Fronius Galvo / / / Dummy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy"

Transcript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo / / / Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας τροφοδοσίας δικτύου SV Bruksanvisning Nätkopplad växelriktare 42,0410,

2 0

3 Kære læser DA Indledning Tak for den tillid, De viser os ved køb af dette Fronius-produkt af teknisk topkvalitet. Denne vejledning hjælper Dem med at blive fortrolig med apparatet. Læs vejledningen omhyggeligt igennem, så De kan lære Fronius-produktets mange muligheder at kende. På denne måde kan De gøre brug af de mange fordele, apparatet byder på. De bedes også overholde sikkerhedsforskrifterne og dermed skabe større sikkerhed på de steder, hvor produktet anvendes. Omhyggelig behandling af produktet hjælper med til at sikre dets holdbare kvalitet og pålidelighed. Det er væsentlige forudsætninger for fremragende resultater. Forklaring til sikkerhedsanvisninger FARE! Henviser til en umiddelbart truende fare. Hvis den ikke undgås, medfører den døden eller meget alvorlige kvæstelser. ADVARSEL! Henviser til en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan den medføre døden eller meget alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG! Henviser til en muligvis skadelig situation. Hvis den ikke undgås, kan den medføre lette eller ringe kvæstelser samt materielle skader. BEMÆRK! Henviser til faren for forringede arbejdsresultater og mulige skader på udstyret. VIGTIGT! Henviser til tips under anvendelsen og øvrige nyttige informationer. Det er ikke et signalord, som angiver en skadelig eller farlig situation. Hvis De ser et af symbolerne, som er afbildet i kapitlet "Sikkerhedsforskrifter", er det nødvendigt at være særligt opmærksom. 1

4 2

5 Indholdsfortegnelse DA Sikkerhedsforskrifter... 5 Generelt... 8 Apparatets koncept... 8 Anvendelsesområde... 8 Advarselsinformationer på apparatet... 9 Anvisninger til et dummy-apparat... 9 Datakommunikation og Solar Net Solar Net og dataforbindelse Datakommunikationsområde Beskrivelse af LED 'Solar Net-kommunikation' Eksempel Montering af optionskort i inverteren Fronius Datamanager Betjeningselementer, tilslutninger og visninger på Fronius Datamanager Fronius Datamanager om natten eller ved utilstrækkelig DC-spænding Installation af 'Fronius Datamanager' - oversigt Betjeningselementer og visninger Betjeningselementer og visninger Display Menuniveauet Aktivering af displaybelysning Automatisk deaktivering af displaybelysningen / skift til menupunktet "NOW' Åbning af menuniveauet Menupunkterne NOW, LOG og GRAPH NOW LOG GRAPH Viste værdier i menupunkterne NOW og LOG Menupunktet SETUP Forindstilling SETUP Navigation i menupunktet SETUP Generel indstilling af Setup-menuposter Anvendelseseksempel: Indstilling af tid Setup-menuposterne Standby DATCOM USB Relæ Energi-manager Tid / dato Display indstillinger Energiudbytte Ventilator Menupunktet INFO INFO Måleværdier LT status net-status Apparat-informationer Version Aktivering og deaktivering af tastespærre Generelt Aktivering og deaktivering af tastespærre USB-stik som datalogger og til opdatering af vekselrettersoftwaren USB-stik som datalogger Anvendelige USB-stik USB-stik til opdatering af inverter-softwaren Fjern USB-stikket Basic-menuen Generelt Sådan går man ind i Basic-menuen Basic-menuposter Statusdiagnosticering og fejlafhjælpning

6 4 Visning af statusmeddelelser Fuldstændig afbrydelse af displayet Statusmeddelelser - klasse Statusmeddelelser - Klasse Statusmeddelelser - klasse Statusmeddelelser - klasse Statusmeddelelser - klasse Kundeservice Drift i omgivelser med kraftig støvudvikling Tekniske data Fronius Galvo Fronius Galvo Fronius Galvo Fronius Galvo Fronius Galvo Fronius Galvo Dummy Forklaring til fodnoterne Opfyldte standarder og direktiver Garantibetingelser og bortskaffelse Fronius fabriksgaranti Bortskaffelse... 53

7 Sikkerhedsforskrifter DA Generelt Apparatet er produceret i overensstemmelse med den seneste tekniske udvikling og de sikkerhedstekniske regler. Ved fejlbetjening eller misbrug kan der alligevel opstå fare for - betjeningspersonens eller tredjepersons liv og lemmer, - apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle værdier, - at apparatet ikke kan arbejde effektivt. Alle personer, som arbejder med idriftsættelse, betjening, vedligeholdelse og istandsættelse af apparatet, skal - være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer, - have kendskab til arbejde med elinstallationer og - læse denne betjeningsvejledning helt og følge den nøje. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares på det sted, hvor apparatet anvendes. Som supplement til betjeningsvejledningen skal alle gældende regler samt lokalt gældende regler vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler vedrørende miljøbeskyttelse overholdes. Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet - skal holdes i læselig stand - må ikke beskadiges - må ikke fjernes - må ikke tildækkes, overklistres eller overmales. Brug kun apparatet, hvis alle beskyttelsesanordninger er helt funktionsdygtige. Hvis beskyttelsesanordningerne ikke er helt funktionsdygtige, er der fare for - betjeningspersonens eller tredjepersons liv og lemmer, - apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle værdier, - at apparatet ikke kan arbejde effektivt Hvis sikkerhedsinstallationerne ikke er helt funktionsdygtige, skal de sættes i stand af en autoriseret specialvirksomhed, før apparatet tændes. Sikkerhedsinstallationer må aldrig bypasses eller sættes ud af drift. Placeringen for sikkerheds- og fareanvisningerne på apparatet kan ses i kapitlet "Generelt" i betjeningsvejledningen til apparatet. Fejl, som kan begrænse sikkerheden, skal afhjælpes, før der tændes for apparatet. Det drejer sig om Deres sikkerhed! Betingelser for omgivelser Drift eller opbevaring af apparatet, som ikke er omfattet af de nævnte områder, betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf. Se de nøjagtige informationer om de tilladte betingelser for omgivelser i de tekniske data i betjeningsvejledningen. 5

8 Kvalificeret personale Serviceinformationerne i denne betjeningsvejledning er kun beregnet til kvalificeret specialpersonale. Elektriske stød kan være dræbende. Udfør ikke andre arbejdsopgaver end dem, der er angivet i dokumentationen. Det gælder også, selv om De er kvalificeret hertil. Alle kabler og ledninger skal være faste, uden skader, isolerede og være dimensioneret efter anvendelsen. Løse forbindelser, snavsede, beskadigede eller underdimensionerede kabler og ledninger skal straks sættes i stand af en autoriseret specialvirksomhed. Reparations- og istandsættelsesarbejde må kun udføres af en autoriseret specialvirksomhed. Dele fra fremmede leverandører er ikke nødvendigvis konstrueret og produceret, så de lever op til kravene om belastning og sikkerhed. Brug kun originale reservedele (gælder også for standarddele). Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af apparatet uden producentens godkendelse. Udskift straks komponenter, der ikke er i funktionsdygtig stand. Vekselretteren genererer et maksimalt lyd-effektnivau < 59 db (A) (ref. 1 pw) ved fuld belastning iht. IEC :2010. Apparatet køles så støjsvagt som muligt med en elektronisk temperaturstyring og er afhængigt af den omsatte ydelse, temperaturen for omgivelserne, tilsnavsningen af apparatet og lignende. Der kan ikke angives en arbejdspladsrelateret emissionsværdi for dette apparat, da det faktiske lydtryksniveau er meget afhængigt af monteringssituationen, netkvaliteten, de omgivende vægge og de generelle rumegenskaber. Informationer til støjemissionsværdier EMC-forholdsregler I særlige tilfælde kan der forekomme påvirkning af anvendelsesområdet trods overholdelse af de standardiserede emissions-grænseværdier (f.eks. hvis der er følsomme apparater på opstillingsstedet, eller hvis opstillingsstedet er i nærheden af radio- eller tv-modtagere). I dette tilfælde har ejeren pligt til at tage passende forholdsregler til afhjælpning af forstyrrelserne. Bortskaffelse Ifølge det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektriske og elektroniske apparater og dets omsættelse til national lov skal udtjente el-apparater samles separat og afleveres på en genbrugsplads, som følger miljøreglerne. Sørg for, at det udtjente apparat afleveres til forhandleren igen, eller indhent informationer vedrørende lokale, autoriserede indsamlings- eller bortskaffelsessystemer. Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers sundhed! Datasikkerhed Brugeren er ansvarlig for datasikring af ændringer af fabriksindstillingerne. I tilfælde af slettede, personlige indstillinger hæfter producenten ikke. 6

9 Ophavsret Ophavsretten til denne betjeningsvejledning forbliver hos producenten. Tekst og billeder svarer til de tekniske forhold på trykketidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes. Indholdet i betjeningsvejledningen kan ikke lægges til grund for fordringer fra køberens side. Hvis De har forbedringsforslag eller finder fejl i betjeningsvejledningen, er vi glade for info. DA 7

10 Generelt Apparatets koncept (1) (2) (3) Apparatets opbygning: (1) Husdæksel (2) Inverter (3) Vægholder (4) Tilslutningsområde inkl. DC-hovedafbryder (5) Datakommunikationsområde (6) Datakommunikations-afdækning (6) (5) (4) Inverteren omdanner jævnstrømmen, som er produceret af solcellemodulerne, til vekselstrøm. Denne vekselstrøm ledes synkront med netspændingen til det offentlige strømnet. Inverteren er udelukkende udviklet til anvendelse i netkoblede fotovoltaiske anlæg, og strømproduktion, som er uafhængig af det offentlige net, er ikke mulig. Med sin opbygning og funktion yder inverteren maksimal sikkerhed under montering og drift. Inverteren overvåger automatisk det offentlige strømnet. Ved anormale netforhold standser inverteren omgående sin drift og afbryder forsyningen til strømnettet (f.eks. ved netfrakobling, afbrydelse etc.). Netovervågningen foregår via spændingsovervågning, frekvensovervågning og overvågning af øforholdene. Drift af inverteren foregår fuldautomatisk. Så snart der er energi nok fra solcellemodulerne efter solopgang, begynder inverteren med netovervågningen. Når solen skinner tilstrækkeligt, begynder inverteren net-forsyningsdriften. Inverteren arbejder på en måde, så der hentes den størst mulige effekt fra solcellemodulerne. Så snart den genererede energi ikke er tilstrækkelig til netforsyning, afbryder inverteren effektelektronikkens forbindelse til nettet helt og standser driften. Alle indstillinger og gemte data bevares. Hvis inverterens temperatur bliver for høj, drosler inverteren den aktuelle udgangseffekt for at beskytte sig selv. Årsagerne til den for høje temperatur kan være en høj omgivelsestemperatur eller for lav varmebortledning (f.eks. ved montering i kontaktskabe uden den nødvendige varmebortledning). Anvendelsesområde Solcelle-inverteren er udelukkende beregnet til at omdanne jævnstrøm fra solcellemoduler til vekselstrøm og levere denne til det offentlige strømnet. Følgende betragtes som værende uden for anvendelsesområdet: - Al anden anvendelse eller anvendelse herudover - Ombygning af inverteren, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius - Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles af Fronius. Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf. Alle garantikrav ophæves. 8

11 Til anvendelsesområdet hører også - At alle anvisninger samt sikkerheds- og fareanvisninger fra betjeningsvejledningen læses og følges - At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udføres til tiden - Samt at monteringen udføres efter betjeningsvejledningen DA Sørg for ved dimensionering af fotovoltaiske anlæg, at alle anlæggets komponenter udelukkende anvendes inden for det tilladte driftsområde. Alle solcellemodulproducentens anbefalede foranstaltninger til vedvarende bevarelse af solcellemodul-egenskaberne skal respekteres. Tag hensyn til bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrørende netforsyningen. Advarselsinformationer på apparatet På og i inverteren er der advarselsinformationer og sikkerhedssymboler. Disse advarselsinformationer og sikkerhedssymboler må ikke fjernes eller overmales. Informationerne og symbolerne advarer mod forkert betjening, som kan medføre alvorlige personskader og materielle skader. Sikkerhedssymboler: Fare for alvorlige personskader og materielle skader som følge af forkert betjening Anvend først de beskrevne funktioner, når følgende dokumenter er læst og forstået fuldstændigt: - denne betjeningsvejledning - samtlige betjeningsvejledninger til det fotovoltaiske systems komponenter, især sikkerhedsforskrifterne Farlig elektrisk spænding Vent, til kondensatorernes udladningstid er gået. Advarselsinformationernes tekst: ADVARSEL! Elektriske stød kan være dræbende. Sørg for, at ind- og udgangssiden er spændingsfri, før inverteren åbnes. Vent, til kondensatorernes afladningstid er gået (3 minutter). Anvisninger til et dummy-apparat Et dummy-apparat er ikke egnet til driftsmæssig tilslutning til et solcelleanlæg og må udelukkende startes op til præsentationsformål. VIGTIGT! Tilslut ikke spændingsførende DC-kabler til DC-tilslutningerne på et dummy-apparat. Tilslutning af spændingsløse kabler eller kabelstykker til præsentationsformål er tilladt Dummy-apparatet kan kendes på apparatets mærkeskilt: 9

12 10 Dummy-apparatets mærkeskilt

13 Datakommunikation og Solar Net DA Solar Net og dataforbindelse Til individuel anvendelse af systemudvidelserne har Fronius udviklet Solar Net. Solar Net er et datanetværk, som giver mulighed for sammenkædning af flere invertere med systemudvidelserne. Solar Net er et bussystem med ring-topologi. Et kabel er nok til kommunikation mellem en eller flere invertere og en systemudvidelse, der er forbundet med hinanden i Solar Net. Solar Net registrerer automatisk forskellige systemudvidelser. For at skelne mellem flere identiske systemudvidelser skal der indstilles et individuelt nummer på systemudvidelserne. For entydigt at kunne definere hver enkelt inverter i Solar Net, skal der tildeles et individuelt nummer til den enkelte inverter. Tildeling af et individuelt nummer efter afsnittet 'Menupunkt SETUP'. Nærmere informationer til de enkelte systemudvidelser kan findes i de tilhørende betjeningsvejledninger eller på internettet på Nærmere informationer til sammenkædning af DATCOM-komponenter kan findes under - Solar Electronics / Info & Support / Document Downloads / Operating instructions / System monitoring / DATCOM cabling guide. 11

14 Datakommunikationsområde (1) (2) (3)(4)(5) (6) (7) (8) (9) IN OUT Afhængigt af modellen kan inverteren være udstyret med Fronius Datamanager-stikkortet. Pos. Betegnelse (1) Multifunktions-strøminterface, der kan skiftes (f.eks. til effektreduktionsfunktion, interface til måler, måleindgang osv.) Måleindgang: maks. 20 ma, 100 ohm målt modstand "Udgangsspænding": maks. 15 ma eller 16 V DC Brug det 2-polede krydsstik fra inverterens leveringsomfang til tilslutning til multifunktions-strøminterfacet. (2) (3) Multifunktions-strøminterfacet understøttes ikke af softwaren endnu. Tilslutning Solar Net / Interface Protocol IN Tilslutning Solar Net / Interface Protocol OUT Fronius Solar Net / Interface Protocol ind- og udgang, til forbindelse med andre DATCOM-komponenter (f.eks. inverter, sensorboks, etc.) Ved sammenkædning af flere DATCOM-komponenter skal der sættes en terminering på alle DATCOM-komponentens ledige IN- eller OUT-tilslutninger. Ved invertere med Fronius Datamanager-stikkort er 2 termineringer del af inverterens leveringsomfang. (4) LED 'Solar Net-kommunikation' viser, om Solar Net-strømforsyningen er til rådighed (5) LED 'dataoverførsel' blinker ved registrering af logging-data. I løbet af denne tid må USB-stikket ikke fjernes. (6) USB A-bøsning til tilslutning af et USB-stik med en maksimal størrelse på 65 x 30 mm USB-stikket kan fungere som datalogger til en inverter. USB-stikket er ikke del af inverterens leveringsomfang. 12

15 Pos. Betegnelse (7) Potentialfri koblingskontakt med krydsstik maks. 250 V AC / 4 A AC maks. 30 V DC / 1 A DC maks. 1,5 mm² kabeltværsnit DA Pin 1 = åbnekontakt (Normally Closed) Pin 2 = rod (Common) Pin 3 = lukkekontakt (Normally Open) (pins fra oven og ned) Brug krydsstikket fra inverterens leveringsomfang til tilslutning til den potentialfri koblingskontakt. (8) Fronius Datamanager med WLAN-antenne eller afdækning til optionskort-rummet (9) Afdækning til optionskort-rummet Beskrivelse af LED 'Solar Netkommunikation' LED 'Solar Net-kommunikation' lyser Strømforsyningen til datakommunikationen inden i Fronius Solar Net er i orden LED Solar Net-kommunikation er slukket: Fejl ved datakommunikationen i Fronius Solar Net - Overstrøm (strømflow > 3 A, f.eks. på grund af en kortslutning i Fronius Solar Net) - Underspænding (ingen kortslutning, spænding i Fronius Solar Net < 6,5 V, f.eks. hvis der er for mange DATCOM-komponenter i Fronius Solar Net, og den elektriske forsyning ikke er tilstrækkelig) I dette tilfælde kræves der en ekstern energiforsyning af DATCOM-komponenter med en ekstern netenhed på en af DATCOM-komponenterne. Kontrollér eventuelt andre DATCOM-komponenter til registrering af underspænding. LED Solar Net-kommunikation blinker kort hvert 5. sekund: Efter frakobling på grund af overstrøm eller underspænding forsøger inverteren at etablere energiforsyningen i Fronius Solar Net hvert 5. sekund, så længe fejlen er aktiv. Når fejlen er afhjulpet, forsynes Fronius Solar Net igen med strøm i løbet af 5 sekunder. Eksempel Registrering og arkivering af inverter- og sensordata ved hjælp af Fronius Datamanager og Fronius Sensor Box: 13

16 1 2 3 Sensor Box WLAN IN OUT * OUT IN IN OUT IN OUT C m/s * Fronius Datamanager W/m² Data-netværk med 3 invertere og en Fronius Sensor Box: - inverter 1 med Fronius Datamanager - inverter 2 og 3 uden Fronius Datamanager! = terminering Den eksterne kommunikation (Solar Net) foregår via datakommunikations-området på inverteren. Datakommunikations-området indeholder to RS 422-interfacer som ind- og udgang. Forbindelsen etableres ved hjælp af RJ45-stik. VIGTIGT! Da Fronius Datamanager fungerer som Datalogger, må der ikke være andre dataloggere i Fronius Solar Net Ring. Pr. Fronius Solar Net Ring kun én Fronius Datamanager! Afmontér alle øvrige Fronius Datamanagere, og luk det ledige optionskort-rum med blindafdækningen, som leveres som ekstraudstyr af Fronius (42,0405,2020), eller brug en inverter uden Fronius Datamanager (light-version). Montering af optionskort i inverteren Informationer til montering af optionskort i inverteren og til tilslutning af datakommunikations-kabler kan findes i installationsvejledningen. 14

17 Fronius Datamanager DA Betjeningselementer, tilslutninger og visninger på Fronius Datamanager (1) (8) (7) (6) (2) (3) (4) (5) Nr. Funktion (1) Kontakt IP til ændring af IP-adresse: A indstillet IP-adresse Fronius Datamanager arbejder med den faste IP-adresse ; den faste IP-adresse bruges til direkte forbindelse med en pc via LAN, uden forudgående konfiguration af pc'en B Tildelt IP-adresse 'Fronius Datamanager' arbejder med en tildelt IP-adresse (standardindstilling ); IP-adressen kan indstilles på 'Fronius Datamanager's' web-interface. (2) LED WLAN - Lyser grønt: ved etableret netværks-forbindelse - Lyser rødt: ved ikke-etableret netværks-forbindelse - Lyser ikke: Stikkort uden WLAN (3) LED-forbindelse Solar Web - Lyser grønt: ved etableret forbindelse til 'Fronius Solar.web' - Lyser rødt: ved ikke etableret forbindelse til 'Fronius Solar.web' - Lyser ikke: hvis forbindelsen til 'Fronius solar.web" er deaktiveret på Datamanager (4) LED-forbindelse - Lyser grønt: ved etableret forbindelse inden for 'Fronius Solar Net' - Lyser rødt: ved afbrudt forbindelse inden for 'Fronius Solar Net' (5) LED-forsyning - Lyser grønt: ved tilstrækkelig strømforsyning fra 'Fronius Solar Net'; 'Fronius Datamanager er driftsklar - Lyser ikke: ved mangelfuld eller ingen strømforsyning fra 'Fronius Solar Net' - der kræves en ekstern strømforsyning - Blinker rødt: under et opdateringsforløb VIGTIGT! Afbryd ikke strømforsyningen under opdateringsforløb. - Lyser rødt: opdateringsforløbet mislykkedes (6) Tilslutning LAN Ethernet-interface med blå markering, til tilslutning af ethernet-kablet 15

18 Nr. Funktion (7) WLAN-antenne (8) I/Oer digitale ind- og udgange Digitale indgange: I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9 Spændingsniveau: low = min. 0 V - maks. 1,8 V; high = min. 3 V - maks. 30 V Indgangsstrøm afhængigt af indgangsspænding; indgangsmodstand = 46 kohm Digitale udgange: I/O 0 - I/O 3 Koblingsfunktion ved forsyning via Datamanager-stikkortet: 3,2 W, 10,7 V som sum for alle 4 digitale udgange Koblingsfunktion ved forsyning via en ekstern strømforsyning med min. 10,7 - maks. 24 V DC, tilsluttet til Uint / Uekst og GND: 1 A, 10,7-24 V DC (afhængigt af den eksterne strømforsyning) pr. digital udgang Tilslutningen til I/Oer foretages med et medfølgende krydsstik. Fronius Datamanager om natten eller ved utilstrækkelig DCspænding Parameteret nattemodus i setup-menupunktet Display indstillinger er forindstillet på OFF fra fabrikken. Derfor er der ikke adgang til Fronius Datamanager om natten, eller hvis der ikke er tilstrækkelig DC-spænding. For at aktivere Fronius Datamanager slukkes og tændes inverteren igen på AC-ledningen, og derefter trykkes der på en vilkårlig taste på inverterens display i løbet af 90 sekunder. Se også kapitlet "Setup-menuposter", "Display indstillinger " (nattemodus). Installation af 'Fronius Datamanager' - oversigt BEMÆRK! Installation af Fronius Datamanager forudsætter kendskab til netværksteknologien. BEMÆRK! Til installation og opstart af Fronius Datamanager kræves der en pc / laptop. Detaljerede informationer til Fronius Datamanager kan findes i den komplette version af betjeningsvejledningen til Fronius Datamanager (Galvo / Symo) under Solcelleelektronik / anlægsovervågning på vores hjemmeside under 1 Tilpas netværksindstillingerne til Fronius Datamanager på pc'en / laptoppen f.eks. til Microsoft Windows XP: System Controls / Network and Sharing Center / LAN Connection / Properties (general) / Internet Protocol (TCP/IP) / Properties / 'Obtain IP Address automatically' + 'Obtain DNS Server Address automatically' Internet browser / Tools / Internet Options / Connections / LAN Settings / Untick checkbox 'Use proxy server for LAN' Sæt det blå ethernet-kabel i 'Fronius Datamanager' (tilslutning LAN) Sæt det blå ethernet-kabel i pc'en / laptoppen Stil kontakten 'IP' på 'Fronius Datamanager' på position - A - 16

19 5 6 7 Tænd for inverteren på AC-ledningen, og tryk på en vilkårlig taste på inverterens display i løbet af 90 sekunder. Indstil natte modus på 'ON' i inverterens menuniveau under menupunktet SETUP i displayindstillingerne. Åbn browseren på pc'en / laptoppen efter ca. 1 minut, og indtast den følgende adresse (webserveren fungerer med Internet Explorer fra version 9, Chrome og Firefox): DA 'Fronius Datamanager's' web-interface vises. BEMÆRK! Hvis der ikke etableres forbindelse til 'Fronius Datamanager', skal netværks-indstillingerne kontrolleres (f.eks. til Microsoft Windows): - Aktivér System Controls / Network and Sharing Center / LAN Connection / Properties (general) / Internet Protocol (TCP/IP) / Properties / 'Obtain IP Address automatically' + 'Obtain DNS Server Address automatically' - Internet Browser / Extras / Internet Options / Connections / LAN Settings / Deactivate "Use Proxy Server for LAN" Ved første installation af 'Fronius Datamanager' vises der en melding vedrørende tid og dato Klik på meldingen, og indstil tid og dato Hvis meldingen ikke vises: Settings / TIME/DATE/ Set Time and Date Settings / Internet Connection / WiFi save Vælg Settings / WiFi /: 'dynamic' (tildeling af hostnavn) eller 'static' (indtastning af data) Settings / WiFi MANAGEMENT / Update Networks Settings / SOLAR.WEB / enter data, save Nærmere informationer til Fronius Solar.web kan findes i betjeningsvejledningen Fronius Solar.web. System Information / Note Datalogger ID (nødvendig ved tilmelding til Solar.web) Sluk for inverterens AC-ledning Stil kontakten 'IP' på 'Fronius Datamanager' tilbage på position - B - Tag det blå ethernet-kabel ud af 'Fronius Datamanager' og pc'en / laptoppen Luk datakommunikations-afdækningen, og tænd for inverteren Indstil evt. natte modus på 'OFF' igen i inverterens menuniveau under menupunktet SETUP i displayindstillingerne 17

20 Betjeningselementer og visninger Betjeningselementer og visninger (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pos. Beskrivelse (1) Display til visning af værdier, indstillinger og menuer Kontrol- og status-leder (2) Almindelig status-led (rød) lyser, - Hvis der vises en statusmelding på displayet - Ved afbrydelse af forsyningsdriften - Under fejlbehandlingen (inverteren venter på en kvittering eller afhjælpning af en fejl) (3) Startup-LED (orange) lyser, hvis - Inverteren befinder sig i den automatiske opstarts- eller selvtestfase (så snart solcellemodulerne efter solopgang afgiver tilstrækkelig effekt) - Inverteren er stillet på standbydrift i setup-menuen (= manuel frakobling af forsyningsdriften) - Inverter-softwaren opdateres (4) Driftsstatus-LED (grøn) lyser, - Solcelleanlægget kører fejlfrit efter inverterens automatiske startup-fase - Så længe net-forsyningsdriften finder sted Funktionstaster - belagt med forskellige funktioner afhængigt af udvalget: (5) Taste 'venstre/op' til navigering til venstre og op (6) Taste 'ned/højre' til navigering ned og til højre (7) Taste Menu / Esc til skift til menuniveauet for at forlade setup-menuen (8) Taste Enter til bekræftelse af et udvalg 18

21 Tasterne er kapacitive taster, så hvis der kommer vand på dem, kan deres funktion forringes. Tør så tasterne tørre med en klud, så de fungerer optimalt. DA Display Displayet forsynes via AC-netspændingen. Afhængigt af indstillingen i setup-menuen kan displayet være aktivt hele dagen. VIGTIGT! Inverterens display er ikke et justeret måleapparat. Mindre afvigelser fra energiforsyningsselskabets energimålere opstår på grund af systemet. Den nøjagtige afregning med energiforsyningsselskabet kræver derfor en justeret måler. Menupunkt Parameterforklaring Visning af værdier og enheder samt statuskoder Visningsområder på displayet, visningsmodus Funktionstasternes belægning Standby DATCOM USB Relay Clock (*) Visningsområder på displayet, setup-modus 1 Energi-manager (**) Inverteren-Nr. Lagersymbol USB-forb.(***) Menupunkt Tidligere menuposter Aktuelt valgt menupost Næste menuposter Funktionstasternes belægning (*) Scroll-bjælke (**) Symbolet energi-manager vises, når funktionen 'Energi-manager' er aktiveret (***) WR-nr. = inverterens DATCOM-nummer, lagringssymbol, vises kortvarigt ved lagring af indstillede værdier, USB-forbindelse - vises, når der er tilsluttet et USB-stik 19

22 Menuniveauet Aktivering af displaybelysning 1 Tryk på en vilkårlig taste Displaybelysningen aktiveres. I menupunktet SETUP er det endvidere muligt at indstille en vedvarende lysende eller vedvarende slukket displaybelysning. Automatisk deaktivering af displaybelysningen / skift til menupunktet "NOW' Hvis der ikke trykkes på nogen af tasterne i 2 minutter, - Slukkes displaybelysningen automatisk, og inverteren skifter til menupunktet 'NOW' (hvis displaybelysningen er indstillet på automatisk drift). - Der skiftes til menupunktet 'NOW' fra alle vilkårlige positioner inden for menuniveauet undtagen menupunktet 'Standby'. - Den aktuelt tilførte effekt vises. Åbning af menuniveauet 1 Tryk på tasten Menu Displayet skifter til menuniveauet. 2 3 Vælg det ønskede menupunkt med tasterne 'venstre' eller 'højre' Åbn det ønskede menupunkt ved at trykke på tasten 'Enter' 20

23 Menupunkterne NOW, LOG og GRAPH DA NOW LOG GRAPH NOW (visning af aktuelle værdier) GRAPH LOG (registrerede data for dagen i dag, for det aktuelle kalenderår og siden første opstart af inverteren) GRAPH GRAPH Dags-kurve viser forløbet grafisk for udgangseffekten i løbet af dagen. Tidsaksen skaleres automatisk. Tryk på tasten 'Back' for at lukke visningen Viste værdier i menupunkterne NOW og LOG Viste værdier i menupunktet NOW: Udgangseffekt (W) Netspænding (V) Udgangsstrøm (A) Netfrekvens (Hz) Solcellespænding (V) Solcellestrøm (A) Klokkeslæt Klokkeslæt på inverteren eller i Fronius Solar Net Ring Dato Dato på inverteren eller i Fronius Solar Net Ring Viste værdier i menupunktet LOG: (for dagen i dag, det aktuelle kalenderår og siden første opstart af inverteren) 21

24 Tilført energi til nettet (kwh / MWh) Tilført energi til nettet i løbet af det betragtede tidsrum På grund af forskellige målemetoder kan der opstå afvigelser i forhold til visningsværdier fra andre måleapparater. Til beregning af den tilførte energi er det kun visningsværdier fra et justeret måleapparat, der er stillet til rådighed af elektricitetsselskabet, der er bindende. Maksimal udgangseffekt (W) Højeste tilførte effekt til nettet i løbet af det betragtede tidsrum Beløb Indtjente penge i løbet af det betragtede tidsrum (valuta kan indstilles i Setup-menuen) Som ved den tilførte energi kan der også opstå afvigelser fra andre måleværdier ved beløbet. Indstilling af valuta og beregningssats beskrives i afsnittet 'Setup-menuen'. Standardindstillingen afhænger af det enkelte lands setup. CO2 besparelse (g / kg) CO 2 -emissionsbesparelse i løbet af det betragtede tidsrum Værdien for CO 2 -besparelsen svarer til den CO 2 -emission, som frigives ved produktion af den samme strømmængde afhængigt af kraftværket. Standardindstillingen er 0,53 kg / kwh (kilde: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (tysk selskab for solenergi)). Maksimal netspænding (V) Højeste målte netspænding i løbet af det betragtede tidsrum Maksimal solcellespænding (V) Højeste målte solcellemodul-spænding i løbet af det betragtede tidsrum Driftstimer Inverterens driftstid (HH:MM). VIGTIGT! Til korrekt visning af dags- og årsværdierne skal klokkeslættet indstilles rigtigt. 22

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Datamanager (Galvo / Symo)

Fronius Datamanager (Galvo / Symo) / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics 42,0426,0173,EL 001-17062013 Οδηγίες χειρισµού EL Fronius Datamanager (Galvo / Symo) Eγκατάστασης 0 Αξιότιμε αναγνώστη EL Εισαγωγή Σας

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0874 DA 30.06.2009 003.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS Pressure transmitter SITRANS P500 with HART Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS English...3 Dansk...20 Ελληνικά...37 Português...56 Svenska...74 Magyar...91 SITRANS Pressure transmitter SITRANS

Διαβάστε περισσότερα

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Dell Latitude D820 Quick Reference Guide Model PP04X www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

Διαβάστε περισσότερα

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry.

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry. Electropneumatic positioners Compact Operating Instructions Edition 09/2014 Answers for industry. Dansk... 3 Ελληνικά... 52 Português... 105 Svenska... 156 Magyar... 206 1 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. N W E S / Δυνατότητα αντικα- / Τεχνολογία τάστασης επιμέρους SnapINverter εξαρτημάτων /

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 -

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - Driftsanvisning Manual de utilização Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Käyttöohjeet K P g N s Driftsanvisning S 51004516 07.08 e Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Διαβάστε περισσότερα

SecuTronic B. Electronic. combination lock. www.burg.biz. no Bruksanvisning dk Brugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού

SecuTronic B. Electronic. combination lock. www.burg.biz. no Bruksanvisning dk Brugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού SecuTronic SecuTronic SecuTronic Electronic combination lock SecuTronic dp 03 / 2015 no ruksanvisning dk rugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού UR-WÄCTER K ltenhofer Weg 15 58300 Wetter ermany

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$  $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

PLC 14E Powerline Camera

PLC 14E Powerline Camera PLC 14E Powerline Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Η PLC 14E Powerline Camera 2 2.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος 3 2.2 Περιγραφή Hardware 3 2.3

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

eurostat L 2920 Luxembourg Tél. 43011 Télex : Comeur Lu 3423 B 1049 Bruxelles, bâtiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) Tél.

eurostat L 2920 Luxembourg Tél. 43011 Télex : Comeur Lu 3423 B 1049 Bruxelles, bâtiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) Tél. eurostat IMDBRUG Statistisk årbog ΓΕΩΡΓΙΑ Στατιστική επετηρίδα AGRICULTURE Statistical yearbook GRICULTURE Annuaire statistique LANDBOUW Statistisch jaarboek Theme / Thème Agriculture, forestry and fisheries

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141 User manual 1 ENGLISH 6 DANSK 19 DEUTSCH 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 46 ESPAÑOL 60 SUOMI 74 QS6161, QS6141 6 ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

Fronius DATCOM. Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων για την επιτήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Fronius DATCOM. Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων για την επιτήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Fronius DATCOM Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων για την επιτήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ + ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ + ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ + ΠΡΟΒΟΛΗ Fronius Solar.access Fronius Datalogger

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Sweex. Η Sweex δίνει αμέριστη προσοχή και φροντίδα στην ποιότητα, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://it.yourpdfguides.com/dref/5476456

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://it.yourpdfguides.com/dref/5476456 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Dansk 19. Ελληνικα 46 Suomi 62 HS8020, HS8015

Dansk 19. Ελληνικα 46 Suomi 62 HS8020, HS8015 1 1 7 A 2 B 3 4 5 6 8 9 10 English 6 Dansk 19 Deutsch 32 Ελληνικα 46 Suomi 62 Norsk 76 Svenska 89 113 125 HS8020, HS8015 6 English Important Read this user manual carefully before you use the appliance

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors

EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors EZ-One Pro PC Based Control Systems Complete system, supports from 1 to 8 doors The EZ-One Pro series are complete access control systems designed for fast and easy installation. EZ-One Pro systems can

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές τύπου. Εγκρίσεις. ISMG Μονοφασικοί Ηλιακοί μετατροπείς 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW. Γενική Περιγραφή ISMG 1 45 EN PL3

Επιλογές τύπου. Εγκρίσεις. ISMG Μονοφασικοί Ηλιακοί μετατροπείς 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW. Γενική Περιγραφή ISMG 1 45 EN PL3 Μονοφασικοί 2,99 ΚW 3,3 KW 3,8 KW 4,6 KW Γενική Περιγραφή Ευρύ πεδίο τάσης (κατάλληλο για 100 VDC έως 450VDC) & αποτελεσματικά κυκλώματα παρακολούθησης MPP 23 ανεξάρτητα & αποτελεσματικά κυκλώματα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO. PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη

TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO. PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη ung ions ciones TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη Por favor, leia primeiro este manual! Caro cliente, Esperamos que o seu produto, que foi produzido

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise...

Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise... Usage and Safety instructions Heart rate monitor 2/2012 Art.-Nr.: 1-LD3322 Heart rate monitor Usage and safety instructions Ur med pulsmåler Betjenings- og sikkerhedshenvisninger IAN 72143 Ωρολόι-Παλµογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo: Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση

Fronius Galvo: Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo: Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση EL Οδηγίες χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Πρόσοψη. Ελληνική έκδοση. RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής

Εισαγωγή. Πρόσοψη. Ελληνική έκδοση. RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής Σημαντικό! Ο Βοηθός διαμόρφωσης ρυθμίσεων (Setup Wizard) υπάρχει στο CD-ROM της Sweex. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει βήμα με βήμα πώς να εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Αριθμός εισόδων DC / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη. MO251 / MO251UK Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 REAL PLAYER

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 REAL PLAYER REAL PLAYER A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Real Player είναι ένα πρόγραµµα που σας επιτρέπει να βλέπετε

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR Σοφία Τζελέπη Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτ. Θεσ/νικης Απρίλιος 2013 http://users.sch.gr/stzelepi/portal stzelepi@sch.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 App Inventor

Διαβάστε περισσότερα

MUM ATHENS, GREECE 2015

MUM ATHENS, GREECE 2015 Presentation: Basic & Advanced RouterOS Setups (ΒΑΣΙΚΕΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ROUTEROS) Project Manager IonianWiFi Internet Services www.ionianwifi.gr ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ Χρήση του Mikrotik RB951Ui-

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Symo Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση

Fronius Symo Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Symo Επεξήγηση συμβόλων και επιλογή σημείου εγκατάστασης Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση EL Οδηγίες χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS BT5260/32 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483859

Din brugermanual PHILIPS BT5260/32 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483859 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

DIMMER PACK A 1002 D

DIMMER PACK A 1002 D DIMMER PACK A 1002 D ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER 6 ΚΑΝΑΛΙΑ 3kW ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3 ΦΑΣΕΙΣ 220-240AC + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ 1 ΦΑΣΗ + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΜΕ ΒΥΣΜΑ 5ΠΟΛ. CEE17 5X32A

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Language Technology for Multilingual Europe

Language Technology for Multilingual Europe Language Technology for Multilingual Europe Georg Rehm Network Manager META-NET DFKI (German Research Center for Artificial Intelligence), Berlin, Germany georg.rehm@dfki.de Human Language Technology Day

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

XTC45 universal timer

XTC45 universal timer XTC45 universal timer Περιγραφή Ο XTC45 είναι ένας χρονοδιακόπτης γενικής χρήσης ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί και να προγραμματιστεί με το λογισμικό που τον συνοδεύει, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδ ση 1-4 1-4 WAN WAN WLAN. LW310 Sweex Ασύρματος ευρυζωνικός δρομολογητής 300 Mbps

Ελληνική έκδ ση 1-4 1-4 WAN WAN WLAN. LW310 Sweex Ασύρματος ευρυζωνικός δρομολογητής 300 Mbps Ελληνική έκδ ση LW310 Sweex Ασύρματος ευρυζωνικός δρομολογητής 300 Mbps Σημαντικό! Ο βοηθός ρυθμίσεων (Setup Wizard) βρίσκεται στο CD-ROM της Sweex. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει βήμα-βήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Ασύρµατη (Wi-Fi) σύνδεση για Windows XP Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη WLAN στο Router! Αν όχι, πατήστε συνεχόµενα για 5 το διακόπτη WLAN στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

HY335 4ο Φροντιστήριο

HY335 4ο Φροντιστήριο HY335 4ο Φροντιστήριο Δημιουργία ενός τοπικού δικτύου και επίδειξη προγραμμάτων τύπου client / server για TCP και UDP Fontas Fafoutis Ilias Tsompanidis Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Din manual PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://sv.yourpdfguides.com/dref/5476462

Din manual PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://sv.yourpdfguides.com/dref/5476462 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Διαβάστε περισσότερα