21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Καρλόβασι, Σάμος, 30 Απριλίου 4 Μαϊου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Καρλόβασι, Σάμος, 30 Απριλίου 4 Μαϊου 2008"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π). Α.Μανδήλας 1, Μαδυτινός Δ. 2, Δημητριάδης Ε. 2 1 Τμήμα Λογιστικής, ΤΕΙ Καβάλας 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Καβάλας Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να διερευνήσει τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π) στις Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό, προς το παρόν, υποχρέωση για εφαρμογή έχουν μόνο πέντε εισηγμένες εταιρίες, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Έχοντας ως δεδομένο αυτό τον περιορισμό, επιχειρήσαμε να ανιχνεύσουμε τις επιπτώσεις κάνοντας χρήση διαφόρων μεθόδων ανάλυσης. Στην αρχή συλλέξαμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων απο το 2000 ως το Συνεχίσαμε με μια παραδοσιακή ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τόσο διαχρονική, σε κάθε επιχείρηση, όσο και διακλαδική με τον υπολογισμό των κλαδικών αριθμοδεικτών. Έμφαση δόθηκε στα έτη μετάβασης 2004 και Τέλος επιχειρήσαμε μια εφαρμογή της πρόβλεψης χρεοκοπίας με την εφαρμογή του Altmans s Z Score. Τα συμπεράσματα μας συμφωνούν σε γενικές γραμμές, με άλλες παρόμοιες έρευνες είτε στο σύνολο των επιχειρήσεων είτε σε διάφορους κλάδους. Τέλος έγινε και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, με την χρήση του πακέτου SPSS, που είχε σαν αποτέλεσμα την κατάδειξη ομοιόμορφης συμπεριφοράς των επιλεγμένων αριθμοδεικτών στα υπό εξέταση έτη 2004 και

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ανάπτυξη της διεθνοποίησης του οικονομικού εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης της επιχειρηματικότητας και των χρηματοοικονομικών αγορών, η χρηματοοικονομική πληροφορία που καταρτίζεται από ένα εθνικό λογιστικό σύστημα ίσως δεν μπορεί πια να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών των οποίων οι αποφάσεις λαμβάνονται όλο και πιο πολύ από την διεθνή σκοπιά. Σε μερικές περιπτώσεις, η απλή εγχώρια πληροφορία μπορεί να είναι και μειονέκτημα για την επιχειρηματικότητα όπως επίσης και για τους επενδυτές (Zeghal και Mhedhbi, 2006). Η χρήση ενός κοινού λογιστικού κώδικα επικοινωνίας αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων. Σημαντικότατη συμβολή στην πραγματοποίηση αυτών αποτελεί η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π). Χρησιμοποιώντας κοινές αρχές και πρακτικές παρουσίασης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων οι επιχειρήσεις έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια μέτρησης των δυνάμεων τους στο παγκόσμιο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον (Μυλωνάς και Νοτόπουλος, 2006). Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) για Δ.Π.Χ.Π, ήλθε αρχικά από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λογιστική Εναρμόνιση: Μια νέα στρατηγική έναντι της διεθνούς Εναρμόνισης (Ε.Ε., 1995), που περιγράφει τα συμπεράσματά της και τις συστάσεις της. Το κύριο κίνητρο είναι αν και οι 4η και 7η οδηγίες παρέχουν μια βάση για εναρμονισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομίλων μέσα στην Ε.Ε, δεν αντιμετωπίζουν τις περισσότερες ακριβείς απαιτήσεις γνωστοποιήσεων που υπάρχουν στον κόσμο, ιδιαίτερα τα λογιστικά πρότυπα των Η.Π.Α (Jones και Higgins, 2006). Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσδιορίσει τις πιθανές επιπτώσεις από την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π ή Δ.Π.Χ.Π όπως μετονομάσθηκαν από το 2002, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που θα εφαρμόσουν πρώτες τα Δ.Λ.Π. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α). Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα αποτελέσουν ορόσημο (benchmark) για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π από όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο μέλλον. Δεδομένου ότι τα Δ.Λ.Π θα εφαρμοστούν από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2008, και το γεγονός ότι αναμένονται σοβαρότατες αλλαγές τόσο στα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική θέση, και στην ευρύτερη χρηματοοικονομική αλλά και διοικητική δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, η εξέταση των ξενοδοχειακών μονάδων που θα έχουν την πρώτη εφαρμογή αποτελεί ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η δομή της υπόλοιπης εργασίας είναι όπως παρακάτω: Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπιση της βιβλιογραφίας, άκολουθεί η μεθοδολογία στο κεφάλαιο τρία και κατόπιν η εμπειρική ανάλυση και παρουσίαση των - 2 -

3 αποτελεσμάτων στο τέταρτο κεφάλαιο. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο έχουμε τα συμπεράσματα και τους περιορισμούς της έρευνας. 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η λογιστική πρακτική έχει ως κύριο και πλέον αποδεκτό παγκόσμιο μέσο έκφρασης τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) (Φίλος, 2001). Το πιο σημαντικό και πιο πετυχημένο σώμα από αυτά που εργάσθηκαν για την διεθνή τυποποίηση (standardization) είναι η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee, IASC), (Nobes και Parker, 2002). Κατά τον Απρίλιο του 2001 η IASC μετονομάστηκε σε IASB (International Accounting Standards Board) κατά τα πρότυπα του Αμερικάνικου FASB (Financial Accounting Standards Board), (Choi και συν, 2002). Ειδικότερα σκοπός του IASB σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: (α) να δημιουργεί και να δημοσιεύει Λογιστικά Πρότυπα με βάση τα οποία θα συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις να προωθεί την παγκόσμια αποδοχή και τήρηση τους (Nobes και Parker, 2002) και (β) να εργάζεται γενικότερα για την βελτίωση και εναρμόνιση, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των διαφορετικών λογιστικών προτύπων και των λογιστικών πρακτικών που εφαρμόζονται από τα διάφορα κράτη (Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002). Τον Απρίλιο του 2001, το IASB ενέκρινε ότι όλα τα πρότυπα και οι διερμηνείες που εκδόθηκαν από προηγούμενα καθεστώτα συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή εκτός και αν έχουν τροποποιηθεί ή έχουν αποσυρθεί (Stolowy και Lebas, 2002). Επίσης την ίδια ημερομηνία οι επίτροποι συμφώνησαν ότι τα πρότυπα που εκδίδονται από το IASB θα ονομάζονται Δ.Π.Χ.Π-IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- International Financial Reporting Standards). Πρέπει να σημειωθεί, ότι το IASΒ δεν έχει την τυπική εξουσία να επιβάλλει διεθνή συμφωνία ή να απαιτήσει συμμόρφωση προς τα ΔΛΠ. Η επιτυχία των προσπαθειών της βασίζεται αποκλειστικά πάνω στην αναγνώριση και την υποστήριξη που έχουν τα λογιστικά πρότυπα που αναπτύσσει από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, εντός των πλαισίων της αρμοδιότητάς τους (Σακέλλης, 2002). 2.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύντομα αφότου διαμορφώθηκε, άρχισε ένα σημαντικό πρόγραμμα εναρμόνισης εταιρικού δικαίου. Ο εθνικές κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της Ε.Ε σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που υπέγραψαν και την εισχώρηση τους σ αυτήν (Flower και Ebbers, 2002). Αρκετές έχουν άμεση σχέση στη λογιστική. Απ αυτές, πολλοί θεωρούν την 4 η την 7 η και την 8 η οδηγία, ιστορικά και ουσιαστικά τις σημαντικότερες (Choi και συν., 2002). Η 4 η οδηγία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1978), καλύπτει τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Στα άρθρα της καλύπτει κανόνες αποτίμησης, - 3 -

4 μορφή των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και απαιτήσεις γνωστοποίησης (Nobes και Parker, 2002). H 7 η οδηγία (Ε.Ε.C, 1983) είναι αυτή που διαπραγματεύεται τις ενοποιημένες καταστάσεις. H επίδραση των παραπάνω οδηγιών αύξησε την ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ισπανίας, αλλά και σε μικρότερα κράτη, όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα (Flower και Ebbers, 2002). Παρ όλα αυτά η επιτυχία της προσπάθειας εναρμόνισης είναι μακριά από το τέλειο (Van Hulle, 2001). Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι οι οδηγίες δεν διαπραγματεύονται μ ένα αριθμό σημαντικών λογιστικών θεμάτων ή δεν υλοποιήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο από τα κράτη μέλη. Οι Ευρωπαϊκές λογιστικές οδηγίες είχαν ως σκοπό να εγκαθιδρύσουν ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης για την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Χωρίς σημαντική τροποποίηση από την υιοθέτηση τους το 1978 και το 1983 είχαν καταστεί κάπως ξεπερασμένες ή περιττές λόγω των σημαντικών αλλαγών στις πρακτικές λογιστικής πληροφόρησης. Τον Μάιο του 2001, το συμβούλιο υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε μια οδηγία που εκσυγχρόνισε τους λογιστικούς κανόνες της Ε.Ε με την εισαγωγή κανόνων για δίκαια τιμή σε συγκεκριμένες κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων (Epstein και Mirza,2004). H υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την Ε.Ε έγινε πάνω στην απαίτηση ότι δεν υπήρχε ένα μοναδικό σύνολο λογιστικών προτύπων μέσα σ αυτή. Τον Ιούνιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνιμο όργανο της Ε.Ε υιοθέτησε μια νέα στρατηγική χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Αυτή είναι ότι απαιτείται απ όλες τις εισηγμένες εταιρίες, στα χρηματιστήρια της Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων να συντάσσουν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π (Choi και συν, 2002). Η θέσπιση ενός ενιαίου συνόλου προτύπων λογιστικής σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στο επιχειρησιακό σκηνικό. Η μετατροπή στα IFRS έχει επιπτώσεις σε περισσότερες από επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι πιθανό να επηρεάσει άλλες στις γειτονικές χώρες όπως τη Νορβηγία και την Ελβετία. Μερικά κράτη μέλη της Ε.Ε μπορούν να επεκτείνουν τελικά την απαίτηση των IFRS, στις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (Weetman, 2004) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Σύμφωνα με μελέτη, της ελεγκτικής εταιρίας Ernst & Young (2006) που διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συμπεριέλαβε τις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών, η πρώτη υλοποίηση των ΔΠΧΠ κατά το έτος 2005, είχε σημαντική επιτυχία. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και έρευνα που διεξήχθη από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton σε συνεργασία με το Οικονομικό - 4 -

5 Πανεπιστήμιο Αθηνών 2006 (Grant Thornton και Οικονομικό Πανεπιστήμιο, 2006). Ανάλογη έρευνα παρουσιάσθηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας (Χ.Α.Α, 2006) και θεωρεί ότι τα αποτελέσματα, σε αντίθεση με ότι αναμενόταν ήταν μάλλον ενθαρρυντικά. Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας της Ernst και Young (2006), ήταν η πολύ υψηλή αναλογία των εταιριών του δείγματος που αναγνώρισε απομειώσεις το σχεδόν το μισό των εταιριών ανέφεραν απομείωση υπεραξίας και πάνω από δύο τρίτα απομειώσεις παγίων ή αϋλων στοιχείων με ορισμένο χρόνο ωφέλιμης ζωής. Ειδικά για την Ελλάδα, στην έρευνα του Χ.Α.Α (2006) αναφέρονται οι παρακάτω αναφερόμενες προσαρμογές βάσει συχνότητας και αξίας εμφάνισης στους Πίνακες Προσαρμογών Καθαράς Θέσης (ΠΠΚΘ): Βάσει συχνότητας, (α) αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων, (ΔΛΠ 12) (89% των περιπτώσεων) και (β) διαγραφή των μη αναγνωριζόμενων από τα ΔΠΧΠ άυλων περιουσιακών στοιχείων (89% των περιπτώσεων). Βάσει αξίας,: (α) προσαρμογή της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων στην εύλογη αξία (46% των περιπτώσεων) και (β) αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων (37% των περιπτώσεων). Πολύ ενδιαφέρουσα, σε σχέση με τον εξεταζόμενο κλάδο (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την κλαδική ανάλυση της μελέτης του Χ.Α.Α (2006). Συγκεκριμένα όσο αφορά τις προσαρμογές και την επίδραση τους στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση τον συγκεκριμένων επιχειρήσεων (διευκρινίζεται ότι στην συγκεκριμένη έρευνα μελετώνται στοιχεία των ξενοδοχείων και εστιατορίων), πρωτεύοντα ρόλο, μεταξύ άλλων, έχουν η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων-υποχρεώσεων, η διαγραφή αϋλων περιουσιακών στοιχείων, οι προβλέψεις προγραμμάτων παροχών και αποζημιώσεων προσωπικού, η διαφορά λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων, η αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία. 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η παρούσα έρευνα εντάσσεται μεθοδολογικά στην ερευνητική περιπτωσιολογία (Case study). Σύμφωνα με τον Yin (1994) oι μελέτες περίπτωσης είναι κατάλληλες στο να απαντήσουν το πως και γιατί όταν εστιάζονται σε ένα σύγχρονο φαινόμενο με ένα περιστατικό της πραγματικής ζωής. Επομένως επιστημολογικά μπορούμε και να την μετρήσουμε. Ένα κύριο πλεονέκτημα της μελέτης περίπτωσης είναι η δυνατότητα να ανασύρει πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές όπως συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και ιστορικά δεδομένα. Για την ανάλυση των δεδομένων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας της λογιστικής οργάνωσης, χρειάσθηκε, μια διαφοροποιημένη προσέγγιση από τις γνωστές μεθόδους συλλογής δεδομένων

6 Σ αυτό το σημείο η επαφή μας με τους πρωτεργάτες της ροής πληροφοριών στους οικονομικούς οργανισμούς, δηλαδή το προσωπικό των λογιστηρίων τους, κρίθηκε αναγκαία για την περαιτέρω διερεύνηση των λογιστικών προβλημάτων που αφορούν τον κλάδο. Έχοντας υπ όψη τα προηγούμενα συναντηθήκαμε ή ήλθαμε σε τηλεφωνική επαφή με αρκετά μέλη λογιστηρίων των συγκεκριμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε κάποια στοιχεία που δεν θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν με τις προηγούμενες προσεγγίσεις. Στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε η χρήση μιας ημι-δομημένης, εντοπισμένης συνέντευξης, όπου η επιλογή των ερωτώμενων και κυρίως το αντικείμενο της έρευνας, είναι συγκεκριμένα αλλά παρέχεται σημαντική ελευθερία για τροποποίηση της διαδικασίας, ανάλογα με την περίπτωση. Στα πλαίσια αυτής της δομής έγινε επαφή με όλα τα λογιστήρια του κλάδου των εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αυτή η προσέγγιση μας έδωσε την δυνατότητα να εργασθούμε σε σημεία που δεν ήταν κατανοητά, ή χρειαζόταν περαιτέρω έρευνα σε συγκεκριμένα σημεία, οι συνεντεύξεις μας παρείχαν τις απόψεις των συνεντευξιασθέντων (Yin 1994). Στην διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων εκμαιεύτηκαν από τους ερωτώμενους περιγραφικές απαντήσεις που φάνηκαν πολύ χρήσιμες για την πορεία της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, συγκεντρώθηκαν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα. Στη συνέχεια γίνεται μια παραδοσιακή ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την μέθοδο των αριθμοδεικτών (ρευστότητας, δραστηριότητας, κεφαλαιούχης διάρθρωσης, επενδεδυμένων κεφαλαίων, διαχείρισης περιουσίας, περιθώριων κέρδους και δαπανών λειτουργίας) με έμφαση στην διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων των υπό εξέταση εταιριών. Έχοντας υπ όψη τις αδυναμίες και τους περιορισμούς της παραπάνω ανάλυσης επιχειρήσαμε να υπολογίσουμε τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες και να τους συγκρίνουμε με τους ατομικούς δείκτες. Τέλος κάνουμε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάλυσης με την χρήσης της πολυμεταβλητής ανάλυσης και συγκεκριμένα της βαθμολόγησης Ζ του Altman (Altman s Z score) (Altman, 1968,1983), για να εντοπίσουμε την τυχόν διαφορά συμπεριφοράς, ως προς τον δείκτη χρεοκοπίας, στις υπό εξέταση εταιρίες τόσο πριν την εφαρμογή των ΔΠΧΠ (έτος 2004) όσο και μετά την εφαρμογή (έτος 2005). 4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι αριθμοδείκτες που θα εξεταστούν είναι επτά ομάδων : (α) ρευστότητας, (β) δραστηριότητας, (γ) κεφαλαιουχικής διάρθρωσης και βιωσιμότητας, (δ) επενδεδυμένων κεφαλαίων, (ε) διαχείρισης περιουσίας, (στ) περιθώριων κέρδους και (ζ) δαπανών λειτουργίας (Νιάρχος, 2004)

7 4.1. ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Η χρήση του μέσου όρου του κλάδου σαν σημείο αναφοράς μπορεί να είναι χρήσιμη για συγκρίσεις σ ένα κλάδο, αλλά δεν είναι για συγκρίσεις εταιριών σε διάφορους κλάδους. Ακόμα και για μια διακλαδική ανάλυση, το σημείο αναφοράς μπορεί να έχει περιορισμένη χρησιμότητα για το σύνολο του κλάδου ή για κύριες εταιρίες του κλάδου με πτωχή αποδοτικότητα (Fraser και Ormiston, 2004). Οι μέσοι κλαδικοί δείκτες είναι διαθέσιμοι από διάφορους πόρους-βάσεις δεδομένων όπως Dun & Bradstreet και Robert Morris Associates. Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι, όπως στη περίπτωση των ξενοδοχειακών μονάδων, ο αναλυτής θα πρέπει να υπολογίσει τα δικά του μεγέθη. Σαν κλαδικοί δείκτες χρησιμοποιούνται συνήθως η διάμεσος, ο απλός μέσος αριθμητικός και ο μέσος σταθμικός (Νιάρχος, 2004). Στη δική μας ανάλυση κάναμε χρήση του μέσου σταθμικού, χρησιμοποιώντας τα ίδια κεφάλαια κάθε εταιρίας σαν στάθμιση

8 Πίνακας 1. Κλαδικοί δείκτες ετών ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 1,33 1,53 Άμεση ρευστότητα 1,27 1,20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 7,19 5,51 Ημέρες απαιτήσεων 51,82 53,94 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 49,08 47,93 Ημέρες αποθεμάτων 8,59 8,51 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 0,92 0,86 Συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά κεφάλαια 0,43 0,41 Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,59 3,54 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων 0,07 0,08 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων -0,12 0,17 Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων 0,04 0,05 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 11,01 0,10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κυκλοφοριακή ταχύτητα μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,33 0,35 Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού ενεργητικού 0,26 0,26 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Περιθώριο μικτού κέρδους -2,90 0,33 Περιθώριο ΚΠΤΦ 0,10 0,22 Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 0,25 0,32 Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 0,06 0,18 Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) 0,00 0,04 Περιθώριο λειτουργικής ταμειακής ροής 0,17 0,13 ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κύκλος εργασιών Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 7,89 0,07 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς κύκλο εργασιών 7,14 0,06 Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών 15,38 0,14 1 Ο αναλυτικός πίνακας υπολογισμού των παραπάνω δεικτών είναι στη διάθεση του αναγνώστη κατόπιν σχετικού αιτήματος - 8 -

9 Μικτά αποτελέσματα Έξοδα διοίκησης προς μικτά αποτελέσματα -10,23 0,32 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς μικτά αποτελέσματα -24,26 0,35 Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς μικτά αποτελέσματα -33,41 0,70 Αναλυτικά κατά κατηγορία (ομάδα) δεικτών διαπιστώνουμε τα παρακάτω: Κλαδικοί Δείκτες Ρευστότητας, έτη Λόγω της μικρών τιμών που λαμβάνουν οι παραπάνω δείκτες και της μικρής απόκλισης τους για τα εξεταζόμενα έτη δεν διακρίνεται εύκολα η ομοιόμορφη ανάπτυξη τους. Κλαδικοί Δείκτες Δραστηριότητας Και σ αυτή την ομάδα δεικτών παρατηρούμε μια παρόμοια συμπεριφορά των δεικτών στα εξεταζόμενα έτη. Κλαδικοί Δείκτες Κεφαλαιουχικής Διάρθρωσης & Βιωσιμότητας Ισχύουν τα αναφερόμενα για τις άλλες υποκατηγορίες δεικτών. Κλαδικοί Δείκτες Επενδυμένων Κεφαλαίων Παρουσιάζεται μια σημαντική διαφορά, στον τέταρτο αριθμοδείκτη της ομάδας, την απόδοση κεφαλαίων μετά φόρων. Κλαδικοί Δείκτες Διαχείρισης Περιουσίας Και σ αυτή την κατηγορία παρατηρούμε ομοιόμορφη ανάπτυξη των κλαδικών δεικτών, στα δύο έτη. Κλαδικοί Δείκτες Περιθωρίου Κέρδους Παρατηρείται ιδιαίτερη απόκλιση μόνο στο περιθώριο μικτού κέρδους, μεταξύ του έτους 2004, που παρουσιάζει θετικό πρόσημο και του έτους 2005 που έχει μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα. Κλαδικοί Δείκτες Δαπανών Λειτουργίας (Κύκλου Εργασιων) Κλαδικοί Δείκτες Δαπανών Λειτουργίας (Μικτά Αποτελέσματα) Στα δύο παραπάνω διαγράμματα η μόνη σημαντική διαφορά που παρατηρείται είναι στον δείκτη των συνολικών λειτουργικών εξόδων προς τα μικτά αποτελέσματα όπου κατά το έτος 2005 παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερα μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό, θελήσαμε να κάνουμε επεξεργασία των στοιχείων του παραπάνω πίνακα 1 με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS V.12.0, για να διαπιστώσουμε τον βαθμό σχέσης των δυο αυτών κλαδικών δεικτών (σ όλες τις υποκατηγορίες τους). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

10 Πίνακας 2 Κλαδικοί δείκτες ετών Paired Samples Test Pair 1 Κλαδικοί Δείκτες Κλαδικοί Δείκτες 2004 Mean Paired Differences 95% Confidence Interval of the Std. Error Difference Std. Deviation Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) -1,1593 9, , ,9009 2,5823 -,637 26,530 Συσχέτιση Κλαδικών Δεικτών για τα έτη Παρατηρείται σημαντικός βαθμός συσχέτισης μεταξύ των δύο κλαδικών δεικτών (0,822) ενώ δεν διαφαίνεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ετών (Sig.=0,530>0,05). Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις από τα παραπάνω διαγράμματα ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ της συμπεριφοράς αυτών των κατηγοριών αριθμοδεικτών, παρ ότι έχουν υπολογισθεί με διαφορετικές λογιστικές αρχές και πρακτικές 4.2. ΑΝΑΛΥΣΗ Z score 2 Υπολογίσαμε τον δείκτη χρεοκοπίας των εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα έτη 2004 και 2005 και στη συνέχεια υπολογίσαμε όλες τις παραμέτρους του Altmans Z score. Μετά κατατάξαμε τις επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε επισφαλείς και μη, σύμφωνα με την βελτιωμένη έκδοση του μοντέλου, που αφορά κυρίως τις εμπορικές και επιχειρήσεις πωλήσεις υπηρεσιών, όπου εντάσσονται κατά την γνώμη μας, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Παρατηρούμε ότι από τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις, μόνο η ΙΟΝΙΚΗ εμπίπτει στο όριο κάτω από το 1.1 (όριο αποδοχής) και μόνο στην περίπτωση του έτους 2005 ενώ όλες οι άλλες υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο των του 2.6, όπου δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. 2 Ο αναλυτικός πίνακας Altmans Z score είναι στη διάθεση του αναγνώστη κατόπιν σχετικού αιτήματος

11 Διάγραμμα 1. Μεταβολή Z score 14,00 ΓΕΚΕ ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 REGENCY 2005 REGENCY 2004 ΛΑΜΨΑ 2005 ΛΑΜΨΑ 2004 ΙΟΝΙΑΝ 2005 ΙΟΝΙΑΝ 2004 ΑΣΤΗΡ 2005 ΑΣΤΗΡ 2004 ΓΕΚΕ ,00 Z'SCORE ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REGENCY 2005 REGENCY 2004 ΛΑΜΨΑ 2005 ΛΑΜΨΑ 2004 ΙΟΝΙΑΝ 2005 ΙΟΝΙΑΝ 2004 ΑΣΤΗΡ 2005 ΑΣΤΗΡ 2004 ΓΕΚΕ 2005 ΓΕΚΕ 2004 Αν παρατηρήσουμε αναλυτικότερα το παραπάνω διάγραμμα, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι δεν προκύπτει ιδιαίτερη μεταβολή στο Z score, εκτός ίσως της ΓΕΚΕ όπου παρατηρείται ιδιαίτερη πτώση του. Στη συνέχεια επιχειρήσαμε να εξετάσουμε την συμπεριφορά των συγκεκριμένων δεικτών και μέσω στατιστικής επεξεργασίας με την χρήσης του πακέτου SPSS v.12 και δημιουργήσαμε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 3. Ανάλυση Z score για τα έτη Paired Samples Statistics Pair 1 Έτος 2005 Έτος 2004 Std. Error Mean N Std. Deviation Mean 5, , , , , ,98685 Paired Samples Correlations Pair 1 Έτος 2005 & Έτος 2004 N Correlation Sig. 5,807,099 Paired Samples Test Pair 1 Έτος Έτος 2004 Paired Differences 95% Confidence Interval of the Std. Error Difference Mean Std. Deviation Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed) -,7920 2, , ,1892 2,6052 -,647 4,

12 Και σ αυτή την περίπτωση παρατηρούμε αυξημένο επίπεδο συσχέτισης (0,807), πράγμα που φανερώνει ότι οι μεταβολές στους δείκτες Z score στα συγκεκριμένα έτη κινούνται με παρόμοια συμπεριφορά. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως προέκυψε από την μελέτη, κυρίως των απολογιστικών δελτίων χρήσεων 2004 και 2005 των υπό εξέταση επιχειρήσεων, οι κύριες διαφορές που ανέκυψαν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π για πρώτη φορά, αναφέρονται σε διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς σε θέματα ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, ασώματων ακινητοποιήσεων, παροχών προσωπικού, χρηματοδοτικής μίσθωσης και αναβαλλόμενων φόρων. Στη συνέχεια η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, σε διακλαδικό επίπεδο, με τον υπολογισμό των αντίστοιχων κλαδικών δεικτών έδειξε ότι δεν υπήρξε μεγάλη διαφορά και στην αξία της χρηματοοικονομικής θέσης και στα αποτελέσματα χρήσης των υπό εξέταση εταιριών. Συγκρίνοντας τα συμπεράσματα της παρούσης εργασίας μ άλλες, επαγγελματικές και ακαδημαϊκές παρατηρούμε: Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παρά τις αναμενόμενες δυσκολίες η εφαρμογή των Δ.Λ.Π πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια. Παρά την διαφορά χειρισμού σε κρίσιμα λογιστικά θέματα οι επιχειρήσεις δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα και οι αναλύσεις τάσης που πραγματοποιηθήκαν τόσο με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων όσο και με την στατιστική επεξεργασία με την χρήση του SPSS έδειξαν μια ομοιόμορφη συμπεριφορά των επιλεγμένων οικονομικών δεικτών και με τα δύο λογιστικά συστήματα. Στην περίπτωση της παρούσης εργασίας ενδιαφέρον θα ήταν να επεκταθεί η ανάλυση των επιπτώσεων και σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις πράγμα που θα κατέδειχνε με μεγαλύτερη εγκυρότητα τις παρατηρήσεις μας, αφού ο εξεταζόμενος πληθυσμός ήταν ούτως η άλλως μικρός (μόλις 5 εισηγμένες ξενοδοχειακές εταιρίες). Επίσης, μόνο μετά από αρκετά έτη υλοποίησης, με ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων σ ένα αριθμό χωρών και κλάδων, για τον τρόπο που στην πράξη και στην έννοια των πραγματικών εμπορικών συναλλαγών, τα ΔΠΧΠ πραγματικά εφαρμοσθούν. Ως τότε, αποκλίνουσες πρακτικές και περιορισμένη συνέπεια και συγκρισιμότητα είναι αναπόφευκτες (E&Y, 2006)

13 FINANCIAL ANALYSIS OF THE HOTEL INDUSTRY. TRENDS AND IMPACTS AFTER THE 1 st APPLICATION, OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IASs), IN GREECE. Mandilas Athanasios 1, Maditinos Dimitrios, 2 Demetriades Efstathios 2. 1 Department of Accountancy, TEI of Kavala, 2 Department of Business Administration, TEI Of Kavala Abstract The present study aims to explore the implications of the applications of IASs/IFRSs to the hotel industry. According to the above Regulation it is compulsory to adopt the IASs, only the five (5) hotel companies listed to Athens Stock Exchange Market. Having taken into consideration this limitation, we ve tried to explore the implications, with the application of different methods of analysis. Firstly, we have collected the financial statements and year reports for these five companies. Then, we calculated the financial ratios of five sub-groups: Liquidity, activity, profitability, operating expenses, financial structure and viability and profit margin ratios. We have conducted a traditional time-series analysis for each company for a period of 6 years ( ). We have also calculated the industry ratios for every of the above ratios and made a comparability with each company underlining the years of transition 2004 and Finally, we ve calculated Altman s Z score in order to analyse the possibility of bankruptcy for these companies. In general, our findings are consistent with relevant studies, either for the total listed companies or for specific industries. Furthermore, we have processed the relevant data using the SPPS package in order to explore any correlation for the years of 2004 and

14 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βενιέρης, Γ. (1998). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Σύγχρονες Τάσεις και Προβλήματα εναρμόνισης. Λογιστής σ Ευρωπαϊκή Ένωση (1995). Ανακοίνωση της επιτροπής. Λογιστική εναρμόνισης: Μια νέα στρατηγική έναντι της διεθνούς εναρμόνισης. Διαθέσιμο μέσω διαδικτύου: Πρόσβαση: Μάιος Μυλωνάς, Δ., Νοτόπουλος, Α. (2006). Επιπτώσεις από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ-IFRS) στο κόστος κεφαλαίου και στην κεφαλαιουχική διάρθρωση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών από τη Βόρεια Ελλάδα. Οικονομικά Χρονικά. Ιούλιος-Οκτώβριος σ Νιάρχος, Ν., (2004). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη. Πρωτοψάλτης, Γ.Ν., Βρουστούρης, Π. (2002). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & Διερμηνείες. Αθήνα: ΣΟΕΛ-Εκδόσεις Σταμούλη. Σακέλλης, Ε. (2002). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Σακέλλη. Φίλος, Γ. (Απρίλιος 2001). Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και οι κύριες διαφορές τους από την Ελληνική νομοθεσία. Λογιστής σ Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (2006). Η επίπτωση από τη μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών. Παρέμβαση Ξ.Αυλωνίτη. Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of Finance, 23(4), pp Altman E.I. (1983). Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy, John Wiley & Sons, New York, NY., Choi, F., Frost, C.A., and Meek, K.G. (2002). International Accounting, 5th edition. New Jersey. Pearson education Inc. European Economic Community, EEC (1983). Εuropean Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts. Διαθέσιμο μέσω διαδικτύου: Πρόσβαση: Απρίλιος Epstein, J. B., Mirza, A.A. (2004). IAS Interpretation and application of International Accounting and Reporting Standards.John Wiley &sons, Inc. New Jersey

15 Ernst & Young (2006). Observations on the implementation of IFRS. Διαθέσιμο μέσω διαδικτύου: Πρόσβαση Ιανουάριος Flower, J., Ebbers, G. (2002). Global Financial Reporting. New York. Palgrave. Fraser M.L., Ormiston A. (2004). Understanding financial statements. Jersey. Prentice Hall Jones, S., Higgins, A., (2006). Australia s switch to international financial reporting standards: a perspective from account preparers. Accounting and Finance 46 (2006) Nobes, C., Parker, R. (2002). Comparative International Accounting. Essex: Pearson Education Limited. Grant Thornton-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006). Έρευνα επιπτώσεων 1 ης εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π στις εισηγμένες εταιρίες του Χ.Α. Διαθέσιμη στο Internet: Πρόσβαση Απρίλιος Jones, S., Higgins, A., (2006). Australia s switch to international financial reporting standards: a perspective from account preparers. Accounting and Finance 46 (2006) Stolowy, H., Lebas, J.M. (2002). Corporate Financial Reporting, a global perspective, 2 nd edition. London: Thomson Learning. Van Hulle, K. (2001). European Union-Group Accounts. Transnational Accounting, D Orderheide (ed.), Palagrave, Basingstoke (2001). Weetman, P. (2004). Financial Accounting, an introduction, 4 th ed. Essex: Prentice Hall. Yin. R. (1994). Case study research design and methods. Thousands Oaks, CA: Sage Productions, Inc. Zeghal, D., Mhedhbi, K. (2006). An analysis of the factors affecting the adoption of international accounting standards by developing countries. The International Journal of Accounting, 41,

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ/Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΠΧΠ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: Η σύνταξη Ισολογισμού χρήσης 2015 και παρουσίασή του στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία. Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης

Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία. Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ ΔΠΧΠ 22,27,28,31&3» ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιουλίου 2013 έως 30 η Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1.1 Γενικά Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΣΔΛΠ (International Accounting Standards Board) είναι ένα ανεξάρτητο και ιδιωτικώς χρηματοδοτούμενο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιουλίου 2010 έως 30 η Ιουνίου 2011 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Τίτλος Εργασίας

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Τίτλος Εργασίας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος Εργασίας ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΛΠ 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο Ν. Α. Μ. Ε.» Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο Ν. Α. Μ. Ε.» Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΚΛΕΙΩ ΑΕΜ: 9130

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ Ώρες / Εβδομάδα 6 (4Θ + 2Α) Δ. Μ. / Φ. Ε. 8 / 14 1) Εισαγωγή στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής: α) Ιστορία της Ιδιωτικής Οικονομικής, β) Βασικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Νομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Επίδοσης ύστερα από Συγχωνεύσεις: η Περίπτωση της Ελλάδας

Νομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Επίδοσης ύστερα από Συγχωνεύσεις: η Περίπτωση της Ελλάδας Νομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Επίδοσης ύστερα από Συγχωνεύσεις: η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Μιχαήλ Παζάρσκης Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ " ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΧΑΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα