ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων" Κωδικός Υποέργου: C.593 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Β. Τζελέπης, Επίκουρος Καθηγητής, Υποψήφιος διδάκτορας: Ηλίας Αλεξόπουλος, Χρόνος Υλοποίησης: 01/01/ /9/2012 (45μήνες) Πάτρα 2013

2 Υποέργα 1 ο υποέργο: Αξιολόγηση του επιπέδου δημοσίευσης στοιχείων Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΕΠΕ). 2 ο υποέργο: Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την διερεύνηση του επιπέδου δημοσίευσης στοιχείων Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΕΠΕ). 3 ο υποέργο: Διερεύνηση της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης. 4 ο υποέργο: Η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής επίδοσης και τεχνικής αποτελεσματικότητας. 5 ο υποέργο: Μελέτη της περιβαλλοντικής επίδοσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ερευνητικό έργο πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων: Διερεύνηση νέων περιοχών διαχείρισης του λογιστικού αποτελέσματος: ευρήματα από την διαχείριση του ύψους των πωλήσεων.

3 Αξιολόγηση επιπέδου δημοσίευσης στοιχείων Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΕΠΕ) Σκοπός Μελέτη του βαθμού γνωστοποίησης στοιχείων ΕΠΕ καθώς και των προσδιοριστικών παραγόντων του. Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση Κατασκευή βάσης δεδομένων, τύπου panel, αποτελούμενο από δείγμα 44 επιχειρήσεων προερχόμενων από τους πλέον μολυσματικούς κλάδους του ΧΑΑ την περίοδο Μελέτη του βαθμού αποκάλυψης πληροφοριών ΕΠΕ των επιχειρήσεων του δείγματος βάσει της μεθοδολογίας που προτείνεται από την διεθνή βιβλιογραφία (content analysis). Κατασκευή τριών υποδειγμάτων για τον έλεγχο της συσχέτισης του βαθμού αποκάλυψης εταιρικών περιβαλλοντικών πληροφοριών με τους προσδιοριστικούς παράγοντες του, κάνοντας χρήση της μεθόδου Pooled Cross - Sectional regression.

4 Αξιολόγηση του επιπέδου δημοσίευσης στοιχείων Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΕΠΕ). Ευρήματα Διαχρονική και διακλαδική διαφοροποίηση του ύψους παροχής στοιχείων ΕΠΕ, Θετική συσχέτηση του βαθμού παροχής πληροφοριών ΕΠΕ με το επίπεδο συστηματικού κινδύνου (risk beta), την διακύμανση του όγκου των συναλλαγών στο χρηματιστήριο, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την χρηματιστηριακή απόδοση, τα λογιστικά κέρδη, την χρηματοοικονομική μόχλευση, την ηλικία των παγίων, την προβολή στα ΜΜΕ και το μέγεθος της επιχείρησης Πρωτοτυπία / αξία Αποτελεί την πρώτη ερευνητική προσπάθεια στο θέμα στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του υποέργου δύναται να αξιοποιηθούν από τις διεθνείς και εθνικές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές για την παραγωγή σύγχρονων προτύπων, κανόνων και αρχών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και της έκτασης παροχής λογιστικής πληροφόρησης Αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τους εξωτερικούς φορείς (επενδυτές, πελάτες, προμηθευτές κτλ) στην λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Παραδοτέο: Δημοσίευση σε τόμο Alexopoulos, I. and Tzelepis, D An assessment of the level of Environmental Reporting: The case of Greek listed firms, 2012, " Contributions to Accounting Research I " Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, pp

5 Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την διερεύνηση του επιπέδου δημοσίευσης στοιχείων Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΕΠΕ). Σκοπός Βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων του προηγούμενου υποέργου εφαρμόζοντας τεχνικές μηχανικής μάθησης (statistical learning techniques). Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση Χρήση της βάσης δεδομένων, τύπου panel, που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο υποέργο Κατασκευή υποδειγμάτων για την διερεύνηση της σχέσης του βαθμού περιβαλλοντικής πληροφόρησης και των προσδιοριστικών παραγόντων του, εφαρμόζοντας τεχνικές μηχανικής μάθησης (μοντέλο δέντρου, γραμμική παλινδρόμηση, τοπικά σταθμισμένη παλινδρόμηση, support vector machines).

6 Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την διερεύνηση του επιπέδου δημοσίευσης στοιχείων Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης (ΕΠΕ). Ευρήματα Η γραμμική παλινδρόμηση είναι το ποιο ακριβές μοντέλο, Θετική συσχέτηση του βαθμού παροχής πληροφοριών ΕΠΕ με το ύψος του συστηματικού κινδύνου (risk beta), τη μεταβολή του αριθμοδείκτη κεφαλαιακής διάρθρωσης (risk to equity) καθώς και τη λογιστική (net earnings to lagged assets) και χρηματιστηριακή απόδοση (annual stock market return). Πρωτοτυπία / αξία Είναι η πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία που ακολουθείται η διεπιστημονική προσέγγιση του προβλήματος μέσω της χρήσης μεθόδων της επιστήμης της πληροφορικής. Παραδοτέο: Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο Tzelepis, D. and Alexopoulos, I., 2008, The application of Statistical Learning Techniques in Environmental Reporting: The case of Greece, 31st Annual Congress of the European Accounting Association, Rotterdam April 2008, CD Proceedings.

7 Διερεύνηση της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης μεταξύ εταιρικής περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης. Σκοπός Διερεύνηση της ύπαρξης ενός ενάρετου κύκλου μεταξύ περιβαλλοντικής και χρηματοοικονομικής επίδοσης. Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση Δημιουργία βάσης δεδομένων τύπου panel, αποτελούμενο από 60 εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις από τους πλέον μολυσματικούς κλάδους, για την περίοδο , Δημιουργία δύο μοντέλων για την μελέτη της αμφίδρομης σχέσης περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης χρησιμοποιώντας την απλή γραμμική παλινδρόμηση, Έλεγχος της ύπαρξης fixed ή random effects στον προσδιορισμό κάθε ενός μοντέλου και Χρήση της προσέγγισης του Granger για την διαπίστωση της ύπαρξης αιτιότητας (causality) μεταξύ της περιβαλλοντικής και χρηματοοικονομικής επίδοσης.

8 Διερεύνηση της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης μεταξύ εταιρικής περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης. Ευρήματα Οι επιχειρήσεις με την ανώτερη περιβαλλοντική επίδοση αναμένεται να είναι πιο κερδοφόρες, καθώς και οι πλέον κερδοφόρες να παρουσιάζουν καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση, όμως η σχέση αυτή δεν είναι αιτιώδης. Πρωτοτυπία / αξία Ανάμεσα στις λίγες μελέτες της αιτιώδους σχέσης περιβαλλοντικής και χρηματοοικονομικής επίδοσης στην διεθνή βιβλιογραφία, Πρώτη μελέτη που χρησιμοποιεί ελληνικά δεδομένα, Τα συμπεράσματά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της διαδικασίας λήψης ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων και την προώθηση της υιοθέτησης φιλικής προς το περιβάλλον εταιρικής κουλτούρας. Παραδοτέα: Τεχνική αναφορά Alexopoulos, I. and Tzelepis, D Turning Green to Gold; is there a "virtuous cycle" between Environmental and Financial Performance? Evidence from Greece.

9 Η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής επίδοσης και τεχνικής αποτελεσματικότητας. Σκοπός Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της περιβαλλοντικής επίδοσης και του επιπέδου τεχνικής αποτελεσματικότητας. Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση Δημιουργία βάσης δεδομένων τύπου panel, αποτελούμενο από δείγμα 60 επιχειρήσεων εισηγμένων στο ΧΑΑ την περίοδο μεταξύ Xρήση του «Technical Efficiency Effects Model» για την παραμετροποιημένη μέτρηση της αποτελεσματικότητας.

10 Η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής απόδοσης και τεχνικής αποτελεσματικότητας. Ευρήματα Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι πιθανή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους συμμόρφωσης και ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων αγορών. Πρωτοτυπία / αξία Συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία εξετάζοντας το ζήτημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ο συνδυασμός των οικονομικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις με γνώμονα τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων. Οι δύο δράσεις θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, σε καλύτερη τεχνική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Χρήση αποτελεσμάτων από επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και διοικήσεις των επιχειρήσεων. Παραδοτέο: Δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό Alexopoulos, I., Kounetas, K. and Tzelepis, D Environmental performance and technical efficiency, is there a link? The case of Greek Listed Firms, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 61 No. 1, pp.6-23

11 Μελέτη της περιβαλλοντικής επίδοσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Σκοπός Διερεύνηση της σχέσης πολυεθνικής δραστηριότητας και περιβαλλοντικής επίδοσης Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση Χρήση της βάσης δεδομένων τύπου panel που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο υποέργο Το κύριο ερευνητικό ερώτημα είναι εάν η ύπαρξη διεθνών δραστηριοτήτων οδηγεί σε βελτιωμένη περιβαλλοντική επίδοση. Κατασκευάζουμε οικονομετρικό υπόδειγμα χρησιμοποιώντας την μέθοδο "Pooled cross sectional regression", που κρίνεται ως καταλληλότερη με βάση τις ιδιαιτερότητες των δεδομένων μας και εκτιμούμε τους συντελεστές για κάθε μία μεταβλητή.

12 Μελέτη της περιβαλλοντικής επίδοσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ευρήματα Οι επιχειρήσεις με πολυεθνικές δραστηριότητες φαίνεται να επιτυγχάνουν ανώτερη περιβαλλοντική επίδοση. Πρωτοτυπία / αξία Επέκταση της διεθνούς βιβλιογραφίας με την πρώτη μελέτη που βασίζεται σε Ελληνικά δεδομένα, Χρήση των αποτελεσμάτων για την βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των εποπτικών και διοικητικών φορέων. Παραδοτέο: Τεχνική Αναφορά Μελέτη της περιβαλλοντικής επίδοσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Έρευνα σε δείγμα Ελληνικών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

13 Διερεύνηση νέων περιοχών διαχείρισης του λογιστικού αποτελέσματος Σκοπός Μελέτη της πρακτικής διαχείρισης λογιστικών αποτελεσμάτων (earnings management) Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση Κύριο ερευνητικό ερώτημα : Υπάρχουν κίνητρα για την χειραγώγηση του δημοσιευόμενο μεγέθους των πωλήσεων από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων? Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από την ICAP, και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον κύκλο εργασιών κάθε ελληνικής Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τα έτη , Ανάπτυξη μιας "Bayesian" εκδοχής της προσέγγισης της κατανομής που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ασυνεχειών στα κέρδη,

14 Διερεύνηση νέων περιοχών διαχείρισης του λογιστικού αποτελέσματος Ευρήματα Υπάρχουν ασυνέχειες σε συγκεκριμένα όρια πωλήσεων, όπου δημιουργούνται κίνητρα για τη άσκηση δημιουργικής λογιστικής. Πρωτοτυπία / αξία Μια από τις λίγες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία στο θέμα Διατύπωση της ανάγκης για την περαιτέρω διερεύνηση των κινήτρων των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα χειραγώγησης λογιστικών μεγεθών. Παραδοτέο: Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο Κoumanakos E. and Tzelepis D., 2009, Exploring new areas of earnings management: evidence from sales manipulation, Annual Congress of the American Accounting Association, New York, 1-5 August 2009, CD Proceedings.

15 Παραδοτέα Δημοσιεύσεις Alexopoulos, I. and Tzelepis, D An assessment of the level of Environmental Reporting: The case of Greek listed firms, " Contributions to Accounting Research I " Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, pp Alexopoulos, I., Kounetas, K. and Tzelepis, D Environmental performance and technical efficiency, is there a link? The case of Greek Listed Firms, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 61 No. 1, pp.6-23 Κoumanakos E. and Tzelepis D., 2009, Exploring new areas of earnings management: evidence from sales manipulation, Annual Congress of the American Accounting Association, New York, 1-5 August 2009, CD Proceedings. Tzelepis, D. and Alexopoulos, I., 2008, The application of Statistical Learning Techniques in Environmental Reporting: The case of Greece, 31st Annual Congress of the European Accounting Association, Rotterdam April 2008, CD Proceedings.

16 Παραδοτέα Τεχνικές Αναφορές Alexopoulos, I. and Tzelepis, D Turning Green to Gold; is there a "virtuous cycle" between Environmental and Financial Performance? Evidence from Greece. Αλεξόπουλος, Η. και Τζελέπης, Δ Μελέτη της περιβαλλοντικής επίδοσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Έρευνα σε δείγμα Ελληνικών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

17 Παραδοτέα Κατασκευή Ιστοσελίδας: Στόχος του διαδικτυακού τόπου είναι η ευρύτερη δυνατή προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου Χαρακτηριστικά Ελεύθερη πρόσβαση στην νέα ακαδημαϊκή γνώση που παράχθηκε (τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις κτλ) Συγκέντρωση χρήσιμων περιβαλλοντικών πληροφοριών με κύριους αποδέκτες την επιστημονική κοινότητα, τα στελέχη των επιχειρήσεων και τους φορείς άσκησης πολιτικής. Μελλοντική Προοπτική Εξέλιξη της ιστοσελίδας σε βασικό εργαλείο συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς με στόχο την προώθηση της έννοιας της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Διδακτορική Διατριβή του Αθιανού Στέργιου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Διδακτορική Διατριβή του Αθιανού Στέργιου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Διδακτορική Διατριβή του Αθιανού Στέργιου «Η Εναρμόνιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π) με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Παλαιολόγος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα

Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα Περίληψη Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα Εμμανουήλ Τσιριτάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίο Πειραιώς Ηλίας Τσιριγωτάκης οικονομικος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Η παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια του Λογιστικού Κοστολογικού πληροφοριακού συστήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα