Καηαγξαθεη ηελ ζεξκνθξαζηα ησλ θαπζαεξησλ.. 4 θαζεηο ιεηηνπξγηαο (αλαθιεμε, θαλνληθειεηηνπξγηα,κεησκελε ιεηηνπξγηα, ιεηηνπξγηα παπζεοηεο θαπζεο). Γπλαηνηεηα ιεηηνπξγηαο κε ζεξκνζηαηε ρσξνπ. Γπλαηνηεηα ιεηηνπξγηαο κε πξνθαζνξηζκελν πξνγξακκα. Ρπζκηζε σξαο Γπλαηνηεηα ξπζκηζεο νισλ ησλ παξακεηξσλ. Δηζνδνο 230V/50Hz Γηαηεξεζε ξπζκηζεσλ θαη κεηα ηελ απελεξγνπνηεζε

23 Εικονα 9. Πεπιγπαθη εμπποζθιαρ οτηρ πςθμζηη 1. LCD νζνλε 2. Πξνζνςε 3. Πιεθηξν γηα κεησζε ζηνηρεησλ (ΜΔΙΟΝ) 4. Πιεθηξν γηα ελαξμε ξπζκηζεσλ (SET) 5. Πιεθηξν γηα απμεζε ζηνηρεησλ (ΤΝ)

24 Εικονα 10. LCD 1. Λεηηνπξγηα αληιηαο 2. Λεηηνπξγηα θνριηα 3. Λεηηνπξγηα αληηζηαζεσλ 4. Λεηηνπξγηα αλεκηζηεξα 5. Ιζρπο αλεκηζηξα ζε % 6. Θεξκνζηαηεο ρσξνπ 7. Θεξκνθξαζηα θαπζαεξησλ 8. Λεηηνπξγηα ζπζηεκαηνο 9. Θεξκνθξαζηα πδαηνο ζηνλ ιεβεηα 10. Ωξα ηελ νζνλε ηνπ ξπζκηζηε βξηζθνληαη ζηνηρεηα γηα ηε παξνπζα θαηαζηαζε θαη ζηνηρεηα θαηαγξαθεο κεγεζσλ. Παξαδεηγκαηνο ραξε ην ζπκβνιν πνπ δεηρλεη ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ αλεκηζηεξα, αλαβνζβελεη νηαλ ν αλεκηζηεξαο ιεηηνπξγεη. Ή νηαλ ν ξπζκηζηεο ιεηηνπξγεη βαζε πξνγξακκαηνο θαη νρη κεζσ ηνπ ζεξκνζηαηε ην ζπκβνιν (ειηνοζεξκνζηαηεο ρσξνπ) δελ ζα εκθαληδεηαη ζηελ νζνλε

25 5.2. Ρπζκηζεηο παξακεηξσλ ιεηηνπξγηαο θαη ελαξμε ιεηηνπξγηαο απηνκαηηζκνπ. Αλαθιεμε (θαζε 1) Η αλαθιεμε ηνπ pellet μεθηλα κεζσ ηνπ ζεξκνζηαηε ρσξνπ ή κεζσ ηνπ εζσηεξηθνπ πξνγξακκαηνο. Ο ξπζκηζηεο αξρηθα εθθηλεη ηνλ αλεκηζηεξα γηα ην επηπεδν ησλ παξακεηξσλ PAR 100 θαη ηνλ ρξνλν ηεο παξακεηξνπ PAR 101 (δεηηε πηλαθα 1) κεηα ηελ ιεμε ησλ κεηξεζεσλ ν αλεκηζηεξαο παπεη ηε ιεηηνπξγηα ηνπ θαη μεθηλα ε ιεηηνπξγηα ηνπ θνριηα γηα νζν ρξνλν ερεη ρξεηαζηεη θαη νξηδεηαη σο PAR 102. Οηαλ ε νξηζκελε δνζνινγηα pellet εηλαη εηνηκε αξρηδεη ε αλαθιεμε ε νπνηα δηαξθεη νζν ρξνλν ερεη νξηζηεη απν ηε παξακεηξν PAR 103. Δπεηδή γηα ηελ αλαθιεμε ρξεηαδεηαη αεξαο, νηαλ ζεξκαλζεη ε αληηζηαζε, ξπκηδεηαη ε θαζπζηεξεκελε ελαξμε ιεηηνπξγηαο ηνπ αλεκηζηεξα κε ηελ παξακεηξν PAR 104 ε ηζρπο ηνπ αλεκηζηεξα κε ηελ παξακεηξν PAR 105. Οηαλ ε θαζε αλαθιεμεο ιεμεη ν ξπζκηζηεο ζπλερηδεη κε ηε θαζε ιεηηνπξγηαο (θαζε 2). Λεηηνπξγηα (θαζε 2) Καηα ηελ πξσηε ελαξμε, δειαδε κεηα ηελ αλάθιεμε ν ξπζκηζηεο ειεγρεη ηελ ζεξκνθξαζηα ησλ αεξησλ θαπλνπ, αλ ηα αεξηα θαπλνπ δελ ερνπλ θηαζεη ηελ ζεκνθξαζηα πνπ ερεη ξπζκηζηεη κε ηελ παξακεηξν PAR 117 ζηνλ ρξνλν πνπ ρξεηαδεηαη θαη πνπ ερεη ξπζκηζηεη κε ηελ παξακεηξν PAR 115. Αξρηδεη ή ζηακαηα ε αλαθιεμε (εμαξηαηαη απν ηελ παξακεηξν PAR 116). Παξαδεηγκαηνο ραξε αλ ε ζεξκνθξαζηα ησλ αεξησλ θαπλνπ εηλαη αλσηεξε απν ηε θαζνξηζκελε παξακεηξν PAR 117, ν ξπζκηζηεο ζπλερηδεη ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ ιεβεηα, ζηε θαζε θπθιηθεο ιεηηνπξγηαο ηνπ θνριηα κεηαθνξαο. Ο ιεβεηαο ζε απηε ηε θαζε ιεηηνπξγηαο εσο ηε ζεξκνθξαζηα πνπ ερεη πξνθαζνξηζηεη απν ηελ παξακεηξν PAR 1- PAR 109. Σνηε ε ιεηηνπξγηα πεξλα ζηε ιεηηνπξγηα πεξηνξηζκελνπ εξγνπ (θαζε 3). Φαζε πεξηνξηζκελνπ εξγνπ (θαζε 3) Η θαζε πεξηνξηζκελνπ εξγνπ εηλαη ηδηα κε ηελ θαζε 2 αιια κε αιιεο παξακεηξνπο δειαδε ηεηλεη πξνο ηελ κεησζε ηεο ηζρπνο ηνπ ιεβεηα, νηαλ ν ιεβεηαο πιεζηαδεη ηελ ζεξκνθξαζηα ιεηηνπξγηαο πνπ ερεη ξπζκηζηεη κε ηελ παξακεηξν PAR 1 θα νηαλ απην επηηεπρζεη πεξλα ζηε θαζε 4 Λεηηνπξγηα θαπζεο (Φαζε 4) ηελ θαζε 4 ζηακαηα ε παξνρε pellet, αξρηδεη ε ιεηηνπξγηα ηνπ αλεκηζηεξα κε ην ρξνλν ιεηηνπξγηαο πξνθαζνξηζκελν απν ηελ παξακεηξν PAR 114 θαη κε ηζρπ πξνθαζνξηζκελε απν ηελ παξακεηξν PAR 113. Οηαλ ν ρξνλνο ιεμεη ν αλεκηζηεξαο παπεη λα ιεηηνπξγεη, ν ξπζκηζηεο αλακελεη λα ςπρζεη ν ιεβεηαο θαησ ηνπ νξηνπ ηεο ζεξκνθξαζηαο ιεηηνπγηαο. Μεηα ηελ πησζε ηεο ζεξκνθξαζηαο μεθηλα μαλα ε θαζε 1, θαζε αλαθιεμεο

26 Η ξπζκηζε ησλ παξακεηξσλ εηλαη πνιπ ζεκαληηθε γηα ηε ζσζηε ιεηηνπξγηα ηνπ ξπζκηζηε. Καηα ηελ πξσηε ελαξμε ιεηηνπξγηαο νη παξακεηξνη ερνπλ ηεζεη ζηηο εξγνηαμηαθεο ξπζκηζεηο νη νπνηεο δελ εηλαη απαξαηηεηα θαη νη ηδαληθεο γηα ην ζπζηεκα ζαο. Η ξπζκηζε γηλεηαη κε ηε πηεζε ηνπ πιεθηξνπ SET (ξπζκηζε). ηελ νζνλε LCD εκθαληδεηαη: PRO-Δζσηεξηθν πξνγξακκα (παξαδεηγκαηνο ραξε ε ιεηηνπξγηα ηνπ ξπζκηζηε κε βαζε ην εζσηεξηθν ρξνληθν πξνγξακκα πνπ θαζνξηδεη ν ρξεζηεο) URA-Ρπζκηζε σξαο κε ηα πιεθξα ΤΝ θαη ΠΛΗΝ Με ηα πιεθηξα ΤΝ θαη ΠΛΗΝ, επηιεγνπκε ην ζπλνιν ησλ παξακεηξσλ. Τπαξρνπλ 4 γθξνππ παξακεηξσλ: PRO-Δζσηεξηθν πξνγξακκα URA-Ρπζκηζε σξαο PAR-Καζνξηζκνο αλαγθαησλ παξακεηξσλ (PAR 1 εσο PAR 6) END-Σεινο ξπζκηζεσλ Οηαλ επηιεμνπκε ην γθξνππ παξακεηξσλ, πηεδνπκε ην πιεθηξν SET θαη επηβεβαησλνπκε ηελ επηινγε. Οη παξακεηξνη ξπζηζεσλ πξνγξακκαηνο ρξεζηκνπνηνπληαη, παξαδεηγκαηνο ραξε, νηαλ ζεινπκε ην ζπζηεκα λα ιεηηνπξγεη βαζε ηνπ εζσηεξηθνπ πξνγξακκαηνο πνπ ππαξρεη ζηνλ ξπζκηζηε. Σν πξνγξακκα πεξηερεη δπν πεξηνδνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηξεηο πεξηνδνπο παχζεο. ηε θαησ πιεπξα ηεο νζνλεο ππαξρεη ελα πιαηζην κε ξνιφη. Δδσ αιιαδπκε ηελ ρξνληθε πεξηνδν θαηα ηελ νπνηα ν ιεβεηαο δελ ζα ιεηηνπξγεη. Η ξπζκηζε θαη ε αιιαγεο γηλνληαη κε ηα πιεθηξα + θαη -. Οηαλ ξπζκηζνπκε ηελ επηζπκεηε σξα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET. Αιιαδνπκε ηελ ρξνληθε πεξηνδν πνπ ν ιεβεηαο ζα ιεηηνπξγεη. Η ξπζκηζε θαη νη αιιαγεο γηλνληαη πιεθηξα + θαη -. Οηαλ ξπζκηδνπκε ηελ επηζπκεηε σξα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET. ηε θαησ πιεπξα ηεο νζνλεο ππαξρεη ελα πιαηζην κε ξνιφη. Δδσ αιιάδνπκε ηελ ρξνληθε πεξηνδν θαηα ηελ νπνηα ν ιεβεηαο δελ ζα ιεηηνπξγεη. Η ξπζκηζε θαη ε αιιαγεο γηλνληαη κε ηα πιεθηξα + θαη -. Οηαλ ξπζκηζνπκε ηελ επηζπκεηε σξα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET

27 Αιιανπκε ηελ ρξνληθε πεξηνδν πνπ ν ιεβεηαο ζα ιεηηνπξγεη. Η ξπζκηζε θαη νη αιιαγεο γηλνληαη πιεθηξα + θαη -. Οηαλ ξπζκηδνπκε ηελ επηζπκεηε σξα ηεδνπκε ην πιεθηξν SET. TAVLJANJE REALNOG VREMENA Η σξα ξπζκηδεηαη κε ηελ εηζνδν ζηελ παξακεηξν URA θαη πηεδνληαο ην πιεθηξν SET. ηελ θαησ ζεηξα εκθαληδεηαη ην γξακκα Η πνπ αλαθεξεηαη ζηηο σξεο θαη εκθαληδεηαη ην ξνιφη ζηελ θαησ δεμηα γσληα Οη ξπζκηζεηο γηλνληαη πηεδνληαο ην πιεθηξν + θαη -. Οηαλ ξπζκηδνπκε παηακε ην πιεθηξν SET. ηελ θαησ ζεηξα ππαξρεη ην γξακκα Μ πνπ αλαθεξεηαη ζηα ιεπηα θαη ζηελ θαησ δεμηα γσληα βξηζθεηαη ε σξα. Οη ξπζκηζεηο γηλνληαη πηεδνληαο ην πιεθηξν + θαη -. Οηαλ ξπζκηδνπκε παηακε ην πιεθηξν SET. PODEŠAVANJE PARAMETARA OD PAR 1 DO P Οη παξακεηξνη κνηξαδνληαη ζε δπν νκαδεο: ζηελ νκαδα παξακεηξσλ ΥΡΗΗ θαη ηελ νκαδα παξακεηξσλ ΔΡΒΙ. Η αλσηεε ζεξκνθξαζηα ηνπ ιεβεηα (PAR 1) Οη αμηεο αιιαδνπλ κε ηα πιεθηξα + θαη -. Οηαλ εηζαγνπκε ηελ επηζπκεηε αμηα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET. Δπηινγε ιεηηνπξγηαο απηνκαηηζκνπ (PAR 2) 0-Υσξνπ 1-Πξνγξακκα Οη αμηεο αιιαδνπλ κε ηα πιεθηξα + θαη -. Οηαλ εηζαγνπκε ηελ επηζπκεηε αμηα πηεδνπκε ην πιεθηξν SET. EŠAVANJA - E Οηαλ ηειεησζνπκε ηηο ξπζκηζεηο δηαθνπηνπκε κε ηε παξακεηξν END. Δμνδνο απν ην πξνγξακκα

28 OSTA ηηο παξακεηξνπο ΔΡΒΙ εηζεξρνκαζηε παησληαο ην πιεθηξν SET αδεηαιεηπηα ηνπιαρηζηνλ 5 δεπηεξνιεπηα, ν ξπζκηζηεο αληη ην κελνπ ρξεζεο παξνπζηαδεη ηηο παξακεηξνπο ΔΡΒΙ πνπ αξρηδνπλ κε ην 101 εσο ην 126. Πινακαρ 5. Πεπιγπαθη παπαμεηπυν πςθμιζηρ 105 Ιζσςρ λειηοςπγιαρ ανεμιζηηπα καηα ηην αναθλεξη Ανάθλεξη % 106 Χπονορ παποσηρ pellet Φαζη 2 sec 107 Χπονορ παςζηρ κοσλια, ηπεμει Φαζη 2 C 108 Ιζσςρ ανεμιζηηπα Φαζη 2 sec 109 Οπιο για ηη μεηαβαζη ζηη θαζη 3 (PAR 1-PAR 109) Φαζη 2/Φαζη 3 % 110 Χπονορ παποσηρ pellet Φαζη 3 sec 111 Χπονορ παςζηρ κοσλια, ηπεμει Φαζη 3 sec 112 Ιζσςρ ανεμιζηηπα Φαζη 3 % 113 Ιζσςρ ανεμιζηηπα ζηον καθαπιζμο Φαζη 4 % 114 Γιαπκεια λειηοςπγιαρ καςζηρ ζηον καθαπιζμο Φαζη 4 min 115 Χπονορ καηα ηον οποιο ππεπει να επιηεςσθει η θπμοκπαζια ζηα αεπια καςζηρ - min 116 Απιθμορ πποζπαθειων αναθλεξηρ - C 117 Θεπμοκπαζια αεπιων καςζηργια να πεπαζει ζηη θαζη 2 - C 118 Δπιηπεπηη μειωζη 5 βαθμων για ηην θεπμοκπαζια παπ sec 119 Χπονορ καθςζηεπηζηρ απενεπγοποιηζηρ κςκλοθοπηηη - C 120 Θεπμοκπαζια απενεπγοποιηζηρ ανηλιαρ για ηην απθςγη παγωμαηορ ηος νεπος - C 121 Θεπμοκπαζια ενεπγοποιζηρ ανηλιαρ - C 122 Γιαθοπά θεπμοκπαζιαρ για επανεκκινηζη λεβηηα μεηά ηην θάζη 4 - C 123 Χπονορ παποσηρ pellet Φάζη 1.5 sec 124 Χπονορ διακοπηρ καηα ηην παποση pellet Φάζη 1.5 sec 125 Ιζσςρ ανεμιζηηπα Φάζη 1.5 % 126 Ιζσςρ ανεμιζηηπα καηα ηην απσικη παποση pellet Ανάθλεξη % 127 Πεπιοδορ λειηοςπγιαρ ανεμιζηηπα Αναμονη sec 128 Πεπιοδορ STAND ΒΥ ανεμιζηήπα STAND BY sec 129 Ιζσύρ ανεμιζηήπα STAND BY %

29 Εικονα 11. Χρονικο διαγραμμα ηου πινακα ελεγχου Εικονα 12. Ηλεκηρικο ζχεδιαγραμμα HEMA PRIKLJUČIVANJA

30 TEHNIČKI PODACI Εικονα13. Μεγεθορ πςθμιζηη κεγεζνο νπεο πιάηνο 125mm πςνο 75mm Πιάηνο 115mm Ύςνο 65mm ηξνθνδνζηα 230V/50Hz εμνδνο 3xξειε230V (3A), 1x triac 230 (1A) αηζζεηεξαο 2 x αηζζεηεξαο Pt100 (-20 εψο C) Πινακαρ 6. Τεσνικα ζηοισεια

31 ΠΡΟΟΥΗ Οη νδεγηεο πξεπεη λα αθνινπζεζνπλ γηα λα εμαζθαιηζεηε αζθαιε θαη αθξηβε εγθαηαζηαζε θαη ζπληεξεζε ηνπ ιεβεηα. Οπνηνο θαλεη εγθαηαζηαζε ρξεζηκνπνηεη θαη ζπληεξεη ηνλ ιεβεηα νθεηιεη λα αλαγλσζεη απηεο ηηο νδεγηεο ρξεζεσο θαη λα ηηο αθνινπζεη. Η αγλνεζε απησλ ησλ νδεγησλ κπνξεη λα επηθεξεη αθπξσζε ηεο εγγπεζεο. ΚΙΝΓΤΝΟ ΠΤΡΚΑΨΑ Γελ επηηξεπεηαη λα απνζεθεπνληαη πιεζηνλ ηνπ ιεβεηα επιεθηα πιηθα θαη πγξα. ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΦΤΞΙΑ Με επαξθεο εμαεξηζκνο ηνπ ρσξνπ πνπ εηλαη ηνπνζεηεκελνο ν ιεβεηαο κπνξεη λα επηθεξεη επηθηλδπλε ζπγθεληξσζε θαπζαεξησλ, πξεπεη λα πξνζεμεηε νη δηνδνη εηζνδνπ θαζαξνπ αεξα θαη εμνδνπ θαπζαεξησλ, λα κελ κεησλνληαη ή θιεηλνπλ αλ απην ην ζθαικα δελ δηνξζσζεη, ν ιεβεηαο δελ πξεπεη λα ηεζεη ζε ιεηηνπξγηα

32 6. πληεξεζε ιεβεηα 6.1. Πεξηνδνη θαζαξηζκνπ ιεβεηα Γηα λα επηηξςεηε ζηνλ ιεβεηα κεγαιε δηαξθεηα δσεο ρσξηο βιαβεο πξεπεη λα αλαιαβεηε νξηζκελεο εξγαζηεο θαζαξηζκνπ θαη ζπληεξεζεο. Καζ απην ηνλ ηξνπν ζα απνθπγεηε αθξηβεο επηζθεπεο. Ο θαζαξηζκνο ηεο εζηηαο εηλαη ν ζεκαληηθνηεξνο νξνο γηα ηελ θαιε ιεηηπξγηα ηνπ ιεβεηα. ηα ηνηρνκαηα ηεο εζηηαο επηθαζεηαη θαπλα θαη πηζζα, γη απην ηνλ ινγν πξεπεη λα θαζαξηδεηαη ηαθηηθα ε εζηηα. νη πεξηνδνη θαζαξηζκνπ ηνπ ιεβεηα εμαξηνληαη απν ηελ πνηνηεηα ηνπ Pellet. Οπζηαζηηθα πξεπεη λα πινπνηεηηε ην πξνγξακκα ηνπ παξαθαησ πηλαθα. Απελεξγνπνηεηζηε ηνλ απηνκαηηζκν ηνπ ιεβεηα θαζσο θαη ηνλ θεληξηθν δηαθνπηε πξηλ αζρνιεζεηηε κε θαηη απν ηα παξαθαησ. Πεξηνδνο ηνηρεην Σξνπνο Κεζε ηξεηο κεξεο Καζαξηζκνο Μεηαθηλεζηε ην ρεξνπιη ηνπ κεραληζκνπ θινγνζαιακνπ θαη (εηθ.1 ζεζε 15), κπξνο-πηζσ, πεληε-εμη θνξεο θινγναπισλ θαη θαζαξηζηε ηελ εζηηα κε ειεθηξηθε ζθνππα γηα λα απνκαθξπλεηε ηελ ζηαρηε θαη ηα απνθατδηα Μεληαηα Καζαξηζκνο ξεδεξβνπαξ Pellet Αζρεησο ηεο πνηνηεηαο ηνπ Pellet θαπνηα πνζνηεηα ζθνλεο Pellet επηθαζεηαη ζηα ηνηρηα θαη ηνλ παην ηνπ ξεδεξβνπαξ. Καηα ηνλ θαζαξηζκν πξεπεη λα αδεηαζεη πιεξσο θαη λα θαζαξηζηεη κε ειεθηξηθε ζθνππα. Δμακεληαηα Δηεζηα Διεγμηε ηελ θαζαξνηεηα ηνπ ζπζηεκαηνο εμαγσγεο θαπζαεξησλ θαη θαζαξηζηε αλ ππαξρεη αλαγθε Διεγρνο ηνπ αηζζεηεξα πδαηνο θαη ηνπ αηζζεηεξα θαπζαεξησλ θαη θαζαξηζκνο αλ ρξεηαδεηαη Λεπηνκεξεο θαζαξηζκνο ζην ηεινο ηεο ζεδνλ ζεξκαλζεο Πεξηκελνπκε λα θξπσζεη ν ιεβεηαο, απνζπλαξκνινγνπκε ηα ηκεκαηα θαη θαζαξηδνπκε κε ηα εξγαιεηα θαζαξηζκνπ πνπ παξαδνζεθαλ κε ηνλ ιεβεηα Αθαηξνπκε ηνπο αηζζεηεξεο απν ηηο βαζεηο θαη θαζαξηδνπκε πξνζεθηηθα Καζαξηδνπκε κνλν ηα αλσηεξσ

33 Καηα ηνλ θαζαξηζκν ηεο εζηηαο απν ηελ ζηαρηε πξεπεη λα πξνζεμνπκε λα ερεη θξπσζεη, λα εηλαη ζε ζεξκνθξαζηα δσκαηηνπ γηα λα απνθεθρζεη ε απηναλαθιεμε ηεο ειεθηξηθεο ζθνππαο. Καηα ηελ αθαηξεζε ησλ ππξνηνπβισλ γηα ηνλ θαζαξηζκν ηεο εζηηαο ππαξρεη ε πηζαλνηεηα εγθαπκαησλ. Σα ππξνηνπβια εηλαη θαπηα θαη πξεπεη λα ηνπο αθεζνπκε αξθεην ρξνλν γηα λα ςπρζνπλ. Η πνζνηεηα ηεο ζηαρηεο εμαξηαηαη θαηα πνιπ απν ηε πνηνηεηα ηνπ Pellet. Αλ ε πνηνηεηα εηλαη θαιε ε πνζνηεηα ηεο ζηαρηεο εηλαη κηθξε θαη ε αλαγθε θαζαξηζκνπ αξαησηεξε. Σν πνηνηηθνηεξν Pellet αθελεη θαη ιηγνηεξε ζθνλε ζην ξεδεξβνπαξ. Καηα ηνλ θαζαξηζκν ηνπ ζπζηεκαηνο εμνδνπ θαπζαεξησλ ππαξρεη θηλδπλνο εγθαπκαησλ ινγσ ηνπ νηη ε ζεξκνθξαζηα θηαλεη κερξη ηνπο 200 ν C. Πξεπεη λα αθεζεηαη αξθεην ρξνλν εηζη σζηε λα ςπρζνπλ. Τπαξρεη θηλδπλνο δειεηεξηαζεο απν κνλνμεηδην ηνπ αλζξαθα (CO) αλ ε δηαδηθαζηα θαπζεο δελ ερεη ηειεησζεη θαη πξνζπαζεζεηε λα θαζαξηζεηε απξνζεθηα. ε απηε ηελ πεξηπησζε ην κνλνμεηδην ηνπ αλζξαθα κπνξεη λα εθπεκπεηαη απν δηνδνπο ηνπ ιεβεηα (π.ρ. αλνηρηε πνξηα, βγαικελνο ζσιελαο θ.ι.π.). πνηε κελ αθελεηε ηελ πνξηα αλνηρηε πεξηζζνηεξν απ νζν ρξεηαδεηαη. ΠΡΟΟΥΗ Γηα λα εμαζθαιηζεηε ηελ κεγαιε δηαξθεηα δσεο ηεο αληηζηαζεο πξεπεη λα δσζνπκε πξνζνρε ζηελ εζηηα. Η δηνδνο εμνδνπ δεζηνπ αεξα πξεπεη λα εηλαη αλνηρηε απν ζηαρηε. ΠΡΟΟΥΗ ην ηεινο ηεο πεξηνδνπ ζεξκαλζεο πξεπεη λα θαζαξηδεηε ηνλ ιεβεηα γηαηη εηζη κεγαισλεη ε δηαξθεηα δσεο ηνπ

34 7. Πηζαλα πξνβιεκαηα Πξνβιεκαηα Λνγνο Αληηκεηώπηζε Ο ιεβεηαο ιεηηνπξγηα αιια δελ θηαλεη ηελ 1. Βξσκηθνο ιεβεηαο 1. Καζαξηζκνο ιεβεηα ζεξκνθξαζηα επηινγεο καο 2. Γελ ππαξρεη αξθεην 2. Μεγαισζηε ηε δνζε ζην θνριηα θαπζηκν ζηελ εζηηα 3. ηα ππξνηνπβια δελ ερνπλ ηνπνζεηεζεη ζσζηα 3. ηνπνζεηεζηε ζσζηα ηα ππξνηνπβια ζηελ εζηηα Ο ιεβεηαο πγξαηλεηαη Τγξνπνηεζεηο θαπζαεξησλ 1. Η ηζρπο ησλ ζεξκαληηθσλ ζσκαησλ εηλαη κεγαιε. Ο ιεβεηαο δελ ερεη αξθεηε ηζρπ, αιιαμηε ηνλ ιεβεην κε αιινλ κεγαιπηεξεο ηζρπνο ή πξνζαξκνζηε ηνλ αξηζκν ζσκαησλ θαινξηθεξ αλαινγα. Ο ιεβεηαο εηλαη ηξππηνο Πξεπεη λα ζπγθνιεζεη. Να γηλεη κνλν απν εμνπζηνδνηεκελν πξνζσπν ή ηνλ θαηαζθεπαζηε Ο ιεβεηαο «επηζηξεθεη» θαπζαεξηα Ρππαξε θαπλνδνρνο ή ξππαξν ζπζηεκα εμαγσγεο θαπζαεξησλ Καζαξηζκνο Ο ιεβεηαο δελ ιεηηνπξγεη Ο ιεβεηαο εθηαζε ηελ επηζπκεηε ζεξκνθξαζηα αιια δελ δεζηαηλνληαη ηα θαινξηθεξ Γελ ιεηηνπξγεη ν αλεκηζηεξαο Γελ αλαθιεγεηαη ην Pellet Γελ ππαξρεη Pellet ζηελ εζηηα Μηθξε δηακεηξνο θαπλνδνρνπ Γελ ππαξρεη ηαζε Η αληιηα δελ ιεηηνπξγεη ελσ ερεη παξνρε ξεπκαηνο (ε αληιηα δελ παξερεηαη καδη κε ηνλ ιεβεηα) Η αληιηα δελ ερεη ξεπκα 1. Κακκελε αζθαιεηα 2. Ξελν ζσκα ζηνλ αλεκηζηεξα 1.Γελ ερεη ξεπκα ε αληηζηαζε 2.ραιαζκελε αληηζηζε 3.Βξσκηα ζηελ εζηηα 4.δελ ππαξρεη Pellet ζην ξεδεξβνπαξ 5.δελ ερεη επηιερζεη ζσζηνο ρξνλνο αλαθιεμεο 6.ραιαζκελνο αλεκηζηεξαο 7.ραιαζκελνο δνζνκεηξεηεο Pellet 8.ραιαζκελνο αηζζεηεξαο αεξησλ θαπζεο 1.ην κνηεξ ηνπ θνριηα ηνπ θνριηα δελ ερεη ξεπκα 2.μελν ζσκα ζηνλ θνριηα κεηαθνξαο 3.πνιπ πγξν Pellet 4.ραιαζκελν κνηεξ Απμεζηε ηε δηακεηξν ηεο θαπλνδνρνπ 1. Διεγμηε ηνλ δηαθνπηε 2. Διεγμηε ηηο αζθαιεηεο ζηνλ ει.πηλαθα «θνιεκελε» αληιηα. Πξνζπαζεζηε λα ηελ επαλαθηλεζεηε, ειεγμηε αλ εηλαη ραιαζκελε Διεγμηε ηελ αζθαιεηα 1.αιιαμηε αζθαιεηα 2.ειεγμηε αλ ν αλεκηζηεξαο θηλεηαη αλεκπνδηζηα 1.ειεγμηε ηελ αζθαιεηα 2.αιιαμηε ηελ αληηζηαζε 3.θαζαξηζηε ηελ εζηηα 4.γεκηζηε ην ξεδεξβνπαξ 5.ξπζκηζηε ηνλ ζσζην ρξνλν αλαθιεμεο 6.επηδηνξζσζηε ηνλ αλεκηζηεξα 7.επηδηνξζσζηε ηελ βιαβε ζηνλ θνριηα κεηαθνξαο 8.αιιαμηε ηνλ αηζζεηεξα 1.ειεγμηε ηελ αζθαιεηα 2.θαζαξηζηε ην ξεδεξβνπαξ θαη ηνλ ζσιελα ηνπ θνριηα 3.ρξεζηκνπνηεηε πνηνηηθν Pellet 4.αιιαμηε ην κνηεξ

35 7.1 Πνηε εηλαη πηζαλε ε θσηηα ζην ξεδεξβνπαξ Pellet ε πεξηπησζε πνπ ν ιεβεηαο ερεη ζπλδεζεη ζε κε ζσζηε θαπλνδνρν (κε επαξθεο πςνο, κε επαξθεο δηακεηξνο θαπλνδνρνπ, κεησκελε δηακεηξνο ινγσ κε θαζαξηζκνπ, εμαηξεηηθα ξππαξνο ιεβεηαο) ππαξρεη ε πηζαλνηεηα επηζηξνθεο ηεο θινγαο απν ηελ εζηηα θαπζεο ζηνλ θνριηα κεηαθνξαο θαη ην ξεδεξβνπαξ Pellet. Ο ιεβεηαο εηλαη εμνπιηζκελνο κε δηπιε πξνζηαζηα απν ηελ εκθαληζε ππξθαγηαο ζην ξεδεξβνπαξ Pellet θαη σο εμεο: - Δλα ηκεκα ηνπ αεξνο θαπζεο νδεγεηηαη ζηνλ θνριηα κεηαθνξαο θαη εκπνδηδεη ηελ κεηαθνξα ηεο θινγαο πξνο ην ξεδεξβνπαξ απηνο ν αεξαο εηλαη ζπλερνο παξσλ νζν ιεηηνπξγεη ν θαπζηεξαο - ε πεξηπησζε εμαηξεηηθα ξππαξεο θαπλνδνρνπ ν αεξαο κπνξεη λα κελ εηλαη επαξθεο γηα λα εκπνδηζεη ηελ εηζνδν ηεο θινγαο πξνο ην ξεδεξβνπαξ. Σνηε ελεξγνπνηεηηαη ε ζεξκνζηαηηθε βαλα (δεηηε εηθ.14) πνπ αλνηγεη ζε ζεξκνθξαζηεο αλσ ησλ 95 Ο C θαη επηηξεπεη ηελ εηζνδν λεξνπ ην νπνην κεζσ ηεο ζεξκνζηαηηθεο βαλαο εηζεξρεηαη ζην θνριηα θαη ην ζσιελα κεηαθνξαο θαη εηζη ζβελεη ηελ θσηηα. Η ζεξκνζηαηηθή βάλα θαη ν αηζζεηήξαο ερνπλ ζπλδεζεη εξγνζηαζηαθα ζηνλ ιεβεηα. Τπνρξεσζε ηνπ πειαηε εηλαη λα εμαζθαιηζε ζπλδεζε λεξνπ ζηε ζεξκνζηαηηθε βαλα( ½ ) (δεηηε εηθνλα 14). ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΗ ΔΙΝΑΙ ΝΑ ΣΗΡΔΙ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ (ΓΔΙΣΔ ΔΙΚΟΝΔ 5 ΚΑΙ 6). ΔΠΙΗ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙΣΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ (ΓΔΙΣΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6) Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΠΟΤ ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ ΔΙΝΑΙ Η ΔΛΛΔΙΦΗ ΧΣΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Ή Ο ΡΤΠΑΡΟ ΛΔΒΗΣΑ Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ΓΔΝ ΦΔΡΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ. Εικονα 14. Ο συπορ πος εσει ζςνδεθει ο θεπμοζηαηικη βανα ζηο ζςζηημα δοζολογιαρ Pellet (PP set)

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηοθιηκαηηθές Αλαβαζκίζεης Αλοηθηώλ Γεκοζίωλ Υώρωλ Γ. Ρεζύκλες (Γσηηθό Παραιηαθό Μέηωπο) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα