σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦ. 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦ. 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 123 ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 123 ΚΕΦ. 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 126 ΚΕΦ. 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ..."

Transcript

1 GLB0042

2 GR σελ. 121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ RUQMISEIS KAI ELEGCOI ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΕΦ. 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦ. 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ KATA TO ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦ. 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (πρέπει να γίνεται το λιγότερο κάθε 20 ηµέρες) ΚΕΦ. 6 ΙΑΛΥΣΗ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

3 σελ. 122 GR

4 GR σελ. 123 ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υποδείξεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρουν σηµαντικές ενδείξεις που αφορούν την ασφάλεια στις διάφορες φάσεις εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Ο χειριστής πρέπει υποχρεωτικά να λάβει γνώση από το παρόν εγχειρίδιο πριν εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια σχετική µε την µετακίνηση, την εγκατάσταση, τη χρήση, τη συντήρηση και τη θέση εκτός λειτουργίας της συγκεκριµένης συσκευής. Κατά συνέπεια το παρόν πρέπει να φυλάσσεται ακέραιο σε ασφαλές µέρος µε τη δυνατότητα να υπάρχουν αντίγραφα για τη συχνή συµβούλευσή του. ΚΕΦ. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η µετακίνηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε απόλυτη φροντίδα χρησιµοποιώντας ανυψωτήρα. Εξακριβώστε την ακεραιότητα της συσκευής και σε περίπτωση που υπάρχουν εµφανείς ζηµιές πληροφορείστε αµέσως τον πωλητή και τον µεταφορέα που εκτέλεσε την µεταφορά. Μεταφέρετε τη συσκευή στον προβλεπόµενο για την εγκατάσταση χώρο απελευθερώνοντάς την από τη συσκευασία της. Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυουθεράνη, καρφιά κλπ.) µακριά από τα παιδιά γιατί θεωρούνται επικίνδυνα γι αυτά. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη µόνο για µόνιµη εγκατάσταση. Φροντίστε ιδιαίτερα την τέλεια ισοστάθµιση της συσκευής ρυθµίζοντας τα πόδια. Η φύση του δαπέδου πρέπει να είναι κατάλληλη για το συνολικό βάρος της συσκευής. Ακολουθώντας τις υποδείξεις που αναγράφονται στο σχήµα εγκατάστασης της συσκευής προδιαθέστε, στο χώρο εγκατάστασής της, τα δίκτυα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, παροχής νερού και αποχέτευσης.

5 σελ. 124 GR 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ H 1. Η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας έναν γενικό διακόπτη (H) Πρέπει να είναι µε επαφές παντός τύπου, ούτως ώστε να διακόπτει όλες τις επαφές, συµπεριλαµβάνοντας και την ουδέτερη, να έχει ελάχιστη απόσταση µεταξύ των επαφών 3mm., µε θερµοµαγνητικό µηχανισµό ασφαλείας ή να είναι συνδεµένος µε εύτηκτα ικανά να αντέξουν το µέγιστο ρεύµα που αναγράφεται στην πινακίδα. 2. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν µε εκείνες που αναγράφονται στην πινακίδα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που βρίσκεται τοποθετηµένη στη δεξιά πλευρά της συσκευής. 3. Ένα ικανό δίκτυο γείωσης, που ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης, αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια του χειριστή και της συσκευής. 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φίς προσαρµογής, πολλαπλής πρίζας και µπαλαντέζας. 5. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεµένη και µε ένα σύστηµα µε ίδι α ισχύ, του οποίου η σύνδεση γνεται µε βίδες ενδεδειγµένο µε το σ ύµβολο. Ο αγωγός της ίδιας ισχύος πρέπει να έχει µια τοµή 10 χ ιλιοστών. Το χορηγούµενο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθιστάται µόνο µε ένα άλλο καλώδιο που να έχει την ίδια τοµή τύπου H07RN-F. Για περισσότερες πληροφορίες σας συνιστούµε να συµβουλευθείτε το συνηµµένο ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα. 2.3 Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Προδιαθέστε τον χώρο εγκατάστασης σύµφωνα µε το συνηµµένο υδραυλικό σχεδιάγραµµα. E Προτού συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι µεταξύ του δικτύου τροφοδοσίας νερού και της συσκευής έχει τοποθετηθεί µια συρταρωτή βαλβίδα ασφαλείας που επιτρέπει τη διακοπή τροφοδότησης σε περίπτωση ανάγκης ή σε περίπτωση επισκευής. Χρησιµοποιώντας έναν εύκαµπτο σωλήνα (σπιράλ) συνδέστε την ηλεκτροβαλβίδα παροχής (Ε) στη βαλβίδα ασφαλείας (V), κατόπιν βεβαιωθείτε ότι η παροχή τροφοδοσίας δεν είναι λιγότερη από τα 20 λ/µιν. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία και η πίεση του νερού τροφοδοσίας αντιστοιχούν µε εκείνες που αναγράφονται στην πινακίδα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. V Σε περίπτωση που η σκληρότητα του νερού προκύπτει να είναι µεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα, σας συνιστούµε να τοποθετήσετε έναν αποσκληρυντητή πριν από την ηλεκτροβαλβίδα τροφοδότησης της συσκευής. Σε περίπτωση που υπάρχουν υψηλές συµπυκνώσεις µεταλλικών ιζηµάτων στο νερό, σας συνιστούµε να τοποθετήσετε µια εγκατάσταση αφαίρεσης των µεταλλικών ιζηµάτων κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η σκληρότητα που αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα.

6 GR σελ. 125 Ιδιότητες Από Μέχρι Σκληρότητα Γαλλικοί βαθµοί f 5 10 Γερµανικοί βαθµοί dh Αγγλικοί βαθµοί e 5 9,5 Μεταλλικά Ιζήµατα Μέρη στο εκατοµµ Μέγιστο ppm mg/l / ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Το άδειασµα του κάδου συµβαίνει λόγω βαρύτητας, οπότε η αποχέτευση πρέπει να βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο σχετικά µε τη βάση της συσκευής. Το στόµιο εκκένωσης, χρησιµοποιώντας έναν εύκαµπτο σωλήνα, πρέπει να συνδεθεί µε ένα φρεάτιο ή µε σιφώνι στο δάπεδο. Οι διαστάσεις της αποχέτευσης της συσκευής περιγράφονται στο σχεδιάγραµµα εγκατάστασης. 2.5 RUQMISEIS KAI ELEGCOI Η θερµοκρασία της δεξαµενής πλύσηϕ ρυθµίζεται από όνα σταθερό θε ρµοστάτη, στουϕ 55 Χ. Αυτή η θερµοκρασία ευνοεί τη σωστή εκµετάλ ευση των χηµικών χαρακτηριστικών των απορρυπαντικών για βιοµηχ ανικό πλ σιµο. Η θερµοκρασία του µπόιλερ, ρυθµισµένη µε ένα σταθερό θερµοστάτη ε ίναι γύρω στους 85 Χ. A 2.6 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΣΟΛΟГΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) Πρίν εκτελέσετε τη ρύθµιση ο µετρητής και ο αντίστοιχος σωληνίσκος τροφοδότησης πρέπει να πληρωθούν χρησιµοποιώντας το κουµπί πλήρωσης (Α). Για να εκτελέσετε τη ρύθµιση πρέπει να ενεργήσετε στον κρίκο (Β) που βρίσκεται στο κεντρικό µέρος του µετρητή, και στρέφοντάς τον κατά τη φορά του ρολογιού ή αντίστροφα επτυγχάνετε αντίστοιχα τη µείωση ή την αύξηση της παρεχόµενης ποσότητας. Ο εγχυτήραϕ δεν πρέπει να λειτουργεί ή να µένει στεγνόϕ Μια υπερβολική δόση γυαλιστικού δηµιουργεί µπλέ γραµµές πάνω στα σκεύη και σαπουνάδα στη δεξαµενή πλύσης. B

7 σελ. 126 GR Σκεύη που παρουσιάζουν σταγόνεϕ νερού και αργούν να στεγνώσουν, δείχνου ν αντίθετα, ότι η ποσότητα του γυαλιστικού είναι ανεπαρκήϕ. 7 cm του σωληνα=1 gr προιοντος 2.7 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ Συσκευή χωρίς µετρητή απορρυπαντικού Θέστε το απορρυπαντικό στον κάδο σύµφωνα µε τις δόσεις που συµβουλεύονται από τον κατασκευαστή. Η ποσότητα αυτή, ανάλογα µε το είδος του απορρυπαντικού, µπορεί να διακυµαίνεται ανάµεσα στα 2 και 4 γραµµ./λίτρ. περιεχόµενου στον κάδο νερού. Το απορρυπαντικό πρέπει να προστίθεται κάθε 5 πλυσίµατα περίπου στην ποσότητα που συµβουλεύεται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Οι ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες ισχύουν για µια µεσαία σκληρότητα νερού στους 5-10 F (γαλλικοί βαθµοί). Συσκευή µε εκχυτ ή ρα απορρυπαντικού EV 400 RUQMISEIS Ενεργώντας λοιπόν στο τρίµµερ (Α) προσδιορίζεται ο χρόνοϕ λειτουργ ίαϕ/τερµατισµού της λειτουργίας και κατά συνέπεια η ποσότητα απο ρρυπαντικού. Γυρίζοντας το τρίµµερ µε φορά ίδια µε τους δείκτες του ρολογιού και αντίθετα θα έχουµε αντίστοιχα τη µείωση ή την αύξηση τηϕ π οσότηταϕ διανοµής. Για να ολοκληρωθούν οι ρυθµέσειϕ θα πρέπει να ληφθούν υπ/ό ψιν τα αποτελέ σµατα µερικών πλυσιµάτων. A PROSOCH! Η στάθµη στο δοχείο δεν πρέ πετ να κατέ βει µέχρι να αδειάσει τελείως ούτε να συµπληρωθεί µε διαβρωτικά ή ρυπαρά υλικά. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηµιές που προ κλή θηκαν από λανθασµέ νη χ ρή ση του δοσοµετρητή. ΚΕΦ. 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.1 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μην ανοίγετε ποτέ απότοµα την πόρτα της συσκευής, αν δεν έχει τελειώσει ο κύκλος πλυσίµατος. Mhn buq zetai potš gumn ta cšria saj sto nerò plúshj. Μην αποσυναρµολογείτε τα πάνελς της συσκευής αν δεν διακόψετε προηγουµένως την παροχή ρεύµατος.

8 GR σελ. 127 Το τεχνικό προσωπικό που θα πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση και την ηλεκτρική σύνδεση, πρέπει να εκπαιδεύσει τον χειριστή σχετικά µε τη λειτουργία της συσκευής και τα πιθανά µέτρα ασϕάλειαϕ που π ρέπει να τηρηθούν. Το τεχνικό προσωπικό που θα κάνει την εγκατάσταση πρέπει να δέξει στο χειριστή της συσκευής µε πρατ ικό τρόπο πώϕ χρησιµοποιείται η συσκευή και θα πρέπει να του αϕίσει και γραπτές οδηγές που θα δωθού ν µαζί µε την συσκευή. Αυτή η συσκευή είναι προορισµένη µόνο για τη χρήση για την οποέα κατασκευάσθηκε. Οποιαδήποτε άλ λη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και γι αυτό επικίνδυνη. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από ανειδίκευτο προσωπικό. Μην χρησιµοποιείται ΠΟΤΕ την συσκευή χωρις προστασίες (µικροεπαϕές, ταµπλώ κτλ.) προκατασκευα σµένεϕ από τον κατασκευαστή, αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε την παρουσί α ενόϕς ειδικευµένου τεχνικο ύπου θα πάρει τιϕ απαραίτητες προφυλάξεις. Μην χρησιµοποιείται ΠΟΤΕ την συσκευή για να πλύνεται αντικείµενα τύπου, µεγέθουϕ ή υλικού που δεν ανταποκρείνονται στιϕ οδηγίες του κατασκευαστή. Η τυχών επιδιόρθωση του προίόντος πρέπει να γίνει µόνο από την εταιρεία κατασκευής ή από ένα εξουσ ιοδωτηµένο κέντρο χρησιµοποιώντας αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά. Η ελλειπής εφαρµογή των υπεράνω θίτει σε κίνδυνο την ασφ ά λεια της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει να µένει µε τάση όταν δεν χρησιµοποιεέται ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η καρτα ειναι σε θεση να αναγνωριζει διαφορες καταστασεις βλαβης. 5 Οι δυσλειτουργιες προβαλονται ευκολα,απο τα µηνυµατα της οθονης (5 και 6) και απο την διακοπη των διαφορων εν ενεργεια λειτουργιων,µονο στις περιπτωσεις (1 και 3) που προβαλλονται παρακατω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κλεισιµο και η εν συνεχεια εκκινηση,του µηχανηµατος,"σβηνει" την ειδοποιηση, η οποια ακολουθως θα επαναπαρουσιαστει εαν δεν εχει λυθει το προβληµα. Εικονιζοµενο µηνυµα στην οθονη ΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΩΜΑΛΕΙΑΕ : ΛΕΒΗΤΑΣ (6) ΛΕΚΑΝΗ (5) 1 2 ΑΠΟΤΥΧΕΣ ΓΕΜΙΣΜΑ Η ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ (εαν εχει περασει χρονος µεγαλυτερος απο 10, δεν εχει καλυφθει η σωστη σταθµη στη λεκανη) ΒΛΑΒΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑΣ (εαν ο ανιχνευτης δεν ειναι σωστα συνδεδεµενος η εαν ειναι κατεστραµενος) (εαν ο ανιχνευτης ειναι βραχυκυκλωµενος η εαν ειναι κ ατεστραµενος) 3 ΥΠΕΡθΕΡΜΑΝΣΕΙΣ (Υπερβολικη θερµοκρασια λεβητα η λεκανης). (Επεµβαση θερµοστατη ασφαλειας). 4 5 ΞΕΒΓΑΛΜΑ (Το µπόιλερ δε γέµισε.) ΒΛΑΒΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗ (εαν ο ανιχνευτης δεν ειναι σωστα συνδεδεµενος η εαν ειναι κατεστραµενος) (εαν ο ανιχνευτης ειναι βραχυκυκλωµενος η εαν ειναι κ ατεστραµενος) 6 ΛΕΒΗΤΑΣ (Βλάβη της αντίστασης του θερµοσίφωνα) (Υπερβολικός χρόνος θέρµανσης)

9 σελ. 128 GR 1 Κεφ. 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1. Για να ενεργοποιησετε το µηχανηµα πιεσ τε το ενδεικνυοµενο πληκτρο στο πλαι. (αναβει η αντιστοιχη ενδειξη) Οταν η ενδειξη φωτισθει,το µηχανηµα ει ναι ετοιµο προς χρηση Πιεστε το ενδεικνυοµενο πληκτρο για να επιλεξετε τον κυκλο Γρήγορος oς κύκλος Μεσά oς κύκλος Μεγάλος oς 4 Η ενδειξη αναβει αναλογα µε το προιον που εχετε επιλεξει. Σηµειωση:Επιλεξτε το προγραµµα γι α να πραγµατοποιησετε παρατεταµενες π λυσεις. 4. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουµπί που υποδεικνύεται εδώ δίπλα: αρχίζει αυτόµατα η λειτουργία της συσκευής. Για τα επόµενα πλυσίµατα, ξαναπατήστε το κουµπί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Για να διακοψετε την πλυσ η,πατηστε το πληκτρο.(για να εκτελε σετε νεοπρογραµµα πλυσης,επαναλαβατε την διαδικασια αρ.3)

10 GR σελ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ OK! OK! Ακολουθώνταςί τις οδηγίες του κατασκευαστή, βάλτε την κατάλλη λη ποσότητα απορρυπαντικού στη δεξαµενή πλύσης. Το απορρυπαντικό πρπει να είναι βιοµηχανικού τύπου για δηµιουρ γία λίγης σαπουνάδας. Μην βάζετε γυµνά χέρια στην αλισίβα τηϕ πλύ σηϕ, τοποθετήστε τ α φλυτζάνια και τα ποτήρια αναποδογυρισµένα στα καλάθια. Τοποθετ ή στε τα πιάτα στο ειδικό καλάθι µε την εσωτερική επιφάνεια γυρισµ ν η προς τα πάνω. Τοποθετήστε τα µαχαιροπήρουνα και τα κουταλάκια του καφ πρ οϕ τα κάτω. OK! Μην τοποθετή τε στο ίδιο καλάθι, ασηµένια και ανοξοίδωτα µαχαι ροπήρουνα. Σαν αποτέλεσµα θα έχετε να σκουρίνει το ασήµι και µια πι θανή διάβρωση του ανοξοίδωτου ατσαλιού. Χρησιµοποιείται τα ειδικά καλάθια που είναι κατασκευασµέ να σκ οπίµως για διαφορετικά είδη σκευών (πιάτα, ποτήρια, φλυτζάνια, µαχαι ροπήρουνα κλπ.). Για την εξοικονώµηση απορρυπαντικού και ηλεκτικ ής ενέ ργειας, πλένετε µό νο γεµάτα καλάθια, χωρί όµως να τα φ ορτώνε ται. Αποφεύ γεται κάθε υπέρθεση σκευών. Για να περιωρί σετε, όσο το δυνατό ν περισσό τερο, την συντήρηση ΣΥ ΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ των σκευων. Η αποµά κρυνση υπολοιµάτων τροφ ων, λεµονόφ λουδων, οδοντογλιφ ύδων, κου κουτσιων από ελιές κλπ. που θα µπορο σαν να βουλώσουν εν µέρει το φίλτρο της ηλεκτροβαλβίδας, µειωνονταςύ την ικανότητα πλύσης, κα λυτερεύει ουσιαστικά την ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος. OK! Συµβουλεύ ουµε να πλίνετε τα σκεύ η πριν τα υπολοί µατα τροφών κο λλήσουν πάνω στην επιφάνεια τουϕ. Σε περίπτωση που πάνω στα σκε ύη υπάρχουν υπολοί µατα ξεραµέ νων τροφων είναι καλό να µείνουν για λίγο διάστηµα µέσα στο νερό για µού λιασµα πριν τοποθετηθο ν σ τη συσκευή.

11 σελ. 130 GR 4.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιακόψτε την ηλεκτρική Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε το καλάθι µε τα καθαρά πιατικά. Αδειάστε το νερό από τη δεξαµενή συκώνοντας τον εκχυλνστή ρα. Για το µοντέλλο εφοδιασµένο µε αντλία αδειάσµατος ακολουθήστε τι ς ενέργειες αναφερώµενες στην παράγραφο Οδηγίες για τη χρήση. Αποσυνδέσετε τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται πάνω (ή πίσω) στη συσκευή. Κλείστε την βαλβίδα ρολό τηϕ συσκευής. Βγάλτε τα φίλτρα, πλύντε τα κάτω από τρεχούµενο νερό µε µια βούρτσ α από νάυλον. Προσέξτε να µην ρίξετε υπολοίµατα τροφών που βρίσκονται στον πάτο του φίλτρου της αντλίας αδειάσµατος, στο εσωτερικό της δεξαµ ενής. Καθαρείστε την δεξαµενή µε νερό περιορισµένης πίεσης. Πλύνετ ε τις εξωτερικές επιφάνειες, όταν είναι κρύες µε προίόντα που δεν είναι όξυνα και είναι κατάλληλα για τη συντήρηση του ατσαλιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλένετε την συσκευή µε νερό υψηλής πί εσης γιατι ε ίναι δυνατό ν να γίνουν εισχωρήσεις στα ηλεκτρικά στοιχεία και να π ροδικάσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής και του κάθε συσ τήµατος ασφαλείας µε συνέπεια την πτώση της εγγύησης.

12 GR σελ. 131 KEΦ. 5 SUNTHRHSH 5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Οι συσκευές µε σύστηµα έλξης είναι σχεδιασµένες για να περιορ ίζουν στο ελάχιστο τις ανάγκες συντήρησης. Οι κανόνες που ακ ολουθούν πρέπει να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσειϕ για µια µ ακροπόθεσµη εγγύηση της λειτουργίας της συσκευής χωρίς απρό οπτα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται µερικοί γενικοί κανό νες για ν α διατηρηθεί η συσκευή σε τέλεια κατάσταση κίνησης : διατηρή τε την συσκευή καθαρή και σε τάξη: αποφεύγεται να γίνονται συστηµατικές οι προσωρινές επιδιορθ ώσεις ή οι επιδιορθώσεις ανάγκης. Η αυστηρή τή ρηση των κανόνων περιοδικής συντήρησης είναι πολύ σ ηµαντικές : όλα τα όργανα της συσκευής πρέπει να ελέγχονται τακτικ ά για την αποψυγή πιθανών ανοµαλιών, προβλέποντας µ αυτόν τον τρ όπο τον απαραίτητο χρόνο και τα µέσα για τυχών επεµβάσεις συντήρη σης. Πριν αποφασισεται να καθαρισετε την συσκευη διακοψτε την ηλεκτρικη τρο φοδοσια στη συσκευη. 5.2 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ(πρέπει να γίνεται το λιγότερο κάθε 20 ηµέρες ) Για την διευκόλυνση των ενεργειών που ακολουθούν µπορεί α βγεί απ ό την θέση του το πλαί σιο που κινεί το καλάθι. Αποσυνδέσετε τους πάνω και κάτω βραχίωνες ξεπλύµατος. Ξεβιδώστε και καθαρίστε όλους τους ψεκαστήρες και ξανατοποθετ ήστε τους στο µέρος τους. Αποσυνδέσετε τους πάνω και κάτω βραχίωνες ξεβιδώνοντας τον στροφέα ξεπλύµατος : καθαρίστε τους και ξεπλύντε τους. Βγάλτε το φίλτρο αντλίας πλύσης (3) καθαρίστε το και ξεπλύνετε τ ο. Σ αυτό το σηµείο πλύνετε µε µεγάλη προσοχή την δεξαµενή πλύσης. Αςήστε ανοικτή την κουκούλα της συσκευήςό λο το χρονικό διάστ ηµα στάσης. Εξ αιτίας της παρουσίας αλλάτων στο νερό, µετά από ένα χρονικ ό δυάστηµα χρήσης, που αλλάζει ανάλογα µε τη σκληρό τητα του νερού, δηµιουργείτε πάνω στις εσωτερικές επιφάνειες τις δεξαµενή

13 σελ. 132 GR ς τοι µπό ιλερ και των αγωγών µια ασβεστώδεις επένδυση που µπο ρεί να προδικάσει την καλή λειτουργία της συσκευής. Γι αυτό το λόγο πρέπει να φροντίζετε να γίνεται µια περιοδική απ οµάκρυνση της ασβεστώδης επένδυσης, που συµβουλεύουµε να ε κτελείται από έµπειρο τεχνικό προσωπικό. Αν η συσκευή πρέπει να µείνει αχρεισιµοποίητη για µεγάλο χρονι κό διάστηµα, λαδώστε τις ανοξοίδωτες επιφάνειες µε λάδι βαζελί νας. Καλέστε έµπειρο τεχνικό προσωπικό για να αδειάσει το νερό από το µπό ιλερ και από την αντλία πλ ύσης. Αν υπάρχει πιθανό τητα δηµιουργείας πάγου, καλέστε έµπειρο τεχ νικό προσωπικό για να αδειάσει το νερό από το µπό ιλερ και από την αντλία πλύσης. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή ζηµιών, απευθυνθείτε αποκλειστ ικά σε ένα τεχνικό κέντρο εξουσιοδοτηµένο από τον Αντιπρόσωπο αυτού. KEΦ. 6 ΙΑΛΥΣΗ 6.1 ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Στις δικές µας συσκευές δευ υπάρχουν υλικά που να απαιτούν ιδιαίτερες δ ιαδικασίες χώνευοης.

ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124

ÔÆÌ. ²«² ³«± º . 1 «º. . 3 µ «« 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124 GLB0040 *5 ÔÆÌ. ²«² ³«± º. 1 «º 2 µ µ 2.1 µ ««²± «... 123 2.2 µ³«... 124 2.3 ³ «... 124 2.4 µ ³ ²± µ... 125 2.5 RUQMISEIS KAI ELEGCOI... 125 2.6 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ... 125 2.7 ²±³³ ² µ«±... 126.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ DW3247 ΕXPRESS ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ DW3247 ΕXPRESS ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ DW3247 ΕXPRESS ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μέσα στη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων

Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης και το σχέδιο τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση -σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο PRO 40T PRO 60T PRO 100T A190.141 A190.161 A190.191 V7/0209-1 - GR 1. Γενικές πληροφορίες 173 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 173 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 173 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AIR-CHECK PLUS / HD 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...6 3.1 Προορισµός χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας, κρατάμε το δικαίωμα για οποιαδήποτε τροποποίηση των τεχνικών λειτουργικών ή αισθητικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα