ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πο λεοδομικής δραστηριότητας (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προϋ φισταμένων του έτους 1923 καθώς και εκτός οικισμών μέχρι κατοίκων περιοχή στο Νομό Ηρακλείου Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Κοζάνης και συγκεκριμένα το χαρακτηρισμό της Οδού Μακεδονομάχων σε πεζόδρομο... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /07 (1) Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεο δομικής δραστηριότητας (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προϋφισταμέ νων του έτους 1923 καθώς και εκτός οικισμών μέχρι κατοίκων περιοχή στο Νομό Ηρακλείου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχovτας υπόψη : 1. Tις διατάξεις τoυ άρθρoυ 24 τoυ ν. 2508/1997 «Βιώσιμη oικι στική αvάπτυξη τωv πόλεωv και oικισμώv της Χώρας και άλλες διατάξεις» (Α 124), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρ θρου 9 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων της αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων» (Α 197). 2. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 τoυ «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρvηση και τα Kυβερvητικά Όργαvα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τoυ π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθμ. 4881/ απόφαση τoυ Πρωθυπoυργoύ και του Υπoυργoύ Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv Έργωv «Αvάθεση αρμoδιoτήτων Υπoυργoύ Περιβάλλovτoς, Χω ρoταξίας και Δημoσίωv 'Εργωv στoυς Υφυπoυργoύς Περιβάλ λovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv 'Εργωv» (B 754). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 6252/1342/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv Έρ γωv «Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών γενικών κατευθύνσε ων της παρ.3 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997» (Β 292). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv Έργωv «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφό ρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» (Β 1486). 6. Την υπ αριθμ. 240/2005 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας «Απόψεις σχετικά με τη μελέτη σύνταξης Γενικών Κατευθύνσεων Π.Ε.Ρ.ΠΟ. Ν. Ηρακλείου». 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Διεύθυvσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης Γενικών Κατευθύνσεων Π.Ε.Ρ.ΠΟ. Ν. Ηρακλείου». 9. Το υπ αριθμ /3307/ έγγραφο της Διεύθυvσης Περιβαλλoντικoύ Σχεδιασμoύ του ΥΠΕΧΩΔΕ «Μελέτη Γενικών Κα τευθύνσεων Π.Ε.Ρ.ΠΟ. Ν. Ηρακλείου». 10. Τα υπ αριθμ / και 5506/ έγγρα φα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου «Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για τη Μελέτη Γενικών Κατευ θύνσεων Π.Ε.Ρ.ΠΟ. Ν. Ηρακλείου». 11. Τo υπ αριθμ / έγγραφο της Ειδικής Υπη ρεσίας Περιβάλλοντος «Στρατηγική Περιβαλλoντική Εκτίμη ση (Σ.Π.Ε.) της υπό έγκριση Μελέτης Γενικών Κατευθύνσεων Π.Ε.Ρ.ΠΟ. Ν. Ηρακλείου». 12. Την υπ αριθμ. 79/ γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 13. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ oικείoυ Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τις γενικές κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εκτός οικισμών μέχρι κατοίκων περιοχή στο Νομό Ηρακλείου με τον καθορισμό : α. Των κατ αρχήν κατάλληλων για αναζήτηση Π.Ε.Ρ.ΠΟ. περιοχών ΖΟΑ1, ΖΟΑ2, ΖΟΑ3, ΖΟΑ4, ΖΟΑ5, ΖΟΑ6, ΖΟΑ8, όπως τα όρια τους φαίνονται περικλειόμενα με καφέ συνεχή γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο χάρτη σε κλίμακα 1: , που θεωρήθηκε από τοv Πρoϊστάμεvo της Δ/vσης Τoπoγραφικώv Εφαρμoγώv με τηv υπ αριθμ /2007 πράξη τoυ και που αντίτυπό του σε φωτοσμί κρυνση δημoσιεύεται με τηv παρoύσα απόφαση. β. Του μέγιστου επιτρεπόμενου εμβαδού των εδαφικών εκτά σεων, που μέσα στα όρια των παραπάνω ζωνών αναζήτησης, μπορούν να καθορισθούν ως Π.Ε.Ρ.ΠΟ. και του χρονοδιαγράμ ματος πολεοδόμησης, το οποίο καλύπτει διάστημα δέκα (10) ετών και ορίζει το μέγιστο εμβαδόν εδαφικών εκτάσεων που επιτρέπεται να πολεοδομηθούν ως Π.Ε.Ρ.ΠΟ., όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 2. α. Από την ΖΟΑ2 εξαιρείται της περιοχής Π.Ε.Ρ.ΠΟ. το τμήμα που εμπίπτει εντός των ορίων του μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Αποσελέμη του Δήμου Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, που ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. 1456/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρή της (Β' 754). β. Επίσης εξαιρούνται των περιοχών Π.Ε.Ρ.ΠΟ. οι περιοχές που έχουν καθορισθεί ως «περιοχές παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης». Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στηv Εφημερίδα της Κυ βερvήσεως. Αθήvα, 13 Aυγούστου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

2 3816 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3817

4 3818 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3819

6 3820 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3821 Αριθμ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Κοζάνης και συγκεκριμένα το χαρακτηρι σμό της Οδού Μακεδονομάχων σε πεζόδρομο. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.δ , τα άρθρα 3, 9, 11, 70 περί «σχεδίων πόλεων, κωμών κ.τλ.», όπως μεταγενέ στερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 2. Το άρθρο 6 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α / ) περί «επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το ν.δ/γμα 1081/1971 (ΦΕΚ 220Α) και με το ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210Α) 4. Το άρθρο 9 και 10 (περί αρμοδιοτήτων) του ν. 3044/ 2002 (ΦΕΚ 197Α ) για μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεων άλλων θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ 5. Το άρθρο 7 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α / ) περί «Βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των Πόλεων και Οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων». 6. Το π.δ. 22 1/ (ΦΕΚ 32Α ) περί «έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Κοζάνης», το β.δ/γμα / (ΦΕΚ 193Δ) και το π.δ/γμα / (ΦΕΚ664Δ) περί τροποποίησης των όρων δό μησης. 7. Την από /7179/423 έγκριση του Γενικού Πολε οδομικού Σχεδίου Δήμου Κοζάνης (ΦΕΚ 68Δ/ ) 8. Την υπ αριθμ. 603/1996 απόφαση Δ.Σ. Κοζάνης περί «τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης» (ΦΕΚ 956 Δ ) όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την υπ αριθμ. 1299/00/ (ΦΕΚ 129Δ / ) από φαση Γενικού Γραμματέα Δυτικής Μακεδονίας 9. Την υπ αριθμ. 5699/ (ΦΕΚ 837Δ/ ) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης για την «Αναθεώρηση όρων δόμησης Κοζάνης Λοιποί όροι δόμησης» 10. Την υπ αρίθμ. 314/2006 απόφαση Δ.Σ. Κοζάνης σχε τικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Κοζάνης και συγκεκριμένα το χαρα κτηρισμό ως πεζοδρόμου της Οδού Μακεδονομάχων. 11. Το γεγονός ότι κατά της υπ αριθμ. 314/2006 από φασης Δ.Σ. Κοζάνης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, καμία ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινοχρήστου χώρου. 12. Την υπ αριθμ. 21/ θετική γνωμοδότηση Συμβουλίου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Ν.Α. Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 6η Συνεδρίαση Θέμα 3 στις α) Το άρθρο 3 του ν. 2218/ (ΦΕΚ 90Α/ ) περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκε με το ν.2240/ (ΦΕΚ 153Α/ ). β) Την υπ αριθμ. 19/ (ΦΕΚ ) απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. Και επειδή: Με την εν λόγω τροποποίηση, στα πλαίσια της ανά πλασης του κέντρου της Κοζάνης, η Οδός Μακεδο νομάχων μετατρέπεται σε πεζόδρομο με στόχο την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης, απο φασίζουμε: Την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Κοζάνης και συγκεκριμένα το χαρακτηρισμό της Οδού Μακεδονομάχων από «δρόμο» σε «πεζόδρομο». Η παρούσα απόφαση και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει (κλ: 1:500) να αναρτηθούν στο κτίριο της Νομαρχίας Κοζάνης, Δ/νση Πολεοδομίας 3ος όρο φος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης και του τοπογραφικού διαγράμματος που το συνοδεύει στο ΦΕΚ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 23 Αυγούστου 2007 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

8 3822 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ * * ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 375 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34761 Αναθεώρηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 344 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 441 9 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6919/11.2.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 19 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 468 30 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων στην περιοχή «Προσήλιο» του Δ/Δ Κυρακαλής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 49 12 Φεβρουαρίου 2009 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 353 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33999 Kαθορισμός χρήσεων όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 497 17 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44549 Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λί μνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 28 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4269 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσ σας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.... 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 159 29 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θα λάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα