ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 21.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 642/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2010 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (κωδικοποιημένο κείμενο) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 143, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών ( 2 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα ( 3 ) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού. (2) Το άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, εισπράττονται οι δασμοί του τελωνειακού δασμολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, ο εισαγωγικός δασμός είναι ίσος με την τιμή παρέμβασης που ίσχυε για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξημένος κατά 55 %, μείον την τιμή εισαγωγής cif που εφαρμόζεται στην εν λόγω αποστολή. (3) Για τον σκοπό της κατάταξης των εισαγόμενων προϊόντων, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 υποδιαιρούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε περισσότερους ποιοτικούς τύπους. Κατά συνέπεια, πρέπει να καθοριστούν οι ποιοτικοί τύποι που πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης και να θεσπισθούν, επίσης, τα ποσοστά ανοχής που επιτρέπουν την κατάταξη των προς εισαγωγή προϊόντων στην πλέον κατάλληλη ποιότητα. Μεταξύ των ( 1 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 161 της , σ ( 3 ) Βλέπε παράρτημα VΙΙΙ. δυνατών αντικειμενικών κριτηρίων ποιοτικής κατάταξης του μαλακού σίτου, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, το ειδικό βάρος και η περιεκτικότητα σε διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz) αποτελούν τα πλέον κοινώς χρησιμοποιούμενα κριτήρια στο εμπόριο, των οποίων ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται ευκολότερα. Στην περίπτωση του σκληρού σίτου, τα κριτήρια αυτά είναι το ειδικό βάρος, η περιεκτικότητα σε ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz) και η περιεκτικότητα σε υαλώδους μορφής κόκκους. Κατά συνέπεια, τα εισαγόμενα εμπορεύματα υποβάλλονται στις αναλύσεις που επιτρέπουν τον καθορισμό των παραμέτρων αυτών για κάθε εισαγόμενη παρτίδα. Εντούτοις, καθώς η Ένωση έχει θεσπίσει μια διαδικασία επίσημης αναγνώρισης των πιστοποιητικών ποιότητας που έχουν επικυρωθεί και χορηγηθεί από μια αρχή του κράτους καταγωγής του εμπορεύματος, οι αναλύσεις αυτές μπορούν να διενεργούνται μόνον για λόγους επαλήθευσης επί ενός επαρκώς αντιπροσωπευτικού αριθμού εισαγόμενων παρτίδων. (4) Για τον σκοπό του υπολογισμού του εισαγωγικού δασμού, το άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι καθορίζονται περιοδικά αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για καθεμία από τις καθορισμένες ποιότητες για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου. Για τον σκοπό του καθορισμού των τιμών αυτών, πρέπει να προσδιορίζεται η διαμόρφωση τιμών για τις διάφορες ποιότητες σίτου και η διαμόρφωση τιμών για τα άλλα σιτηρά. Κατά συνέπεια, πρέπει να καθορίζονται οι εν λόγω διαμορφώσεις τιμών. (5) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η διαμόρφωση τιμών των διαφόρων τύπων σίτου και των άλλων σιτηρών στα χρηματιστήρια των πρώτων υλών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνιστά μια αντικειμενική βάση για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή. Η προσθήκη της εμπορικής πριμοδότησης που χορηγείται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για κάθε ποιότητα των διαφόρων σιτηρών επιτρέπει τη μετατροπή της διαμόρφωσης τιμής στο χρηματιστήριο για κάθε είδος σιτηρού σε τιμή fob κατά την εξαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την προσθήκη των θαλασσίων ναύλων μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού ή των Μεγάλων Λιμνών και ενός λιμένος της Ένωσης στη ναυλαγορά, οι εν λόγω τιμές fob μπορούν να μετατραπούν σε αντιπροσωπευτικές τιμές cif κατά την εισαγωγή. Λαμβανομένου υπόψη του όγκου των ναυλώσεων και του εμπορίου του λιμένος του Ρότερνταμ, το λιμάνι αυτό αποτελεί τον προορισμό της Ένωσης για τον οποίο οι διαμορφώσεις θαλάσσιων ναύλων

2 L 187/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ευρύτερα γνωστές, οι πλέον διαφανείς και οι ευκολότερα διαθέσιμες. Συνέπεια, το λιμάνι προορισμού που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την Ένωση είναι το λιμάνι του Ρότερνταμ. (6) Κατά συνέπεια και για λόγους διαφάνειας, οι αντιπροσωπευτικές τιμές cif κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζονται με βάση τη διαμόρφωση τιμών στο χρηματιστήριο πρώτων υλών του σχετικού είδους σιτηρών με την προσθήκη της εμπορικής πριμοδότησης που χορηγείται στο είδος αυτό σιτηρού, καθώς και των θαλασσίων ναύλων μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού ή των Μεγάλων Λιμνών και του λιμένος του Ρότερνταμ. Εντούτοις, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του κόστους των ναύλων ανάλογα με το λιμάνι προορισμού, δικαιολογείται η πρόβλεψη κατ αποκοπή προσαρμογών του δασμού εισαγωγής για τα λιμάνια της Ένωσης που βρίσκονται στη Μεσόγειο, στον Εύξεινο Πόντο, στην Ατλαντική Ακτή, την Ιβηρική Χερσόνησο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, στις βόρειες χώρες, στις Βαλτικές χώρες και στην Πολωνία. Προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη των καθορισμένων με τον τρόπο αυτό αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή, καθίσταται σκόπιμο να προβλεφθεί μια καθημερινή παρακολούθηση των στοιχείων που συμμετέχουν στον υπολογισμό. Στην περίπτωση του σόργου και της σικάλεως, η αντιπροσωπευτική τιμή cif κατά την εισαγωγή που υπολογίζεται για την κριθή επιτρέπει μια εκτίμηση της κατάστασης της αγοράς των δύο αυτών προϊόντων και, κατά συνέπεια, η αντιπροσωπευτική τιμή cif κατά την εισαγωγή που καθορίζεται για την κριθή, εφαρμόζεται επίσης και για τα σιτηρά αυτά. (7) Για τον καθορισμό του δασμού εισαγωγής των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μια περίοδος διαπίστωσης δέκα εργάσιμων ημερών των αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή κάθε σιτηρού λαμβάνει υπόψη τις τάσεις της αγοράς χωρίς να εισάγει στοιχεία αβεβαιότητας. Πάνω στη βάση αυτή καθορίζονται οι δασμοί εισαγωγής για τα προϊόντα αυτά την 15η και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός λαμβανομένου υπόψη του μέσου όρου των αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Η εφαρμογή του κατ αυτόν τον τρόπο υπολογισθέντος εισαγωγικού δασμού μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο εβδομάδων χωρίς να επηρεάσει αισθητά την τιμή εισαγωγής συμπεριλαμβανομένων των δασμών. Εντούτοις, στην περίπτωση κατά την οποία, για ένα καθορισμένο προϊόν, δεν διατίθεται καμία διαμόρφωση τιμής χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού των αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή, ή όταν, μετά από αιφνίδιες μεταβολές των στοιχείων που συμμετέχουν στον υπολογισμό του δασμού εισαγωγής, οι αντιπροσωπευτικές αυτές τιμές cif κατά την εισαγωγή υφίστανται πολύ σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού, πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί η αντιπροσωπευτικότητα των τιμών cif κατά την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος. Σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων είτε της διαμόρφωσης τιμών χρηματιστηρίου, είτε των εμπορικών πριμοδοτήσεων που αφορούν τη διαμόρφωση τιμών, είτε του κόστους των θαλάσσιων ναύλων ή των ισοτιμιών συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής cif κατά την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος, πρέπει να αποκαθίσταται η αντιπροσωπευτικότητα της τιμής αυτής με προσαρμογή που αντιστοιχεί στη διαφορά που διαπιστώθηκε σε σχέση με τον ισχύοντα καθορι σμό προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές που μεσολάβησαν. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία έγινε η προσαρμογή αυτή, δεν επηρεάζεται η περιοδικότητα του επόμενου καθορισμού. (8) Στην περίπτωση εισαγωγών αραβοσίτου υαλώδους μορφής, είτε λόγω της ιδιαίτερης ποιότητας του εμπορεύματος, είτε γιατί οι τιμές προς εισαγωγή σχετικού προϊόντος περιλαμβάνουν πριμοδότηση ποιότητας σε σχέση με την κανονική τιμή του εν λόγω προϊόντος, η διαμόρφωση τιμών χρηματιστηρίου που λήφθηκε υπόψη για τον προϋπολογισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής cif κατά την εισαγωγή δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη πριμοδότησης της τιμής για το προϊόν αυτό σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες της αγοράς. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εν λόγω πριμοδότηση ποιότητας στην τιμή ή στην προσφορά τιμής, και στην περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας αποδεικνύει ότι χρησιμοποίησε το εισαχθέν προϊόν για την παρασκευή προϊόντων υψηλής ποιότητας που δικαιολογούν την ύπαρξη μιας τέτοιας πριμοδότησης, είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να επιστρέφεται στους εισαγωγείς ένα κατ αποκοπή μέρος του δασμού κατά την εισαγωγή που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή του σχετικού εμπορεύματος. (9) Για τον σκοπό της εξασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού εκ μέρους των εισαγωγέων, πρέπει να θεσπισθεί ένα σύστημα εγγυήσεων επιπλέον εκείνων που ισχύουν για το πιστοποιητικό. (10) Τα προβλεπόμενα μέτρα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι συντελεστές εισαγωγικών δασμών του κοινού δασμολογίου που αναφέρονται στο άρθρο 135 και στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 είναι εκείνοι που εφαρμόζονται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 1 ). Άρθρο 2 1. Οι εισαγωγικοί δασμοί που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ , , ex (μαλακός σίτος υψηλής ποιότητας), , , και , με εξαίρεση το υβρίδιο προς σπορά) υπολογίζονται καθημερινά, αλλά ο καθορισμός τους γίνεται τη δεκάτη πέμπτη και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός από την Επιτροπή προκειμένου να εφαρμοστούν από τη δεκάτη έκτη ημέρα του μηνός και την πρώτη ημέρα του επομένου μηνός. Στην περίπτωση που η δεκάτη πέμπτη δεν είναι εργάσιμη ημέρα για την Επιτροπή, οι δασμοί καθορίζονται την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της δεκάτης πέμπτης του εν λόγω μήνα. Ωστόσο, εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής των κατά τον τρόπο αυτό καθορισθέντων δασμών, ο μέσος όρος των εισαγωγικών δασμών που υπολογίστηκε αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο ή περισσότερο από τον καθορισθέντα δασμό, πραγματοποιείται αντίστοιχη προσαρμογή. ( 1 ) ΕΕ L 302 της , σ. 1.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/7 2. Η τιμή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής cif που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5. Για κάθε καθορισμό, ο εισαγωγικός δασμός θεωρείται ότι είναι ο μέσος όρος των εισαγωγικών δασμών που υπολογίστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δέκα εργάσιμων ημερών. Για τον καθορισμό και τις προσαρμογές, η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τους ημερήσιους εισαγωγικούς δασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για τον προηγούμενο καθορισμό. Η τιμή παρέμβασης που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δασμών είναι η τιμή του μήνα εφαρμογής του εισαγωγικού δασμού. 3. Οι εισαγωγικοί δασμοί που καθορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει ένας νέος καθορισμός. Σε κάθε καθορισμό ή προσαρμογή, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους εισαγωγικούς δασμούς και τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό τους. 4. Στην περίπτωση που το λιμάνι εκφόρτωσης στην Ένωση βρίσκεται: α) στη Μεσόγειο Θάλασσα (πέραν του στενού του Γιβραλτάρ) ή στον Εύξεινο Πόντο και εάν το εμπόρευμα φθάνει μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, η Επιτροπή μειώνει τον εισαγωγικό δασμό κατά 3 ευρώ ανά τόνο β) στα λιμάνια που Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Σουηδία ή στη Φινλανδία, εάν το εμπόρευμα φθάνει μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού, η Επιτροπή μειώνει τον εισαγωγικό δασμό κατά 2 ευρώ/τόνο. Η τελωνειακή αρχή του λιμένα εκφόρτωσης εκδίδει πιστοποιητικό σχετικά με την ποσότητα κάθε εκφορτωθέντος προϊόντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I. Το δικαίωμα μείωσης του δασμού που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο παρέχεται μόνο στην περίπτωση που το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι τη στιγμή που περατώνονται οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής. Άρθρο 3 1. Οι εισαγωγικοί δασμοί μειώνονται κατά 24 ευρώ ανά τόνο αραβοσίτου υαλώδους μορφής που πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. 2. Προκειμένου να δικαιούται της μείωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο αραβόσιτος υαλώδους μορφής πρέπει να έχει υποστεί μεταποίηση σε προϊόν των κωδικών ΣΟ , ή εντός έξι μηνών από τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία. 3. Εφαρμόζονται οι διατάξεις όσον αφορά την τελική χρήση του άρθρου 82 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και των άρθρων 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ L 253 της , σ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 293 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ο εισαγωγέας καταθέτει στην αρμόδια αρχή μία επιπλέον εγγύηση 24 ευρώ ανά τόνο για τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής, εκτός εάν το πιστοποιητικό εισαγωγής συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλόλητας που έχει εκδοθεί από την Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) της Αργεντινής, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν στη θέση 24 την ένδειξη του τύπου του πιστοποιητικού καταλληλόλητας και τον αριθμό του. Ωστόσο, εάν ο ισχύων δασμός την ημερομηνία αποδοχής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι χαμηλότερος από 24 ευρώ για τον αραβόσιτο, η εγγύηση ισούται προς το ποσό του δασμού. Άρθρο 4 Τα ποσοτικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά την εισαγωγή στην Ένωση, καθώς επίσης και οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι εκείνες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Άρθρο 5 1. Για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας, τον σκληρό σίτο, τον αραβόσιτο και άλλους σπόρους ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τα στοιχεία που καθορίζουν τις αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 είναι: α) η αντιπροσωπευτική διαμόρφωση τιμής χρηματιστηρίου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής β) οι γνωστές εμπορικές πριμοδοτήσεις και εκπτώσεις που συνδέονται με την εν λόγω διαμόρφωση τιμής στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά την ημέρα διαμόρφωσης της τιμής και ιδίως, στην περίπτωση του σκληρού σίτου, αυτές που έχουν σχέση με την ποιότητα του αλεύρου γ) ο θαλάσσιος ναύλος και οι συναφείς δαπάνες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Κόλπος του Μεξικού ή Duluth) και του λιμένα του Ρότερνταμ για σκάφος τουλάχιστον τόνων. 2. Η Επιτροπή διαπιστώνει κάθε εργάσιμη ημέρα: α) το στοιχείο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 με βάση τα χρηματιστήρια και τις ποσότητες αναφοράς που παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙΙΙ β) τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1 με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. 3. Προκειμένου να υπολογιστεί το στοιχείο που αναφέρεται στο στοιχείο β), της παραγράφου 1 ή η σχετική διαμόρφωση τιμών fob, εφαρμόζονται οι ακόλουθες πριμοδοτήσεις και εκπτώσεις: α) πριμοδότηση 14 ευρώ ανά τόνο μαλακού σίτου υψηλής ποιότητας β) έκπτωση 10 ευρώ ανά τόνο σκληρού σίτου μέσης ποιότητας γ) έκπτωση 30 ευρώ ανά τόνο σκληρού σίτου χαμηλής ποιότητας.

4 L 187/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τον σκληρό σίτο, τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και τον αραβόσιτο είναι το άθροισμα των στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1. Οι αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τη σίκαλη και το σόργο υπολογίζονται με τη χρήση των διαμορφώσεων τιμής της κριθής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ. 5. Οι αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τον μαλακό σίτο σποράς του κωδικού ΣΟ και τον αραβόσιτο σποράς του κωδικού ΣΟ είναι εκείνες που υπολογίζονται για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και τον αραβόσιτο αντίστοιχα. Άρθρο 6 1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας ισχύουν μόνο εφόσον ο αιτών: α) αναγράφει την ποιότητα του προς εισαγωγή προϊόντος στη θέση αριθ. 20 του πιστοποιητικού εισαγωγής β) αναλαμβάνει εγγράφως να καταθέσει στον αρμόδιο οργανισμό κατά την ημέρα αποδοχής της δήλωσης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ειδικής εγγύησης επιπλέον των εγγυήσεων που προβλέπονται από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής ( 1 ). Η πρόσθετη εγγύηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου ανέρχεται σε 95 ευρώ ανά τόνο. Εντούτοις, σε περιπτώσεις που τα πιστοποιητικά εισαγωγής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από την Federal Grain Inspection Service (FGIS) και από την Canadian Grain Commission (CGC), όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή γ) δεν απαιτείται πρόσθετη εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν στη θέση 24 την ένδειξη του τύπου του πιστοποιητικού καταλληλόλητας και τον αριθμό του. 2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικού εισαγωγής για σκληρό σίτο ισχύουν μόνο εφόσον ο αιτών: α) αναγράφει την ποιότητα του προς εισαγωγή προϊόντος στη θέση 20 του πιστοποιητικού εισαγωγής β) αναλαμβάνει εγγράφως να καταθέσει στον αρμόδιο οργανισμό κατά την ημέρα αποδοχής της δήλωσης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ειδικής εγγύησης επιπλέον των εγγυήσεων που απαιτούνται από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, εφόσον ο εισαγωγικός δασμός για την ποιότητα που αναγράφεται στη θέση 20 του πιστοποιητικού εισαγωγής δεν είναι ο υψηλότερος δασμός για την εν λόγω κατηγορία προϊόντος. Το ποσό της πρόσθετης εγγύησης που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου είναι η διαφορά κατά την ημέρα αποδοχής της δήλωσης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ του υψηλότερου δασμού και εκείνου που εφαρμόζεται για την αναγραφόμενη ποιότητα, συν ένα συμπληρωματικό ποσό 5 ευρώ ανά τόνο. Ωστόσο όταν ο εισαγωγικός δασμός που επιβάλλεται στις διάφορες ποιότητες σκληρού σίτου είναι μηδέν, δεν απαιτείται η δέσμευση που επιβάλλεται με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου. Ωστόσο, στην περίπτωση που το πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από την Federal Grain Inspection Service (FGIS) και από την Canadian Grain Commission (CGC), όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, δεν απαιτείται πρόσθετη εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει στη θέση 24 την ένδειξη του τύπου του πιστοποιητικού καταλληλότητας. 3. Σε περίπτωση αναστολής των εισαγωγικών δασμών για όλες τις ποιοτικές κατηγορίες μαλακού σίτου, δυνάμει του άρθρου 187 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, δεν απαιτείται η πρόσθετη εγγύηση των 95 ευρώ ανά τόνο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για όλη την περίοδο κατά την οποία αναστέλλονται οι δασμοί. Άρθρο 7 1. Το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής ( 2 ) για κάθε αποστολή, μαλακού σίτου υψηλής ποιότητας, σκληρού σίτου και αραβόσιτου υαλώδους μορφής. Εντούτοις, δεν πραγματοποιείται δειγματοληψία στην περίπτωση που ο εισαγωγικός δασμός για τις διαφορετικές ποιότητες είναι ίδιος. Ωστόσο, εάν η Επιτροπή αναγνωρίσει επισήμως ένα πιστοποιητικό ποιότητας για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας, τον σκληρό σίτο ή τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής, το οποίο είχε εκδοθεί από χώρα καταγωγής των σιτηρών, λαμβάνονται δείγματα για επαλήθευση της πιστοποιημένης ποιότητας μόνο από ένα επαρκώς αντιπροσωπευτικό ρυθμό αποστολών. 2. Τα κάτωθι πιστοποιητικά καταλληλότητας αναγνωρίζονται επισήμως από την Επιτροπή σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 63 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93: α) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) της Αργεντινής για τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής β) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Federal Grains Inspection Service (FGIS) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και για τον σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας γ) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Canadian Grain Commission (CGC) του Καναδά για μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και για σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας. Υπόδειγμα των πιστοποιητικών καταλληλότητας που εκδίδονται από τη Senasa παρουσιάζεται στο παράρτημα IV. Αντίγραφο των σφραγίδων που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση της Αργεντινής δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποδείγματα των πιστοποιητικών καταλληλότητας και των σφραγίδων που εκδίδονται από την FGIS παρατίθενται στο παράρτημα V. ( 1 ) ΕΕ L 189 της , σ. 12. ( 2 ) ΕΕ L 54 της , σ. 1.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/9 Υποδείγματα των πιστοποιητικών καταλληλότητας, των προδιαγραφών ποιότητας εξαγωγής και των σφραγίδων που εκδίδονται από την CGC παρουσιάζονται στο παράρτημα VI. Στην περίπτωση που οι αναλυτικές παράμετροι που καταχωρίζονται στα πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δείχνουν καταλληλότητα ως προς τα πρότυπα ποιότητας για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας, τον σκληρό σίτο και τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής που παρουσιάζονται στο παράρτημα II, λαμβάνονται δείγματα από το 3 % τουλάχιστον των φορτίων που φθάνουν σε κάθε λιμάνι εισόδου κατά τη διάρκεια του έτους εμπορίας. Τα εμπορεύματα ταξινομούνται σύμφωνα με την πρότυπη ποιότητα για την οποία πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II. 3. Οι μέθοδοι αναφοράς για τις αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι αυτές που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής ( 1 ). Ο υαλώδης αραβόσιτος είναι ο αραβόσιτος του είδους «Zea mays indurata», τα σπέρματα του οποίου παρουσιάζουν υπερισχύον υαλώδες ενδοσπέρμιο (σκληρή ή κερατώδης υφή). Τα σπέρματα παρουσιάζουν κατά γενικό κανόνα χρωματισμό πορτοκαλί ή ερυθρό. Το άνω μέρος (αντίθετο τμήμα προς το φύτρο), ή στεφάνη, δεν παρουσιάζει σχισμή. Ορίζουμε ως σπέρματα υαλώδους αραβοσίτου τα σπέρματα που ανταποκρίνονται σε δύο κριτήρια: α) η στεφάνη τους δεν παρουσιάζει σχισμή και β) σε διαμήκη τομή, το ενδοσπέρμιό τους παρουσιάζει ένα αλευρώδες κεντρικό τμήμα, το οποίο περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από ένα κερατώδες τμήμα. Το εν λόγω κερατώδες τμήμα πρέπει να αποτελεί το υπερισχύον τμήμα της συνολικής επιφάνειας της τομής. Το ποσοστό των σπερμάτων υαλώδους αραβοσίτου προσδιορίζεται με μέτρηση, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 100 σπερμάτων, του αριθ μού των σπερμάτων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο. Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό του δείκτη επίπλευσης ορίζεται στο παράρτημα VII. 4. Εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείξουν ότι ο εισαγόμενος μαλακός σίτος υψηλής ποιότητας, σκληρός σίτος και αραβόσιτος υαλώδους μορφής είναι χαμηλότερης ποιότητας από εκείνη που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής, ο εισαγωγέας καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του εισαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται στο προϊόν που εμφαίνεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής και εκείνου για το προϊόν που εισάχθηκε στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση αυτή, αποδεσμεύεται η εγγύηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 12 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 καθώς και η πρόσθετη εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού, εκτός από το συμπληρωματικό ποσό των 5 ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου 2. Εάν η διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν καταβληθεί εντός μηνός, καταπίπτει η επιπρόσθετη εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των εισαχθέντων σιτηρών που λήφθηκαν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους πρέπει να διατηρούνται επί έξι μήνες. Άρθρο 8 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 καταργείται. Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΧ. Άρθρο 9 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 349 της , σ. 1.

6 L 187/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κριτήρια κατάταξης των εισαγομένων προϊόντων (με βάση περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % κατά βάρος ή ισοδύναμη) Προϊόν Μαλακός σίτος και όλυρα ( 1 ) εκτός από τον σμιγό Σκληρός σίτος Υαλώδης αραβόσιτος Αραβόσιτος εκτός του υαλώδους Άλλοι σπόροι Κωδικός ΣΟ και , 1003 και Ποιότητα ( 2 ) Υψηλή Μεσαία Χαμηλή Υψηλή Μεσαία Χαμηλή 1. Ελάχιστο ποσό περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 2. Ελάχιστο ειδικό βάρος σε χιλιόγραμμα/hl 3. Ανώτατο ποσοστό περιεκτικότητας σε προσμείξεις (Schwarzbesatz) 4. Ελάχιστο ποσοστό σε υαλώδους μορφής κόκκους 5. Ανώτατος δείκτης επίπλευσης 14,0 11,5 77,0 74,0 76,0 76,0 76,0 1,5 1,5 1,5 1,5 75,0 62,0 95,0 25,0 ( 1 ) Τα κριτήρια αυτά επεκτείνονται για την αποφλειωμένη όλυρα. ( 2 ) Εφαρμόζονται οι μέθοδοι ανάλυσης που προβλέπονται από στο παράρτημα Ι, μέρος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009. Όρια ανοχής Προβλεπόμενο όριο ανοχής Μαλακός και σκληρός σίτος Υαλώδης αραβόσιτος Επί του ποσοστού περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 0,7 Επί του ελαχίστου ειδικού βάρους 0,5 0,5 Επί του μεγίστου ποσοστού ακαθαρσιών + 0,5 Επί του ποσοστού υαλωδών σπόρων 2,0 3,0 Επί του δείκτη μεθόδου διαχωρισμού μειγμάτων των σπόρων + 1,0

8 L 187/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Χρηματιστήρια διαμόρφωσης τιμών και ποικιλίες αναφοράς Προϊόν Μαλακός σίτος Σκληρός σίτος Αραβόσιτος Άλλοι σπόροι ζωοτροφής Ποιοτικός τύπος Υψηλή Μεσαία Χαμηλή Ποικιλία αναφοράς (τύπος μέγεθος) που λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση τιμών στο χρηματιστήριο Hard Red Spring αριθ. 2 Hard Red Winter αριθ. 2 Soft Red Winter αριθ. 2 Hard Amber Durum αριθ. 2 Yellow αριθ. 3 Corn US αριθ. 2 Barley Διαμόρφωση τιμών στο χρηματιστήριο Kansas Board Trade City of Chicago Board of Trade Minneapolis Grain Exchange Minneapolis Grain Exchange ( 1 ) Chicago Board of Trade Minneapolis Grain Exchange ( 2 ) ( 1 ) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διατίθεται καμία διαπίστωση τιμών που να επιτρέπει τον υπολογισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής cif, λαμβάνονται υπόψη οι διαπιστώσεις τιμών fob που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. ( 2 ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν διατίθεται καμία διαπίστωση τιμών για τον υπολογισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής, λαμβάνονται υπόψη οι αντιπροσωπευτικότερες διαπιστώσεις τιμών fob που διατίθενται δημοσίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ «SENASA» ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 L 187/13

10 L 187/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΟ

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΟ L 187/15

12 L 187/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/17 Προδιαγραφές ποιότητας εξαγωγής για τον καναδικό μαλακό και σκληρό σίτο ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΤΟΣ Canada Western Red Spring (CWRS) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWRS (Ελάχ.) 79,0 kg/hl (Μέγ.) 0,4 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWRS (Ελάχ.) 77,5 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 3 CWRS (Ελάχ.) 76,5 kg/hl (Μέγ.) 1,25 % συμπεριλαμβανομένων Canada Western Extra Strong Red Spring (CWES) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWES (Ελάχ.) 78,0 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWES (Ελάχ.) 76,0 kg/hl (Μέγ.) 1,5 % συμπεριλαμβανομένων Canada Prairie Spring Red (CPSR) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CPSR (Ελάχ.) 77,0 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CPSR (Ελάχ.) 75,0 kg/hl (Μέγ.) 1,5 % συμπεριλαμβανομένων Canada Prairie Spring White (CPSW) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CPSW (Ελάχ.) 77,0 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CPSW (Ελάχ.) 75,0 kg/hl (Μέγ.) 1,5 % συμπεριλαμβανομένων Canada Western Red Winter (CWRW) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWRW (Ελάχ.) 78,0 kg/hl (Μέγ.) 1,0 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWRW (Ελάχ.) 74,0 kg/hl (Μέγ.) 2,0 % συμπεριλαμβανομένων Canada Western Soft White Spring (CWSWS) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWSWS (Ελάχ.) 78,0 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWSWS (Ελάχ.) 75,5 kg/hl (Μέγ.) 1,0 % συμπεριλαμβανομένων No. 3 CWSWS (Ελάχ.) 75,0 kg/hl (Μέγ.) 1,5 % συμπεριλαμβανομένων

14 L 187/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ Canada Western Amber Durum (CWAD) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWAD (Ελάχ.) 80,0 kg/hl (Μέγ.) 0,5 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWAD (Ελάχ.) 79,5 kg/hl (Μέγ.) 0,8 % συμπεριλαμβανομένων No. 3 CWAD (Ελάχ.) 78,0 kg/hl (Μέγ.) 1,0 % συμπεριλαμβανομένων No. 4 CWAD (Ελάχ.) 75,0 kg/hl (Μέγ.) 3,0 % συμπεριλαμβανομένων Σημειώσεις: «Άλλοι σπόροι σιτηρών»: «Μαλακός σίτος»: «Σκληρός σίτος»: στις ποιότητες αυτές, περιλαμβάνονται μόνο βρώμη, κριθή, σίκαλη και τριτικάλ. για τις εξαγωγές μαλακού σίτου, η Canadian Grain Commission θα παρέχει τεκμηρίωση με το πιστοποιητικό που προσδιορίζει το ποσοστό πρωτεΐνης για το σχετικό φορτίο. για τις εξαγωγές σκληρού σίτου, η Canadian Grain Commission θα παρέχει τεκμηρίωση με το πιστοποιητικό που προσδιορίζει τον υαλώδη πυρήνα και το προσδιοριζόμενο βάρος (χιλιόγραμμα/εκατόλιτρα) στο εν λόγω φορτίο.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Παρασκευάσατε υδατικό διάλυμα νιτρικού νατρίου ειδικού βάρους 1,25 και διατηρήσατε το εν λόγω διάλυμα σε θερμοκρασία 35 C. Προσθέσατε στο διάλυμα 100 σπέρματα αραβοσίτου λαμβανόμενα από αντιπροσωπευτικό δείγμα, των οποίων το ποσοστό υγρασίας δεν υπερβαίνει το 14,5 %. Ανακινήσατε το διάλυμα επί 5 λεπτά, σε χρονικά διαστήματα 30 δευτερολέπτων, προκειμένου να εξαφανιστούν οι φυσαλίδες αέρος. Χωρίσατε τα σπέρματα και τα εμβαπτισθέντα σπέρματα και μετρήστε τα. Ο δείκτης επίπλευσης υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Δείκτης επίπλευσης της δοκιμής = (αριθμός επιπλεόντων σπερμάτων/αριθμός εμβαπτισθέντων σπερμάτων) 100 Επαναλάβατε τη δοκιμή πέντε φορές. Ο δείκτης επίπλευσης είναι αριθμητικός μέσος όρος των δεικτών επίπλευσης των πέντε δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί, εξαιρέσει των ακραίων τιμών.

16 L 187/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 161 της , σ. 125) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 641/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 98 της , σ. 2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 292 της , σ. 10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2519/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 315 της , σ. 7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 της Επιτροπής ( 1 ) (ΕΕ L 256 της , σ. 13) Μόνο το άρθρο 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2104/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της , σ. 8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 91 της , σ. 9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1900/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 287 της , σ. 15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της , σ. 12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 123 της , σ. 50) Μόνο το άρθρο 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1074/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 294 της , σ. 3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 139 της , σ. 3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 170/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 51 της , σ. 8) ( 1 ) Ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2015/2001 (ΕΕ L 272 της , σ. 31).

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτη και δεύτερη φράση Άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτη φράση Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη και τρίτη περίπτωση Άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) Άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη φράση Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο τρίτη φράση Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο Άρθρο 3 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο Άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2α Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) Άρθρο 4 παράγραφος 4 Άρθρο 5 παράγραφος 4 Άρθρο 4 παράγραφος 5 Άρθρο 5 παράγραφος 5 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1α πρώτο εδάφιο πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση Άρθρο 6 παράγραφος 1α δεύτερο έως έκτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο πρώτη και δεύτερη περίπτωση Άρθρο 6 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο έως έκτο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο στοιχεία α) και β) Άρθρο 7 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 7 παράγραφος 4 Άρθρο 6 παράγραφος 4 Άρθρο 7 παράγραφος 5 Άρθρο 7 Άρθρο 8

18 L 187/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 Παρών κανονισμός Άρθρο 8 Άρθρο 9 Παράρτημα I Παράρτημα II Παράρτημα II Παράρτημα III Παράρτημα III Παράρτημα IV Παράρτημα IVα Παράρτημα IVβ Παράρτημα V Παράρτημα VI Παράρτημα IV Παράρτημα V Παράρτημα VI Παράρτημα VII Παράρτημα I Παράρτημα VIII Παράρτημα IX

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1

10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 116/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0401 EL 13.03.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΗΣ 1 Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε 10.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια L 70/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Απριλίου 2010 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 906/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1580 EL 01.09.2010 011.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.6.2007 COM(2007) 323 τελικό 2007/0109 (CNS) ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τα αποτελέσματα των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν στη Φινλανδία

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23

20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23 20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 339/52 24.12.2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης εκεµβρίου 2003 για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής ορισµένων καθεστώτων στήριξης που προβλέπονται στοντίτλο IV του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα