Residence Condens 50 IS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Residence Condens 50 IS"

Transcript

1 Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE ŞI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

2 RO Residence Condens 50 IS este în conformitate cu cerinţele esenţiale ale următoarelor Directive: - Directiva de Gaz 2009/142/CE - Directiva de Randament 92/42/CEE - Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE - Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/CE - Regulamentul 677 referitor la boilerele cu condensare astfel, poartă marca CE CL6033 RANGE RATED Centrala poate fi adaptată cererilor de căldură ale instalaţiei; este posibil, de altfel, să setaţi puterea maximă de pe turul centralei pentru funcţionarea în modul încălzire. Pentru operaţiunile de reglare, faceţi referire la capitolul Reglaje. Odată ce aţi setat puterea necesară (maxim încălzire), indicaţi valoarea pe coperta de la sfârşitul manualului, pentru o consultare ulterioară. SL Kotel Residence Condens 50 IS je skladen z bistvenimi zahtevami naslednjih direktiv: - Direktiva o napravah na plinsko gorivo 2009/142/ES - Direktiva o izkoristkih 92/42/EGS - Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES - Direktiva o nizkonapetostni opremi 2006/95/ES - Uredba o kondenzacijskih kotlih 677 zato je nosilec CE oznake CL6033 RANGE RATED Ta kotel se prilagaja potrebam sistema po toploti, največjo ogrevalno zmogljivost samega kotla je namreč mogoče nastavljati gllede na potrebe ogrevanja. O umerjanju kotla glejte poglavje Nastavitve. Ko želeno moč nastavite (največja moč ogrevanja), to vrednost vpišite v tabelo, ki se nahaja na zadnji strani naslovnice. Pri nadaljnjih kontrolah in nastavljanjih vzemite to nastavljeno vrednost kot osnovo. HR Kotao Residence Condens 50 IS u skladu je s temeljnim zahtjevima iz slijedećih Direktiva: - Direktiva za plin 2009/142/CE - Direktiva o učincima 92/42/CEE - Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/CE - Direktiva o niskom naponu 2006/95/CE - Norme za kondenzacijske kotlove 677 stoga nosi oznaku CE CL6033 RANGE RATED Ovaj kotao može se prilagoditi termičkim potrebama instalacije, odnosno moguće je podešavanje maksimalnog protoka za grijanje samog kotla. Informacije o baždarenju potražite u poglavlju Podešavanja. Nakon što podesite željenu snagu (najjače grijanje), napišite vrijednost na isporučenu naljepnicu. Prilikom idućih kontrola i podešavanja pogledajte podešenu vrijednost. SRB Kotao Residence Condens 50 IS je usaglašen sa osnovnim zahtevima sledećih direktiva: - Direktivom za plinske uređaje 2009/142/EC - Direktivom o efikasnosti 92/42/EEC - Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC - Direktivom za niskonaponske uređaje 2006/95/EC - Norme za kondenzacione kotlove 677 zbog čega je nosilac CE oznake CL6033 RANGE RATED Ovaj kotao se može prilagoditi toplotnim potrebama sistema, naime, moguće je podesiti maksimalan kapacitet rada grejanja samog kotla. Pogledajte poglavlje Podešavanja u vezi kalibrisanja. Kada podesite željeni kapacitet (maksimalno grejanje) unesite vrednost u tabelu koja se nalazi na poslednjoj strani. Za naknadne provere i podešavanja pozvati se na podešenu vrednost. GR Οι λέβητες Residence Condens 50 IS είναι σύμφωνοι με τις βασικές προδιαγραφές των κάτωθι Οδηγιών: - Οδηγία Αερίου 2009/142/EC - Οδηγία Απόδοσης 92/42/EEC - Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC - Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC - Κανονισμός 677 για λέβητες συμπύκνωσης και κατά συνέπεια φέρει την σήμανση CE CL6033 ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Ο λέβητας αυτός μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις θέρμανσης του συστήματος. Πράγματι, μπορεί να ρυθμιστεί η μέγιστη παροχή του λέβητα για τη λειτουργία θέρμανσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις βαθμονόμησης. Αφού επιλεχθεί η επιθυμητή ισχύς (μέγιστη θέρμανση) μεταφέρετε την τιμή στον πίνακα που παρέχεται στο πίσω καπάκι. Για τους επόμενους ελέγχους και ρυθμίσεις, ανατρέχετε πάντα στην επιλεγμένη τιμή 2

3 RO Manual de instalare...4 Manual de utilizare...13 Panoul de comanda...69 Scheme electrice...70 Elementele funcţionale ale centralei...82 Circuit hidraulic...83 SL Priročnik za monterja...17 Uporabniški priročnik...26 Nadzorna plošča...69 Električna shema...70 Sestavni deli kotla...82 Hidravlična napeljava...83 HR Priručnik za instalatera...30 Korisnički priručnik...39 Komandna ploča...69 Električna shema...70 Funkcionalni dijelovi kotla...82 Vodeni krug...83 SRB Priručnik za instalatere...43 Priručnik za korisnika...52 Komandna tabla...69 Električna šema...70 Funkcionalni delovi kotla...82 Vodeni krug...83 GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ...56 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ...65 ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ...69 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ...70 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ...82 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

4 RO MANUAL DE INSTALARE 1 - PRECAUŢII ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ Centralele produse în fabricile noastre sunt realizate cu atenţie, verificându-se şi cel mai mic detaliu, cu scopul de a proteja utilizatorii şi instalatorii de eventuale incidente. Astfel, recomandăm personalului calificat ca, după fiecare intervenţie asupra produsului, să verifice cu atenţie conexiunile electrice, în special partea neizolată a conductorilor care nu trebuie sub nicio formă să iasă din borna de conexiuni, evitând contactul cu părţile sub tensiune ale conductorilor. Prezentul manual de instrucţiuni constituie parte integrantă a produsului: el trebuie să însoţească centrala mereu, chiar şi în cazul transferului la un alt proprietar sau utilizator sau în cazul mutării pe o altă instalaţie. În cazul pierderii sau deteriorării vă rugăm să solicitaţi un alt exemplar Centrului de Service Autorizat. Instalarea centralei şi orice altă intervenţie sau operaţiune de întreţinere trebuie să fie efectuate de către personal autorizat şi în conformitate cu normele în vigoare. Instalatorul trebuie să instruiască utilizatorul cu privire la funcţionarea centralei şi măsurile fundamentale de siguranţă. Pentru a utiliza funcţia automată a centralei de protecţie anti-îngheţ (pentru temperaturi de până la minim -1 C), bazată pe funcţionarea arzătorului, centrala trebuie să se poată porni. Aceasta înseamnă că orice stare de blocare (de ex. absenţă gas/alimentare electrică sau o intervenţie a unui dispozitiv de siguranţă) va dezactiva protecţia. Centrala trebuie să fie utilizată numai în scopul pentru care a fost concepută. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate contractuală sau non-contractuală pentru daune provocate oamenilor, animalelor sau lucrurilor în urma unor erori de instalare, reglare, întreţinere sau a unei utilizări necorespunzătoare. După îndepărtarea ambalajului, asiguraţi-vă că aparatul este complet şi în perfectă stare. În caz contrar, luaţi legătura cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat centrala. Evacuarea supapei de siguranţă trebuie să fie conectată la un sistem adecvat de colectare şi evacuare. Producătorul nu se declară răspunzător pentru nicio daună cauzată de intervenţia supapei de siguranţă. Aruncaţi ambalajul în dispozitivele adecvate de recoltare a deşeurilor menajere. Deşeurile trebuie înlăturate fără a pune în pericol sănătatea omului şi fără a face uz de procedee sau metode care pot dăuna mediului înconjurător. În timpul instalării, trebuie să informaţi utilizatorul că: - în cazul în care apar scurgeri de apă, să oprească imediat alimentarea cu apă a centralei şi să contacteze Centrul de Service Autorizat. - să verifice periodic dacă presiunea de lucru a instalaţiei hidraulice este mai mare de 1 bar. Dacă este necesar, să readucă presiunea la valoarea corectă, după cum este indicat în paragraful Umplerea instalaţiei - dacă centrala nu este folosită o perioadă lungă de timp, este recomandat să efectueze următoarele operaţiuni: - să poziţioneze întrerupătorul principal al aparatului şi pe cel general al instalaţiei în poziţia oprit - să închidă robinetul de combustibil şi pe cel de apă al instalaţiei de încălzire - să golească instalaţia de încălzire pentru a preveni îngheţul. Pentru siguranţa dvs., vă rugăm să reţineţi următoarele: centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inapte neasistate nu acţionaţi dispozitive sau aparate electrice (cum ar fi întrerupătoarele, electrocasnicele etc.), dacă simţiţi miros de gaz sau fum. În cazul pierderilor de gaz, aerisiţi încăperea, deschizând uşile şi ferestrele şi închideţi robinetul general de gaz; solicitaţi intervenţia de urgenţă a personalului calificat de la Centrul de Service Autorizat nu atingeţi centrala dacă sunteţi cu picioarele goale sau cu părţi ale corpului ude înainte de a executa orice operaţiune de curăţare, deconectaţi centrala de la reţeaua electrică poziţionând întrerupătorul bipolar al instalaţiei şi pe cel principal al panoului de comandă pe OFF nu modificaţi dispozitivele de siguranţă sau de reglare fără autorizaţia sau indicaţiile producătorului În unele părţi ale manualului, sunt utilizate simbolurile: ATENŢIE = pentru acţiuni care necesită atenţie specială şi pregătire adecvată INTERZIS = pentru acţiuni care NU TREBUIE executate nu trageţi, desprindeţi sau răsuciţi cablurile electrice care ies din centrală, chiar dacă centrala este deconectată de la reţeaua de alimentare electrică nu acoperiţi sau reduceţi dimensiunea orificiilor de aerisire din încăperea în care este instalată centrala nu lăsaţi recipiente sau substanţe inflamabile în încăperea în care este instalată centrala nu lăsaţi ambalajul centralei la îndemâna copiilor este interzis să obstrucţionaţi punctul de evacuare a condensului. 2 - DESCRIERE Residence condens IS este o centrală murală în condensaţie, de tip C capabilă să funcţioneze în diverse condiţii printr-o serie de jumperi de pe placa electronică (după cum este descris în Configuraţia centralei ): MODUL A doar încălzire, fără boiler extern conectat. Centrala nu furnizează apă caldă menajeră. MODUL B doar încălzire, cu boiler extern conectat, controlat de un termostat: aceste condiţii, la fiecare cerere de căldură provenită de la termostatul boilerului, centrala furnizează apă caldă pentru producţia de apă caldă menajeră. MODUL C doar încălzire, cu conectarea unui boiler extern (kit accesoriu disponibil la cerere, gestionat de o sondă de temperatură) pentru producţia de apă caldă menajeră. Atunci când conectaţi un boiler extern care nu este furnizat de noi, asiguraţi-vă ca sonda NTC să aibă următoarele caracteristici: 10 kohm la 25 C, B 3435 ±1%. În funcţie de accesoriul de evacuare fum utilizat se clasifică în categoriile B23P; B53P; C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, C83x; C93, C93x. În configuraţia B23P, B53P (când este instalat la interior) aparatul nu poate fi montat în dormitoare, băi, camere de duş sau în alte încăperi în care se află şeminee deschise fără circulaţie proprie a aerului. Încăperea în care se instalează centrala trebuie să aibă ventilaţie adecvată. În configuraţia C aparatul poate fi instalat în orice tip de încăpere şi nu există restricţii cu privire la condiţiile de ventilare sau mărimea camerei. Principalele caracteristici tehnice ale centralei sunt: - arzător pre-mix cu emisii joase - placă cu microprocesor pentru controlul intrărilor, ieşirilor şi alarmei - modularea electronică continuă a flăcării în modul încălzire - aprindere electronică cu controlul flăcării prin ionizare - ventilator de curent continuu controlat de un contor de rotaţii Hall - stabilizator incorporat de presiune a gazului - sondă NTC pentru controlul temperaturii de tur a circuitului principal - sondă NTC pentru controlul temperaturii de retur a circuitului principal - dispozitiv pentru separarea şi purjarea automată a aerului - vană cu 3 căi cu actuator electric (ca accesoriu) - presostat de apă - hidrometru pentru vizualizarea presiunii apei de încălzire - dispozitiv anti-blocare pompă de circulaţie - cameră de ardere ermetică - vană de gaz cu acţionare electrică cu clapetă dublă pentru comandarea arzătorului - sondă externă pentru termoreglare (ca accesoriu) - autodiagnoză pentru semnalizarea curăţării schimbătorului de căldură al circuitului principal - pompă de circulaţie - Range Rated - aceasta înseamnă că centrala este dotată cu un dispozitiv care o adaptează la cerinţele de încălzire ale sistemului, astfel încât puterea centralei să poată fi reglată în funcţie de necesarul de energie pentru încălzirea clădirii. Dispozitivele de siguranţă ale centralei sunt: - un termostat de limită pentru apă, pentru verificarea unei eventuale supraîncălziri a centralei şi, prin urmare, pentru o siguranţă de 100% a sistemului. Pentru a reseta funcţionarea în cazul în care termostatul de limită este declanşat, apăsaţi butonul de pe partea dreaptă, de sub suportul centralei - o sondă de fum - aceasta intervine (trecerea centralei în modul oprire de siguranţă) dacă temperatura gazelor de ardere depăşeşte temperatura maximă de funcţionare a tuburilor de evacuare - o supapă de siguranţă la 3,5 bari - o verificare cu ajutorul microprocesorului a durabilităţii sondei, orice anomalii fiind indicate pe display - un robinet de golire cu flotor, pentru descărcarea condensului şi prevenirea emisiei de gaze de ardere - un senzor de nivel pentru condens - acesta intervine prin blocarea centralei dacă nivelul de condens din schimbătorul de căldură depăşeşte limita admisă 4

5 - o funcţie anti-îngheţ de prim nivel (pentru temperaturi în zona de instalare de până la minim -1 C), cu intervenţia sondei NTC de încălzire - o funcţie anti-îngheţ de nivel secund (pentru temperaturi în zona de instalare de până la minim -15 C), cu intervenţia kit-ului de rezistenţe electrice care previne îngheţarea condensului din interiorul centralei - diagnoză pentru absenţa circulaţiei (prin intermediul afişării temperaturilor citite de sondele de tur şi retur) - un presostat diferenţial care permite aprinderea arzătorului dacă este garantată o circulaţie minimă a apei în schimbătorul de căldură de circuit principal - diagnoză pentru absenţa apei (prin intermediul senzorului de presiune) - un sistem de evacuare în siguranţă a gazelor de ardere incorporat în sistemul de acţionare pneumatică a vanei de gaz - diagnoză pentru supratemperatură (atât pe conductele de tur, cât şi pe cele de retur, cu sondă dublă - limită de temperatură 95 C - - o verificare a ventilatorului prin intermediul unui contor de rotaţii Hall: viteza de rotaţie a ventilatorului este monitorizată în permanenţă Centrala este compatibilă cu conectarea următoarelor dispozitive: - o vană cu 3 căi externă - o pompă de circulaţie suplimentară - un termostat de climă sau un dispozitiv orar de programare - o sondă externă pentru termoreglare - un dispozitiv de comandă de la distanţă - un termostat de siguranţă pentru sistemele de temperatură joasă - un termostat la distanţă sau o sondă de boiler 3 - INSTALARE Norme de instalare Instalarea trebuie efectuată de către personal calificat, în conformitate cu reglementările locale. POZIŢIONARE Centrala termică poate funcţiona într-un câmp de temperatură de la -15 C la +60 C. SISTEM ANTI-ÎNGHEŢ Centrala este dotată cu un sistem anti-îngheţ automat, care se activează atunci când temperatura apei în circuitul primar scade sub valoarea de 6 C. Acest sistem este întotdeauna activ şi garantează protecţia centralei până la o temperatură în zona de instalare de minim -1 C. Pentru a beneficia de această protecţie, bazată pe funcţionarea arzătorului, centrala trebuie să se afle în condiţii de pornire; rezultă că orice stare de blocare (de ex. din cauza lipsei gazului sau a alimentării electrice sau ca urmare a intervenţiei unui dispozitiv de siguranţă) dezactivează protecţia. Dacă este necesară protejarea centralei în cazul unor temperaturi în zona de instalare de până la minim -15 C, trebuie să utilizaţi kit-ul special antiîngheţ care previne îngheţarea condensului din interiorul centralei. Pentru a utiliza protecţia anti-îngheţ, este necesară alimentarea electrică; aceasta înseamnă că orice pană de curent sau deconectare va dezactiva protecţia. Protecţia anti-îngheţ este activă chiar şi cu centrala în mod de aşteptare. În condiţii normale de funcţionare, centrala are capacitate de autoprotecţie împotriva îngheţului. În zonele unde temperaturile pot să scadă sub 0 C sau când alimentarea electrică a centralei este oprită pentru perioade lungi de timp, se recomandă utilizarea unui lichid antigel de calitate în circuitul principal pentru a evita riscul de îngheţ în cazul în care nu doriţi să goliţi instalaţia de încălzire. Urmaţi cu stricteţe instrucţiunile producătorului în ceea ce priveşte cantitatea de lichid antigel faţă de temperatura minimă care se doreşte a fi menţinută în circuitul aparatului, durata şi eliminarea lichidului. În ceea ce priveşte partea cu circuitul de apă caldă menajeră, se recomandă golirea circuitului. Materialele din care sunt realizate părţile componente ale centralelor rezistă la lichide antigel pe bază de etilenglicol. DISTANŢE MINIME Pentru a asigura accesul la centrală pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere obişnuită, vă rugăm să respectaţi distanţele minime impuse la instalare (fig. 16a). Pentru o poziţionare corectă a centralei: - nu o poziţionaţi deasupra unui aragaz sau a unui alt aparat de gătit - nu lăsaţi produse inflamabile în încăperea în care este instalată centrala - pereţii sensibili la căldură (de ex. pereţii din lemn) trebuie izolaţi corespunzător. IMPORTANT Înainte de instalare, spălaţi cu atenţie toate ţevile instalaţiei, astfel încât să înlăturaţi orice reziduuri care pot dăuna funcţionării corecte a aparatului. Conectaţi colectorul de evacuare la un sistem adecvat de evacuare (pentru detalii faceţi referire la capitolul 3.6). Circuitul de apă menajeră nu necesită instalarea unei supape de siguranţă, dar trebuie să vă asiguraţi că presiunea sistemului hidraulic nu depăşeşte 6 bari. Dacă nu sunteţi siguri, vă recomandăm să instalaţi un reductor de presiune. Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţivă că centrala este proiectată să funcţioneze cu tipul de gaz disponibil; acest lucru poate fi verificat pe eticheta de pe ambalaj şi pe eticheta autoadezivă care indică tipul de gaz. Este foarte important de menţionat că, în unele situaţii, tuburile de fum sunt sub presiune, astfel încât eventualele joncţiuni trebuie să fie perfect etanşe. 3.2 Curăţarea instalaţiei şi caracteristicile apei din circuitul de încălzire În cazul unei instalaţii noi sau înlocuirii centralei, trebuie să curăţaţi în prealabil circuitul de încălzire. VĂ sfătuim să montaţi pe instalaţie un fi ltru care să oprească impurităţile (un filtru de eliminare a nămolului). Pentru a garanta funcţionarea corectă a centralei, după fiecare operaţiune de curăţare însoţită de aditivi şi/sau tratamentele chimice (ex. lichide antigel, agenţi de filmare etc.) verificaţi ca parametrii din tabelul de mai jos să se încadreze în valorile corecte. Parametri Unitate de măsură 3.3 Fixarea centralei pe perete şi conexiuni hidraulice Înainte de instalare, asiguraţi-vă că dispuneţi de spaţiul necesar pentru sistem, ţinând cont de dimensiunile centralei, sistemul de evacuare a gazului de ardere şi circuitul hidraulic. Centrala este furnizată împreună cu un cadru de susţinere F (fig.16). Poziţia şi dimensiunile racordurilor hidraulice sunt prezentate detaliat. În plus, echipamentul standard este însoţit de un şablonul din carton pentru a asista instalatorul în munca sa. Pentru montare, procedaţi astfel: - fixaţi pe perete cadrul de susţinere a centralei şi, cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, asiguraţi-vă că este perfect orizontal - marcaţi poziţia celor 4 găuri necesare pentru fixarea cadrului de susţinere a centralei - verificaţi ca toate măsurătorile să fie exacte, apoi găuriţi peretele cu o bormaşină cu vârf cu diametrul indicat în paragrafele de mai sus - fixaţi cadrul pe perete Pentru montarea accesoriilor se face referire la instrucţiunile conţinute împreună cu centrala. Efectuaţi racordurile hidraulice şi dirijaţi evacuarea supapei de siguranţă şi a robinetului cu 3 căi (dacă sunt instalate). Producătorul nu este răspunzător de daunele cauzate de lipsa racordului evacuărilor dispozitivelor în obiect. Efectuaţi racordurile hidraulice. 3.4 Instalarea capacului superior Circuit de apă caldă Montaţi capacul superior şi fixaţi-l pe centrală cu şuruburile A (fig. 17) furnizate. Capacul trebuie să fie montat înainte de instalarea sistemului de absorbţie şi evacuare a gazului de ardere. Când trebuie să îndepărtaţi placa, slăbiţi cele 3 şuruburi de fixare de la capacul superior. Producătorul nu este răspunzător de daunele cauzate de montarea incorectă a capacelor. 3.5 Instalarea sondei externe (fig. 19) Apă de alimentare Valoare ph Duritate F Aspect - limpede Funcţionarea corectă a sondei externe este fundamentală pentru funcţionarea corectă a controlului climatic. INSTALAREA ŞI CONECTAREA SONDEI EXTERNE Sonda trebuie instalată pe un perete extern al clădirii care urmează să fie încălzită, respectând următoarele indicaţii: trebuie montată pe peretele clădirii cel mai expus acţiunii vântului (peretele cu faţa înspre NORD sau NORD-EST), evitându-se contactul direct cu razele soarelui; trebuie montată la o înălţime de două treimi din perete; nu trebuie montată în apropierea uşilor, ferestrelor, punctelor de evacuare a aerului sau în vecinătatea coşurilor de fum sau surselor de căldură. Conexiunea electrică cu sonda externă trebuie realizată printr-un cablu bipolar cu secţiunea de la 0,5 la 1mm 2 (nu este în dotare), cu o lungime maximă de 30 metri. Nu este necesar să respectaţi polaritatea cablului atunci când îl conectaţi la sonda externă. Evitaţi joncţiunile, dar, dacă totuşi sunt absolut necesare, ele trebuie să fie etanşe şi foarte bine protejate. Canalul de trecere a cablului de conexiune a sondei trebuie să fie separat de cablurile sub tensiune (230V AC). FIXAREA PE PERETE A SONDEI EXTERNE Sonda trebuie montată pe o porţiune de perete neted; în cazul pereţilor din cărămidă sau cu denivelări, alegeţi partea cea mai netedă posibilă. Slăbiţi capacul de protecţie din plastic superior, rotindu-l în sensul invers acelor de ceasornic. După ce aţi ales locul de fixare, executaţi gaura pentru diblul de 5x25. Introduceţi diblul în gaură. Scoateţi placa electronică din locaşul său. Fixaţi cutia pe perete, utilizând şurubul din dotare. Agăţaţi suportul, apoi strângeţi şurubul. Slăbiţi piuliţa dispozitivului de trecere a cablului, apoi introduceţi cablul de conexiune a sondei şi legaţi-l la conectorul electric. 5

6 Pentru a efectua conexiunea electrică dintre sonda externă şi centrală, vedeţi capitolul Conexiuni electrice. Închideţi bine dispozitivul de trecere a cablului, pentru a împiedica pătrunderea umidităţii din aer prin deschizătură. Puneţi placa electronică la locul său. Închideţi capacul de protecţie din plastic superior, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Strângeţi bine dispozitivul de trecere a cablului. 3.6 Colectarea condensului Instalaţia trebuie executată astfel încât să poată fi evitată orice tentativă de îngheţ a condensului produs de centrală (ex. prin izolaţie). Vă sfătuim să instalaţi un colector de evacuare special din polipropilenă (disponibil pe piaţă) în partea inferioară a centralei (gaură Ø 42), după cum este indicat în fig.18. Poziţionaţi tubul flexibil de evacuare a condensului furnizat împreună cu centrala, conectându-l la colector (sau alt dispozitiv special de cuplare care poate fi inspectat) evitând crearea îndoiturilor, unde se poate aduna şi eventual poate îngheţa condensul. Producătorul nu este responsabil pentru daune provocate de nerealizarea sistemului de colectare a condensului sau de îngheţarea acestuia. Linia de conexiuni de evacuare a condensului trebuie să fie perfect etanşă şi foarte bine protejată de riscul de îngheţ. Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, verificaţi efectuarea evacuării adecvate a condensului. 3.7 Racordarea la gaz Racordarea la gaz trebuie să fie realizată respectându-se normele de instalare în vigoare şi dimensionată pentru a asigura o distribuţie corectă de gaz la arzător. Înainte de realizarea racordului, verificaţi ca: - tipul de gaz să fie cel adecvat aparatului - ţevile să fie perfect curăţate. În situaţia în care reţeaua de distribuţie a gazului conţine particule solide, vă sfătuim să instalaţi pe linia de gaz un filtru de dimensiuni adecvate. La încheierea operaţiunilor de racordare, verificaţi conexiunile să fie etanşe, conform normelor de instalare în vigoare. 3.8 Conexiuni electrice Pentru a avea acces la conexiunile electrice, procedaţi în felul următor: Pentru a avea acces la borna de conexiuni: - poziţionaţi întrerupătorul general al instalaţiei pe oprit - deşurubaţi şuruburile (D) de fixare a carcasei (fig. 20) - trageţi înainte şi în sus baza carcasei pentru a o desprinde de cadru - deşurubaţi şurubul de fixare (E) al panoului de comandă (fig. 20) - ridicaţi apoi rotiţi panoul înspre dvs - slăbiţi şurubul care fixează cutia de conexiuni electrice, apoi scoateţi cutia de la locul său. Într-o parte a cutiei se află conexiunile electrice de înaltă tensiune (230V), în timp ce în cealaltă parte se află cele de joasă tensiune (fig ). Consultaţi schemele electrice când efectuaţi racordurile. cuplarea la reţeaua electrică trebuie să fie efectuată printr-un dispozitiv omnipolar care să asigure separarea contactelor la minim 3,5 mm (EN , categoria III). Aparatul funcţionează cu curent alternativ de 230 Volţi/50 Hz şi are o putere electrică de 164 W (şi este conform cu norma EN ). Este obligatoriu să realizaţi racordul cu o împământare sigură, conform normelor în vigoare. De asemenea, vă sfătuim să respectaţi conexiunea fază-nul (L-N). Conductorul de împământare trebuie să fie cu 2 cm mai lung decât celelalte. Centrala poate funcţiona cu alimentare fază-nul sau fază-fază. Pentru alimentări electrice care nu sunt împământate, este necesar să utilizaţi un transformator de izolare cu secundarul împământat. Utilizarea conductelor de gaz sau apă pentru legarea la masă a aparatelor electrice este strict interzisă. Intrare termostat de ambient de joasă tensiune (24V DC). Instalatorul este responsabil pentru realizarea unei împământări corecte a aparatului; producătorul nu se declară răspunzător pentru nicio daună survenită în urma nerealizării sau realizării incorecte a împământării. Utilizaţi cablul de alimentare furnizat pentru a conecta aparatul la reţeaua de alimentare electrică. Dacă este necesar să înlocuiţi cablul de alimentare, utilizaţi un cablu de tipul HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75mm 2, cu diametru extern de maxim 7mm. PRECAUŢII - Pentru racordul electric al presostatului şi al termostatului de siguranţă I.S.P.E.S.L. (dacă este instalat), consultaţi schema anexată. SIGURANŢĂ TERMOSTAT SIGURANŢĂ PRESOSTAT CENTRALĂ 3.9 Umplerea instalaţiei de încălzire După realizarea conexiunilor hidraulice se poate trece la umplerea instalaţiei de încălzire. Operaţia trebuie efectuată cu instalaţia rece, executând operaţiile: - deschideţi capacul vanei de aerisire automate a centralei (A) - fig. 31 rotindul de două sau trei ori; pentru a permite o aerisire continuă, lăsaţi capacul deschis - deschideţi vanele de golire ale radiatorului - rotiţi robinetul de umplere (din afara centralei) şi aşteptaţi până când presiunea indicată pe hidrometru este între 1,5 bari şi 2 bari. Procedura de umplere trebuie să fie efectuată încet pentru a elibera bulele de aer din apă şi pentru a permite evacuarea acestora prin intermediul canalelor de aerisire ale centralei şi ale sistemului de încălzire. Pentru instrucţiunile privind eliberarea bulelor de aer, consultaţi paragraful aferent - închideţi robinetul de umplere - închideţi vanele de golire ale radiatorului când se prelinge numai apă din acestea. ATENŢIE: centrala nu este dotată cu un vas de expansiune, în consecinţă trebuie să instalaţi un vas de expansiune închis la sistem pentru a vă asigura că centrala funcţionează corect. Dimensiunile vasului de expansiune trebuie să fie compatibile cu caracteristicile sistemului de încălzire, iar capacitatea rezervorului trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor în vigoare. Dacă valoarea presiunii se apropie de 3,5 bari, există riscul de declanşare a supapei de siguranţă. În acest caz, trebuie să solicitaţi intervenţia personalului autorizat. Golirea instalaţiei de încălzire Înainte de a începe operaţiunea de golire, întrerupeţi alimentarea electrică poziţionând întrerupătorul principal al instalaţiei pe oprit. - Închideţi robinetele instalaţiei de încălzire. - Slăbiţi manual robinetul de golire a instalaţiei (B) - fig şi conectaţi tubul (furnizat împreună cu centrala) la acesta pentru a evacua apa într-un recipient extern Evacuarea aerului din circuitul de încălzire şi din centrală În timpul punerii în funcţiune sau când executaţi întreţinerea de excepţie, trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni, în ordinea specificată: 1. Utilizaţi o cheie CH11 pentru a deschide vana de evacuare a aerului manuală, localizată pe camera de aer (fig. 15). Conectaţi tubul (din dotarea centralei) la vană, astfel încât apa să fie evacuată într-un recipient extern.. 2. Deschideţi robinetul de umplere a instalaţiei poziţionat pe grupul hidraulic şi aşteptaţi să înceapă să iasă apă din vană. 3. Alimentaţi electric centrala, lăsând robinetul de gaz închis. 4. Efectuaţi o cerere de căldură prin intermediul termostatului de ambient sau a panoului de comandă la distanţă, astfel încât vana cu 3 căi să intre în modul încălzire. 5. Efectuaţi o cerere de apă caldă menajeră, după cum urmează: centrale instantanee: deschideţi un robinet, timp de 30 secunde in fiecare minut, astfel încât vana cu 3 căi să treacă din modul încălzire în modul ACM şi viceversa de vreo zece ori. (în această situaţie, din cauza absenţei alimentării cu gaz, centrala va intra în alarmă şi va trebui resetată de fiecare dată). centrale doar încălzire conectate la un boiler extern: acţionaţi asupra termostatului boilerului; 6. Repetaţi aceste operaţiuni, în ordinea indicată, până când din vana de evacuare aer manuală iese doar apă, aerul fiind eliminat în totalitate. Închideţi vana de evacuare aer manuală. 7. Verificaţi ca presiunea din instalaţie să fie corectă (ideal 1 bar). 8. Închideţi robinetul de umplere a instalaţiei. 9. Deschideţi robinetul de gaz şi porniţi centrala Pompă de circulaţie Centralele sunt dotate cu o pompă de circulaţie (racordată în prealabil hidraulic şi electric) ale cărei niveluri de performanţă efectivă sunt afişate în tabel. Centralele sunt dotate cu un sistem anti-blocare care activează un ciclu de funcţionare după fiecare 24 de ore de pauză, cu selectorul de funcţie în orice poziţie. Funcţia anti-blocare este activă numai dacă centralele sunt alimentate electric. Este strict interzisă acţionarea pompei de circulaţie fără apă. Debitul de apă maxim admis <2200 l/h. Un debit minim de 800 l/h trebuie să fie garantat în interiorul centralei în vederea prevenirii declanşării presostatului diferenţial. Pentru racordarea sistemului, vă recomandăm să utilizaţi un separator hidraulic (furnizat ca accesoriu), racordat conform descrierii din scheme (fig. 8-9). 6

7 7,00 6,50 6,00 5,50 Sarcină reziduală (m.c.a.) Prevalenza residua (mc.a.) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Portata (l/h) Debit (l/h) 3.12 Evacuarea fumului şi absorbţia aerului pentru ardere Pentru evacuarea fumului, luaţi în considerare reglementările locale. Evacuarea gazelor de ardere este asigurată de un ventilator centrifug montat în interiorul centralei. Centrala este dotată cu un set pentru evacuarea gazelor de ardere şi pentru aspirarea aerului, dat fiind că există numeroase accesorii pentru aparatele cu cameră etanşă şi tiraj forţat, care pot fi alese în funcţie de caracteristicile şi tipul instalaţiei. Este esenţial pentru evacuarea gazelor de ardere şi reînnoirea aerului pentru ardere din centrală să utilizaţi doar tuburile noastre originale, speciale pentru centralele cu condensare şi să vă asiguraţi că racordul este realizat corect (conform indicaţiilor din instrucţiunile furnizate împreună cu accesoriile gazelor de ardere). Centrala este un aparat de tip C (cu cameră etanşă), deci trebuie sa aibă o conexiune sigură la tubul de evacuare a gazelor de ardere şi la tubul de absorbţie a aerului pentru ardere; amândouă cu ieşire la exterior şi fără de care aparatul nu poate funcţiona. Sunt disponibile atât borne concentrice, cât şi borne duble. Centrala este proiectată pentru a absorbi şi a evacua gazele de ardere şi/ sau apa pluvială provenite de la sistemul de evacuare a gazelor de ardere. Acest lucru se realizează prin intermediul propriului său robinet de golire, dacă nu este montat un robinet de golire extern în faza de proiectare sau de instalare. ATENŢIE: dacă este instalată o pompă de relansare pentru condens, verificaţi datele tehnice (furnizate de către producător) privind debitul, pentru a asigura o funcţionare corectă. INSTALAŢIA FORŢAT-DESCHISĂ (TIP B23P-B53P) - fig. 25 Tub evacuare gaze de ardere ø 80mm Pentru a dispune această configuraţie, trebuie să utilizaţi punct de conectare specific furnizat ca accesoriu. Pentru instalare urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kit-ul. În acest caz, aerul pentru ardere este preluat din încăperea în care este instalată centrala (care trebuie să fie o încăpere tehnică adecvată şi cu ventilaţie adecvată). Tuburile de evacuare a gazelor de ardere care nu sunt etanşe constituie potenţiale surse de pericol. Asiguraţi-vă că tubul de evacuare fum are o înclinaţie de 1% înspre centrală. lungime maximă tub evacuare gaze de ardere ø 80mm pierderi de sarcină curbă de 45 curbă de m 1 m 1,5 m INSTALAREA ERMETICĂ (TIPUL C) Centrala trebuie să fie conectată la tuburi concentrice sau separate de evacuare fum şi absorbţie aer pentru ardere, ambele îndreptate către exterior. Centrala nu trebuie pusă în funcţiune fără acestea. Ţevi concentrice (ø mm) - fig. 26 Pentru a racorda ţevile concentrice, utilizaţi un adaptor specific pus la dispoziţie ca accesoriu. Ţevile concentrice pot sta cu faţa în direcţia cea mai potrivită pentru cerinţele de instalare, dar trebuie acordată atenţie specială temperaturii externe şi lungimii ţevii. Asiguraţi-vă că tubul de evacuare fum are o înclinaţie de 1% înspre centrală. Tuburile de evacuare fum care nu sunt etanşe constituie potenţiale surse de pericol. Centrala îşi reglează automat ventilaţia, în baza tipului de instalaţie şi a lungimii tubului. Nu astupaţi sau secţionaţi in niciun fel tubul de absorbţie aer pentru ardere. Pentru instalare urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kit-ul. lungimea rectilinie a tubului concentric ø mm Orizontal Vertical pierderi de sarcină curbă de 45 curbă de 90 1,85 m 2,85 m 1,3 m 1,6 m Lungimea rectilinie nu include curbe, terminaţii de evacuare sau joncţiuni. Ţevi concentrice (ø mm) - fig. 27 Pentru a racorda ţevile concentrice, utilizaţi un adaptor specific pus la dispoziţie ca accesoriu. Ţevile concentrice pot sta cu faţa în direcţia cea mai potrivită pentru cerinţele de instalare, dar trebuie acordată atenţie specială temperaturii externe şi lungimii ţevii. Asiguraţi-vă că tubul de evacuare fum are o înclinaţie de 1% înspre centrală. Tuburile de evacuare fum care nu sunt etanşe constituie potenţiale surse de pericol. Centrala îşi reglează automat ventilaţia, în baza tipului de instalaţie şi a lungimii tubului. Nu astupaţi sau secţionaţi in niciun fel tubul de absorbţie aer pentru ardere. Pentru instalare urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kit-ul. lungimea rectilinie a tubului concentric ø mm pierderi de sarcină curbă de 45 curbă de 90 4,85 m 1 m 1,5 m Tuburi separate (ø 80mm) - fig Tuburile separate pot fi orientate în direcţia cea mai potrivită caracteristicilor încăperii. Pentru instalare urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kit-ul accesoriu specific centralelor cu condensare. Asiguraţi-vă că tubul de evacuare fum are o înclinaţie de 1% înspre centrală. Centrala îşi reglează automat ventilaţia, în baza tipului de instalaţie şi a lungimii tuburilor. Nu astupaţi sau secţionaţi în niciun mod tuburile. Utilizarea unor tuburi cu lungime mai mare duce la scăderea puterii centralei. lungime rectilinie maximă a tuburilor separate ø 80mm pierderi de sarcină curbă de 45 curbă de m 1 m 1,5 m Lungimea rectilinie nu include curbe, terminaţii de evacuare sau joncţiuni. 7

8 4 - PORNIRE ŞI FUNCŢIONARE 4.1 Pornirea aparatului De fiecare dată când alimentaţi electric centrala, pe display apare o serie de informaţii, printre care şi valoarea contorului sondei de fum (-C- XX) vezi paragraful anomalia A09); ulterior, porneşte ciclul automat de evacuare a aerului care durează în jur de 2 min. Pe parcursul acestei faze, cele trei leduri se aprind alternativ şi pe display este afişat simbolul (fig. 36). Pentru a întrerupe ciclul automat de evacuare a aerului, procedaţi astfel: accesaţi placa de comandă înlăturând carcasa, rotind panoul de comandă înspre dumneavoastră şi deschizând capacul plăcii. Ulterior: - apăsaţi butonul CO (fig. 37). Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). Pentru a porni centrala trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni: - alimentaţi electric centrala - deschideţi robinetul de gaz pentru a permite trecerea combustibilului - reglaţi termostatul de ambient la temperatura dorită (~20 C) - rotiţi selectorul de funcţie în poziţia dorită: Funcţia iarnă: rotind selectorul de funcţie (fig. 38) în zona divizată în segmente, centrala furnizează apă caldă pentru încălzire şi, dacă este conectată la un boiler extern, furnizează apă caldă pentru producţia ACM. În cazul unei cereri de căldură, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix. Display-ul digital indică temperatura apei de pe tur (fig. 40). În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix.. Display-ul digital indică temperatura apei calde menajere (fig. 41). Reglarea temperaturii apei de încălzire Pentru a regla temper. apei de încălzire, rotiţi butonul cu simbolul (fig.38) în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte temperatura şi în sens invers pentru a o micşora. În funcţie de tipul de sistem, poate fi preselectată cea mai potrivită gamă de temperaturi: - instalaţii standard C - instalaţii în pardoseală C. Pentru detalii, consultaţi paragraful 4.5 Reglarea temperaturii apei de încălzire cu o sondă externă conectată Când este instalată o sondă externă, temperatura de tur este selectată automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambiantă în funcţie de variaţiile temperaturii exterioare. Dacă doriţi să modificaţi valoarea temperaturii (crescând sau reducând automat valoarea calculată de placa electronică), utilizaţi selectorul de temperatură a apei de încălzire: rotiţi-l în sens orar pentru a creşte temperatura sau în sens antiorar pentru a o reduce. Posibilitatea de modificare între nivelurile de confort de la -5 la +5, afişate pe display-ul digital prin rotirea butonului. Funcţia vară activă doar când este conectat un boiler extern: rotind selectorul de funcţie pe simbolul funcţiei vară (fig. 39) se activează funcţia tradiţională doar apă caldă menajeră centrala furnizează apă la temperatura setată pe boilerul extern. În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix. Display-ul digital indică temperatura de pe tur (fig. 41). Reglarea temperaturii apei calde menajere CAZUL A doar încălzire - reglarea nu se aplică CAZUL B doar încălzire + boiler extern cu termostat reglarea nu se aplică. CAZUL C doar încălzire + boiler extern cu sondă pentru a regla temperatura apei calde menajere din boiler, rotiţi selectorul cu simbolul în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte temperatura apei calde şi în sens invers pentru a o micşora. Pe panoul de comandă, LED-ul de culoare verde clipeşte cu o frecvenţă de 0,5 secunde aprins, 3,5 secunde stins. Centrala rămâne în stand-by până când, în urma unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde şi LED-ul devine verde fix indicând prezenţa flăcării. Centrala va funcţiona până când vor fi atinse temp. reglate sau până când va fi satisfăcută cererea de căldură, după care va trece din nou în standby. Dacă LED-ul roşu (fig. 44) de pe panoul de comandă se aprinde, înseamnă că centrala se află într-o stare de oprire temporară (consultaţi capitolul Semnalizări luminoase şi anomalii). Pe display-ul digital este afişat codul respectivei anomalii. Funcţia sistem automat de reglare a ambientului (s.a.r.a.) fig. 45 Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în sectorul evidenţiat prin simboluri cu caractere îngroşate, se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A. (led verde intermitent): în baza temperaturii setate pe termostatul de ambient şi a timpului utilizat pentru a o atinge, centrala variază automat temperatura apei de încălzire, reducând timpul de funcţionare şi asigurând astfel un confort mai mare şi un consum redus de energie. Pe panoul de comandă LEDul se aprinde verde intermitent, cu frecvenţă de 0,5 sec aprins - 3,5 sec stins. Funcţia de deblocare Pentru reluarea funcţionării, aduceţi selectorul de funcţie pe (fig. 42), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi readuceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită, verificând că LED-ul roşu s-a stins. În acest punct, centrala porneşte automat şi LED-ul îşi schimbă culoarea în verde. N.B. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. 4.2 Oprirea centralei Oprirea temporară În cazul absenţelor temporare, poziţionaţi selectorul de funcţie (fig.42) pe (OFF) În acest mod, lăsând active alimentarea electrică şi alimentarea cu combustibil, centrala este protejată de sistemele: Anti-îngheţ: când temperatura apei din centrală scade sub 5, pompa de circulaţie se activează şi, dacă este necesar, şi arzătorul la putere minimă, pentru a readuce temperatura apei la valori de siguranţă (35 C). În timpul ciclului antiîngheţ, pe display apare (fig. 46). Anti-blocare pompă de circulaţie: un ciclu de funcţionare se activează la fiecare 24 ore de pauză. Anti-îngheţ ACM (doar când este conectat un boiler extern cu sondă): funcţia se activează atunci când temperatura măsurată de sonda boilerului extern scade sub 5 C. Atunci se generează o cerere de căldură, arzătorul se aprinde la putere minimă şi rămâne aprins până când temperatura ajunge la valoarea de 55 C. Pe parcursul ciclului anti-îngheţ, simbolul (fig. 46) apare pe display-ul digital. Oprirea pentru perioade lungi În cazul absenţelor de lungă durată, poziţionaţi selectorul de funcţie (fig. 42) pe (OFF). Poziţionaţi întrerupătorul principal al instalaţiei pe OFF. Închideţi robinetele de gaz şi de apă ale instalaţiilor termice şi sanitare. În acest caz, funcţia anti-îngheţ este dezactivată: goliţi instalaţiile dacă există riscul de îngheţ. 4.3 Semnalizări luminoase şi anomalii Panoul de comandă cuprinde trei LED-uri luminoase care indică starea de funcţionare a centralei: LED verde Intermitent Intermitent cu frecvenţă 0,5 secunde aprins - 3,5 secunde stins = centrala în stand-by, flacăra nu este prezentă. Intermitent cu frecvenţă 0,5 secunde aprins - 0,5 secunde stins = oprire temporară a aparatului ca urmare a următoarelor anomalii auto-resetabile: - presostat de apă (timp de aşteptare circa 10 min) - tranzitoriu, în aşteptarea pornirii. În această fază, centrala aşteaptă reluarea condiţiilor de funcţionare. Dacă, după trecerea timpului de aşteptare, centrala nu îşi reia funcţionarea normală, oprirea devine definitivă şi ledul se aprinde roşu. Intermitent rapid (cu frecvenţă 0,1 secunde aprins - 0,1 secunde stins, durată 0,5) = intrare/ieşire funcţie S.A.R.A. (fig. 45). Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în zona evidenţiată prin scrisul AUTO - valoare de temperatură de la 55 la 65 C, se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A.: centrala variază temperatura de tur în funcţie de închiderea termostatului de ambient. La atingerea temperaturii setate cu selectorul de temperatură a apei de încălzire, începe o numărătoare de 20 minute. Dacă, pe parcursul acestei faze, termostatul de ambient continuă să ceară căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu 5 C. La atingerea noii valori setate, începe din nou o numărătoare de 20 minute. Dacă, pe parcursul acestei faze, termostatul de ambient continuă să ceară căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu alte 5 C. Această valoare nouă de temperatură este rezultatul temperaturii setate manual cu selectorul de temperatură a apei de încălzire şi a creşterii de +10 C a funcţiei S.A.R.A. (Sistem Automat de Reglare a Ambientului). După al doilea ciclu, valoarea temperaturii nu mai creşte (temperatură setată +10 C) şi ciclul descris mai sus se repetă până când este satisfăcută cererea termostatului de ambient. Verde fix flacăra este prezentă, centrala funcţionează normal. LED roşu Aprinderea LED-ului roşu indică prezenţa unei anomalii; pe display este afişat un cod cu următoarea semnificaţie: Pentru a restabili funcţionarea (deblocare alarme): Anomaliile A Poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi aduceţi-l în poziţia dorită. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. 8

9 DESCRIERE COD DISPLAY LED ROŞU LED GALBEN LED VERDE Blocare flacără A01 PORNIT OPRIT OPRIT Intervenţie termostat limitator A02 clipeşte OPRIT OPRIT Anomalie ventilator A03 PORNIT OPRIT OPRIT Anomalie presostat de apă A04 PORNIT OPRIT PORNIT Anomalie sondă NTC apă caldă menajeră A06 clipeşte OPRIT clipeşte Anomalie la sonda NTC de tur a circuitului de încălzire sau la întrerupătorul diferenţial tur-retur A07 PORNIT OPRIT OPRIT Anomalie la sonda NTC de retur a circuitului de încălzire sau la întrerupătorul diferenţial retur-tur A08 PORNIT OPRIT OPRIT Intervenţia dispozitivului de siguranţă termică la sonda gazelor de ardere A09 PORNIT OPRIT OPRIT Curăţarea sondei NTC pentru gaze de ardere sau schimbătorului de căldură A09 clipeşte OPRIT clipeşte Intervenţia termostatului pentru temperatură joasă - alarmă generală A77 PORNIT OPRIT OPRIT Procedură analiză ardere în desfăşurare ACO Anomalia A 04 Pe lângă codul de anomalie, pe display este afişat şi simbolul. Verificaţi valoarea presiunii indicate de termomanometru: dacă e sub 0,3 bari, poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF) şi reglaţi robinetul de umplere până când presiunea ajunge la o valoare cuprinsă între 1 şi 1,5 bari. Ulterior, aduceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită. Centrala va efectua un ciclu de evacuare a aerului cu durată de circa 2 minute. În cazul în care căderile de presiune sunt frecvente, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 06 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 07 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 08 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 09 cu LED-ul roşu aprins fix Poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi aduceţi-l în poziţia dorită. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 09 cu LED-urile verde şi roşu intermitente Centrala dispune de un sistem de autodiagnoză care este în măsură, în baza orelor totalizate în condiţii deosebite de funcţionare, să semnalizeze necesitatea de a curăţa schimbătorul principal (cod alarmă 09 cu LED-urile verde şi roşu intermitente şi contorul sondei de fum >2.500) La încheierea operaţiunii de curăţare, efectuată cu kit-ul special furnizat ca accesoriu, trebuie să resetaţi contorul orelor totalizate, procedând în felul următor: - opriţi alimentarea electrică - scoateţi carcasa - rotiţi panoul de comandă după ce aţi deşurubat şurubul de fixare - deşurubaţi şuruburile de fixare ale capacului (F) pentru a avea acces la borna de conexiuni (fig. 22) - în timp ce centrala este alimentată electric apăsaţi butonul CO (fig. 37) timp de cel puţin 4 secunde; pentru a verifica resetarea contorului opriţi şi redaţi tensiune centralei; pe display, valoarea contorului este afişată după semnalizarea -C-. OPRIT clipeşte OPRIT 4.4 Înregistrare alarmă Funcţia ÎNREGISTRARE ALARMĂ este activată automat după 2 ore de alimentare electrică continuă a display-ului sau imediat dacă parametrul P1 este setat la 1. Înregistrarea conţine cele mai recente alarme (maxim 5). Acestea sunt vizualizate secvenţial când este apăsat şi eliberat butonul P1 de pe display. Dacă înregistrarea este goală (P0=0) sau funcţia de gestionare a înregistrării este dezactivată (P1=0), funcţia de afişare nu este disponibilă. Alarmele sunt afişate în ordine inversă (invers cronologică): aceasta înseamnă că ultima alarmă generată este prima care va fi vizualizată. Pentru a reseta înregistrarea alarmelor, setaţi parametrul P0 la 0. NOTĂ: pentru a accesa butonul P1, trebuie să scoateţi capacul panoului de comandă şi să identificaţi panoul de afişaj (fig. 47). PROGRAMAREA PARAMETRILOR Aspectul display-ului poate fi personalizat prin programarea a trei parametri: Parametru Implicit Descriere P0 0 Resetare înregistrare alarme (0= registrul de înregistrări este gol / 1= registrul de înregistrări nu este gol) P1 0 Activarea imediată a înregistrării alarmelor (0= activare gestionare temporizată a înregistrărilor / 1= activare imediată a gestionării înregistrărilor) P2 0 Nu modificaţi Menţineţi butonul P1 de pe display (fig. 47) apăsat timp de cel puţin 10 sec pentru a activa procedura de programare. Cei trei parametri şi valorile acestora se vor afişa ciclic pe display. Pentru a modifica valoarea unui parametru, doar apăsaţi din nou butonul P1 când apare parametrul dorit; ţineţi-l apăsat până când valoarea se modifică de la 0 la 1 sau invers (aproximativ 2 sec). Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). Notă: procedura de resetare a contorului trebuie efectuată după fiecare curăţare a schimbătorului principal sau în cazul înlocuirii acestuia. Pentru a verifica starea orelor totalizate, multiplicaţi x100 valoarea citită (ex. valoare citită 18 = ore totalizate 1800 valoare citită 1= ore totalizate 100). Centrala continuă să funcţioneze normal, chiar dacă alarma este activă. Anomalia A77 Anomalia este auto-resetabilă; dacă centrala nu îşi reia funcţionarea, contactaţi Centrul de Service Autorizat. LED galben intermitent Analiză ardere în desfăşurare. Această procedură de programare se încheie automat după aproximativ 5 minute sau după o întrerupere a alimentării electrice. 4.5 Configurarea centralei Pe placa de comandă este disponibilă o serie de jumperi (JPX) care permit configurarea centralei. Pentru a avea acces la placa de comandă, procedaţi astfel: - poziţionaţi întrerupătorul general al instalaţiei pe oprit - deşurubaţi şuruburile de fixare a carcasei, rotiţi în faţă şi apoi în sus baza carcasei pentru a o desprinde de cadru - deşurubaţi şurubul de fixare (E) al panoului de comandă (fig. 20) 9

10 - deşurubaţi şuruburile (F - fig. 22) pentru a scoate capacul bornei de conexiuni (230V) JUMPER JP7 - fig. 48a: preselecţie câmp de reglare a temperaturii de încălzire celei mai potrivite,în funcţie de tipul instalaţiei. Jumper neintrodus - instalaţie standard Instalaţie standard C Jumper introdus - instalaţie în pardoseală Instalaţie în pardoseală C. Centrala vinde din fabrică configurată pentru instalaţii standard. JP1 Calibrare (Range Rated) JP2 Resetare contor încălzire JP3 Calibrare (vezi paragraful Reglaje ) JP4 Nu utilizaţi JP5 JP6 JP7 JP8 Funcţie doar încălzire cu posibilitate de instalare boiler extern cu termostat (JP8 introdus) sau sondă (JP8 neintrodus) Activare funcţie de compensare nocturnă şi pompă cu funcţionare continuă (doar cu sondă externă conectată) Activare control instalaţii standard/joasă temperatură (vezi deasupra) Gestiune boiler extern cu termostat activ (jumper introdus)/ gestiune boiler extern cu sondă (jumperi neintroduşi) (fig. 48b). Centrala prevede jumperii JP5 şi JP8 ca fiind introduşi (ca în configuraţia standard: versiunea doar încălzire reglată pentru boiler cu termostat); dacă este necesară utilizarea unui boiler extern cu sondă, jumperul JP8 trebuie să fie înlăturat. 4.5 Setarea termoreglării (graficele fig. 51) Termoreglarea funcţionează doar cu sondă externă conectată; odată instalată, conectaţi sonda externă (accesoriu la cerere) la conectorii dedicaţi prevăzuţi pe borna de conexiuni a centralei. În acest mod se activează funcţia de TERMOREGLARE. Alegerea curbei de compensare Curba de compensare a încălzirii prevede menţinerea unei temperaturi teoretice de 20 C în ambient, pentru temperaturi externe cuprinse între +20 C şi 20 C. Alegerea curbei depinde de temperatura externă minimă de proiect (şi astfel de zona geografică) şi de temperatura de tur de proiect (şi astfel de tipul instalaţiei). şi trebuie calculată cu atenţie de către instalator, conform formulei: KT= T. tur de proiect - Tshift 20- T. externă min. de proiect. Tshift = 30 C instalaţii standard 25 C instalaţii în pardoseală Dacă, în urma calculului, rezultă o valoare intermediară între două curbe, alegeţi curba de compensare cea mai apropiată de valoarea obţinută. Exemplu: dacă valoarea obţinută este 1,3, aceasta se găseşte între curba 1 şi curba 1,5. În acest caz, alegeţi curba cea mai apropiată, respectiv 1,5. Selecţia KT trebuie efectuată acţionând trimmer-ul P3 poziţionat pe placa de comandă (vezi schema electrică multifilară). Pentru a avea acces la P3: - scoateţi carcasa, - deşurubaţi şurubul de fixare a panoului de comandă - rotiţi panoul înspre dvs - deşurubaţi şuruburile de fixare a capacului bornei de conexiuni - desprindeţi capacul plăcii de comandă. Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). Valorile KT setabile sunt următoarele: instalaţie standard: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 instalaţie în pardoseală 0,2-0,4-0,6-0,8 şi sunt afişate pe display timp de circa 3 secunde, după rotirea trimmer-ului P3. TIP CERERE DE CĂLDURĂ Centrala este conectată la un termostat de ambient (JUMPER 6 neintrodus) Cererea de căldură se efectuează prin închiderea contactului termostatului de ambient, în timp ce deschiderea contactului determină oprirea. Temperatura de tur este calculată automat de către centrală, totuşi, în acest timp, utilizatorul poate interacţiona cu centrala. Acţionând asupra interfeţei pentru a modifica ÎN- CĂLZIREA, nu va avea disponibilă valoarea PUNCTULUI SETAT DE ÎNCĂLZI- RE, ci o valoare pe care o poate seta după bunul plac între +5 şi -5 C. Intervenţia asupra acestei valori nu modifică direct temperatura de tur, ci acţionează în calculul care determină în mod automat valoarea, variind în sistem temperatura de referinţă (0 = 20 C). Centrala este conectată la un programator orar (JUMPER JP6 introdus) Cu contactul închis, cererea de căldură este efectuată prin sonda de tur, în baza temperaturii externe, pentru a avea o temperatură utilă în ambient la nivelul ZI (20 C). Deschiderea contactului nu determină oprirea, ci o reducere (trecere paralelă) a curbei climatice la nivelul NOAPTE (16 C). În acest mod se activează funcţia nocturnă. Temperatura de tur este calculată automat de către centrală, totuşi, în acest timp, utilizatorul poate interacţiona cu centrala. Acţionând asupra interfeţei pentru a modifica ÎNCĂLZIREA, nu va avea disponibilă valoarea PUNCTULUI SETAT DE ÎNCĂLZIRE, ci o valoare pe care o poate seta după bunul plac între +5 şi 5 C. Intervenţia asupra acestei valori nu modifică direct temperatura de tur, ci acţionează în calculul care determină în mod automat valoarea, variind în sistem temperatura de referinţă (0 = 20 C, pentru nivelul ZI; 16 C pentru nivelul NOAPTE). 4.7 Reglaje Centrala este deja reglată din fabrică de către producător. Dacă totuşi este necesar să efectuaţi din nou reglajele, de exemplu după o întreţinere de excepţie, după înlocuirea vanei de gaz sau după transformarea de pe gaz metan pe GPL, urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare:. Reglarea puterii maxime şi minime, a maximului şi minimului de încălzire şi a pornirii lente trebuie efectuate obligatoriu în ordinea indicată şi exclusiv de către personalul autorizat: - opriţi alimentarea electrică a centralei - aduceţi selectorul de temperatură a apei de încălzire la valoare maximă - deşurubaţi şurubul de fixare (E) al panoului de comandă (fig. 20) - ridicaţi apoi rotiţi panoul înspre dvs - deşurubaţi şuruburile de fixare ale capacului (F) pentru a avea acces la borna de conexiuni (fig. 22) - introduceţi jumperele JP1 şi JP3 (fig. 50) - alimentaţi electric centrala Cele trei LED-uri de pe panoul de comandă clipesc simultan şi pe display este afişat ADJ timp de circa 4 secunde Treceţi la modificarea următorilor parametri: 1 - Maxim absolut/acm 2 - Minim 3 - Maxim încălzire 4 - Pornire lentă după cum este descris în continuare: - rotiţi selectorul de temperatură a apei de încălzire pentru a seta valoarea dorită - apăsaţi butonul CO (fig. 37) şi treceţi la reglarea următorului parametru. Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). Pe display se aprind următoarele simboluri: 1. în timpul reglării ACM/maximului absolut 2. în timpul reglării minimului 3. în timpul reglării maximului de încălzire 4. în timpul reglării pornirii lente Încheiaţi operaţiunea înlăturând jumperele JP1 şi JP3, pentru a memora valorile astfel setate. ESTE POSIBIL să terminaţi funcţia în orice moment, fără să memoraţi valorile setate, păstrându-le pe cele iniţiale: - înlăturând jumperele JP1 şi JP3 înainte de setarea tuturor celor 4 parametri - aducând selectorul de funcţie pe (OFF/RESET) - oprind alimentarea electrică - aşteptând să treacă 15 minute de la activarea funcţiei. Calibrarea nu determină pornirea centralei. Prin rotirea butonului de selecţie a încălzirii, se afişează automat pe display numărul de rotaţii care trebuie multiplicat cu o sută (ex. 25 = 2500 rpm). Funcţia de afişare a parametrului calibrării este activată cu selectorul pe vară sau iarnă - apăsaţi butonul CO (de pe panou) indiferent dacă există sau nu o cerere de căldură. Funcţia nu poate fi activată dacă este conectată o comandă la distanţă. Când această funcţie este activată, fiecare dintre parametrii calibrării apar (în ordinea indicată mai jos) timp de 2 secunde. Pictograma aferentă este indicată alături de fiecare parametru şi de valoarea rotaţiilor ventilatorului (multiplicate cu o sută) 1. Maxim 2. Minim 3. Maxim încălzire 4. Aprindere lentă 5. Maxim încălzire reglat REGLAREA VANEI DE GAZ - Alimentaţi electric centrala - Deschideţi robinetul de gaz - Aduceţi selectorul de funcţie pe (OFF/RESET) (display stins) - Deşurubaţi şurubul (E), scoateţi carcasa, rotiţi panoul de comandă înspre dvs. (fig. 20) 10

11 - Deşurubaţi şuruburile de fixare a capacului (F) pentru a avea acces la borna de conexiuni (fig. 22) - Apăsaţi o dată butonul CO (fig. 37). Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). - Aşteptaţi aprinderea arzătorului. Pe display este afişat ACO şi LED-ul galben clipeşte. Centrala funcţionează la puterea maximă de încălzire Funcţia analiză ardere rămâne activă 15 min; dacă se atinge temperatura de tur de 90 C, arzătorul se stinge. Arzătorul se aprinde din nou atunci când temperatura scade sub 78 C - Introduceţi sonda analizorului în orificiile existente după scoaterea şuruburilor din capac (fig. 35) - Apăsaţi a doua oară tasta analiză ardere pentru a ajunge la numărul de rotaţii corespunzător puterii maxime sanitare (tabelul 1); LED-ul galben continuă să clipească, iar LED-ul roşu se aprinde fix - Verificaţi valoarea CO2: (tabelul 3) dacă valoarea nu este conform celei indicate în tabel, acţionaţi asupra şurubului de reglare a maximului vanei de gaz - Apăsaţi a treia oară tasta analiză ardere pentru a ajunge la numărul de rotaţii corespunzător puterii minime (tabelul 2); LED-ul galben continuă să clipească, iar LED-ul verde se aprinde fix - Verificaţi valoarea CO2: tabelul 4) dacă valoarea nu este conform celei indicate în tabel, acţionaţi asupra şurubului de reglare a minimului vanei de gaz - Pentru a ieşi din funcţia analiză ardere, rotiţi butonul de comandă - Extrageţi analizorul de fum şi remontaţi capacul - Închideţi panoul de comandă şi puneţi la loc carcasa. Funcţia analiză ardere se dezactivează automat dacă placa generează o alarmă. În caz de anomalie pe parcursul fazei de analiză a arderii, executaţi operaţiunea de deblocare. RANGE RATED Centrala poate fi adaptată la necesităţile termice ale instalaţiei, mai precis, debitul maxim poate fi setat pentru funcţia de încălzire a centralei: - Opriţi alimentarea electrică a centralei - Rotiţi selectorul de temperatură a apei de încălzire la valoarea maximă - Ridicaţi şi rotiţi panoul de comandă înspre dumneavoastră - Scoateţi capacul eliberând cârligele de fixare. - Introduceţi jumperul JP1 (fig. 50) - Porniţi alimentarea electrică a centralei. Cele trei LED-uri de pe panoul de comandă clipesc alternativ şi un mesaj ADJ este afişat pe display timp de aproximativ 4 sec, după care valoarea maximă pentru căldură poate fi modificată cu ajutorul selectorului de temperatură de încălzire şi al butonului CO (fig. 37) pentru a seta şi confirma valoarea dorită. Display-ul afişează pictograma. Încheiaţi operaţiunea înlăturând jumperul JP1 pentru a salva valorile setate în memorie. Odată ce aţi setat puterea necesară (maxim încălzire), notaţi valoarea în manualul de instrucţiuni (consultaţi coperta de la sfârşitul manualului). Pentru verificări şi reglări ulterioare, consultaţi valoarea setată. Setarea nu porneşte centrala. Când butonul selector al valorii de referinţă pentru încălzire este rotit, display-ul afişează automat numărul de rotaţii pe minut care trebuie multiplicat cu o sută (de ex. 25 = rpm). tabel 1 NUMĂR MAXIM DE ROTAŢII VENTILATOR GAZ METAN (G20) GAZ LICHID (G31) încălzire - ACM rpm tabel 2 NUMĂR MINIM DE ROTAŢII VENTILATOR GAZ METAN (G20) GAZ LICHID (G31) rpm tabel 3 Max. CO 2 GAZ METAN (G20) GAZ LICHID (G31) tabel 4 Min. CO 2 GAZ METAN (G20) GAZ LICHID (G31) 9,0 10,0 % 9,5 10,0 % Centrala este livrată cu reglajele indicate în tabel. În funcţie de cerinţele instalaţiei sau a limitelor locale de emisii gaze arse, este, totuşi, posibil să modificaţi această valoare, făcând referire la graficele de mai jos. curbă HTG (Qnîncălzire) Rotaţii ventilator (rpm) Putere termică (kw) Emisii CO s.a. (p.p.m.) curbă COs.a. (Qnîncălzire) Putere termică (kw) 11

12 4.8 Conversia de la un tip de gaz la altul Modificarea aparatului în funcţie de tipul de gaz furnizat de la reţea este simplă şi se poate face şi cu cazanul instalat. Această operaţiune trebuie efectuată de către personalul autorizat. Centrala este proiectată să funcţioneze pe gaz metan (G20), conform celor indicate pe eticheta produsului. Există posibilitatea de transformare a centralei pe gaz propan, utilizând kit-ul specific. Pentru demontare, urmaţi instrucţiunile de mai jos: - decuplaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu curent şi închideţi robinetul de gaz - slăbiţi cele trei şuruburi de fixare de la capacul superior şi cele două şuruburi inferioare care fixează placa - scoateţi capacul şi placa - scoateţi trenul de gaz (A) - fig scoateţi duza (B) - fig din trenul de gaz şi înlocuiţi-o cu cea furnizată - reasamblaţi trenul de gaz - redaţi tensiune centralei şi deschideţi robinetul de gaz. Conversia trebuie efectuată doar de către personal autorizat. După modificarea aparatului, reglaţi-l din nou (respectând indicaţiile din secţiunea Reglaje ) şi aplicaţi noua etichetă de identificare conţinută în kit. 5 - ÎNTREŢINERE Pentru a garanta menţinerea îndelungată a caracteristicilor şi eficienţei produsului, şi pentru a respecta indicaţiile legislaţiei în vigoare, trebuie să supuneţi aparatul la verificări sistematice la intervale regulate. Pentru operaţiunile de întreţinere, ţineţi cont de instrucţiunile date în capitolul PRECAUŢII ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ. În cazul intervenţiilor de întreţinere a structurilor aşezate în apropierea tuburilor de fum şi/sau dispozitivelor de evacuare a fumului şi accesoriilor lor, opriţi centrala şi, după efectuarea operaţiunilor, solicitaţi personalului calificat să verifice eficienţa acestora. IMPORTANT: înainte de a întreprinde orice operaţiune de curăţare sau întreţinere a aparatului, acţionaţi întrerupătorul aparatului şi pe cel al instalaţiei pentru a întrerupe alimentarea electrică şi opriţi alimentarea cu gaz, acţionând robinetul de combustibil. Întreţinerea uzuală Presupune efectuarea următoarelor operaţiuni: - Eliminarea eventualelor oxidări de pe arzător; - Eliminarea eventualelor depuneri de pe schimbătoare; - Înlăturarea oricăror reziduuri de pe traseul de evacuare a condensului; - Verificarea şi curăţarea tuburilor de evacuare; - Verificarea aspectului centralei la exterior; - Verificarea pornirii, opririi şi funcţionării aparatului, atât în modul ACM cât şi în modul încălzire - Verificarea etanşeităţii racordurilor şi ţevilor de gaz şi de apă; - Verificarea consumului de gaz la putere maximă şi minimă - Verificarea poziţiei electrodului de aprindere/relevare flacără - Verificarea dispozitivului de siguranţă la lipsă gaz. Nu curăţaţi aparatul sau părţile sale cu substanţe uşor imflamabile (ex. benzină, alcool etc.). Nu curăţaţi panourile, părţile vopsite sau pe cele din plastic cu diluanţi pentru vopsea. Curăţarea carcasei trebuie efectuată doar cu apă şi săpun. Întreţinerea extraordinară Aceste sarcini restaurează funcţionarea aparatului în conformitate cu proiectul şi regulamentele - de ex. în urma reparaţiei unui defect accidental. Conform normelor, presupune: - Înlocuire - Reparaţie - Revizia componentelor. Aceste sarcini necesită mijloace, echipamente şi unelte speciale. - strângeţi şurubul de etanşare al analizatorului din orificiul prizei de analiză a gazelor de ardere -- deşurubaţi şurubul (E) de fixare a panoului de comandă (fig. 20) -- ridicaţi apoi rotiţi panoul înspre dvs -- deşurubaţi şuruburile de fixare a capacului (F) pentru a avea acces la borna de conexiuni (fig. 22) -- Apăsaţi o dată butonul CO (fig. 37) Părţi electrice sub tensiune (230 V AC). -- Aşteptaţi aprinderea arzătorului. Pe display este afişat ACO şi LED-ul galben clipeşte. Centrala funcţionează la puterea maximă de încălzire. -- Verificaţi dacă valorile CO2 corespund celor indicate în tabel; dacă valoarea este diferită, treceţi la modificare, urmând procedura descrisă în capitolul Reglarea vanei de gaz. -- Efectuaţi controlul arderii. Ulterior: - scoateţi sondele analizatorului şi puneţi la loc capacele pe care le-aţi îndepărtat mai devreme -- închideţi panoul de comandă şi puneţi la loc carcasa. IMPORTANT Chiar şi în timpul fazei de analiză a arderii, funcţia care opreşte centrala atunci când temperatura apei atinge limita maximă (circa 90 C), rămâne activă. 5.2 Plăcuţa de identificare Qn Pn Qm Pm IP Pms T ŋ NOx Funcţie încălzire Putere termică nominală Putere termică utilă Putere termică redusă Putere termică utilă redusă Grad de Protecţie Presiune maximă încălzire Temperatură Randament Clasă Noxe Condensing Boiler N V ~ 50 Hz W Pms = bar T= 90 C **** Gas type: Qn = Gas category: C C Pn = Qm Pm Pn C În timpul fazei iniţiale de instalare sau în cazul întreţinerii extraordinare, vă sfătuim să evacuaţi aerul din circuitul de încălzire şi din centrală (vezi paragraful respectiv). 5.1 Verificarea parametrilor de ardere Pentru a efectua analiza arderii, executaţi următoarele operaţiuni: - slăbiţi cele trei şuruburi de fixare de la capacul superior şi cele două şuruburi inferioare care fixează placa - scoateţi capacul şi placa - introduceţi sondele analizorului în priza gazelor de ardere (A) şi priza de aer (E) din centrală după scoaterea şurubului B, a capacului C şi capacului D (fig. 35). Sonda de analiză a gazelor de ardere trebuie introdusă până la capăt, cât mai adânc posibil 12

13 MANUAL DE UTILIZARE 1a PRECAUŢII ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ Manualul de instrucţiuni constituie parte integrantă a produsului şi trebuie să însoţească centrala mereu, chiar şi în cazul transferului la un alt proprietar sau utilizator sau în cazul mutării pe o altă instalaţie În cazul pierderii sau deteriorării vă rugăm să solicitaţi un alt exemplar Centrului de Service. Instalarea centralei şi orice altă intervenţie sau operaţiune de întreţinere trebuie să fie efectuate de către personal autorizat şi în conformitate cu normele în vigoare. Pentru instalare, apelaţi la personalul specializat. Centrala trebuie să fie utilizată numai în scopul pentru care a fost concepută. Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere contractuală sau non-contractuală pentru daune provocate oamenilor, animalelor sau lucrurilor în urma unor erori de instalare, reglare, întreţinere sau a unei utilizări necorespunzătoare. Este interzisă, pe toată durata de viaţă a instalaţiei, modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare automată ale centralei de către producător sau furnizor. Acest aparat serveşte la producţia de apă caldă. Astfel, trebuie conectat la o instalaţie de încălzire şi/sau la o reţea de distribuţie a apei calde menajere potrivite capacităţii şi productivităţii lui. În cazul scurgerilor de apă, opriţi alimentarea hidraulică şi contactaţi imediat personalul calificat de la Centrul de Service Autorizat. În cazul unei absenţe prelungite, opriţi alimentarea cu gaz şi opriţi întrerupătorul general de alimentare electrică. În situaţia în care există riscul de îngheţ, goliţi centrala de apă. Verificaţi din când în când ca presiunea de lucru a instalaţiei hidraulice să nu coboare sub valoarea de 1 bar. În caz de defecţiune şi/sau funcţionare defectuoasă a aparatului, nu încercaţi nicio tentativă de reparaţie sau intervenţie directă. Operaţiunile de întreţinere a centralei trebuie efectuate cel puţin o dată pe an, programându-vă din timp la Centrul de Service Autorizat. Utilizarea centralei necesită respectarea cu stricteţe a câtorva reguli fundamentale de siguranţă: Nu utilizaţi aparatul în scopuri diferite de cel pentru care a fost realizată. Nu atingeţi centrala dacă sunteţi cu picioarele goale şi/sau cu părţi ale corpului ude. Nu astupaţi sub nicio formă cu material textil, hârtie sau altceva grilajul de absorbţie sau de disipare şi gura de aerisire a încăperii în care este instalat aparatul. Nu acţionaţi întrerupătoare, telefoane sau orice alt obiect care poate produce scântei dacă simţiţi miros de gaz sau fum. Aerisiţi încăperea, deschizând uşile şi ferestrele şi închideţi robinetul general de gaz. Nu aşezaţi obiecte pe sau în centrală. Înainte de a executa orice operaţiune de curăţare, deconectaţi centrala de la reţeaua electrică. Nu astupaţi sau reduceţi dimensiunile gurilor de aerisire ale încăperii în care este instalat aparatul. Nu lăsaţi recipiente şi substanţe inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul. În caz de defecţiune şi/sau funcţionare defectuoasă a aparatului, nu încercaţi nicio tentativă de reparaţie. Nu trageţi sau răsuciţi cablurile electrice.. Centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inapte neasistate. Este interzis să interveniţi asupra elementelor sigilate. Pentru o utilizare optimă, reţineţi că: - o curăţare externă periodică cu apă şi săpun, pe lângă îmbunătăţirea aspectului estetic, protejează învelişul centralei de coroziune, mărindu-i durata de viaţă; - în cazul în care centrala murală se instalează la interiorul unei unităţi de încastrare, trebuie să lăsaţi, în fiecare parte, un spaţiu de minim 5 cm, pentru ventilaţie şi efectuarea operaţiunile de întreţinere; - instalarea unui termostat de ambient favorizează un confort optim, o utilizare mai eficientă a căldurii şi un consum redus de energie; centrala poate fi conectată şi la un programator orar, pentru controlul pornirii şi opririi pe durata unei zile sau săptămâni. 2a PORNIREA APARATULUI De fiecare dată când alimentaţi electric centrala, pe display apare o serie de informaţii, printre care şi valoarea contorului sondei de fum (-C- XX) vezi paragraful anomalia A09); ulterior, porneşte ciclul automat de evacuare a aerului care durează în jur de 2 min. Pe parcursul acestei faze, cele trei leduri se aprind alternativ şi pe display este afişat simbolul (fig. 36). Pentru a porni centrala trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni: - alimentaţi electric centrala - deschideţi robinetul de gaz pentru a permite trecerea combustibilului - reglaţi termostatul de ambient la temperatura dorită (~20 C) - rotiţi selectorul de funcţie în poziţia dorită: Funcţia iarnă: rotind selectorul de funcţie (fig. 38) în zona divizată în segmente, centrala furnizează apă caldă pentru încălzire şi, dacă este conectată la un boiler extern, furnizează apă caldă pentru producţia ACM. În cazul unei cereri de căldură, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix. Display-ul digital indică temperatura apei de încălzire (fig. 40). În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix.. Display-ul digital indică temperatura de pe tur (fig. 41). Reglarea temperaturii apei de încălzire Pentru a regla temper. apei de încălzire, rotiţi butonul cu simbolul (fig.38) în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte temperatura şi în sens invers pentru a o micşora. În funcţie de tipul de sistem, poate fi preselectată cea mai potrivită gamă de temperaturi: - instalaţii standard C - instalaţii în pardoseală C. Reglarea temperaturii apei de încălzire cu o sondă externă conectată Când este instalată o sondă externă, temperatura de tur este selectată automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambiantă în funcţie de variaţiile temperaturii exterioare. Dacă doriţi să modificaţi valoarea temperaturii (crescând sau reducând automat valoarea calculată de placa electronică), utilizaţi selectorul de temperatură a apei de încălzire: rotiţi-l în sens orar pentru a creşte temperatura sau în sens antiorar pentru a o reduce. Posibilitatea de modificare între nivelurile de confort de la -5 la +5, afişate pe display-ul digital prin rotirea butonului. Funcţia vară activă doar când este conectat un boiler extern: rotind selectorul de funcţie pe simbolul funcţiei vară (fig. 43) se activează funcţia tradiţională doar apă caldă menajeră centrala furnizează apă la temperatura setată pe boilerul extern. În cazul unei cereri de apă caldă menajeră, centrala porneşte şi LED-ul de semnalizare a stării centralei se aprinde verde fix. Display-ul digital indică temperatura de pe tur (fig. 41). Reglarea temperaturii apei calde menajere CAZUL A doar încălzire cu boiler - reglarea nu se aplică CAZUL B doar încălzire + boiler extern cu termostat reglarea nu se aplică. CAZUL C doar încălzire + boiler extern cu sondă pentru a regla temperatura apei calde menajere din boiler, rotiţi selectorul cu simbolul în sensul acelor de ceasornic pentru a creşte temperatura apei calde şi în sens invers pentru a o micşora. Pe panoul de comandă, LED-ul de culoare verde clipeşte cu o frecvenţă de 0,5 secunde aprins, 3,5 secunde stins. Centrala rămâne în stand-by până când, în urma unei cereri de căldură, arzătorul se aprinde şi LED-ul devine verde fix indicând prezenţa flăcării. Centrala va funcţiona până când vor fi atinse temp. reglate sau până când va fi satisfăcută cererea de căldură, după care va trece din nou în standby. Dacă LED-ul roşu (fig. 44) de pe panoul de comandă se aprinde, înseamnă că centrala se află într-o stare de oprire temporară (consultaţi capitolul Semnalizări luminoase şi anomalii). Pe display-ul digital este afişat codul respectivei anomalii. Funcţia sistem automat de reglare a ambientului (s.a.r.a.) fig. 45 Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în sectorul evidenţiat prin simboluri cu caractere îngroşate, se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A. (frecvenţă 0,1 sec aprins - 0,1 sec stins, durată 0,5 sec): în baza temperaturii setate pe termostatul de ambient şi a timpului utilizat pentru a o atinge, centrala variază automat temperatura apei de încălzire, reducând timpul de funcţionare şi asigurând astfel un confort mai mare şi un consum redus de energie. Pe panoul de comandă LED-ul se aprinde verde intermitent, cu frecvenţă de 0,5 sec aprins - 3,5 sec stins. Funcţia de deblocare Pentru reluarea funcţionării, aduceţi selectorul de funcţie pe (fig. 42), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi readuceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită, verificând că LED-ul roşu s-a stins. În acest punct, centrala porneşte automat şi LED-ul îşi schimbă culoarea în verde. 13

14 N.B. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. 3a OPRIREA APARATULUI Oprirea temporară În cazul absenţelor temporare, poziţionaţi selectorul de funcţie (fig.42) pe (OFF). În acest mod, lăsând active alimentarea electrică şi alimentarea cu combustibil, centrala este protejată de sistemele: Anti-îngheţ: când temperatura apei din centrală scade sub 5, pompa de circulaţie se activează şi, dacă este necesar, şi arzătorul la putere minimă, pentru a readuce temperatura apei la valori de siguranţă (35 C). În timpul ciclului antiîngheţ, pe display apare (fig. 46). Anti-blocare pompă de circulaţie: un ciclu de funcţionare se activează la fiecare 24 ore de pauză. Anti-îngheţ ACM (doar când este conectat un boiler extern cu sondă): funcţia se activează atunci când temperatura măsurată de sonda boilerului extern scade sub 5 C. Atunci se generează o cerere de căldură, arzătorul se aprinde la putere minimă şi rămâne aprins până când temperatura ajunge la valoarea de 55 C. Pe parcursul ciclului anti-îngheţ, simbolul (fig. 46) apare pe display-ul digital. Oprirea pentru perioade lungi În cazul absenţelor de lungă durată, poziţionaţi selectorul de funcţie (fig. 42) pe (OFF). Poziţionaţi întrerupătorul principal al instalaţiei pe OFF. Închideţi robinetele de gaz şi de apă ale instalaţiilor termice şi sanitare. În acest caz, funcţia anti-îngheţ este dezactivată: goliţi instalaţiile dacă există riscul de îngheţ. 4A SEMNALIZĂRI LUMINOASE ŞI ANOMALII Panoul de comandă cuprinde trei LED-uri luminoase care indică starea de funcţionare a centralei: LED verde Intermitent Intermitent cu frecvenţă 0,5 secunde aprins - 3,5 secunde stins = centrala în stand-by, flacăra nu este prezentă. Intermitent cu frecvenţă 0,5 secunde aprins - 0,5 secunde stins = oprire temporară a aparatului ca urmare a următoarelor anomalii auto-resetabile: - presostat de apă (timp de aşteptare circa 10 min) - tranzitoriu, în aşteptarea pornirii. În această fază, centrala aşteaptă reluarea condiţiilor de funcţionare. Dacă, după trecerea timpului de aşteptare, centrala nu îşi reia funcţionarea normală, oprirea devine definitivă şi ledul se aprinde roşu. Intermitent rapid (cu frecvenţă 0,1 secunde aprins - 0,1 secunde stins, durată 0,5 secunde) = intrare/ieşire funcţie S.A.R.A. (fig. 45). Poziţionând selectorul de temperatură a apei de încălzire în sectorul evidenţiat prin simboluri cu caractere îngroşate valori de temp. între 55 şi 65 C), se activează sistemul de autoreglare S.A.R.A.: centrala variază temperatura de tur în funcţie de închiderea termostatului de ambient. La atingerea temperaturii setate cu selectorul de temperatură a apei de încălzire, începe o numărătoare de 20 minute. Dacă, pe parcursul acestei faze, termostatul de ambient continuă să ceară căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu 5 C. La atingerea noii valori setate, începe din nou o numărătoare de 20 minute. Dacă, pe parcursul acestei faze, termostatul de ambient continuă să ceară căldură, valoarea temperaturii setate creşte automat cu alte 5 C. Această valoare nouă de temperatură este rezultatul temperaturii setate manual cu selectorul de temperatură a apei de încălzire şi a creşterii de +10 C a funcţiei S.A.R.A. (Sistem Automat de Reglare a Ambientului). După al doilea ciclu, valoarea temperaturii nu mai creşte (temperatură setată +10 C) şi ciclul descris mai sus se repetă până când este satisfăcută cererea termostatului de ambient. Verde fix flacăra este prezentă, centrala funcţionează normal. Pentru a restabili funcţionarea (deblocare alarme): Anomaliile A Poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi aduceţi-l în poziţia dorită. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 04 Pe lângă codul de anomalie, pe display este afişat şi simbolul. Verificaţi valoarea presiunii indicate de termomanometru: dacă e sub 0,3 bari, poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF) şi reglaţi robinetul de umplere până când presiunea ajunge la o valoare cuprinsă între 1 şi 1,5 bari. Ulterior, aduceţi selectorul de funcţie în poziţia dorită. Centrala va efectua un ciclu de evacuare a aerului cu durată de circa 2 minute. În cazul în care căderile de presiune sunt frecvente, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 06 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 07 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 08 Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 09 cu LED-ul roşu aprins fix Poziţionaţi selectorul de funcţie pe (OFF), aşteptaţi 5-6 secunde, apoi aduceţi-l în poziţia dorită. Dacă tentativele de deblocare nu reactivează funcţionarea, solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A 09 cu LED-urile verde şi roşu intermitente Solicitaţi intervenţia Centrului de Service Autorizat. Anomalia A77 Anomalia este auto-resetabilă; dacă centrala nu îşi reia funcţionarea, contactaţi Centrul de Service Autorizat. LED galben intermitent Analiză ardere în desfăşurare. DESCRIERE COD DISPLAY LED ROŞU LED GALBEN LED VERDE Blocare flacără A01 PORNIT OPRIT OPRIT Intervenţie termostat limitator A02 clipeşte OPRIT OPRIT Anomalie ventilator A03 PORNIT OPRIT OPRIT Anomalie presostat de apă A04 PORNIT OPRIT PORNIT Anomalie sondă NTC apă caldă menajeră A06 clipeşte OPRIT clipeşte Anomalie la sonda NTC de tur a circuitului de încălzire sau la întrerupătorul diferenţial tur-retur A07 PORNIT OPRIT OPRIT Anomalie la sonda NTC de retur a circuitului de încălzire sau la întrerupătorul diferenţial retur-tur A08 PORNIT OPRIT OPRIT Intervenţia dispozitivului de siguranţă termică la sonda gazelor de ardere A09 PORNIT OPRIT OPRIT Curăţarea sondei NTC pentru gaze de ardere sau schimbătorului de căldură A09 clipeşte OPRIT clipeşte Intervenţia termostatului pentru temperatură joasă - alarmă generală A77 PORNIT OPRIT OPRIT Procedură analiză ardere în desfăşurare ACO OPRIT clipeşte OPRIT 14

15 DATE TEHNICE DESCRIERE RESIDENCE CONDENS 50 IS Încălzire Aport nominal de căldură în modul încălzire kw 47,00 kcal/h Putere termică utilă (80 /60 ) kw 45,78 kcal/h Putere termică nominală utilă (50 /30 ) kw 49,91 kcal/h Aport de căldură redus (G20/G31) kw 9,00/12,00 kcal/h 7.740/ Putere termică utilă redusă (80 /60 ) (G20/G31) kw 8,78/11,70 kcal/h 7.554/ Putere termică utilă redusă (50 /30 ) (G20/G31) kw 9,72/12,71 kcal/h 8.359/ Putere termică nominală Range Rated (Qn) kw 47,00 kcal/h Putere termică minimă Range Rated (Qn) (G20/G31) kw 9,00/12,00 kcal/h 7.740/ Randament util Pn max - Pn min (G20/G31) % 97,4-97,6 / 96,8-97,5 Randament util 30% (47 retur) (G20/G31) % 102,5 / 100,1 Randament de ardere la priza de analiză (G20/G31) % 97,0 Randament util Pn max - Pn min (50 /30 ) (G20/G31) % 106,2-108 / 103,2-105,9 Randament util 30% (30 retur) % 108 / 106,2 Medie randament Range Rated Pn (80 /60 ) % 97,6 Medie randament Range Rated Pn (50 /30 ) % 106,9 Putere electrică W 164 Categorie II2H3P Ţară de destinaţie RO Tensiune de alimentare V - Hz Grad de protecţie IP X5D Presiunea scade în momentul opririi W 69 Pierderi la coş cu arzătorul pornit % 3,00 Presiunea scade coşul cu ardere la minimum % 1,3 Cantitatea maximă de condens (50/30 C - CH4) l/min 5,2 Încălzire Presiunea de calibrare a supapei de siguranţă bari 3,5 Presiunea de lucru maximă din circuitul de încălzire bari 4 Presiune minimă pentru funcţionare standard bari < 0,5 Temperatură maximă C 90 Câmp de selecţie a temperaturii H 2 O de încălzire C 20-45/20-80 Pompă: capacitate maximă disponibilă pentru sistem mbari 500 la un debit de l/h Cantitatea de apă din circuitul de încălzire l 3,2 Presiune gaz Presiune nominală gaz metan (G 20) mbari 20 Presiune nominală gaz lichid G.P.L. (G 31) mbari 30 Conexiuni hidraulice Tur - retur încălzire Ø 1 Intrare gaz Ø 3/4 15

16 DESCRIERE RESIDENCE CONDENS 50 IS Dimensiuni centrală Înălţime mm 764 Lăţime mm 553 Adâncime carcasă mm 284 Greutate centrală kg 39 Debite (G20) Debit aer Nm 3/ h 58,533 Debit fum Nm 3 /h 63,248 Debit masic fum (max-min) gr/s 21,210-3,851 Prestaţii ventilator Sarcină reziduală tuburi concentrice 0,85m Pa 20 Sarcină reziduală tuburi separate 0,5m Pa 196 Sarcină reziduală centrală fără tuburi Pa 199 Tuburi evacuare fum concentrice Diametru mm Lungime maximă m 1,85 Pierderi în urma inserării unui cot de 45 /90 m 1,3/1,6 Orificiu de trecere prin perete (diametru) mm 105 Tuburi evacuare fum concentrice Diametru mm Lungime maximă m 4,85 Pierderi în urma inserării unui cot de 45 /90 m 1/1,5 Orificiu de trecere prin perete (diametru) mm 130 Tuburi evacuare fum separate Diametru mm 80 Lungime maximă m Pierderi în urma inserării unui cot de 45 /90 m 1/1,5 Instalaţie B23P B53P Diametru mm 80 Lungime maximă tub de evacuare m 30 Clasă NOxe clasa 5 Valori emisii la debit maxim şi minim cu gaz G20* Maxim CO s.a. mai mic de ppm 200 CO 2 % 9,0 NOx s.a. mai mic de ppm 30 Temperatură fum C 78 Minim CO s.a. mai mic de ppm 20 CO 2 % 9,5 NOx s.a. mai mic de ppm 25 Temperatură fum C 52 * Verificare efectuată cu tub concentric Ø lungime 0,85 m temperatură apă C Tabel multigaz DESCRIERE Gaz metan (G20) Propan (G31) Indice Wobbe inferior (la 15 C-1013 mbari) MJ/m 3 S 45,67 70,69 Presiune calorifică utilă MJ/m 3 S 34,02 88 Presiune nominală de alimentare mbari (mm W.C.) 20 (203,9) 30 (305,9) Presiune minimă de alimentare mbari (mm W.C.) 10 (102,0) Diafragmă (număr găuri) Număr 1 1 Diafragmă (diametru găuri) mm 9,2 5,7 Debit gaz maxim încălzire Sm 3 /h 4,97 kg/h 3,65 Debit gaz minim încălzire Sm 3 /h 0,95 kg/h 0,93 Număr de rotaţii ventilator pornire lentă rpm Număr maxim de rotaţii ventilator (încălzire) rpm Număr minim de rotaţii ventilator (încălzire) rpm

17 SL PRIROČNIK ZA MONTERJA 1 - OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI V našem podjetju proizvedeni kotli so izdelani s pozornostjo tudi do posameznih sestavnih delov, da s tem pred morebitnimi nezgodami zaščitimo tako uporabnika kot tudi instalaterja. Po vsakem posegu, opravljenem na izdelku, kvalificiranemu osebju svetujemo, da posebno pozornost posveti električnim povezavam, predvsem pa olupljenim delom vodnikov, ki v nobenem primeru ne smejo izstopati iz spojnih letev, da se tako prepreči vsak stik z golimi deli vodnikov. Ta priročnik z navodili je sestavni del izdelka: Prepričajte se, da je vedno priložen aparatu, tudi v primeru prodaje novemu lastniku ali uporabniku ali v primeru prenosa v drug sistem. V primeru poškodovanja ali izgube naročite nov izvod v področnem centru za tehnično podporo. Montažo kotla in vse ostale posege servisiranja in vzdrževanja mora opraviti usposobljeno osebje skladno z zahtevami veljavnih zakonov. Instalaterju svetujemo, da uporabnika pouči o delovanju naprave in o bistvenih varnostnih zahtevah. Za uporabo funkcije samodejne zaščite kotla pred zmrzovanjem (pti temperaturah pod -1 C) z delovanjem gorilnika, se mora naprava nahajati v stanju vklopa. To pomeni, da vsak razlog nedelovanja (na primer: odsotnost napajanja s plinom, električno energijo ali vklop neke zaščite) posledično to zaščito onemogoči. Ta kotel se mora nameniti za uporabo, za katero je bil namensko izdelan. Izključena je vsaka pogodbena in izven pogodbena odgovornost proizvajalca za škodo, povzročeno osebam, živalim ali stvarem zaradi napačne montaže, nastavitve, vzdrževanja in nepravilne uporabe. Po odstranitvi embalaže se prepričajte o brezhibnosti in celovitosti vsebine. V primeru neskladnosti se obrnite na prodajalca, pri katerem se je napravo kupilo. Izpust varnostnega ventila naprave mora biti priključen v ustrezen sistem za zbiranje in odvajanje. Proizvajalec naprave ni odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi posega varnostnega ventila. Embalažni material odstranite v ustrezne zbiralnike na posebnih zbirnih mestih. Odpadke se mora odstraniti brez nevarnosti za zdravje ljudi in brez uporabe postopkov in načinov, ki bi lahko povzročili škodo okolju. Med montažo je uporabnika potrebno obvestiti, da: - v primeru puščanja vode mora zapreti dovod vode in takoj ovestiti Center za tehnično podporo - občasno mora preveriti, da znaša delovni tlak v hidravličnem sistemu več kot 1 bar. V primeru potrebe vzpostavite tlak kot je navedeno v odstavku Polnjenje sistema - če se kotel ne bo uporabljalo daljše obdobje, vam svetujemo, da opravite naslednje postopke: - glavno stikalo naprave in glavno stikalo napeljave preklopite v položaj izklop - zaprite pipe goriva in vode sistema za ogrevanje in za pripravo sanitarne vode - izpraznite napeljavo ogrevanja, če je nevarno, da bo zamrznila. Glede varnosti jedobro vedeti, da: Uporabo kotla odsvetujemo otrokom in nesposobnim osebam brez pomoči Nevarno je vklopiti električne naprave, kot so električna stikala, gospodinjski aparati ipd., če v prostoru zaznate vonj po gorivu ali zgorevanju. V primeru uhajanja plina odprite vrata in okna, da se prostor prezrači, zaprite glavno plinsko pipo; nemudoma zahtevajte poseg usposobljenega osebja centra tehnične podpore Kotla se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi deli telesa, ali ko ste bosi Pred vsakim čiščenjem kotel izklopite iz električnega omrežja tako, da dvopolno stikalo napeljave in glavno stikalo na krmilni plošči preklopite v OFF Prepovedano je spreminjanje varnostnih in regulacijskih naprav brez pooblastila ali navodil proizvajalca V nekateri delih priročnika so uporabljeni simboli: POZOR = za dejanja, ki zahtevajo posebno previdnost in ustrezno pripravljenost PREPOVEDANO = za dejanja, ki se jih absolutno NE SME opraviti Električnih kablov, ki izhajajo iz naprave, ne vlecite, ne trgajte in ne zvijajte, tudi če je naprava izklopljena iz električnega omrežja Odprtin za zračenje prostora montaže ne zmanjšujte in ne zapirajte V prostoru z montirano napravo ne puščajte vsebnikov in vnetljivih snovi Dele embalaže ne puščajte na dosegu otrokom Prepovedano je zamašiti izpust za odvajanje kondenzata. 2 - OPIS Residence condens IS je stenski kondenzacijski kotel tipa C, ki s postavitvijo vrste mostičkov na elektronski plošči lahko deluje na različne načine (kot je to opisano v Konfiguraciji kotla ): PRIMER A samo ogrevanje brez povezanega zunanjega grelnika vode. Kotel ne pripravlja tople sanitarne vode. PRIMER B samo ogrevanje in s povezanim zunanjim grelnikom vode, ki ga upravlja termostat: v teh pogojih ob vsaki zahtevi po topli vodi, ki jo poda termostat zunanjega grelnika vode, kotel dobavi toplo vodo za pripravo tople sanitarne vode. PRIMER C samo ogrevanje in s povezanim zunanjim grelnikom vode (dodatni komplet po naročilu), ki ga upravlja tipalo temperature, za pripravo tople sanitarne vode. Pri povezavi grelnika vode, ki ni iz naše ponudbe, se prepričajte, da ima uporabljeno NTC tipalo naslednje lastnosti: 10 kohm pri 25 C, B 3435 ±1%. Odvisno od uporabljene vrste dimovoda, se kotel lahko razvrsti v naslednje kategorije B23P; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x. V konfiguraciji B23P (ko je montiran v notranjih prostorih), se napravo ne sme montirati v prostorih, ki so namenjeni za spalnico, kopalnico, prho ali kjer se nahajajo odprti kamini brez samostojnega dovajanja zraka. Prostor, v katerem je kotel montiran, mora biti ustrezno prezračevan. V konfiguraciji C se napravo lahko vgradi v vsako vrsto prostora in ni nobenih omejitev glede pogojev zračenja in velikosti prostora. Glavne tehnične lastnosti naprave so: - gorilnik s predmešanjem in majhnimi emisijami - mikroprocesorska kartica za krmiljenje vhodo, izhodov in upravljanje alarmov - neprekinjeno elektronsko moduliranje plamena med ogrevanjem - elektronski vžig z ionizacijskim nadzorom plamena - ventilator na enosmerni tok, ki ga s Hallovim učinkom krmili števec vrtljajev - vgrajen stabilizator tlaka plina - NTC tipalo za nadzor temperature vode na vstopu v primarni krog - NTC tipalo za nadzor temperature vode na izstopu iz primarnega kroga - Naprava za samodejno izločanje in izpust zraka - 3-smerni ventil z električnim aktiviranjem (kot pripomoček) - tlačno stikalo vode - instrument za prikaz tlaka ogrevalne vode - naprava proti blokiranju pretočne črpalke - do okolja zaprta zgorevalna komora - električni ventil za plin z dvojno zaporo, ki krmili delovanje gorilnika - zunanje tipalo toplotne regulacije (kot pripomoček) - samodejno diagnosticiranje in javljanje čistoče primarnega izmenjevalnika - pretočna črpalka - Range Rated, označuje, da je kotel opremljen z napravo za prilagajanje potrebam sistema po toploti, ki omogoča regulacijo zmogljivosti samega kotla glede na energetske potrebe stavbe. Varnostne naprave aparata so: - varnostni termostat vode, ki nadzira možnost pregrevanja aparata in zagotavlja popolno varnost celotne napeljave. Za ponovno vzpostavitev delovanja v primeru posega varnostnega termostata pritisnite gumb na desni strani, pod konzolo kotla. - tipalo dimnih plinov - aktivira se (s postavitvijo kotla v stanje varne ustavitve), če temperatura produktov zgorevanja preseže najvišjo delovno temperaturo dimovodnih cevi - varnostni ventil 3,5 bar - mikroprocesorski nadzor neprekinjenega delovanja tipal z javljanjem morebitnih nepravilnosti na zaslonu - sifon za izpust kondenzata s plovcem, ki preprečuje izhajanje dimnih plinov - senzor nivoja kondenzata, ki poseže z ustavitvijo delovanja kotla v primeru, da nivo kondenzata v notranjosti izmenjevalnika preseže dopustno mejo 17

18 - protizmrzovalna funkcija prvega nivoja (za temperaturo mesta montaže do -1 C) z NTC tipalom ogrevanja - protizmrzovalna funkcija drugega nivoja (za temperaturo mesta montaže do -15 C) s kompletom električnega grelnika, ki preprečuje zamrznitev kondenzatne vode v kotlu - diagnosticiranje prekinitve pretoka, ki se izvaja s primerjavo temperatur, izmerjenih s tipali na odvodnem in povratnem vodu - diferenčni tlačni ventil, ki omogoča vžig gorilnika le, če je v primarnem izmenjevalniku zagotovljen vsaj minimalen pretok vode - diagnosticiranje pomanjkanja vode s senzorjem tlaka - varnostni sistem za odvod dimnih plinov, vgrajen v samem principu delovanja ventila za plin - diagnosticiranje prekomerne temperature, tako na odvodu kot na povratnem vodu, z dvojnim tipalom (mejna temperatura 95 C) - krmiljenje ventilatorja z napravo za štetje števila vrtljajev s Hallovim učinkom: hitrost vrtenja ventilatorja se stalno nadzira. Kotel je prirejen za priklop naslednjih naprav: - zunanji tripotni ventil - dodatna pretočna črpalka - termostat prostora ali urni programator - zunanje tipalo za reguliranje toplote - daljinsko upravljanje - varnostni termostatza nizkotemperaturne veje - zunanji termostat ali tipalo grelnika vode 3 - MONTAŽA 3.1 Predpisi za montažo Montažo mora opraviti usposobljeno osebje in v skladu z lokalnimi predpisi. NAMESTITEV Kotel lahko deluje v temperaturnem območju od -15 C do +60 C. PROTIZMRZOVALNI SISTEM Kotel je serijsko opremljen s samodejnim protizmrzovalnim sistemom, ki se aktivira ko se temperatura vode v primarnem krogotoku zniža pod 6 C. Ta sistem je stalno aktiven in zagotavlja zaščito kotla vse do temperature na mestu vgradnje -1 C. Za delovanje tovrstne zaščite, ki temelji na delovanju gorilnika, morajo biti izpolnjeni pogoji za vklop kotla, kar pomeni, da vsak razlog za blokiranje (na primer: odsotnost plina, električne energije ali vklop neke zaščite) posledično to zaščito onemogoči. V primeru, da je potrebno na mestu montaže kotel zaščititi do temperature -15 C, se mora obvezno vgraditi poseben protizmrzovalni komplet, ki preprečuje zmrzovanje kondenzata v kotlu. Za izvedbo protizmrzovalne zaščite se mora napeljati električno napajanje. Iz tega sledi, da vsaka prekinitev elektrikčnega napajanja prekine tudi varovanje. Protizmrzovalna zaščita je dejavna tudi s kotlom v stanju pripravljenosti. V normalnih pogojih delovanja se kotel lahko samodejno ščiti pred zamrznitvijo. V primeru, da se napravo pusti za daljše obdobje brez napajanja v območjih, kjer lahko nastopijo okoliščine s temperaturo nižjo od 0 C in ogrevalni sistem nočete izprazniti, je za zaščito kotla pred zmrzovanjem predpisana uporaba protizmrzovalne tekočine dobre kakovosti v primarnem krogotoku. Natančno sledite navodilom proizvajalca, ne samo glede deleža protizmrzovalne tekočine za zaščito krogotokov naprave do želene minimalne temperature, ampak tudi glede trajnosti in odstranjevanja same tekočine. Svetujemo vam, da sanitarno velo izpraznite. Materiali, iz katerih so izdelani sestavni deli kotla, so odporni na protizmrzovalne tekočine na osnovi etilen glikola. MINIMALNE MERE Da bi bil mogoč dostop v notranjost kotla zaradi izvajanja običajnih vzdrževalnih postopkov, morate upoštevati minimalne razmike, ki so predvideni za montažo (slika 16a). Za pravilno namestitev naprave upoštevajte, da: - ne sme biti nameščena nad štedilnikom ali drugimi kuhalnimi aparati - v prostoru montaže kotla je prepovedano odlagati vnetljive snovi - na toploto občutljive stene (na primer lesene) morajo biti zavarovane z ustrezno izolacijo. POMEMBNO Svetujemo vam, da pred montažo opravite natančno čiščenje vseh cevovodov v sistemu, da odstranite morebitne ostanke, ki bi lahko ovirali pravilno delovanje naprave. Izpustni zbiralnik priklopite na ustrezen sistem odvajanja (podrobnosti glejte v poglavju 3.6). Cevovod sanitarne vode ne potrebuje varnostnega ventila, prepričati pa se morate, da tlak v vodovodu ne presega 6 bar. V primeru dvoma je primerna vgradnja reducirnega ventila. Pred vžigom se prepričajte, da je kotel pripravljen za delovanje s plinom, ki je na voljo. To lahko ugotovite z napisom na embalaži in na nalepki, ki navaja vrsto plina. Pomembno je poudariti, da v nekaterih primerih nastane v dimovodu nadtlak, zato morajo biti spoji med raznimi elementi nepredušno zatesnjeni. 3.2 Čiščenje sistema in lastnosti vode v ogrevalnem krogu V primeru nove montaže ali zamenjave kotla se mora opraviti preventivno čiščenje ogrevalnega sistema. PRIPOROČLJIVO JE, DA V SISTEM VGRADITE FILTER ZA ZBIRANJE IN LOČEVANJE NEČISTOČ, KI SO PRISOTNE V NAPELJAVI (čistilni fi lter) Za zagotovitev dobrega delovanja proizvoda morate po vsakem postopku čiščenja, dodajanja aditivov in/ali kemične obdelave vode (na primer vnosa protizmrzovalne tekočine, zaščitne obloge cevi, itd.) preveriti, da navedene vrednosti ustrezajo parametrom iz tabele. Parametri em Topla voda v krogotoku Polnitev vode PH vrednost Trdota F Videz - bister 3.3 Pritrditev kotla na steno in vodovodne povezave Pred samo montažo preverite, da je na voljo dovolj prostora za izdelavo napeljave, upoštevajte dimenzije kotla, sistema za odvod dimnih plinov in vodovodne napeljave. Kotel je standardno opremljen z nosilno ploščo za grelnik vode F (slika 16). Položaj in velikost hidravličnih priključkov je prikazan v podrobnostih. Poleg tega je za pomoč pri delu instalaterja standardni opremi priložena šablona iz lepenke. Montažo opravite z naslednjimi postopki: - nosilno ploščo kotla namestite na steno in s pomočjo vodne libele preverite, da je popolnoma vodoravno nameščena - označite 4 izvrtine za pritrditev nosilne plošče kotla - preverite, da so vse mere pravilne, nato v steni izvrtajte izvrtine, uporabite vrtalnik s svedrom prej navedenega premera - ploščo pritrdite na steno Za montažo pribora glejte priložena navodila. Priklopite hidravlične priključke in poskrbite za odvajanje varnostnega ter trismernega ventila (če je vgrajen). Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neizvedbe odvodov iz navedenih naprav. Priklopite hidravlične priključke. 3.4 Montaža zgornjega pokrova Zgornji pokrov namestite na kotel in ga pritrdite s priloženimi vijaki A (slika 17). Montažo pokrova se mora opraviti pred montažo sistema za zajem zraka in odvajanje dimnih plinov. Vsakokrat, ko je treba plašč demontirati, odvijte 3 pritrdilne vijake zgornjega pokrova. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala, ker pokrov ni montiran 3.5 Montaža zunanjega tipala (slika 19) Pravilno delovanje zunanjega tipala je bistvenega pomena za dobro delovanje nadzora ogrevanja. MONTAŽA IN PRIKLOP ZUNANJEGA TIPALA Tipalo se mora montirati na zunanjo steno stavbe, ki se bo ogrevala, toda z upoštevanjem naslednjih napotkov: montirano mora biti na steno, ki je najbolj izpostavljena vetru, stena mora biti obrnjena na SEVER ali SEVEROVZHOD in ne sme biti izpostavljena direktni sončni svetlobi; montirano mora biti na približno 2/3 višine stene; ne sme biti blizu vrat, oken, izstopov za zrak ali poleg dimnikov in drugih toplotnih virov. Električno povezavo tipala se izvede z dvožilnim kablom preseka med 0,5 in 1 mm 2, ki ni priložen v dobavi, največja dolžina kabla je lahko 30 metrov. Pri povezavi zunanjega tipala ni nujno upoštevati polariteto kabla. Kabel naj bo brez spojev; če se spajanju ni moč izogniti, naj bodo spoji lotani in ustrezno zaščitevi. Morebitni kanali povezovalnega kabla morajo biti ločeni od napetostnih kablov (230V a.c.) PRITRDITEV ZUNANJEGA TIPALA NA STENO Tipalo mora biti nameščeno na ravnem delu stene; če je stena iz vidne opeke ali nepravilne oblike, se mora predvideti čim bolj gladko stično območje. Odvijte zgornji plastični zaščitni pokrov tako, da ga obrnete v levo smer. Določite mesto pritrditve na steno in izvrtajte izvrtino za raztezni vložek velikosti 5x25. Vložek vstavite v steno. Izvlecite kartico iz ležošča. S priloženim vijakom škatlo pritrdite na steno. Priklopite streme in privijte vijak. Odvijte matico uvodnice kabla, vstavite povezovalni kabel tipala in ga priklopite na sponko. 18

19 O električni povezavi zunanjega tipala s kotlom glejte poglavje Električne povezave. Uvodnico kabla dobro privijte, da preprečite vstop vlažnega zraka skozi odprtino slednje. Kartico ponovno vstavite v ležišče. Privijte zgornji plastični zaščitni pokrov tako, da ga obrnete v desno smer. Uvodnico dobro zategnite. 3.6 Zbiranje kondenzata Izvedba sistema mora biti takšna, de je preprečeno zmrzovanje kondenzata, ki nastaja v kotlu (na primer s toplotno izolacijo). Priporočamo vam, da v spodnjem delu kotla (odprtina Ø 42) namestite zbirno posodo iz polipropilena (v prosti prodaji na tržišču), kot je prikazano na sliki 18. Namestite gibko cev za izpust kondenzata, dobavljeno s kotlom, povežite jo z zbiralnikom (ali drugo napravo za povezavo, z možnostjo kontrole), pri tem pazite, da ne naredite pregibov, kjer bi kondenzat zastajal in morebiti celo zmrznil. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neodvajanja kondenzata ali zamrznitve slednjega. Povezovalna linija odvajanja mora biti vedno zagotovljena in ustrezno zaščitena pred zmrzovanjem. Pred dajanjem aparata v obratovanje se prepričajte, da je odvajanje kondenzata pravilno zagotovljeno. 3.7 Priključek za plin Priključek za plin mora biti izveden v skladu z veljavnimi standardi za montažo in dimenzioniran tako, da zagotavlja ustrezen pretok plina do gorilnika. Pred izvedbo povezave preverite, da: - je vrsta plina tista, za katero je bila naprava pripravljena - so cevi dobro očiščene. Svetujemo vam, da v plinsko linijo vgradite filter ustrezne velikosti, v kolikor se v razdelilnem omrežju nahajajo trdni delci. Po opravljeni montaži preverite, da so spoji izvedeni nepredušno, kot je to predvideno z veljavnimi predpisi o montaži. 3.8 Električni priključek Za dostop do električnih povezav naredite naslednje postopke: Za dostop do spojne letve: - glavno stikalo sistema preklopite v položaj izklop - odvijte vijake (D) za pritrditev pokrova (slika 20) - spodnji del pokrova pomaknite naprej in nato navzgor, da ga ločite od ogrodja - odvijte pritrdilni vijak (E) krmilne plošče (slika 20) - nato nadzorno ploščo dvignite in zasukajte proti sebi - popustite pritdilni vijak okrova sponk električnih priključkov, nato okrov odstranite iz ležišča. V enem delu okrova se nahajajo visokonapetostni električni priključki (230V), v drugem delu pa nizkonapetostni (slika 23-24). Za izvedbo povezav glejte ustrezne električne sheme. Povezava z električnim omrežjem mora biti izvedena z vgrajeno ločilno napravo z razmikom med kontakti najmanj 3,5 mm (EN , kategorija III). Naprava deluje z izmeničnim tokom 230 V/50 Hz, ima električno moč 164 W (in je skladna s standardom EN ). Povezavo se mora obvezno izvesti z dobro ozemljitvijo, skladno z veljavnim standardom. Priporočljivo je tudi upoštevati vezavo faze in nevtralnega voda (L-N). Ozemljitveni vodnik mora biti nekaj centimetrov daljši od ostalih. Kotel lahko deluje s povezavo faza-ničelni vod ali faza-faza. Pri napajanju brez ozemljitvenega voda se mora uporabiti vmesni ločilni transformator z ozemljitvijo sekundarnega navitja. Prepovedana je uporaba cevi za plin in/ali vodo kot ozemljitev električnih aparatov. Nizkonapetostni varnostni vhod sobnega termostata (24 Vdc). Odgovornost instalaterja je, da zagotovi ustrezno ozemljitev aparata; proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne izvedbe ali neizvedbe slednje. Za priklop elektrike uporabite priložen napajalni kabel. V primeru menjave napajalnega kabla uporabite kabel tipa HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm 2, maksimalni zunanji premer je 7 mm. OPOZORILA: - O električni povezavi tlačnega stikala glejte I.S.P.E.S.L. varnostni termostat (če je vgrajen), glejte priloženo shemo. 3.9 Polnjenje ogrevalnega sistema Ko so vodovodne cevi priključene, lahko ogrevalni sistem napolnite s tekočino. Ta postopek se mora opraviti s hladnim sistemom in z izvedbo naslednjih postopkov: - odprite ventil za samodejno odzračevanje kotla (A) - slika 31 za dva ali tri vrtljaje; s tem omogočite stalno odzračevanje, čep pustite odprt - odprite odzračevalne ventile radiatorjev - odprite ventil za polnjenje (izven kotla) dokler tlak, prikazan na merilniku tlaka, ne doseže vrednosti med 1,5 in 2 bar. Polnjenje sistema se mora opraviti počasi, da se zračni mehurčki izločijo iz vode in se odstranijo skozi odzračevalne ventile kotla in ogrevalnega sistema. O popstopkih izločanja zraka glejte poseben odstavek. - pipo za polnjenje zaprite - Zaprite odzračevalne ventile radiatorjev, ko iz njih izteka samo voda. POZOR: kotel ni opremljen z ekspanzijsko posodo, zato morate v sistem obvezno instalirati zaprto ekspanzijsko posodo, da zagotovite pravilno delovanje aparata. Velikost raztezne posode mora biti primerna lastnostim ogrevalnega sistema, prostornina mora ustrezati zahtevam veljavnih predpisov. Če se tlak dvigne do vrednosti blizu 3,5 bar, je prisotna nevarnost posega varnostnega ventila. V takem primeru zahtevajte intervencijo profesionalno usposobljenega osebja. Praznjenje ogrevalnega sistema Pred pričetkom praznjenja odklopite električno napajanje s preklopom glavnega stikala sistema v položaj za izklop. - Zaprite ventile toplotnega sistema - Ročno popustite izpustni ventil sistema (B) - slika 32 - in nanj priklopite cev (dobavljena je s kotlom) ter vodo iztočite v zunanji vsebnik Izločanje zraka iz ogrevalnega kroga in iz kotla Svetujemo vam, da med prvo fazo montaže ali v primeru izrednega vzdrževanja po vrstnem redu opravite naslednje postopke: 1. S ključem CH11 odprite ročni ventil za izločanje zraka, ki se nahaja nad zračno komoro (slika 15). Na ventil morate priključiti cevko iz pribora kotla, da vodo lahko iztočite v zunanjo posodo. 2. Odprite pipo za polnjenje sistema, ki se nahaja na hidravličnem sklopu, počakajte dokler skozi ventil ne prične iztekati samo voda. 3. Vklopite električno napajanje kotla in in pustite plinsko pipo zaprto. 4. S prostorskim termostatom ali na nadzorni plošči za daljinsko upravljanje aktivirajte zahtevo po toploti, da se tripotni ventil postavi v položaj za ogrevanje. 5. Aktivirajte zahtevo po sanitarni vodi kot je opisano v nadaljevanju pretočni kotli: vodovodno pipo odprite za 30 vsako minuto, da se tripotni ventil postavi iz položaja ogrevanja v položaj za sanitarno vodo in nazaj in sicer približno desetkrat. (Na ta način se bo na kotlu sprožil alarm zaradi pomanjkanja plina, zato kotel ob vsakem alarmu resetirajte). kotli samo za ogrevanje priklopite zunanji bojler: nastavite termostat bojlera; 6. Nadaljujte z nizem vse dokler skozi ventil za izločanje zraka ne izteka samo voda in da je pretok zraka prenehal. Zaprite ročni ventil za izločanje zraka. 7. Preverite pravilnost tlaka v sistemu (idealen znaša 1 bar). 8. Zaprite pipo za polnjenje sistema. 9. Odprite plinsko pipo in kotel vklopite Pretočna črpalka Kotli so opremljeni s pretočno črpalko (ki je že hidravlično in električno povezana), stopnje njene dejanske zmogljivosti so prikazane v diagramu. Kotli so opremljeni s sistemom za preprečitev blokiranja, ki vsakih 24 ur mirovanja zažene cikel delovanja z regulatorjem delovanja v kateremkoli položaju. Sistem proti blokiranju pretočne črpalke je aktiven samo, če se kotel električno napaja. Črpalko je strogo prepovedano zagneti brez vode. Največji dopusten pretok vode <2200 l/h Kotel mora imeti zagotovljen pretok najmanj 800 l/h, da se prepreči poseg ventila diferenčnega tlaka. Za povezavo sistema priporočamo uporabo hidravličnega separatorja (dobavlja se kot pripomoček), ki ga povežete kot je prikazano v shemah (slika 8-9). VARNOSTNO TERMOSTAT VARNOSTNO TLAČNO STIKALO NOSILNA 19

20 7,00 6,50 6,00 Preostala tlačna višina (m.c.a.) Prevalenza residua (mc.a.) 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Pretok Portata (l/h) 3.12 Odvajanje proizvodov zgorevanja in dovod zraka Za odvod proizvodov zgorevanja glejte lokalne predpise. Odvajanje proizvodov zgorevanja je zagotovljeno s centrifugalnim ventilatorjem, vgrajenim na kotlu. Kotel se dobavlja brez kompleta za odvod dimnih plinov/dovod zraka, saj se za to lahko uporabi pribor za naprave z zaprto komoro in prisilnim vlekom, ki se bolje prilagajajo tipološkim lastnostim montaže. Za odvod dimnih plinov in dovod zgorevalnega zraka v kotel je neobhodno potrebno, da se uporabijo samo naše originalne cevi, specifične za kondenzacijske kotle in da se povezava izvede pravilno, tako kot je navedeno z navodili, dobavljenimi skupaj s priborom za dimne pline. Ta kotel je naprava C tipa (z zaprto komoro), zato mora biti varno povezan s cevjo za odvod dimnih plinov in cevjo za dovod zgorevalnega zraka; oba voda sta speljana na prosto in brez slednjih kotel ne more delovati. Tipi razpoložljivih zaključkov so lahko koaksialni ali dvojni. Kotel je tako oblikovan, da zbira in odvaja kondenzat dimnih plinov in/ ali meteorno vodo, ki bi se lahko pojavila v sistemu za odvod dimnih plinov. Za to ima nameščen poseben lasten izpustni čep, v kolikor med načrtovanjem in montažo zunanji izpustni čep ni bil predviden. POZOR: v primeru montaže morebitne črpalke za pretok kondenzata preverite tehnične podatke o zmogljivosti, ki jo podaja izdelovalec, da bo zagotovljeno pravilno delovanje slednje. PRISILNA ODPRTA MONTAŽA (TIP B23P-B53P) - slika 25 Odvod dimnih plinov ø 80 mm Da bi ta konfiguracija bila na voljo, semora uporabiti poseben del, dobavljen kot pribor. Pri montaži sledite navodilom, dobavljenim v kompletu. V tem primeru se zgorevalni zrak zajema v prostoru montaže kotla, ki mora biti primerna kotlovnica, opremljena s prezračevalnim sistemom. Neizolirani odvodi dimnih plinov so potencialni vir nevarnosti. Predvidite nagib odvoda dimnih plinov za 1% v smeri kotla. največja dolžina voda za odvajanje dimnih plinov ø 80 mm padec tlaka koleno 45 koleno m 1,0 m 1,5 m MONTAŽA Z ZAPRTO KOMORO (TIP C) Kotel mora biti povezan s koaksialnim ali dvojnim odvodom dimnih plinov in dovodom za zrak, ki morata oba biti speljana na prosto. Brez slednjih kotel ne sme delovati. Koaksialni vod (ø mm) - slika 26 Za priključitev koaksialnih vodov se mora uporabiti poseben adapter, ki se dobavi kot pribor. Koaksialni vodi so lahko usmerjeni v najprimernejšo smer glede na zahteve montaže, vendar se mora posvetiti posebno pozornost zunanji temperaturi in dolžini voda. Predvidite nagib odvoda dimnih plinov za 1% v smeri kotla. Neizolirani odvodi dimnih plinov so potencialni vir nevarnosti. Kotel samodejno prilagaja zračenje glede na tip montaže in dolžino cevovoda. Vod za zajem zgorevalnega zraka ne smete na noben način zamašiti ali zmanjšati. Pri montaži sledite navodilom, dobavljenim v kompletu. dolžina ravnega koaksialnega voda ø mm Horizontalna Vertikalna padec tlaka koleno 45 koleno 90 1,85 m 2,85 m 1,3 m 1,6 m Ravna dolžina pomeni brez kolen, izpustnih končnikov ali spojk. Koaksialni vod (ø mm) - slika 27 Za priključitev koaksialnih vodov se mora uporabiti poseben adapter, ki se dobavi kot pribor. Koaksialni vodi so lahko usmerjeni v najprimernejšo smer glede na zahteve montaže, vendar se mora posvetiti posebno pozornost zunanji temperaturi in dolžini voda. Predvidite nagib odvoda dimnih plinov za 1% v smeri kotla. Neizolirani odvodi dimnih plinov so potencialni vir nevarnosti. Kotel samodejno prilagaja zračenje glede na tip montaže in dolžino cevovoda. Vod za zajem zgorevalnega zraka ne smete na noben način zamašiti ali zmanjšati. Pri montaži sledite navodilom, dobavljenim v kompletu. dolžina ravnega koaksialnega voda ø mm padec tlaka koleno 45 koleno 90 4,85 m 1,0 m 1,5 m Dvojni vod (ø 80 mm) - slika Dvojni vodi se lahko usmerijo v za zahteve montaže najbolj ustrezno smer. Pri montaži sledite navodilom, dobavljenim v kompletu specifičnega pribora za kondenzacijske kotle. Predvidite nagib odvoda dimnih plinov za 1% v smeri kotla. Kotel samodejno prilagaja zračenje glede na tip montaže in dolžino cevovodov. Vodov na noben način ne zamašite ali jim zmanjšajte pretočnost. Uporaba vodov večje dolžine pomeni izgubo moči kotla. največja ravna dolžina dvojni vodi ø 80 mm padec tlaka koleno 45 koleno m 1,0 m 1,5 m Ravna dolžina pomeni brez kolen, izpustnih končnikov ali spojk. 20

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE...

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... CUPRINS PENTRU INSTALATOR SOLO - DUETTO ROMANA 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 INSTALAREA... 49 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... 57 IMPORTANT Inainte de punerea in functiune

Διαβάστε περισσότερα

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ SPRING User s Manual Air Purifier with Ionizer Εγχειρίδιο Χρήστη Ιονιστής/Καθαριστής αέρα Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Model : RISE 8Lt Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Desiccant Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI GLASS PANEL HEATER. Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI GLASS PANEL HEATER. Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ GLASS PANEL HEATER ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂ TERMOREZISTENTĂ Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W WHITE/BLACK - ΛΕΤΚΟ/ΜΑΤΡΟ - ALB/NEGRU USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ Fonte 11-14 AP RO H HR BiH GR ÎNCĂLZITOR INSTANT PE GAZ MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREŢINERE GÁZÜZEMŰ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ BESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО

Διαβάστε περισσότερα

Instrucţiuni de folosire

Instrucţiuni de folosire Instrucţiuni de folosire MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE RO Română, 1 BG ÁÚËÃÀÐÑÊÈ, 13 GR Ελληνικά, 25 Sumar Instalare, 2-3 Despachetare şi punere la nivel Racorduri hidraulice şi electrice Primul ciclu de spălare

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS210 P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator User s Manual Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS45A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930 Ghid rapid Γρήγορη έναρξη Nokia Lumia 930 9263287 2.0 RO EL RM-1045 Află mai multe... Nokia Lumia 930 9263287 Ediția 2.0 RO Tastele și componentele Important: Pentru informații importante despre utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română INVMS85A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις

Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις RefuSol GmbH RefuSol GmbH Specialistul în electronica de putere RefuSol GmbH produce de peste 45 de ani în Germania convertoare

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 Generalităţi............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

AKAI. Ø 255 mm MANUAL DE UTILIZARE CUPTOR CU MICROUNDE AM 720 CDM

AKAI. Ø 255 mm MANUAL DE UTILIZARE CUPTOR CU MICROUNDE AM 720 CDM AKAI MANUAL DE UTILIZARE CUPTOR CU MICROUNDE AM 720 CDM Cititi aceste instructinui cu atentie inainte de folosirea aparatului si pastrati-le in siguranta pentru folosire ulterioara. Respectand instructiunile

Διαβάστε περισσότερα

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ Fonte 11-14 AE RO H HR BiH GR ÎNCĂLZITOR INSTANT PE GAZ MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREŢINERE GÁZÜZEMŰ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ BESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102868. CORDLESS HAMMER DRILL PSBSA 18-Li A1 CORDLESS HAMMER DRILL MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU PERCUŢIE ŞI ACUMULATOR

IAN 102868. CORDLESS HAMMER DRILL PSBSA 18-Li A1 CORDLESS HAMMER DRILL MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU PERCUŢIE ŞI ACUMULATOR CORDLESS HAMMER DRILL CORDLESS HAMMER DRILL Translation of original operation manual AКУМУЛAТОРНН УДАРНA БОМAЩИНA ВИНТОВЕРТ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU PERCUŢIE

Διαβάστε περισσότερα

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... MEDIA-NAV Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 generalităţi.............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71 English... 2 Ελληνικά... 19 Română... 37 Български... 54 Deutsch... 71 V 1.16 Table of Contents Trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 5 Safety

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS212A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS212A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS212A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

Installation Manual. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

Installation Manual. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα MV-09 / MV-09 MV- / MV- MV-8 / MV-8 MV- / MV- PMV-09 / PMV-09 PMV- / PMV- PMV-8 / PMV-8 PMV- / PMV- Wall Mounted nit nstallation Manual Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

PVC. D oor Panels. + accessories. &aluminium

PVC. D oor Panels. + accessories. &aluminium PVC &aluminium D oor Panels + accessories 1 index panels dimensions accessories page page page page 4-11 12-46 48-50 51 2 Η εταιρία Dorland με έδρα τη Ρουμανία, από το 2002 ειδικεύεται στην έρευνα - εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

IAN 47583 DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM DASHCAM ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IAN 47583 DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM DASHCAM ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ DASHBOARD CAMERA CR 5 A1 DASHBOARD CAMERA Operating instructions CAMERĂ VIDEO PENTRU MAŞINĂ DASHCAM Instrucţiuni de utilizare ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οδηүίες χρήσης DASHCAM Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100047 SANDWICH TOASTER SSMW 750 B2 SANDWICH TOASTER APARAT PENTRU SENDVIŞURI ТОСТЕР ЗА САНДВИЧИ ΤΟΣΤΙΕΡΑ SANDWICHMAKER. Operating instructions

IAN 100047 SANDWICH TOASTER SSMW 750 B2 SANDWICH TOASTER APARAT PENTRU SENDVIŞURI ТОСТЕР ЗА САНДВИЧИ ΤΟΣΤΙΕΡΑ SANDWICHMAKER. Operating instructions SANDWICH TOASTER SANDWICH TOASTER Operating instructions ТОСТЕР ЗА САНДВИЧИ Ръководство за експлоатация APARAT PENTRU SENDVIŞURI Instrucţiuni de utilizare ΤΟΣΤΙΕΡΑ Οδηүίες χρήσης SANDWICHMAKER Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 INFRARED TEMPERATURE PROBE Operating instructions ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОГРАФ Ръководство за експлоатация INFRAROT-TEMPERATUR- MESSGERÄT Bedienungsanleitung APARAT DE MĂSURARE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στη Σιναϊα στις 1 EUROPEAN RELATIONS MODELS ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ÑÏÕÌÁÍÉÁ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Δημοκρατία της Ρουμανίας έχει έκταση 238.000 χλμ² και πληθυσμό ο οποίος ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια κατοίκους. Το επίσημο νόμισμά της

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Hrvatski... 17. Română... 31. Ελληνικά... 45. Deutsch... 61

English... 2. Hrvatski... 17. Română... 31. Ελληνικά... 45. Deutsch... 61 English... 2 Hrvatski... 17 Română... 31 Ελληνικά... 45 Deutsch... 61 V1.11 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS. A) DIVIZIA OTEL CARBON pag 09. B) DIVIZIA OTEL INOXIDABIL pag 107. C) DIVIZIA CONSTRUCTII pag 135. D) ERIDIAN pag 169

CUPRINS. A) DIVIZIA OTEL CARBON pag 09. B) DIVIZIA OTEL INOXIDABIL pag 107. C) DIVIZIA CONSTRUCTII pag 135. D) ERIDIAN pag 169 societatea Kueryo Steel a luat nastere in noiembrie 2007 din firma Kueryo Import- Export SRL si comercializa urmatoarele produse: Panouri sandwich, Tabla cutata, Accesorii Profile de aluminiu Policarbonat

Διαβάστε περισσότερα

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR

IAN 78533 BATTERY & ALTERNATOR TESTER PAWSB 12 A1 BATTERY & ALTERNATOR TESTER DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR BATTERY & ALTERNATOR TESTER BATTERY & ALTERNATOR TESTER Operating instructions DISPOZITIV PENTRU VERIFICAREA BATERIILOR ŞI ALTERNATOARELOR Instrucţiuni de utilizare EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20 Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P DE-MDDF0 Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20 Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P DE-MDDF0 Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

ACORD între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

ACORD între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare 15.1.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 10/3 ACORD între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare GUVERNUL REPUBLICII

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER APARAT DE VIDAT BAКУYМ МAЩИНA ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV FOLIENSCHWEISSGERÄT

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER APARAT DE VIDAT BAКУYМ МAЩИНA ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV FOLIENSCHWEISSGERÄT VACUUM SEALER VACUUM SEALER Operating instructions BAКУYМ МAЩИНA Ръководство за експлоатация APARAT DE VIDAT Instrucţiuni de utilizare ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV Οδηүίες χρήσης FOLIENSCHWEISSGERÄT Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Dehumidifier DE-MDDT08

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Dehumidifier DE-MDDT08 Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P DE-MDDT08 Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Dehumidifier User s Manual Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/549

20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/549 20.12.2013 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/549 REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual APARAT DE ASCUŢIT BURGHIE Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea

Διαβάστε περισσότερα

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM Operating instructions ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ Ръководство за експлоатация SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ Instrucţiuni de

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL 47RC. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118978-02

ROYAL 47RC. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118978-02 ROYAL 47RC HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual de instrucţiuni Inainte să folosiţi

Διαβάστε περισσότερα

MP3-CASSETTE10. MANUAL (p. 2) Compact Cassette-shaped MP3 player. ANLEITUNG (s. 4) MP3-Player in Kassettenform

MP3-CASSETTE10. MANUAL (p. 2) Compact Cassette-shaped MP3 player. ANLEITUNG (s. 4) MP3-Player in Kassettenform MP3-CASSETTE10 MANUAL (p. 2) Compact Cassette-shaped MP3 player ANLEITUNG (s. 4) MP3-Player in Kassettenform MODE D EMPLOI (p. 6) Lecteur MP3 sous forme de cassette GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8) Compacte Cassette-vormige

Διαβάστε περισσότερα

Parchet. Παρκέτα. Parchet laminat. Δάπεδα laminate. Arată caracterul. Άνθρωποι με χαρακτήρα. Bucurati-va de starile dvs. Απολαύστε τις διαθέσεις

Parchet. Παρκέτα. Parchet laminat. Δάπεδα laminate. Arată caracterul. Άνθρωποι με χαρακτήρα. Bucurati-va de starile dvs. Απολαύστε τις διαθέσεις Parchet Arată caracterul Παρκέτα Άνθρωποι με χαρακτήρα Parchet laminat Bucurati-va de starile dvs. Δάπεδα laminate Απολαύστε τις διαθέσεις Arată caracterul, Bucurati-va de starile dvs. Ανθρωποι με χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

www.obes.gr FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS

www.obes.gr FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PRAXIS» PROGRAMMA PRAXIS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 2002/14 INFORMARE SI CONSULTARE Παναγιώτης Κατσαμπάνης Μ- Η ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. 2) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas MANUALE (p. 13) Bussola digitale MANUAL DE USO

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊστορία της Ρουμανίας

Η Προϊστορία της Ρουμανίας Η Προϊστορία της Ρουμανίας Alexandru Vulpe Ακαδημαϊκός, Καθηγητής, Διευθυντής του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου "Vasile Pârvan" Μετάφραση: Άρης Τσαραβόπονλος Νεολιθική εποχή Στις αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

VC2450XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Прахосмукачка

VC2450XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Прахосмукачка VC2450XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Прахосмукачка GB GR FR RO BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

VC2540 / VC2500XTR. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Електрическа прахосмукачка

VC2540 / VC2500XTR. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Електрическа прахосмукачка VC2540 / VC2500XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Aspirateur Aspirator Електрическа прахосмукачка GB GR FR RO SRP BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

ROYAL 53S ROYAL 53SE

ROYAL 53S ROYAL 53SE ROYAL 53SE ROYAL 53S ROYAL ROYAL 53S 53SE HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - bilgisayarsız kullanım için -

Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - bilgisayarsız kullanım için - TR EL RO Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Bu Kılavuz

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA..

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA.. 7 601 INTELLIGAS Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου των διαρροών αερίου µε ένα αισθητήριο προορίζονται για την οδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide AVerMedia HD HomeFree Duet F200 English Česky Română Hrvatski Ελληνική Quick Guide European Community Compliance Statement Class B This product is herewith confirmed to comply with the requirements set

Διαβάστε περισσότερα

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE Operation and Safety Notes SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost SPECTIV 20-60 X 60 Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

*87496* CIMA FRONT BTE CIMA FRONT II BTE USER S MANUAL EN KULLANIM KILAVUZU MANUAL DE UTILIZARE РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ref.

*87496* CIMA FRONT BTE CIMA FRONT II BTE USER S MANUAL EN KULLANIM KILAVUZU MANUAL DE UTILIZARE РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ref. MU1805_LP3 Rev.A.0 2012-10-22 CIMA FRONT BTE CIMA FRONT II BTE USER S MANUAL EN KULLANIM KILAVUZU MANUAL DE UTILIZARE РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TR RO BG EL MICROSON S.A. Pere IV, 160 08005

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ KÖBER WARMERTECHNIK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ CSPV ME CSPV MEF C SPV ME C SPV MEF 798 Περιεχόμενα Γενική παρουσίαση της συσκευής κεντρικής θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

THEOTOKONYMIA. EPITETELE MAICII DOMNULUI ÎN ICOANELE ȘI TRADIȚIA SPAȚIULUI GRECESC - analiză lingvistică -

THEOTOKONYMIA. EPITETELE MAICII DOMNULUI ÎN ICOANELE ȘI TRADIȚIA SPAȚIULUI GRECESC - analiză lingvistică - UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE ȘCOALA DOCTORALĂ LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE THEOTOKONYMIA. EPITETELE MAICII DOMNULUI ÎN ICOANELE ȘI TRADIȚIA SPAȚIULUI GRECESC -

Διαβάστε περισσότερα

Solar Kit 7 709 003 614 /...668/...696/...708. Romenian 2 Greek 12 Arabian 22 6 720 608 852 (2011/01) RO/GR/MA 169,5 69,5 47 6720608087-00.

Solar Kit 7 709 003 614 /...668/...696/...708. Romenian 2 Greek 12 Arabian 22 6 720 608 852 (2011/01) RO/GR/MA 169,5 69,5 47 6720608087-00. 169,5 Solar Kit 7 709 003 614 /...668/...696/...708 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS Romenian 2 Greek 12 Arabian 22 6 720 608 852 (2011/01) RO/GR/MA Cuprins Cuprins 1 Explicatii simboluri/

Διαβάστε περισσότερα

Master 46. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118763-03(12/01)

Master 46. GR ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη και βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε το. θεριστική µηχανή. 5118763-03(12/01) Master 46 HU Üzemelési Kézikönyv Gondosan olvassa el az Üzemelési kézikönyvet, és feltétlenül ismerje meg annak tartalmát, mielőtt használni kezdené a fűnyírót. RO Manual de instrucţiuni Inainte să folosiţi

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

wall-mounted condensing boiler instructions manual for users and fitters Centrale murale cu gaz, cu condensare manual de instrucţiuni destinat

wall-mounted condensing boiler instructions manual for users and fitters Centrale murale cu gaz, cu condensare manual de instrucţiuni destinat GB RO RU HU GR wall-mounted condensing boiler instructions manual for users and fitters Centrale murale cu gaz, cu condensare manual de instrucţiuni destinat utilizatorului şi instalatorului Hастенные

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

S003 SOLAR MODULE WITH DELIVERY AND RETURN CONNECTIONS

S003 SOLAR MODULE WITH DELIVERY AND RETURN CONNECTIONS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το υδραυλικό κιτ S003 εφαρμόζεται σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας και περιλαμβάνει όλα τα βασικά υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών με το μπόίλερ.

Διαβάστε περισσότερα

*89612* M-34 DIGITAL FRONT BTE USER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU MANUAL DE UTILIZARE РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ref.

*89612* M-34 DIGITAL FRONT BTE USER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU MANUAL DE UTILIZARE РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ref. MU-0012-004-LP3 Rev.A 2014-07-14 M-34 DIGITAL FRONT BTE USER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU MANUAL DE UTILIZARE РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MICROSON S.A. Pere IV, 160 08005 BARCELONA. SPAIN Tel.

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

LANGUAGES concerned: CS, DE, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV

LANGUAGES concerned: CS, DE, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV 090199/EU XXIV. GP Eingelangt am 03/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 3 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0098 (COD) 9889/1/12 REV 1 JUR 272 MI 330 ENT 125 COMPET 266 CODEC 1294

Διαβάστε περισσότερα

Magazine. περιοδικό του Οµίλου ButanGas. Il sole blu. Το νέο εγχειρίδιο της w Εταιρικής Ταυτότητας. Συνέντευξη του Alberto d Errico

Magazine. περιοδικό του Οµίλου ButanGas. Il sole blu. Το νέο εγχειρίδιο της w Εταιρικής Ταυτότητας. Συνέντευξη του Alberto d Errico έτος ΙΙ, τεύχος 5 ο Il sole blu περιοδικό του Οµίλου ButanGas Magazine w Συνέντευξη του Alberto d Errico w Το συνέδριο στο Βουκουρέστι Το νέο εγχειρίδιο της w Εταιρικής Ταυτότητας w Γράµµα του εκδότη Il

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο Landis & Staefa Division Περίληψη 17.04.2000 1/16 1 Περίληψη 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η QAA70 είναι µία ψηφιακή πολλαπλών εφαρµογών µονάδα χώρου και σκοπός είναι να βελτιστοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

}-15 C +60 C. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация. Működési leírás és szerelési utasítás

}-15 C +60 C. Instrucţiuni de montaj şi exploatare. Инструкции за монтаж и експлоатация. Működési leírás és szerelési utasítás Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T 6, A Betriebsanleitung beachten! Please comply with

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνες ουσίες: Ενημέρωση, πρόληψη, προστασία

Επικίνδυνες ουσίες: Ενημέρωση, πρόληψη, προστασία Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Δραγατσανίου 8 ΤΚ 10110

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

M500 duo BTE M500 duo BTE P

M500 duo BTE M500 duo BTE P MU10015_LP3 Rev.E 2012-07-09 M500 duo BTE M500 duo BTE P USER S MANUAL EN KULLANIM KILAVUZU MANUAL DE UTILIZARE РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TR RO BG EL MICROSON S.A. Ref. 86891 Pere IV, 160

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ OLIMP OLYMPUS ΜΟΤΡΕ MUREȘ MURES. Tρίγλωςςοσ Σουριςτικόσ Οδηγόσ. Ghid Turistic Trilingv. Trilingual Tourist Guide

ΟΛΤΜΠΟ OLIMP OLYMPUS ΜΟΤΡΕ MUREȘ MURES. Tρίγλωςςοσ Σουριςτικόσ Οδηγόσ. Ghid Turistic Trilingv. Trilingual Tourist Guide ΟΛΤΜΠΟ OLIMP OLYMPUS Tρίγλωςςοσ Σουριςτικόσ Οδηγόσ Ghid Turistic Trilingv Trilingual Tourist Guide ΜΟΤΡΕ MUREȘ MURES 1 Η παρούσα δημοσίευση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1st copy for the Hellenic Tax Authority A I T H Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR

POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR POWER RUN 9.5 EN EL BG RO TR Table of contents Περιεχοµενο Cuprins Содержание - Đçindekiler. English P. 3 2. Ελληνικα P. 0 3. Български P. 7 4. Româneşte P. 24 5. Türkçe P. 3 EN EL BG RO TR The owner s

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα