Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 * *

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998 «Οργανισμός διοικη τικών υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι κών και Πολιτικών Επιστημών (ΦΕΚ Α 256) Τροποποίηση του π.δ. 186/1999 «Οργανισμός διοι κητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ Α 173) Τροποποίηση του π.δ. 203/2004 «Οργανισμός διοι κητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ Α 177) Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας Σμύρνης, στο Δημοτικό Δια μέρισμα Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δρά μας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, στην περιοχή «Ανισαράς», του Δημοτικού Διαμερί σματος Λιμ. Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, του Νομού Ηρακλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέ τρας και Χερρονήσου ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 142 Τροποποίηση του π.δ. 381/1998 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πο λιτικών Επιστημών (ΦΕΚ Α 256). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 79 παρ. 5 περ. δ και ε του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107), β) του άρθρου 2 παρ. 2β περ. V του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), δ) της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β 1950) και ε) της υπ αρ. ΣΤ5/5557/ κοινής απόφασης του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β 68). 2. Την πρόταση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστη μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση υπ αριθμ. 1/ ). 3. Την από βεβαίωση της Υπηρεσίας Δημοσιο νομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων, με την οποία βεβαιώνεται ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. 169/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρ θρου 18 του π.δ. 381/1998 προστίθενται οι λέξεις «και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ». Άρθρο Δεύτερο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143 Τροποποίηση του π.δ. 186/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ Α 173). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 79 παρ. 5 περ. δ και ε του ν. 1566/1985

14 6520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (ΦΕΚ Α 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107), β) του άρθρου 2 παρ. 2β περ. V του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), δ) της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β 1950) και ε) της υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β 68). 2. Την πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαν νίνων (συνεδρίαση υπ αριθμ. 925/ ). 3. Την από βεβαίωση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία βεβαιώνεται ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. 150/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε Άρθρο Πρώτο Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του π.δ. 186/1999 αντικα θίσταται ως εξής: «Ως Προϊστάμενοι των παρακάτω Γενικών Διευθύνσεων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26) σε συνδυ ασμό με το άρθρο 2 παρ. 2β περ. XIV του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159): α) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής.» Άρθρο Δεύτερο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Ö (3) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 144 Τροποποίηση του π.δ. 203/2004 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ Α 177). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 79 παρ. 5 περ. δ και ε του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107), β) του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β υποπερ. V του ν. 2083/ 1992 (ΦΕΚ Α 159) και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β 1950). 3. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ κοινή απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β 68). 4. Την πρόταση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 5η/ ). 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (από βεβαίωση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων). 6. Την υπ αριθμ. 173/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η κατά το άρθρο 1 παρ. 1 περ. 3 του π.δ. 203/2004 «Οργα νισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ Α 177) Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης μετονομάζεται σε Διεύθυν ση Πληροφορικής και Δικτύων. Εφεξής, όπου στον Οργανισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφέρεται η Διεύθυνση Μηχανορ γάνωσης, νοείται η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων. 2. Το άρθρο 8 του π.δ. 203/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων 1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων υπάγεται απευ θείας στο Γραμματέα (πρώην Προϊστάμενο Γραμματείας) του ΑΕΙ και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. β) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων. γ) Τμήμα Λειτουργίας Η/Υ. 2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Η φροντίδα για τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τη συ ντήρηση των τηλεφωνικών γραμμών στις πάσης φύσεως υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία των τηλε φωνικών κέντρων καθώς και για την ομαλή λειτουργία των εξωτερικών γραμμών του Ιδρύματος. Η φροντίδα για τη λειτουργία, αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου κορμού των υπολογιστών του Ιδρύματος, με σκοπό την απρόσκοπτη δικτυακή σύνδεση σε ικανοποιη τικές ταχύτητες όλων των Τμημάτων. Η ευθύνη της διασύνδεσης του δικτύου του Πανεπιστη μίου στο διαδίκτυο και η συμμετοχή στο πανεπιστημιακό διαδίκτυο Gunet. Η ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού τα χυδρομείου και των υπηρεσιών για απομακρυσμένη πρό σβαση χρηστών στο δίκτυο, καθώς και η ευθύνη διάθεσης των ιστοσελίδων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η φροντίδα για την ασφάλεια των δικτύων και των υπολογι στών του Ιδρύματος από κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις και η συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Α.Ε.Ι. για αντιμετώπιση επιθέσεων σε εθνική έκταση.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6521 Η παροχή συμβουλευτικού έργου εντός του Ιονίου Πα νεπιστημίου για καλύτερη προστασία των δικτύων τηλε πικοινωνιών του Ιδρύματος. Η φροντίδα για την εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμι ση και λειτουργία υποδομής για τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαί δευση καθώς και άλλες υπηρεσίες τηλεματικής. Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιονίου Πανεπιστημίου όσον αφορά θέματα ασφάλειας δεδομένων, πολιτικής για δια χείριση δικτυακών πόρων και τηλεφωνικής υποδομής και η υλο ποίηση των αποφάσεων των αρμόδιων προς τούτο οργάνων. Η παροχή τεχνογνωσίας στις ακαδημαϊκές μονάδες για θέματα λειτουργίας δικτύων, υπολογιστών και ασφάλειας δεδομένων. β) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Η παροχή υποστήριξης στις εφαρμογές μηχανογράφησης των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Ο χειρισμός και η επίβλεψη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού στον οποίο εγκαθίστανται τα πληροφοριακά συστήματα, τόσο σε επίπεδο λογισμικού συστήματος όσο και σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών. Η ευθύνη για τις προμήθειες εξοπλισμού και αναλωσί μων που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Η μέριμνα για τη συντήρηση και αναβάθμιση τόσο του λογισμικού όσο και του υλικού που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και αφορά σε θέματα πληρο φοριακών συστημάτων (συμβάσεις συντήρησης προϊόντων λογισμικού και υλικού). Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η φροντίδα για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προ σωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα που έχουν σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα. Η ευθύνη για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των πληροφοριακών συστημάτων των διαφόρων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. γ) Τμήμα Λειτουργίας Η/Υ Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε υλικό (hardware). Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους χρήστες για τεχνικά θέματα. Η μέριμνα για τη λειτουργία, συντήρηση και διαρκή αναβάθ μιση των ομάδων υπολογιστών καθώς και του εξειδικευμένου λογισμικού τους που χρησιμοποιούνται για προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και τη διαρκή διαθεσιμότητα της υποδομής αυτής στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Η φροντίδα για την απρόσκοπτη λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας προς εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών του Ιδρύματος σε εικοσιτετράωρη βάση. Η εγκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση κεντρικών εξυ πηρετητών για αρχεία χρηστών και λογισμικό και η διατήρηση πλήρους συστήματος αρχειοθέτησης / ανάκτησης (backup / restore) για ομαλή επαναλειτουργία σε περίπτωση αστοχιών στο υλικό ή λογισμικό των υπολογιστών. Η παροχή υποστήριξης υποδομής εξειδικευμένων συστη μάτων και λογισμικού, όπως εξειδικευμένες συσκευές εισό δου / εξόδου και εξειδικευμένα εργαλεία γραφικής. Η διατήρηση δανειστικής αποθήκης ηλεκτρονικού εκπαιδευ τικού οπτικοακουστικού υλικού, η διαχείριση του τοποθετημέ νου σε αίθουσες του μηχανογραφικού κέντρου εκπαιδευτικού υλικού και η μέριμνα για τη συντήρησή του. Η παροχή τεχνογνωσίας στις ακαδημαϊκές μονάδες για θέματα λειτουργίας υπολογιστών. Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιονίου Πανεπι στημίου όσον αφορά θέματα ακαδημαϊκής υπολογιστικής υποδομής.» 3. Η περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 203/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Των Τμημάτων Δικτύων και Τηλε πικοινωνιών, Πληροφοριακών Συστημάτων και Λειτουργίας Η/Υ (της Δ/νσης Πληροφορικής και Δικτύων), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει υπάλ ληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής». Άρθρο 2 Ο κατά την υποπερ. δ της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 203/2004 κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών. Εφεξής, όπου στον Οργανισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφέρεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, νοείται ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών. Άρθρο 3 Στο άρθρο 21 του π.δ. 203/2004 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3. Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συστάθηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ Α 48) και του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α 134) με την υπ αριθμ /Β1/ κοι νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 428), ως εξής: α) Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων. γ) Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. δ) Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. ε) Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ στ) Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΥΕ Φυλάκων. 4. Μία (1) προσωρινή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ Μαθηματικών που συστάθηκε λόγω μετάταξης υπαλλήλου με την υπ αριθμ /Β2/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδεί ας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Γ 253)». Άρθρο 4 1. Η περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 203/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Του αυτοτελούς Γραφείου Καλλι τεχνικών Εκδηλώσεων και Μουσικού Εκπαιδευτικού Εξοπλι σμού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων». 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 203/2004 προστί θενται περιπτώσεις υπό στοιχεία η και θ, ως εξής: «η) Του Αυτοτελούς Γραφείου Πρυτανείας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και αν δεν υπάρχει υπάλ ληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και αν δεν υπάρ χει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. θ) Του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματέα (πρώην Προϊ σταμένου Γραμματείας), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων». Άρθρο 5 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

16 6522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145 Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου, Μη τροπολίτου Δράμας Σμύρνης, στο Δημοτικό Διαμέρι σμα Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 (Α 146) «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος «σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 (Α1/1980) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α 98). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (Β 68). 4. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας (πρακτικό 1/ , θέμα 16 και πρακτικό 2/ , θέμα 6 ). 5. Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας (πρακτικό 6/ , αποφ. 129/2009, θέμα 32 ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. 7. Την υπ αριθμ. 170/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας Σμύρνης, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προ εδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (4) (5) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, στην περιοχή «Ανισαράς», του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμ. Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, του Νομού Ηρα κλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονή σου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 (Α 146) «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος «σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 (Α1/1980) της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4149/1961 (Α 41) «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκ κλησίας και άλλων τινών διατάξεων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ κοινής απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 68). 5. Την σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου (πρακτικό 7/ ). 6. Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου (πρακτικό 22/ , αποφ. 411/2008, θέμα 4 ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.. 8. Την υπ αριθμ. 165/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, στην περιοχή «Ανισαράς», του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιμ. Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, του Νομού Ηρακλεί ου, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προ εδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3577 8 Ιουνίου 2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 89. Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας... 1 90. Μετονομασία Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 8 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τε λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών καθαριότητας χώρων λειτουργί ας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους 2006.... 1 Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94 Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Με τονομασία Σχολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα