EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EKR 24 COVER Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ συµβατότητα συσκευής 3 2. Tεχνικά χαρακτηριστικά 2.1 τεχνικά στοιχεία διαστάσεις λέβητα τεχνική περιγραφή λέβητα υδραυλικό σύστηµα διάγραµµα µανοµετρικού του κυκλοφορητή ηλεκτρονική πλακέτα πίνακας ελέγχου Προβολή του µενού INFO Eγκατάσταση (εξειδικευµένος τεχνικός) 3.1 σχετική νοµοθεσία χώρος εγκατάστασης λέβητα προϋποθέσεις άνοιγµα της συσκευασίας τοποθέτηση του λέβητα υδραυλικές συνδέσεις σύνδεση αερίου ηλεκτρολογικές συνδέσεις συστήµατα απαγωγής καυσαερίων Πρώτη έναυση (εξειδικευµένος τεχνικός) 4.1 γενικές επισηµάνσεις πλήρωση της εγκατάστασης πλήρωση του συλλέκτη συµπυκνώµατος αντιπαγωτική προστασία ενεργοποίηση λέβητα ρύθµιση τιµής του CO Ρύθµιση λέβητα (εξειδικευµένος τεχνικός) 5.1 πίνακας παραµέτρων πρόσβαση στο µενού παραµέτρων προγραµµατισµός παραµέτρων τροφοδοσία αερίου διάγραµµα Θερµικής Ισχύος (kw) Συχνότητα Ανεµιστήρα (Hz) µετατροπή τύπου αερίου 39

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. Συντήρηση (εξειδικευµένος τεχνικός) 6.1 γενικές επισηµάνσεις έλεγχος της συσκευής πρόσβαση στο λέβητα άδειασµα κυκλώµατος θέρµανσης & νερού χρήσης εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικό σχέδιο προαιρετικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις δυσλειτουργίες κωδικοί σφαλµάτων κατάλογος βασικών εξαρτηµάτων 56

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικές επισηµάνσεις Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και πάντα από εξειδικευµένο προσωπικό. Ως εξειδικευµένο προσωπικό νοείται το προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στον τοµέα της εγκατάστασης, συντήρησης των εξαρτηµάτων των συσκευών θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για οικιακή και βιοµηχανική χρήση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πρώτη έναυση του λέβητα καθώς και κάθε µετέπειτα επέµβαση στη συσκευή πρέπει να γίνεται από Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης εφοδιασµένο µε σχετική εξουσιοδότηση της THERMOSTAHL SOLAR διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής (βλέπε πιστοποιητικό πρώτης έναυσης). Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για τον οποία κατασκευάστηκε, δηλαδή για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Κακοτεχνίες στην εγκατάσταση ή κακή χρήση της συσκευής µπορεί να έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείµενα για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης είναι αναπόσπαστο τµήµα της συσκευής και πρέπει πάντα να την συνοδεύει. Εάν η συσκευή πουληθεί ή µεταβιβαστεί σε άλλον ιδιοκτήτη, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο ευρίσκεται εντός της συσκευής ούτως ώστε να µπορεί να το συµβουλευτεί ο επόµενος ιδιοκτήτης ή εγκαταστάτης. Οι επισηµάνσεις του παρόντος κεφαλαίου απευθύνονται και στον χρήστη αλλά και στον τεχνικό που θα φροντίσει για την εγκατάσταση και συντήρηση της συσκευής. Ο χρήστης θα βρει πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση της συσκευής στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή το οποίο και συνιστούµε να διαβάσει προσεκτικά. Η παρούσα συσκευή θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε κλειστό κεντρικό σύστηµα θέρµανσης εφοδιασµένο µε δοχείο διαστολής. - Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία βεβαιωθείτε της ακεραιότητας του περιεχοµένου. Σε περίπτωση αµφιβολιών µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή και απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα παιδιά. - Πριν αρχίσετε εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης της συσκευής διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και αερίου. - Μην παρεµποδίζετε την εισαγωγή αέρα ή τις περσίδες εξαερισµού. - Σε περίπτωση βλάβης και / ή κακής λειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιείστε την και µην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε. Απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. - Οποιεσδήποτε επισκευές θα πρέπει να γίνονται από το εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης του κατασκευαστή και µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά. Η µη συµµόρφωση µε τα ως άνω υποθάλπει την ασφάλεια της συσκευής. Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση της από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. - Οποτεδήποτε η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας, ασφαλίστε όλα τα επικίνδυνα µέρη ούτως ώστε να προληφθούν ατυχήµατα ή ζηµιές. - Για τις συσκευές που προβλέπονται αξεσουάρ ή kit (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά. - Σε περίπτωση που αντιληφθείτε µυρωδιά αερίου στον χώρο που είναι εγκατεστηµένος λέβητας µην ανοίξετε ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλεφωνικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Ανοίξτε αµέσως πόρτες και παράθυρα ώστε να προκληθεί ρεύµα αέρος και να 1

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ καθαρίσει ο χώρος από το αέριο. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη του αερίου (στο µετρητή) ή εκείνον της φιάλης, και απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό. - Μην επεµβαίνετε εσείς προσωπικά στην συσκευή. - Σε συστήµατα θέρµανσης µε θερµοστατικούς διακόπτες, στα σώµατα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστηµα παράκαµψης (by-pass). - Όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισµούς, οι συσκευές αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα εφαρµόσει απόλυτα τους κανονισµούς UNI-CIG 7129 και 7131 και τις αναθεωρήσεις τους καθώς επίσης τους κανονισµούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον εκάστοτε τοπικών αρχών. Πριν εγκαταστήσετε τον λέβητα βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις σε θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης είναι συµβατές µε τις αποδόσεις του λέβητα. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί ο λέβητας θα πρέπει να αερίζεται µόνιµα µέσω ανοίγµατος (βλέπε UNI 7129/92 και UNI 7129/95 FA).. - Το άνοιγµα για τον αερισµό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του δαπέδου σε σηµείο που να µην παρεµποδίζεται και να προστατεύεται από περσίδα η οποία να µην µειώνει την ωφέλιµη ροή αέρα. - Η χρήση ροής αέρα από παρακείµενους χώρους επιτρέπεται εφόσον τέτοιοι χώροι βρίσκονται σε υποπίεση σε σχέση µε τον εσωτερικό χώρο και εφόσον δεν υπάρχει εκεί κάποιο τζάκι ή εξαεριστήρας. Εάν ο λέβητας τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο (π.χ. σε µπαλκόνι ή σε δώµα) θα πρέπει να προστατευθεί από ατµοσφαιρικούς παράγοντες για να µην πάθουν ζηµιά τα εξαρτήµατα του και για να ισχύει η εγγύηση του. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστούµε την κατασκευή µίας ντουλάπας ή ειδικού καλύµµατος για την προστασία του λέβητα από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες. - Μελετήστε τα τεχνικά στοιχεία των ετικετών που βρίσκονται στον λέβητα. Επιβεβαιώστε ότι ο καυστήρας είναι συµβατός για χρήση µε τον τύπο του διαθεσίµου αερίου. - Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές και ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου. - Συνιστούµε τον καθαρισµό των σωλήνων πριν την αρχική εκκίνηση γιατί οι σκόνες επιδρούν αρνητικά στην λειτουργία του λέβητα. - Η ηλεκτρολογική ασφάλεια επιτυγχάνεται µόνο µε την σωστή γείωση τη ς συσκευής. (IEC 64-8 Electrical Part).. - Η θεµελιώδης αυτή απαίτηση ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευµένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν λόγω κακής γείωσης της συσκευής. - Βεβαιωθείτε ότι η διατοµή του καλωδίου είναι κατάλληλη σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ της συσκευής. - Μην χρησιµοποιήσετε πολύπριζα, ταφ ή προεκτάσεις για την τροφοδοσία της συσκευής. - Η τροφοδότηση της συσκευής θα γίνεται από µόνιµη γραµµή κατάλληλα ασφαλισµένη από τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής. - Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνεπάγεται την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων όπως: - Μην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια ή γυµνά πόδια. - Μην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια - Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. - Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανειδίκευτα άτοµα να χρησιµοποιούν την συσκευή. - Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής µε πρωτοβουλία του. - Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, απενεργοποιείστε την συσκευή και για την αντικατάσταση του απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. Αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή για κάποιο χρονικό διάστηµα, προτείνεται το κλείσιµο του διακόπτη τροφοδοσίας σε όλα τα µέρη της εγκατάστασης που χρησιµοποιούν ηλεκτρικό ρεύµα (αντλίες, καυστήρας, κ.λ.π) 2

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.2 Συµβατότητα της συσκευής Η THERMOSTAHL SOLAR δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες καλής κατασκευής Όλοι οι λέβητες THERMOSTAHL SOLAR έχουν την πιστοποίηση CE και ευθυγραµµίζονται µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: EN 483 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ C ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw Οι λέβητες αερίου ευθυγραµµίζονται επίσης µε τις εξής διατάξεις: O HΓIA ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 90/396 CEE για συµβατότητα CE O HΓIA ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2006/95 CEE O HΓIA ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2004/108 CEE O HΓIA ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ 92/42 CEE Όλοι οι λέβητες THERMOSTAHL SOLAR κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις U.N.I. - C.I.G. (CE) και τα υλικά που χρησιµοποιούνται όπως χαλκός, µπρούτζος, ανοξείδωτο ατσάλι, δηµιουργούν ένα συµπαγές και οµογενές σύνολο, µα ως επί το πλείστον λειτουργικό, εύκολης εγκατάστασης και χρήσης. Παρά την απλότητα που διακρίνει τον επίτοιχο λέβητα, είναι εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα κατά τις διατάξεις εξαρτήµατα που τον καθιστούν µία ανεξάρτητη θερµική µονάδα, για την οικιακή θέρµανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Όλοι οι λέβητες περνούν από τελικό έλεγχο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας υπογεγραµµένο από ελεγκτή και από πιστοποιητικό εγγύησης. Αυτό το φυλλάδιο πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να συνοδεύει πάντα τον λέβητα. Η THERMOSTAHL SOLAR δεν φέρει καµία ευθύνη από τυχόν µεταφράσεις του παρόντος φυλλαδίου από τις οποίες µπορεί να προκύψουν λανθασµένες ερµηνείες. Η THERMOSTAHL SOLAR δεν φέρει καµία ευθύνη για την µη τήρηση των οδηγιών του παρόντος φυλλαδίου ή για τις συνέπειες του οποιουδήποτε χειρισµού που δεν περιγράφεται σε αυτό. 3

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA 2.1 Tεχνικά στοιχεία Mοντέλο EKR 24 COVER Πιστοποίηση CE n 0694CO7385 Kατηγορία B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 Tύπος II2H3B/P Ονοµαστική θερµική ισχύς (θέρµανση) kw 18 Ονοµαστική θερµική ισχύς (ζεστό νερό χρήσης) kw 23.5 Eλάχιστη ονοµαστική θερµική ισχύς (θέρµανση) kw 4 (G20/G25) (G30/G31) Aποδιδόµενη θερµική ισχύς (50/30 ) kw Θερµική απόδοση στο 100% ον.ισχ. (50/30 ) % 107 Θερµική απόδοση στο 30% (µερικό φορτίο Pn) (50/30 ) % Aποδιδόµενη θερµική ισχύς (80/60 ) kw Eλάχιστη αποδιδόµενη θερµική ισχύς (80/60 ) kw 3.9 (G20/G25) (G30/G31) Θερµική απόδοση στο 100% Pn (80/60 ) % 98.3 Θερµική απόδοση στο 30% (µερικό φορτίο Pn) (80/60 ) % Ένδειξη ενεργειακής απόδοσης (Direttiva 92/42/CEE) αστέρια 4 NOx (UNI EN 297 pr A5) τάξη 5 Kύκλωµα θέρµανσης Pύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης (min-max) C / (ενδοδαπέδια) Mέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας C 80 Xωρητικότητα δοχείου διαστολής λίτρα 7 Mέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar 3 Eλάχιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar 0.3 Kύκλωµα νερού χρήσης Pύθµιση θερµοκρασίας νερού χρήσης (min-max) C Mέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος νερού χρήσης bar 6 Eλάχιστη δυναµική πίεση κυκλώµατος νερού χρήσης bar 0.5 Παραγωγή συνεχούς λειτουργίας µε t 25 C Λίτρα/λεπ 13.2 Παραγωγή συνεχούς λειτουργίας µε t 30 C Λίτρα/λεπ 11 Παραγωγή συνεχούς λειτουργίας µε t 35 C Λίτρα/λεπ 9.5 ιαστάσεις Πλάτος mm 438 Ύψος mm 863 Bάθος mm 300 Bάρος kg 44 Yδραυλικές συνδέσεις Aναχώρηση Ø 3/4 Eπιστροφή Ø 3/4 Kρύο Ø 1/2 Zεστό Ø 1/2 Σύνδεση αερίου στο λέβητα Ø 1/2 Συνδέσεις συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων Οριζόντιο οµοαξονικό σύστηµα Ø mm 80 Μέγιστο µήκος m 15 Tροφοδοσία αερίου Φυσικό αέριο G20 Oνοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 20 Kατανάλωση καυσίµου m 3 /h 1.9 Bουτάνιο G30 Oνοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 30 Kατανάλωση καυσίµου kg/h 1.42 Προπάνιο G31 Oνοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 37 Kατανάλωση καυσίµου kg/h 1.4 Hλεκτρικά χαρακτηριστικά Tροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος V/Hz 230/50 Aπορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 133 Bαθµός ηλεκτρικής προστασίας IP X4D 4

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.2 ιαστάσεις λέβητα HR HWO G CWI HF ΥΠΟΜΝΗΜΑ 132 HR HF ANAXΩPHΣH KYKΛΩMATOΣ ΘEPMANΣHΣ EΠIΣTPOΦH KYKΛΩMATOΣ ΘEPMANΣHΣ Ø3/4 Ø3/4 G AEPIO Ø3/4 CWI HWO EIΣO OΣ NEPOY XPHΣHΣ EΞO OΣ ZEΣTOY NEPOY XPHΣHΣ Ø1/2 Ø1/2 5

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.3 Tεχνική περιγραφή λέβητα ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 102 C 2. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ 3. ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 5. MONA A KAYΣTHPA ΠPOΣMIΞEΩΣ (KAYΣTHPAΣ + ΣYΛΛEKTHΣ AEPIOY) 6. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 7. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 9. ΣIΦΩNI ΣYΛΛOΓHΣ ΣYMΠYKNΩMATOΣ 10. BAΛBI A AΣΦAΛEIAΣ 3 BAR KYKΛΩMATOΣ ΘEPMANΣHΣ 11. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 12. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 14. IAKOΠTHΣ A EIAΣMATOΣ THΣ EΓKATAΣTAΣHΣ 15. ΠΛΑΚΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 16. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 17. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 18. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 19. VENTURI 20. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 21. BY-PASS ΑΥΤΟΜΑΤΟ 22. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 23. ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΑΠΟΚΟΠΗΣ 24. HΛEKTPONIKOΣ IAKOΠTHΣ POHΣ 25. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 26. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.4 Yδραυλικό σύστηµα ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 2. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ F ΚΡΥΟ 3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ C ΖΕΣΤΟ 4. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ G ΑΕΡΙΟ SC ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 5. MONA A KAYΣTHPA ΠPOΣMIΞEΩΣ (KAYΣTHPAΣ + ΣYΛΛEKTHΣ AEPIOY) 6. ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 7. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 8. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 10. ΣIΦΩNI ΣYΛΛOΓHΣ ΣYMΠYKNΩMATOΣ 11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ 12. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 13. BAΛBI A AΣΦAΛEIAΣ 3 BAR KYKΛΩMATOΣ ΘEPMANΣHΣ 14. IAKOΠTHΣ A EIAΣMATOΣ THΣ EΓKATAΣTAΣHΣ 15. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 17. ΠΛΑΚΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 18. ΗΕΛΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 19. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 20. VENTURI 21. ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 22. BY-PASS 23. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 24. ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΑΠΟΚΟΠΗΣ 25. HΛEKTPONIKOΣ IAKOΠTHΣ POHΣ 26. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 27. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 7

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.5 ιάγραµµα µανοµετρικού του κυκλοφορητή Prevalenza (m) Μανοµετρικό (m) I II III Portata Φορτίο (m3/h) III II I Μανοµετρικό µε ταχύτητα αντλίας στο µέγιστο Prevalenza pompa velocità massima Μανοµετρικό µε ταχύτητα αντλίας στο ΙΙ Prevalenza pompa velocità II Μανοµετρικό µε ταχύτητα αντλίας στο Ι Prevalenza pompa velocità I Απώλειες πίεσης του λέβητα Perdite di pressione caldaia 8

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.6 Hλεκτρονική πλακέτα DIGITECH CS Tεχνικά χαρακτηριστικά Pυθµίσεις για τεχνικούς Θερµοκρασία Standard / Mειωµένη Λειτουργία κατά του χτυπήµατος του κριαριού Xρονοπρογραµµατισµός Θέρµανσης (0-7,5 λεπτά) Xρονοπρογραµµατισµός Aνακυκλοφορίας Θέρµανσης Xρονοπρογραµµατισµός Aνακυκλοφορίας Nερού Xρήσης Eλάχιστη Iσχύς Aερίου Mέγιστη Iσχύς Θέρµανσης Ρύθµιση χρόνου µεγιστοποίησης ισχύος θέρµανσης Ρύθµιση ελάχιστου & µέγιστου Set point θέρµανσης Ρύθµιση µέγιστου Set point ζεστού νερού χρήσης Pυθµίσεις για τον χρήστη Pύθµιση Θερµοκρασίας Θέρµανσης (30-80 C) (25-45 C) Pύθµιση Θερµοκρασίας Nερού Xρήσης (35-60 C) Λειτουργία Mόνο Kαλοκαίρι/Mόνο Xειµώνας/Kαλοκαίρι - Xειµώνας Eνδείξεις Συναγερµός Eµπλοκής Aσφάλεια Έλλειψης Nερού Θερµοκρασία Ένδειξη ύπαρξης φλόγας (3 επιπέδων) Ιστορικό των 5 τελευταίων σφαλµάτων Για απενεργοποίηση του λέβητα επιλέγετε τη θέση OFF µέσω του µπουτόν, στην οθόνη προβάλλεται το σύµβολο και παραµένουν ενεργά τα συστήµατα αντιπαγωτικής προστασίας, αντιµπλοκαρίσµατος του κυκλοφορητή & και της βαλβίδας αποκοπής. Στην περίπτωση που προηγουµένως ο λέβητας ήταν σε λειτουργία, απενεργοποιείται και ξεκινούν οι λειτουργίες αερισµού & ανακυκλοφορίας. 2.7 Πίνακας ελέγχου ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 2. ΜΠΟΥΤΟΝ INFO: ΠΙΕΖΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. (βλέπε κεφάλαιο 2.8 Προβολές του µενού INFO) ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 5 ΕΥΤ/ΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ OFFΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 5 ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. 3. ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΟΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ / OFF. 4. ΜΠΟΥΤΟΝ RESET: RESET ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΙΕΖΕΤΕ ΓΙΑ 7 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ). 5. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΙΕΖΕΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ 5 ΕΥΤ/ΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ. 6. ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ. 7. ΟΘΟΝΗ

14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΟΘΟΝΗΣ 1. ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΞΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (d6) 4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΠΟΙΛΕΡ (d7) / ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΜΠΟΙΛΕΡ (d8) 6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (d2) 7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / SET POINT / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ OPEN THERM ΕΝΕΡΓΗ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΙΑΚΛΑ ΩΤΗΣ ΖΩΝΩΝ) 9. ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 10. (*) ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΦΛΟΓΑΣ (3 ΕΠΙΠΕ Α) 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗ 12. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ OFF 14. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗ 10 (*) Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα µπορούν να προβληθούν στην οθόνη 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος ανάλογα µε την αναλογική ρύθµιση του λέβητα (βλέπε εικόνα). 2.8 Προβολές του µενού INFO Για την προβολή των στοιχείων του λέβητα πρέπει να πιέσετε το µπουτόν INFO. Αφού το πιέσετε θα προβληθούν το νούµερο της παραµέτρου στην αριστερή πλευρά της οθόνης και η σχετική τιµή στο κέντρο της οθόνης. Για πλοήγηση στη λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων χρησιµοποιείτε τα µπουτόν & της θέρµανσης. Για να εγκαταλείψετε το περιβάλλον προβολής πιέζετε το µπουτόν INFO. Η λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων είναι η εξής: < 33% >33%<66% >66%<100% Παράµετρος Σύµβολο Περιγραφή d00 d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07 Θερµοκρασία αισθητήρα νερού χρήσης Θερµοκρασία εξωτερικού αισθητήρα Επιλεγµένη τιµή θερµορύθµισης Kd (καµπύλη κλιµατικής αντιστάθµισης) Ταχύτητα ανεµιστήρα Θερµοκρασία αισθητήρα χαµηλής ζώνης [Αν υπάρχει πλακέτα ζωνών] Θερµοκρασία αισθητήρα επιστροφής Θερµοκρασία αισθητήρα ηλιακού συλλέκτη [Αν υπάρχει πλακέτα] Θερµοκρασία κάτω ηλιακού µπόιλερ [Αν υπάρχει πλακέτα ηλιακού] d08 Θερµοκρασία άνω ηλιακού µπόιλερ [ Αν υπάρχει πλακέτα ηλιακού ] 10

15 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Σχετική νοµοθεσία Η συσκευή ευθυγραµµίζεται µε τις εξής διατάξεις: - IPX4D βαθµονόµηση ηλεκτρικών συσκευών. - EMC Ο ΗΓΙΑ 89/336 CEE - LVD Ο ΗΓΙΑ 73/23 CEE - ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΒΗΤΑ Ο ΗΓΙΑ 92/42 CEE Εσφαλµένες εγκαταστάσεις της συσκευής που δεν ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις µπορεί να επιφέρουν νοµικές κυρώσεις. Είναι στο συµφέρον του εγκαταστάτη να πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση της συσκευής σύµφωνα µε τα όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. 3.2 Χώρος εγκατάστασης λέβητα προϋποθέσεις Πρέπει να τηρούνται οι νόµοι και οι διατάξεις της χώρας προορισµού & εγκατάστασης της συσκευής. Eιδικότερα ο κατασκευαστής εφιστά την προσοχή σας στα ακόλουθα: H παρουσία συνδέσµων µε σπείρωµα επί της γραµµής του αερίου σηµαίνει ότι απαραίτητα ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να αερίζεται. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχουν στο χώρο εγκατάστασης περσίδες αερισµού που να εγγυώνται την αλλαγή του αέρα, τοποθετώντας τις περσίδες εξόδου στο σηµείο που θα συσσωρευόταν το αέριο µετά από ενδεχόµενη διαρροή. Η συσκευή σχεδιάστηκε για εξωτερική εγκατάσταση σε προστατευµένο χώρο µε ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας τους -10 C παρέχοντας στη συσκευή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος και αερίου 11

16 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.3 Άνοιγµα της συσκευασίας Προτείνεται το άνοιγµα της συσκευασίας λίγο πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές στην συσκευή που οφείλονται στην ακατάλληλη αποθήκευση της. Η συσκευασία αποτελείται από υλικά (χαρτόνι, πλαστικό) που ανακυκλώνονται. Όλα τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, προστατευτικά από πολυστερίνη, καρφιά κ.λ.π.) είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και θα πρέπει να µην είναι προσιτά στα παιδιά. A. Τοποθετείστε τον πακεταρισµένο λέβητα στο δάπεδο. Σιγουρευτείτε ότι το βέλος δείχνει προς τα επάνω. Βγάλτε την ταινία και ανοίξτε τα τέσσερα φύλλα της κούτας προς τα έξω (εικ 1). B. Γυρίστε την κούτα 90 κρατώντας τον λέβητα από κάτω µε τα χέρια σας C. Τραβήξτε προς τα πάνω την κούτα και αφαιρέστε τα προστατευτικά από πολυστερίνη. Σηκώστε τον λέβητα κρατώντας τον από κάτω και συνεχίστε µε την εγκατάσταση του. A C B Εικ. 1 12

17 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.4 Τοποθέτηση του λέβητα X L Y Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον µερικώς προστατευµένο. Το κάλυµµα του λέβητα από ABS είναι πιστοποιηµένο για αντοχή στις ατµοσφαιρικές συνθήκες µε ιδιαίτερη αναφορά στην µηχανική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας UV. C A C H Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά επάνω σε κάθετο και συµπαγή τοίχο που να υποστηρίζει το βάρος της. B SECTION C-C Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον µερικώς προστατευµένο (βεράντα κ.λ.π. - βλέπε εικ.2) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και θερµοκρασία χρήσης C. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για εγκαταστάσεις σε περιβάλλον µε θερµοκρασία κατώτερη των 10 C που δεν τηρούν τα προαναφερθέντα. A Least distances in mm X Y L H A B Fig. 1 Αν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένος ο λέβητας µετατραπεί από εξωτερικό χώρο σε εσωτερικό (π.χ. µπαλκόνι που κλείνεται µε τζαµαρίες) θα πρέπει να εκτιµηθεί αν η µετατροπή είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Balcony/Shelter 1200 mm Για εύκολη εγκατάσταση ο λέβητας συνοδεύεται από ένα στάµπο (σε φυσικό µέγεθος) µε το περίγραµµα του στο οποίο υπάρχουν οι τρύπες που θα στηριχτεί και φαίνονται τα δίκτυα των σωληνώσεων στα οποία θα συνδεθεί. Για την τοποθέτηση προχωρήστε ως εξής (εικ. 2): 1 Με ένα αλφάδι χαράξατε µία γραµµή στον τοίχο στην θέση που θα τοποθετηθεί ο λέβητας (ελάχιστο µήκος 25 cm). 2 Τοποθετείστε την κορυφή από το στάµπο στη γραµµή που ήδη χαράξατε µε το αλφάδι (εικ.1). Κατόπιν σηµαδέψτε τα σηµεία που θα γίνουν οι τρύπες ανάρτησης του λέβητα και τα σηµεία που θα εκκινούν τα δίκτυα νερού και αερίου. 3 Αποµακρύνατε το στάµπο και πραγµατοποιήσατε τις συνδέσεις των παροχών του ζεστού, κρύου νερού, των δικτύων του αερίου και του συστήµατος θέρµανσης µε τους ειδικούς υποδοχείς που συνοδεύουν τον λέβητα. 4 Αναρτήσατε τον λέβητα από τα αγκύρια και κάντε τις συνδέσεις. A SECTION A-A Least distances in mm Fig. 2 Fig. 3 13

18 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.5 Υδραυλικές συνδέσεις Προτείνεται το πλύσιµο (καλύτερα ζεστό) της εγκατάστασης ώστε να εξαλειφθούν οι ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για τη σωστή διατήρηση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. Εικ. 1 Σιγουρευτείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώµατος ύδρευσης και θέρµανσης δεν χρησιµοποιούνται ως γείωση του ηλεκτρικού κυκλώµατος. εν είναι κατάλληλες για αυτή την χρήση. Σε περίπτωση εγκατάστασης του λέβητα σε υδροστατική θέση χαµηλότερης σε σχέση µε τα σώµατα θέρµανσης κ.λ.π. τοποθετείστε τα ρουµπινέτα στο κύκλωµα θέρµανσης και νερού χρήσης ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης του λέβητα όταν είναι απαραίτητο να αδειάσετε µόνο τον λέβητα. Προς αποφυγήν δονήσεων και θορύβων στην εγκατάσταση µην χρησιµοποιείτε σωληνώσεις µειωµένων διαµέτρων ή γωνίες µικρής ακτίνας. Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε ένα kit συνδέσεων του νερού ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση του (εικ.2). Κύκλωµα νερού χρήσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων και κατά συνέπεια βλαβών στον ενσωµατωµένο εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί τον λέβητα δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών για την επεξεργασία του. Η πίεση του κρύου νερού κατά την είσοδο του στο σύστηµα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των 0.5 και 6 bar. Αν η πίεση είναι µεγαλύτερη της προβλεπόµενης τότε είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ρυθµιστή πίεσης στην είσοδο του λέβητα. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας συνιστάται η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών επεξεργασίας του ενώ για τυχόν επικαθίσεις προτείνεται η χρήση φίλτρου. Κύκλωµα θέρµανσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων στον κύριο εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί το κύκλωµα θέρµανσης πρέπει να υποστεί την επεξεργασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση µερικής ή ολικής αναπλήρωσης του νερού της εγκατάστασης. Συνδέσατε τις εξαγωγές ασφαλείας του λέβητα (βαλβίδα ασφαλείας κυκλώµατος θέρµανσης) σε ένα χωνί εξαγωγής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από απώλεια νερού εξαιτίας του ανοίγµατος της βαλβίδας ασφαλείας λόγω υπερβολικής πίεσης στην εγκατάσταση. Eξαγωγή συµπυκνώµατος Εικ. 2 HR HWO G CWI HF ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΖΕΣΤΟ G ΑΕΡΙΟ HR HWO Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα εξαγωγής συµπυκνώµατος στο σύστηµα αποχέτευσης. Eπιτρέπεται η εξαγωγή του συµπυκνώµατος κατευθείαν στο δίκτυο της αποχέτευσης χρησιµοποιώντας επιθεωρήσιµο σιφώνι. H εγκατάσταση πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται το πάγωµα του συµπυκνώµατος. Πριν θέσετε σε λειτουργία το λέβητα βεβαιωθείτε για την οµαλή εξαγωγή του συµπυκνώµατος. ΚΡΥΟ CWI HF ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14

19 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.6 Σύνδεση αερίου Η σύνδεση του αερίου του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας την κατάλληλη φλάντζα καθώς και τα κατάλληλα υλικά για συνδέσεις αερίου και σε καµία περίπτωση χρησιµοποιώντας κάνναβη, ταινία τεφλόν ή παρόµοια υλικά. Πριν την εγκατάσταση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: οι σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν ικανή διατοµή για την απαιτούµενη παροχή καθώς και όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις και εξαρτήµατα που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς η γραµµή παροχής του αερίου πρέπει να ικανοποιεί τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγξατε την στεγανότητα του δικτύου παροχής αερίου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση µιας βάνας αερίου στον λέβητα Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την σχετική νοµοθεσία και κατόπιν εξουσιοδότησης από την THERMOSTAHL SOLAR. η σωλήνωση της παροχής αερίου πρέπει να έχει διατοµή µεγαλύτερη ή ίση µε εκείνη του λέβητα πριν την έναυση βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αερίου που θα χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλος για την συσκευή (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα)) βεβαιωθείτε ότι η πίεση του αερίου είναι εντός των προτεινόµενων ορίων (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) πριν την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός του αερίου είναι ελεύθερος από κατάλοιπα των εργασιών η µετατροπή του λέβητα για χρήση από Υγραέριο σε Φυσικό αέριο ή αντίστροφα θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό 15

20 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.7 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις Γενικές επισηµάνσεις Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Thermostahl Solar. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή διαθέτει ικανοποιητική γείωση. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε ικανοποιητική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας, η οποία εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σε περίπτωση αµφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές και εξακριβώσεις διότι ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της έλλειψης γείωσης ο λέβητας λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα 230 V και 50 Hz και µε µέγιστη απορρόφηση 150 W. Η σύνδεση του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται στο πάνω µέρος της συσκευής χρησιµοποιώντας πολυπολικό διακόπτη µε άνοιγµα τουλάχιστον 3 χιλιοστών µεταξύ των επαφών. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση φάσης και ουδέτερου συµφωνεί µε το ηλεκτρικό σχέδιο ο εξειδικευµένος τεχνικός πρέπει να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι επαρκής σε σχέση µε την µέγιστη απορροφούµενη ισχύ από τη συσκευή και συγκεκριµένα πρέπει να εξακριβωθεί ότι η διατοµή των καλωδίων είναι συµβατή µε την προαναφερθείσα ισχύ η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη αλλά από εξειδικευµένο τεχνικό σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να χρησιµοποιείτε καλώδιο ίδιων προδιαγραφών (ελάχιστη διατοµή 1 mm 2 Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρικής συσκευής που τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων ασφαλείας όπως: µην ακουµπάτε τη συσκευή µε µέρη του σώµατος που είναι βρεγµένα ή υγρά ή µε γυµνά πόδια µην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. µην αφήνετε τα παιδιά είτε άτοµα χωρίς προηγούµενη εµπειρία να χρησιµοποιούν τη συσκευή 16

21 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Ηλεκτρική τροφοδοσία Ηλεκτρική τροφοδοσία Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου κατά τον ακόλουθο τρόπο: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Αφαιρείτε το εµπρόσθιο κάλυµµα του λέβητα. c. Ανοίγετε την πλάκα A όπως φαίνεται στην εικόνα 1. d. Αφού αφαιρέσετε την πλάκα κάνετε τις ακόλουθες συνδέσεις στη κλεµοσειρά B : Το καλώδιο κίτρινου / πράσινου χρώµατος στην κλέµα µε την ένδειξη της γείωσης (εικ. 1). Το καλώδιο χρώµατος θαλασσί στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα N. Το καλώδιο χρώµατος καφέ στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα L. Κλέµες µε ένδειξη: Ta Θερµοστάτης χώρου Se Εξωτερικός αισθητήρας Αφού τελειώσετε τις εργασίες σας επανατοποθετείστε την πλάκα A" στην αρχική της θέση και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα. L N Ta Ta Se Se A B ΜΠΛΕ blu giallo/verde ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ marrone ΚΑΦΕ Fig. 1 17

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

City. Basic. Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση. City Basic 24 C

City. Basic. Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση. City Basic 24 C City Basic City Basic 24 C Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα των προειδοποιήσεων ασφαλείας.. 4 Νόμοι και κανονισμοί.....................

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα