ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015"

Transcript

1 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια κ.µ. ερισσότερο α ό ό, τι το 2013, σύµφωνα µε την υ ηρεσία τύ ου της κρατικής ουκρανικής ενεργειακής JSC Ukrtransgaz. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η αυξήθηκαν λόγω του ανοίγµατος της οδού εφοδιασµού της Σλοβακίας. Στο λαίσιο αυτό, η µεγαλύτερη οσότητα φυσικού αερίου ροήλθε α ό τη Σλοβακία (3,6 δισ. κ.µ. έναντι 0,9 δισ. κ.µ.), α ό την Πολωνία και την Ουγγαρία, αντίστοιχα (0,6 δις κµ). Η Ουκρανία µειώνει στο µισό τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου το Η Ουκρανία µείωσε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου σχεδόν κατά το ήµισυ σε 14,5 δισ. κ.µ. το Το µερίδιο ρωσικού φυσικού αερίου στο συνολικό ισοζύγιο εισαγωγών της χώρας µειώθηκε σε 36,2%, σύµφωνα µε την υ ηρεσία τύ ου της εταιρείας διαχειριστή συστήµατος διαµετακόµισης φυσικού αερίου της Ουκρανίας JSC Ukrtransgaz. Πιο συγκεκριµένα, η καθηµερινή ρωσική ροµήθεια ρωσικού φυσικού αερίου ανέρχεται σε 39,3 εκατ. κ.µ. α ό τις 4 Ιανουαρίου Για τον ροηγούµενο µήνα, οι εισαγωγές φυσικού αερίου α ό την Ρωσία ανήλθαν σε 162,3 εκατ. κ.µ. Ε ι λέον, σύµφωνα µε την Ukrtransgaz, η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το Η Ευρ. Ε ιτρο ή αναµένει α ό την Ουκρανία να αυξήσει τις τιµές του φυσικού αερίου για τον ληθυσµό Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή αναµένει α ό την ουκρανική κυβέρνηση να αυξήσει την τιµή του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στην χώρα, σύµφωνα µε εκ ρόσω ο της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής. Ο εκ ρόσω ος ρόσθεσε ότι ουκρανική κυβέρνηση θα α οφασίσει ώς θα εφαρµόσει την α όφαση αυτή, και σύµφωνα µε οιο χρονοδιάγραµµα. Υ ενθυµίζεται οτι η αύξηση των τιµών της ενέργειας για τους ουκρανούς καταναλωτές είναι µία α ό τις ροϋ οθέσεις της συµφωνίας, ου έχει συναφθεί µεταξύ του ΝΤ και της κυβέρνησης της Ουκρανίας, η ο οία θα διασφαλίζει τη συνέχιση του ρογράµµατος µακροοικονοµικής στήριξης. Η Ουγγαρία συνεχίζει την αντίστροφη αροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία Η Ουγγαρία ε ανέλαβε την αντίστροφη ροµήθεια φυσικού αερίου ρος την Ουκρανία µέσα στον Ιανουάριο. Σύµφωνα µε τις τελευταίες ληροφορίες, οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανέρχονται στο οσό των 2,7 εκατ. κ.µ. ανά ηµέρα. Συνολικά 600 εκατ. κ.µ. φυσικού αερίου εισήχθησαν α ό την Ουγγαρία στην Ουκρανία το

2 Συρρίκνωση συναλλαγµατικών α οθεµάτων της Ουκρανίας Τα συναλλαγµατικά α οθέµατα και τα α οθέµατα σε χρυσό της Ουκρανίας έχουν µειωθεί κατά 2,4 δις $ και ανέρχονται σε 7,53 δις $ τον εκέµβριο του 2014, σύµφωνα µε την Εθνική Τρά εζα της Ουκρανίας, την κεντρική τρά εζα της χώρας. Η µείωση των α οθεµατικών έχει ως αιτία τις ληρωµές της κρατικής µονο ωλιακής ενεργειακής εταιρείας NJSC Naftogaz για το φυσικό αέριο, ου εισήχθε στην χώρα την ερίοδο Νοεµβρίου- εκεµβρίου 2014 και οι ο οίες ανήλθαν σε 1,65 δις $. Οι αρεµβάσεις της Κεντρικής Τρά εζας στην αγορά συναλλάγµατος για την στήριξη του νοµίσµατος της χώρας είχαν κόστος 831 εκατ. $. Ε ίσης, ληρωµές για την α ο ληρωµή και την εξυ ηρέτηση του δηµόσιου χρέους σε ξένο νόµισµα, συµ εριλαµβανοµένων ληρωµών ρος το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έγιναν τον εκέµβριο του 2014 και ανήλθαν σε 738 εκατ.$. Παράλληλα, οι εισροές σε ξένο νόµισµα ανήλθαν σε 767 εκατ. $ και έχουν ως ακολούθως : α ό την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή (617 εκατ. $), τη ιεθνή Τρά εζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανά τυξη (20 εκατ. $), καθώς και α ό διάθεση κρατικών οµολόγων σε ξένο νόµισµα ($ 130 εκατ. $). Η Ε ικεφαλής της Εθνικής Τρά εζας της Ουκρανίας Valeria Hontareva εκτιµά ως ιδανικό ύψος ασφαλειας των συναλλαγµατικών α οθεµάτων το σοσό των 15 δισ. $. Ταµείο Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας - έσοδα 2 δις UAH το O κρατικός ροϋ ολογισµός της Ουκρανίας είχε ε ι λέον έσοδα 1,85 δισ. UAH το 2014 α ό τη δραστηριότητα του Ταµείου Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας α ό την ιδιωτικο οίηση, µίσθωση και µερίσµατα α ό κρατικές µετοχές, σύµφωνα µε την υ ηρεσία Τύ ου του Ταµείου. Ειδικότερα, 465 εκατ. UAH ροήλθαν α ό την ιδιωτικο οίηση της κρατικής εριουσίας, 28,37% ερισσότερο α ό ό, τι το σχέδιο ιδιωτικο οίησης της κυβέρνησης, ενω 983 εκατ. UAH ροήλθαν α ό την εκµίσθωση της κρατικής εριουσίας. Τα µερίσµατα κρατικών µετοχών ροσέθεσαν 403 εκατ. UAH στον κρατικό ροϋ ολογισµό, ήτοι ένα τρίτο ερισσότερα α ό το οσό των µερισµάτων ου εισ ράχθηκαν το Η Ουκρανία είναι έτοιµη να αράσχει στο Donbas καθεστώς ειδικής οικονοµικής ζώνης ηλώσεις Προέδρου Poroshenko Η Ουκρανία είναι έτοιµη να αράσχει στο Donbas καθεστώς ειδικής οικονοµικής ζώνης, µε δικό του καθεστώς σχέσεων µε την ΕΕ και τη Ρωσία, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Petro Poroshenko, ό ως τόνισε χαρακτηριατικά σε συνέντευξη του σε γαλλικό τηλεο τικό σταθµό. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, στο Donbas ρέ ει να διενεργηθούν το ικές εκλογές, σύµφωνα µε την ουκρανική νοµοθεσία, για να ε ιλεγεί ειδικό οικονοµικό καθεστώς για την εριοχή, στην ο οία, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, ήδη υφίσταται ειδικό καθεστώς το ικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος Poroshenko ρόσθεσε ότι η σύγκρουση στο Donbas κοστίζει ήδη στην Ουκρανία ερισσότερο α ό 10 εκατ. $ την ηµέρα, και δηµιουργεί µεγάλη ίεση στην οικονοµία της, δεδοµένου οτι, ό ως ε εσήµανε, καµία χώρα στον κόσµο δεν µ ορεί να εξασφαλίσει οικονοµική ανά τυξη στο λαίσιο µιας δύσκολης ολεµικής σύρραξης. 2

3 Σύµφωνα µε τον ίδιο, η σύρραξη στα ανατολικά της χώρας δεν αφορά το Donbas και την υ όλοι η χώρα αλλά έχει τις ρίζες της σε ε ιθετικότητα, ου ροέρχεται α ό το εξωτερικό της χώρας. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ιστεύει ότι η σύγκρουση µ ορεί να ε ιλυθεί σε δύο εβδοµάδες, αν τύχουν σεβασµού και εφαρµογής οι συµφωνίες του Μινσκ. ΗΠΑ αρέχουν εγγυήσεις δανείων ύψους 2 δις $ για την Ουκρανία Η κυβέρνηση των ΗΠΑ α οφάσισε να διαθέσει 2 δις. $ οικονοµικής βοήθειας ρος την Ουκρανία για την ε ιτυχή εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, σύµφωνα µε τον Πρωθυ ουργό της Ουκρανίας Arseniy Yatseniuk και δήλωση του µετά α ό συνάντηση µε τον ρωθυ ουργός της Εσθονίας Τάαβι Ρούιβας στο Κίεβο. Η βοήθεια αυτή αρέχεται στην Ουκρανία εντός του τρέχοντος έτους, στο λαίσιο του ρογράµµατος του ΝΤ, χρησιµο οιώντας την ίδια µεθοδολογία µε το ρόγραµµα του ροηγούµενου έτους. Σύµφωνα µε τον ρωθυ ουργό, η Ουκρανία θα λάβει 1 δις $ κατά το ρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους και ε ι λέον 1 δις. $ κατά το δεύτερο εξάµηνο, εφόσον α οδείξει οτι ληροί τους όρους του ρογράµµατος του ΝΤ. Ο ρωθυ ουργός ρόσθεσε, ε ίσης, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιµά την ρόοδο της Ουκρανίας στην εισαγωγή των µεταρρυθµίσεων, αρά τη ρωσική ε ιθετικότητα. Σύµφωνα µε τον κ. Yatseniuk, η κυβέρνηση των ΗΠΑ σηµείωσε, µεταξύ άλλων ρόοδο στην κατα ολέµηση της διαφθοράς στον τοµέα της ενέργειας, α οκατάσταση του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος, βελτίωση του ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ε ιστροφή της χρηµατο ιστωτικής σταθερότητας. Σύµφωνα µε το Reuters, τα ροαναφερθέντα κεφάλαια αυτά θα αρέχονται µε τη µορφή εγγυήσεων δανείων. Ρεκόρ εξαγωγών σιτηρών Κατά την εµ ορική ερίοδο , οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας µ ορεί να αυξηθούν κατά 2,9% και να φθάσουν στο ύψος ρεκόρ των 32,9 εκατ. τόνων, σύµφωνα µε τον Rodion Rybchynsky της "APK-Inform". Την ροηγούµενη χρονιά οι εξαγωγές σιτηρών ανέρχονταν στους 32,6 εκατ. τόνους. Σηµειώνεται ότι οι ροβλε όµενες εξαγωγές σίτου αναµένεται να ανέλθουν σε 10,8 εκατ. τόνους, αρουσιάζοντας αύξηση 16,4%, οι εξαγωγές κριθαριού σε 3,65 εκατ.τόνους (αύξηση 47,8%) ενώ οι εξαγωγές καλαµ οκιού αναµενεται να µειωθούν κατά 8,8% σε 18 εκατοµµύρια τόνους λόγω κακής φετινής σοδειάς. Σύµφωνα µε τον ίδιο εµ ειρογνώµονα, η αύξηση των εξαγωγών σιτηρών κατά το τρέχον έτος είναι ροδιαγεγραµµένη λόγω της συγκοµιδής-ρεκόρ των 61,4 εκατ. τόνων και της τώσης της εγχώριας κατανάλωσης κατά 0,8%. Η Τουρκία ενδιαφέρεται για αξιό ιστη διαµετακόµιση φυσικού αερίου µέσω της Ουκρανίας ρος την Ευρώ η Η Τουρκία ε ιθυµεί να αραµείνει η Ουκρανία χώρα διέλευσης του ρωσικού φυσικού αερίου ρος την ΕΕ, σύµφωνα µε τον ρωθυ ουργό της Αχµέτ Νταβούτογλου. Ο Τούρκος ρωθυ ουργός έκανε την δήλωση αυτή σχολιάζοντας θέση του Υ ουργού Ενέργειας της 3

4 Ρωσίας σχετικά µε τα ρωσικά σχέδια να µειώσει τις ροµήθειες φυσικού αερίου ρος την Ευρώ η µέσω της Ουκρανίας και να τις ανακατευθύνει µέσω της Τουρκίας. Ο κ. Νταβούτογλου δήλωσε ότι η Τουρκία λαµβάνει και αυτή ρωσικό φυσικό αέριο µέσω της Ουκρανίας. Παράλληλα, σηµείωσε οτι η ανα τυσσόµενη οικονοµία της Τουρκίας ε ιδιώκει αύξηση του ενεργειακού εφοδιασµού µέσω διαφορετικών οδεύσεων, ό ως το Αζερµ αϊτζάν και το Ιράν. Ο κ. Νταβούτογλου ε εσήµανε, ε ίσης, οτι η Τουρκία έχει καλές σχέσεις και υψηλό ε ί εδο συνεργασίας τόσο µε την Ουκρανία όσο και µε τη Ρωσία. Ό ως αναφέρθηκε, η Ρωσία ροσφέρθηκε να ξεκινήσει ένα νέο έργο αγωγού φυσικού αερίου, τον λεγόµενο «Blue Stream-2», µέσω της Μαύρης Θάλασσας, στις αρχές εκεµβρίου του Ο αγωγός θα αρέχει ρωσικό φυσικό αέριο ρος τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώ ης, µέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας. Η Ρωσία θεωρεί την ρωτοβουλία αυτή ως ροσ άθεια αράκαµψης της Ουκρανίας µετά την µαταίωση του αγωγού «South Stream». Η ΕΕ καθίσταται σηµαντικός εµ ορικός εταίρος της Ουκρανίας Η Ευρω αϊκή Ένωση α οτελεί λέον σηµαντικό εµ ορικό εταίρο της Ουκρανίας, τόσο α ό λευράς εξαγωγών όσο και εισαγωγών αγαθών, σύµφωνα µε ερίληψη έκθεσης µε στοιχεία εξωτερικού εµ ορίου της χώρας για το αρελθόν έτος, η ο οία δόθηκε στη δηµοσιότητα α ό την Τελωνειακή Υ ηρεσία της Ουκρανίας. Σύµφωνα µε την υ ηρεσία, το 2013, ο µεγαλύτερος εµ ορικός εταίρος της Ουκρανίας ήταν η οµάδα των χωρών της ΚΑΚ, αντι ροσω εύοντας το 36% του εξωτερικού εµ ορίου, ακολουθούσαν οι χώρες της ΕΕ µε 31%, καθώς και οι χώρες της Ασίας µε 23%. Το 2014, ωστόσο, η κατάταξη άλλαξε, µε τις χώρες της ΕΕ να κατατάσσονται στην ρώτη θέση µε 35,5%, τις χώρες της ΚΑΚ στην δεύτερη θέση µε 29% και τις χώρες της Ασίας στην Τρίτη µε 24%. Η έκθεση της Τελωνειακής Υ ηρεσίας αναφέρει ότι οι εξαγωγές α ό την Ουκρανία το 2014 ανήλθαν σε 54,2 δις. UAH, αρουσιάζοντας µείωση 14% σε σύγκριση µε το Παρά την µείωση αυτή, οι ουκρανικές εξαγωγές ρος την ΕΕ αυξήθηκαν το 2014 κατά 2%. Η αύξηση των εξαγωγών αφορά σχεδόν όλες τις χώρες, µε ρώτες τις Κάτω Χώρες (7%), Ιταλία (5%), Πολωνία (4%), Γερµανία (1%). Μείωση του όγκου των ουκρανικών εξαγωγών αρατηρήθηκε µόνο ρος Γαλλία και Ουγγαρία. Σύµφωνα µε την Τελωνειακή Υ ηρεσία της Ουκρανίας, ο ιο σηµαντικός αράγοντας της µείωσης των εξαγωγών είναι οι ολεµικές ε ιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία Η Ευρω αϊκή Τρά εζα Ανασυγκρότησης και Ανά τυξης (ΕΤΑΑ) ροβλέ ει τώση του ΑΕΠ κατά 5% Η Ευρω αϊκή Τρά εζα Ανασυγκρότησης και Ανά τυξης (ΕΤΑΑ) ροβλέ ει ε ιβράδυνση κατά 5% της ουκρανικής οικονοµίας το Σύµφωνα µε την τρά εζα, η ουκρανική οικονοµία αραµένει σε κακή κατάσταση. Εκτός α ό την αρνητική ε ίδραση της συνεχιζόµενης σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία, υ άρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την έκταση και τους όρους για την αροχή χρηµατοδοτικής βοήθειας. Η τρά εζα σηµειώνει οτι εραιτέρω εξελίξεις εξαρτώνται α ό εξωτερικούς και εσωτερικούς αράγοντες, συµ εριλαµβανοµένης της ικανότητας της ουκρανικής κυβέρνησης να εφαρµόσει τις βασικές µεταρρυθµίσεις, της µείωσης των εριφερειακών γεω ολιτικών κινδύνων και του τερµατισµού της σύγκρουσης στο Donbas. 4

5 Η Πολωνία ροσφέρει ιστωτική γραµµή 100 εκατ. για το Donbas και µεταρρυθµίσεις Η Πολωνία θα ανοίξει ιστωτική γραµµή 100 εκατ. στην Ουκρανία για την ανοικοδόµηση του Donbas και την υ οστήριξη των µεταρρυθµίσεων, σύµφωνα µε την Πρωθυ ουργό της Πολωνίας Ewa Kopacz, κατά τη διάρκεια συνοµιλιών µε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Petro Poroshenko. Ε ι λέον, η Πολωνία θα αράσχει 500 ε ι λέον υ οτροφίες για φοιτητές ου ροέρχονται α ό οικογένειες στρατιωτών της Ουκρανίας και κατοίκους του Donbas για να σ ουδάσουν σε ανε ιστηµιακές σχολές στην Πολωνία. Ο Καναδάς διαθέτει 54 εκατ. $ στην Ουκρανία Ο Καναδάς θα αρέχει χρηµατοδοτική ενίσχυση ύψους 54 εκατ. $ σε ουκρανικές ε ιχειρήσεις, ύµφωνα µε τον Καναδό Υ ουργό ιεθνούς Εµ ορίου Ed Fas, µετά α ό συνάντηση µε τον Ουκρανό οµόλογό του Aivaras Abromavicius. Σύµφωνα µε τον καναδό υ ουργό, τα χρήµατα αυτά θα δα ανηθούν για την ανά τυξη της βιοµηχανίας γαλακτοκοµικών ροϊόντων, καθώς και για την κατασκευή εγκαταστάσεων α οθήκευσης σιτηρών. Ουκρανία και ΗΠΑ συζητούν µε διεθνείς δωρητές για αροχή 15 δις. $, σε οικονοµική βοήθεια Οι ουκρανικές αρχές δια ραγµατεύονται µε διεθνείς δωρητές για τη χορήγηση τουλάχιστον 15 δις. $, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε στόχο να ε ιτύχουν την σταθερο οίηση του εθνικού νοµίσµατος και την εξισορρό ηση του κρατικού ροϋ ολογισµού. Το ΝΤ, η Παγκόσµια Τρά εζα και µεµονωµένοι εταίροι, συµ εριλαµβανοµένων των Ηνωµένων Πολιτειών, είναι έτοιµοι να καταρτίσουν ένα ακέτο οικονοµικής βοήθειας ου θα ενισχύσει την Ουκρανία να ε ιβιώσει σε αυτή τη δύσκολη στιγµή, να σταθερο οιήσει το νόµισµα της και να ισοσκελίσει τον ροϋ ολογισµό της. Οι ιθανότητες της Ουκρανίας να λάβει αρόµοια βοήθεια εξαρτώνται α ό το οσό των κονδυλίων οθ µ ορεί να διαθέσει ο κάθε εταίρος/δωρητής. Εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης θα ρέ ει να ροέλθει α ό το ΝΤ, το ο οίο θα ρέ ει να λάβει σχετική α όφαση σύντοµα. Εκτός α ό χρηµατο ιστωτικά ιδρύµατα, η συνδροµή αναµένεται να ροέλθει ε ίσης α ό τις ΗΠΑ, µεµονωµένα κράτη µέλη της ΕΕ και την ίδια την ΕΕ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα του δανεισµού, η Ουκρανία θα ήθελε να άρει τις ρώτες δόσεις της βοήθειας µέσα στους ε όµενους δύο µήνες, αλλά σε κάθε ερί τωση η χώρα χρειάζεται άµεση χρηµατοδότηση εντός του 2015 για την α ο ληρωµή ανελαστικών δα ανών. 5

6 ΜΟΛ ΑΒΙΑ, Ιανουάριος 2015 Πρωτοφανής αύξηση των εσόδων του κρατικού ρου ολογισµού Τα δηµοσιονοµικά έσοδα της χώρας αυξήθηκαν κατά 50,3%, φτάνοντας τα 9,6 δις λέι στη Μολδαβία το 2014, σύµφωνα µε την Κρατική Οικονοµική Υ ηρεσία (SFS). Η αύξηση των εσόδων κατά 3,2 δισ. λέι κατά το 2013, και αντίστοιχα κατά 110 εκατ. λέι έναντι των ροβλέψεων, σηµαίνει, σύµφωνα µε τον ε ικεφαλής της υ ηρεσίας Ion Prisacaru, ότι ροα αιτούµενα για µια καλή διαχείριση των κρατικών εσόδων είναι, µεταξύ άλλων, η υιοθέτηση ολιτικών φιλικών ρος τους φορολογούµενους. Ο κ. Prisacaru χαρακτήρισε την αύξηση των δηµοσιονοµικών εσόδων ως εξόχως σηµαντικές. Το 2014 σηµειώθηκαν αυξήσεις στα έσοδα οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης και ταµείων κοινωνικής ασφάλισης, ενώ κατεγράφη µείωση στα έσοδα ταµείων υ οχρεωτικής ασφάλισης υγείας. Σύµφωνα µε µολδαβούς οικονοµολόγους, η αύξηση των εσόδων εξηγείται όχι τόσο ολύ α ό την οικονοµική ανά τυξη, αλλά α ό την ευαισθητο οίηση των µολδαβών φορολογούµενων σε ό,τι αφορά την φορολογική τους συνείδηση αλλά και α ό έσοδα ύψους ερί ου ένα δισ. λέι α ό την ώληση οκτώ νέων αδειών για τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το Μολδαβικό λέι συνεχίζει να υ οτιµάται Το εθνικό νόµισµα της Μολδαβίας συνεχίζει να υ οτιµάται έναντι των κυριότερων νοµισµάτων και η εξέλιξη της ισοτιµίας του εµφανίζει µια τάση σταθερής α αξίωσης, µε τις τιµές να βρίσκονται µεταξύ και λέι ανά δολάριο, ενώ η τιµή ώλησης για το ευρώ, ου καθορίζεται α ό τις εµ ορικές τρά εζες και ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, είναι τουλάχιστον 19,69 λέι/ και κατ 'ανώτατο όριο 20,35 λέι/. Α ό τις αρχές του 2015, το Μολδαβικό λέι υ οτιµήθηκε κατά 3,8% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ µετά α ό µια συνολική υ οτίµηση κατά 19,6% έρυσι. Σύµφωνα µε την Προϊσταµένη ιαδικασιών της Κεντρικής Τρά εζας της χώρας Lucia Hadirca, η οικονοµία των ΗΠΑ σηµειώνει ανά τυξη, ενώ αυτή της Ευρώ ης βρίσκεται σε ύφεση, ο κίνδυνος του α ο ληθωρισµού είναι ε ίσης αρών, και ροφανώς αυτό έχει αντίκτυ ο, ιδίως για το ευρώ και άλλα νοµίσµατα της εριοχής. Στην ρόσφατη χρονική ερίοδο, υ άρχει µεγαλύτερη ζήτηση συναλλάγµατος εκ µέρους των οικονοµικών αραγόντων, ενώ αντίθετα η ροσφορά είναι εριορισµένη. Η Κεντρική Τρά εζα της χώρας έχει στραµµένη την ροσοχή της στην αγορά συναλλάγµατος και θα αρέµβει, εάν τούτο κριθεί α αραίτητο. ιόγκωση διµερούς εµ ορίου µεταξύ Ρουµανίας και Moλδαβίας Το διµερές εµ όριο µεταξύ της Μολδαβίας και της Ρουµανίας αυξήθηκε κατά ερισσότερο α ό 19% κατά τους ρώτους έντεκα µήνες του 2014 έναντι της ίδιας εριόδου του ροηγούµενου έτους, φτάνοντας τα 1,5 δισ. $. Η Ρουµανία ε ιβεβαιώνει τη θέση της ως 6

7 κύριος εµ ορικός εταίρος της Μολδαβίας, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ρουµανικής ρεσβείας στο Κισινάου. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε άνω α ό ένα δισεκατοµµύριο δολάρια, αυξηµένες κατά 20,51% κατά την ίδια ερίοδο του 2013, ενώ οι εισαγωγές έφθασαν δολάρια, αυξηµένα κατά 15,88 τοις εκατό. Το µεγαλύτερο βάρος του όγκου των εµ ορευµάτων, ου εξάγονται α ό τη Μολδαβία, είναι ορυκτά ροϊόντα ( ερισσότερο α ό το 40% του όγκου), ακολουθούµενα α ό µηχανήµατα, εργαλεία και εξο λισµό, ου αντι ροσω εύουν άνω α ό το 17% του συνόλου των εξαγωγών. Οι κύριες κατηγορίες των αγαθών ου αγοράζονται α ό τη Μολδαβία είναι µηχανήµατα, εργαλεία και εξο λισµός ( άνω α ό 48% των αγαθών ου εισάγονται α ό τη Μολδαβία) και κοινά µέταλλα και µεταλλικά ροιόντα ( άνω α ό 17% του συνόλου των εµ ορευµάτων ου εισάγονται α ό τη Μολδαβία). Η Μολδαβία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση µεταξύ των εµ ορικών εταίρων της Ρουµανίας εκτός της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές της δεύτερης και ένατη σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές της. Ένας αριθµός ε ιχειρηµατικών κοινο ραξιών Ρουµανίας-Μολδαβίας ήταν εγγεγραµµένες στη Ρουµανία το Σε τέµβριο του 2014, µε συνολικά κεφάλαια ύψους 43,1 εκατ. $. Εξαγωγές µολδαβικών αγροτοδιατροφικών ροϊόντων ξε έρασαν το 1 δισ. $ το Οι εξαγωγές µολδαβικών αγροτοδιατροφικών ροϊόντων υ ερέβησαν, για ρώτη φορά. το 1 δις $ φθάνοντας το 1,12 δις $ το 2014, σύµφωνα µε τον Ανα ληρωτή Υ ουργό Γεωργίας και Βιοµηχανίας Τροφίµων της χώρας Vasile Bumacov. Τα στοιχεία του υ ουργείου για τον συγκεκριµένο κλάδο οριόντων δείχνουν ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,4% το 2014 έναντι του 2013, ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 9,7%. Το εµ ορικό ισοζύγιο του εξωτερικού εµ ορίου γεωργικών ροϊόντων διατροφής είναι θετικό και ανέρχεται σε 394,3 εκατ. $ Σύµφωνα µε εµ ειρογνώµονες, η θετική αυτή εξέλιξη γίνεται ακόµη ιο εντυ ωσιακή, δεδοµένου ότι η ρωσική αγορά, η µεγαλύτερη αγορά ωλήσεων για τα µολδαβικά ροϊόντα, ό ως τα αλκοολούχα οτά, τα µήλα, τα κονσερβο οιηµένα ροϊόντα και το κρέας, έχει κλείσει. Ωστόσο, οι εριορισµοί ου ε ιβλήθηκαν α ό την Ρωσία ώθησε τους αραγωγούς της Μολδαβίας να ροσανατολισθούν ρος την κατεύθυνση της αγοράς της Ευρω αϊκής Ένωσης, µετά την έναρξη ισχύος της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών και την αροχή των µεγαλύτερων οσοστώσεων για τα γεωργικά ροϊόντα. Κατά τα τελευταία έξι χρόνια, οι εξαγωγές των γεωργικών ροϊόντων διατροφής έχουν δι λασιαστεί, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν µε ιο αργό ρυθµό του 40%. Σύµφωνα, ε ίσης, µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υ ηρεσίας, η αραγωγή γεωργικών ροϊόντων της χώρας αυξήθηκε κατά 8,2% το 2014 σε σύγκριση µε το

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Α Σ Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ ΑΒΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΜΟΛ ΑΒΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα