ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου σχετικά µε την επιβολή αυτοτελούς φορολογίας στα εισοδήµατα από πράξεις REPO και REVERSE REPO» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 13 Μαρτίου 2002 Αρ. Πρωτ: /10192/Β0012 Σας κοινοποιούµε τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 2 και την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της πιο πάνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928, όπως ισχύουν µετά την προσθήκη τους µε το άρθρο 74 του ν. 1969/1991 και την αντικατάστασή τους µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2651/1998, ορίζεται ότι: α) επιτρέπεται η εξωχρηµατιστηριακή πώληση εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του ηµοσίου εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τόσο τοις µετρητοίς όσο και µε ειδικές συµφωνίες, εφόσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι τράπεζες και β) µέχρι την έναρξη διαπραγµάτευσης στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήµατος (Α.Α.Σ.Ε.) άϋλων τίτλων του ηµοσίου µέσω του συστήµατος άϋλων τίτλων του Χ.Α.Α. είναι επίσης έγκυρη η εξωχρηµατιστηριακή πώληση άϋλων τίτλων εντόκων γραµµατίων και οµολόγων του ηµοσίου, εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, τόσο τοις µετρητοίς όσο και µε ειδικές συµφωνίες, εφόσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι µέλη του Χρηµατιστηρίου. Στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (χρηµατιστηριακές εταιρίες και χρηµατιστές) 1

2 συνάπτουν µε πελάτες τους (ιδιώτες που κατοικούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, άλλες τράπεζες ηµεδαπές ή αλλοδαπές κτλ.) πράξεις REPO και πράξεις REVERSE REPO. Με τις πρώτες πράξεις συµφωνείται ότι οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών θα πουλήσουν στους πελάτες τους εξωχρηµατιστηριακά τίτλους του ηµοσίου, µε την υποχρέωση να τους επαναγοράσουν σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία έναντι συγκεκριµένου µεγαλύτερου τιµήµατος. Σ' αυτές τις πράξεις το εισόδηµα, δηλαδή τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος αγοράς και του τιµήµατος πώλησης των τίτλων από τις τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου, το αποκτούν οι πελάτες. Με τις δεύτερες πράξεις (REVERSE REPO) συµφωνείται το αντίθετο. ηλαδή, ότι οι πελάτες θα πουλήσουν στις τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου εξωχρηµατιστηριακά έναντι συγκεκριµένου τιµήµατος τίτλους του ηµοσίου, µε την υποχρέωση να τους επαναγοράσουν σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία έναντι συγκεκριµένου µεγαλύτερου τιµήµατος. Σ' αυτές τις πράξεις το εισόδηµα, δηλαδή τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος αγοράς και του τιµήµατος πώλησης των τίτλων από τους πελάτες, το αποκτούν οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται, ότι επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος στους τόκους που αποκτούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα από οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης σε τράπεζα ή ταµιευτήριο που είναι στην Ελλάδα κτλ. Περαιτέρω, µε την παρ. 7 του άρθρου 2 της προαναφερόµενης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου προστέθηκαν δύο νέα εδάφια στο τέλος της πιο πάνω παραγράφου, δηλαδή στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. Με το πρώτο από αυτά ορίζεται, ότι για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου (1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.) θεωρούνται τόκοι καταθέσεων και τα εισοδήµατα που προκύπτουν από τις πράξεις που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928, όπως οι διατάξεις αυτές προστέθηκαν µε το άρθρο 74 του ν. 1969/1991 και αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2651/1998, τα οποία λαµβάνουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Με το δεύτερο ορίζεται, ότι µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται 2

3 η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου. Επίσης, µε την παρ. 8 του άρθρου 2 της ίδιας Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. αντικαταστάθηκε µε δύο νέα εδάφια. Με το πρώτο από αυτά ορίζεται, ότι ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), µε εξαίρεση το φόρο των εισοδηµάτων του προτελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, που υπολογίζεται µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%). Με το δεύτερο ορίζεται, ότι ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισµός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπόψη Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, οι κατά τα πιο πάνω νέες διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα που αποκτούνται µετά την 1η Ιανουαρίου Κατ' εφαρµογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του κατά τα πιο πάνω νέου τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. εκδόθηκε η αριθ /10034/Β0012/ΠΟΛ 1011/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία ορίζονται τα εξής: - Οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, για κάθε εξωχρηµατιστηριακή πώληση ή αγορά τίτλων του ηµοσίου µε ειδική συµφωνία (πράξη REPO ή REVERSE REPO αντίστοιχα) την οποία πραγµατοποιούν, υποχρεούνται να καταρτίζουν έγγραφη συµφωνία σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα, στην οποία θα αναγράφεται µεταξύ άλλων το είδος και η αξία των τίτλων που πωλούν ή αγοράζουν, καθώς και ο χρόνος και το τίµηµα της επαναγοράς ή επαναπώλησης αυτών (παρ. 1, περίπτ. α της απόφασης). - Οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ' αυτούς εισοδήµατα από πράξεις REPO, υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%). Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη.ο.υ. που υπάγονται οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή 3

4 καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα, καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτά (παρ. 1, περίπτ. β της απόφασης). - Οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, για τα εισοδήµατα που αποκτούν από πράξεις REVERSE REPO, υποχρεούνται να αποδίδουν στη.ο.υ. που υπάγονται φόρο µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%). Ο φόρος αυτός καταβάλλεται στη.ο.υ. που υπάγονται οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την απόκτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν τον προηγούµενο µήνα, καθώς και το φόρο που αναλογεί σ' αυτά (παρ. 1, περίπτ. γ της απόφασης). - Οσα αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις β και γ εφαρµόζονται ανάλογα και όταν οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών επαναγοράζουν ή επαναπωλούν τους ίδιους τίτλους που είχαν πωλήσει ή αγοράσει αντίστοιχα από τους πελάτες τους, χωρίς στην αρχική σύµβαση πώλησης ή αγοράς να αναγράφεται η υποχρέωση των τραπεζών και των µελών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών για επαναγορά ή επαναπώληση των τίτλων (παρ. 1, περίπτ. γ της απόφασης). - Η κατά τα παραπάνω παρακράτηση ή απόδοση του φόρου γίνεται για τα εισοδήµατα που προκύπτουν και αναλογούν στο χρονικό διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2002 και στο εξής (παρ. 2 της απόφασης). 4. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ. 7 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται µε αυτό το άρθρο οι τόκοι που προκύπτουν από καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν. 1667/1986 σε άλλες τράπεζες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι υποχρεωτικές ή µη καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από καταθέσεις του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 5. Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης των τόκων του πρώτου εδαφίου της περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 24, δηλαδή των τόκων από έντοκη κατάθεση τοις µετρητοίς ή από εγγύηση, καθώς και από κάθε χρεωστικό τίτλο µε υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, εκτός από εκείνους που περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις α και β, θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί. 4

5 6. Με βάση όσα προαναφέρονται προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Τα εισοδήµατα από πράξεις REPO και REVERSE REPO, επειδή θεωρούνται τόκοι από καταθέσεις, αποκτούνται από τους δικαιούχους κατά το χρόνο που καθίστανται ληξιπρόθεσµα και απαιτητά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. ηλαδή, στις µεν πράξεις REPO οι πελάτες αποκτούν τα εισοδήµατα κατά το χρόνο που έχει ορισθεί για την επαναγορά των τίτλων από τις τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου, στις δε πράξεις REVERSE REPO οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου αποκτούν τα εισοδήµατα κατά το χρόνο που έχει ορισθεί για την επαναγορά των τίτλων από τους πελάτες. Π.χ., εάν µια τράπεζα στα πλαίσια πράξης REPO πούλησε στις σε πελάτη της οµόλογα του Ελλ. ηµοσίου έναντι δρχ., µε τον όρο να επαναγοράσει αυτά στις έναντι δρχ., τότε όλο το εισόδηµα των δρχ. αποκτήθηκε από τον πελάτη της στις , αδιάφορα από το γεγονός ότι η πράξη REPO συνάφθηκε στις Οµοίως, εάν µια τράπεζα στα πλαίσια πράξης REVERSE REPO αγόρασε στις από επιχείρηση οµόλογα του Ελλ. ηµοσίου έναντι δρχ., µε τον όρο να επαναπουλήσει αυτά στην επιχείρηση στις έναντι δρχ., τότε όλο το εισόδηµα των δρχ. αποκτήθηκε από την τράπεζα στις β) Τα εισοδήµατα από πράξεις REPO και REVERSE REPO τα οποία αποκτούνται από τους δικαιούχους µετά την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής και τα οποία αναλογούν σε χρονικό διάστηµα που ανάγεται µετά την 1η Ιανουαρίου 2002 φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. και της παρ. 2 του άρθρου 3 της προαναφερόµενης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. ηλαδή, στο πρώτο από τα παραπάνω παραδείγµατα το εισόδηµα που υπόκειται αυτοτελώς σε φορολογία µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) δεν είναι όλο το εισόδηµα των δρχ., αλλά εκείνο που αναλογεί στο χρονικό διάστηµα από 2/1/2002-7/1/2002. Εποµένως, στην εν λόγω αυτοτελή φορολογία υπάγεται εισόδηµα ύψους Χ 6/10 = δρχ., ενώ το υπόλοιπο εισόδηµα των δρχ., που αναλογεί σε χρονικό διάστηµα πριν από την 2/1/2002, δεν υπόκειται σ' αυτή την αυτοτελή φορολογία. Αντίθετα, στο δεύτερο παράδειγµα στην υπόψη αυτοτελή φορολογία υπάγεται όλο το εισόδηµα των δρχ., γιατί αυτό το εισόδηµα αναλογεί σε χρονικό διάστηµα µετά την 1/1/

6 Σηµειώνεται, ότι η εν λόγω αυτοτελής φορολογία επιβάλλεται, χωρίς να ενδιαφέρει αν ο δικαιούχος των εισοδηµάτων αυτών είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και χωρίς να ενδιαφέρει αν ο τόπος κατοικίας ή η έδρα αυτού βρίσκεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Όµως, όταν ο δικαιούχος των εισοδηµάτων αυτών κατοικεί σε χώρα µε την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήµατος, τότε δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. και της παρ. 2 του άρθρου 3 της προαναφερόµενης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (δηλαδή δεν επιβάλλεται η υπόψη αυτοτελής φορολογία), αλλά οι οικείες διατάξεις της σύµβασης, εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες. Ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήµατα από πράξεις REPO, όταν τα εισοδήµατα αυτά οφείλονται από τράπεζες και µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, παρακρατείται από τους οφειλέτες των εισοδηµάτων τούτων, δηλαδή από τις τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου. Η παρακράτησή του διενεργείται όταν οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου πιστώνουν τους δικαιούχους µε τα οικεία εισοδήµατα ή τα καταβάλλουν σ' αυτούς, ανάλογα την περίπτωση. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη.ο.υ. που υπάγονται οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου εφάπαξ µε δήλωση. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην οικεία.ο.υ µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα, καθώς και το φόρο που αναλογεί και παρακρατήθηκε από αυτά. Αντίθετα, όταν οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου αποκτούν εισοδήµατα από πράξεις REVERSE REPO, ο φόρος που αναλογεί σ' αυτά αποδίδεται από τις ίδιες τις τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου στη.ο.υ. που υπάγονται µε τον ίδιο ως άνω τρόπο. ηλαδή, οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου υποχρεούνται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την απόκτηση των υπόψη εισοδηµάτων µήνα να υποβάλλουν στην οικεία.ο.υ. δήλωση (η οποία θα περιλαµβάνει τα εν λόγω εισοδήµατα που απόκτησαν τον προηγούµενο µήνα και το φόρο που αναλογεί σ' αυτά) και να καταβάλλουν εφάπαξ τον αναλογούντα επί αυτών των εισοδηµάτων φόρο. Με την κατά τα παραπάνω αυτοτελή φορολόγηση των εν λόγω εισοδηµάτων εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα συγκεκριµένα εισοδήµατα. 6

7 γ) Οταν οι πράξεις REPO και REVERSE REPO συνάπτονται µεταξύ τραπεζών που βρίσκονται στην Ελλάδα ή µεταξύ τραπεζών που βρίσκονται στην Ελλάδα και αµιγών πιστωτικών συνεταιρισµών του ν. 1667/1986, τότε τα εισοδήµατα που προκύπτουν από αυτές, τα οποία αποκτούνται είτε από τις τράπεζες που βρίσκονται στην Ελλάδα είτε από τους αµιγείς πιστωτικούς συνεταιρισµούς του ν. 1667/1986, επειδή θεωρούνται τόκοι από καταθέσεις, εξαιρούνται και δεν υπόκεινται στην εν λόγω αυτοτελή φορολογία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ. 7 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. δ) Οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου υποχρεούνται να καταρτίζουν έγγραφη συµφωνία µε τους πελάτες τους για κάθε πράξη REPO και REVERSE REPO που συνάπτουν µε αυτούς και µάλιστα σε δύο (2) αντίγραφα, σύµφωνα µε την περίπτ. α της παρ. 1 της προαναφερόµενης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Στην έγγραφη αυτή συµφωνία, σύµφωνα πάντα µε την περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) το είδος και η αξία των αγοραζόµενων ή πωλούµενων τίτλων, β) το τίµηµα αγοράς ή πώλησης αυτών και γ) ο χρόνος και το τίµηµα επαναπώλησης ή επαναγοράς αυτών. Αν διαπιστωθεί ότι δεν καταρτίστηκε η έγγραφη συµφωνία ή αν διαπιστωθεί ότι καταρτίστηκε µεν, αλλά χωρίς να περιλαµβάνει όλα τα πιο πάνω αναγκαία στοιχεία, τότε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµου σε βάρος των τραπεζών και των µελών του Χρηµατιστηρίου µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. Εννοείται, βέβαια, ότι η έγγραφη αυτή συµφωνία πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία του πελάτη, καθώς και την ηµεροµηνία κατάρτισής της. Σηµειώνεται, ότι αν οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου καταρτίσουν µε πελάτες τους γραπτή σύµβαση πώλησης ή αγοράς τίτλων του ηµοσίου, στην οποία δεν περιέχεται ο όρος της επαναγοράς ή επαναπώλησης αυτών αντίστοιχα και παρ' όλα αυτά οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου επαναγοράσουν ή επαναπουλήσουν τους ίδιους τίτλους (είτε όλους είτε ορισµένους από αυτούς) στους πελάτες τους αυτούς, τότε τα εισοδήµατα που προκύπτουν από τις πράξεις αυτές είναι εισοδήµατα από πράξεις REPO και REVERSE REPO αντίστοιχα. Συνεπώς, σ' αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου πρέπει να ενεργούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην περίπτωση β της παρούσας παραγράφου, δηλαδή να διενεργούν παρακράτηση φόρου σ' αυτά τα εισοδήµατα κτλ., όπως ορίζεται από τις διατάξεις 7

8 της περίπτ. γ της παρ. 1 της προαναφερόµενης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. 7. Για την ορθή εφαρµογή όσων προαναφέρονται από µέρους των υπόχρεων, καθώς και για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής τους από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές: α) Οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου πρέπει να τηρούν χωριστό φάκελο για κάθε πράξη REPO και REVERSE REPO που συνάπτουν µε πελάτες τους, στον οποίο θα συγκεντρώνουν όλα τα δικαιολογητικά που σχετίζονται µε αυτές τις πράξεις (αριθµηµένο συµφωνητικό, αντίγραφο του σχετικού γραµµατίου είσπραξης ή εντάλµατος πληρωµής κτλ.). Όµοιο φάκελο πρέπει να τηρούν και για κάθε πράξη πώλησης ή αγοράς τίτλων του ηµοσίου που πραγµατοποιούν µε πελάτες τους, στην οποία ναι µεν δεν περιέχεται ο όρος της επαναγοράς ή επαναπώλησης αυτών αντίστοιχα, αλλά επαναγοράζουν ή επαναπουλούν τους ίδιους τίτλους (είτε όλους είτε ορισµένους από αυτούς) στους πελάτες τους. β) Οι τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου στις δηλώσεις που θα υποβάλλουν για να αποδίδουν το φόρο που θα παρακρατούν στα εισοδήµατα από πράξεις REPO θα αναγράφουν ως τίτλο την ένδειξη " ήλωση απόδοσης παρακρατούµενου φόρου από πράξεις REPO", στις δηλώσεις δε που θα υποβάλλουν για να αποδίδουν το φόρο που αναλογεί στα εισοδήµατα από πράξεις REVERSE REPO θα αναγράφουν ως τίτλο την ένδειξη " ήλωση απόδοσης αναλογούντος φόρου από πράξεις REVERSE REPO". 8. Στις.Ο.Υ. στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα και οι οποίες έχουν τη σχετική ελεγκτική αρµοδιότητα επισηµαίνεται, ότι θα πρέπει να διενεργούν συχνούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους στις τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου, προκειµένου να διαπιστώνουν την ορθή εφαρµογή όσων προαναφέρονται. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 8

9 ΤΗΣ (ΦΕΚ 288 Α ) Αρθρο 2 Φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις 7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής: " Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θεωρούνται τόκοι καταθέσεων και τα εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α ), που προστέθηκαν µε το άρθρο 74 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α ) και όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α ), τα οποία λαµβάνουν οι δικαιούχοι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου." 8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: " Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), µε εξαίρεση το φόρο των εισοδηµάτων του προτελευταίου εδαφίου της προηγουµένης παραγράφου, που υπολογίζεται µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%). Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισµός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων." Αρθρο 3 Τελικές διατάξεις 2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 2 εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται µετά την 1η Ιανουαρίου Η παρούσα Πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 9

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2012 07:00, Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλαδή ηµεδαπές ανώνυµες

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο. Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο Προθεσµίες: Τι πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2015 Επίβλεψη: Στέφανος Μήτσιος, Partner, Επικεφαλής Φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014 Το εν λόγω φορολογικό ηµερολόγιο βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Περιλαµβάνονται επίκαιρα θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Θέµατα του Ν. 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ Συνοπτικός οδηγός σχετικά µε το ΦΠΑ στα ακίνητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα