ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 21.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 642/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2010 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (κωδικοποιημένο κείμενο) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 143, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών ( 2 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα ( 3 ) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού. (2) Το άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, εισπράττονται οι δασμοί του τελωνειακού δασμολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, ο εισαγωγικός δασμός είναι ίσος με την τιμή παρέμβασης που ίσχυε για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξημένος κατά 55 %, μείον την τιμή εισαγωγής cif που εφαρμόζεται στην εν λόγω αποστολή. (3) Για τον σκοπό της κατάταξης των εισαγόμενων προϊόντων, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 υποδιαιρούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε περισσότερους ποιοτικούς τύπους. Κατά συνέπεια, πρέπει να καθοριστούν οι ποιοτικοί τύποι που πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης και να θεσπισθούν, επίσης, τα ποσοστά ανοχής που επιτρέπουν την κατάταξη των προς εισαγωγή προϊόντων στην πλέον κατάλληλη ποιότητα. Μεταξύ των ( 1 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 161 της , σ ( 3 ) Βλέπε παράρτημα VΙΙΙ. δυνατών αντικειμενικών κριτηρίων ποιοτικής κατάταξης του μαλακού σίτου, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, το ειδικό βάρος και η περιεκτικότητα σε διάφορες ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz) αποτελούν τα πλέον κοινώς χρησιμοποιούμενα κριτήρια στο εμπόριο, των οποίων ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται ευκολότερα. Στην περίπτωση του σκληρού σίτου, τα κριτήρια αυτά είναι το ειδικό βάρος, η περιεκτικότητα σε ξένες προσμείξεις (Schwarzbesatz) και η περιεκτικότητα σε υαλώδους μορφής κόκκους. Κατά συνέπεια, τα εισαγόμενα εμπορεύματα υποβάλλονται στις αναλύσεις που επιτρέπουν τον καθορισμό των παραμέτρων αυτών για κάθε εισαγόμενη παρτίδα. Εντούτοις, καθώς η Ένωση έχει θεσπίσει μια διαδικασία επίσημης αναγνώρισης των πιστοποιητικών ποιότητας που έχουν επικυρωθεί και χορηγηθεί από μια αρχή του κράτους καταγωγής του εμπορεύματος, οι αναλύσεις αυτές μπορούν να διενεργούνται μόνον για λόγους επαλήθευσης επί ενός επαρκώς αντιπροσωπευτικού αριθμού εισαγόμενων παρτίδων. (4) Για τον σκοπό του υπολογισμού του εισαγωγικού δασμού, το άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι καθορίζονται περιοδικά αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για καθεμία από τις καθορισμένες ποιότητες για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου. Για τον σκοπό του καθορισμού των τιμών αυτών, πρέπει να προσδιορίζεται η διαμόρφωση τιμών για τις διάφορες ποιότητες σίτου και η διαμόρφωση τιμών για τα άλλα σιτηρά. Κατά συνέπεια, πρέπει να καθορίζονται οι εν λόγω διαμορφώσεις τιμών. (5) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, η διαμόρφωση τιμών των διαφόρων τύπων σίτου και των άλλων σιτηρών στα χρηματιστήρια των πρώτων υλών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνιστά μια αντικειμενική βάση για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή. Η προσθήκη της εμπορικής πριμοδότησης που χορηγείται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για κάθε ποιότητα των διαφόρων σιτηρών επιτρέπει τη μετατροπή της διαμόρφωσης τιμής στο χρηματιστήριο για κάθε είδος σιτηρού σε τιμή fob κατά την εξαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την προσθήκη των θαλασσίων ναύλων μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού ή των Μεγάλων Λιμνών και ενός λιμένος της Ένωσης στη ναυλαγορά, οι εν λόγω τιμές fob μπορούν να μετατραπούν σε αντιπροσωπευτικές τιμές cif κατά την εισαγωγή. Λαμβανομένου υπόψη του όγκου των ναυλώσεων και του εμπορίου του λιμένος του Ρότερνταμ, το λιμάνι αυτό αποτελεί τον προορισμό της Ένωσης για τον οποίο οι διαμορφώσεις θαλάσσιων ναύλων

2 L 187/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ευρύτερα γνωστές, οι πλέον διαφανείς και οι ευκολότερα διαθέσιμες. Συνέπεια, το λιμάνι προορισμού που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την Ένωση είναι το λιμάνι του Ρότερνταμ. (6) Κατά συνέπεια και για λόγους διαφάνειας, οι αντιπροσωπευτικές τιμές cif κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζονται με βάση τη διαμόρφωση τιμών στο χρηματιστήριο πρώτων υλών του σχετικού είδους σιτηρών με την προσθήκη της εμπορικής πριμοδότησης που χορηγείται στο είδος αυτό σιτηρού, καθώς και των θαλασσίων ναύλων μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού ή των Μεγάλων Λιμνών και του λιμένος του Ρότερνταμ. Εντούτοις, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του κόστους των ναύλων ανάλογα με το λιμάνι προορισμού, δικαιολογείται η πρόβλεψη κατ αποκοπή προσαρμογών του δασμού εισαγωγής για τα λιμάνια της Ένωσης που βρίσκονται στη Μεσόγειο, στον Εύξεινο Πόντο, στην Ατλαντική Ακτή, την Ιβηρική Χερσόνησο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, στις βόρειες χώρες, στις Βαλτικές χώρες και στην Πολωνία. Προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη των καθορισμένων με τον τρόπο αυτό αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή, καθίσταται σκόπιμο να προβλεφθεί μια καθημερινή παρακολούθηση των στοιχείων που συμμετέχουν στον υπολογισμό. Στην περίπτωση του σόργου και της σικάλεως, η αντιπροσωπευτική τιμή cif κατά την εισαγωγή που υπολογίζεται για την κριθή επιτρέπει μια εκτίμηση της κατάστασης της αγοράς των δύο αυτών προϊόντων και, κατά συνέπεια, η αντιπροσωπευτική τιμή cif κατά την εισαγωγή που καθορίζεται για την κριθή, εφαρμόζεται επίσης και για τα σιτηρά αυτά. (7) Για τον καθορισμό του δασμού εισαγωγής των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μια περίοδος διαπίστωσης δέκα εργάσιμων ημερών των αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή κάθε σιτηρού λαμβάνει υπόψη τις τάσεις της αγοράς χωρίς να εισάγει στοιχεία αβεβαιότητας. Πάνω στη βάση αυτή καθορίζονται οι δασμοί εισαγωγής για τα προϊόντα αυτά την 15η και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός λαμβανομένου υπόψη του μέσου όρου των αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Η εφαρμογή του κατ αυτόν τον τρόπο υπολογισθέντος εισαγωγικού δασμού μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο εβδομάδων χωρίς να επηρεάσει αισθητά την τιμή εισαγωγής συμπεριλαμβανομένων των δασμών. Εντούτοις, στην περίπτωση κατά την οποία, για ένα καθορισμένο προϊόν, δεν διατίθεται καμία διαμόρφωση τιμής χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού των αντιπροσωπευτικών τιμών cif κατά την εισαγωγή, ή όταν, μετά από αιφνίδιες μεταβολές των στοιχείων που συμμετέχουν στον υπολογισμό του δασμού εισαγωγής, οι αντιπροσωπευτικές αυτές τιμές cif κατά την εισαγωγή υφίστανται πολύ σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού, πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί η αντιπροσωπευτικότητα των τιμών cif κατά την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος. Σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων είτε της διαμόρφωσης τιμών χρηματιστηρίου, είτε των εμπορικών πριμοδοτήσεων που αφορούν τη διαμόρφωση τιμών, είτε του κόστους των θαλάσσιων ναύλων ή των ισοτιμιών συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής cif κατά την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος, πρέπει να αποκαθίσταται η αντιπροσωπευτικότητα της τιμής αυτής με προσαρμογή που αντιστοιχεί στη διαφορά που διαπιστώθηκε σε σχέση με τον ισχύοντα καθορι σμό προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές που μεσολάβησαν. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία έγινε η προσαρμογή αυτή, δεν επηρεάζεται η περιοδικότητα του επόμενου καθορισμού. (8) Στην περίπτωση εισαγωγών αραβοσίτου υαλώδους μορφής, είτε λόγω της ιδιαίτερης ποιότητας του εμπορεύματος, είτε γιατί οι τιμές προς εισαγωγή σχετικού προϊόντος περιλαμβάνουν πριμοδότηση ποιότητας σε σχέση με την κανονική τιμή του εν λόγω προϊόντος, η διαμόρφωση τιμών χρηματιστηρίου που λήφθηκε υπόψη για τον προϋπολογισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής cif κατά την εισαγωγή δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη πριμοδότησης της τιμής για το προϊόν αυτό σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες της αγοράς. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εν λόγω πριμοδότηση ποιότητας στην τιμή ή στην προσφορά τιμής, και στην περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας αποδεικνύει ότι χρησιμοποίησε το εισαχθέν προϊόν για την παρασκευή προϊόντων υψηλής ποιότητας που δικαιολογούν την ύπαρξη μιας τέτοιας πριμοδότησης, είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να επιστρέφεται στους εισαγωγείς ένα κατ αποκοπή μέρος του δασμού κατά την εισαγωγή που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή του σχετικού εμπορεύματος. (9) Για τον σκοπό της εξασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού εκ μέρους των εισαγωγέων, πρέπει να θεσπισθεί ένα σύστημα εγγυήσεων επιπλέον εκείνων που ισχύουν για το πιστοποιητικό. (10) Τα προβλεπόμενα μέτρα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι συντελεστές εισαγωγικών δασμών του κοινού δασμολογίου που αναφέρονται στο άρθρο 135 και στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 είναι εκείνοι που εφαρμόζονται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 1 ). Άρθρο 2 1. Οι εισαγωγικοί δασμοί που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ , , ex (μαλακός σίτος υψηλής ποιότητας), , , και , με εξαίρεση το υβρίδιο προς σπορά) υπολογίζονται καθημερινά, αλλά ο καθορισμός τους γίνεται τη δεκάτη πέμπτη και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός από την Επιτροπή προκειμένου να εφαρμοστούν από τη δεκάτη έκτη ημέρα του μηνός και την πρώτη ημέρα του επομένου μηνός. Στην περίπτωση που η δεκάτη πέμπτη δεν είναι εργάσιμη ημέρα για την Επιτροπή, οι δασμοί καθορίζονται την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της δεκάτης πέμπτης του εν λόγω μήνα. Ωστόσο, εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής των κατά τον τρόπο αυτό καθορισθέντων δασμών, ο μέσος όρος των εισαγωγικών δασμών που υπολογίστηκε αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο ή περισσότερο από τον καθορισθέντα δασμό, πραγματοποιείται αντίστοιχη προσαρμογή. ( 1 ) ΕΕ L 302 της , σ. 1.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/7 2. Η τιμή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής cif που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5. Για κάθε καθορισμό, ο εισαγωγικός δασμός θεωρείται ότι είναι ο μέσος όρος των εισαγωγικών δασμών που υπολογίστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δέκα εργάσιμων ημερών. Για τον καθορισμό και τις προσαρμογές, η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τους ημερήσιους εισαγωγικούς δασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για τον προηγούμενο καθορισμό. Η τιμή παρέμβασης που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δασμών είναι η τιμή του μήνα εφαρμογής του εισαγωγικού δασμού. 3. Οι εισαγωγικοί δασμοί που καθορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει ένας νέος καθορισμός. Σε κάθε καθορισμό ή προσαρμογή, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους εισαγωγικούς δασμούς και τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό τους. 4. Στην περίπτωση που το λιμάνι εκφόρτωσης στην Ένωση βρίσκεται: α) στη Μεσόγειο Θάλασσα (πέραν του στενού του Γιβραλτάρ) ή στον Εύξεινο Πόντο και εάν το εμπόρευμα φθάνει μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, η Επιτροπή μειώνει τον εισαγωγικό δασμό κατά 3 ευρώ ανά τόνο β) στα λιμάνια που Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Σουηδία ή στη Φινλανδία, εάν το εμπόρευμα φθάνει μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού, η Επιτροπή μειώνει τον εισαγωγικό δασμό κατά 2 ευρώ/τόνο. Η τελωνειακή αρχή του λιμένα εκφόρτωσης εκδίδει πιστοποιητικό σχετικά με την ποσότητα κάθε εκφορτωθέντος προϊόντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I. Το δικαίωμα μείωσης του δασμού που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο παρέχεται μόνο στην περίπτωση που το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι τη στιγμή που περατώνονται οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής. Άρθρο 3 1. Οι εισαγωγικοί δασμοί μειώνονται κατά 24 ευρώ ανά τόνο αραβοσίτου υαλώδους μορφής που πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. 2. Προκειμένου να δικαιούται της μείωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο αραβόσιτος υαλώδους μορφής πρέπει να έχει υποστεί μεταποίηση σε προϊόν των κωδικών ΣΟ , ή εντός έξι μηνών από τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία. 3. Εφαρμόζονται οι διατάξεις όσον αφορά την τελική χρήση του άρθρου 82 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και των άρθρων 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής ( 1 ). ( 1 ) ΕΕ L 253 της , σ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 293 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ο εισαγωγέας καταθέτει στην αρμόδια αρχή μία επιπλέον εγγύηση 24 ευρώ ανά τόνο για τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής, εκτός εάν το πιστοποιητικό εισαγωγής συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλόλητας που έχει εκδοθεί από την Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) της Αργεντινής, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν στη θέση 24 την ένδειξη του τύπου του πιστοποιητικού καταλληλόλητας και τον αριθμό του. Ωστόσο, εάν ο ισχύων δασμός την ημερομηνία αποδοχής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι χαμηλότερος από 24 ευρώ για τον αραβόσιτο, η εγγύηση ισούται προς το ποσό του δασμού. Άρθρο 4 Τα ποσοτικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά την εισαγωγή στην Ένωση, καθώς επίσης και οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι εκείνες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Άρθρο 5 1. Για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας, τον σκληρό σίτο, τον αραβόσιτο και άλλους σπόρους ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τα στοιχεία που καθορίζουν τις αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 είναι: α) η αντιπροσωπευτική διαμόρφωση τιμής χρηματιστηρίου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής β) οι γνωστές εμπορικές πριμοδοτήσεις και εκπτώσεις που συνδέονται με την εν λόγω διαμόρφωση τιμής στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά την ημέρα διαμόρφωσης της τιμής και ιδίως, στην περίπτωση του σκληρού σίτου, αυτές που έχουν σχέση με την ποιότητα του αλεύρου γ) ο θαλάσσιος ναύλος και οι συναφείς δαπάνες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Κόλπος του Μεξικού ή Duluth) και του λιμένα του Ρότερνταμ για σκάφος τουλάχιστον τόνων. 2. Η Επιτροπή διαπιστώνει κάθε εργάσιμη ημέρα: α) το στοιχείο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 με βάση τα χρηματιστήρια και τις ποσότητες αναφοράς που παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙΙΙ β) τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1 με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. 3. Προκειμένου να υπολογιστεί το στοιχείο που αναφέρεται στο στοιχείο β), της παραγράφου 1 ή η σχετική διαμόρφωση τιμών fob, εφαρμόζονται οι ακόλουθες πριμοδοτήσεις και εκπτώσεις: α) πριμοδότηση 14 ευρώ ανά τόνο μαλακού σίτου υψηλής ποιότητας β) έκπτωση 10 ευρώ ανά τόνο σκληρού σίτου μέσης ποιότητας γ) έκπτωση 30 ευρώ ανά τόνο σκληρού σίτου χαμηλής ποιότητας.

4 L 187/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τον σκληρό σίτο, τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και τον αραβόσιτο είναι το άθροισμα των στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1. Οι αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τη σίκαλη και το σόργο υπολογίζονται με τη χρήση των διαμορφώσεων τιμής της κριθής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ. 5. Οι αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τον μαλακό σίτο σποράς του κωδικού ΣΟ και τον αραβόσιτο σποράς του κωδικού ΣΟ είναι εκείνες που υπολογίζονται για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και τον αραβόσιτο αντίστοιχα. Άρθρο 6 1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας ισχύουν μόνο εφόσον ο αιτών: α) αναγράφει την ποιότητα του προς εισαγωγή προϊόντος στη θέση αριθ. 20 του πιστοποιητικού εισαγωγής β) αναλαμβάνει εγγράφως να καταθέσει στον αρμόδιο οργανισμό κατά την ημέρα αποδοχής της δήλωσης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ειδικής εγγύησης επιπλέον των εγγυήσεων που προβλέπονται από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής ( 1 ). Η πρόσθετη εγγύηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου ανέρχεται σε 95 ευρώ ανά τόνο. Εντούτοις, σε περιπτώσεις που τα πιστοποιητικά εισαγωγής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από την Federal Grain Inspection Service (FGIS) και από την Canadian Grain Commission (CGC), όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή γ) δεν απαιτείται πρόσθετη εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν στη θέση 24 την ένδειξη του τύπου του πιστοποιητικού καταλληλόλητας και τον αριθμό του. 2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικού εισαγωγής για σκληρό σίτο ισχύουν μόνο εφόσον ο αιτών: α) αναγράφει την ποιότητα του προς εισαγωγή προϊόντος στη θέση 20 του πιστοποιητικού εισαγωγής β) αναλαμβάνει εγγράφως να καταθέσει στον αρμόδιο οργανισμό κατά την ημέρα αποδοχής της δήλωσης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ειδικής εγγύησης επιπλέον των εγγυήσεων που απαιτούνται από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, εφόσον ο εισαγωγικός δασμός για την ποιότητα που αναγράφεται στη θέση 20 του πιστοποιητικού εισαγωγής δεν είναι ο υψηλότερος δασμός για την εν λόγω κατηγορία προϊόντος. Το ποσό της πρόσθετης εγγύησης που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου είναι η διαφορά κατά την ημέρα αποδοχής της δήλωσης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ του υψηλότερου δασμού και εκείνου που εφαρμόζεται για την αναγραφόμενη ποιότητα, συν ένα συμπληρωματικό ποσό 5 ευρώ ανά τόνο. Ωστόσο όταν ο εισαγωγικός δασμός που επιβάλλεται στις διάφορες ποιότητες σκληρού σίτου είναι μηδέν, δεν απαιτείται η δέσμευση που επιβάλλεται με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου. Ωστόσο, στην περίπτωση που το πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από την Federal Grain Inspection Service (FGIS) και από την Canadian Grain Commission (CGC), όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, δεν απαιτείται πρόσθετη εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει στη θέση 24 την ένδειξη του τύπου του πιστοποιητικού καταλληλότητας. 3. Σε περίπτωση αναστολής των εισαγωγικών δασμών για όλες τις ποιοτικές κατηγορίες μαλακού σίτου, δυνάμει του άρθρου 187 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, δεν απαιτείται η πρόσθετη εγγύηση των 95 ευρώ ανά τόνο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για όλη την περίοδο κατά την οποία αναστέλλονται οι δασμοί. Άρθρο 7 1. Το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής ( 2 ) για κάθε αποστολή, μαλακού σίτου υψηλής ποιότητας, σκληρού σίτου και αραβόσιτου υαλώδους μορφής. Εντούτοις, δεν πραγματοποιείται δειγματοληψία στην περίπτωση που ο εισαγωγικός δασμός για τις διαφορετικές ποιότητες είναι ίδιος. Ωστόσο, εάν η Επιτροπή αναγνωρίσει επισήμως ένα πιστοποιητικό ποιότητας για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας, τον σκληρό σίτο ή τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής, το οποίο είχε εκδοθεί από χώρα καταγωγής των σιτηρών, λαμβάνονται δείγματα για επαλήθευση της πιστοποιημένης ποιότητας μόνο από ένα επαρκώς αντιπροσωπευτικό ρυθμό αποστολών. 2. Τα κάτωθι πιστοποιητικά καταλληλότητας αναγνωρίζονται επισήμως από την Επιτροπή σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 63 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93: α) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) της Αργεντινής για τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής β) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Federal Grains Inspection Service (FGIS) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και για τον σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας γ) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Canadian Grain Commission (CGC) του Καναδά για μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας και για σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας. Υπόδειγμα των πιστοποιητικών καταλληλότητας που εκδίδονται από τη Senasa παρουσιάζεται στο παράρτημα IV. Αντίγραφο των σφραγίδων που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση της Αργεντινής δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποδείγματα των πιστοποιητικών καταλληλότητας και των σφραγίδων που εκδίδονται από την FGIS παρατίθενται στο παράρτημα V. ( 1 ) ΕΕ L 189 της , σ. 12. ( 2 ) ΕΕ L 54 της , σ. 1.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/9 Υποδείγματα των πιστοποιητικών καταλληλότητας, των προδιαγραφών ποιότητας εξαγωγής και των σφραγίδων που εκδίδονται από την CGC παρουσιάζονται στο παράρτημα VI. Στην περίπτωση που οι αναλυτικές παράμετροι που καταχωρίζονται στα πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δείχνουν καταλληλότητα ως προς τα πρότυπα ποιότητας για τον μαλακό σίτο υψηλής ποιότητας, τον σκληρό σίτο και τον αραβόσιτο υαλώδους μορφής που παρουσιάζονται στο παράρτημα II, λαμβάνονται δείγματα από το 3 % τουλάχιστον των φορτίων που φθάνουν σε κάθε λιμάνι εισόδου κατά τη διάρκεια του έτους εμπορίας. Τα εμπορεύματα ταξινομούνται σύμφωνα με την πρότυπη ποιότητα για την οποία πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II. 3. Οι μέθοδοι αναφοράς για τις αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι αυτές που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής ( 1 ). Ο υαλώδης αραβόσιτος είναι ο αραβόσιτος του είδους «Zea mays indurata», τα σπέρματα του οποίου παρουσιάζουν υπερισχύον υαλώδες ενδοσπέρμιο (σκληρή ή κερατώδης υφή). Τα σπέρματα παρουσιάζουν κατά γενικό κανόνα χρωματισμό πορτοκαλί ή ερυθρό. Το άνω μέρος (αντίθετο τμήμα προς το φύτρο), ή στεφάνη, δεν παρουσιάζει σχισμή. Ορίζουμε ως σπέρματα υαλώδους αραβοσίτου τα σπέρματα που ανταποκρίνονται σε δύο κριτήρια: α) η στεφάνη τους δεν παρουσιάζει σχισμή και β) σε διαμήκη τομή, το ενδοσπέρμιό τους παρουσιάζει ένα αλευρώδες κεντρικό τμήμα, το οποίο περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από ένα κερατώδες τμήμα. Το εν λόγω κερατώδες τμήμα πρέπει να αποτελεί το υπερισχύον τμήμα της συνολικής επιφάνειας της τομής. Το ποσοστό των σπερμάτων υαλώδους αραβοσίτου προσδιορίζεται με μέτρηση, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 100 σπερμάτων, του αριθ μού των σπερμάτων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο. Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό του δείκτη επίπλευσης ορίζεται στο παράρτημα VII. 4. Εάν τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείξουν ότι ο εισαγόμενος μαλακός σίτος υψηλής ποιότητας, σκληρός σίτος και αραβόσιτος υαλώδους μορφής είναι χαμηλότερης ποιότητας από εκείνη που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής, ο εισαγωγέας καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του εισαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται στο προϊόν που εμφαίνεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής και εκείνου για το προϊόν που εισάχθηκε στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση αυτή, αποδεσμεύεται η εγγύηση για το πιστοποιητικό εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 12 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 καθώς και η πρόσθετη εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού, εκτός από το συμπληρωματικό ποσό των 5 ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου 2. Εάν η διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν καταβληθεί εντός μηνός, καταπίπτει η επιπρόσθετη εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των εισαχθέντων σιτηρών που λήφθηκαν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους πρέπει να διατηρούνται επί έξι μήνες. Άρθρο 8 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 καταργείται. Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΧ. Άρθρο 9 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 349 της , σ. 1.

6 L 187/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κριτήρια κατάταξης των εισαγομένων προϊόντων (με βάση περιεκτικότητα σε υγρασία 12 % κατά βάρος ή ισοδύναμη) Προϊόν Μαλακός σίτος και όλυρα ( 1 ) εκτός από τον σμιγό Σκληρός σίτος Υαλώδης αραβόσιτος Αραβόσιτος εκτός του υαλώδους Άλλοι σπόροι Κωδικός ΣΟ και , 1003 και Ποιότητα ( 2 ) Υψηλή Μεσαία Χαμηλή Υψηλή Μεσαία Χαμηλή 1. Ελάχιστο ποσό περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 2. Ελάχιστο ειδικό βάρος σε χιλιόγραμμα/hl 3. Ανώτατο ποσοστό περιεκτικότητας σε προσμείξεις (Schwarzbesatz) 4. Ελάχιστο ποσοστό σε υαλώδους μορφής κόκκους 5. Ανώτατος δείκτης επίπλευσης 14,0 11,5 77,0 74,0 76,0 76,0 76,0 1,5 1,5 1,5 1,5 75,0 62,0 95,0 25,0 ( 1 ) Τα κριτήρια αυτά επεκτείνονται για την αποφλειωμένη όλυρα. ( 2 ) Εφαρμόζονται οι μέθοδοι ανάλυσης που προβλέπονται από στο παράρτημα Ι, μέρος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009. Όρια ανοχής Προβλεπόμενο όριο ανοχής Μαλακός και σκληρός σίτος Υαλώδης αραβόσιτος Επί του ποσοστού περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 0,7 Επί του ελαχίστου ειδικού βάρους 0,5 0,5 Επί του μεγίστου ποσοστού ακαθαρσιών + 0,5 Επί του ποσοστού υαλωδών σπόρων 2,0 3,0 Επί του δείκτη μεθόδου διαχωρισμού μειγμάτων των σπόρων + 1,0

8 L 187/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Χρηματιστήρια διαμόρφωσης τιμών και ποικιλίες αναφοράς Προϊόν Μαλακός σίτος Σκληρός σίτος Αραβόσιτος Άλλοι σπόροι ζωοτροφής Ποιοτικός τύπος Υψηλή Μεσαία Χαμηλή Ποικιλία αναφοράς (τύπος μέγεθος) που λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση τιμών στο χρηματιστήριο Hard Red Spring αριθ. 2 Hard Red Winter αριθ. 2 Soft Red Winter αριθ. 2 Hard Amber Durum αριθ. 2 Yellow αριθ. 3 Corn US αριθ. 2 Barley Διαμόρφωση τιμών στο χρηματιστήριο Kansas Board Trade City of Chicago Board of Trade Minneapolis Grain Exchange Minneapolis Grain Exchange ( 1 ) Chicago Board of Trade Minneapolis Grain Exchange ( 2 ) ( 1 ) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διατίθεται καμία διαπίστωση τιμών που να επιτρέπει τον υπολογισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής cif, λαμβάνονται υπόψη οι διαπιστώσεις τιμών fob που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. ( 2 ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν διατίθεται καμία διαπίστωση τιμών για τον υπολογισμό της αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής, λαμβάνονται υπόψη οι αντιπροσωπευτικότερες διαπιστώσεις τιμών fob που διατίθενται δημοσίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ «SENASA» ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 L 187/13

10 L 187/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΟ

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΟ L 187/15

12 L 187/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/17 Προδιαγραφές ποιότητας εξαγωγής για τον καναδικό μαλακό και σκληρό σίτο ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΤΟΣ Canada Western Red Spring (CWRS) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWRS (Ελάχ.) 79,0 kg/hl (Μέγ.) 0,4 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWRS (Ελάχ.) 77,5 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 3 CWRS (Ελάχ.) 76,5 kg/hl (Μέγ.) 1,25 % συμπεριλαμβανομένων Canada Western Extra Strong Red Spring (CWES) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWES (Ελάχ.) 78,0 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWES (Ελάχ.) 76,0 kg/hl (Μέγ.) 1,5 % συμπεριλαμβανομένων Canada Prairie Spring Red (CPSR) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CPSR (Ελάχ.) 77,0 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CPSR (Ελάχ.) 75,0 kg/hl (Μέγ.) 1,5 % συμπεριλαμβανομένων Canada Prairie Spring White (CPSW) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CPSW (Ελάχ.) 77,0 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CPSW (Ελάχ.) 75,0 kg/hl (Μέγ.) 1,5 % συμπεριλαμβανομένων Canada Western Red Winter (CWRW) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWRW (Ελάχ.) 78,0 kg/hl (Μέγ.) 1,0 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWRW (Ελάχ.) 74,0 kg/hl (Μέγ.) 2,0 % συμπεριλαμβανομένων Canada Western Soft White Spring (CWSWS) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWSWS (Ελάχ.) 78,0 kg/hl (Μέγ.) 0,75 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWSWS (Ελάχ.) 75,5 kg/hl (Μέγ.) 1,0 % συμπεριλαμβανομένων No. 3 CWSWS (Ελάχ.) 75,0 kg/hl (Μέγ.) 1,5 % συμπεριλαμβανομένων

14 L 187/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ Canada Western Amber Durum (CWAD) Βάρος ελέγχου Σύνολο ξένων υλών συμπεριλαμβανομένων άλλων σπόρων σιτηρών No. 1 CWAD (Ελάχ.) 80,0 kg/hl (Μέγ.) 0,5 % συμπεριλαμβανομένων No. 2 CWAD (Ελάχ.) 79,5 kg/hl (Μέγ.) 0,8 % συμπεριλαμβανομένων No. 3 CWAD (Ελάχ.) 78,0 kg/hl (Μέγ.) 1,0 % συμπεριλαμβανομένων No. 4 CWAD (Ελάχ.) 75,0 kg/hl (Μέγ.) 3,0 % συμπεριλαμβανομένων Σημειώσεις: «Άλλοι σπόροι σιτηρών»: «Μαλακός σίτος»: «Σκληρός σίτος»: στις ποιότητες αυτές, περιλαμβάνονται μόνο βρώμη, κριθή, σίκαλη και τριτικάλ. για τις εξαγωγές μαλακού σίτου, η Canadian Grain Commission θα παρέχει τεκμηρίωση με το πιστοποιητικό που προσδιορίζει το ποσοστό πρωτεΐνης για το σχετικό φορτίο. για τις εξαγωγές σκληρού σίτου, η Canadian Grain Commission θα παρέχει τεκμηρίωση με το πιστοποιητικό που προσδιορίζει τον υαλώδη πυρήνα και το προσδιοριζόμενο βάρος (χιλιόγραμμα/εκατόλιτρα) στο εν λόγω φορτίο.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Παρασκευάσατε υδατικό διάλυμα νιτρικού νατρίου ειδικού βάρους 1,25 και διατηρήσατε το εν λόγω διάλυμα σε θερμοκρασία 35 C. Προσθέσατε στο διάλυμα 100 σπέρματα αραβοσίτου λαμβανόμενα από αντιπροσωπευτικό δείγμα, των οποίων το ποσοστό υγρασίας δεν υπερβαίνει το 14,5 %. Ανακινήσατε το διάλυμα επί 5 λεπτά, σε χρονικά διαστήματα 30 δευτερολέπτων, προκειμένου να εξαφανιστούν οι φυσαλίδες αέρος. Χωρίσατε τα σπέρματα και τα εμβαπτισθέντα σπέρματα και μετρήστε τα. Ο δείκτης επίπλευσης υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Δείκτης επίπλευσης της δοκιμής = (αριθμός επιπλεόντων σπερμάτων/αριθμός εμβαπτισθέντων σπερμάτων) 100 Επαναλάβατε τη δοκιμή πέντε φορές. Ο δείκτης επίπλευσης είναι αριθμητικός μέσος όρος των δεικτών επίπλευσης των πέντε δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί, εξαιρέσει των ακραίων τιμών.

16 L 187/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 161 της , σ. 125) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 641/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 98 της , σ. 2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 292 της , σ. 10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2519/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 315 της , σ. 7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 της Επιτροπής ( 1 ) (ΕΕ L 256 της , σ. 13) Μόνο το άρθρο 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2104/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 283 της , σ. 8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 91 της , σ. 9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1900/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 287 της , σ. 15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της , σ. 12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 123 της , σ. 50) Μόνο το άρθρο 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1074/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 294 της , σ. 3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 139 της , σ. 3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 170/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 51 της , σ. 8) ( 1 ) Ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2015/2001 (ΕΕ L 272 της , σ. 31).

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτη και δεύτερη φράση Άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτη φράση Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη και τρίτη περίπτωση Άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) Άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη φράση Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο τρίτη φράση Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο Άρθρο 3 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο Άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2α Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) Άρθρο 4 παράγραφος 4 Άρθρο 5 παράγραφος 4 Άρθρο 4 παράγραφος 5 Άρθρο 5 παράγραφος 5 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1α πρώτο εδάφιο πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση Άρθρο 6 παράγραφος 1α δεύτερο έως έκτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο πρώτη και δεύτερη περίπτωση Άρθρο 6 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο έως έκτο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο στοιχεία α) και β) Άρθρο 7 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο Άρθρο 7 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 7 παράγραφος 4 Άρθρο 6 παράγραφος 4 Άρθρο 7 παράγραφος 5 Άρθρο 7 Άρθρο 8

18 L 187/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 Παρών κανονισμός Άρθρο 8 Άρθρο 9 Παράρτημα I Παράρτημα II Παράρτημα II Παράρτημα III Παράρτημα III Παράρτημα IV Παράρτημα IVα Παράρτημα IVβ Παράρτημα V Παράρτημα VI Παράρτημα IV Παράρτημα V Παράρτημα VI Παράρτημα VII Παράρτημα I Παράρτημα VIII Παράρτημα IX

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2010R0642 EL 05.07.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 642/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2010 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ L 285/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Σημειώσεις 1. Α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 29.12.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/1 V (Πράξεις εκδιδόμενες, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 30.1.2003 L 25/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την αναστολή δασµών που επιβάλλονται στις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για την κατάρτιση προκαταρκτικού πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1

10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 10.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 116/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.8.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 720/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Αυγούστου 2010 σχετικά με την έναρξη έρευνας όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 578/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1216/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0401 EL 13.03.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26ης Ιουλίου 1991

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26ης Ιουλίου 1991 Αριθ. L 240/28 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29. 8. 91 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

2004 για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της

2004 για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2078 Κ.Δ.Π. 244/2005 Αρ. 3994, 20.5.2005 Αριθμός 244 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτημάτων των περί

Διαβάστε περισσότερα