Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα"

Transcript

1 Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του, στις 5 Νοεµβρίου 2004, µε την παρουσία και της Γραµµατέως Μάρθας Ψαραύτη, για να δικάσει µεταξύ: Των αναιρεσειόντων: 1. Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «......» και το διακριτικό τίτλο «...», που εδρεύει στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόµιµα και 2...., κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους ηµήτριο Τσικρικά. Της αναιρεσίβλητης: Αλλοδαπής εταιρείας µε την επωνυµία «......» και πρώην µε την επωνυµία «......», που εδρεύει στο Grawley του Ηνωµένου Βασιλείου και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Ρούσσο. Η ένδικη διαφορά άρχισε µε την από 30 Ιουλίου 2002 αίτηση της ήδη αναιρεσίβλητης, που κατατέθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 1000/2002 οριστική του ίδιου ικαστηρίου και 487/2003 του Εφετείου Κρήτης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες µε την από 26 Σεπτεµβρίου 2003 αίτησή τους και τους από 30 Σεπτεµβρίου 2004 πρόσθετους λόγους αυτής. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σηµειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ανάργυρος Πλατής, ανάγνωσε την από 18 Οκτωβρίου 2004 έκθεσή του, µε την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της κρινόµενης αίτησης αναίρεσης και την απόρριψη των πρόσθετων λόγων αυτής. Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και των πρόσθετων λόγων και ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης την απόρριψή τους και καθένας την καταδίκη του αντιδίκου µέρους στη δικαστική δαπάνη. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ I. Οι, από , πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης κατά της 487/2003 απόφασης του Εφετείου Κρήτης έχουν ασκηθεί παραδεκτά, κατά τους όρους του άρθρου 569 παρ. 2 ΚΠολ, δεδοµένου ότι αυτοί αφορούν τα κεφάλαια της απόφασης που έχουν προσβληθεί µε την κρινόµενη αίτηση αναίρεσης, περαιτέρω δε κατατέθηκαν αρµοδίως και επιδόθηκαν στην αναιρεσίβλητη εµπρόθεσµα, όπως προκύπτει από την προσκοµιζόµενη και επικαλούµενη από τους αναιρεσείοντες 2283β/ έκθεση επίδοσης του δικ. επιµελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Σπυρ. Γιαννόπουλου. Η επίδοση του δικογράφου αυτού των προσθέτων λόγων αναίρεσης καθώς και του, από , κυρίου αναιρετηρίου, διενεργήθηκε έγκυρα στην πληρεξούσια δικηγόρο και αντίκλητο της αναιρεσίβλητης, κατά τους όρους της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 2 της Σύµβασης των Βρυξελλών, η οποία (αντίκλητος) διορίσθηκε µε την, από , αίτηση της αναιρεσίβλητης,

2 ενώπιον του Μον. Πρωτ. Ηρακλείου, για την κήρυξη των κατωτέρω αναφεροµένων διαταγών του Περιφερειακού Πρωτοδικείου του Μάντσεστερ, ως εκτελεστών στην Ελλάδα. Η παραπάνω διάταξη, η οποία επιβάλλει στον αιτούντα την κήρυξη αλλοδαπής απόφασης, ως εκτελεστής, να προβεί σε εκλογή κατοικίας στην περιφέρεια του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης δεν προβλέπει την εκλογή κατοικίας, όπως εν προκειµένω το ελληνικό δίκαιο, το διορισµό αντικλήτου, αποσκοπεί στη διευκόλυνση του φερόµενου, ως οφειλέτη, κατά την άσκηση των ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων για την ανατροπή της δικαιοδοτικής κρίσης για την κήρυξη της αλλοδαπής απόφασης ως εκτελεστής. Κατά συνέπεια, ο αντίκλητος, ο οποίος διορίζεται κατά τους όρους της προαναφερόµενης διάταξης, έχει εξουσία παραλαβής των δικογράφων όλων των ενδίκων µέσων, τα οποία ασκούνται κατά της κήρυξης της αλλοδαπής απόφασης ως εκτελεστής (Πρβλ. και άρθρο 143 παρ. 4 ΚΠολ ) και συνακόλουθα έγκυρα επιδόθηκαν τα δικόγραφα της, από , αίτηση αναίρεσης και των προσθέτων λόγων στην αντίκλητο δικηγόρο, που η αναιρεσίβλητη, η οποία εδρεύει στην αλλοδαπή, διόρισε µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Εξ` άλλου σύµφωνα, µε τη διάταξη του άρθρου 558 παρ. 1 ΚΠολ «η αναίρεση απευθύνεται κατά εκείνων, οι οποίοι ήταν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση». Όπως δε προκύπτει από την 487/2003 προσβαλλόµενη απόφαση του Εφετείου Κρήτης, διάδικοι στη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση αυτή, ήταν αφενός µεν οι αναιρεσείοντες (προσφεύγοντες), αφετέρου δε η αναιρεσίβλητη (καθ` ης η προσφυγή) εταιρία µε την επωνυµία «...» και την νυν επωνυµία «...», κατά της οποίας και στρέφεται η κρινόµενη αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Συνεπώς, η εταιρία αυτή, υπέρ της οποίας απέβη η δίκη εκείνη στο Εφετείο Κρήτης, το οποίο και προέβη στην αναιρετικά ανέλεγκτη διαπίστωση, ότι πρόκειται για το ίδιο νοµικό πρόσωπο, του οποίου µεταβλήθηκε µόνο η επωνυµία, νοµιµοποιείται παθητικά ως αναιρεσίβλητη κατά την παρούσα δίκη και είναι απορριπτέα, ως αβάσιµα, όσα αντίθετα αυτή τώρα ισχυρίζεται µε τις προτάσεις της. II. Κατά το άρθρο 26 παρ. 1 της από Σύµβασης των Βρυξελλών (Σ. Βρ.) «για την διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις» που κυρώθηκε µε το ν.1814/1988 και ισχύει στην Ελλάδα από , τροποποιήθηκε δε από τη Σϋµβαση του Σαν Σεµπάστιαν της , η οποία κυρώθηκε µε το ν.2004/1992 και ισχύει στην Ελλάδα από , απόφαση που εκδίδεται σε ένα συµβαλλόµενο κράτος αναγνωρίζεται και στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα κράτη χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία. Με τις επόµενες όµως διατάξεις των άρθρων 27 και 28, προβλέπεται σειρά λόγων, που κωλύουν την αναγνώριση, αλλά και την εκτέλεση της αλλοδαπής απόφασης κατ εφαρµογή του άρθρου 34 παρ.2. Στην πράξη οι λόγοι αυτοί µπορούν να προταθούν από τον καθού, είτε κατά την εκδίκαση της προσφυγής του άρθρου 36 κατά της εκτέλεσης, είτε όταν, σε περίπτωση αµφισβήτησης επιδιώκεται η αναγνώριση κυρίως (οπότε πάλι εφαρµόζεται η διαδικασία της εκτελεστότητας) ή παρεµπιπτόντως. Σε κάθε όµως περίπτωση, όπως προκύπτει και από το άρθρο 34 παρ.2 ο δικαστής µπορεί να λάβει υπόψη του αυτεπαγγέλτως τους λόγους αυτούς οι οποίοι µεταξύ των άλλων είναι: 1) αν η αναγνώριση αντίκειται στη δηµόσια τάξη του κράτους της αναγνώρισης, 2) όταν η απόφαση έχει εκδοθεί ερήµην του εναγοµένου, αν το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί κανονικά και έγκαιρα, ώστε να µπορέσει να αµυνθεί ο ερηµοδικασθείς, 3) όταν η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου είναι ασυµβίβαστη µε απόφαση που έχει εκδοθεί µεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος αναγνώρισης. Προϋποθέσεις του λόγου αυτού της άρνησης είναι : α) να έχει εκδοθεί απόφαση στο κράτος της αναγνώρισής, αδιάφορο αν είναι προγενέστερη ή µεταγενέστερη προς την αλλοδαπή απόφαση, χωρίς να απαιτείται αυτή να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Σ.Βρ, β) να υφίσταται ταυτότητα διαδίκων των δύο αποφάσεων και γ) να είναι ασυµβίβαστες µεταξύ τους οι δύο αποφάσεις, έστω και αν έκριναν σε διαφορές που στηρίζονται σε διαφορετικές αιτίες, εν έχει σηµασία ο βαθµός ωριµότητας της απόφασης του ικαστηρίου της αναγνώρισης. εν απαιτείται συνεπώς

3 τελεσιδικία της και πρόσκρουση της αλλοδαπής απόφασης στο δεδικασµένο που απορρέει απ` αυτήν, όπως θέτει ως προϋπόθεση η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 323 αρ.4 ΚΠολ. Στην έννοια των ασυµβίβαστων αποφάσεων δεν υπάγονται µόνον όσες αποφάσεις είναι αντίθετες µεταξύ τους, αλλά ακόµη και εκείνες των οποίων οι έννοµες συνέπειες αποκλείουν η µία την άλλη. Ως έννοµες συνέπειες νοούνται εκείνες που δηµιουργούνται σε σχέση µε το ουσιαστικό ζήτηµα (δικαίωµα), το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο της δίκης για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση παροχής έννοµης προστασίας, ερευνήθηκε και κρίθηκε. Αναφέρεται δηλαδή στις έννοµες σχέσεις, που ως έννοµες συνέπειες προέκυψαν από την υπαγωγή ορισµένων περιστατικών στο «πραγµατικό» ορισµένου κανόνα δικαίου, για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που κρίθηκαν. Η απόφαση που απορρίπτει την αγωγή ως µη νόµιµη ή κατ ουσίαν αβάσιµη ή δέχεται την αγωγή τέµνει το αµφισβητούµενο δίκαιο, ως προς το ζήτηµα της ύπαρξης ή ανυπαρξίας του ουσιαστικού δικαιώµατος του οποίου έγινε επίκληση µε την αγωγή και ζητήθηκε η παροχή έννοµης προστασίας και έγινε δίκη, δηµιουργεί έννοµες συνέπειες µεταξύ των οµοδίκων. Τέτοιες όµως συνέπειες όσον αφορά το ουσιαστικό ζήτηµα (δικαίωµα) δεν δηµιουργούνται από τις αποφάσεις µε τις οποίες απορρίπτεται η αγωγή, λόγω µη συνδροµής των διαδικαστικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο (π.χ. ορισµένο αγωγής), Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις δεν ανάγονται στην ουσία του δικαιώµατος αλλά στη διαδικασία προς διαπίστωση της ύπαρξης του ουσιαστικού δικαιώµατος. Περιορίζονται µόνο στο δικονοµικό ζήτηµα. Ενόψει αυτών δεν δηµιουργείται ασυµβίβαστο µε την προεκτεθείσα έννοια, όταν η απόφαση του ηµεδαπού ικαστηρίου απέρριψε αγωγή ως αόριστη, ενώ εκείνη του αλλοδαπού ικαστηρίου έκρινε το νόµιµο και την ουσία του δικαιώµατος. Στην προκείµενη περίπτωση, από τα παραδεκτώς κατ άρθρα 561 παρ.2 ΚΠολ επισκοπούµενα διαδικαστικά έγγραφα για τη διάγνωση αν είναι βάσιµες, οι αιτιάσεις που αποδίδονται στην προσβαλλοµένη απόφαση, µε την αίτηση και στους πρόσθετους λόγους αναίρεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η αναιρεσίβλητη εταιρεία «µε την επωνυµία... (πρώην µε την επωνυµία...» άσκησε εναντίον των αναιρεσειόντων ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου την από αγωγή, µε την οποία ζήτησε την καταδίκη τούτων σε χρηµατική αποζηµίωση ύψους δρχ , ή επικουρικά, δρχ , ή πλέον επικουρικά σε οποιοδήποτε ποσό καταδικασθεί από τα αγγλικά δικαστήρια να καταβάλει, στηρίζοντας τα αγωγικά της αιτήµατα τόσο στην ενδοσυµβατική, όσο και στην αδικοπρακτική ευθύνη των αναιρεσειόντων. Η αναιρεσίβλητη ισχυρίσθηκε µε την προαναφερθείσα αγωγή της, ότι µε την σύµβαση οι αναιρεσείοντες εκµίσθωσαν σ` αυτή για το χρονικό διάστηµα από έως την ξενοδοχειακή τους µονάδα, που βρίσκεται στη Χερσόνησο Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια αυτή χορήγησε πακέτο διακοπών σε µια οµάδα νεαρών από τη Μ.Βρετανία, που περιλάµβανε και διαµονή στο ανωτέρω ξενοδοχείο ότι στις ένας από τους πελάτες της αναιρεσίβλητης ο..., τραυµατίσθηκε σοβαρά λόγω πτώσης του από το µπαλκόνι του ξενοδοχείου των αναιρεσειόντων όπου διέµενε. Ο τελευταίος άσκησε κατ αυτής την από αγωγή του ενώπιον του Περιφερειακού Πρωτοδικείου του Μάντσεστερ και ζήτησε την καταδίκη της σε καταβολή αποζηµίωσης προς άρση των ζηµιών, που αυτός υπέστη από τον προαναφερθέντα τραυµατισµό του, ποσού ,12 λιρών Αγγλίας, ή δρχ., επιφυλασσόµενος των αξιώσεών του προς αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζηµίας του. Η αναιρεσίβλητη ισχυρίσθηκε περαιτέρω, ότι οι αναιρεσείοντες ευθύνονται απέναντί της για την επέλευση της ζηµίας τόσο ενδοσυµβατικά, αφού υφίστατο πραγµατικό ελάττωµα του µισθίου ακινήτου, συνιστάµενο στην ελαττωµατική κατασκευή του µπαλκονιού, όσο και αδικοπρακτικά, αφού κατά τους ισχυρισµούς της η ανωτέρω συµπεριφορά τους συνιστά παράνοµη και υπαίτια πράξη κατά την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ., που θεµελιώνει την αδικοπρακτική ευθύνη τους. Η 566/4120/587/2000 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου απέρριψε την αγωγή της αναιρεσίβλητης, καθόσον αυτή στηρίχθηκε στη βάση της ενδοσυµβατικής ευθύνης, ως αόριστη, ενώ στην έκταση που αυτή στηρίχθηκε στη βάση της αδικοπρακτικής ευθύνης, την απέρριψε ως νοµικά αβάσιµη, «αφού η αναιρεσίβλητη

4 είναι εµµέσως ζηµιωθείσα από το ατύχηµα», µε συνέπεια να µην υφίσταται εκ του νόµου αξίωσή της προς αποζηµίωση. Οι αναφορές της εν λόγω απόφασης ως προς το σηµείο αυτό είναι χαρακτηριστικές «Πέραν τούτου, παρέπεται, ότι η προσπάθεια θεµελίωσης της αγωγικής αξίωσης, εκτός από την ενδοσυµβατική ευθύνη και στην αδικοπρακτική ευθύνη των εναγοµένων, δεν βρίσκει έρεισµα σε καµµία διάταξη του νόµου, δεδοµένου, ότι η ενάγουσα τυγχάνει εµµέσως ζηµιωθείσα από το ατύχηµα». Είναι σαφές, ότι η απόφαση θεωρεί, πως τα πραγµατικά περιστατικά που επικαλέσθηκε η αναιρεσίβλητη, δεν είναι ικανά να θεµελιώσουν την αδικοπρακτική ευθύνη των αναιρεσειόντων και ως εκ τούτου κρίνει την αγωγή, στην έκταση που µε αυτή ασκούνται αδικοπρακτική αξιώσεις, ως νοµικά αβάσιµη. Η απόφαση, καθόσον απέρριψε την αγωγή ως νοµικά αβάσιµη, αποφαίνεται στην ουσία της υπόθεσης, εφόσον κρίνει, ότι δεν υφίσταται νόµιµη αξίωση αποζηµίωσης από αδικοπραξία εναντίον των αναιρεσειόντων. `Ηδη ο είχε ασκήσει, όπως προαναφέρθηκε ενώπιον του Περιφερειακού Πρωτοδικείου του Μάντσεστερ («...,...») την από αγωγή του κατά της αναιρεσίβλητης, µε την οποία ζήτησε την καταβολή αποζηµίωσης προς αποκατάσταση της ζηµίας, που αυτός υπέστη εξαιτίας της πτώσης του από τον εξώστη του ξενοδοχείου των αναιρεσειόντων κατά το θέρος του λόγω παράβασης των συµβατικών της υποχρεώσεων από τη µεταξύ τους σύµβαση χορήγησης πακέτου διακοπών αλλά και λόγου παράβασης από µέρους της αναιρεσίβλητης του γενικότερου καθήκοντος επιµέλειας (αδικοπραξία). Στη συνέχεια η αναιρεσίβλητη άσκησε εναντίον των αναιρεσειόντων ενώπιον του προαναφερθέντος δικαστηρίου τις από προσεπικλήσεις, στις οποίες σώρευσε παρεµπίπτουσες αγωγές, µε τις οποίες ζητούσε την καταδίκη τους στην καταβολή του ποσού, που αυτή θα ήταν υποχρεωµένη µε δικαστική απόφαση να καταβάλει στον αρχικά ενάγοντα. Η αναιρεσίβλητη στήριξε την, κατά τους ισχυρισµούς της, υφιστάµενη αξίωση εναντίον των αναιρεσειόντων, στην αδικοπρακτική ευθύνη τους µε βάση την αρχή του «µη ζηµιούν έτερον» (βλ. και τις από ενώπιον του Εφετείου, προτάσεις της αναιρεσίβλητης). Οι προσεπικλήσεις αυτές επιδόθηκαν στους αναιρεσείοντες, όπως προκύπτει από τις 12826/ και 12281/ εκθέσεις επίδοσης του δικ.επιµελητή στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου Γεωργ.Γιουκάκη, νοµότυπα και εµπρόθεσµα. Οι αναιρεσείοντες δεν παραστάθηκαν ενώπιον του αγγλικού δικαστηρίου, κατά την εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων στη δικάσιµο της `Ετσι, επί της ως άνω αγωγής του..., των προεσπικλήσεων και των σωρευθεισών αγωγών της αναιρεσίβλητης εκδόθηκαν: 1) Η από εντολής διαταγή (...) του Περιφερειακού Πρωτοδικείου του Μάντσεστερ Μεγάλης Βρετανίας- Τµήµα Βασιλίσσης), µε την οποία διατάζεται: α) Να εκδοθεί απόφαση για τον ενάγοντα (...) µε ποσοστό κατανοµής ευθύνης 70/30 υπέρ του ενάγοντα β) να καταβάλει η εναγοµένη (......) τα προ φόρων έξοδα του ενάγοντα µέχρι σήµερα αναφορικά µε την αγωγή κλπ γ) η εκδίκαση του ζητήµατος του καθορισµού του ποσού της επίδικης απαίτησης, να αναβληθεί για άλλη δικάσιµο που θα οριστεί και 2) η από 27/7/1998 εντολή διαταγή (...) του ίδιου ως άνω δικαστηρίου µε την οποία α) «διατάσσεται όπως ο πρώτος και ο έτερος τρίτος υπεύθυνος (αναιρεσείοντες) κριθούν υπόχρεοι να αποζηµιώσουν τον εναγόµενο (αναιρεσίβλητη) σύµφωνα µε το άρθρο 1 «του νόµου για την αστική ευθύνη (συνυπαιτιότητα) 1978» στη βάση οµολογίας και την έκταση και β) στην έκταση του συνόλου (100%) κάθε υποχρέωσης αποζηµίωσης του ενάγοντα για ζηµίες (βλάβες) τόκους και έξοδα που θα συµφωνήσει ο εναγόµενος να πληρώσει στον ενάγοντα στα πλαίσια καλόπιστου συµβιβασµού της αξίωσης του ενάγοντα». Επακολούθησε η από διαταγή κατόπιν συµφωνίας (συµβιβασµού) (consent order) του ίδιου ως άνω δικαστηρίου µε την οποία διατάσσεται όπως : α) η εναγοµένη καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των λιρών Αγγλίας κατά πλήρη και ολοσχερή συµβιβασµό της απαίτησης του στην αγωγή αυτή β) η εναγοµένη καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των µέσα σε 7 ηµέρες από την επίδοση και ο ενάγων πιστώσει την εναγοµένη για την ενδιάµεση πληρωµή ποσού λιρών Αγγλίας γ) η εναγοµένη καταβάλει στον ενάγοντα τα (δικαστικά) έξοδα του και δ) πάψουν όλοι οι περαιτέρω

5 δικαστικές ενέργειες». Η από εντολή-διαταγή (µε στοιχείο ως άνω 2) σε συνδυασµό µε την από διαταγή κατόπιν συµβιβασµού (Consent order) του παραπάνω δικαστηρίου οι οποίες υποχρεώνουν τους αναιρεσείοντες να καταβάλουν στην αναιρεσίβλητη το ποσό των λιρών Αγγλίας και κηρύχθηκαν ήδη εκτελεστές στην Ελλάδα, επιδικάζουν το πιο πάνω ποσό κάνοντας δεκτή την αδικοπρακτική ευθύνη τους. Συνεπώς, έπειτα από όσα προαναφέρθηκαν, είναι προφανές, ότι οι αποφάσεις αυτές του Περιφερειακού Πρωτοδικείου του Μάντσεστερ αντιφάσκουν προς την 566/4120/587/2000 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία διέγνωσε την ανυπαρξία υποχρέωσης των αναιρεσειόντων προς αποζηµίωση της αναιρεσίβλητης, θεµελιούµενης στην αδικοπρακτική ευθύνη τούτων. Συνακόλουθα η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, που όπως απ`αυτή προκύπτει δέχθηκε, ότι µε την προαναφερθείσα 566/2000 απόφαση του Πολυµ. Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η κατά τα άνω αγωγή της αναιρεσίβλητης κατά των αναιρεσείοντων απορρίφθηκε µόνο ως αόριστη µε συνέπεια να κρίνει, ότι η απόφαση αυτή δεν περιέχει δικαιοδοτική κρίση για την ουσία της διαφοράς και ως εκ τούτου ότι δεν υφίσταται αντίθεσή της προς τις ως άνω αποφάσεις του Πρωτοδικείου του Μάντσεστερ, που κηρύχθηκαν εκτελεστές στην Ελλάδα και ότι εποµένως δεν συντρέχει, κατά τις διατάξεις των άρθρων 27 αρ.3 και 34 της Σ.Βρ. κώλυµµα αναγνώρισης και κήρυξης εκτελεστών στην Ελλάδα των άνω αποφάσεων του Πρωτοδικείου του Μάντσεστερ, µε συνέπεια να απορρίψει ως αβάσιµη την, κατ άρθρο 36 και 37 της Σ.Βρ. προσφυγή των αναιρεσειόντων, λαθεµένα εφάρµοσε τις ως άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις (27 παρ.3 και 34) της Σ.Βρ και είναι βάσιµος ο από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ πρώτος λόγος της αίτησης αναίρεσης. Ειδικότερα η παραπάνω κρίση του Εφετείου είναι λαθεµένη, αφού όπως προαναφέρθηκε η 566/2000 απόφαση του Πολυµ. Πρωτ. Ηρακλείου απέρριψε την αγωγή της αναιρεσίβλητης κατά των αναιρεσειόντων, αφενός ως αόριστη, κατά τη βάση, τη στηριζόµενη στην ενδοσυµβατική ευθύνη των τελευταίων και αφετέρου ως νόµω αβάσιµη κατά τη βάση της, τη στηριζόµενη στην αδικοπρακτική ευθύνη.τούτων. Συνεπώς η εν λόγω απόφαση περιέχει κρίση και για την ουσία της διαφοράς, αφού αποφαίνεται, ότι δεν υφίσταται αδικοπρακτική αξίωση της αναιρεσίβλητης εναντίον των αναιρεσειόντων. Η κρίση αυτή της απόφασης έρχεται σε προφανή αντίθεση προς τις άνω αποφάσεις του Πρωτοδικείου του Μάντσεστερ, αφού αυτές επιδικάζουν αξιώσεις της αναιρεσίβλητης εναντίον των αναιρεσειόντων, που απορρέουν από την αδικοπρακτική ευθύνη τους, η οποία όµως δεν υπάρχει κατά την ως άνω 566/2000 απόφαση του Πολυµ.Πρω.Ηρακλείου. ΙΙΙ. Μετά από αυτά, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο Κρήτης, συντιθέµενο από δικαστές, άλλους από εκείνους που εξέδωσαν την αναιρούµενη απόφαση (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολ ). Για τους λόγους αυτούς Αναιρεί την 487/2003 απόφαση του Εφετείου Κρήτης. Παραπέµπει την υπόθεση στο ίδιο Εφετείο, συντιθέµενο από άλλους δικαστές, για περαιτέρω εκδίκαση και Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων από χίλια εξακόσια σαράντα (1640) ευρώ. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεµβρίου Και ηµοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στις 24 Νοεµβρίου Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης από το μισθωτή σε τρίτο, με συνδυασμό εκχώρησης και αναδοχής χρέους - Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Περίληψη: Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕ Ε Τεύχος Ιούνιος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ελτίο Νοµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός 2 ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Κατηγορίες ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 530/2011 Πρόεδρος: Άγγ. Λιάπης Εισηγητής: Νικ. Παπαδούλης Δικηγόροι: Κων. Τσακίρης - Στ. Μαλακασιώτης, Χρ. Καρακώστας Μετά το ν. 2447/96

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Το ικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΚΟ ΙΚΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΡΑΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα