Residence Condens 50 IS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Residence Condens 50 IS"

Transcript

1 Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE ŞI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

2 RO Residence Condens 50 IS este în conformitate cu cerinţele esenţiale ale următoarelor Directive: - Directiva de Gaz 2009/142/CE - Directiva de Randament 92/42/CEE - Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE - Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/CE - Regulamentul 677 referitor la boilerele cu condensare astfel, poartă marca CE CL6033 RANGE RATED Centrala poate fi adaptată cererilor de căldură ale instalaţiei; este posibil, de altfel, să setaţi puterea maximă de pe turul centralei pentru funcţionarea în modul încălzire. Pentru operaţiunile de reglare, faceţi referire la capitolul Reglaje. Odată ce aţi setat puterea necesară (maxim încălzire), indicaţi valoarea pe coperta de la sfârşitul manualului, pentru o consultare ulterioară. SL Kotel Residence Condens 50 IS je skladen z bistvenimi zahtevami naslednjih direktiv: - Direktiva o napravah na plinsko gorivo 2009/142/ES - Direktiva o izkoristkih 92/42/EGS - Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES - Direktiva o nizkonapetostni opremi 2006/95/ES - Uredba o kondenzacijskih kotlih 677 zato je nosilec CE oznake CL6033 RANGE RATED Ta kotel se prilagaja potrebam sistema po toploti, največjo ogrevalno zmogljivost samega kotla je namreč mogoče nastavljati gllede na potrebe ogrevanja. O umerjanju kotla glejte poglavje Nastavitve. Ko želeno moč nastavite (največja moč ogrevanja), to vrednost vpišite v tabelo, ki se nahaja na zadnji strani naslovnice. Pri nadaljnjih kontrolah in nastavljanjih vzemite to nastavljeno vrednost kot osnovo. HR Kotao Residence Condens 50 IS u skladu je s temeljnim zahtjevima iz slijedećih Direktiva: - Direktiva za plin 2009/142/CE - Direktiva o učincima 92/42/CEE - Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/CE - Direktiva o niskom naponu 2006/95/CE - Norme za kondenzacijske kotlove 677 stoga nosi oznaku CE CL6033 RANGE RATED Ovaj kotao može se prilagoditi termičkim potrebama instalacije, odnosno moguće je podešavanje maksimalnog protoka za grijanje samog kotla. Informacije o baždarenju potražite u poglavlju Podešavanja. Nakon što podesite željenu snagu (najjače grijanje), napišite vrijednost na isporučenu naljepnicu. Prilikom idućih kontrola i podešavanja pogledajte podešenu vrijednost. SRB Kotao Residence Condens 50 IS je usaglašen sa osnovnim zahtevima sledećih direktiva: - Direktivom za plinske uređaje 2009/142/EC - Direktivom o efikasnosti 92/42/EEC - Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC - Direktivom za niskonaponske uređaje 2006/95/EC - Norme za kondenzacione kotlove 677 zbog čega je nosilac CE oznake CL6033 RANGE RATED Ovaj kotao se može prilagoditi toplotnim potrebama sistema, naime, moguće je podesiti maksimalan kapacitet rada grejanja samog kotla. Pogledajte poglavlje Podešavanja u vezi kalibrisanja. Kada podesite željeni kapacitet (maksimalno grejanje) unesite vrednost u tabelu koja se nalazi na poslednjoj strani. Za naknadne provere i podešavanja pozvati se na podešenu vrednost. GR Οι λέβητες Residence Condens 50 IS είναι σύμφωνοι με τις βασικές προδιαγραφές των κάτωθι Οδηγιών: - Οδηγία Αερίου 2009/142/EC - Οδηγία Απόδοσης 92/42/EEC - Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC - Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC - Κανονισμός 677 για λέβητες συμπύκνωσης και κατά συνέπεια φέρει την σήμανση CE CL6033 ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Ο λέβητας αυτός μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις θέρμανσης του συστήματος. Πράγματι, μπορεί να ρυθμιστεί η μέγιστη παροχή του λέβητα για τη λειτουργία θέρμανσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις βαθμονόμησης. Αφού επιλεχθεί η επιθυμητή ισχύς (μέγιστη θέρμανση) μεταφέρετε την τιμή στον πίνακα που παρέχεται στο πίσω καπάκι. Για τους επόμενους ελέγχους και ρυθμίσεις, ανατρέχετε πάντα στην επιλεγμένη τιμή 2

3 RO Manual de instalare...4 Manual de utilizare...13 Panoul de comanda...69 Scheme electrice...70 Elementele funcţionale ale centralei...82 Circuit hidraulic...83 SL Priročnik za monterja...17 Uporabniški priročnik...26 Nadzorna plošča...69 Električna shema...70 Sestavni deli kotla...82 Hidravlična napeljava...83 HR Priručnik za instalatera...30 Korisnički priručnik...39 Komandna ploča...69 Električna shema...70 Funkcionalni dijelovi kotla...82 Vodeni krug...83 SRB Priručnik za instalatere...43 Priručnik za korisnika...52 Komandna tabla...69 Električna šema...70 Funkcionalni delovi kotla...82 Vodeni krug...83 GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ...56 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ...65 ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ...69 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ...70 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ...82 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

4 RO MANUAL DE INSTALARE 1 - PRECAUŢII ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ Centralele produse în fabricile noastre sunt realizate cu atenţie, verificându-se şi cel mai mic detaliu, cu scopul de a proteja utilizatorii şi instalatorii de eventuale incidente. Astfel, recomandăm personalului calificat ca, după fiecare intervenţie asupra produsului, să verifice cu atenţie conexiunile electrice, în special partea neizolată a conductorilor care nu trebuie sub nicio formă să iasă din borna de conexiuni, evitând contactul cu părţile sub tensiune ale conductorilor. Prezentul manual de instrucţiuni constituie parte integrantă a produsului: el trebuie să însoţească centrala mereu, chiar şi în cazul transferului la un alt proprietar sau utilizator sau în cazul mutării pe o altă instalaţie. În cazul pierderii sau deteriorării vă rugăm să solicitaţi un alt exemplar Centrului de Service Autorizat. Instalarea centralei şi orice altă intervenţie sau operaţiune de întreţinere trebuie să fie efectuate de către personal autorizat şi în conformitate cu normele în vigoare. Instalatorul trebuie să instruiască utilizatorul cu privire la funcţionarea centralei şi măsurile fundamentale de siguranţă. Pentru a utiliza funcţia automată a centralei de protecţie anti-îngheţ (pentru temperaturi de până la minim -1 C), bazată pe funcţionarea arzătorului, centrala trebuie să se poată porni. Aceasta înseamnă că orice stare de blocare (de ex. absenţă gas/alimentare electrică sau o intervenţie a unui dispozitiv de siguranţă) va dezactiva protecţia. Centrala trebuie să fie utilizată numai în scopul pentru care a fost concepută. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate contractuală sau non-contractuală pentru daune provocate oamenilor, animalelor sau lucrurilor în urma unor erori de instalare, reglare, întreţinere sau a unei utilizări necorespunzătoare. După îndepărtarea ambalajului, asiguraţi-vă că aparatul este complet şi în perfectă stare. În caz contrar, luaţi legătura cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat centrala. Evacuarea supapei de siguranţă trebuie să fie conectată la un sistem adecvat de colectare şi evacuare. Producătorul nu se declară răspunzător pentru nicio daună cauzată de intervenţia supapei de siguranţă. Aruncaţi ambalajul în dispozitivele adecvate de recoltare a deşeurilor menajere. Deşeurile trebuie înlăturate fără a pune în pericol sănătatea omului şi fără a face uz de procedee sau metode care pot dăuna mediului înconjurător. În timpul instalării, trebuie să informaţi utilizatorul că: - în cazul în care apar scurgeri de apă, să oprească imediat alimentarea cu apă a centralei şi să contacteze Centrul de Service Autorizat. - să verifice periodic dacă presiunea de lucru a instalaţiei hidraulice este mai mare de 1 bar. Dacă este necesar, să readucă presiunea la valoarea corectă, după cum este indicat în paragraful Umplerea instalaţiei - dacă centrala nu este folosită o perioadă lungă de timp, este recomandat să efectueze următoarele operaţiuni: - să poziţioneze întrerupătorul principal al aparatului şi pe cel general al instalaţiei în poziţia oprit - să închidă robinetul de combustibil şi pe cel de apă al instalaţiei de încălzire - să golească instalaţia de încălzire pentru a preveni îngheţul. Pentru siguranţa dvs., vă rugăm să reţineţi următoarele: centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inapte neasistate nu acţionaţi dispozitive sau aparate electrice (cum ar fi întrerupătoarele, electrocasnicele etc.), dacă simţiţi miros de gaz sau fum. În cazul pierderilor de gaz, aerisiţi încăperea, deschizând uşile şi ferestrele şi închideţi robinetul general de gaz; solicitaţi intervenţia de urgenţă a personalului calificat de la Centrul de Service Autorizat nu atingeţi centrala dacă sunteţi cu picioarele goale sau cu părţi ale corpului ude înainte de a executa orice operaţiune de curăţare, deconectaţi centrala de la reţeaua electrică poziţionând întrerupătorul bipolar al instalaţiei şi pe cel principal al panoului de comandă pe OFF nu modificaţi dispozitivele de siguranţă sau de reglare fără autorizaţia sau indicaţiile producătorului În unele părţi ale manualului, sunt utilizate simbolurile: ATENŢIE = pentru acţiuni care necesită atenţie specială şi pregătire adecvată INTERZIS = pentru acţiuni care NU TREBUIE executate nu trageţi, desprindeţi sau răsuciţi cablurile electrice care ies din centrală, chiar dacă centrala este deconectată de la reţeaua de alimentare electrică nu acoperiţi sau reduceţi dimensiunea orificiilor de aerisire din încăperea în care este instalată centrala nu lăsaţi recipiente sau substanţe inflamabile în încăperea în care este instalată centrala nu lăsaţi ambalajul centralei la îndemâna copiilor este interzis să obstrucţionaţi punctul de evacuare a condensului. 2 - DESCRIERE Residence condens IS este o centrală murală în condensaţie, de tip C capabilă să funcţioneze în diverse condiţii printr-o serie de jumperi de pe placa electronică (după cum este descris în Configuraţia centralei ): MODUL A doar încălzire, fără boiler extern conectat. Centrala nu furnizează apă caldă menajeră. MODUL B doar încălzire, cu boiler extern conectat, controlat de un termostat: aceste condiţii, la fiecare cerere de căldură provenită de la termostatul boilerului, centrala furnizează apă caldă pentru producţia de apă caldă menajeră. MODUL C doar încălzire, cu conectarea unui boiler extern (kit accesoriu disponibil la cerere, gestionat de o sondă de temperatură) pentru producţia de apă caldă menajeră. Atunci când conectaţi un boiler extern care nu este furnizat de noi, asiguraţi-vă ca sonda NTC să aibă următoarele caracteristici: 10 kohm la 25 C, B 3435 ±1%. În funcţie de accesoriul de evacuare fum utilizat se clasifică în categoriile B23P; B53P; C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, C83x; C93, C93x. În configuraţia B23P, B53P (când este instalat la interior) aparatul nu poate fi montat în dormitoare, băi, camere de duş sau în alte încăperi în care se află şeminee deschise fără circulaţie proprie a aerului. Încăperea în care se instalează centrala trebuie să aibă ventilaţie adecvată. În configuraţia C aparatul poate fi instalat în orice tip de încăpere şi nu există restricţii cu privire la condiţiile de ventilare sau mărimea camerei. Principalele caracteristici tehnice ale centralei sunt: - arzător pre-mix cu emisii joase - placă cu microprocesor pentru controlul intrărilor, ieşirilor şi alarmei - modularea electronică continuă a flăcării în modul încălzire - aprindere electronică cu controlul flăcării prin ionizare - ventilator de curent continuu controlat de un contor de rotaţii Hall - stabilizator incorporat de presiune a gazului - sondă NTC pentru controlul temperaturii de tur a circuitului principal - sondă NTC pentru controlul temperaturii de retur a circuitului principal - dispozitiv pentru separarea şi purjarea automată a aerului - vană cu 3 căi cu actuator electric (ca accesoriu) - presostat de apă - hidrometru pentru vizualizarea presiunii apei de încălzire - dispozitiv anti-blocare pompă de circulaţie - cameră de ardere ermetică - vană de gaz cu acţionare electrică cu clapetă dublă pentru comandarea arzătorului - sondă externă pentru termoreglare (ca accesoriu) - autodiagnoză pentru semnalizarea curăţării schimbătorului de căldură al circuitului principal - pompă de circulaţie - Range Rated - aceasta înseamnă că centrala este dotată cu un dispozitiv care o adaptează la cerinţele de încălzire ale sistemului, astfel încât puterea centralei să poată fi reglată în funcţie de necesarul de energie pentru încălzirea clădirii. Dispozitivele de siguranţă ale centralei sunt: - un termostat de limită pentru apă, pentru verificarea unei eventuale supraîncălziri a centralei şi, prin urmare, pentru o siguranţă de 100% a sistemului. Pentru a reseta funcţionarea în cazul în care termostatul de limită este declanşat, apăsaţi butonul de pe partea dreaptă, de sub suportul centralei - o sondă de fum - aceasta intervine (trecerea centralei în modul oprire de siguranţă) dacă temperatura gazelor de ardere depăşeşte temperatura maximă de funcţionare a tuburilor de evacuare - o supapă de siguranţă la 3,5 bari - o verificare cu ajutorul microprocesorului a durabilităţii sondei, orice anomalii fiind indicate pe display - un robinet de golire cu flotor, pentru descărcarea condensului şi prevenirea emisiei de gaze de ardere - un senzor de nivel pentru condens - acesta intervine prin blocarea centralei dacă nivelul de condens din schimbătorul de căldură depăşeşte limita admisă 4

5 - o funcţie anti-îngheţ de prim nivel (pentru temperaturi în zona de instalare de până la minim -1 C), cu intervenţia sondei NTC de încălzire - o funcţie anti-îngheţ de nivel secund (pentru temperaturi în zona de instalare de până la minim -15 C), cu intervenţia kit-ului de rezistenţe electrice care previne îngheţarea condensului din interiorul centralei - diagnoză pentru absenţa circulaţiei (prin intermediul afişării temperaturilor citite de sondele de tur şi retur) - un presostat diferenţial care permite aprinderea arzătorului dacă este garantată o circulaţie minimă a apei în schimbătorul de căldură de circuit principal - diagnoză pentru absenţa apei (prin intermediul senzorului de presiune) - un sistem de evacuare în siguranţă a gazelor de ardere incorporat în sistemul de acţionare pneumatică a vanei de gaz - diagnoză pentru supratemperatură (atât pe conductele de tur, cât şi pe cele de retur, cu sondă dublă - limită de temperatură 95 C - - o verificare a ventilatorului prin intermediul unui contor de rotaţii Hall: viteza de rotaţie a ventilatorului este monitorizată în permanenţă Centrala este compatibilă cu conectarea următoarelor dispozitive: - o vană cu 3 căi externă - o pompă de circulaţie suplimentară - un termostat de climă sau un dispozitiv orar de programare - o sondă externă pentru termoreglare - un dispozitiv de comandă de la distanţă - un termostat de siguranţă pentru sistemele de temperatură joasă - un termostat la distanţă sau o sondă de boiler 3 - INSTALARE Norme de instalare Instalarea trebuie efectuată de către personal calificat, în conformitate cu reglementările locale. POZIŢIONARE Centrala termică poate funcţiona într-un câmp de temperatură de la -15 C la +60 C. SISTEM ANTI-ÎNGHEŢ Centrala este dotată cu un sistem anti-îngheţ automat, care se activează atunci când temperatura apei în circuitul primar scade sub valoarea de 6 C. Acest sistem este întotdeauna activ şi garantează protecţia centralei până la o temperatură în zona de instalare de minim -1 C. Pentru a beneficia de această protecţie, bazată pe funcţionarea arzătorului, centrala trebuie să se afle în condiţii de pornire; rezultă că orice stare de blocare (de ex. din cauza lipsei gazului sau a alimentării electrice sau ca urmare a intervenţiei unui dispozitiv de siguranţă) dezactivează protecţia. Dacă este necesară protejarea centralei în cazul unor temperaturi în zona de instalare de până la minim -15 C, trebuie să utilizaţi kit-ul special antiîngheţ care previne îngheţarea condensului din interiorul centralei. Pentru a utiliza protecţia anti-îngheţ, este necesară alimentarea electrică; aceasta înseamnă că orice pană de curent sau deconectare va dezactiva protecţia. Protecţia anti-îngheţ este activă chiar şi cu centrala în mod de aşteptare. În condiţii normale de funcţionare, centrala are capacitate de autoprotecţie împotriva îngheţului. În zonele unde temperaturile pot să scadă sub 0 C sau când alimentarea electrică a centralei este oprită pentru perioade lungi de timp, se recomandă utilizarea unui lichid antigel de calitate în circuitul principal pentru a evita riscul de îngheţ în cazul în care nu doriţi să goliţi instalaţia de încălzire. Urmaţi cu stricteţe instrucţiunile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea de lichid antigel faţă de temperatura minimă care se doreşte a fi menţinută în circuitul aparatului, durata şi eliminarea lichidului. În ceea ce priveşte partea cu circuitul de apă caldă menajeră, se recomandă golirea circuitului. Materialele din care sunt realizate părţile componente ale centralelor rezistă la lichide antigel pe bază de etilenglicol. DISTANŢE MINIME Pentru a asigura accesul la centrală pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere obişnuită, vă rugăm să respectaţi distanţele minime impuse la instalare (fig. 16a). Pentru o poziţionare corectă a centralei: - nu o poziţionaţi deasupra unui aragaz sau a unui alt aparat de gătit - nu lăsaţi produse inflamabile în încăperea în care este instalată centrala - pereţii sensibili la căldură (de ex. pereţii din lemn) trebuie izolaţi corespunzător. IMPORTANT Înainte de instalare, spălaţi cu atenţie toate ţevile instalaţiei, astfel încât să înlăturaţi orice reziduuri care pot dăuna funcţionării corecte a aparatului. Conectaţi colectorul de evacuare la un sistem adecvat de evacuare (pentru detalii faceţi referire la capitolul 3.6). Circuitul de apă menajeră nu necesită instalarea unei supape de siguranţă, dar trebuie să vă asiguraţi că presiunea sistemului hidraulic nu depăşeşte 6 bari. Dacă nu sunteţi siguri, vă recomandăm să instalaţi un reductor de presiune. Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţivă că centrala este proiectată să funcţioneze cu tipul de gaz disponibil; acest lucru poate fi verificat pe eticheta de pe ambalaj şi pe eticheta autoadezivă care indică tipul de gaz. Este foarte important de menţionat că, în unele situaţii, tuburile de fum sunt sub presiune, astfel încât eventualele joncţiuni trebuie să fie perfect etanşe. 3.2 Curăţarea instalaţiei şi caracteristicile apei din circuitul de încălzire În cazul unei instalaţii noi sau înlocuirii centralei, trebuie să curăţaţi în prealabil circuitul de încălzire. VĂ sfătuim să montaţi pe instalaţie un fi ltru care să oprească impurităţile (un filtru de eliminare a nămolului). Pentru a garanta funcţionarea corectă a centralei, după fiecare operaţiune de curăţare însoţită de aditivi şi/sau tratamentele chimice (ex. lichide antigel, agenţi de filmare etc.) verificaţi ca parametrii din tabelul de mai jos să se încadreze în valorile corecte. Parametri Unitate de măsură 3.3 Fixarea centralei pe perete şi conexiuni hidraulice Înainte de instalare, asiguraţi-vă că dispuneţi de spaţiul necesar pentru sistem, ţinând cont de dimensiunile centralei, sistemul de evacuare a gazului de ardere şi circuitul hidraulic. Centrala este furnizată împreună cu un cadru de susţinere F (fig.16). Poziţia şi dimensiunile racordurilor hidraulice sunt prezentate detaliat. În plus, echipamentul standard este însoţit de un şablonul din carton pentru a asista instalatorul în munca sa. Pentru montare, procedaţi astfel: - fixaţi pe perete cadrul de susţinere a centralei şi, cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, asiguraţi-vă că este perfect orizontal - marcaţi poziţia celor 4 găuri necesare pentru fixarea cadrului de susţinere a centralei - verificaţi ca toate măsurătorile să fie exacte, apoi găuriţi peretele cu o bormaşină cu vârf cu diametrul indicat în paragrafele de mai sus - fixaţi cadrul pe perete Pentru montarea accesoriilor se face referire la instrucţiunile conţinute împreună cu centrala. Efectuaţi racordurile hidraulice şi dirijaţi evacuarea supapei de siguranţă şi a robinetului cu 3 căi (dacă sunt instalate). Producătorul nu este răspunzător de daunele cauzate de lipsa racordului evacuărilor dispozitivelor în obiect. Efectuaţi racordurile hidraulice. 3.4 Instalarea capacului superior Circuit de apă caldă Montaţi capacul superior şi fixaţi-l pe centrală cu şuruburile A (fig. 17) furnizate. Capacul trebuie să fie montat înainte de instalarea sistemului de absorbţie şi evacuare a gazului de ardere. Când trebuie să îndepărtaţi placa, slăbiţi cele 3 şuruburi de fixare de la capacul superior. Producătorul nu este răspunzător de daunele cauzate de montarea incorectă a capacelor. 3.5 Instalarea sondei externe (fig. 19) Apă de alimentare Valoare ph Duritate F Aspect - limpede Funcţionarea corectă a sondei externe este fundamentală pentru funcţionarea corectă a controlului climatic. INSTALAREA ŞI CONECTAREA SONDEI EXTERNE Sonda trebuie instalată pe un perete extern al clădirii care urmează să fie încălzită, respectând următoarele indicaţii: trebuie montată pe peretele clădirii cel mai expus acţiunii vântului (peretele cu faţa înspre NORD sau NORD-EST), evitându-se contactul direct cu razele soarelui; trebuie montată la o înălţime de două treimi din perete; nu trebuie montată în apropierea uşilor, ferestrelor, punctelor de evacuare a aerului sau în vecinătatea coşurilor de fum sau surselor de căldură. Conexiunea electrică cu sonda externă trebuie realizată printr-un cablu bipolar cu secţiunea de la 0,5 la 1mm 2 (nu este în dotare), cu o lungime maximă de 30 metri. Nu este necesar să respectaţi polaritatea cablului atunci când îl conectaţi la sonda externă. Evitaţi joncţiunile, dar, dacă totuşi sunt absolut necesare, ele trebuie să fie etanşe şi foarte bine protejate. Canalul de trecere a cablului de conexiune a sondei trebuie să fie separat de cablurile sub tensiune (230V AC). FIXAREA PE PERETE A SONDEI EXTERNE Sonda trebuie montată pe o porţiune de perete neted; în cazul pereţilor din cărămidă sau cu denivelări, alegeţi partea cea mai netedă posibilă. Slăbiţi capacul de protecţie din plastic superior, rotindu-l în sensul invers acelor de ceasornic. După ce aţi ales locul de fixare, executaţi gaura pentru diblul de 5x25. Introduceţi diblul în gaură. Scoateţi placa electronică din locaşul său. Fixaţi cutia pe perete, utilizând şurubul din dotare. Agăţaţi suportul, apoi strângeţi şurubul. Slăbiţi piuliţa dispozitivului de trecere a cablului, apoi introduceţi cablul de conexiune a sondei şi legaţi-l la conectorul electric. 5

6 Pentru a efectua conexiunea electrică dintre sonda externă şi centrală, vedeţi capitolul Conexiuni electrice. Închideţi bine dispozitivul de trecere a cablului, pentru a împiedica pătrunderea umidităţii din aer prin deschizătură. Puneţi placa electronică la locul său. Închideţi capacul de protecţie din plastic superior, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Strângeţi bine dispozitivul de trecere a cablului. 3.6 Colectarea condensului Instalaţia trebuie executată astfel încât să poată fi evitată orice tentativă de îngheţ a condensului produs de centrală (ex. prin izolaţie). Vă sfătuim să instalaţi un colector de evacuare special din polipropilenă (disponibil pe piaţă) în partea inferioară a centralei (gaură Ø 42), după cum este indicat în fig.18. Poziţionaţi tubul flexibil de evacuare a condensului furnizat împreună cu centrala, conectându-l la colector (sau alt dispozitiv special de cuplare care poate fi inspectat) evitând crearea îndoiturilor, unde se poate aduna şi eventual poate îngheţa condensul. Producătorul nu este responsabil pentru daune provocate de nerealizarea sistemului de colectare a condensului sau de îngheţarea acestuia. Linia de conexiuni de evacuare a condensului trebuie să fie perfect etanşă şi foarte bine protejată de riscul de îngheţ. Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, verificaţi efectuarea evacuării adecvate a condensului. 3.7 Racordarea la gaz Racordarea la gaz trebuie să fie realizată respectându-se normele de instalare în vigoare şi dimensionată pentru a asigura o distribuţie corectă de gaz la arzător. Înainte de realizarea racordului, verificaţi ca: - tipul de gaz să fie cel adecvat aparatului - ţevile să fie perfect curăţate. În situaţia în care reţeaua de distribuţie a gazului conţine particule solide, vă sfătuim să instalaţi pe linia de gaz un filtru de dimensiuni adecvate. La încheierea operaţiunilor de racordare, verificaţi conexiunile să fie etanşe, conform normelor de instalare în vigoare. 3.8 Conexiuni electrice Pentru a avea acces la conexiunile electrice, procedaţi în felul următor: Pentru a avea acces la borna de conexiuni: - poziţionaţi întrerupătorul general al instalaţiei pe oprit - deşurubaţi şuruburile (D) de fixare a carcasei (fig. 20) - trageţi înainte şi în sus baza carcasei pentru a o desprinde de cadru - deşurubaţi şurubul de fixare (E) al panoului de comandă (fig. 20) - ridicaţi apoi rotiţi panoul înspre dvs - slăbiţi şurubul care fixează cutia de conexiuni electrice, apoi scoateţi cutia de la locul său. Într-o parte a cutiei se află conexiunile electrice de înaltă tensiune (230V), în timp ce în cealaltă parte se află cele de joasă tensiune (fig ). Consultaţi schemele electrice când efectuaţi racordurile. cuplarea la reţeaua electrică trebuie să fie efectuată printr-un dispozitiv omnipolar care să asigure separarea contactelor la minim 3,5 mm (EN , categoria III). Aparatul funcţionează cu curent alternativ de 230 Volţi/50 Hz şi are o putere electrică de 164 W (şi este conform cu norma EN ). Este obligatoriu să realizaţi racordul cu o împământare sigură, conform normelor în vigoare. De asemenea, vă sfătuim să respectaţi conexiunea fază-nul (L-N). Conductorul de împământare trebuie să fie cu 2 cm mai lung decât celelalte. Centrala poate funcţiona cu alimentare fază-nul sau fază-fază. Pentru alimentări electrice care nu sunt împământate, este necesar să utilizaţi un transformator de izolare cu secundarul împământat. Utilizarea conductelor de gaz sau apă pentru legarea la masă a aparatelor electrice este strict interzisă. Intrare termostat de ambient de joasă tensiune (24V DC). Instalatorul este responsabil pentru realizarea unei împământări corecte a aparatului; producătorul nu se declară răspunzător pentru nicio daună survenită în urma nerealizării sau realizării incorecte a împământării. Utilizaţi cablul de alimentare furnizat pentru a conecta aparatul la reţeaua de alimentare electrică. Dacă este necesar să înlocuiţi cablul de alimentare, utilizaţi un cablu de tipul HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75mm 2, cu diametru extern de maxim 7mm. PRECAUŢII - Pentru racordul electric al presostatului şi al termostatului de siguranţă I.S.P.E.S.L. (dacă este instalat), consultaţi schema anexată. SIGURANŢĂ TERMOSTAT SIGURANŢĂ PRESOSTAT CENTRALĂ 3.9 Umplerea instalaţiei de încălzire După realizarea conexiunilor hidraulice se poate trece la umplerea instalaţiei de încălzire. Operaţia trebuie efectuată cu instalaţia rece, executând operaţiile: - deschideţi capacul vanei de aerisire automate a centralei (A) - fig. 31 rotindul de două sau trei ori; pentru a permite o aerisire continuă, lăsaţi capacul deschis - deschideţi vanele de golire ale radiatorului - rotiţi robinetul de umplere (din afara centralei) şi aşteptaţi până când presiunea indicată pe hidrometru este între 1,5 bari şi 2 bari. Procedura de umplere trebuie să fie efectuată încet pentru a elibera bulele de aer din apă şi pentru a permite evacuarea acestora prin intermediul canalelor de aerisire ale centralei şi ale sistemului de încălzire. Pentru instrucţiunile privind eliberarea bulelor de aer, consultaţi paragraful aferent - închideţi robinetul de umplere - închideţi vanele de golire ale radiatorului când se prelinge numai apă din acestea. ATENŢIE: centrala nu este dotată cu un vas de expansiune, în consecinţă trebuie să instalaţi un vas de expansiune închis la sistem pentru a vă asigura că centrala funcţionează corect. Dimensiunile vasului de expansiune trebuie să fie compatibile cu caracteristicile sistemului de încălzire, iar capacitatea rezervorului trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor în vigoare. Dacă valoarea presiunii se apropie de 3,5 bari, există riscul de declanşare a supapei de siguranţă. În acest caz, trebuie să solicitaţi intervenţia personalului autorizat. Golirea instalaţiei de încălzire Înainte de a începe operaţiunea de golire, întrerupeţi alimentarea electrică poziţionând întrerupătorul principal al instalaţiei pe oprit. - Închideţi robinetele instalaţiei de încălzire. - Slăbiţi manual robinetul de golire a instalaţiei (B) - fig şi conectaţi tubul (furnizat împreună cu centrala) la acesta pentru a evacua apa într-un recipient extern Evacuarea aerului din circuitul de încălzire şi din centrală În timpul punerii în funcţiune sau când executaţi întreţinerea de excepţie, trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni, în ordinea specificată: 1. Utilizaţi o cheie CH11 pentru a deschide vana de evacuare a aerului manuală, localizată pe camera de aer (fig. 15). Conectaţi tubul (din dotarea centralei) la vană, astfel încât apa să fie evacuată într-un recipient extern.. 2. Deschideţi robinetul de umplere a instalaţiei poziţionat pe grupul hidraulic şi aşteptaţi să înceapă să iasă apă din vană. 3. Alimentaţi electric centrala, lăsând robinetul de gaz închis. 4. Efectuaţi o cerere de căldură prin intermediul termostatului de ambient sau a panoului de comandă la distanţă, astfel încât vana cu 3 căi să intre în modul încălzire. 5. Efectuaţi o cerere de apă caldă menajeră, după cum urmează: centrale instantanee: deschideţi un robinet, timp de 30 secunde in fiecare minut, astfel încât vana cu 3 căi să treacă din modul încălzire în modul ACM şi viceversa de vreo zece ori. (în această situaţie, din cauza absenţei alimentării cu gaz, centrala va intra în alarmă şi va trebui resetată de fiecare dată). centrale doar încălzire conectate la un boiler extern: acţionaţi asupra termostatului boilerului; 6. Repetaţi aceste operaţiuni, în ordinea indicată, până când din vana de evacuare aer manuală iese doar apă, aerul fiind eliminat în totalitate. Închideţi vana de evacuare aer manuală. 7. Verificaţi ca presiunea din instalaţie să fie corectă (ideal 1 bar). 8. Închideţi robinetul de umplere a instalaţiei. 9. Deschideţi robinetul de gaz şi porniţi centrala Pompă de circulaţie Centralele sunt dotate cu o pompă de circulaţie (racordată în prealabil hidraulic şi electric) ale cărei niveluri de performanţă efectivă sunt afişate în tabel. Centralele sunt dotate cu un sistem anti-blocare care activează un ciclu de funcţionare după fiecare 24 de ore de pauză, cu selectorul de funcţie în orice poziţie. Funcţia anti-blocare este activă numai dacă centralele sunt alimentate electric. Este strict interzisă acţionarea pompei de circulaţie fără apă. Debitul de apă maxim admis <2200 l/h. Un debit minim de 800 l/h trebuie să fie garantat în interiorul centralei în vederea prevenirii declanşării presostatului diferenţial. Pentru racordarea sistemului, vă recomandăm să utilizaţi un separator hidraulic (furnizat ca accesoriu), racordat conform descrierii din scheme (fig. 8-9). 6

7 7,00 6,50 6,00 5,50 Sarcină reziduală (m.c.a.) Prevalenza residua (mc.a.) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Portata (l/h) Debit (l/h) 3.12 Evacuarea fumului şi absorbţia aerului pentru ardere Pentru evacuarea fumului, luaţi în considerare reglementările locale. Evacuarea gazelor de ardere este asigurată de un ventilator centrifug montat în interiorul centralei. Centrala este dotată cu un set pentru evacuarea gazelor de ardere şi pentru aspirarea aerului, dat fiind că există numeroase accesorii pentru aparatele cu cameră etanşă şi tiraj forţat, care pot fi alese în funcţie de caracteristicile şi tipul instalaţiei. Este esenţial pentru evacuarea gazelor de ardere şi reînnoirea aerului pentru ardere din centrală să utilizaţi doar tuburile noastre originale, speciale pentru centralele cu condensare şi să vă asiguraţi că racordul este realizat corect (conform indicaţiilor din instrucţiunile furnizate împreună cu accesoriile gazelor de ardere). Centrala este un aparat de tip C (cu cameră etanşă), deci trebuie sa aibă o conexiune sigură la tubul de evacuare a gazelor de ardere şi la tubul de absorbţie a aerului pentru ardere; amândouă cu ieşire la exterior şi fără de care aparatul nu poate funcţiona. Sunt disponibile atât borne concentrice, cât şi borne duble. Centrala este proiectată pentru a absorbi şi a evacua gazele de ardere şi/ sau apa pluvială provenite de la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. Acest lucru se realizează prin intermediul propriului său robinet de golire, dacă nu este montat un robinet de golire extern în faza de proiectare sau de instalare. ATENŢIE: dacă este instalată o pompă de relansare pentru condens, verificaţi datele tehnice (furnizate de către producător) privind debitul, pentru a asigura o funcţionare corectă. INSTALAŢIA FORŢAT-DESCHISĂ (TIP B23P-B53P) - fig. 25 Tub evacuare gaze de ardere ø 80mm Pentru a dispune această configuraţie, trebuie să utilizaţi punct de conectare specific furnizat ca accesoriu. Pentru instalare urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kit-ul. În acest caz, aerul pentru ardere este preluat din încăperea în care este instalată centrala (care trebuie să fie o încăpere tehnică adecvată şi cu ventilaţie adecvată). Tuburile de evacuare a gazelor de ardere care nu sunt etanşe constituie potenţiale surse de pericol. Asiguraţi-vă că tubul de evacuare fum are o înclinaţie de 1% înspre centrală. lungime maximă tub evacuare gaze de ardere ø 80mm pierderi de sarcină curbă de 45 curbă de m 1 m 1,5 m INSTALAREA ERMETICĂ (TIPUL C) Centrala trebuie să fie conectată la tuburi concentrice sau separate de evacuare fum şi absorbţie aer pentru ardere, ambele îndreptate către exterior. Centrala nu trebuie pusă în funcţiune fără acestea. Ţevi concentrice (ø mm) - fig. 26 Pentru a racorda ţevile concentrice, utilizaţi un adaptor specific pus la dispoziţie ca accesoriu. Ţevile concentrice pot sta cu faţa în direcţia cea mai potrivită pentru cerinţele de instalare, dar trebuie acordată atenţie specială temperaturii externe şi lungimii ţevii. Asiguraţi-vă că tubul de evacuare fum are o înclinaţie de 1% înspre centrală. Tuburile de evacuare fum care nu sunt etanşe constituie potenţiale surse de pericol. Centrala îşi reglează automat ventilaţia, în baza tipului de instalaţie şi a lungimii tubului. Nu astupaţi sau secţionaţi in niciun fel tubul de absorbţie aer pentru ardere. Pentru instalare urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kit-ul. lungimea rectilinie a tubului concentric ø mm Orizontal Vertical pierderi de sarcină curbă de 45 curbă de 90 1,85 m 2,85 m 1,3 m 1,6 m Lungimea rectilinie nu include curbe, terminaţii de evacuare sau joncţiuni. Ţevi concentrice (ø mm) - fig. 27 Pentru a racorda ţevile concentrice, utilizaţi un adaptor specific pus la dispoziţie ca accesoriu. Ţevile concentrice pot sta cu faţa în direcţia cea mai potrivită pentru cerinţele de instalare, dar trebuie acordată atenţie specială temperaturii externe şi lungimii ţevii. Asiguraţi-vă că tubul de evacuare fum are o înclinaţie de 1% înspre centrală. Tuburile de evacuare fum care nu sunt etanşe constituie potenţiale surse de pericol. Centrala îşi reglează automat ventilaţia, în baza tipului de instalaţie şi a lungimii tubului. Nu astupaţi sau secţionaţi in niciun fel tubul de absorbţie aer pentru ardere. Pentru instalare urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kit-ul. lungimea rectilinie a tubului concentric ø mm pierderi de sarcină curbă de 45 curbă de 90 4,85 m 1 m 1,5 m Tuburi separate (ø 80mm) - fig Tuburile separate pot fi orientate în direcţia cea mai potrivită caracteristicilor încăperii. Pentru instalare urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kit-ul accesoriu specific centralelor cu condensare. Asiguraţi-vă că tubul de evacuare fum are o înclinaţie de 1% înspre centrală. Centrala îşi reglează automat ventilaţia, în baza tipului de instalaţie şi a lungimii tuburilor. Nu astupaţi sau secţionaţi în niciun mod tuburile. Utilizarea unor tuburi cu lungime mai mare duce la scăderea puterii centralei. lungime rectilinie maximă a tuburilor separate ø 80mm pierderi de sarcină curbă de 45 curbă de m 1 m 1,5 m Lungimea rectilinie nu include curbe, terminaţii de evacuare sau joncţiuni. 7

8 4 - PORNIRE ŞI FUNCŢIONARE 4.1 Pornirea aparatului De fiecare dată când alimentaţi electric centrala, pe display apare o serie de informaţii, printre care şi valoarea contorului sondei de fum (-C- XX) vezi paragraful anomalia A09); ulterior, porneşte ciclul automat de evacuare a aerului care durează în jur de 2 min. Pe parcursul acestei faze, cele trei leduri se aprind alternativ şi pe display este afişat simbolul (fig. 36). Pentru a întrerupe ciclul automat de evacuare a aerului, procedaţi astfel: accesaţi placa de comandă înlăturând carcasa, rotind panoul de comandă înspre dumneavoastră şi deschizând capacul plăcii. Ulterior: - apăsaţi butonul CO (fig. 37). Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). Pentru a porni centrala trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni: - alimentaţi electric centrala - deschideţi robinetul de gaz pentru a permite trecerea combustibilului - reglaţi termostatul de ambient la temperatura dorită (~20 C) - rotiţi selectorul de funcţie în poziţia dorită: Funcţia iarnă: rotind selectorul de funcţie (fig. 38) în zona divizată în segmente, centrala furnizează apă caldă pentru încălzire şi, dacă este conectată la un boiler extern, furnizează apă caldă pentru producţia ACM. În cazul unei cereri de căldură, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix. Display-ul digital indică temperatura apei de pe tur (fig. 40). În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix.. Display-ul digital indică temperatura apei calde menajere (fig. 41). Reglarea temperaturii apei de încălzire Pentru a regla temper. apei de încălzire, rotiţi butonul cu simbolul (fig.38) în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte temperatura şi în sens invers pentru a o micşora. În funcţie de tipul de sistem, poate fi preselectată cea mai potrivită gamă de temperaturi: - instalaţii standard C - instalaţii în pardoseală C. Pentru detalii, consultaţi paragraful 4.5 Reglarea temperaturii apei de încălzire cu o sondă externă conectată Când este instalată o sondă externă, temperatura de tur este selectată automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambiantă în funcţie de variaţiile temperaturii exterioare. Dacă doriţi să modificaţi valoarea temperaturii (crescând sau reducând automat valoarea calculată de placa electronică), utilizaţi selectorul de temperatură a apei de încălzire: rotiţi-l în sens orar pentru a creşte temperatura sau în sens antiorar pentru a o reduce. Posibilitatea de modificare între nivelurile de confort de la -5 la +5, afişate pe display-ul digital prin rotirea butonului. Funcţia vară activă doar când este conectat un boiler extern: rotind selectorul de funcţie pe simbolul funcţiei vară (fig. 39) se activează funcţia tradiţională doar apă caldă menajeră centrala furnizează apă la temperatura setată pe boilerul extern. În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix. Display-ul digital indică temperatura de pe tur (fig. 41). Reglarea temperaturii apei calde menajere CAZUL A doar încălzire - reglarea nu se aplică CAZUL B doar încălzire + boiler extern cu termostat reglarea nu se aplică. CAZUL C doar încălzire + boiler extern cu sondă pentru a regla temperatura apei calde menajere din boiler, rotiţi selectorul cu simbolul în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte temperatura apei calde şi în sens invers pentru a o micşora. Pe panoul de comandă, LED-ul de culoare verde clipeşte cu o frecvenţă de 0,5 secunde aprins, 3,5 secunde stins. Centrala rămâne în stand-by până când, în urma unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde şi LED-ul devine verde fix indicând prezenţa flăcării. Centrala va funcţiona până când vor fi atinse temp. reglate sau până când va fi satisfăcută cererea de căldură, după care va trece din nou în standby. Dacă LED-ul roşu (fig. 44) de pe panoul de comandă se aprinde, înseamnă că centrala se află într-o stare de oprire temporară (consultaţi capitolul Semnalizări luminoase şi anomalii). Pe display-ul digital este afişat codul respectivei anomalii. Funcţia sistem automat de reglare a ambientului (s.a.r.a.) fig. 45 Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în sectorul evidenţiat prin simboluri cu caractere îngroşate, se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A. (led verde intermitent): în baza temperaturii setate pe termostatul de ambient şi a timpului utilizat pentru a o atinge, centrala variază automat temperatura apei de încălzire, reducând timpul de funcţionare şi asigurând astfel un confort mai mare şi un consum redus de energie. Pe panoul de comandă LEDul se aprinde verde intermitent, cu frecvenţă de 0,5 sec aprins - 3,5 sec stins. Funcţia de deblocare Pentru reluarea funcţionării, aduceţi selectorul de funcţie pe (fig. 42), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi readuceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită, verificând că LED-ul roşu s-a stins. În acest punct, centrala porneşte automat şi LED-ul îşi schimbă culoarea în verde. N.B. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. 4.2 Oprirea centralei Oprirea temporară În cazul absenţelor temporare, poziţionaţi selectorul de funcţie (fig.42) pe (OFF) În acest mod, lăsând active alimentarea electrică şi alimentarea cu combustibil, centrala este protejată de sistemele: Anti-îngheţ: când temperatura apei din centrală scade sub 5, pompa de circulaţie se activează şi, dacă este necesar, şi arzătorul la putere minimă, pentru a readuce temperatura apei la valori de siguranţă (35 C). În timpul ciclului antiîngheţ, pe display apare (fig. 46). Anti-blocare pompă de circulaţie: un ciclu de funcţionare se activează la fiecare 24 ore de pauză. Anti-îngheţ ACM (doar când este conectat un boiler extern cu sondă): funcţia se activează atunci când temperatura măsurată de sonda boilerului extern scade sub 5 C. Atunci se generează o cerere de căldură, arzătorul se aprinde la putere minimă şi rămâne aprins până când temperatura ajunge la valoarea de 55 C. Pe parcursul ciclului anti-îngheţ, simbolul (fig. 46) apare pe display-ul digital. Oprirea pentru perioade lungi În cazul absenţelor de lungă durată, poziţionaţi selectorul de funcţie (fig. 42) pe (OFF). Poziţionaţi întrerupătorul principal al instalaţiei pe OFF. Închideţi robinetele de gaz şi de apă ale instalaţiilor termice şi sanitare. În acest caz, funcţia anti-îngheţ este dezactivată: goliţi instalaţiile dacă există riscul de îngheţ. 4.3 Semnalizări luminoase şi anomalii Panoul de comandă cuprinde trei LED-uri luminoase care indică starea de funcţionare a centralei: LED verde Intermitent Intermitent cu frecvenţă 0,5 secunde aprins - 3,5 secunde stins = centrala în stand-by, flacăra nu este prezentă. Intermitent cu frecvenţă 0,5 secunde aprins - 0,5 secunde stins = oprire temporară a aparatului ca urmare a următoarelor anomalii auto-resetabile: - presostat de apă (timp de aşteptare circa 10 min) - tranzitoriu, în aşteptarea pornirii. În această fază, centrala aşteaptă reluarea condiţiilor de funcţionare. Dacă, după trecerea timpului de aşteptare, centrala nu îşi reia funcţionarea normală, oprirea devine definitivă şi ledul se aprinde roşu. Intermitent rapid (cu frecvenţă 0,1 secunde aprins - 0,1 secunde stins, durată 0,5) = intrare/ieşire funcţie S.A.R.A. (fig. 45). Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în zona evidenţiată prin scrisul AUTO - valoare de temperatură de la 55 la 65 C, se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A.: centrala variază temperatura de tur în funcţie de închiderea termostatului de ambient. La atingerea temperaturii setate cu selectorul de temperatură a apei de încălzire, începe o numărătoare de 20 minute. Dacă, pe parcursul acestei faze, termostatul de ambient continuă să ceară căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu 5 C. La atingerea noii valori setate, începe din nou o numărătoare de 20 minute. Dacă, pe parcursul acestei faze, termostatul de ambient continuă să ceară căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu alte 5 C. Această valoare nouă de temperatură este rezultatul temperaturii setate manual cu selectorul de temperatură a apei de încălzire şi a creşterii de +10 C a funcţiei S.A.R.A. (Sistem Automat de Reglare a Ambientului). După al doilea ciclu, valoarea temperaturii nu mai creşte (temperatură setată +10 C) şi ciclul descris mai sus se repetă până când este satisfăcută cererea termostatului de ambient. Verde fix flacăra este prezentă, centrala funcţionează normal. LED roşu Aprinderea LED-ului roşu indică prezenţa unei anomalii; pe display este afişat un cod cu următoarea semnificaţie: Pentru a restabili funcţionarea (deblocare alarme): Anomaliile A Poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi aduceţi-l în poziţia dorită. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. 8

9 DESCRIERE COD DISPLAY LED ROŞU LED GALBEN LED VERDE Blocare flacără A01 PORNIT OPRIT OPRIT Intervenţie termostat limitator A02 clipeşte OPRIT OPRIT Anomalie ventilator A03 PORNIT OPRIT OPRIT Anomalie presostat de apă A04 PORNIT OPRIT PORNIT Anomalie sondă NTC apă caldă menajeră A06 clipeşte OPRIT clipeşte Anomalie la sonda NTC de tur a circuitului de încălzire sau la întrerupătorul diferenţial tur-retur A07 PORNIT OPRIT OPRIT Anomalie la sonda NTC de retur a circuitului de încălzire sau la întrerupătorul diferenţial retur-tur A08 PORNIT OPRIT OPRIT Intervenţia dispozitivului de siguranţă termică la sonda gazelor de ardere A09 PORNIT OPRIT OPRIT Curăţarea sondei NTC pentru gaze de ardere sau schimbătorului de căldură A09 clipeşte OPRIT clipeşte Intervenţia termostatului pentru temperatură joasă - alarmă generală A77 PORNIT OPRIT OPRIT Procedură analiză ardere în desfăşurare ACO Anomalia A 04 Pe lângă codul de anomalie, pe display este afişat şi simbolul. Verificaţi valoarea presiunii indicate de termomanometru: dacă e sub 0,3 bari, poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF) şi reglaţi robinetul de umplere până când presiunea ajunge la o valoare cuprinsă între 1 şi 1,5 bari. Ulterior, aduceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită. Centrala va efectua un ciclu de evacuare a aerului cu durată de circa 2 minute. În cazul în care căderile de presiune sunt frecvente, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 06 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 07 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 08 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 09 cu LED-ul roşu aprins fix Poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi aduceţi-l în poziţia dorită. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 09 cu LED-urile verde şi roşu intermitente Centrala dispune de un sistem de autodiagnoză care este în măsură, în baza orelor totalizate în condiţii deosebite de funcţionare, să semnalizeze necesitatea de a curăţa schimbătorul principal (cod alarmă 09 cu LED-urile verde şi roşu intermitente şi contorul sondei de fum >2.500) La încheierea operaţiunii de curăţare, efectuată cu kit-ul special furnizat ca accesoriu, trebuie să resetaţi contorul orelor totalizate, procedând în felul următor: - opriţi alimentarea electrică - scoateţi carcasa - rotiţi panoul de comandă după ce aţi deşurubat şurubul de fixare - deşurubaţi şuruburile de fixare ale capacului (F) pentru a avea acces la borna de conexiuni (fig. 22) - în timp ce centrala este alimentată electric apăsaţi butonul CO (fig. 37) timp de cel puţin 4 secunde; pentru a verifica resetarea contorului opriţi şi redaţi tensiune centralei; pe display, valoarea contorului este afişată după semnalizarea -C-. OPRIT clipeşte OPRIT 4.4 Înregistrare alarmă Funcţia ÎNREGISTRARE ALARMĂ este activată automat după 2 ore de alimentare electrică continuă a display-ului sau imediat dacă parametrul P1 este setat la 1. Înregistrarea conţine cele mai recente alarme (maxim 5). Acestea sunt vizualizate secvenţial când este apăsat şi eliberat butonul P1 de pe display. Dacă înregistrarea este goală (P0=0) sau funcţia de gestionare a înregistrării este dezactivată (P1=0), funcţia de afişare nu este disponibilă. Alarmele sunt afişate în ordine inversă (invers cronologică): aceasta înseamnă că ultima alarmă generată este prima care va fi vizualizată. Pentru a reseta înregistrarea alarmelor, setaţi parametrul P0 la 0. NOTĂ: pentru a accesa butonul P1, trebuie să scoateţi capacul panoului de comandă şi să identificaţi panoul de afişaj (fig. 47). PROGRAMAREA PARAMETRILOR Aspectul display-ului poate fi personalizat prin programarea a trei parametri: Parametru Implicit Descriere P0 0 Resetare înregistrare alarme (0= registrul de înregistrări este gol / 1= registrul de înregistrări nu este gol) P1 0 Activarea imediată a înregistrării alarmelor (0= activare gestionare temporizată a înregistrărilor / 1= activare imediată a gestionării înregistrărilor) P2 0 Nu modificaţi Menţineţi butonul P1 de pe display (fig. 47) apăsat timp de cel puţin 10 sec pentru a activa procedura de programare. Cei trei parametri şi valorile acestora se vor afişa ciclic pe display. Pentru a modifica valoarea unui parametru, doar apăsaţi din nou butonul P1 când apare parametrul dorit; ţineţi-l apăsat până când valoarea se modifică de la 0 la 1 sau invers (aproximativ 2 sec). Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). Notă: procedura de resetare a contorului trebuie efectuată după fiecare curăţare a schimbătorului principal sau în cazul înlocuirii acestuia. Pentru a verifica starea orelor totalizate, multiplicaţi x100 valoarea citită (ex. valoare citită 18 = ore totalizate 1800 valoare citită 1= ore totalizate 100). Centrala continuă să funcţioneze normal, chiar dacă alarma este activă. Anomalia A77 Anomalia este auto-resetabilă; dacă centrala nu îşi reia funcţionarea, contactaţi Centrul de Service Autorizat. LED galben intermitent Analiză ardere în desfăşurare. Această procedură de programare se încheie automat după aproximativ 5 minute sau după o întrerupere a alimentării electrice. 4.5 Configurarea centralei Pe placa de comandă este disponibilă o serie de jumperi (JPX) care permit configurarea centralei. Pentru a avea acces la placa de comandă, procedaţi astfel: - poziţionaţi întrerupătorul general al instalaţiei pe oprit - deşurubaţi şuruburile de fixare a carcasei, rotiţi în faţă şi apoi în sus baza carcasei pentru a o desprinde de cadru - deşurubaţi şurubul de fixare (E) al panoului de comandă (fig. 20) 9

10 - deşurubaţi şuruburile (F - fig. 22) pentru a scoate capacul bornei de conexiuni (230V) JUMPER JP7 - fig. 48a: preselecţie câmp de reglare a temperaturii de încălzire celei mai potrivite,în funcţie de tipul instalaţiei. Jumper neintrodus - instalaţie standard Instalaţie standard C Jumper introdus - instalaţie în pardoseală Instalaţie în pardoseală C. Centrala vinde din fabrică configurată pentru instalaţii standard. JP1 Calibrare (Range Rated) JP2 Resetare contor încălzire JP3 Calibrare (vezi paragraful Reglaje ) JP4 Nu utilizaţi JP5 JP6 JP7 JP8 Funcţie doar încălzire cu posibilitate de instalare boiler extern cu termostat (JP8 introdus) sau sondă (JP8 neintrodus) Activare funcţie de compensare nocturnă şi pompă cu funcţionare continuă (doar cu sondă externă conectată) Activare control instalaţii standard/joasă temperatură (vezi deasupra) Gestiune boiler extern cu termostat activ (jumper introdus)/ gestiune boiler extern cu sondă (jumperi neintroduşi) (fig. 48b). Centrala prevede jumperii JP5 şi JP8 ca fiind introduşi (ca în configuraţia standard: versiunea doar încălzire reglată pentru boiler cu termostat); dacă este necesară utilizarea unui boiler extern cu sondă, jumperul JP8 trebuie să fie înlăturat. 4.5 Setarea termoreglării (graficele fig. 51) Termoreglarea funcţionează doar cu sondă externă conectată; odată instalată, conectaţi sonda externă (accesoriu la cerere) la conectorii dedicaţi prevăzuţi pe borna de conexiuni a centralei. În acest mod se activează funcţia de TERMOREGLARE. Alegerea curbei de compensare Curba de compensare a încălzirii prevede menţinerea unei temperaturi teoretice de 20 C în ambient, pentru temperaturi externe cuprinse între +20 C şi 20 C. Alegerea curbei depinde de temperatura externă minimă de proiect (şi astfel de zona geografică) şi de temperatura de tur de proiect (şi astfel de tipul instalaţiei). şi trebuie calculată cu atenţie de către instalator, conform formulei: KT= T. tur de proiect - Tshift 20- T. externă min. de proiect. Tshift = 30 C instalaţii standard 25 C instalaţii în pardoseală Dacă, în urma calculului, rezultă o valoare intermediară între două curbe, alegeţi curba de compensare cea mai apropiată de valoarea obţinută. Exemplu: dacă valoarea obţinută este 1,3, aceasta se găseşte între curba 1 şi curba 1,5. În acest caz, alegeţi curba cea mai apropiată, respectiv 1,5. Selecţia KT trebuie efectuată acţionând trimmer-ul P3 poziţionat pe placa de comandă (vezi schema electrică multifilară). Pentru a avea acces la P3: - scoateţi carcasa, - deşurubaţi şurubul de fixare a panoului de comandă - rotiţi panoul înspre dvs - deşurubaţi şuruburile de fixare a capacului bornei de conexiuni - desprindeţi capacul plăcii de comandă. Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). Valorile KT setabile sunt următoarele: instalaţie standard: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 instalaţie în pardoseală 0,2-0,4-0,6-0,8 şi sunt afişate pe display timp de circa 3 secunde, după rotirea trimmer-ului P3. TIP CERERE DE CĂLDURĂ Centrala este conectată la un termostat de ambient (JUMPER 6 neintrodus) Cererea de căldură se efectuează prin închiderea contactului termostatului de ambient, în timp ce deschiderea contactului determină oprirea. Temperatura de tur este calculată automat de către centrală, totuşi, în acest timp, utilizatorul poate interacţiona cu centrala. Acţionând asupra interfeţei pentru a modifica ÎN- CĂLZIREA, nu va avea disponibilă valoarea PUNCTULUI SETAT DE ÎNCĂLZI- RE, ci o valoare pe care o poate seta după bunul plac între +5 şi -5 C. Intervenţia asupra acestei valori nu modifică direct temperatura de tur, ci acţionează în calculul care determină în mod automat valoarea, variind în sistem temperatura de referinţă (0 = 20 C). Centrala este conectată la un programator orar (JUMPER JP6 introdus) Cu contactul închis, cererea de căldură este efectuată prin sonda de tur, în baza temperaturii externe, pentru a avea o temperatură utilă în ambient la nivelul ZI (20 C). Deschiderea contactului nu determină oprirea, ci o reducere (trecere paralelă) a curbei climatice la nivelul NOAPTE (16 C). În acest mod se activează funcţia nocturnă. Temperatura de tur este calculată automat de către centrală, totuşi, în acest timp, utilizatorul poate interacţiona cu centrala. Acţionând asupra interfeţei pentru a modifica ÎNCĂLZIREA, nu va avea disponibilă valoarea PUNCTULUI SETAT DE ÎNCĂLZIRE, ci o valoare pe care o poate seta după bunul plac între +5 şi 5 C. Intervenţia asupra acestei valori nu modifică direct temperatura de tur, ci acţionează în calculul care determină în mod automat valoarea, variind în sistem temperatura de referinţă (0 = 20 C, pentru nivelul ZI; 16 C pentru nivelul NOAPTE). 4.7 Reglaje Centrala este deja reglată din fabrică de către producător. Dacă totuşi este necesar să efectuaţi din nou reglajele, de exemplu după o întreţinere de excepţie, după înlocuirea vanei de gaz sau după transformarea de pe gaz metan pe GPL, urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare:. Reglarea puterii maxime şi minime, a maximului şi minimului de încălzire şi a pornirii lente trebuie efectuate obligatoriu în ordinea indicată şi exclusiv de către personalul autorizat: - opriţi alimentarea electrică a centralei - aduceţi selectorul de temperatură a apei de încălzire la valoare maximă - deşurubaţi şurubul de fixare (E) al panoului de comandă (fig. 20) - ridicaţi apoi rotiţi panoul înspre dvs - deşurubaţi şuruburile de fixare ale capacului (F) pentru a avea acces la borna de conexiuni (fig. 22) - introduceţi jumperele JP1 şi JP3 (fig. 50) - alimentaţi electric centrala Cele trei LED-uri de pe panoul de comandă clipesc simultan şi pe display este afişat ADJ timp de circa 4 secunde Treceţi la modificarea următorilor parametri: 1 - Maxim absolut/acm 2 - Minim 3 - Maxim încălzire 4 - Pornire lentă după cum este descris în continuare: - rotiţi selectorul de temperatură a apei de încălzire pentru a seta valoarea dorită - apăsaţi butonul CO (fig. 37) şi treceţi la reglarea următorului parametru. Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). Pe display se aprind următoarele simboluri: 1. în timpul reglării ACM/maximului absolut 2. în timpul reglării minimului 3. în timpul reglării maximului de încălzire 4. în timpul reglării pornirii lente Încheiaţi operaţiunea înlăturând jumperele JP1 şi JP3, pentru a memora valorile astfel setate. ESTE POSIBIL să terminaţi funcţia în orice moment, fără să memoraţi valorile setate, păstrându-le pe cele iniţiale: - înlăturând jumperele JP1 şi JP3 înainte de setarea tuturor celor 4 parametri - aducând selectorul de funcţie pe (OFF/RESET) - oprind alimentarea electrică - aşteptând să treacă 15 minute de la activarea funcţiei. Calibrarea nu determină pornirea centralei. Prin rotirea butonului de selecţie a încălzirii, se afişează automat pe display numărul de rotaţii care trebuie multiplicat cu o sută (ex. 25 = 2500 rpm). Funcţia de afişare a parametrului calibrării este activată cu selectorul pe vară sau iarnă - apăsaţi butonul CO (de pe panou) indiferent dacă există sau nu o cerere de căldură. Funcţia nu poate fi activată dacă este conectată o comandă la distanţă. Când această funcţie este activată, fiecare dintre parametrii calibrării apar (în ordinea indicată mai jos) timp de 2 secunde. Pictograma aferentă este indicată alături de fiecare parametru şi de valoarea rotaţiilor ventilatorului (multiplicate cu o sută) 1. Maxim 2. Minim 3. Maxim încălzire 4. Aprindere lentă 5. Maxim încălzire reglat REGLAREA VANEI DE GAZ - Alimentaţi electric centrala - Deschideţi robinetul de gaz - Aduceţi selectorul de funcţie pe (OFF/RESET) (display stins) - Deşurubaţi şurubul (E), scoateţi carcasa, rotiţi panoul de comandă înspre dvs. (fig. 20) 10

11 - Deşurubaţi şuruburile de fixare a capacului (F) pentru a avea acces la borna de conexiuni (fig. 22) - Apăsaţi o dată butonul CO (fig. 37). Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). - Aşteptaţi aprinderea arzătorului. Pe display este afişat ACO şi LED-ul galben clipeşte. Centrala funcţionează la puterea maximă de încălzire Funcţia analiză ardere rămâne activă 15 min; dacă se atinge temperatura de tur de 90 C, arzătorul se stinge. Arzătorul se aprinde din nou atunci când temperatura scade sub 78 C - Introduceţi sonda analizorului în orificiile existente după scoaterea şuruburilor din capac (fig. 35) - Apăsaţi a doua oară tasta analiză ardere pentru a ajunge la numărul de rotaţii corespunzător puterii maxime sanitare (tabelul 1); LED-ul galben continuă să clipească, iar LED-ul roşu se aprinde fix - Verificaţi valoarea CO2: (tabelul 3) dacă valoarea nu este conform celei indicate în tabel, acţionaţi asupra şurubului de reglare a maximului vanei de gaz - Apăsaţi a treia oară tasta analiză ardere pentru a ajunge la numărul de rotaţii corespunzător puterii minime (tabelul 2); LED-ul galben continuă să clipească, iar LED-ul verde se aprinde fix - Verificaţi valoarea CO2: tabelul 4) dacă valoarea nu este conform celei indicate în tabel, acţionaţi asupra şurubului de reglare a minimului vanei de gaz - Pentru a ieşi din funcţia analiză ardere, rotiţi butonul de comandă - Extrageţi analizorul de fum şi remontaţi capacul - Închideţi panoul de comandă şi puneţi la loc carcasa. Funcţia analiză ardere se dezactivează automat dacă placa generează o alarmă. În caz de anomalie pe parcursul fazei de analiză a arderii, executaţi operaţiunea de deblocare. RANGE RATED Centrala poate fi adaptată la necesităţile termice ale instalaţiei, mai precis, debitul maxim poate fi setat pentru funcţia de încălzire a centralei: - Opriţi alimentarea electrică a centralei - Rotiţi selectorul de temperatură a apei de încălzire la valoarea maximă - Ridicaţi şi rotiţi panoul de comandă înspre dumneavoastră - Scoateţi capacul eliberând cârligele de fixare. - Introduceţi jumperul JP1 (fig. 50) - Porniţi alimentarea electrică a centralei. Cele trei LED-uri de pe panoul de comandă clipesc alternativ şi un mesaj ADJ este afişat pe display timp de aproximativ 4 sec, după care valoarea maximă pentru căldură poate fi modificată cu ajutorul selectorului de temperatură de încălzire şi al butonului CO (fig. 37) pentru a seta şi confirma valoarea dorită. Display-ul afişează pictograma. Încheiaţi operaţiunea înlăturând jumperul JP1 pentru a salva valorile setate în memorie. Odată ce aţi setat puterea necesară (maxim încălzire), notaţi valoarea în manualul de instrucţiuni (consultaţi coperta de la sfârşitul manualului). Pentru verificări şi reglări ulterioare, consultaţi valoarea setată. Setarea nu porneşte centrala. Când butonul selector al valorii de referinţă pentru încălzire este rotit, display-ul afişează automat numărul de rotaţii pe minut care trebuie multiplicat cu o sută (de ex. 25 = rpm). tabel 1 NUMĂR MAXIM DE ROTAŢII VENTILATOR GAZ METAN (G20) GAZ LICHID (G31) încălzire - ACM rpm tabel 2 NUMĂR MINIM DE ROTAŢII VENTILATOR GAZ METAN (G20) GAZ LICHID (G31) rpm tabel 3 Max. CO 2 GAZ METAN (G20) GAZ LICHID (G31) tabel 4 Min. CO 2 GAZ METAN (G20) GAZ LICHID (G31) 9,0 10,0 % 9,5 10,0 % Centrala este livrată cu reglajele indicate în tabel. În funcţie de cerinţele instalaţiei sau a limitelor locale de emisii gaze arse, este, totuşi, posibil să modificaţi această valoare, făcând referire la graficele de mai jos. curbă HTG (Qnîncălzire) Rotaţii ventilator (rpm) Putere termică (kw) Emisii CO s.a. (p.p.m.) curbă COs.a. (Qnîncălzire) Putere termică (kw) 11

12 4.8 Conversia de la un tip de gaz la altul Modificarea aparatului în funcţie de tipul de gaz furnizat de la reţea este simplă şi se poate face şi cu cazanul instalat. Această operaţiune trebuie efectuată de către personalul autorizat. Centrala este proiectată să funcţioneze pe gaz metan (G20), conform celor indicate pe eticheta produsului. Există posibilitatea de transformare a centralei pe gaz propan, utilizând kit-ul specific. Pentru demontare, urmaţi instrucţiunile de mai jos: - decuplaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu curent şi închideţi robinetul de gaz - slăbiţi cele trei şuruburi de fixare de la capacul superior şi cele două şuruburi inferioare care fixează placa - scoateţi capacul şi placa - scoateţi trenul de gaz (A) - fig scoateţi duza (B) - fig din trenul de gaz şi înlocuiţi-o cu cea furnizată - reasamblaţi trenul de gaz - redaţi tensiune centralei şi deschideţi robinetul de gaz. Conversia trebuie efectuată doar de către personal autorizat. După modificarea aparatului, reglaţi-l din nou (respectând indicaţiile din secţiunea Reglaje ) şi aplicaţi noua etichetă de identificare conţinută în kit. 5 - ÎNTREŢINERE Pentru a garanta menţinerea îndelungată a caracteristicilor şi eficienţei produsului, şi pentru a respecta indicaţiile legislaţiei în vigoare, trebuie să supuneţi aparatul la verificări sistematice la intervale regulate. Pentru operaţiunile de întreţinere, ţineţi cont de instrucţiunile date în capitolul PRECAUŢII ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ. În cazul intervenţiilor de întreţinere a structurilor aşezate în apropierea tuburilor de fum şi/sau dispozitivelor de evacuare a fumului şi accesoriilor lor, opriţi centrala şi, după efectuarea operaţiunilor, solicitaţi personalului calificat să verifice eficienţa acestora. IMPORTANT: înainte de a întreprinde orice operaţiune de curăţare sau întreţinere a aparatului, acţionaţi întrerupătorul aparatului şi pe cel al instalaţiei pentru a întrerupe alimentarea electrică şi opriţi alimentarea cu gaz, acţionând robinetul de combustibil. Întreţinerea uzuală Presupune efectuarea următoarelor operaţiuni: - Eliminarea eventualelor oxidări de pe arzător; - Eliminarea eventualelor depuneri de pe schimbătoare; - Înlăturarea oricăror reziduuri de pe traseul de evacuare a condensului; - Verificarea şi curăţarea tuburilor de evacuare; - Verificarea aspectului centralei la exterior; - Verificarea pornirii, opririi şi funcţionării aparatului, atât în modul ACM cât şi în modul încălzire - Verificarea etanşeităţii racordurilor şi ţevilor de gaz şi de apă; - Verificarea consumului de gaz la putere maximă şi minimă - Verificarea poziţiei electrodului de aprindere/relevare flacără - Verificarea dispozitivului de siguranţă la lipsă gaz. Nu curăţaţi aparatul sau părţile sale cu substanţe uşor imflamabile (ex. benzină, alcool etc.). Nu curăţaţi panourile, părţile vopsite sau pe cele din plastic cu diluanţi pentru vopsea. Curăţarea carcasei trebuie efectuată doar cu apă şi săpun. Întreţinerea extraordinară Aceste sarcini restaurează funcţionarea aparatului în conformitate cu proiectul şi regulamentele - de ex. în urma reparaţiei unui defect accidental. Conform normelor, presupune: - Înlocuire - Reparaţie - Revizia componentelor. Aceste sarcini necesită mijloace, echipamente şi unelte speciale. - strângeţi şurubul de etanşare al analizatorului din orificiul prizei de analiză a gazelor de ardere -- deşurubaţi şurubul (E) de fixare a panoului de comandă (fig. 20) -- ridicaţi apoi rotiţi panoul înspre dvs -- deşurubaţi şuruburile de fixare a capacului (F) pentru a avea acces la borna de conexiuni (fig. 22) -- Apăsaţi o dată butonul CO (fig. 37) Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). -- Aşteptaţi aprinderea arzătorului. Pe display este afişat ACO şi LED-ul galben clipeşte. Centrala funcţionează la puterea maximă de încălzire. -- Verificaţi dacă valorile CO2 corespund celor indicate în tabel; dacă valoarea este diferită, treceţi la modificare, urmând procedura descrisă în capitolul Reglarea vanei de gaz. -- Efectuaţi controlul arderii. Ulterior: - scoateţi sondele analizatorului şi puneţi la loc capacele pe care le-aţi îndepărtat mai devreme -- închideţi panoul de comandă şi puneţi la loc carcasa. IMPORTANT Chiar şi în timpul fazei de analiză a arderii, funcţia care opreşte centrala atunci când temperatura apei atinge limita maximă (circa 90 C), rămâne activă. 5.2 Plăcuţa de identificare Qn Pn Qm Pm IP Pms T ŋ NOx Funcţie încălzire Putere termică nominală Putere termică utilă Putere termică redusă Putere termică utilă redusă Grad de Protecţie Presiune maximă încălzire Temperatură Randament Clasă Noxe Condensing Boiler N V ~ 50 Hz W Pms = bar T= 90 C **** Gas type: Qn = Gas category: C C Pn = Qm Pm Pn C În timpul fazei iniţiale de instalare sau în cazul întreţinerii extraordinare, vă sfătuim să evacuaţi aerul din circuitul de încălzire şi din centrală (vezi paragraful respectiv). 5.1 Verificarea parametrilor de ardere Pentru a efectua analiza arderii, executaţi următoarele operaţiuni: - slăbiţi cele trei şuruburi de fixare de la capacul superior şi cele două şuruburi inferioare care fixează placa - scoateţi capacul şi placa - introduceţi sondele analizorului în priza gazelor de ardere (A) şi priza de aer (E) din centrală după scoaterea şurubului B, a capacului C şi capacului D (fig. 35). Sonda de analiză a gazelor de ardere trebuie introdusă până la capăt, cât mai adânc posibil 12

13 MANUAL DE UTILIZARE 1a PRECAUŢII ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ Manualul de instrucţiuni constituie parte integrantă a produsului şi trebuie să însoţească centrala mereu, chiar şi în cazul transferului la un alt proprietar sau utilizator sau în cazul mutării pe o altă instalaţie În cazul pierderii sau deteriorării vă rugăm să solicitaţi un alt exemplar Centrului de Service. Instalarea centralei şi orice altă intervenţie sau operaţiune de întreţinere trebuie să fie efectuate de către personal autorizat şi în conformitate cu normele în vigoare. Pentru instalare, apelaţi la personalul specializat. Centrala trebuie să fie utilizată numai în scopul pentru care a fost concepută. Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere contractuală sau non-contractuală pentru daune provocate oamenilor, animalelor sau lucrurilor în urma unor erori de instalare, reglare, întreţinere sau a unei utilizări necorespunzătoare. Este interzisă, pe toată durata de viaţă a instalaţiei, modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare automată ale centralei de către producător sau furnizor. Acest aparat serveşte la producţia de apă caldă. Astfel, trebuie conectat la o instalaţie de încălzire şi/sau la o reţea de distribuţie a apei calde menajere potrivite capacităţii şi productivităţii lui. În cazul scurgerilor de apă, opriţi alimentarea hidraulică şi contactaţi imediat personalul calificat de la Centrul de Service Autorizat. În cazul unei absenţe prelungite, opriţi alimentarea cu gaz şi opriţi întrerupătorul general de alimentare electrică. În situaţia în care există riscul de îngheţ, goliţi centrala de apă. Verificaţi din când în când ca presiunea de lucru a instalaţiei hidraulice să nu coboare sub valoarea de 1 bar. În caz de defecţiune şi/sau funcţionare defectuoasă a aparatului, nu încercaţi nicio tentativă de reparaţie sau intervenţie directă. Operaţiunile de întreţinere a centralei trebuie efectuate cel puţin o dată pe an, programându-vă din timp la Centrul de Service Autorizat. Utilizarea centralei necesită respectarea cu stricteţe a câtorva reguli fundamentale de siguranţă: Nu utilizaţi aparatul în scopuri diferite de cel pentru care a fost realizată. Nu atingeţi centrala dacă sunteţi cu picioarele goale şi/sau cu părţi ale corpului ude. Nu astupaţi sub nicio formă cu material textil, hârtie sau altceva grilajul de absorbţie sau de disipare şi gura de aerisire a încăperii în care este instalat aparatul. Nu acţionaţi întrerupătoare, telefoane sau orice alt obiect care poate produce scântei dacă simţiţi miros de gaz sau fum. Aerisiţi încăperea, deschizând uşile şi ferestrele şi închideţi robinetul general de gaz. Nu aşezaţi obiecte pe sau în centrală. Înainte de a executa orice operaţiune de curăţare, deconectaţi centrala de la reţeaua electrică. Nu astupaţi sau reduceţi dimensiunile gurilor de aerisire ale încăperii în care este instalat aparatul. Nu lăsaţi recipiente şi substanţe inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul. În caz de defecţiune şi/sau funcţionare defectuoasă a aparatului, nu încercaţi nicio tentativă de reparaţie. Nu trageţi sau răsuciţi cablurile electrice.. Centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inapte neasistate. Este interzis să interveniţi asupra elementelor sigilate. Pentru o utilizare optimă, reţineţi că: - o curăţare externă periodică cu apă şi săpun, pe lângă îmbunătăţirea aspectului estetic, protejează învelişul centralei de coroziune, mărindu-i durata de viaţă; - în cazul în care centrala murală se instalează la interiorul unei unităţi de încastrare, trebuie să lăsaţi, în fiecare parte, un spaţiu de minim 5 cm, pentru ventilaţie şi efectuarea operaţiunile de întreţinere; - instalarea unui termostat de ambient favorizează un confort optim, o utilizare mai eficientă a căldurii şi un consum redus de energie; centrala poate fi conectată şi la un programator orar, pentru controlul pornirii şi opririi pe durata unei zile sau săptămâni. 2a PORNIREA APARATULUI De fiecare dată când alimentaţi electric centrala, pe display apare o serie de informaţii, printre care şi valoarea contorului sondei de fum (-C- XX) vezi paragraful anomalia A09); ulterior, porneşte ciclul automat de evacuare a aerului care durează în jur de 2 min. Pe parcursul acestei faze, cele trei leduri se aprind alternativ şi pe display este afişat simbolul (fig. 36). Pentru a porni centrala trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni: - alimentaţi electric centrala - deschideţi robinetul de gaz pentru a permite trecerea combustibilului - reglaţi termostatul de ambient la temperatura dorită (~20 C) - rotiţi selectorul de funcţie în poziţia dorită: Funcţia iarnă: rotind selectorul de funcţie (fig. 38) în zona divizată în segmente, centrala furnizează apă caldă pentru încălzire şi, dacă este conectată la un boiler extern, furnizează apă caldă pentru producţia ACM. În cazul unei cereri de căldură, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix. Display-ul digital indică temperatura apei de încălzire (fig. 40). În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix.. Display-ul digital indică temperatura de pe tur (fig. 41). Reglarea temperaturii apei de încălzire Pentru a regla temper. apei de încălzire, rotiţi butonul cu simbolul (fig.38) în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte temperatura şi în sens invers pentru a o micşora. În funcţie de tipul de sistem, poate fi preselectată cea mai potrivită gamă de temperaturi: - instalaţii standard C - instalaţii în pardoseală C. Reglarea temperaturii apei de încălzire cu o sondă externă conectată Când este instalată o sondă externă, temperatura de tur este selectată automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambiantă în funcţie de variaţiile temperaturii exterioare. Dacă doriţi să modificaţi valoarea temperaturii (crescând sau reducând automat valoarea calculată de placa electronică), utilizaţi selectorul de temperatură a apei de încălzire: rotiţi-l în sens orar pentru a creşte temperatura sau în sens antiorar pentru a o reduce. Posibilitatea de modificare între nivelurile de confort de la -5 la +5, afişate pe display-ul digital prin rotirea butonului. Funcţia vară activă doar când este conectat un boiler extern: rotind selectorul de funcţie pe simbolul funcţiei vară (fig. 43) se activează funcţia tradiţională doar apă caldă menajeră centrala furnizează apă la temperatura setată pe boilerul extern. În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix. Display-ul digital indică temperatura de pe tur (fig. 41). Reglarea temperaturii apei calde menajere CAZUL A doar încălzire cu boiler - reglarea nu se aplică CAZUL B doar încălzire + boiler extern cu termostat reglarea nu se aplică. CAZUL C doar încălzire + boiler extern cu sondă pentru a regla temperatura apei calde menajere din boiler, rotiţi selectorul cu simbolul în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte temperatura apei calde şi în sens invers pentru a o micşora. Pe panoul de comandă, LED-ul de culoare verde clipeşte cu o frecvenţă de 0,5 secunde aprins, 3,5 secunde stins. Centrala rămâne în stand-by până când, în urma unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde şi LED-ul devine verde fix indicând prezenţa flăcării. Centrala va funcţiona până când vor fi atinse temp. reglate sau până când va fi satisfăcută cererea de căldură, după care va trece din nou în standby. Dacă LED-ul roşu (fig. 44) de pe panoul de comandă se aprinde, înseamnă că centrala se află într-o stare de oprire temporară (consultaţi capitolul Semnalizări luminoase şi anomalii). Pe display-ul digital este afişat codul respectivei anomalii. Funcţia sistem automat de reglare a ambientului (s.a.r.a.) fig. 45 Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în sectorul evidenţiat prin simboluri cu caractere îngroşate, se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A. (frecvenţă 0,1 sec aprins - 0,1 sec stins, durată 0,5 sec): în baza temperaturii setate pe termostatul de ambient şi a timpului utilizat pentru a o atinge, centrala variază automat temperatura apei de încălzire, reducând timpul de funcţionare şi asigurând astfel un confort mai mare şi un consum redus de energie. Pe panoul de comandă LED-ul se aprinde verde intermitent, cu frecvenţă de 0,5 sec aprins - 3,5 sec stins. Funcţia de deblocare Pentru reluarea funcţionării, aduceţi selectorul de funcţie pe (fig. 42), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi readuceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită, verificând că LED-ul roşu s-a stins. În acest punct, centrala porneşte automat şi LED-ul îşi schimbă culoarea în verde. 13

14 N.B. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. 3a OPRIREA APARATULUI Oprirea temporară În cazul absenţelor temporare, poziţionaţi selectorul de funcţie (fig.42) pe (OFF). În acest mod, lăsând active alimentarea electrică şi alimentarea cu combustibil, centrala este protejată de sistemele: Anti-îngheţ: când temperatura apei din centrală scade sub 5, pompa de circulaţie se activează şi, dacă este necesar, şi arzătorul la putere minimă, pentru a readuce temperatura apei la valori de siguranţă (35 C). În timpul ciclului antiîngheţ, pe display apare (fig. 46). Anti-blocare pompă de circulaţie: un ciclu de funcţionare se activează la fiecare 24 ore de pauză. Anti-îngheţ ACM (doar când este conectat un boiler extern cu sondă): funcţia se activează atunci când temperatura măsurată de sonda boilerului extern scade sub 5 C. Atunci se generează o cerere de căldură, arzătorul se aprinde la putere minimă şi rămâne aprins până când temperatura ajunge la valoarea de 55 C. Pe parcursul ciclului anti-îngheţ, simbolul (fig. 46) apare pe display-ul digital. Oprirea pentru perioade lungi În cazul absenţelor de lungă durată, poziţionaţi selectorul de funcţie (fig. 42) pe (OFF). Poziţionaţi întrerupătorul principal al instalaţiei pe OFF. Închideţi robinetele de gaz şi de apă ale instalaţiilor termice şi sanitare. În acest caz, funcţia anti-îngheţ este dezactivată: goliţi instalaţiile dacă există riscul de îngheţ. 4A SEMNALIZĂRI LUMINOASE ŞI ANOMALII Panoul de comandă cuprinde trei LED-uri luminoase care indică starea de funcţionare a centralei: LED verde Intermitent Intermitent cu frecvenţă 0,5 secunde aprins - 3,5 secunde stins = centrala în stand-by, flacăra nu este prezentă. Intermitent cu frecvenţă 0,5 secunde aprins - 0,5 secunde stins = oprire temporară a aparatului ca urmare a următoarelor anomalii auto-resetabile: - presostat de apă (timp de aşteptare circa 10 min) - tranzitoriu, în aşteptarea pornirii. În această fază, centrala aşteaptă reluarea condiţiilor de funcţionare. Dacă, după trecerea timpului de aşteptare, centrala nu îşi reia funcţionarea normală, oprirea devine definitivă şi ledul se aprinde roşu. Intermitent rapid (cu frecvenţă 0,1 secunde aprins - 0,1 secunde stins, durată 0,5 secunde) = intrare/ieşire funcţie S.A.R.A. (fig. 45). Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în sectorul evidenţiat prin simboluri cu caractere îngroşate valori de temp. între 55 şi 65 C), se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A.: centrala variază temperatura de tur în funcţie de închiderea termostatului de ambient. La atingerea temperaturii setate cu selectorul de temperatură a apei de încălzire, începe o numărătoare de 20 minute. Dacă, pe parcursul acestei faze, termostatul de ambient continuă să ceară căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu 5 C. La atingerea noii valori setate, începe din nou o numărătoare de 20 minute. Dacă, pe parcursul acestei faze, termostatul de ambient continuă să ceară căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu alte 5 C. Această valoare nouă de temperatură este rezultatul temperaturii setate manual cu selectorul de temperatură a apei de încălzire şi a creşterii de +10 C a funcţiei S.A.R.A. (Sistem Automat de Reglare a Ambientului). După al doilea ciclu, valoarea temperaturii nu mai creşte (temperatură setată +10 C) şi ciclul descris mai sus se repetă până când este satisfăcută cererea termostatului de ambient. Verde fix flacăra este prezentă, centrala funcţionează normal. Pentru a restabili funcţionarea (deblocare alarme): Anomaliile A Poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi aduceţi-l în poziţia dorită. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 04 Pe lângă codul de anomalie, pe display este afişat şi simbolul. Verificaţi valoarea presiunii indicate de termomanometru: dacă e sub 0,3 bari, poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF) şi reglaţi robinetul de umplere până când presiunea ajunge la o valoare cuprinsă între 1 şi 1,5 bari. Ulterior, aduceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită. Centrala va efectua un ciclu de evacuare a aerului cu durată de circa 2 minute. În cazul în care căderile de presiune sunt frecvente, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 06 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 07 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 08 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 09 cu LED-ul roşu aprins fix Poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi aduceţi-l în poziţia dorită. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 09 cu LED-urile verde şi roşu intermitente Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A77 Anomalia este auto-resetabilă; dacă centrala nu îşi reia funcţionarea, contactaţi Centrul de Service Autorizat. LED galben intermitent Analiză ardere în desfăşurare. DESCRIERE COD DISPLAY LED ROŞU LED GALBEN LED VERDE Blocare flacără A01 PORNIT OPRIT OPRIT Intervenţie termostat limitator A02 clipeşte OPRIT OPRIT Anomalie ventilator A03 PORNIT OPRIT OPRIT Anomalie presostat de apă A04 PORNIT OPRIT PORNIT Anomalie sondă NTC apă caldă menajeră A06 clipeşte OPRIT clipeşte Anomalie la sonda NTC de tur a circuitului de încălzire sau la întrerupătorul diferenţial tur-retur A07 PORNIT OPRIT OPRIT Anomalie la sonda NTC de retur a circuitului de încălzire sau la întrerupătorul diferenţial retur-tur A08 PORNIT OPRIT OPRIT Intervenţia dispozitivului de siguranţă termică la sonda gazelor de ardere A09 PORNIT OPRIT OPRIT Curăţarea sondei NTC pentru gaze de ardere sau schimbătorului de căldură A09 clipeşte OPRIT clipeşte Intervenţia termostatului pentru temperatură joasă - alarmă generală A77 PORNIT OPRIT OPRIT Procedură analiză ardere în desfăşurare ACO OPRIT clipeşte OPRIT 14

15 DATE TEHNICE DESCRIERE RESIDENCE CONDENS 50 IS Încălzire Aport nominal de căldură în modul încălzire kw 47,00 kcal/h Putere termică utilă (80 /60 ) kw 45,78 kcal/h Putere termică nominală utilă (50 /30 ) kw 49,91 kcal/h Aport de căldură redus (G20/G31) kw 9,00/12,00 kcal/h 7.740/ Putere termică utilă redusă (80 /60 ) (G20/G31) kw 8,78/11,70 kcal/h 7.554/ Putere termică utilă redusă (50 /30 ) (G20/G31) kw 9,72/12,71 kcal/h 8.359/ Putere termică nominală Range Rated (Qn) kw 47,00 kcal/h Putere termică minimă Range Rated (Qn) (G20/G31) kw 9,00/12,00 kcal/h 7.740/ Randament util Pn max - Pn min (G20/G31) % 97,4-97,6 / 96,8-97,5 Randament util 30% (47 retur) (G20/G31) % 102,5 / 100,1 Randament de ardere la priza de analiză (G20/G31) % 97,0 Randament util Pn max - Pn min (50 /30 ) (G20/G31) % 106,2-108 / 103,2-105,9 Randament util 30% (30 retur) % 108 / 106,2 Medie randament Range Rated Pn (80 /60 ) % 97,6 Medie randament Range Rated Pn (50 /30 ) % 106,9 Putere electrică W 164 Categorie II2H3P Ţară de destinaţie RO Tensiune de alimentare V - Hz Grad de protecţie IP X5D Presiunea scade în momentul opririi W 69 Pierderi la coş cu arzătorul pornit % 3,00 Presiunea scade coşul cu ardere la minimum % 1,3 Cantitatea maximă de condens (50/30 C - CH4) l/min 5,2 Încălzire Presiunea de calibrare a supapei de siguranţă bari 3,5 Presiunea de lucru maximă din circuitul de încălzire bari 4 Presiune minimă pentru funcţionare standard bari < 0,5 Temperatură maximă C 90 Câmp de selecţie a temperaturii H 2 O de încălzire C 20-45/20-80 Pompă: capacitate maximă disponibilă pentru sistem mbari 500 la un debit de l/h Cantitatea de apă din circuitul de încălzire l 3,2 Presiune gaz Presiune nominală gaz metan (G 20) mbari 20 Presiune nominală gaz lichid G.P.L. (G 31) mbari 30 Conexiuni hidraulice Tur - retur încălzire Ø 1 Intrare gaz Ø 3/4 15

16 DESCRIERE RESIDENCE CONDENS 50 IS Dimensiuni centrală Înălţime mm 764 Lăţime mm 553 Adâncime carcasă mm 284 Greutate centrală kg 39 Debite (G20) Debit aer Nm 3/ h 58,533 Debit fum Nm 3 /h 63,248 Debit masic fum (max-min) gr/s 21,210-3,851 Prestaţii ventilator Sarcină reziduală tuburi concentrice 0,85m Pa 20 Sarcină reziduală tuburi separate 0,5m Pa 196 Sarcină reziduală centrală fără tuburi Pa 199 Tuburi evacuare fum concentrice Diametru mm Lungime maximă m 1,85 Pierderi în urma inserării unui cot de 45 /90 m 1,3/1,6 Orificiu de trecere prin perete (diametru) mm 105 Tuburi evacuare fum concentrice Diametru mm Lungime maximă m 4,85 Pierderi în urma inserării unui cot de 45 /90 m 1/1,5 Orificiu de trecere prin perete (diametru) mm 130 Tuburi evacuare fum separate Diametru mm 80 Lungime maximă m Pierderi în urma inserării unui cot de 45 /90 m 1/1,5 Instalaţie B23P B53P Diametru mm 80 Lungime maximă tub de evacuare m 30 Clasă NOxe clasa 5 Valori emisii la debit maxim şi minim cu gaz G20* Maxim CO s.a. mai mic de ppm 200 CO 2 % 9,0 NOx s.a. mai mic de ppm 30 Temperatură fum C 78 Minim CO s.a. mai mic de ppm 20 CO 2 % 9,5 NOx s.a. mai mic de ppm 25 Temperatură fum C 52 * Verificare efectuată cu tub concentric Ø lungime 0,85 m temperatură apă C Tabel multigaz DESCRIERE Gaz metan (G20) Propan (G31) Indice Wobbe inferior (la 15 C-1013 mbari) MJ/m 3 S 45,67 70,69 Presiune calorifică utilă MJ/m 3 S 34,02 88 Presiune nominală de alimentare mbari (mm W.C.) 20 (203,9) 30 (305,9) Presiune minimă de alimentare mbari (mm W.C.) 10 (102,0) Diafragmă (număr găuri) Număr 1 1 Diafragmă (diametru găuri) mm 9,2 5,7 Debit gaz maxim încălzire Sm 3 /h 4,97 kg/h 3,65 Debit gaz minim încălzire Sm 3 /h 0,95 kg/h 0,93 Număr de rotaţii ventilator pornire lentă rpm Număr maxim de rotaţii ventilator (încălzire) rpm Număr minim de rotaţii ventilator (încălzire) rpm

17 SL PRIROČNIK ZA MONTERJA 1 - OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI V našem podjetju proizvedeni kotli so izdelani s pozornostjo tudi do posameznih sestavnih delov, da s tem pred morebitnimi nezgodami zaščitimo tako uporabnika kot tudi instalaterja. Po vsakem posegu, opravljenem na izdelku, kvalificiranemu osebju svetujemo, da posebno pozornost posveti električnim povezavam, predvsem pa olupljenim delom vodnikov, ki v nobenem primeru ne smejo izstopati iz spojnih letev, da se tako prepreči vsak stik z golimi deli vodnikov. Ta priročnik z navodili je sestavni del izdelka: Prepričajte se, da je vedno priložen aparatu, tudi v primeru prodaje novemu lastniku ali uporabniku ali v primeru prenosa v drug sistem. V primeru poškodovanja ali izgube naročite nov izvod v področnem centru za tehnično podporo. Montažo kotla in vse ostale posege servisiranja in vzdrževanja mora opraviti usposobljeno osebje skladno z zahtevami veljavnih zakonov. Instalaterju svetujemo, da uporabnika pouči o delovanju naprave in o bistvenih varnostnih zahtevah. Za uporabo funkcije samodejne zaščite kotla pred zmrzovanjem (pti temperaturah pod -1 C) z delovanjem gorilnika, se mora naprava nahajati v stanju vklopa. To pomeni, da vsak razlog nedelovanja (na primer: odsotnost napajanja s plinom, električno energijo ali vklop neke zaščite) posledično to zaščito onemogoči. Ta kotel se mora nameniti za uporabo, za katero je bil namensko izdelan. Izključena je vsaka pogodbena in izven pogodbena odgovornost proizvajalca za škodo, povzročeno osebam, živalim ali stvarem zaradi napačne montaže, nastavitve, vzdrževanja in nepravilne uporabe. Po odstranitvi embalaže se prepričajte o brezhibnosti in celovitosti vsebine. V primeru neskladnosti se obrnite na prodajalca, pri katerem se je napravo kupilo. Izpust varnostnega ventila naprave mora biti priključen v ustrezen sistem za zbiranje in odvajanje. Proizvajalec naprave ni odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi posega varnostnega ventila. Embalažni material odstranite v ustrezne zbiralnike na posebnih zbirnih mestih. Odpadke se mora odstraniti brez nevarnosti za zdravje ljudi in brez uporabe postopkov in načinov, ki bi lahko povzročili škodo okolju. Med montažo je uporabnika potrebno obvestiti, da: - v primeru puščanja vode mora zapreti dovod vode in takoj ovestiti Center za tehnično podporo - občasno mora preveriti, da znaša delovni tlak v hidravličnem sistemu več kot 1 bar. V primeru potrebe vzpostavite tlak kot je navedeno v odstavku Polnjenje sistema - če se kotel ne bo uporabljalo daljše obdobje, vam svetujemo, da opravite naslednje postopke: - glavno stikalo naprave in glavno stikalo napeljave preklopite v položaj izklop - zaprite pipe goriva in vode sistema za ogrevanje in za pripravo sanitarne vode - izpraznite napeljavo ogrevanja, če je nevarno, da bo zamrznila. Glede varnosti jedobro vedeti, da: Uporabo kotla odsvetujemo otrokom in nesposobnim osebam brez pomoči Nevarno je vklopiti električne naprave, kot so električna stikala, gospodinjski aparati ipd., če v prostoru zaznate vonj po gorivu ali zgorevanju. V primeru uhajanja plina odprite vrata in okna, da se prostor prezrači, zaprite glavno plinsko pipo; nemudoma zahtevajte poseg usposobljenega osebja centra tehnične podpore Kotla se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi deli telesa, ali ko ste bosi Pred vsakim čiščenjem kotel izklopite iz električnega omrežja tako, da dvopolno stikalo napeljave in glavno stikalo na krmilni plošči preklopite v OFF Prepovedano je spreminjanje varnostnih in regulacijskih naprav brez pooblastila ali navodil proizvajalca V nekateri delih priročnika so uporabljeni simboli: POZOR = za dejanja, ki zahtevajo posebno previdnost in ustrezno pripravljenost PREPOVEDANO = za dejanja, ki se jih absolutno NE SME opraviti Električnih kablov, ki izhajajo iz naprave, ne vlecite, ne trgajte in ne zvijajte, tudi če je naprava izklopljena iz električnega omrežja Odprtin za zračenje prostora montaže ne zmanjšujte in ne zapirajte V prostoru z montirano napravo ne puščajte vsebnikov in vnetljivih snovi Dele embalaže ne puščajte na dosegu otrokom Prepovedano je zamašiti izpust za odvajanje kondenzata. 2 - OPIS Residence condens IS je stenski kondenzacijski kotel tipa C, ki s postavitvijo vrste mostičkov na elektronski plošči lahko deluje na različne načine (kot je to opisano v Konfiguraciji kotla ): PRIMER A samo ogrevanje brez povezanega zunanjega grelnika vode. Kotel ne pripravlja tople sanitarne vode. PRIMER B samo ogrevanje in s povezanim zunanjim grelnikom vode, ki ga upravlja termostat: v teh pogojih ob vsaki zahtevi po topli vodi, ki jo poda termostat zunanjega grelnika vode, kotel dobavi toplo vodo za pripravo tople sanitarne vode. PRIMER C samo ogrevanje in s povezanim zunanjim grelnikom vode (dodatni komplet po naročilu), ki ga upravlja tipalo temperature, za pripravo tople sanitarne vode. Pri povezavi grelnika vode, ki ni iz naše ponudbe, se prepričajte, da ima uporabljeno NTC tipalo naslednje lastnosti: 10 kohm pri 25 C, B 3435 ±1%. Odvisno od uporabljene vrste dimovoda, se kotel lahko razvrsti v naslednje kategorije B23P; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x. V konfiguraciji B23P (ko je montiran v notranjih prostorih), se napravo ne sme montirati v prostorih, ki so namenjeni za spalnico, kopalnico, prho ali kjer se nahajajo odprti kamini brez samostojnega dovajanja zraka. Prostor, v katerem je kotel montiran, mora biti ustrezno prezračevan. V konfiguraciji C se napravo lahko vgradi v vsako vrsto prostora in ni nobenih omejitev glede pogojev zračenja in velikosti prostora. Glavne tehnične lastnosti naprave so: - gorilnik s predmešanjem in majhnimi emisijami - mikroprocesorska kartica za krmiljenje vhodo, izhodov in upravljanje alarmov - neprekinjeno elektronsko moduliranje plamena med ogrevanjem - elektronski vžig z ionizacijskim nadzorom plamena - ventilator na enosmerni tok, ki ga s Hallovim učinkom krmili števec vrtljajev - vgrajen stabilizator tlaka plina - NTC tipalo za nadzor temperature vode na vstopu v primarni krog - NTC tipalo za nadzor temperature vode na izstopu iz primarnega kroga - Naprava za samodejno izločanje in izpust zraka - 3-smerni ventil z električnim aktiviranjem (kot pripomoček) - tlačno stikalo vode - instrument za prikaz tlaka ogrevalne vode - naprava proti blokiranju pretočne črpalke - do okolja zaprta zgorevalna komora - električni ventil za plin z dvojno zaporo, ki krmili delovanje gorilnika - zunanje tipalo toplotne regulacije (kot pripomoček) - samodejno diagnosticiranje in javljanje čistoče primarnega izmenjevalnika - pretočna črpalka - Range Rated, označuje, da je kotel opremljen z napravo za prilagajanje potrebam sistema po toploti, ki omogoča regulacijo zmogljivosti samega kotla glede na energetske potrebe stavbe. Varnostne naprave aparata so: - varnostni termostat vode, ki nadzira možnost pregrevanja aparata in zagotavlja popolno varnost celotne napeljave. Za ponovno vzpostavitev delovanja v primeru posega varnostnega termostata pritisnite gumb na desni strani, pod konzolo kotla. - tipalo dimnih plinov - aktivira se (s postavitvijo kotla v stanje varne ustavitve), če temperatura produktov zgorevanja preseže najvišjo delovno temperaturo dimovodnih cevi - varnostni ventil 3,5 bar - mikroprocesorski nadzor neprekinjenega delovanja tipal z javljanjem morebitnih nepravilnosti na zaslonu - sifon za izpust kondenzata s plovcem, ki preprečuje izhajanje dimnih plinov - senzor nivoja kondenzata, ki poseže z ustavitvijo delovanja kotla v primeru, da nivo kondenzata v notranjosti izmenjevalnika preseže dopustno mejo 17

18 - protizmrzovalna funkcija prvega nivoja (za temperaturo mesta montaže do -1 C) z NTC tipalom ogrevanja - protizmrzovalna funkcija drugega nivoja (za temperaturo mesta montaže do -15 C) s kompletom električnega grelnika, ki preprečuje zamrznitev kondenzatne vode v kotlu - diagnosticiranje prekinitve pretoka, ki se izvaja s primerjavo temperatur, izmerjenih s tipali na odvodnem in povratnem vodu - diferenčni tlačni ventil, ki omogoča vžig gorilnika le, če je v primarnem izmenjevalniku zagotovljen vsaj minimalen pretok vode - diagnosticiranje pomanjkanja vode s senzorjem tlaka - varnostni sistem za odvod dimnih plinov, vgrajen v samem principu delovanja ventila za plin - diagnosticiranje prekomerne temperature, tako na odvodu kot na povratnem vodu, z dvojnim tipalom (mejna temperatura 95 C) - krmiljenje ventilatorja z napravo za štetje števila vrtljajev s Hallovim učinkom: hitrost vrtenja ventilatorja se stalno nadzira. Kotel je prirejen za priklop naslednjih naprav: - zunanji tripotni ventil - dodatna pretočna črpalka - termostat prostora ali urni programator - zunanje tipalo za reguliranje toplote - daljinsko upravljanje - varnostni termostatza nizkotemperaturne veje - zunanji termostat ali tipalo grelnika vode 3 - MONTAŽA 3.1 Predpisi za montažo Montažo mora opraviti usposobljeno osebje in v skladu z lokalnimi predpisi. NAMESTITEV Kotel lahko deluje v temperaturnem območju od -15 C do +60 C. PROTIZMRZOVALNI SISTEM Kotel je serijsko opremljen s samodejnim protizmrzovalnim sistemom, ki se aktivira ko se temperatura vode v primarnem krogotoku zniža pod 6 C. Ta sistem je stalno aktiven in zagotavlja zaščito kotla vse do temperature na mestu vgradnje -1 C. Za delovanje tovrstne zaščite, ki temelji na delovanju gorilnika, morajo biti izpolnjeni pogoji za vklop kotla, kar pomeni, da vsak razlog za blokiranje (na primer: odsotnost plina, električne energije ali vklop neke zaščite) posledično to zaščito onemogoči. V primeru, da je potrebno na mestu montaže kotel zaščititi do temperature -15 C, se mora obvezno vgraditi poseben protizmrzovalni komplet, ki preprečuje zmrzovanje kondenzata v kotlu. Za izvedbo protizmrzovalne zaščite se mora napeljati električno napajanje. Iz tega sledi, da vsaka prekinitev elektrikčnega napajanja prekine tudi varovanje. Protizmrzovalna zaščita je dejavna tudi s kotlom v stanju pripravljenosti. V normalnih pogojih delovanja se kotel lahko samodejno ščiti pred zamrznitvijo. V primeru, da se napravo pusti za daljše obdobje brez napajanja v območjih, kjer lahko nastopijo okoliščine s temperaturo nižjo od 0 C in ogrevalni sistem nočete izprazniti, je za zaščito kotla pred zmrzovanjem predpisana uporaba protizmrzovalne tekočine dobre kakovosti v primarnem krogotoku. Natančno sledite navodilom proizvajalca, ne samo glede deleža protizmrzovalne tekočine za zaščito krogotokov naprave do želene minimalne temperature, ampak tudi glede trajnosti in odstranjevanja same tekočine. Svetujemo vam, da sanitarno velo izpraznite. Materiali, iz katerih so izdelani sestavni deli kotla, so odporni na protizmrzovalne tekočine na osnovi etilen glikola. MINIMALNE MERE Da bi bil mogoč dostop v notranjost kotla zaradi izvajanja običajnih vzdrževalnih postopkov, morate upoštevati minimalne razmike, ki so predvideni za montažo (slika 16a). Za pravilno namestitev naprave upoštevajte, da: - ne sme biti nameščena nad štedilnikom ali drugimi kuhalnimi aparati - v prostoru montaže kotla je prepovedano odlagati vnetljive snovi - na toploto občutljive stene (na primer lesene) morajo biti zavarovane z ustrezno izolacijo. POMEMBNO Svetujemo vam, da pred montažo opravite natančno čiščenje vseh cevovodov v sistemu, da odstranite morebitne ostanke, ki bi lahko ovirali pravilno delovanje naprave. Izpustni zbiralnik priklopite na ustrezen sistem odvajanja (podrobnosti glejte v poglavju 3.6). Cevovod sanitarne vode ne potrebuje varnostnega ventila, prepričati pa se morate, da tlak v vodovodu ne presega 6 bar. V primeru dvoma je primerna vgradnja reducirnega ventila. Pred vžigom se prepričajte, da je kotel pripravljen za delovanje s plinom, ki je na voljo. To lahko ugotovite z napisom na embalaži in na nalepki, ki navaja vrsto plina. Pomembno je poudariti, da v nekaterih primerih nastane v dimovodu nadtlak, zato morajo biti spoji med raznimi elementi nepredušno zatesnjeni. 3.2 Čiščenje sistema in lastnosti vode v ogrevalnem krogu V primeru nove montaže ali zamenjave kotla se mora opraviti preventivno čiščenje ogrevalnega sistema. PRIPOROČLJIVO JE, DA V SISTEM VGRADITE FILTER ZA ZBIRANJE IN LOČEVANJE NEČISTOČ, KI SO PRISOTNE V NAPELJAVI (čistilni fi lter) Za zagotovitev dobrega delovanja proizvoda morate po vsakem postopku čiščenja, dodajanja aditivov in/ali kemične obdelave vode (na primer vnosa protizmrzovalne tekočine, zaščitne obloge cevi, itd.) preveriti, da navedene vrednosti ustrezajo parametrom iz tabele. Parametri em Topla voda v krogotoku Polnitev vode PH vrednost Trdota F Videz - bister 3.3 Pritrditev kotla na steno in vodovodne povezave Pred samo montažo preverite, da je na voljo dovolj prostora za izdelavo napeljave, upoštevajte dimenzije kotla, sistema za odvod dimnih plinov in vodovodne napeljave. Kotel je standardno opremljen z nosilno ploščo za grelnik vode F (slika 16). Položaj in velikost hidravličnih priključkov je prikazan v podrobnostih. Poleg tega je za pomoč pri delu instalaterja standardni opremi priložena šablona iz lepenke. Montažo opravite z naslednjimi postopki: - nosilno ploščo kotla namestite na steno in s pomočjo vodne libele preverite, da je popolnoma vodoravno nameščena - označite 4 izvrtine za pritrditev nosilne plošče kotla - preverite, da so vse mere pravilne, nato v steni izvrtajte izvrtine, uporabite vrtalnik s svedrom prej navedenega premera - ploščo pritrdite na steno Za montažo pribora glejte priložena navodila. Priklopite hidravlične priključke in poskrbite za odvajanje varnostnega ter trismernega ventila (če je vgrajen). Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neizvedbe odvodov iz navedenih naprav. Priklopite hidravlične priključke. 3.4 Montaža zgornjega pokrova Zgornji pokrov namestite na kotel in ga pritrdite s priloženimi vijaki A (slika 17). Montažo pokrova se mora opraviti pred montažo sistema za zajem zraka in odvajanje dimnih plinov. Vsakokrat, ko je treba plašč demontirati, odvijte 3 pritrdilne vijake zgornjega pokrova. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala, ker pokrov ni montiran 3.5 Montaža zunanjega tipala (slika 19) Pravilno delovanje zunanjega tipala je bistvenega pomena za dobro delovanje nadzora ogrevanja. MONTAŽA IN PRIKLOP ZUNANJEGA TIPALA Tipalo se mora montirati na zunanjo steno stavbe, ki se bo ogrevala, toda z upoštevanjem naslednjih napotkov: montirano mora biti na steno, ki je najbolj izpostavljena vetru, stena mora biti obrnjena na SEVER ali SEVEROVZHOD in ne sme biti izpostavljena direktni sončni svetlobi; montirano mora biti na približno 2/3 višine stene; ne sme biti blizu vrat, oken, izstopov za zrak ali poleg dimnikov in drugih toplotnih virov. Električno povezavo tipala se izvede z dvožilnim kablom preseka med 0,5 in 1 mm 2, ki ni priložen v dobavi, največja dolžina kabla je lahko 30 metrov. Pri povezavi zunanjega tipala ni nujno upoštevati polariteto kabla. Kabel naj bo brez spojev; če se spajanju ni moč izogniti, naj bodo spoji lotani in ustrezno zaščitevi. Morebitni kanali povezovalnega kabla morajo biti ločeni od napetostnih kablov (230V a.c.) PRITRDITEV ZUNANJEGA TIPALA NA STENO Tipalo mora biti nameščeno na ravnem delu stene; če je stena iz vidne opeke ali nepravilne oblike, se mora predvideti čim bolj gladko stično območje. Odvijte zgornji plastični zaščitni pokrov tako, da ga obrnete v levo smer. Določite mesto pritrditve na steno in izvrtajte izvrtino za raztezni vložek velikosti 5x25. Vložek vstavite v steno. Izvlecite kartico iz ležošča. S priloženim vijakom škatlo pritrdite na steno. Priklopite streme in privijte vijak. Odvijte matico uvodnice kabla, vstavite povezovalni kabel tipala in ga priklopite na sponko. 18

19 O električni povezavi zunanjega tipala s kotlom glejte poglavje Električne povezave. Uvodnico kabla dobro privijte, da preprečite vstop vlažnega zraka skozi odprtino slednje. Kartico ponovno vstavite v ležišče. Privijte zgornji plastični zaščitni pokrov tako, da ga obrnete v desno smer. Uvodnico dobro zategnite. 3.6 Zbiranje kondenzata Izvedba sistema mora biti takšna, de je preprečeno zmrzovanje kondenzata, ki nastaja v kotlu (na primer s toplotno izolacijo). Priporočamo vam, da v spodnjem delu kotla (odprtina Ø 42) namestite zbirno posodo iz polipropilena (v prosti prodaji na tržišču), kot je prikazano na sliki 18. Namestite gibko cev za izpust kondenzata, dobavljeno s kotlom, povežite jo z zbiralnikom (ali drugo napravo za povezavo, z možnostjo kontrole), pri tem pazite, da ne naredite pregibov, kjer bi kondenzat zastajal in morebiti celo zmrznil. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neodvajanja kondenzata ali zamrznitve slednjega. Povezovalna linija odvajanja mora biti vedno zagotovljena in ustrezno zaščitena pred zmrzovanjem. Pred dajanjem aparata v obratovanje se prepričajte, da je odvajanje kondenzata pravilno zagotovljeno. 3.7 Priključek za plin Priključek za plin mora biti izveden v skladu z veljavnimi standardi za montažo in dimenzioniran tako, da zagotavlja ustrezen pretok plina do gorilnika. Pred izvedbo povezave preverite, da: - je vrsta plina tista, za katero je bila naprava pripravljena - so cevi dobro očiščene. Svetujemo vam, da v plinsko linijo vgradite filter ustrezne velikosti, v kolikor se v razdelilnem omrežju nahajajo trdni delci. Po opravljeni montaži preverite, da so spoji izvedeni nepredušno, kot je to predvideno z veljavnimi predpisi o montaži. 3.8 Električni priključek Za dostop do električnih povezav naredite naslednje postopke: Za dostop do spojne letve: - glavno stikalo sistema preklopite v položaj izklop - odvijte vijake (D) za pritrditev pokrova (slika 20) - spodnji del pokrova pomaknite naprej in nato navzgor, da ga ločite od ogrodja - odvijte pritrdilni vijak (E) krmilne plošče (slika 20) - nato nadzorno ploščo dvignite in zasukajte proti sebi - popustite pritdilni vijak okrova sponk električnih priključkov, nato okrov odstranite iz ležišča. V enem delu okrova se nahajajo visokonapetostni električni priključki (230V), v drugem delu pa nizkonapetostni (slika 23-24). Za izvedbo povezav glejte ustrezne električne sheme. Povezava z električnim omrežjem mora biti izvedena z vgrajeno ločilno napravo z razmikom med kontakti najmanj 3,5 mm (EN , kategorija III). Naprava deluje z izmeničnim tokom 230 V/50 Hz, ima električno moč 164 W (in je skladna s standardom EN ). Povezavo se mora obvezno izvesti z dobro ozemljitvijo, skladno z veljavnim standardom. Priporočljivo je tudi upoštevati vezavo faze in nevtralnega voda (L-N). Ozemljitveni vodnik mora biti nekaj centimetrov daljši od ostalih. Kotel lahko deluje s povezavo faza-ničelni vod ali faza-faza. Pri napajanju brez ozemljitvenega voda se mora uporabiti vmesni ločilni transformator z ozemljitvijo sekundarnega navitja. Prepovedana je uporaba cevi za plin in/ali vodo kot ozemljitev električnih aparatov. Nizkonapetostni varnostni vhod sobnega termostata (24 Vdc). Odgovornost instalaterja je, da zagotovi ustrezno ozemljitev aparata; proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne izvedbe ali neizvedbe slednje. Za priklop elektrike uporabite priložen napajalni kabel. V primeru menjave napajalnega kabla uporabite kabel tipa HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm 2, maksimalni zunanji premer je 7 mm. OPOZORILA: - O električni povezavi tlačnega stikala glejte I.S.P.E.S.L. varnostni termostat (če je vgrajen), glejte priloženo shemo. 3.9 Polnjenje ogrevalnega sistema Ko so vodovodne cevi priključene, lahko ogrevalni sistem napolnite s tekočino. Ta postopek se mora opraviti s hladnim sistemom in z izvedbo naslednjih postopkov: - odprite ventil za samodejno odzračevanje kotla (A) - slika 31 za dva ali tri vrtljaje; s tem omogočite stalno odzračevanje, čep pustite odprt - odprite odzračevalne ventile radiatorjev - odprite ventil za polnjenje (izven kotla) dokler tlak, prikazan na merilniku tlaka, ne doseže vrednosti med 1,5 in 2 bar. Polnjenje sistema se mora opraviti počasi, da se zračni mehurčki izločijo iz vode in se odstranijo skozi odzračevalne ventile kotla in ogrevalnega sistema. O popstopkih izločanja zraka glejte poseben odstavek. - pipo za polnjenje zaprite - Zaprite odzračevalne ventile radiatorjev, ko iz njih izteka samo voda. POZOR: kotel ni opremljen z ekspanzijsko posodo, zato morate v sistem obvezno instalirati zaprto ekspanzijsko posodo, da zagotovite pravilno delovanje aparata. Velikost raztezne posode mora biti primerna lastnostim ogrevalnega sistema, prostornina mora ustrezati zahtevam veljavnih predpisov. Če se tlak dvigne do vrednosti blizu 3,5 bar, je prisotna nevarnost posega varnostnega ventila. V takem primeru zahtevajte intervencijo profesionalno usposobljenega osebja. Praznjenje ogrevalnega sistema Pred pričetkom praznjenja odklopite električno napajanje s preklopom glavnega stikala sistema v položaj za izklop. - Zaprite ventile toplotnega sistema - Ročno popustite izpustni ventil sistema (B) - slika 32 - in nanj priklopite cev (dobavljena je s kotlom) ter vodo iztočite v zunanji vsebnik Izločanje zraka iz ogrevalnega kroga in iz kotla Svetujemo vam, da med prvo fazo montaže ali v primeru izrednega vzdrževanja po vrstnem redu opravite naslednje postopke: 1. S ključem CH11 odprite ročni ventil za izločanje zraka, ki se nahaja nad zračno komoro (slika 15). Na ventil morate priključiti cevko iz pribora kotla, da vodo lahko iztočite v zunanjo posodo. 2. Odprite pipo za polnjenje sistema, ki se nahaja na hidravličnem sklopu, počakajte dokler skozi ventil ne prične iztekati samo voda. 3. Vklopite električno napajanje kotla in in pustite plinsko pipo zaprto. 4. S prostorskim termostatom ali na nadzorni plošči za daljinsko upravljanje aktivirajte zahtevo po toploti, da se tripotni ventil postavi v položaj za ogrevanje. 5. Aktivirajte zahtevo po sanitarni vodi kot je opisano v nadaljevanju pretočni kotli: vodovodno pipo odprite za 30 vsako minuto, da se tripotni ventil postavi iz položaja ogrevanja v položaj za sanitarno vodo in nazaj in sicer približno desetkrat. (Na ta način se bo na kotlu sprožil alarm zaradi pomanjkanja plina, zato kotel ob vsakem alarmu resetirajte). kotli samo za ogrevanje priklopite zunanji bojler: nastavite termostat bojlera; 6. Nadaljujte z nizem vse dokler skozi ventil za izločanje zraka ne izteka samo voda in da je pretok zraka prenehal. Zaprite ročni ventil za izločanje zraka. 7. Preverite pravilnost tlaka v sistemu (idealen znaša 1 bar). 8. Zaprite pipo za polnjenje sistema. 9. Odprite plinsko pipo in kotel vklopite Pretočna črpalka Kotli so opremljeni s pretočno črpalko (ki je že hidravlično in električno povezana), stopnje njene dejanske zmogljivosti so prikazane v diagramu. Kotli so opremljeni s sistemom za preprečitev blokiranja, ki vsakih 24 ur mirovanja zažene cikel delovanja z regulatorjem delovanja v kateremkoli položaju. Sistem proti blokiranju pretočne črpalke je aktiven samo, če se kotel električno napaja. Črpalko je strogo prepovedano zagneti brez vode. Največji dopusten pretok vode <2200 l/h Kotel mora imeti zagotovljen pretok najmanj 800 l/h, da se prepreči poseg ventila diferenčnega tlaka. Za povezavo sistema priporočamo uporabo hidravličnega separatorja (dobavlja se kot pripomoček), ki ga povežete kot je prikazano v shemah (slika 8-9). VARNOSTNO TERMOSTAT VARNOSTNO TLAČNO STIKALO NOSILNA 19

20 7,00 6,50 6,00 Preostala tlačna višina (m.c.a.) Prevalenza residua (mc.a.) 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Pretok Portata (l/h) 3.12 Odvajanje proizvodov zgorevanja in dovod zraka Za odvod proizvodov zgorevanja glejte lokalne predpise. Odvajanje proizvodov zgorevanja je zagotovljeno s centrifugalnim ventilatorjem, vgrajenim na kotlu. Kotel se dobavlja brez kompleta za odvod dimnih plinov/dovod zraka, saj se za to lahko uporabi pribor za naprave z zaprto komoro in prisilnim vlekom, ki se bolje prilagajajo tipološkim lastnostim montaže. Za odvod dimnih plinov in dovod zgorevalnega zraka v kotel je neobhodno potrebno, da se uporabijo samo naše originalne cevi, specifične za kondenzacijske kotle in da se povezava izvede pravilno, tako kot je navedeno z navodili, dobavljenimi skupaj s priborom za dimne pline. Ta kotel je naprava C tipa (z zaprto komoro), zato mora biti varno povezan s cevjo za odvod dimnih plinov in cevjo za dovod zgorevalnega zraka; oba voda sta speljana na prosto in brez slednjih kotel ne more delovati. Tipi razpoložljivih zaključkov so lahko koaksialni ali dvojni. Kotel je tako oblikovan, da zbira in odvaja kondenzat dimnih plinov in/ ali meteorno vodo, ki bi se lahko pojavila v sistemu za odvod dimnih plinov. Za to ima nameščen poseben lasten izpustni čep, v kolikor med načrtovanjem in montažo zunanji izpustni čep ni bil predviden. POZOR: v primeru montaže morebitne črpalke za pretok kondenzata preverite tehnične podatke o zmogljivosti, ki jo podaja izdelovalec, da bo zagotovljeno pravilno delovanje slednje. PRISILNA ODPRTA MONTAŽA (TIP B23P-B53P) - slika 25 Odvod dimnih plinov ø 80 mm Da bi ta konfiguracija bila na voljo, semora uporabiti poseben del, dobavljen kot pribor. Pri montaži sledite navodilom, dobavljenim v kompletu. V tem primeru se zgorevalni zrak zajema v prostoru montaže kotla, ki mora biti primerna kotlovnica, opremljena s prezračevalnim sistemom. Neizolirani odvodi dimnih plinov so potencialni vir nevarnosti. Predvidite nagib odvoda dimnih plinov za 1% v smeri kotla. največja dolžina voda za odvajanje dimnih plinov ø 80 mm padec tlaka koleno 45 koleno m 1,0 m 1,5 m MONTAŽA Z ZAPRTO KOMORO (TIP C) Kotel mora biti povezan s koaksialnim ali dvojnim odvodom dimnih plinov in dovodom za zrak, ki morata oba biti speljana na prosto. Brez slednjih kotel ne sme delovati. Koaksialni vod (ø mm) - slika 26 Za priključitev koaksialnih vodov se mora uporabiti poseben adapter, ki se dobavi kot pribor. Koaksialni vodi so lahko usmerjeni v najprimernejšo smer glede na zahteve montaže, vendar se mora posvetiti posebno pozornost zunanji temperaturi in dolžini voda. Predvidite nagib odvoda dimnih plinov za 1% v smeri kotla. Neizolirani odvodi dimnih plinov so potencialni vir nevarnosti. Kotel samodejno prilagaja zračenje glede na tip montaže in dolžino cevovoda. Vod za zajem zgorevalnega zraka ne smete na noben način zamašiti ali zmanjšati. Pri montaži sledite navodilom, dobavljenim v kompletu. dolžina ravnega koaksialnega voda ø mm Horizontalna Vertikalna padec tlaka koleno 45 koleno 90 1,85 m 2,85 m 1,3 m 1,6 m Ravna dolžina pomeni brez kolen, izpustnih končnikov ali spojk. Koaksialni vod (ø mm) - slika 27 Za priključitev koaksialnih vodov se mora uporabiti poseben adapter, ki se dobavi kot pribor. Koaksialni vodi so lahko usmerjeni v najprimernejšo smer glede na zahteve montaže, vendar se mora posvetiti posebno pozornost zunanji temperaturi in dolžini voda. Predvidite nagib odvoda dimnih plinov za 1% v smeri kotla. Neizolirani odvodi dimnih plinov so potencialni vir nevarnosti. Kotel samodejno prilagaja zračenje glede na tip montaže in dolžino cevovoda. Vod za zajem zgorevalnega zraka ne smete na noben način zamašiti ali zmanjšati. Pri montaži sledite navodilom, dobavljenim v kompletu. dolžina ravnega koaksialnega voda ø mm padec tlaka koleno 45 koleno 90 4,85 m 1,0 m 1,5 m Dvojni vod (ø 80 mm) - slika Dvojni vodi se lahko usmerijo v za zahteve montaže najbolj ustrezno smer. Pri montaži sledite navodilom, dobavljenim v kompletu specifičnega pribora za kondenzacijske kotle. Predvidite nagib odvoda dimnih plinov za 1% v smeri kotla. Kotel samodejno prilagaja zračenje glede na tip montaže in dolžino cevovodov. Vodov na noben način ne zamašite ali jim zmanjšajte pretočnost. Uporaba vodov večje dolžine pomeni izgubo moči kotla. največja ravna dolžina dvojni vodi ø 80 mm padec tlaka koleno 45 koleno m 1,0 m 1,5 m Ravna dolžina pomeni brez kolen, izpustnih končnikov ali spojk. 20

Residence Condens 50 IS

Residence Condens 50 IS Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB - UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA GR -

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Producator: BIANCHI F.LLI srl - Italia Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Model : Articol 447 / B de la ½ la 2 Cod Romstal: 40180447, 40184471, 40184472, 40184473, 40184474,

Διαβάστε περισσότερα

FAST FI. Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 14 FI. Sumar:

FAST FI. Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 14 FI. Sumar: FAST 11-1 FI Boiler pe gaz cu coş de evacuare gaze arse Manual de instalare şi de utilizare Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 1 FI Fig. 1 13 1 2 Sumar: Pagina 1. Caracteristici dimensiuni...2 2. Condiţii

Διαβάστε περισσότερα

condensare, doar incalzire LUNA HT : 65 kw, condensare, doar incalzire LUNA HT : 85 kw,

condensare, doar incalzire LUNA HT : 65 kw, condensare, doar incalzire LUNA HT : 85 kw, LUNA HT 1.450 : 45 kw, condensare, doar incalzire LUNA HT 1.650 : 65 kw, condensare, doar incalzire LUNA HT 1.450 : 85 kw, condensare, doar incalzire LUNA HT 1.1000 : 100 kw, condensare, doar incalzire

Διαβάστε περισσότερα

Cod. Centrale murale cu condensare. BRAVA ONE HE ErP MANUAL DE UTILIZARE, INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE. Fonderie SIME S.p.A A - 04/ R0

Cod. Centrale murale cu condensare. BRAVA ONE HE ErP MANUAL DE UTILIZARE, INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE. Fonderie SIME S.p.A A - 04/ R0 Cod. Centrale murale cu condensare BRAVA ONE HE ErP MANUAL DE UTILIZARE, INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Fonderie SIME S.p.A. 6322948A - 04/2016 - R0 GAMĂ MODEL COD Brava One HE 25 ErP - (G20) 8114200 Brava

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE...

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... CUPRINS PENTRU INSTALATOR SOLO - DUETTO ROMANA 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 INSTALAREA... 49 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... 57 IMPORTANT Inainte de punerea in functiune

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE UTILIZARE BOILER. Serie STANDARD

MANUAL DE UTILIZARE BOILER. Serie STANDARD MANUAL DE UTILIZARE BOILER Serie STANDARD 30 200 Pag. 1 / 19 EV-EV/T EO-EO/T 30 50 80 100 Robustete si durabilitate fara compromis Noua linie de boilere ROYAL, cu acumulare si serpentina, pe energie electrica

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM,

BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM, BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM, model SE-2, cu serpentina, confectionat din otel ST37-2, dublu emailat, termoizolat cu anod de protectie la coroziune, Putere termica absorbita:

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

Centrale termice murale. Gama de centrale EKO, tip C32

Centrale termice murale. Gama de centrale EKO, tip C32 Pagina: 1 din 71 Producator KÖBER SRL Dumbrava Rosie, Centrale termice murale gama EKO, tip C32 Denumire comerciala TIP TIRAJ PUTERE EKO OPTIMUS C32SPV24MEFA FORTAT 24 kw EKO MT TF C32SPV24MEFB FORTAT

Διαβάστε περισσότερα

Senzori de temperatură de imersie

Senzori de temperatură de imersie 1 781 1781P01 Symaro Senzori de temperatură de imersie QAE21... Senzori pasivi pentru determinarea temperaturii apei în conducte sau vase. Utilizare Senzorii de temperatură de imersie QAE21 sunt destinaţi

Διαβάστε περισσότερα

Instructiuni de montare si exploatare cazan - centrala pe lemne si peleti Mareli de 35KW

Instructiuni de montare si exploatare cazan - centrala pe lemne si peleti Mareli de 35KW Instructiuni de montare si exploatare cazan - centrala pe lemne si peleti Mareli de 35KW ATENTIE! In interesul sigurantei Dumneavoastra trebuie sa luati la cunostinta cu atentie si in detaliu aceste instructiuni,

Διαβάστε περισσότερα

Manual operare statie umplere cu amestec glicol. Fig. 1 Fata controler cu asignarea tastelor

Manual operare statie umplere cu amestec glicol. Fig. 1 Fata controler cu asignarea tastelor S.C. AUTOMATIZARI UNIVERSALE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------- Str. Floare Rosie nr. 6 Sector 6, BUCURESTI Telefon: 0741 145 175 Manual operare statie umplere

Διαβάστε περισσότερα

. TEMPOIZATOUL LM.. GENEALITĂŢI ircuitul de temporizare LM este un circuit integrat utilizat în foarte multe aplicaţii. În fig... sunt prezentate schema internă şi capsulele integratului LM. ()V+ LM Masă

Διαβάστε περισσότερα

Instructiuni de montare si exploatare Centrala pe peleti Mareli - 24/30KW

Instructiuni de montare si exploatare Centrala pe peleti Mareli - 24/30KW Instructiuni de montare si exploatare Centrala pe peleti Mareli - 24/30KW Aceasta centrala este proiectata si confectionata in conformitate cu standardele BDS EN 14785-2006 Respectarea regulilor prezentelor

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

condens Manual de instalare THEMA CONDENS F 25 THEMA CONDENS F 30 THEMAFAST CONDENS F 35

condens Manual de instalare THEMA CONDENS F 25 THEMA CONDENS F 30 THEMAFAST CONDENS F 35 condens Manual de instalare THEMA CONDENS F 5 THEMA CONDENS F 30 THEMAFAST CONDENS F 35 CUPRINS INTDUCERE Ghid de instrucţiuni...3. Documentaţie produs...3. Documente asociate...3.3 Explicarea simbolurilor...3

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalare şi utilizare pentru boilere

Manual de instalare şi utilizare pentru boilere Manual de instalare şi utilizare pentru boilere Manual de instalare şi utilizare pentru boilere Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceast manual de instrucţiuni, înainte de a instala şi utiliza echipamentul!

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

Boilere electrice si termoelectrice

Boilere electrice si termoelectrice Boilere electrice si termoelectrice Boilere electrice si termoelectrice - clasificare Boilere electrice - Base Line vertical - Base Line Anticalc - Base Line orizontal - Premium Line - Compact Line Boilere

Διαβάστε περισσότερα

Boilere Ecologice VIGAS

Boilere Ecologice VIGAS Boilere Ecologice VIGAS MANUAL DE INSTALARE,MONTARE SI FOLOSIRE VIGAS si VIGAS cu AK 3000 Lambda Control Certificat de garantie VIMAR 2010 1 Cuprins Page Declaratie de conformitate... 3 1. Descriere tehnica...

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DIDACTIC. Principii generale de calcul si alegere

MANUAL DIDACTIC. Principii generale de calcul si alegere MANUAL DIDACTIC Principii generale de calcul si alegere 2 Manual didactic Instalaţii Solare INDICE 1 INTRODUCERE...0 2 NOŢIUNI DE TEORIE: LUMINA SOLARĂ ŞI ENERGIA...0 3 ABSORBŢIA (CAPTAREA) LUMINII SOLARE

Διαβάστε περισσότερα

RAY v.13 Caracteristica generală. Proprietăţi Parametri tehnici Schema funcţiei Funcţiile de protecţie ale cazanului

RAY v.13 Caracteristica generală. Proprietăţi Parametri tehnici Schema funcţiei Funcţiile de protecţie ale cazanului RAY v.13 Caracteristica generală Proprietăţi Parametri tehnici Schema funcţiei Funcţiile de protecţie ale cazanului Proprietăţi Modulare continuă a puterii Regulare ecvitermică (la conectarea senzorului

Διαβάστε περισσότερα

RADIATOR PANOU CU VENTIL

RADIATOR PANOU CU VENTIL Date tehnice 07 RADIATOR PANOU CU VENTIL Presiune e maximă de lucru 10 bar 10 bar max. Temperatură maximă de lucru 110 C max. Racorduri 4 racorduri laterale - filet interior G 1/2 şi 2 racorduri rduri

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ SPRING User s Manual Air Purifier with Ionizer Εγχειρίδιο Χρήστη Ιονιστής/Καθαριστής αέρα Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Instrucţiuni de instalare și întreţinere

Instrucţiuni de instalare și întreţinere Instrucţiuni de instalare și întreţinere Centrală în condensaţie cu gaz 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Pentru firma de specialitate Citiţi cu atenţie înainte de montaj și service! 6 720 800

Διαβάστε περισσότερα

CENTRALE TERMICE ŞI ACCESORII

CENTRALE TERMICE ŞI ACCESORII CENTRALE TERMICE ŞI ACCESORII CATALOG GENERAL 2014-2015 80 DE ANI DE CREŞTERE SUSŢINUTĂ PRIN INOVAŢIE De mulţi ani intrăm în casele a milioane de familii care aleg produsele Ariston pentru a-şi îmbunătăţi

Διαβάστε περισσότερα

Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service

Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service Cazane pentru încălzire centrală pe combustibil solid sau peleţi ATMOS D 14 P D 15 P D 20 P D 21 P D 30 P D 45 P Producător: ATMOS-CANKAR Jaroslav & Syn

Διαβάστε περισσότερα

Solid 6000W SFW 22-2 HFM SFW 30-2 HFM SFW 40-2 HFM SFW 50-2 HFM. Cazan utilizator de combustibil solid

Solid 6000W SFW 22-2 HFM SFW 30-2 HFM SFW 40-2 HFM SFW 50-2 HFM. Cazan utilizator de combustibil solid Cazan utilizator de combustibil solid Instrucţiuni de instalare şi întreţinere pentru specialist RO 000004645-00 SFW - HFM SFW 30- HFM SFW 40- HFM SFW 50- HFM Cuprins Cuprins Explicarea simbolurilor şi

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service

Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service Cazane pentru încălzire centrală pe combustibil solid (lemn) ATMOS Funcţionare ecologică bazată pe principiul gazeificării lemnului DC 15 E DC 18 S DC

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine-IPL n = /min IPL 100 IPL 80. Wilo-VeroLine-IPL n = /min IPL 50 IPL 80 IPL 65. Wilo-CronoLine-IL n = 960 1/min IL 200

Wilo-VeroLine-IPL n = /min IPL 100 IPL 80. Wilo-VeroLine-IPL n = /min IPL 50 IPL 80 IPL 65. Wilo-CronoLine-IL n = 960 1/min IL 200 Pompe inline cu un rotor, pompe inline cu două rotoare Gama de producţie Pompe standard Pompe inline cu un rotor, pompe inline cu două rotoare Gama de producție Sub rezerva modificărilor ulterioare 9/

Διαβάστε περισσότερα

Panou conventional de detectie

Panou conventional de detectie Panou conventional de detectie incendiu FPC-500-2 / FPC-500-4 / FPC-500-8 ro Ghid de instalare Panou conventional de Cuprins ro 3 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă 6 2 Prezentarea sistemului 8 2. Niveluri

Διαβάστε περισσότερα

Instrucţiuni de instalare şi întreţinere

Instrucţiuni de instalare şi întreţinere condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere LYNX condens.. LYNX condens 5 - (H-RO) LYNX condens 30 - (H-RO) LYNX condens 35 - (H-RO) RO Cuprins Cuprins Securitate... 4. Indicaţii de atenţionare referitoare

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare MIK0052_MIK0053 AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE

Manual de utilizare MIK0052_MIK0053 AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE SERIA P AMPLIFICATOARE STEREO Inainte de conectare si punerea in functiune a acestui produs cititi cu atentie instructiunile. INTRETINEREA PRODUSULUI DUMNEAVOASTRA

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare multimetru UT50D

Manual de utilizare multimetru UT50D Cuprins pag. Introducere...3 Inspectia continutului...3 Informatii de siguranta...3 Reguli de siguranta...3 Simboluri electrice internationale...4 Structura multimetrului...4 Pornire...5 Simboluri afisaj...5

Διαβάστε περισσότερα

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN 4. TRANZISTORUL BIPOLAR 4.1. GENERALITĂŢI PRIVIND TRANZISTORUL BIPOLAR STRUCTURA ŞI SIMBOLUL TRANZISTORULUI BIPOLAR ÎNCAPSULAREA ŞI IDENTIFICAREA TERMINALELOR FAMILII UZUALE DE TRANZISTOARE BIPOLARE FUNCŢIONAREA

Διαβάστε περισσότερα

S75398KG38. Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации. Frigider cu congelator Холодильникморозильник

S75398KG38. Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации. Frigider cu congelator Холодильникморозильник S75398KG38 Οδηγίες Χρήσης Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации Ψυγειοκαταψύκτης Frigider cu congelator Холодильникморозильник 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN Montajul Experimental În laborator este realizat un amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune cu emitorul comun (E.C.) cu o singură

Διαβάστε περισσότερα

Instrucţiuni de utilizare - RO CUPRINS

Instrucţiuni de utilizare - RO CUPRINS Instrucţiuni de utilizare - CUPRINS Cuprins p. 01 Introducere p. 02 1. Destinaţie p. 03 2. Descrierea tehnică p. 03 Aspectul panoului de comandă p. 04 Avantajele cazanului p. 04 3. Date tehnice p. 05 Legendă

Διαβάστε περισσότερα

CENTRALA TERMICA ELECTRICA PENTRU INCALZIRE

CENTRALA TERMICA ELECTRICA PENTRU INCALZIRE CENTRALA TERMICA ELECTRICA PENTRU INCALZIRE EKCO.L1...z EKCO.L1...p EKCO.L1N...z EKCO.L1N...p Produsul uzat nu poate fi aruncat împreună cu deşeurile comunale. Aparatul demontat trebuie livrat la punctul

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare multimetru UT58D CUPRINS

Manual de utilizare multimetru UT58D CUPRINS CUPRINS pag. INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE... 4 STRUCTURA MULTIMETRULUI... 4 COMUTATORUL ROTATIV...

Διαβάστε περισσότερα

Maşina sincronă. Probleme

Maşina sincronă. Probleme Probleme de generator sincron 1) Un generator sincron trifazat pentru alimentare de rezervă, antrenat de un motor diesel, are p = 3 perechi de poli, tensiunea nominală (de linie) U n = 380V, puterea nominala

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3

CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 CUPRINS TITLU pag. INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE... 4 STRUCTURA MULTIMETRULUI... 4 SIMBOLURI

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare UT58A/UT58B/UT58C CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA...

Manual de utilizare UT58A/UT58B/UT58C CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... CUPRINS Titlu pag. INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE... 4 STRUCTURA MULTIMETRULUI... 4 COMUTATORUL

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Model : RISE 8Lt Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Desiccant Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme de încălzire și energie. pellet biomasă lemn energie solară gaz motorină CATALOG GENERAL. group of companies

Sisteme de încălzire și energie. pellet biomasă lemn energie solară gaz motorină CATALOG GENERAL. group of companies Sisteme de încălzire și energie pellet biomasă lemn energie solară gaz motorină CATALOG GENERAL 2015-2016 group of companies PROFILUL COMPANIEI group of companies Profilul companiei THERMOSTAHL este un

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME DE ELECTRICITATE

PROBLEME DE ELECTRICITATE PROBLEME DE ELECTRICITATE 1. Două becuri B 1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V, iar un al treilea bec B 3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 200 V. Puterile

Διαβάστε περισσότερα

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare..

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare.. I. Modelarea funcţionării diodei semiconductoare prin modele liniare pe porţiuni În modelul liniar al diodei semiconductoare, se ţine cont de comportamentul acesteia atât în regiunea de conducţie inversă,

Διαβάστε περισσότερα

FI-NS INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ, EXPLOATARE ŞI INTREŢINERE

FI-NS INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ, EXPLOATARE ŞI INTREŢINERE TERMOFARC FI-NS INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ, EXPLOATARE ŞI INTREŢINERE CARTEA TEHNICĂ A CAZANULUI ATENŢIE! RESPECTAŢI CU STRICTEŢE! Pentru protejarea împotriva condesului acid, şi evitarea formări gudroanelor

Διαβάστε περισσότερα

L13. Studiul sistemelor de reglare a nivelului

L13. Studiul sistemelor de reglare a nivelului L13. Studiul sistemelor de reglare a nivelului 1. Obiectul lucrării constă în studiul construcţiei şi funcţionării unor sisteme de reglare automată a nivelului lichidelor în instalaţii tehnologice (S.R.A-N).

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ENF4451AOX ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ENF4451AOX ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК ENF4451AOX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ ES FRIGORÍFICO- MANUAL DE 60 CONGELADOR

Διαβάστε περισσότερα

Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service

Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service Instrucţiuni de utilizare - RO Instrucţiuni de utilizare, intreţinere şi service Cazane pentru încălzire centrală pe combustibil solid (lemn) ATMOS Funcţionare ecologică bazată pe principiul gazeificării

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο. Μοντέλα:

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο. Μοντέλα: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Μοντέλα: V4MVI-09WFR/V4MVO-09 V4MVI-WFR/V4MVO- V4MVI-8WFR/V4MVO-8 V4MVI-4WFR/V4MVO-4 Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller User s Manual Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu 1. Ce se întămplă cu numărul de electroni transportaţi pe secundă prin secţiunea unui conductor de cupru, legat la o sursă cu rezistenta internă neglijabilă dacă: a. dublăm tensiunea la capetele lui? b.

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 5. Sursa de tensiune continuă cu diode

Lucrarea 5. Sursa de tensiune continuă cu diode Cuprins I. Noţiuni teoretice: sursa de tensiune continuă, redresoare de tensiune, stabilizatoare de tensiune II. Modul de lucru: Realizarea practică a unui redresor de tensiune monoalternanţă. Realizarea

Διαβάστε περισσότερα

Arzator de combustibil lichid tip M

Arzator de combustibil lichid tip M Instructiuni de instalare, folosire si mentenanta RO Arzator de combustibil lichid tip M Functionare in 2 trepte COD MODEL TIP 3473232 RL 28 652 T1 3473233 RL 28 652 T1 3474132 RL 38 653 T1 3474133 RL

Διαβάστε περισσότερα

Termostat pentru acvarii

Termostat pentru acvarii Termostat pentru acvarii Pentru pastrarea in interiorul acvariilor a unei temperaturi de +26±1 C se poate realiza o schema electronica simpla, sigura in functionare si in acelasi timp ieftina. Alimentata

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Τηλεχειριστήριο

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ MODELS : L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Τ Η Μ Α Τ Α User s Manual Remote Controller Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

EXAMEN DE FIZICĂ 2012 [1h] FIMM

EXAMEN DE FIZICĂ 2012 [1h] FIMM Alocare în medie 4 minute/subiect. Punctaj: 1/4 judecata, 1/4 formula finală, 1/4 rezultatul numeric, 1/4 aspectul. EXAMEN DE FIZICĂ 2012 [1h] IM 1. Un automobil cu dimensiunile H=1.5m, l=2m, L=4m, puterea

Διαβάστε περισσότερα

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Subiectul I Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.

Διαβάστε περισσότερα

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2 TABILIZATOAE DE TENINE ELECTONICĂ Lucrarea nr. 5 TABILIZATOAE DE TENINE 1. copurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare

Διαβάστε περισσότερα

Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene

Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene Normă tehnică Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene Cod ANRE : 51.1.017.0.00.03/04/09 1 CUPRINS Pg. CAPITOLUL I - Scop...3 CAPITOLUL

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMATICA CONVERSIEI ENERGIEI UTILIZAND CELULE DE COMBUSTIBIL CU HIDROGEN- REZULTATE PRELIMINARE

PROBLEMATICA CONVERSIEI ENERGIEI UTILIZAND CELULE DE COMBUSTIBIL CU HIDROGEN- REZULTATE PRELIMINARE ICPE-CA Bucuresti 19 Mai2004 PROBLEMATICA CONVERSIEI ENERGIEI UTILIZAND CELULE DE COMBUSTIBIL CU HIDROGEN- REZULTATE PRELIMINARE ICSI-Rm. Valcea IMPORTANTA DOMENIULUI Hidrogenul poate fi produs utilizand

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Μοντέλα: AR1MVI32-09WiFiR/AR1MVO32-09 AR1MVI32-12WiFiR/AR1MVO32-12 AR1MVI32-18WiFiR/AR1MVO32-18 AR1MVI32-24WiFiR/AR1MVO32-24 Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller User s Manual Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

STABILIZATOARE DE TENSIUNE REALIZATE CU CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE

STABILIZATOARE DE TENSIUNE REALIZATE CU CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE Cuprins CAPITOLL 8 STABILIZATOARE DE TENSINE REALIZATE C CIRCITE INTEGRATE ANALOGICE...220 8.1 Introducere...220 8.2 Stabilizatoare de tensiune realizate cu amplificatoare operaţionale...221 8.3 Stabilizatoare

Διαβάστε περισσότερα

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

Διαβάστε περισσότερα

CALYPSO. Robinete termostatice Robinet termostatic fără presetare

CALYPSO. Robinete termostatice Robinet termostatic fără presetare CALYPSO Robinete termostatice Robinet termostatic fără presetare IMI HEIMEIER / Capete termostat şi robinete de radiator / CALYPSO CALYPSO Robinetele termostatice Calypso se folosesc în instalaţii de încălzire

Διαβάστε περισσότερα

Maşina de spălat rufe XWSA W EU.L

Maşina de spălat rufe XWSA W EU.L Maşina de spălat rufe XWSA 61253 W EU.L SUMAR Instalare Dezambalare şi nivelare Conectarea la reţeaua de apă şi la reţeaua de energie electrică Primul ciclu de spălare Date tehnice Întreţinere şi îngrijire

Διαβάστε περισσότερα

NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR. Partea a IV-a Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu

NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR. Partea a IV-a Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR Partea a IV-a Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu CUPRINS CAPITOLUL 1 - OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE...2 CAPITOLUL 2 -

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL UTILIZARE SENZOR DE GAZ GD FARA FIR

MANUAL UTILIZARE SENZOR DE GAZ GD FARA FIR MANUAL UTILIZARE SENZOR DE GAZ GD FARA FIR 1 1. Descriere Alarma de gaz GD este un model de montat pe perete in casa, potrivit sa detecteze concentratia de combustibili si gaze toxice sau vapori folosind

Διαβάστε περισσότερα

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: (

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: ( Exemple e probleme rezolvate pentru curs 0 DEEA Recapitulare formule e calcul puteri ale numărului 0 n m n+ m 0 = 0 n n m =0 m 0 0 n m n m ( ) n = 0 =0 0 0 n Problema. Să se calculeze: a. 0 9 0 b. ( 0

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009

Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009 Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009 conţinut radiatoare-panou modelele şi urile radiatoarelor... 6 radiatoare decorative modelele şi urile radiatoarelor... 88 Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 6 DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE REZISTENȚĂ HIDRAULICĂ LINIARĂ. 6.1 Considerații teoretice

Lucrarea 6 DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE REZISTENȚĂ HIDRAULICĂ LINIARĂ. 6.1 Considerații teoretice 4 Lucrarea 6 DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE REZISTENȚĂ HIDRAULICĂ LINIARĂ 6.1 Considerații teoretice O instalaţie care asigură transportul şi distribuţia fluidelor (lichide, gaze) între o sursă şi un consumator

Διαβάστε περισσότερα

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Obiectivele lucrarii analiza spectrului in vizibil emis de atomii de hidrogen si determinarea lungimii de unda a liniilor serie Balmer; determinarea constantei

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS45A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

ÎNCALZITOARE DE APĂ CATALOG GENERAL 2013

ÎNCALZITOARE DE APĂ CATALOG GENERAL 2013 ÎNCALZITOARE DE APĂ CATALOG GENERAL 2013 80 de ani de creştere susţinută prin inovaţie De peste 50 de ani, prioritatea companiei Ariston este de a le asigura clienţilor un nivel maxim de confort în locuinţă.

Διαβάστε περισσότερα

URZ LED TV 24 URZ LED TV 32

URZ LED TV 24 URZ LED TV 32 URZ4024 - LED TV 24 URZ4032 - LED TV 32 Bedienungsanleitung User's manual Instrukcja obsługi Manual de utilizare DE EN PL ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTCUTARE, NU DESCHIDETI CAPACUL (SAU PARTEA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMF 7025

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMF 7025 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 RO Română,13 TR Türkçe,25 Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

P = {(Uadc / sqr(2)) * Rap]^2}/50 [W]

P = {(Uadc / sqr(2)) * Rap]^2}/50 [W] Aceasta versiune de SWR metru este una de sine-statatoare si este destinata celor care doresc sa-si construiasca un aparat separat de masurare a SWR-ului si a puterii de radiofrecventa. Acest model de

Διαβάστε περισσότερα

Sistem player audio multifuncţional

Sistem player audio multifuncţional Sistem player audio multifuncţional Instrucţiuni de utilizare Introducere Ascultarea unui CD Ascultarea de radio Ascultarea unui fişier de pe un dispozitiv USB Ascultarea de muzică de pe iphone/ipad/ipod

Διαβάστε περισσότερα

Arzator de gaz cu aer insuflat

Arzator de gaz cu aer insuflat Instructiuni de instalare, folosire si mentenanta RO Arzator de gaz cu aer insuflat Functionare in 2 trepte progresiv sau modulant CE COD MODEL TIP 3781012 RS 28/M 824 T1 3781013 RS 28/M 824 T1 3781412

Διαβάστε περισσότερα

RADIATOR PANOU COMPACT / PANOU CU VENTIL TERMOSTATIC

RADIATOR PANOU COMPACT / PANOU CU VENTIL TERMOSTATIC 14 RADIATOR PANOU COMPACT / PANOU CU VENTIL TERMOSTATIC Conţinut de apă [l/m] Înălţime constructivă 300 400 500 600 900 Tip 10 2,0 2,6 3,3 3,7 5,1 11 K / 11 KV 2,0 2,6 3,3 3,7 5,1 21 K-S / 21 KV-S 3,9

Διαβάστε περισσότερα

TL-WR841N / TL-WR841ND. 300Mbps Router Wireless N REV7.0.0

TL-WR841N / TL-WR841ND. 300Mbps Router Wireless N REV7.0.0 300Mbps *Versiunea actualizată a ghidului de utilizare în limba română poate fi descărcată accesând pagina de download a produsului TL-WR841N 1910011511 REV7.0.0 COPYRIGHT & TRADEMARKS Specificațiile pot

Διαβάστε περισσότερα

9.INSTALAŢII DE VENTILAŢIE ŞI CLIMATIZARE. 9.1 Generalităţi

9.INSTALAŢII DE VENTILAŢIE ŞI CLIMATIZARE. 9.1 Generalităţi Termotehnică 105 9.INSTALAŢII DE VENTILAŢIE ŞI CLIMATIZARE 9.1 Generalităţi Aerul este un amestec gazos constituit din 78.1% azot, 21% oigen şi 0.9% alte gaze, cum ar fi argonul, dioidul de carbon etc.

Διαβάστε περισσότερα

CABLURI FLEXIBILE 113

CABLURI FLEXIBILE 113 UR X 113 YY YYU YYUp abluri flexibile cu de PV, pentru utilizare normalã abluri flexibile cu de PV, pentru utilizare uºoarã 1 onductor flexibil de clasa 5, conform SR 60228 2 zolaţie de PV 3 anta de PV

Διαβάστε περισσότερα

IAN Bluetooth HANDS-FREE KIT SBTF 10 C3. Bluetooth HANDSFREE Instrucţiuni de utilizare. Bluetooth HANDS-FREE KIT

IAN Bluetooth HANDS-FREE KIT SBTF 10 C3. Bluetooth HANDSFREE Instrucţiuni de utilizare. Bluetooth HANDS-FREE KIT Bluetooth HANDS-FREE KIT Bluetooth HANDS-FREE KIT Operating instructions Bluetooth HANDSFREE Instrucţiuni de utilizare ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙ- ΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- Bluetooth Οδηүίες χρήσης Bluetooth -FREISPRECH- EINRICHTUNG

Διαβάστε περισσότερα

Inițiere în simularea circuitelor electronice pasive

Inițiere în simularea circuitelor electronice pasive Inițiere în simularea circuitelor electronice pasive 1. Scopul lucrării: Iniţierea studenţilor cu proiectarea asistată de calculator (CAD) a unei scheme electrice în vederea simulării funcţionării acesteia;

Διαβάστε περισσότερα

Magtech Voltage Booster Ridicator Stabilizator Magnetic de Tensiune pentru Linii Electrice de J oasa Tensiune

Magtech Voltage Booster Ridicator Stabilizator Magnetic de Tensiune pentru Linii Electrice de J oasa Tensiune Model overview MVB 05.09.11 ENG.doc Magtech Voltage Booster Ridicator Stabilizator Magnetic de Tensiune pentru Linii Electrice de J oasa Tensiune Dinamic - ridica si stabilizeaza modificarile frecvente

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalare, utilizare şi service

Manual de instalare, utilizare şi service Traducere din limba engleză Soluţii pentru automatizări şi procese industriale Manual de instalare, utilizare şi service RO ATEX INCLUS MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI SERVICE 1.0 - INFORMAŢII GENERALE

Διαβάστε περισσότερα

HC-V700 HC-V707 HC-V707M

HC-V700 HC-V707 HC-V707M Instrucţiuni de operare de bază Cameră video de înaltă definiţie Model Nr. HC-V700 HC-V707 HC-V707M Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime. Mai multe instrucţiuni privind

Διαβάστε περισσότερα