ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΔΕΗ ΑΕ» Δεκεμβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Έγκριση διάθεσης σε ασφαλιστική τοποθέτηση με τοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χρήσης Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε τριάντα τέσ σερις (34) υπαλλήλους του ΤΕΙ Καβάλας με σχέ ση εργασίας ΙΔΑΧ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τον οδηγό του T.E.I. Λαμίας Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν ενε νήντα τέσσερις (194) μόνιμους διοικητικούς υπαλ λήλους του ΤΕΙ Αθήνας Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι (20) υπαλ λήλους του ΤΕΙ Πάτρας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ.. 7 Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 13/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε Τεχνι κές, Κατασκευαστικές και Μελετητικές επιχειρή σεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέ ρειας Αττικής Απαγορεύσεις κυνηγίου στη λίμνη Λυσιμαχία ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /933879/Σ.1965 (1) Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του α.ν. 1988/1939 (Φ.Ε.Κ. 414 Α /1939) και του ν.δ. 3981/1959 (Φ.Ε.Κ. 193 Α /1959) «Περί Μετοχικού Τα μείου Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώ θηκαν και ισχύουν σήμερα. β. Του α.ν. 1611/1950 «Περί Καταθέσεων Νομικών Προ σώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων» (Φ.Ε.Κ. 304 Α /1950). γ. Της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1902/1990 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 138 Α /1990). δ. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των ΕΔ και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 35Α /1995). ε. Του π.δ/τος 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α 232/2007). στ. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Φ.Ε.Κ. 204Α /1974). 2. Την υπ αριθμ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυ νας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (Φ.Ε.Κ. Β 1929/2007). 3. Την υπ αριθμ. 35/ Απόφαση του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, προκειμένου το Τα μείο να έχει τη δυνατότητα να προβεί στη πώληση των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο 1. Εγκρίνουμε την πώληση μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, που κατέχει το Μετοχικό Ταμείο Αερο πορίας, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 2. Η υλοποίηση της παρούσας να γίνει από το Μετο χικό Ταμείο Αεροπορίας, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και λοιπών νομίμων διαδικασιών. 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΩΝ. ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ

2 32330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A ριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860 (2) Αύξηση Τιμολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΔΕΗ ΑΕ» Δεκεμβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (Φ.Ε.Κ. Α 98). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Φ.Ε.Κ. Α 168) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 (Φ.Ε.Κ. Α 154) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. Α 85). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 «Περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α 232). 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του νό μου 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. 286 Α ) στην οποία ορίζεται ότι η «ΔΕΗ ΑΕ» προμηθεύει του Πελάτες της και πριν να λάβει άδεια Προμήθειας που προβλέπεται στο άρθρο 24 του νόμου. 5. Τις διατάξεις των άρθρου 5 του ν. 2773/1999 περί των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2773/1999 περί χορήγησης αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2773/1999 περί προμήθειας ενέργειας από τη «ΔΕΗ ΑΕ». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2773/1999 περί του περιεχομένου του Κώδικα Προμήθειας σε Πελά τες 9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 περί εγκρίσεως γενικών τιμολογίων και χρεώσεων. 10. Την περίπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα Προμήθειας σε πελάτες ΥΑ 4524/ (Φ.Ε.Κ. 270Β / ), εφεξής Κώδικας Προμήθειας. 11. Την Γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 311/2007 της ΡΑΕ «Τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας σε Πελά τες» 12. Τα γενικά τιμολόγια της «ΔΕΗ Α.Ε.» όπως ισχύουν με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16204/ «Μεταβολές στα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ» 13. Την από επιστολή της «ΔΕΗ Α.Ε.» υπ αριθμ. Γ.ΔΝΣ/5212 (ΡΑΕ/Ι 63833/ ) «Πρόταση τι μολογιακών ρυθμίσεων ηλεκτρικού ρεύματος». 14. Την Γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 545/2007 «Αύξηση Τιμολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΔΕΗ Α.Ε.» Δεκεμβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώ δικα Προμήθειας». 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει: Άρθρο πρώτο «Τα τιμολόγια της ΔΕΗ ΑΕ στη μέση και χαμηλή τάση» 1. Από την 1η Δεκεμβρίου 2007 τις ακόλουθες αυξήσεις στα τιμολόγια της «ΔΕΗ ΑΕ» στη μέση και χαμηλή τάση ως ακολούθως: α) Τα Οικιακά τιμολόγια με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση μέχρι 800 ΚWh όπως και τα τιμολόγια πολυτέκνων κατά 0%. β) Το Οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο κατά 5%. γ) Τα Οικιακά τιμολόγια με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση από 801 μέχρι 2000 ΚWh κατά 6%. δ) Τα Οικιακά τιμολόγια με τριφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση από 0 μέχρι 2000 ΚWh κατά 7%. ε) Τα Οικιακά τιμολόγια με μονοφασική ή τριφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση άνω των 2000 ΚWh κατά 8%. στ) Τα τιμολόγια εμπορικής χρήσης μέσης και χαμη λής τάσης κατά 6%. ζ) Τα τιμολόγια βιομηχανικής χρήσης μέσης και χα μηλής τάσης κατά 8%. η) Τα τιμολόγια αγροτικής χρήσης χαμηλής τάσης κατά 4%. θ) Τα τιμολόγια αγροτικής χρήσης μέσης τάσης κατά 8%. ι) Τιμολόγια Φωτισμού οδών και πλατειών κατά 8%. 2. Από την 1η Ιουλίου 2008 αυξάνεται το επιτρεπόμενο έσοδο κατά 7%. 3. Μέχρι τη 1η Ιουνίου 2008 η ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει και υποβάλλει «τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου» για κάθε βασική κατηγορία καταναλωτή, τα οποία πρέπει να είναι διαχωρισμένα ανά προσφερόμενη υπηρεσία και να ελα χιστοποιούν τυχόν σταυροειδείς επιδοτήσεις υπό τον περιορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου. Τα τιμολόγια αυτά καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω αύξηση επιτρεπόμενου εσόδου: Η «ΔΕΗ Α.Ε.» καταρτίζει μεταβατικό πρόγραμμα σύγκλισης που θα ισχύσει για τρία χρόνια και θα εμπεριέχει τις σταδιακές διαφορο ποιήσεις επί των ισχυόντων γενικών τιμολογίων της επιχείρησης, ώστε στο τέλος της εν λόγω χρονικής περιόδου, αυτά να συγκλίνουν ανά κατηγορία πελα τών με το αντίστοιχο τιμολόγιο ρυθμιστικού ελέγχου και υπό τον περιορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου. Τα τιμολόγια που καταρτίζονται στο πλαίσιο του μεταβα τικού μηχανισμού σύγκλισης εγκρίνονται κατά τα προ βλεπόμενα στην παράγ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες. Άρθρο δεύτερο «Τα τιμολόγια της «ΔΕΗ ΑΕ» στην υψηλή τάση» Από την 1η Δεκεμβρίου 2007 τα τιμολόγια της «ΔΕΗ ΑΕ» στην Υψηλή Τάση αυξάνονται κατά 10%. Άρθρο τρίτο «Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες» 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 της Υ.Α. 4524/2001 «Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες» (Φ.Ε.Κ. Β 270), αντι καθίσταται ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «2. Οι ακόλουθες παράγραφοι 3 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνον για τους πελάτες που συνδέονται στη Μέση και Χαμηλή Τάση και εφόσον η «ΔΕΗ ΑΕ» προμηθεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία καταναλώνουν οι πελάτες της χώρας την Μέση και Χαμηλή Τάση». 2. Έναρξη ισχύος της ανωτέρω ρύθμισης ορίζεται η 1η Ιουλίου Άρθρο τέταρτο «Προσθήκη παραγράφων στο άρθρο 14 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες» 1. Στο άρθρο 14 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Φ.Ε.Κ. Β 270) προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 ως ακολούθως: «6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζεται όριο ανώτατης τιμής για τους πελάτες που δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 έως 5 του παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, το όριο ανώτατης τιμής ορίζεται σε αύξηση 10% επί των ισχυόντων τιμολογίων. Μετά την πρώτη εφαρμογή, για τον καθορισμό του ορίου ανώτερης τιμής λαμβάνονται υπόψη ιδίως η Οριακή Τιμή του Συστήματος, οι χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου και χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 7. Η «ΔΕΗ ΑΕ», κατά την κατάρτιση και τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας τις οποίες συνάπτει με πε λάτες που συνδέονται στην Υψηλή Τάση, οφείλει να τη ρεί τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, και να πράττει κατά τρόπο που διαφυλάσσει τις συνθήκες ανάπτυξης ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Η μη συμμόρφωση με την υποχρέω ση αυτή, επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου Για τις συμβάσεις προμήθειας τις οποίες η «ΔΕΗ ΑΕ» συνάπτει με πελάτες που συνδέονται στην Υψηλή Τάση, η υποχρέωση δημοσίευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, δεν υφίσταται για στοιχεία που εμπί πτουν στο επιχειρηματικό ή εμπορικό απόρρητο των συμβαλλομένων. 9. Η «ΔΕΗ ΑΕ» καταρτίζει τα τιμολόγια παροχής υπη ρεσιών προμήθειας με διακριτή αναγραφή, ιδίως των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των χρεώσεων και των σχετικών δαπανών κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας». 2. Η ισχύς των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Φ.Ε.Κ. Β 270) αρχίζει από την 1η Ιουλίου Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Φ.Ε.Κ. Β 270) αρχίζει από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Άρθρο πέμπτο «Θέσπιση μηχανισμού διαχείρισης μεταβολών διεθνών τιμών καυσίμου» 1. Θεσπίζεται μηχανισμός διαχείρισης μεταβολών δι εθνών τιμών καυσίμου, ως ακολούθως: α) Ορίζονται τιμές αναφοράς για το μαζούτ HO 1,0% OB Med ίση με 290 /mt (Ρ o ref, HO ) και για το φυσικό αέριο ίση με 25,5 /MWhΦΑ (Ρ ο ref, ΝG ). β) Ορίζονται πρωτεύοντα και δευτερεύοντα όρια ως προς την διακύμανση των τιμών των καυσίμων, για την ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης μεταβολών διεθνών τιμών καυσίμου. Τα πρωτεύοντα όρια τίθενται σε ±10% και τα δευτερεύοντα σε ±20% γ) Κατά την έναρξη κάθε τριμήνου, πραγματοποιείται έλεγχος δαπάνης προμήθειας της «ΔΕΗ Α.Ε.» ως προς την υπέρβαση των άνω και κάτω πρωτευόντων ορίων ως ακολούθως: Δ = (Q t,ho x Ρ t,real,ho x Ρ t,real,ng ) / (Q t,ho x Ρ O ref,ho x Ρ O ref,ng ) 1 Όπου: Q t,ho : Οι ποσότητες καυσίμου που καταναλώθηκαν στο εξεταζόμενο τρίμηνο t. Ρ t,real,ho : Η μέση τριμηνιαία τιμή του δείκτη ΗΟ 1,0% ΟΒ Μed, στο εξεταζόμενο τρίμηνο t. Q t,ng : Οι ποσότητες καυσίμου που καταναλώθηκαν στο εξεταζόμενο τρίμηνο. Ρ t,real,ng : Η μέση τριμηνιαία τιμή που προκύπτει από τα τιμολόγια προμήθειας ΦΑ της «ΔΕΗ Α.Ε.» στο εξεταζό μενο τρίμηνο t. Ρ O ref,ho : Η τιμή αναφοράς κατά το εξεταζόμενο τρί μηνο του μαζούτ. Ρ O ref,ng : Η τιμή αναφοράς κατά το εξεταζόμενο τρίμηνο του φυσικού αερίου. δ) Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή του Δ βρί σκεται εκτός των πρωτευόντων ορίων, υπολογίζονται η μοναδιαία χρέωση ή πίστωση, η οποία θα χρεώνεται ή πιστώνεται αναλογικά με τη μετρηθείσα κατανάλω ση κάθε πελάτη, ανηγμένη στα όρια του συστήματος του επομένου τριμήνου. Η χρέωση ή η πίστωση αφορά αποκλειστικά την κατανάλωση του επόμενου τριμήνου και αναγράφεται διακριτά στον έντυπο λογαριασμό που αποστέλλεται σε κάθε πελάτη. Σε περίπτωση χρέωσης: Μοναδιαία Χρέωση t+1= {Q t,ho x (Ρ t,real,ho 1,1 x P o ref,ho ) x Ρ t,real,ng 1,1 x P o ref,ng )}/Ct. Σε περίπτωση Πίστωσης: Μοναδιαία Πίστωση t+1 = {Q t,ho x (0,9 x Ρ o ref, HO Ρ t,real,ho ) x (0,9 x Ρ o ref,ng Ρ t,real,ng )}/ Ct. όπου: Ct: Η συνολική κατανάλωση των πελατών της «ΔΕΗ Α.Ε.» κατά το τρίμηνο t, ανηγμένη στα όρια του συστή ματος. ε) Σε περίπτωση που η απόκλιση της μέσης τριμηνι αίας τιμής των καυσίμων υπερβαίνει τα δευτερεύοντα όρια διακύμανσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Επαναπροσδιορίζονται οι τιμές αναφοράς και τίθενται ίσες με τις προηγούμενες τιμές αναφοράς πλέον των αποκλίσεων. (Ρ 1, ref,ho Ρ1 ). Μετά τον επαναπροσδιο ref,ng ρισμό ακολουθούνται τα ως άνω γ) και δ). Υπολογίζεται η επιπλέον της κατά την ως άνω πε ρίπτωση δ) μοναδιαία χρέωση ή πίστωση, η οποία θα χρεώνεται ή πιστώνεται αναλογικά με την μετρηθείσα κατανάλωση κάθε πελάτη, ανηγμένη στα όρια του συ στήματος, κάθε επομένου τριμήνου, ως ακολούθως: Σε περίπτωση Χρέωσης: Επιπλέον Μοναδιαία Χρέωση= {Q t,ho x (Ρ 1 ref,ho Ρι 1 ) ref,ho x (Ρ 1 ref,νg Ρι 1 )}/ Ct. ref,ng

4 32332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση Πίστωσης: Επιπλέον Μοναδιαία Πίστωση = {Q t,ho x (Ρ ι 1 ref,ho Ρι ) + Q x ref,ho t,ng (Ρι 1 ref,νg Ρι )}/ Ct. ref,ng Όπου ο δείκτης ι συμβολίζει την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς. 2. Οι ως άνω μοναδιαίες χρεώσεις ή πιστώσεις λαμβά νονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ορίου ανώτατης τιμής για τους πελάτες Υψηλής Τάσης. 3. Ο ως άνω μηχανισμός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ A ριθμ. Κ3/5434 (3) Έγκριση διάθεσης σε ασφαλιστική τοποθέτηση μετο χών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθη νών χρήσης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όρ γανα», όπως ισχύει. β) Του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπο ρίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. γ) Τα π.δ. 27/1996 «Περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». δ) Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». ε) Του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιω τικής επιχείρησης Ασφάλισης», Όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/ (1982/Β / ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 3. Την υπ αριθμ. Β3 374/ υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2242/Β / ) «Περί εξουσιοδότησης υπογρα φής εγγράφων με εντολή Υφυπουργού στην ιεραρχία του Υπουργείου». 4. Την υπ αριθμ. Κ3/3313/ εγκύκλιο της Υπη ρεσίας μας σχετικά με διαδικασία ελέγχου και έγκριση διάθεσης σε ασφαλιστική τοποθέτηση μετοχών και ομο λόγων η ομολογιών μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο. 5. Την από αίτηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LIE ΑΕΓΑ» (πρώην ΗΕLLΑS Α. Α.Ε.). Εγκρίνουμε όπως διατεθούν σε ασφαλιστική τοποθέ τηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία «ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LIE ΑΕΓΑ» (πρώην ΗΕLLΑS Α. Α.Ε.) οι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχές. α) Tης «ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL Α.Ε.Δ.Α.Κ.» κατά ποσό ,25 ευρω (2.475 μετοχές x 67,39 ευρω εκάστη) β) Tης «PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ» κατά ποσό ,12 ευρώ ( x 21,19 ευρώ εκάστη) δηλ. σύνολο ,37 ευρώ. Οι παραπάνω μετοχές θα υπολογισθούν για την κάλυ ψη των Τεχνικών αποθεμάτων της χρήσης Για τις επόμενες χρήσεις και εφόσον υπάρχει ενδι αφέρον για συνυπολογισμό τους στις επενδύσεις θα επανεκτιμηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ Aριθμ /Ε5 (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε τριάντα τέσ σερις (34) υπαλλήλους του ΤΕΙ Καβάλας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α ). 3) Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α )». 4) Την υπ αριθμ. 2/31902/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των δι ατάξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α ). 5) Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ (Φ.Ε.Κ. 215/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». 6) Την υπ αριθμ. 1350/ απόφαση του Τμήμα τος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Καβάλας του Υπουρ γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 7) Την υπ αριθμ. 17/ πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας για έγκριση υπερωριακής απασχό λησης σε τριάντα τέσσερις (34) υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος. 8) Τα υπ αριθμ. 2069/ έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Καβάλας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη σης σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος. 9) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 ( ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του ΤΕΙ Καβάλας. 10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επει γουσών αναγκών του ΤΕΙ Καβάλας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Καβάλας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από έως για: Τριάντα τέσσερις (34) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και για μέχρι εξήντα (60) ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2007 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ A101786/Ε5 (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τον οδηγό του T.E.I. Λαμίας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3206/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α ). 3) Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α )». 4) Την υπ αριθμ. 2/31902/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των δι ατάξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α ). 5) Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ (Φ.Ε.Κ. 215/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» 6) Την υπ αριθμ. 139/ απόφαση του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Νομού Φθιώτιδος του Υπουρ γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 7) Την υπ αριθμ. 423/ πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λαμίας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός (1) οδηγού του Ιδρύματος με σχέση εργασίας Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 8) Το υπ αριθμ. 3357/ έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Λαμίας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στον οδηγό του Ιδρύματος με σχέση ΙΔΑΧ. 9) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά 885,00 ευρώ μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 ( ευρώ) και του κωδικού 0551 ( ευρώ) για εργοδοτικές εισφορές του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του ΤΕΙ Λαμίας. 10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Καλαμάτας, αποφασί ζουμε: Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπο λογισμού οικονομικού έτους 2007 του ΤΕΙ Λαμίας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από έως για: Έναν (1) οδηγό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά. Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2007 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Aριθμ , /Ε5 (6) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν ενενή ντα τέσσερις (194) μόνιμους διοικητικούς υπαλλή λους του ΤΕΙ Αθήνας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α ). 3) Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α )». 4) Την υπ αριθμ. 2/31902/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των δι ατάξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α )». 5) Την υπ αριθμ. 32/ πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) μόνιμους διοικητι κούς υπαλλήλους του Ιδρύματος. 6) Το υπ αριθμ. Φδ.2/9339/ έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εκατόν ενενήντα τεσσάρων (194) μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος. 7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 ( ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του ΤΕΙ Αθήνας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολο γισμού οικ. Έτους 2007 του ΤΕΙ Αθήνας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από έως για: Εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και για μέχρι ενενήντα οκτώ (98) ώρες συ νολικά για κάθε υπάλληλο. Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2007 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

6 32334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A ριθμ (β)/ε5 (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι (20) υπαλ λήλους του ΤΕΙ Πάτρας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α ). 3) Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν.3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α )». 4) Την υπ αριθμ. 2/31902/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των δι ατάξεων του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α ). 5) Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ (Φ.Ε.Κ. 215/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» 6) Την υπ αριθμ. 2375/ απόφαση του Τμήμα τος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 7) Την υπ αριθμ. 27/ πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πάτρας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι (20) υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος. 8) Το υπ αριθμ. 8215/ έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος. 9) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά ευρώ μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 ( ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του ΤΕΙ Πάτρας. 10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Πάτρας, αποφασί ζουμε: Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπο λογισμού οικονομικού έτους 2007 του ΤΕΙ Πάτρας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από έως για: Είκοσι (20) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση εργασί ας ΙΔΑΧ και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο. Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2007 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ A ριθμ (8) Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 13/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζο μένων που απασχολούνται σε Τεχνικές, Κατασκευ αστικές και Μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα». 2. Την υπ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει ράς τάξης των Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 513/Β/ ). 3. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 2060/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Φ.Ε.Κ. 27/Α/1990). 5. Την από αίτηση του Πανελλαδικού Σωμα τείου Μισθωτών Τεχνικών. 6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση τούτης Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α. δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας 13/2007 για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζο μένων που απασχολούνται σε Τεχνικές, Επισκευαστικές και Μελετητικές επιχειρήσεις στη περιοχή Αθηνών, Πει ραιώς και Περιφέρειας Αττικής, για όλους τους εργοδό τες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ A ριθμ (9) Απαγορεύσεις κυνηγίου στη λίμνη Λυσιμαχία. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 258 παρ. 5 που προστέθηκε με το αρθρ. 7 παρ. 3 του ν. 177/75 «περί αντικαταστάσε ως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού κώδικα».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του αρθρ. 8 παρ. 1 της /1985 κονής απόφασης Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας για «μέτρα διαχείρησης της άγριας πτηνο πανίδος», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / και / κοινές διυπουρ γικές αποφάσεις. 3. Τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης «Για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (Φ.Ε.Κ 32/ Α / ). 4. Τη σύμβαση της Βόννης «για την διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανί δα» η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (Φ.Ε.Κ 106/ Α / ). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ 40/Α / ) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τις περιφερει ακές αρχές. 6. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ 90/Α / ) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι ατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση την περι φέρεια και άλλες διατάξεις: 7. Τις διατάξεις του ν. 2240/94 (Φ.Ε.Κ 153/Α / ) «συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδι οίκηση και άλλες διατάξεις». 8. Το αρθρ. 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά όργανα που προστέθηκε με το αρθρ. 27 του ν. 2081/1992 (Ετ. Κ.Α 154/ ). 9. Την υπ αριθμ. 186/ απόφαση του Κ.Κ. Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για «άσκηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος επί θεμάτων Δασικών και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής σε προϊσταμένους Υπηρε σιακών μονάδων της Περιφέρειας Το γεγονότος της υπερβολικής άσκησης θήρας εκ πολυπληθών ομάδων κυνηγών, με συνέπεια την πρόκλη ση σημαντικής και ανεπανόρθωτου βλάβης στον πλη θυσμό των υδροβίων πτηνών που γυρεύουν καταφύγιο στη λίμνη Λυσιμαχία. 11. Το υπ αριθμ. 172/ έγγραφο του Κυνηγετι κού Συλλόγου Αγρινίου που αναφέρεται στο παραπάνω γεγονός, αποφασίζουμε: 1. Απαγορεύουμε για τέσσερα χρόνια ήτοι από έως την άσκηση θήρας παντός θη ράματος εντός της λίμνης Λυσιμαχίας, καθώς και σε ξέρες η νησσίδες που σχηματίζονται εντός αυτής για την περιοχή ευθύνης μας. 2. Επιτρέπουμε την ενάσκηση θήρας περιμετρικά της λίμνης αποκλειστικά και μόνο από τα χερσαία τμήματα. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Υπηρεσία θα προβεί στην έκδοση σχετικής απαγο ρευτικής διάταξης. Μεσολόγγι, 27 Νοεμβρίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Δασάρχης ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ

8 32336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 122 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1511 31 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη λων για άσκηση των γιατρών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 532 23 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αγίου Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα