ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ , αρµόδια.ο.υ. την ΦΑΕΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την κατάρτιση της παρούσας σύµβασης (στο εξής «η ΤΡΑΠΕΖΑ») και του νοµικού προσώπου µε τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυµία ιακριτικός τίτλος Καταστατική Έδρα ιεύθυνση..... Αρ.Μ.Α.Ε ΑΦΜ... Αρµόδια.Ο.Υ..... Στοιχεία νοµίµων εκπροσώπων Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ιεύθυνση κατοικίας Αριθµ., Ηµερ.& Εκδούσα Αρχή Α..Τ./ ιαβατηρίου είγµα υπογραφής Στοιχεία προσώπων εξουσιοδοτηµένων για την διαβίβαση εντολών Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ιεύθυνση κατοικίας Αριθµ., Ηµερ.& Εκδούσα Αρχή Α..Τ./ ιαβατηρίου είγµα υπογραφής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Οδός... Αρ.... Πόλη... Τ.Κ.... Τηλ.... Fax Αριθµ. Λογ Αριθµ. Λογ.... Τραπέζης.... Τραπέζης Στοιχεία Θεµατοφύλακα... Κωδικός αριθµός Πελάτη... Κωδικός Αριθµός Μερίδας Πελάτη στο Σ.Α.Τ... Αριθµός Λογαριασµού Αξιών στο Σ.Α.Τ. ο οποίος πελάτης εκπροσωπείται νόµιµα για την κατάρτιση της παρούσας σύµβασης από τον κ (στο εξής «ο Πελάτης») συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Ι. Πεδίο εφαρµογής της σύµβασης. 1. H παρούσα σύµβαση διέπει όλες τις συναλλακτικές σχέσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ µε τον Πελάτη και ισχύει συµπληρωµατικά προς τις ειδικές συµβάσεις που καταρτίζονται και διέπουν ειδικές συναλλακτικές µορφές, στο πλαίσιο παροχής από την ΤΡΑΠΕΖΑ επί µέρους επενδυτικών υπηρεσιών (όπως χρηµατιστηριακή παραγγελία λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών κλπ.). 1

2 2. Τα κάθε φύσεως δικαιώµατα και απαιτήσεις του Πελάτη, που απορρέουν από τις συναλλακτικές του σχέσεις µε την ΤΡΑΠΕΖΑ και διέπονται από την παρούσα σύµβαση και τις συµπληρωµατικές ειδικές συµβάσεις, δεν εκχωρούνται ούτε µεταβιβάζονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, εκτός εάν άλλως εγγράφως συµφωνηθεί µεταξύ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και Πελάτη. ΙΙ. Γενικές Αρχές. 1. Η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει δικαίωµα να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες που προβλέπονται από την υπ' αριθµόν 101/1990 άδεια λειτουργίας που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την υπ αριθµόν 2/150/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η ΤΡΑΠΕΖΑ υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, ως µέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, στον έλεγχο του ιοικητικού του Συµβουλίου. 2. Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή άλλο πρόσωπο οριζόµενο σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ διαδικασίες θα εξετάζει τυχόν παράπονα των πελατών που αφορούν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και θα απαντά επ' αυτών προφορικώς ή εγγράφως εντός ευλόγου χρόνου. 3. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την ΤΡΑΠΕΖΑ, η δε ΤΡΑΠΕΖΑ αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής την κατάρτιση της παρούσας συµβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι του, οι κύριοι µέτοχοι καθώς και τα εξουσιοδοτηµένα για την διαβίβαση των εντολών πρόσωπα δεν έχουν καµία από τις κατωτέρω ιδιότητες: α) Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίας, β) ιευθυντικό Στέλεχος εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίας, γ) µέτοχος µε συµµετοχή ίση ή µεγαλύτερη του 5% του µετοχικού κεφαλαίου εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίας, δ) Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή ιευθυντικό στέλεχος (Γενικός ιευθυντής, ιευθύνων Σύµβουλος ή ιαχειριστής): ι) Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, δηλαδή Πιστωτικού Ιδρύµατος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, Ανώνυµης Χρηµατιστηριακής Εταιρίας (ως διευθυντικών στελεχών νοουµένων στην περίπτωση αυτή και των Χρηµατιστηριακών Εκπροσώπων και Αντικρυστών τους) ή Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια των άρθρων 27 παρ. 2 και 30 του ν. 2396/1996 (ως τοιαύτης συνεπώς νοουµένης και Εταιρίας Λήψης και ιαβίβασης Εντολών), ιι) Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή ιιι) Ανώνυµης Εταιρίας ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ως διευθυντικών στελεχών νοουµένων στην περίπτωση αυτή και των Μελών των Επενδυτικών Επιτροπών), ε) πρόσωπο, που υποχρεούται σε δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 79 του ν. 2533/1997, δηλαδή: κατέχων διευθυντική θέση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α. Ε. ή κατέχων διευθυντική θέση στην εταιρία αυτή, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ελεγχόµενης από το Χ.Α.Α. ανώνυµης εταιρίας ή κατέχων διευθυντική θέση σε τέτοια εταιρία, κατέχων διευθυντική θέση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κάθε άλλου φορέα οργανωµένης χρηµατιστηριακής αγοράς, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή κατέχων διευθυντική θέση σε τέτοιο φορέα, στ) πρόσωπο, που απασχολείται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής από το Χ.Α.Α., από θυγατρική εταιρία του Χ.Α.Α. κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από την Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α. Ε., ζ) µέλος των οργάνων διοίκησης σωµατείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν µέλη του Χρηµατιστηρίου, θεσµικούς επενδυτές, µετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηµατιστηριακής αγοράς, η) δηµοσιογράφος µέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δηµοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, που προσφέρει πληροφόρηση ή σχολιασµό σε τακτική βάση επί θεµάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων, 2

3 θ) µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ι) ιευθυντής της ιεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηµατιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, ια) µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α.Α., ιβ) σύζυγος ή συγγενής α' βαθµού (γονέας, τέκνο) µε πρόσωπο που έχει µία από τις ανωτέρω ιδιότητες υπό στοιχ. δ - ια, και ότι οι µέσω αυτής διενεργούµενες συναλλαγές στο όνοµά του δεν αφορούν καθ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπο από τα ως άνω απαριθµούµενα. ή ο παρακάτω αναφερόµενος νόµιµος εκπρόσωπος, κύριος µέτοχος του ή το εξουσιοδοτηµένο για την διαβίβαση των εντολών του πρόσωπο έχει την εξής ιδιότητα εκ των ανωτέρω υπό α εώς ιβ αναφεροµένων:... και έχει τηρήσει (στις περιπτώσεις υπό στοιχ. δ - ιβ) τις σχετικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος για την διενέργεια συναλλαγών από πρόσωπα µε την ιδιότητα αυτή. Ο Πελάτης δηλώνει ότι θα γνωστοποιεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ κάθε µεταβολή των ως άνω στοιχείων που αφορούν τους νοµίµους εκπροσώπους, τους κυρίους µετόχους του ή τα εξουσιοδοτηµένα για την διαβίβαση των εντολών του πρόσωπα χωρίς καµία καθυστέρηση. 4. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την ΤΡΑΠΕΖΑ, η δε ΤΡΑΠΕΖΑ αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής την κατάρτιση της συµβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη, ότι ή δεν αποτελεί µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι πελάτης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ οµάδα συνδεδεµένων πελατών κατά την έννοια του άρθρου 33 του ν. 2396/1996 και του Κεφαλαίου Β αρ. 10 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/6Γ/ , αποτελεί µε τα ακόλουθα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι πελάτες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ οµάδα συνδεδεµένων πελατών κατά την έννοια του άρθρου 33 του ν. 2396/1996 και του Κεφαλαίου Β αρ. 10 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/6Γ/ , Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία αποδέχεται εξαιτίας της δηλώσεως και βεβαιώσεως αυτής την κατάρτιση της συµβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε τον Πελάτη, ότι: α) τα κάθε φύσεως χρηµατικά ποσά και χρηµατοπιστωτικά µέσα που παραδίδει στην ΤΡΑΠΕΖΑ δεν προέρχονται από παράνοµες πράξεις ή εγκληµατικές δραστηριότητες κατά την έννοια του ν. 2331/1995, β) οι κάθε φύσεως κινητές αξίες, τις οποίες παραδίδει στην ΤΡΑΠΕΖΑ προς πώληση ή των οποίων παραγγέλλει την πώληση µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι γνήσιες και ελεύθερες βαρών, δεσµεύσεων υπέρ τρίτων προσώπων και κληρονοµικών ή λοιπών αµφισβητήσεων, υπόσχεται δε σε διαφορετική περίπτωση να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία υποστεί εντεύθεν η ΤΡΑΠΕΖΑ, γ) θα τηρεί τις διατάξεις νόµων που απαγορεύουν τη χρήση εµπιστευτικών πληροφοριών καθώς και συµπεριφορές, πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράνοµο επηρεασµό ή νόθευση της χρηµατιστηριακής αγοράς. 6. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της ισχύουσας χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και ιδίως των διατάξεων του ν. 2396/1996, σύµφωνα µε τις οποίες α) µόνο Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) κατά τους ορισµούς του νόµου, ήτοι Πιστωτικά Ιδρύµατα, Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρίες και Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια των άρθρων 27 και 28 του ν. 2396/1996 επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, β) οι Ανώνυµες Εταιρίες Λήψης και ιαβίβασης Εντολών κατά την έννοια του άρθρου 30 σε συνδ. µε το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. θ του ν. 2396/1996 δικαιούνται µόνον να λαµβάνουν εντολές από πελάτες τους για διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών µέσω Μελών του Χρηµατιστηρίου, χωρίς να επιτρέπεται να κατέχουν χρήµατα και κινητές αξίες και γ) µόνον Πιστωτικά Ιδρύµατα, Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρίες και Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 2396/1996, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δικαιούνται να κατέχουν χρηµατικά ποσά και τίτλους για λογαριασµό πελατών τους. 3

4 7. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει γνώση του γεγονότος ότι οι συναλλαγές επί κινητών αξιών ενέχουν, ως εκ της φύσεως τους, κινδύνους µειώσεως της αξίας των κινητών αξιών, για τους οποίους κινδύνους η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει καµµία ευθύνη. Επίσης δηλώνει ότι έχει γνώση του γεγονότος ότι συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο µειώσεως του επενδεδυµένου κεφαλαίου, για τον οποίο κίνδυνο η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει καµµία ευθύνη. Ο Πελάτης δηλώνει ότι διαθέτει την αναγκαία επενδυτική εµπειρία για τις συναλλαγές στις οποίες θα προβαίνει. 8. Ο Πελάτης παρέχει ρητώς τη συναίνεση του στην επεξεργασία και ιδίως την καταχώριση και αποθήκευση σε Αρχείο από τους υπαλλήλους των αρµοδίων Τµηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ των ατοµικών, οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων του που δηλώνει στην ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργεί µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, δηλώνει δε ότι ενηµερώθηκε πριν από την υπογραφή της παρούσας συµβάσεως µε την ΤΡΑΠΕΖΑ από τους αρµόδιους υπαλλήλους της µε τρόπο σαφή για την επεξεργασία των δεδοµένων από την ΤΡΑΠΕΖΑ, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδοµένων και το δικαίωµα πρόσβασης που έχει στο Αρχείο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 9. Ο Πελάτης ρητώς συναινεί στην ενηµέρωση του από την ΤΡΑΠΕΖΑ και συγγενείς προς αυτήν εταιρίες για τις παρεχόµενες από αυτές υπηρεσίες µε διαφηµιστικά φυλλάδια, κατ' οίκον επισκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες κοκ. 10. Οι χρηµατικές απαιτήσεις που πηγάζουν στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης εκατέρωθεν µεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του Πελάτη καταχωρούνται σε άτοκο χρεοπιστωτικό λογαριασµό υπό τον αριθµό κωδικού Πελάτη (χρηµατιστηριακός λογαριασµός), συµψηφιζόµενες αυτόµατα µε την καταχώρισή τους. Ο τηρούµενος επ ονόµατι του Πελάτη χρηµατιστηριακός λογαριασµός είναι µοναδικός, αναλόγως όµως της σκοπούµενης χρήσης του υπολοίπου του µπορεί, κατά την κρίση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, να διαιρείται σε υπολογαριασµούς, στους οποίους θα γίνονται χρεοπιστώσεις σε σχέση µε διάφορα είδη επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η ΤΡΑΠΕΖΑ, όπως: - για τη συµµετοχή του Πελάτη σε δηµόσιες εγγραφές (π.χ. δέσµευση χρηµατικών ποσών για το σκοπό αυτό), - για την άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιριών (δέσµευση χρηµατικών ποσών για το σκοπό αυτό), - για τη διενέργεια συναλλαγών repos, - για χρηµατιστηριακές συναλλαγές επ ονόµατι του Πελάτη στο Χ.Α.Α. κλπ. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΤΡΑΠΕΖΑ, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε παρεχοµένων επενδυτικών υπηρεσιών, διενεργεί µεταφορές χρηµατικών ποσών µεταξύ των επιµέρους υποδιαιρέσεων (υπολογαριασµών) του µοναδικού χρηµατιστηριακού λογαριασµού του Πελάτη. Νοείται ότι, κατά την ενηµέρωση του Πελάτη για το υπόλοιπο του χρηµατιστηριακού λογαριασµού του που τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ, ο Πελάτης θα ενηµερώνεται τόσο για το συνολικό υπόλοιπο του χρηµατιστηριακού του λογαριασµού όσο και για το υπόλοιπο των επιµέρους υπολογαριασµών, που συνθέτουν τον ενιαίο χρηµατιστηριακό λογαριασµό. ΙΙΙ. Στοιχεία Πελάτη και εκπροσώπηση του. 1. Η ΤΡΑΠΕΖΑ, για την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη, των νοµίµων εκπροσώπων του και των εξουσιοδοτηµένων για την διαβίβαση εντολών του προσώπων, δύναται να αρκείται σε κάθε έγγραφο που κατά το νόµο θεωρείται ως απόδειξη της ταυτότητας νοµικού ή φυσικού προσώπου και της εκπροσωπήσεως ή αντιπροσωπεύσεως αυτού. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει ευθύνη για το κύρος, τη νοµική αρτιότητα ή τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών. 2. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να λαµβάνει και να τηρεί δείγµατα υπογραφών των νοµίµων εκπροσώπων του Πελάτη και των εξουσιοδοτηµένων για την διαβίβαση των εντολών του προσώπων. 3. Η οµαλή και τακτική διενέργεια των συναλλαγών επιβάλλει όπως ο Πελάτης ανακοινώνει γραπτώς στην ΤΡΑΠΕΖΑ αµελλητί κάθε µεταβολή της επωνυµίας, του διακριτικού τίτλου, της έδρας, της διευθύνσεως, του σκοπού, των νοµίµων εκπροσώπων, των εξουσιοδοτηµένων για την διαβίβαση των εντολών του προσώπων και των λοιπών στοιχείων που δηλώνει στην ΤΡΑΠΕΖΑ κατά την υπογραφή της συµβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και την ανάκληση ή µεταβολή της εκπροσωπευτικής εξουσίας ή της εξουσίας για την διαβίβαση εντολών, που έχει χορηγηθεί µε δήλωσή του προς την ΤΡΑΠΕΖΑ. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε µεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, εάν δεν την έχει γνωστοποιήσει προηγουµένως στην ΤΡΑΠΕΖΑ εγγράφως και ειδικώς. Η υποχρέωση αυτή ανακοινώσεως ισχύει ακόµα και εάν η χορήγηση της 4

5 εκπροσωπευτικής εξουσίας ή της εξουσίας για την διαβίβαση εντολών του δηµοσιεύεται ή καταχωρείται σε δηµόσια µητρώα ή έντυπα και η ανάκληση ή µεταβολή υπόκειται και αυτή οµοίως σε δηµοσίευση ή καταχώριση. 4. Κάθε πράξη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς τον νόµιµο εκπρόσωπο του Πελάτη ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, που της έχει γνωστοποιηθεί από τον τελευταίο, λογίζεται έγκυρη, εφόσον δεν της έχει ανακοινωθεί εγγράφως τυχόν ανάκληση ή µεταβολή της εκπροσωπευτικής ή αντιπροσωπευτικής εξουσίας του. 5. Η ΤΡΑΠΕΖΑ εκπληρώνει έγκυρα την υποχρέωσή της από οιαδήποτε συναλλακτική σχέση µε τον Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης και της εντολής για πληρωµή ή παράδοση τίτλων, εφόσον αυτή έγινε µετά από έλεγχο των νοµιµοποιητικών εγγράφων του εισπράττοντος ή παραλαµβάνοντος ή λοιπών επιδειχθέντων στοιχείων, µη ευθυνοµένης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την γνησιότητα, το κύρος και τη νοµική αρτιότητα των εγγράφων ή στοιχείων αυτών. IV. ιάρκεια και λύση της συµβατικής σχέσεως, εκκαθάριση των συναλλακτικών σχέσεων 1. Η παρούσα σύµβαση έχει αόριστη διάρκεια. 2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από αντίθετη συµφωνία. Αλλά και αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να τερµατίζει τις συναλλακτικές σχέσεις, καταγγέλλοντας τη σύµβαση χωρίς την τήρηση προθεσµίας, οποτεδήποτε συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος να µην επιτρέπει στην ΤΡΑΠΕΖΑ τη συνέχιση της συµβάσεως ως συνόλου ή ορισµένων από τις συναλλακτικές σχέσεις, ακόµη και αν αυτή λάβει δεόντως υπόψη της τα άξια προστασίας έννοµα συµφέροντα του Πελάτη. Η καταγγελία γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως και τα αποτελέσµατα της επέρχονται από της εποµένης της περιελεύσεως της στον αντισυµβαλλόµενο. Η καταγγελία της παρούσας θεωρείται ως καταγγελία και κάθε ειδικής σύµβασης που καταρτίζεται µεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του Πελάτη και διέπει κάθε µία συναλλακτική σχέση (όπως χρηµατιστηριακή παραγγελία λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, φύλαξη τίτλων κλπ.). Οι ειδικές αυτές συµβάσεις µπορούν να περιλαµβάνουν ειδικότερες ρυθµίσεις για την επέλευση των αποτελεσµάτων της καταγγελίας. 3. Στην περίπτωση λήξεως των συναλλακτικών σχέσεων µεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του Πελάτη λόγω λύσεως της συµβατικής σχέσεως µεταξύ των µερών, ο Πελάτης υποχρεούται να εκπληρώσει αµέσως κάθε υποχρέωσή του έναντι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να απαλλάξει την ΤΡΑΠΕΖΑ από κάθε υποχρέωση που αυτή ανέλαβε ενεργώντας για λογαριασµό του ή µε εντολή του, παρέχοντας σ' αυτήν ασφάλεια για τις υποχρεώσεις αυτές έως ότου η ΤΡΑΠΕΖΑ απαλλαγεί από αυτές. 4. Η καταγγελία της παρούσας συµβάσεως και καθ οιονδήποτε τρόπο παύση της διενέργειας συναλλαγών και εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό του Πελάτη, δεν θίγει τις διατάξεις της παρούσας συµβάσεως που αφορούν την εκκαθάριση όλων των συναλλακτικών σχέσεων του µε την ΤΡΑΠΕΖΑ και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του προς αυτή. V. Τελικοί Ορισµοί. 1. Οι όροι της παρούσας σύµβασης, του παρόντος όρου συµπεριλαµβανοµένου, τροποποιούνται µόνον κατόπιν γραπτής συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 2. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να τροποποιήσει µονοµερώς όρους της παρούσας σύµβασης, γνωστοποιώντας γραπτώς τις τροποποιήσεις στον Πελάτη, ιδίως αν µεταβληθεί η νοµοθεσία ή εκδοθούν αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων αρχών που επηρεάζουν την παρούσα (µεταξύ δε άλλων ιδιαίτερα τον τρόπο διενέργειας χρηµατιστηριακών συναλλαγών, τους όρους χορήγησης πιστώσεων στους πελάτες, την εκκαθάριση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών κλπ.), ή τροποποιηθούν οι αρχές ή πρακτικές λειτουργίας των µελών του χρηµατιστηρίου. Σε περίπτωση αντιρρήσεων προς τις τροποποιήσεις, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη λήψη της γνωστοποιήσεως των τροποποιήσεων. Παρελθούσης απράκτου της προθεσµίας αυτής, θεωρείται ότι ο Πελάτης αποδέχεται τις τροποποιήσεις. Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα επιστήσει ευκρινώς και ειδικώς στο έγγραφο της γνωστοποιήσεως των τροποποιήσεων την προσοχή του Πελάτη στην επέλευση της συνέπειας αυτής. 3. Η µη άσκηση ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε νόµιµου ή συµβατικού δικαιώµατος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ δεν συνιστά και δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωµα. 5

6 4. Η ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της συµβάσεως καθώς και της συµβάσεως εν γένει. 5. Κάθε συναλλακτική σχέση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ µε τον Πελάτη διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης θεωρείται ο τόπος της έδρας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 6. Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και Πελάτη που απορρέει από τη µεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα ικαστήρια των Αθηνών. Η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεών της κατά του Πελάτη να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη. Η σύµβαση αυτή υπογράφεται σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία τα συµβαλλόµενα µέρη έλαβαν από ένα. Ηµεροµηνία... H ΤΡΑΠΕΖΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ (υπογραφή νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων και σφραγίδα της εταιρίας) [Θεώρηση γνησίου υπογραφής από ηµόσια ή ηµοτική Αρχή] ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΟΝΟΓΡΑΨΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙ ΕΣ 6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα