Residence Condens 50 IS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Residence Condens 50 IS"

Transcript

1 Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE ŞI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

2 RO Residence Condens 50 IS este în conformitate cu cerinţele esenţiale ale următoarelor Directive: - Directiva de Gaz 2009/142/CE - Directiva de Randament 92/42/CEE - Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE - Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/CE - Regulamentul 677 referitor la boilerele cu condensare astfel, poartă marca CE CL6033 RANGE RATED Centrala poate fi adaptată cererilor de căldură ale instalaţiei; este posibil, de altfel, să setaţi puterea maximă de pe turul centralei pentru funcţionarea în modul încălzire. Pentru operaţiunile de reglare, faceţi referire la capitolul Reglaje. Odată ce aţi setat puterea necesară (maxim încălzire), indicaţi valoarea pe coperta de la sfârşitul manualului, pentru o consultare ulterioară. SL Kotel Residence Condens 50 IS je skladen z bistvenimi zahtevami naslednjih direktiv: - Direktiva o napravah na plinsko gorivo 2009/142/ES - Direktiva o izkoristkih 92/42/EGS - Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES - Direktiva o nizkonapetostni opremi 2006/95/ES - Uredba o kondenzacijskih kotlih 677 zato je nosilec CE oznake CL6033 RANGE RATED Ta kotel se prilagaja potrebam sistema po toploti, največjo ogrevalno zmogljivost samega kotla je namreč mogoče nastavljati gllede na potrebe ogrevanja. O umerjanju kotla glejte poglavje Nastavitve. Ko želeno moč nastavite (največja moč ogrevanja), to vrednost vpišite v tabelo, ki se nahaja na zadnji strani naslovnice. Pri nadaljnjih kontrolah in nastavljanjih vzemite to nastavljeno vrednost kot osnovo. HR Kotao Residence Condens 50 IS u skladu je s temeljnim zahtjevima iz slijedećih Direktiva: - Direktiva za plin 2009/142/CE - Direktiva o učincima 92/42/CEE - Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/CE - Direktiva o niskom naponu 2006/95/CE - Norme za kondenzacijske kotlove 677 stoga nosi oznaku CE CL6033 RANGE RATED Ovaj kotao može se prilagoditi termičkim potrebama instalacije, odnosno moguće je podešavanje maksimalnog protoka za grijanje samog kotla. Informacije o baždarenju potražite u poglavlju Podešavanja. Nakon što podesite željenu snagu (najjače grijanje), napišite vrijednost na isporučenu naljepnicu. Prilikom idućih kontrola i podešavanja pogledajte podešenu vrijednost. SRB Kotao Residence Condens 50 IS je usaglašen sa osnovnim zahtevima sledećih direktiva: - Direktivom za plinske uređaje 2009/142/EC - Direktivom o efikasnosti 92/42/EEC - Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC - Direktivom za niskonaponske uređaje 2006/95/EC - Norme za kondenzacione kotlove 677 zbog čega je nosilac CE oznake CL6033 RANGE RATED Ovaj kotao se može prilagoditi toplotnim potrebama sistema, naime, moguće je podesiti maksimalan kapacitet rada grejanja samog kotla. Pogledajte poglavlje Podešavanja u vezi kalibrisanja. Kada podesite željeni kapacitet (maksimalno grejanje) unesite vrednost u tabelu koja se nalazi na poslednjoj strani. Za naknadne provere i podešavanja pozvati se na podešenu vrednost. GR Οι λέβητες Residence Condens 50 IS είναι σύμφωνοι με τις βασικές προδιαγραφές των κάτωθι Οδηγιών: - Οδηγία Αερίου 2009/142/EC - Οδηγία Απόδοσης 92/42/EEC - Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC - Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC - Κανονισμός 677 για λέβητες συμπύκνωσης και κατά συνέπεια φέρει την σήμανση CE CL6033 ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Ο λέβητας αυτός μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις θέρμανσης του συστήματος. Πράγματι, μπορεί να ρυθμιστεί η μέγιστη παροχή του λέβητα για τη λειτουργία θέρμανσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις βαθμονόμησης. Αφού επιλεχθεί η επιθυμητή ισχύς (μέγιστη θέρμανση) μεταφέρετε την τιμή στον πίνακα που παρέχεται στο πίσω καπάκι. Για τους επόμενους ελέγχους και ρυθμίσεις, ανατρέχετε πάντα στην επιλεγμένη τιμή 2

3 RO Manual de instalare...4 Manual de utilizare...13 Panoul de comanda...69 Scheme electrice...70 Elementele funcţionale ale centralei...82 Circuit hidraulic...83 SL Priročnik za monterja...17 Uporabniški priročnik...26 Nadzorna plošča...69 Električna shema...70 Sestavni deli kotla...82 Hidravlična napeljava...83 HR Priručnik za instalatera...30 Korisnički priručnik...39 Komandna ploča...69 Električna shema...70 Funkcionalni dijelovi kotla...82 Vodeni krug...83 SRB Priručnik za instalatere...43 Priručnik za korisnika...52 Komandna tabla...69 Električna šema...70 Funkcionalni delovi kotla...82 Vodeni krug...83 GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ...56 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ...65 ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ...69 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ...70 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ...82 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

4 RO MANUAL DE INSTALARE 1 - PRECAUŢII ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ Centralele produse în fabricile noastre sunt realizate cu atenţie, verificându-se şi cel mai mic detaliu, cu scopul de a proteja utilizatorii şi instalatorii de eventuale incidente. Astfel, recomandăm personalului calificat ca, după fiecare intervenţie asupra produsului, să verifice cu atenţie conexiunile electrice, în special partea neizolată a conductorilor care nu trebuie sub nicio formă să iasă din borna de conexiuni, evitând contactul cu părţile sub tensiune ale conductorilor. Prezentul manual de instrucţiuni constituie parte integrantă a produsului: el trebuie să însoţească centrala mereu, chiar şi în cazul transferului la un alt proprietar sau utilizator sau în cazul mutării pe o altă instalaţie. În cazul pierderii sau deteriorării vă rugăm să solicitaţi un alt exemplar Centrului de Service Autorizat. Instalarea centralei şi orice altă intervenţie sau operaţiune de întreţinere trebuie să fie efectuate de către personal autorizat şi în conformitate cu normele în vigoare. Instalatorul trebuie să instruiască utilizatorul cu privire la funcţionarea centralei şi măsurile fundamentale de siguranţă. Pentru a utiliza funcţia automată a centralei de protecţie anti-îngheţ (pentru temperaturi de până la minim -1 C), bazată pe funcţionarea arzătorului, centrala trebuie să se poată porni. Aceasta înseamnă că orice stare de blocare (de ex. absenţă gas/alimentare electrică sau o intervenţie a unui dispozitiv de siguranţă) va dezactiva protecţia. Centrala trebuie să fie utilizată numai în scopul pentru care a fost concepută. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate contractuală sau non-contractuală pentru daune provocate oamenilor, animalelor sau lucrurilor în urma unor erori de instalare, reglare, întreţinere sau a unei utilizări necorespunzătoare. După îndepărtarea ambalajului, asiguraţi-vă că aparatul este complet şi în perfectă stare. În caz contrar, luaţi legătura cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat centrala. Evacuarea supapei de siguranţă trebuie să fie conectată la un sistem adecvat de colectare şi evacuare. Producătorul nu se declară răspunzător pentru nicio daună cauzată de intervenţia supapei de siguranţă. Aruncaţi ambalajul în dispozitivele adecvate de recoltare a deşeurilor menajere. Deşeurile trebuie înlăturate fără a pune în pericol sănătatea omului şi fără a face uz de procedee sau metode care pot dăuna mediului înconjurător. În timpul instalării, trebuie să informaţi utilizatorul că: - în cazul în care apar scurgeri de apă, să oprească imediat alimentarea cu apă a centralei şi să contacteze Centrul de Service Autorizat. - să verifice periodic dacă presiunea de lucru a instalaţiei hidraulice este mai mare de 1 bar. Dacă este necesar, să readucă presiunea la valoarea corectă, după cum este indicat în paragraful Umplerea instalaţiei - dacă centrala nu este folosită o perioadă lungă de timp, este recomandat să efectueze următoarele operaţiuni: - să poziţioneze întrerupătorul principal al aparatului şi pe cel general al instalaţiei în poziţia oprit - să închidă robinetul de combustibil şi pe cel de apă al instalaţiei de încălzire - să golească instalaţia de încălzire pentru a preveni îngheţul. Pentru siguranţa dvs., vă rugăm să reţineţi următoarele: centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inapte neasistate nu acţionaţi dispozitive sau aparate electrice (cum ar fi întrerupătoarele, electrocasnicele etc.), dacă simţiţi miros de gaz sau fum. În cazul pierderilor de gaz, aerisiţi încăperea, deschizând uşile şi ferestrele şi închideţi robinetul general de gaz; solicitaţi intervenţia de urgenţă a personalului calificat de la Centrul de Service Autorizat nu atingeţi centrala dacă sunteţi cu picioarele goale sau cu părţi ale corpului ude înainte de a executa orice operaţiune de curăţare, deconectaţi centrala de la reţeaua electrică poziţionând întrerupătorul bipolar al instalaţiei şi pe cel principal al panoului de comandă pe OFF nu modificaţi dispozitivele de siguranţă sau de reglare fără autorizaţia sau indicaţiile producătorului În unele părţi ale manualului, sunt utilizate simbolurile: ATENŢIE = pentru acţiuni care necesită atenţie specială şi pregătire adecvată INTERZIS = pentru acţiuni care NU TREBUIE executate nu trageţi, desprindeţi sau răsuciţi cablurile electrice care ies din centrală, chiar dacă centrala este deconectată de la reţeaua de alimentare electrică nu acoperiţi sau reduceţi dimensiunea orificiilor de aerisire din încăperea în care este instalată centrala nu lăsaţi recipiente sau substanţe inflamabile în încăperea în care este instalată centrala nu lăsaţi ambalajul centralei la îndemâna copiilor este interzis să obstrucţionaţi punctul de evacuare a condensului. 2 - DESCRIERE Residence condens IS este o centrală murală în condensaţie, de tip C capabilă să funcţioneze în diverse condiţii printr-o serie de jumperi de pe placa electronică (după cum este descris în Configuraţia centralei ): MODUL A doar încălzire, fără boiler extern conectat. Centrala nu furnizează apă caldă menajeră. MODUL B doar încălzire, cu boiler extern conectat, controlat de un termostat: aceste condiţii, la fiecare cerere de căldură provenită de la termostatul boilerului, centrala furnizează apă caldă pentru producţia de apă caldă menajeră. MODUL C doar încălzire, cu conectarea unui boiler extern (kit accesoriu disponibil la cerere, gestionat de o sondă de temperatură) pentru producţia de apă caldă menajeră. Atunci când conectaţi un boiler extern care nu este furnizat de noi, asiguraţi-vă ca sonda NTC să aibă următoarele caracteristici: 10 kohm la 25 C, B 3435 ±1%. În funcţie de accesoriul de evacuare fum utilizat se clasifică în categoriile B23P; B53P; C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, C83x; C93, C93x. În configuraţia B23P, B53P (când este instalat la interior) aparatul nu poate fi montat în dormitoare, băi, camere de duş sau în alte încăperi în care se află şeminee deschise fără circulaţie proprie a aerului. Încăperea în care se instalează centrala trebuie să aibă ventilaţie adecvată. În configuraţia C aparatul poate fi instalat în orice tip de încăpere şi nu există restricţii cu privire la condiţiile de ventilare sau mărimea camerei. Principalele caracteristici tehnice ale centralei sunt: - arzător pre-mix cu emisii joase - placă cu microprocesor pentru controlul intrărilor, ieşirilor şi alarmei - modularea electronică continuă a flăcării în modul încălzire - aprindere electronică cu controlul flăcării prin ionizare - ventilator de curent continuu controlat de un contor de rotaţii Hall - stabilizator incorporat de presiune a gazului - sondă NTC pentru controlul temperaturii de tur a circuitului principal - sondă NTC pentru controlul temperaturii de retur a circuitului principal - dispozitiv pentru separarea şi purjarea automată a aerului - vană cu 3 căi cu actuator electric (ca accesoriu) - presostat de apă - hidrometru pentru vizualizarea presiunii apei de încălzire - dispozitiv anti-blocare pompă de circulaţie - cameră de ardere ermetică - vană de gaz cu acţionare electrică cu clapetă dublă pentru comandarea arzătorului - sondă externă pentru termoreglare (ca accesoriu) - autodiagnoză pentru semnalizarea curăţării schimbătorului de căldură al circuitului principal - pompă de circulaţie - Range Rated - aceasta înseamnă că centrala este dotată cu un dispozitiv care o adaptează la cerinţele de încălzire ale sistemului, astfel încât puterea centralei să poată fi reglată în funcţie de necesarul de energie pentru încălzirea clădirii. Dispozitivele de siguranţă ale centralei sunt: - un termostat de limită pentru apă, pentru verificarea unei eventuale supraîncălziri a centralei şi, prin urmare, pentru o siguranţă de 100% a sistemului. Pentru a reseta funcţionarea în cazul în care termostatul de limită este declanşat, apăsaţi butonul de pe partea dreaptă, de sub suportul centralei - o sondă de fum - aceasta intervine (trecerea centralei în modul oprire de siguranţă) dacă temperatura gazelor de ardere depăşeşte temperatura maximă de funcţionare a tuburilor de evacuare - o supapă de siguranţă la 3,5 bari - o verificare cu ajutorul microprocesorului a durabilităţii sondei, orice anomalii fiind indicate pe display - un robinet de golire cu flotor, pentru descărcarea condensului şi prevenirea emisiei de gaze de ardere - un senzor de nivel pentru condens - acesta intervine prin blocarea centralei dacă nivelul de condens din schimbătorul de căldură depăşeşte limita admisă 4

5 - o funcţie anti-îngheţ de prim nivel (pentru temperaturi în zona de instalare de până la minim -1 C), cu intervenţia sondei NTC de încălzire - o funcţie anti-îngheţ de nivel secund (pentru temperaturi în zona de instalare de până la minim -15 C), cu intervenţia kit-ului de rezistenţe electrice care previne îngheţarea condensului din interiorul centralei - diagnoză pentru absenţa circulaţiei (prin intermediul afişării temperaturilor citite de sondele de tur şi retur) - un presostat diferenţial care permite aprinderea arzătorului dacă este garantată o circulaţie minimă a apei în schimbătorul de căldură de circuit principal - diagnoză pentru absenţa apei (prin intermediul senzorului de presiune) - un sistem de evacuare în siguranţă a gazelor de ardere incorporat în sistemul de acţionare pneumatică a vanei de gaz - diagnoză pentru supratemperatură (atât pe conductele de tur, cât şi pe cele de retur, cu sondă dublă - limită de temperatură 95 C - - o verificare a ventilatorului prin intermediul unui contor de rotaţii Hall: viteza de rotaţie a ventilatorului este monitorizată în permanenţă Centrala este compatibilă cu conectarea următoarelor dispozitive: - o vană cu 3 căi externă - o pompă de circulaţie suplimentară - un termostat de climă sau un dispozitiv orar de programare - o sondă externă pentru termoreglare - un dispozitiv de comandă de la distanţă - un termostat de siguranţă pentru sistemele de temperatură joasă - un termostat la distanţă sau o sondă de boiler 3 - INSTALARE Norme de instalare Instalarea trebuie efectuată de către personal calificat, în conformitate cu reglementările locale. POZIŢIONARE Centrala termică poate funcţiona într-un câmp de temperatură de la -15 C la +60 C. SISTEM ANTI-ÎNGHEŢ Centrala este dotată cu un sistem anti-îngheţ automat, care se activează atunci când temperatura apei în circuitul primar scade sub valoarea de 6 C. Acest sistem este întotdeauna activ şi garantează protecţia centralei până la o temperatură în zona de instalare de minim -1 C. Pentru a beneficia de această protecţie, bazată pe funcţionarea arzătorului, centrala trebuie să se afle în condiţii de pornire; rezultă că orice stare de blocare (de ex. din cauza lipsei gazului sau a alimentării electrice sau ca urmare a intervenţiei unui dispozitiv de siguranţă) dezactivează protecţia. Dacă este necesară protejarea centralei în cazul unor temperaturi în zona de instalare de până la minim -15 C, trebuie să utilizaţi kit-ul special antiîngheţ care previne îngheţarea condensului din interiorul centralei. Pentru a utiliza protecţia anti-îngheţ, este necesară alimentarea electrică; aceasta înseamnă că orice pană de curent sau deconectare va dezactiva protecţia. Protecţia anti-îngheţ este activă chiar şi cu centrala în mod de aşteptare. În condiţii normale de funcţionare, centrala are capacitate de autoprotecţie împotriva îngheţului. În zonele unde temperaturile pot să scadă sub 0 C sau când alimentarea electrică a centralei este oprită pentru perioade lungi de timp, se recomandă utilizarea unui lichid antigel de calitate în circuitul principal pentru a evita riscul de îngheţ în cazul în care nu doriţi să goliţi instalaţia de încălzire. Urmaţi cu stricteţe instrucţiunile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea de lichid antigel faţă de temperatura minimă care se doreşte a fi menţinută în circuitul aparatului, durata şi eliminarea lichidului. În ceea ce priveşte partea cu circuitul de apă caldă menajeră, se recomandă golirea circuitului. Materialele din care sunt realizate părţile componente ale centralelor rezistă la lichide antigel pe bază de etilenglicol. DISTANŢE MINIME Pentru a asigura accesul la centrală pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere obişnuită, vă rugăm să respectaţi distanţele minime impuse la instalare (fig. 16a). Pentru o poziţionare corectă a centralei: - nu o poziţionaţi deasupra unui aragaz sau a unui alt aparat de gătit - nu lăsaţi produse inflamabile în încăperea în care este instalată centrala - pereţii sensibili la căldură (de ex. pereţii din lemn) trebuie izolaţi corespunzător. IMPORTANT Înainte de instalare, spălaţi cu atenţie toate ţevile instalaţiei, astfel încât să înlăturaţi orice reziduuri care pot dăuna funcţionării corecte a aparatului. Conectaţi colectorul de evacuare la un sistem adecvat de evacuare (pentru detalii faceţi referire la capitolul 3.6). Circuitul de apă menajeră nu necesită instalarea unei supape de siguranţă, dar trebuie să vă asiguraţi că presiunea sistemului hidraulic nu depăşeşte 6 bari. Dacă nu sunteţi siguri, vă recomandăm să instalaţi un reductor de presiune. Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţivă că centrala este proiectată să funcţioneze cu tipul de gaz disponibil; acest lucru poate fi verificat pe eticheta de pe ambalaj şi pe eticheta autoadezivă care indică tipul de gaz. Este foarte important de menţionat că, în unele situaţii, tuburile de fum sunt sub presiune, astfel încât eventualele joncţiuni trebuie să fie perfect etanşe. 3.2 Curăţarea instalaţiei şi caracteristicile apei din circuitul de încălzire În cazul unei instalaţii noi sau înlocuirii centralei, trebuie să curăţaţi în prealabil circuitul de încălzire. VĂ sfătuim să montaţi pe instalaţie un fi ltru care să oprească impurităţile (un filtru de eliminare a nămolului). Pentru a garanta funcţionarea corectă a centralei, după fiecare operaţiune de curăţare însoţită de aditivi şi/sau tratamentele chimice (ex. lichide antigel, agenţi de filmare etc.) verificaţi ca parametrii din tabelul de mai jos să se încadreze în valorile corecte. Parametri Unitate de măsură 3.3 Fixarea centralei pe perete şi conexiuni hidraulice Înainte de instalare, asiguraţi-vă că dispuneţi de spaţiul necesar pentru sistem, ţinând cont de dimensiunile centralei, sistemul de evacuare a gazului de ardere şi circuitul hidraulic. Centrala este furnizată împreună cu un cadru de susţinere F (fig.16). Poziţia şi dimensiunile racordurilor hidraulice sunt prezentate detaliat. În plus, echipamentul standard este însoţit de un şablonul din carton pentru a asista instalatorul în munca sa. Pentru montare, procedaţi astfel: - fixaţi pe perete cadrul de susţinere a centralei şi, cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, asiguraţi-vă că este perfect orizontal - marcaţi poziţia celor 4 găuri necesare pentru fixarea cadrului de susţinere a centralei - verificaţi ca toate măsurătorile să fie exacte, apoi găuriţi peretele cu o bormaşină cu vârf cu diametrul indicat în paragrafele de mai sus - fixaţi cadrul pe perete Pentru montarea accesoriilor se face referire la instrucţiunile conţinute împreună cu centrala. Efectuaţi racordurile hidraulice şi dirijaţi evacuarea supapei de siguranţă şi a robinetului cu 3 căi (dacă sunt instalate). Producătorul nu este răspunzător de daunele cauzate de lipsa racordului evacuărilor dispozitivelor în obiect. Efectuaţi racordurile hidraulice. 3.4 Instalarea capacului superior Circuit de apă caldă Montaţi capacul superior şi fixaţi-l pe centrală cu şuruburile A (fig. 17) furnizate. Capacul trebuie să fie montat înainte de instalarea sistemului de absorbţie şi evacuare a gazului de ardere. Când trebuie să îndepărtaţi placa, slăbiţi cele 3 şuruburi de fixare de la capacul superior. Producătorul nu este răspunzător de daunele cauzate de montarea incorectă a capacelor. 3.5 Instalarea sondei externe (fig. 19) Apă de alimentare Valoare ph Duritate F Aspect - limpede Funcţionarea corectă a sondei externe este fundamentală pentru funcţionarea corectă a controlului climatic. INSTALAREA ŞI CONECTAREA SONDEI EXTERNE Sonda trebuie instalată pe un perete extern al clădirii care urmează să fie încălzită, respectând următoarele indicaţii: trebuie montată pe peretele clădirii cel mai expus acţiunii vântului (peretele cu faţa înspre NORD sau NORD-EST), evitându-se contactul direct cu razele soarelui; trebuie montată la o înălţime de două treimi din perete; nu trebuie montată în apropierea uşilor, ferestrelor, punctelor de evacuare a aerului sau în vecinătatea coşurilor de fum sau surselor de căldură. Conexiunea electrică cu sonda externă trebuie realizată printr-un cablu bipolar cu secţiunea de la 0,5 la 1mm 2 (nu este în dotare), cu o lungime maximă de 30 metri. Nu este necesar să respectaţi polaritatea cablului atunci când îl conectaţi la sonda externă. Evitaţi joncţiunile, dar, dacă totuşi sunt absolut necesare, ele trebuie să fie etanşe şi foarte bine protejate. Canalul de trecere a cablului de conexiune a sondei trebuie să fie separat de cablurile sub tensiune (230V AC). FIXAREA PE PERETE A SONDEI EXTERNE Sonda trebuie montată pe o porţiune de perete neted; în cazul pereţilor din cărămidă sau cu denivelări, alegeţi partea cea mai netedă posibilă. Slăbiţi capacul de protecţie din plastic superior, rotindu-l în sensul invers acelor de ceasornic. După ce aţi ales locul de fixare, executaţi gaura pentru diblul de 5x25. Introduceţi diblul în gaură. Scoateţi placa electronică din locaşul său. Fixaţi cutia pe perete, utilizând şurubul din dotare. Agăţaţi suportul, apoi strângeţi şurubul. Slăbiţi piuliţa dispozitivului de trecere a cablului, apoi introduceţi cablul de conexiune a sondei şi legaţi-l la conectorul electric. 5

6 Pentru a efectua conexiunea electrică dintre sonda externă şi centrală, vedeţi capitolul Conexiuni electrice. Închideţi bine dispozitivul de trecere a cablului, pentru a împiedica pătrunderea umidităţii din aer prin deschizătură. Puneţi placa electronică la locul său. Închideţi capacul de protecţie din plastic superior, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Strângeţi bine dispozitivul de trecere a cablului. 3.6 Colectarea condensului Instalaţia trebuie executată astfel încât să poată fi evitată orice tentativă de îngheţ a condensului produs de centrală (ex. prin izolaţie). Vă sfătuim să instalaţi un colector de evacuare special din polipropilenă (disponibil pe piaţă) în partea inferioară a centralei (gaură Ø 42), după cum este indicat în fig.18. Poziţionaţi tubul flexibil de evacuare a condensului furnizat împreună cu centrala, conectându-l la colector (sau alt dispozitiv special de cuplare care poate fi inspectat) evitând crearea îndoiturilor, unde se poate aduna şi eventual poate îngheţa condensul. Producătorul nu este responsabil pentru daune provocate de nerealizarea sistemului de colectare a condensului sau de îngheţarea acestuia. Linia de conexiuni de evacuare a condensului trebuie să fie perfect etanşă şi foarte bine protejată de riscul de îngheţ. Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, verificaţi efectuarea evacuării adecvate a condensului. 3.7 Racordarea la gaz Racordarea la gaz trebuie să fie realizată respectându-se normele de instalare în vigoare şi dimensionată pentru a asigura o distribuţie corectă de gaz la arzător. Înainte de realizarea racordului, verificaţi ca: - tipul de gaz să fie cel adecvat aparatului - ţevile să fie perfect curăţate. În situaţia în care reţeaua de distribuţie a gazului conţine particule solide, vă sfătuim să instalaţi pe linia de gaz un filtru de dimensiuni adecvate. La încheierea operaţiunilor de racordare, verificaţi conexiunile să fie etanşe, conform normelor de instalare în vigoare. 3.8 Conexiuni electrice Pentru a avea acces la conexiunile electrice, procedaţi în felul următor: Pentru a avea acces la borna de conexiuni: - poziţionaţi întrerupătorul general al instalaţiei pe oprit - deşurubaţi şuruburile (D) de fixare a carcasei (fig. 20) - trageţi înainte şi în sus baza carcasei pentru a o desprinde de cadru - deşurubaţi şurubul de fixare (E) al panoului de comandă (fig. 20) - ridicaţi apoi rotiţi panoul înspre dvs - slăbiţi şurubul care fixează cutia de conexiuni electrice, apoi scoateţi cutia de la locul său. Într-o parte a cutiei se află conexiunile electrice de înaltă tensiune (230V), în timp ce în cealaltă parte se află cele de joasă tensiune (fig ). Consultaţi schemele electrice când efectuaţi racordurile. cuplarea la reţeaua electrică trebuie să fie efectuată printr-un dispozitiv omnipolar care să asigure separarea contactelor la minim 3,5 mm (EN , categoria III). Aparatul funcţionează cu curent alternativ de 230 Volţi/50 Hz şi are o putere electrică de 164 W (şi este conform cu norma EN ). Este obligatoriu să realizaţi racordul cu o împământare sigură, conform normelor în vigoare. De asemenea, vă sfătuim să respectaţi conexiunea fază-nul (L-N). Conductorul de împământare trebuie să fie cu 2 cm mai lung decât celelalte. Centrala poate funcţiona cu alimentare fază-nul sau fază-fază. Pentru alimentări electrice care nu sunt împământate, este necesar să utilizaţi un transformator de izolare cu secundarul împământat. Utilizarea conductelor de gaz sau apă pentru legarea la masă a aparatelor electrice este strict interzisă. Intrare termostat de ambient de joasă tensiune (24V DC). Instalatorul este responsabil pentru realizarea unei împământări corecte a aparatului; producătorul nu se declară răspunzător pentru nicio daună survenită în urma nerealizării sau realizării incorecte a împământării. Utilizaţi cablul de alimentare furnizat pentru a conecta aparatul la reţeaua de alimentare electrică. Dacă este necesar să înlocuiţi cablul de alimentare, utilizaţi un cablu de tipul HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75mm 2, cu diametru extern de maxim 7mm. PRECAUŢII - Pentru racordul electric al presostatului şi al termostatului de siguranţă I.S.P.E.S.L. (dacă este instalat), consultaţi schema anexată. SIGURANŢĂ TERMOSTAT SIGURANŢĂ PRESOSTAT CENTRALĂ 3.9 Umplerea instalaţiei de încălzire După realizarea conexiunilor hidraulice se poate trece la umplerea instalaţiei de încălzire. Operaţia trebuie efectuată cu instalaţia rece, executând operaţiile: - deschideţi capacul vanei de aerisire automate a centralei (A) - fig. 31 rotindul de două sau trei ori; pentru a permite o aerisire continuă, lăsaţi capacul deschis - deschideţi vanele de golire ale radiatorului - rotiţi robinetul de umplere (din afara centralei) şi aşteptaţi până când presiunea indicată pe hidrometru este între 1,5 bari şi 2 bari. Procedura de umplere trebuie să fie efectuată încet pentru a elibera bulele de aer din apă şi pentru a permite evacuarea acestora prin intermediul canalelor de aerisire ale centralei şi ale sistemului de încălzire. Pentru instrucţiunile privind eliberarea bulelor de aer, consultaţi paragraful aferent - închideţi robinetul de umplere - închideţi vanele de golire ale radiatorului când se prelinge numai apă din acestea. ATENŢIE: centrala nu este dotată cu un vas de expansiune, în consecinţă trebuie să instalaţi un vas de expansiune închis la sistem pentru a vă asigura că centrala funcţionează corect. Dimensiunile vasului de expansiune trebuie să fie compatibile cu caracteristicile sistemului de încălzire, iar capacitatea rezervorului trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor în vigoare. Dacă valoarea presiunii se apropie de 3,5 bari, există riscul de declanşare a supapei de siguranţă. În acest caz, trebuie să solicitaţi intervenţia personalului autorizat. Golirea instalaţiei de încălzire Înainte de a începe operaţiunea de golire, întrerupeţi alimentarea electrică poziţionând întrerupătorul principal al instalaţiei pe oprit. - Închideţi robinetele instalaţiei de încălzire. - Slăbiţi manual robinetul de golire a instalaţiei (B) - fig şi conectaţi tubul (furnizat împreună cu centrala) la acesta pentru a evacua apa într-un recipient extern Evacuarea aerului din circuitul de încălzire şi din centrală În timpul punerii în funcţiune sau când executaţi întreţinerea de excepţie, trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni, în ordinea specificată: 1. Utilizaţi o cheie CH11 pentru a deschide vana de evacuare a aerului manuală, localizată pe camera de aer (fig. 15). Conectaţi tubul (din dotarea centralei) la vană, astfel încât apa să fie evacuată într-un recipient extern.. 2. Deschideţi robinetul de umplere a instalaţiei poziţionat pe grupul hidraulic şi aşteptaţi să înceapă să iasă apă din vană. 3. Alimentaţi electric centrala, lăsând robinetul de gaz închis. 4. Efectuaţi o cerere de căldură prin intermediul termostatului de ambient sau a panoului de comandă la distanţă, astfel încât vana cu 3 căi să intre în modul încălzire. 5. Efectuaţi o cerere de apă caldă menajeră, după cum urmează: centrale instantanee: deschideţi un robinet, timp de 30 secunde in fiecare minut, astfel încât vana cu 3 căi să treacă din modul încălzire în modul ACM şi viceversa de vreo zece ori. (în această situaţie, din cauza absenţei alimentării cu gaz, centrala va intra în alarmă şi va trebui resetată de fiecare dată). centrale doar încălzire conectate la un boiler extern: acţionaţi asupra termostatului boilerului; 6. Repetaţi aceste operaţiuni, în ordinea indicată, până când din vana de evacuare aer manuală iese doar apă, aerul fiind eliminat în totalitate. Închideţi vana de evacuare aer manuală. 7. Verificaţi ca presiunea din instalaţie să fie corectă (ideal 1 bar). 8. Închideţi robinetul de umplere a instalaţiei. 9. Deschideţi robinetul de gaz şi porniţi centrala Pompă de circulaţie Centralele sunt dotate cu o pompă de circulaţie (racordată în prealabil hidraulic şi electric) ale cărei niveluri de performanţă efectivă sunt afişate în tabel. Centralele sunt dotate cu un sistem anti-blocare care activează un ciclu de funcţionare după fiecare 24 de ore de pauză, cu selectorul de funcţie în orice poziţie. Funcţia anti-blocare este activă numai dacă centralele sunt alimentate electric. Este strict interzisă acţionarea pompei de circulaţie fără apă. Debitul de apă maxim admis <2200 l/h. Un debit minim de 800 l/h trebuie să fie garantat în interiorul centralei în vederea prevenirii declanşării presostatului diferenţial. Pentru racordarea sistemului, vă recomandăm să utilizaţi un separator hidraulic (furnizat ca accesoriu), racordat conform descrierii din scheme (fig. 8-9). 6

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 Generalităţi............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... MEDIA-NAV EVOLUTION Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 Generalităţi............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

IAN 47583 DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM DASHCAM ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IAN 47583 DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM DASHCAM ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA Operating instructions CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM Instrucţiuni de utilizare ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οδηүίες χρήσης DASHCAM Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR Table of contents Περιεχοµενο Cuprins Содержание - Đçindekiler. English P. 3 2. Ελληνικα P. 0 3. Български P. 7 4. Româneşte P. 24 5. Türkçe P. 3 EN EL BG RO TR The owner s

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20 Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P DE-MDDF0 Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL RO BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Parchet. Παρκέτα. Parchet laminat. Δάπεδα laminate. Arată caracterul. Άνθρωποι με χαρακτήρα. Bucurati-va de starile dvs. Απολαύστε τις διαθέσεις

Parchet. Παρκέτα. Parchet laminat. Δάπεδα laminate. Arată caracterul. Άνθρωποι με χαρακτήρα. Bucurati-va de starile dvs. Απολαύστε τις διαθέσεις Parchet Arată caracterul Παρκέτα Άνθρωποι με χαρακτήρα Parchet laminat Bucurati-va de starile dvs. Δάπεδα laminate Απολαύστε τις διαθέσεις Arată caracterul, Bucurati-va de starile dvs. Ανθρωποι με χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

LANGUAGES concerned: CS, DE, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV

LANGUAGES concerned: CS, DE, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV 090199/EU XXIV. GP Eingelangt am 03/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 3 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0098 (COD) 9889/1/12 REV 1 JUR 272 MI 330 ENT 125 COMPET 266 CODEC 1294

Διαβάστε περισσότερα

History of Science and Technology. EPMagazine N. 31, Issue 1, April 2013. European Pupils Magazine 1

History of Science and Technology. EPMagazine N. 31, Issue 1, April 2013. European Pupils Magazine 1 EPM EUROPEAN PUPILS MAGAZINE History of Science and Technology EPMagazine N. 31, Issue 1, April 2013 European Pupils Magazine 1 This year our magazine was designed based on a pagination program, InDesign,

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα A2MVI-09 / A2MV-09 A2MVI-12 / A2MV-12 A2MVI-18 / A2MV-18 A2MVI-24 / A2MV-24 P2MVI-09 / P2MV-09 P2MVI-12 / P2MV-12 P2MVI-18 / P2MV-18 P2MVI-24 / P2MV-24 Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Při instalaci kol používejte správné techniky.

Při instalaci kol používejte správné techniky. Stealth Road Podręcznik użytkownika Brugermanual Uživatelská příručka k součásti Εγχειρίδιο χρήστη Manual de utilizare 95-4318-012-100 Rev A 2015 SRAM, LLC OSTRZEŻENIE Jazda na rowerze z niewłaściwie zamontowanym

Διαβάστε περισσότερα

[Cover Picture Here] 1-2012

[Cover Picture Here] 1-2012 [Cover Picture Here] 1-2012 28 Editorial by Laura Patanè Photovoltaic Energy by M. Coftas, M. Dinu The History of Mobiles by Gabriele Trovato The History of Flight-Sapper by Daigo Tricomi Playing with

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ÑÏÕÌÁÍÉÁ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Δημοκρατία της Ρουμανίας έχει έκταση 238.000 χλμ² και πληθυσμό ο οποίος ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια κατοίκους. Το επίσημο νόμισμά της

Διαβάστε περισσότερα

NINFA 24 MCS 3540F611

NINFA 24 MCS 3540F611 cod. 3540F611 05/2007 (Rev. 00) 3540F611 NINF 24 MCS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS Li-18/20 Art. 8866

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS Li-18/20 Art. 8866 D Betriebsanleitung Accu-Hochentaster GB Operating Instructions Battery Pole Pruner F Mode d emploi Élagueuse sur perche sur accu NL Gebruiksaanwijzing Accu-telescoopkettingzaag S Bruksanvisning Batteridriven

Διαβάστε περισσότερα

NINFA T 24 MS 3540G951

NINFA T 24 MS 3540G951 cod. 3540G951 02/2008 (Rev. 00) 3540G951 NINF T 24 MS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

NINFA 32 MCS 3540G180

NINFA 32 MCS 3540G180 cod. 3540G180 02/2008 (Rev. 00) 3540G180 NINF 32 MCS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA RUS SLO SRB BIH. Art. 1197

GARDENA RUS SLO SRB BIH. Art. 1197 GARDENA SK PL CZ H Art. 1197 RUS PL Instrukcja eksploatacji Automatyczny dzielnik wody H Használati útmutató Vízelosztó automatic CZ Návod k použití Rozdělovač vody automatic SK Návod na použitie Rozdeľovač

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST. HighCut 48-Li Art. 8882

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST. HighCut 48-Li Art. 8882 D GARDENA I GB F N FIN E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV DK S NL HighCut 48-Li Art. 8882 D Betriebsanleitung Accu-Heckenschere GB Operating Instructions Cordless Hedge Trimmer

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. Art. 1198. Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu

GARDENA. Art. 1198. Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu Art. 1198 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Automatyczny dzielnik wody Hasznбlati ъtmutatу Automatikus vнzelosztу Nбvod k pouћitн Automatickэ rozdмlovaи vody Nбvod na pouћнvanie Automatickэ rozdeѕovaи vody

Διαβάστε περισσότερα

D 4.1 Teaching courses and internship plans

D 4.1 Teaching courses and internship plans SHEEP: A Schools' panel for High Energy Efficiency Products Grant agreement no. IEE/09/912/S12.558315 D 4.1 Teaching courses and internship plans Work package: WP4 Teaching and training activities for

Διαβάστε περισσότερα