ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «BLUE VALUE AE Συμμετοχών και Επενδύσεων», στην οδό Γιαννιτσών 90 Τ.Κ.54627, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα οποία διορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 39 του καταστατικού της, σε συνεδρίαση. Τα μέλη που παρευρέθησαν είναι : 1. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ του Θεοδοσίου και της Ελευθερίας, έμπορος που γεννήθηκε στις στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, οδός Φαναρίου αριθμός 6, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με γενικό αριθμό Χ / του ΙΖ ΤΑ Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Ε Θεσσαλονίκης, 2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ του Θεοδοσίου και της Ελευθερίας, έμπορος που γεννήθηκε στις στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, οδός Φαναρίου αριθμός 6, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με γενικό αριθμό AK251582/ του Τ.Α. Πολίχνης- Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης και 3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ του Γεωργίου και της Αναστασίας, λογιστής, που γεννήθηκε στις στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Επιδαύρου αριθμός 78, ΤΚ: κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΜ / του Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ της ΣΤ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι : ΘΕΜΑΤΑ : Θέμα 1 ο : Έκθεση Διαχείρισης της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31/12/2014 Μετά από συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει την έκθεση διαχείρισης για την χρήση που έληξε προκειμένου να την θέση στη διάθεση των ελεγκτών της εταιρείας και στη διάθεση των μετόχων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Θέμα 2 ο : Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και την ανάλυση του Λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσης. 1

2 Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. και οι υπεύθυνοι του Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό. Θέμα 3 ο : Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως ,63 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων ,39 Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγουμένων Χρήσεων 0,00 Η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) γίνεται ως εξής: 1. Φόρος εισοδήματος ,92 1 α. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι 0,00 2. Τακτικό αποθεματικό 2.413,05 3. Πρώτο Μέρισμα 0,00 4. Πρόσθετο Μέρισμα 0,00 5. Ειδικά και έκτακτα Αποθεματικά 0,00 6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ,05 Ο πρόεδρος προτείνει τη διανομή μερίσματος προκειμένου να επιστραφεί μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου στους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της κλειόμενη χρήσης Θέμα 4 ο : Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό. ` Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της χρήσης 2014 υπογράψουν: α) O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παμπουκίδης Σπυρίδων β) O Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παμπουκίδης Αγγελος, και γ) O Φοροτεχνικός σύμβουλος και ο Λογιστής της επιχείρησης κ. Πετρίδης Ανδρέας Θέμα 5 ο : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης. 2

3 Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2014, συγκληθεί την 30 Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην οδό Γιαννιτσών 90 στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια το Δ.. Σ. καταρτίζει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που έχει ως εξής: ΠPOΣKΛHΣH ΣE TAKTIKH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN METOXΩN της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BLUE VALUE Συμμετοχών & Επενδύσεων Α.Ε.» Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στις 30 Απριλίου 2015 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π. μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Γιαννιτσών 90 στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2015 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 6. Παροχή εγκρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και παροχή έγκρισης για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/ Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 8. Διάφορες ανακοινώσεις λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου

4 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ. Άγγελος Παμπουκίδης Ανδρέας Πετρίδης Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης. Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται ως ακολούθως : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ. Άγγελος Παμπουκίδης Ανδρέας Πετρίδης Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» Πρόεδρος του Δ.Σ. 4

5 «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» ΑΡ.Μ.ΑΕ: 68032/62/Β/09/51 ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης 2015 ΙΟΥΝΙΟΥ Αξιότιμοι κ.κ. μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 α παρ.3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας μας, θέτουμε υπόψη σας τα πεπραγμένα της Διαχειρίσεως μας, για το χρονικό διάστημα 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα των Οικονομικών Καταστάσεων της , ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ,26 ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των ,63 ευρώ. Η Εταιρεία μας το ίδιο διάστημα επένδυσε σε υποδομές και σχέσεις με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στο μέλλον. Η εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθμοδείκτες,. Βασικοί Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Εξέλιξης Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 345,47-90,91 2 Εξέλιξη κερδών προ φόρων 175,77-92,56 3 Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων -5,75 6,59 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 1 Γενική (Κυκλοφοριακή) Ρευστότητα 1,68 0,96 2 Πραγματική Ρευστότητα (ACID TEST RADIO) 1,68 0,96 3 Άμεση Ρευστότητα ή Ταμειακή Ρευστότητα 0,90 0,62 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 5

6 1 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Απαιτήσεων 55,95 320,32 2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών 28,83 15,29 3 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 0,00 0,00 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης 1 Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης 0,00 0,00 2 Βαθμός Δανειακής Κάλυψης 0,00 0,00 3 Δείκτης Οικονομικής Αυτοτέλειας 100,00 100,00 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitable Ratios) 1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit margin) 88,41 60,88 2 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin) 47,76 77,15 3 Περιθώριο Καθαρών Κερδών προ τόκων & Αποσβέσεων 48,87 85,10 4 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on the Worth) 4,59 1,57 Παρατηρούμε από την παράθεση των παραπάνω δεικτών την υγιή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Από τα οικονομικά στοιχεία του Α τριμήνου του 2015, προκύπτει η αύξηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η χρήση 2015 αναμένεται να είναι σημαντική για την πορεία της επιχείρησης και για την υλοποίηση των στρατηγικών της σχεδίων με την επέκταση σε νέες δραστηριότητες σύμφωνα με τις αποφάσεις των εταίρων στο Γ. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έξοδα ερευνών και αναπτύξεως την διαχειριστική χρήση Δ. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα την Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η εταιρεία δεν είχε καταθέσεις σε συνάλλαγμα την 31/12/

7 ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Η Εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας «Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε» με ποσοστό 9,4% και κατέχει μετοχές στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία «ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ» αξίας κτήσης ,26 ευρώ., Ζ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητα της ακίνητα. Η. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Λόγο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης οι αξίες των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έχουν μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντική η τρέχουσα αξία των μετοχών που κατέχει η εταιρεία μας στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία ALTEC Συμμετοχών ΑΒΕΕ. Εκτός των παραπάνω δεν υπάρχουν γνωστά γεγονότα, ούτε αναμένονται τέτοια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημίες στην Εταιρεία στο άμεσο μέλλον. Θ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η εταιρεία δεν έχει σε λειτουργία υποκαταστήματα. Ι. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει την παρούσα έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην διάθεση των μετόχων της εταιρείας και ζητά από αυτούς στην τακτική γενική συνέλευση της 30 Ιουνίου 2015 να εγκρίνουν ή όχι με την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία την διαχείριση της εταιρείας για το διαχειριστικό έτος που έληξε και τις οικονομικές καταστάσεις αυτής. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφωνούν με την παραπάνω έκθεση διαχείρισης και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ. Άγγελος Παμπουκίδης Ανδρέας Πετρίδης Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» Πρόεδρος του Δ.Σ. 7

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 7939/01ΔΤ/Β/86/153 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΟΥ 150 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 152

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή Εγκατάσταση & Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής Α.Μ.Α.Ε. 14514/06/Β/86/5 ΑΦΜ 094181088 www.logismos.gr ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα