Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ."

Transcript

1 «Το Portfolio Γλωσσικής Αγωγής, ως πρακτική αξιολόγησης του µαθητή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα γλωσσικής υποστήριξης και γραµµατισµού αλλοδαπών µαθητών. Μαρία Μ. Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος.Ε. Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της γλωσσικής εκπαίδευσης των αλλοδαπών µαθητών στην πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η µεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός portfolio ως µια εναλλακτική όψη της αξιολόγησης στη γλωσσική µάθηση. Το portfolio εστιάζει σε ένα συνεργατικό µοντέλο που αφορά τις σχέσεις ανάµεσα σε µαθητές, δασκάλους και γονείς καθώς και την αυτοκατευθυνόµενη µάθηση διαµέσου της δέσµευσης των µαθητών στα µαθησιακά τους καθήκοντα. 1. Συνοπτικές όψεις του θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου Το παρόν άρθρο επιχειρεί να σκιαγραφήσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο διαχείρισης της γλωσσικής και κοινωνικοπολιτισµικής ετερογένειας στην τάξη και την ανάδειξη παιδαγωγικών µορφών αξιολόγησης του µαθητή µε τη δηµιουργία Portfolio, Φακέλου Εργασιών του Μαθητή(ΦΕΜ). Αυτή η πρακτική αξιολόγησης έχει στο επίκεντρο τον αλλοδαπό µαθητή και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Τα περιεχόµενα της µάθησης οργανώνονται σε θεµατικές ενότητες και προωθούν την ανάπτυξη γνωστικών και άλλων βασικών ικανοτήτων µέσα από µια ποικιλία περιεχοµένων, πηγών µάθησης αλλά και εργασιών που αναλαµβάνει ατοµικά ή συλλογικά ο µαθητής και στη συνέχεια επιλέγει να καταχωρεί στο ΦΕΜ. Η µετανάστευση, στις σύγχρονες κοινωνίες, εξακολουθεί να αποτελεί δοµικό χαρακτηριστικό του οικονοµικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού συστήµατος, επιφέροντας µετασχηµατισµούς που αποτυπώνονται στις σχολικές τάξεις. ιαµορφώνουν νέες κοινωνικές πραγµατικότητες της διδασκαλίας. Η γλωσσική διαφοροποίηση αποτυπώνεται στο διγλωσσικό προφίλ του µαθητή τόσο στο επίπεδο/βαθµό γλωσσοµάθειας όσο και στην κατηγοριοποίηση των γλωσσικών δυσκολιών, διαµορφώνοντας έτσι, γλωσσικές ταυτότητες, πολιτισµικές ταυτότητες διαφοροποιηµένες, που βρίσκονται σ ένα συνεχή διάλογο. Η δραστηριότητα του ατόµου, ως συµµετοχή στις πρακτικές περιλαµβάνει εργαλεία και κίνητρα κάθε φορά. Οι συνιστώσες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι τα µεσολαβητικά εργαλεία ή µεσολαβητές(mediating tools-mediators). Είναι συµβολικά συστήµατα που αποτελούν τους θεµέλιους λίθους της επικοινωνιακής δράσης. Οι µεταδιαλογικοί κανόνες(meta-discursive rules) είναι θεωρητικές κατασκευές που αναπτύχθηκαν στην προσπάθεια των επιστηµόνων να µελετήσουν τη διαδικασία της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο µιας αναστοχαστικής αυτοαξιολογικής και ετεροαξιολογικής διαδικασίας. Ο Vygotsky(1997:104), αναφέρει ότι οποιαδήποτε νοητική λειτουργία ήταν εξωτερική και κοινωνική πριν εσωτερικευθεί και αφορά την πολιτισµική ανάπτυξη του παιδιού, εµφανίζεται δυο φορές: τη µία στο κοινωνικό επίπεδο και αργότερα στο ατοµικό. Όλες οι ανώτερες λειτουργίες ξεκινούν ως πραγµατικές σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώπους. Το άτοµο µαθαίνει από τους άλλους και µε τους άλλους. Αξιολογείται και αξιολογεί. Οι ενέργειές του γίνονται αντιληπτές ως στοιχεία ενός συστήµατος κοινωνικοπολιτισµικών πρακτικών και αντιµετωπίζεται ως συµµετέχων σε κοινωνικο- πολιτισµικές πρακτικές ακόµα και στην περίπτωση που ενεργεί µόνο του. ISSN

2 Συγκεκριµένα θεωρούνται ως οι «σιωπηροί» ρυθµιστές των διαπροσωπικών και ενδοπροσωπικών συνδιαλλαγών, προσδιορίζουν τις επιλογές των συµµετεχόντων για δράση και καθορίζουν την ανάπτυξη ιδεών και αντιλήψεων. Αξίζει να αναφερθεί πως οι συγκεκριµένες κατασκευές αποτελούν επέκταση της έννοιας του διδακτικού συµβολαίου. Πρόκειται για ένα σύνολο άτυπων και εκπεφρασµένων ή υπονοούµενων κανόνων που προσδιορίζουν τη λειτουργία µιας διδακτικής κατάστασης καθορίζοντας τη σχέση του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του. «Η διαπολιτισµική διείσδυση ερµηνεύτηκε τελικά ως µια αναγκαιότητα στη συνάντηση των πολιτισµών στο πνεύµα αµοιβαιότητας και πάντα σε συνειδητή αλληλεπίδραση ή αλληλεξάρτηση»(παπάς, 2001:300). 2. Σχεδιάζοντας το µάθηµα της γλώσσας ως πλαίσιο παιδαγωγικής και διδακτικής δράσης Η κατάκτηση και η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι το κρίσιµο ζητούµενο για τους αλλόγλωσσους/αλλοδαπούς µαθητές και αποτελεί µια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία µάθησης και οικοδόµησης της σχολικής γνώσης. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής και διδακτικής δράσης προτείνονται διαφοροποιηµένες γλωσσικές, παιδαγωγικές πρακτικές και στρατηγικές µάθησης, που συνοψίζονται σε 6 άξονες: Σχεδιάζουµε προσεκτικά τη διδακτική παρέµβαση. Ενισχύουµε τη µαθησιακή αυτονοµία του µαθητή. ηµιουργούµε ευνοϊκά πλαίσια που ενισχύουν τους συνοµιλιακούς ρόλους. ιευκολύνουµε την πρόσβαση στη γνώση µέσα από συµµετοχική και γλωσσικά ελεγχόµενη διδασκαλία. Εστιάζουµε στην εξατοµικευµένη υποστήριξη των µαθητών µε ελλιπή γνώση της διδασκόµενης γλώσσας. Συνδιαµορφώνουµε µε τους µαθητές το παιδαγωγικό πλαίσιο της αξιολόγησης. Στα πλαίσια της αλληλεπιδραστικής θεωρίας(interactionism) το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαδικασία της αξιολόγησης και στη µελέτη της εµπλοκής των µαθητών σε δραστηριότητες που έχουν νόηµα και κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους Η αξιολόγηση είναι διάχυτη στην καθηµερινή πρακτική της σχολικής τάξης. Είναι το κοινό αντιληπτικό σύστηµα µε βάση το οποίο ενισχύεται η δραστηριότητα στην τάξη και η ενεργή εµπλοκή του µαθητή. Όταν οι µαθητές εργάζονται σε ένα αλληλεπιδραστικό πλαίσιο ρυθµίζουν τη δράση τους σε συνάρτηση µε αυτό που θεωρούν ότι είναι οι προσδοκίες και οι γνώσεις των άλλων συµµετεχόντων. Ενώ, οι αποδέκτες της δράσης την ερµηνεύουν ανάλογα µε αυτό που πιστεύουν ότι είναι οι γνώσεις και οι προσδοκίες του υποκειµένου που ενεργεί. Βασική αρχή της προσέγγισης είναι ότι ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές δεν αξιολογούν µόνο το αποτέλεσµα αλλά και τη διαδικασία, καθώς και τη συµµετοχή. Οποιαδήποτε εργασία αναλαµβάνει να επιτελέσει ο µαθητής δεν µπορεί παρά να ειδωθεί σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο για το οποίο προορίζεται και το σκοπό. Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τη «φωνή» των µαθητών ως ένα βασικό συστατικό για το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός που έχει στο επίκεντρο το µαθητή αναγνωρίζει τη σηµασία του τρόπου της οικοδόµησης των εννοιολογικών και των πολιτιστικών γνώσεων που φέρουν οι µαθητές µαζί τους στην τάξη. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση αποκτά µια νέα σηµασία και η εµπλοκή του µαθητή σε αυτήν τη διαδικασία ανασηµασιοδοτεί ρόλους, σχέσεις, συµµετοχές. ISSN

3 3. ηµιουργώντας το Φάκελο Εργασιών του Μαθητή (portfolio assessment) Για να µελετήσουµε τη διάσταση της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο και να διερευνήσουµε τις ερµηνείες και τις προσεγγίσεις που έχουν δοθεί στην έννοια της αξιολόγησης είναι σίγουρο ότι θα βρεθούµε µπροστά σε απόψεις και ορισµούς που αποκλίνουν και συγκλίνουν. Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσµατικά παραγωγική και ποιοτική µάθηση συνυπολογίζει την ταυτότητα του µαθητή, χτίζει πάνω στη γνώση του, στα ενδιαφέροντά του, στα κίνητρα και στη διαφορετικότητά του. Η αξιολόγηση της επίδοσης αναφέρεται στην αυθεντική και ολιστική αποτύπωση των ικανοτήτων των µαθητών, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτύξουν µεταγνωστικά εργαλεία µέσω του αναστοχασµού, αλλά και να αναδείξουν τη συµµετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία.(macbeath, 2001, Κουλουµπαρίτση & Μουρατιάν, 2004). Στο επίκεντρο βρίσκεται η αλληλεπίδραση γλώσσας και µάθησης, καθώς, και η έννοια της κατανόησης. Πώς όµως θα αξιολογήσουµε τη διαδικασία και το αποτέλεσµα της προσπάθειας του µαθητή; Η πιο διαδοµένη µέθοδος εναλλακτικής αξιολόγησης είναι το portfolio assessment ή ο Ατοµικός Φάκελος Μαθητή ή Φάκελος Εργασιών του Μαθητή((ΦΕΜ). Πρόκειται για ένα ευέλικτο και πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των µαθητών, που δείχνει σταδιακά την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Οι όροι χρησιµοποιούνται εναλλακτικά στο κείµενο. Στην ερώτηση γιατί να επιλέξω το portfolio και όχι κάποιο test ή διαγώνισµα για την αξιολόγηση του µαθητή, η απάντηση είναι σχετικά προφανής. Γιατί η αξιολόγηση µε portfolio παραπέµπει σε µια παιδαγωγική της αξιολόγησης, απεικονίζει τον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσεται σταδιακά η µαθησιακή πορεία του µαθητή, σε αντίθεση µε τα test ή τα διαγωνίσµατα που αξιολογούν το µαθητή συγκεκριµένη µέρα και χρονική στιγµή. 4. Τι είναι το portfolio; Είναι µια σκόπιµη και συστηµατική συλλογή εργασιών του µαθητή, µε εργασίες που φανερώνουν όψεις της αποδοτικότητας, των γνώσεων και των ικανοτήτων του µαθητή σε κάποιο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, θέµα, κειµενικό είδος, κ.α.. Είναι ένα προσωπικό αρχείο στο οποίο περιλαµβάνονται εργασίες του µαθητή, που τις επιλέγει ο ίδιος µε βάση ένα µαθησιακό στόχο και κάποια κριτήρια που ορίζονται µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Οι εργασίες που περιλαµβάνονται αποτελούν τεκµήρια της προσπάθειας, της προόδου και της επίδοσής του(καπετανίδου 2007 Τσακίρη, Καπετανίδου, 2007: ). Στόχος του ΦΕΜ είναι να παρουσιάσει την εξελικτική πορεία του προγραµµατισµού, της διαλεκτικής σχέσης του µαθητή µε το γνωστικό αντικείµενο, του στοχασµού, της αυτοκριτικής, της αυτορρύθµισης και του συνεργατικού πλαισίου (συµµαθητές, εκπαιδευτικοί). Είναι ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Ο σκοπός του ΦΕΜ ορίζεται µε απόλυτη σαφήνεια, διατυπώνεται ρητά και δεν είναι πλατύς για την κατηγορία των αλλόγλωσσων/αλλοδαπών µαθητών. Μπορεί να διαβαθµίζεται εξελικτικά σε συνάρτηση µε την προσωπική µαθησιακή και αναπτυξιακή πορεία των µαθητών(επίπεδα γλωσσοµάθειας). 5. Ποια είναι τα είδη του; Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα είδη Φακέλων Εργασιών του Μαθητή, στα οποία θα αναφερθούµε συγκλίνοντας τις διάφορες κατηγορίες που προτείνονται για να καταλήξουµε σε µια άποψη. Σύµφωνα µε την τυπολογία που προτείνεται από τους ISSN

4 Rolheiser κ.ά.(2000) συγκροτούνται δύο βασικές κατηγορίες οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις ικανότητες των µαθητών, τους διαθέσιµους πόρους και την ετοιµότητα µαθητών, εκπαιδευτικών για την τήρηση του ΦΕΜ: Ο «φάκελος παρουσίασης της προσωπικής ανάπτυξης του µαθητή» αποτυπώνει αντιπροσωπευτικά τη µαθησιακή πορεία, τη διαδικασία παραγωγής του έργου εξελικτικά καθώς και την προσπάθεια του µαθητή για αυτο-διόρθωση και αυτο-βελτίωση. Ο «φάκελος επίδειξης του καλύτερου υλικού, ή πρότυπος φάκελος», περιλαµβάνει τις εξαιρετικές επιδόσεις του µαθητή και δεν αποτυπώνει στοιχεία από την εκπαιδευτική πορεία του µαθητή. Χρησιµοποιείται για την τελική αξιολόγηση, και είναι χρήσιµος για επαγγελµατική αποκατάσταση. 6. Ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία; Στην απόφαση να αξιοποιηθεί το portfolio ως εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης είναι βασικό να διευκρινιστούν οι στόχοι, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα εργαλεία αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση(βλ. στο Παράρτηµα, Έντυπο, 3,4,5), το δικαίωµα της πρόσβασης και άλλες λειτουργικές όψεις του Ο στόχος για τον οποίο χρησιµοποιείται, είναι να καταγραφεί ο τρόπος σκέψης και εργασίας του µαθητή ικαίωµα πρόσβασης στο ΦΕΜ, για να εκφέρουν κρίση µπορούν να έχουν οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραµµα παρέµβασης- ο δάσκαλος της τάξης, ο/η /ντής/-ντρια, ο Σχολικός Σύµβουλος οι συµµαθητές, οι γονείς Τα κριτήρια και η κλίµακα αξιολόγησης που συντάσσονται σε συνεργασία µε τους µαθητές και τον εκπαιδευτικό σε µορφή κλίµακας µε διαβαθµίσεις(rubric). Για παράδειγµα στην παραγωγή γραπτού λόγου ξεκάθαρα διατυπωµένες διαβαθµίσεις κριτηρίων µπορεί να είναι: η ανάπτυξη του θέµατος, η χρήση παραγράφων, η κατάκτηση της κειµενικής δοµής, η σωστή χρήση λεξιλογίου, η ορθή γραφή, η διαχείριση του χρόνου, κ.ά.. 7. Πώς δηµιουργείται το portfolio; Στάδια 1 ο στάδιο Ο προγραµµατισµός: Ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές συναποφασίζουν για το περιεχόµενο του portfolio, για το είδος των εργασιών που θα περιέχονται, και για τον τρόπο που θα αποθηκεύονται οι εργασίες. 2 ο στάδιο Η συλλογή κι επιλογή στοιχείων: Ο µαθητής συλλέγει, επιλέγει και οργανώνει εκείνα τα στοιχεία για τα οποία έχουν οριστεί µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού σαφή κριτήρια αξιολόγησης που αντιστοιχούν στην κλίµακα διαβαθµισµένων κριτηρίων. Στις συλλογικές εργασίες το κοινό έργο αναπαράγεται σε ισάριθµα φωτοαντίγραφα του αριθµού των µελών της οµάδας. Βέβαια, ο µαθητής έχει την ελευθερία επιλεκτικά - να συµπεριλάβει στο portfolio κάτι που επιλέγει ο ίδιος και που θεωρεί σηµαντικό, αποτυπώνοντας έτσι και όψεις της δηµιουργικότητάς του. ISSN

5 3 ο στάδιο Ο αναστοχασµός: Ο µαθητής σκέφτεται και µιλά για τις επιλογές του, για τον τρόπο που οργάνωσε το φάκελό του, για την προσπάθειά του, για τον τρόπο που παρουσιάζει τα στοιχεία του φακέλου του. Ενδεικτικά ερωτήµατα είναι: «Γιατί επέλεξα να συµπεριλάβω αυτά τα στοιχεία στο φάκελό µου;». «Γιατί τα παρουσίασα µε αυτόν τον τρόπο;». «Έδειξα ότι πέτυχα το στόχο µου;». «Πώς νοιώθω;». «Πού δυσκολεύτηκα;». «Τα κατάφερα;». 8. Πώς αξιολογείται το portfolio; Κριτήρια Προτείνουµε να αξιολογείται ο φάκελος διαµορφωτικά και τελικά. Σηµαντικό είναι ο µαθητής να αυτοαξιολογεί την εργασία του, αλλά να ακούει και τις αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού, των συµµαθητών και των γονέων του. Η αξιολόγηση γίνεται µε περιγραφικό τρόπο και µε βάση τη διαβαθµισµένη κλίµακα. εν αξιολογούµε µε βαθµούς ή γράµµατα. Η αξιολόγηση έχει σκοπό να διαπιστώσει το βαθµό που έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, να τους επανεξετάσει ο µαθητής σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό και να ορίσει νέους µαθησιακούς στόχους να προσθέσει, να ανανεώσει τα στοιχεία του ΦΕΜ. 9. Ποια είναι η χρησιµότητα του portfolio; Οι µαθητές µε διαφορετικές γλωσσικές, πολιτισµικές και κοινωνικές καταβολές δεν µπορεί να αξιολογούνται ή να εξετάζονται µε ένα κοινό τρόπο (γραπτό δοκίµιο/παραγωγή γραπτού λόγου) που φαινοµενικά προάγει την ισότητα, όµως, σε ένα σχολείο ίσο για άνισους µαθητές. Η εναλλακτική αξιολόγηση(assessment) είναι ευρύτερη µορφή αξιολόγησης. Περιλαµβάνει γραπτές εργασίες αλλά δίνει και έµφαση στη χρήση εναλλακτικών µεθόδων αξιολόγησης στάσεων και δεξιοτήτων που αν και αναφέρονται στο ΑΠΣ δεν υπάρχουν ευνοϊκά πλαίσια για την ανάδειξή τους στα κριτήρια αξιολόγησης. Η εναλλακτική αξιολόγηση αντιπροτείνει ένα παιδαγωγικό πλαίσιο αξιολόγησης, είναι στοχοκεντρική(γνώσεις, ικανότητες/δεξιότητες) και αναδεικνύει όψεις από τις βέλτιστες και αποτελεσµατικές πρακτικές διδασκαλίας Τα δυνατά σηµεία Οι µαθητές που τηρούν Φάκελο Εργασιών(portfolio assessment) φαίνεται να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη µάθηση και την προσωπική τους ανάπτυξη. Ο εκπαιδευτικός που εργάζεται µε portfolio εστιάζει στις προσωπικές κλίσεις και αδυναµίες κάθε µαθητή, και δίνει έµφαση στους κοινωνικοπολιτισµικούς τρόπους µάθησης. ιευρύνει, το ρεπερτόριο των διδακτικών προσεγγίσεών του, αφού πρόκειται για µια επιλογή διδακτικών προσεγγίσεων που συµβάλλουν στην ποιοτική και αποτελεσµατική εκπαίδευση των αλλόγλωσσων µαθητών. Ο στόχος της αξιολόγησης δεν είναι ο χαρακτηρισµός των µαθητών µε αξιολογικές κρίσεις του τύπου «καλός», «αδύνατος», «αδιάφορος», αλλά η συµµετοχή του µαθητή στην αυτο-βελτίωσή του, µέσω της αυτο- αξιολόγησης. Στο portfolio αποτυπώνεται και η δηµιουργική σκέψη του µαθητή, αφού επιλέγει το «πώς» και το «τι» στο φάκελο της προσωπικής του ανάπτυξης. Οι γονείς όταν έχουν πρόσβαση στο ΦΕΜ ενηµερώνονται από τα τεκµήρια της προόδου του παιδιού τους. Υπό αυτό το πρίσµα εισάγεται µια κουλτούρα συνεργασίας σχολείου, γονέων, που αναγνωρίζει και νοηµατοδοτεί τη γονεϊκή εµπλοκή. ISSN

6 9.2. Τα αδύνατα σηµεία Η αξιολόγηση µε το portfolio είναι χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί πολύ καλή οργάνωση εκ µέρους του µαθητή(δεξιότητες οργάνωσης) και του εκπαιδευτικού. Στις συσκέψεις στοχασµού - αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επινοεί διαρκώς ευρηµατικούς τρόπους προκειµένου να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των µαθητών και να ξεφεύγει από τον κίνδυνο να καταλήξει η τήρηση του portfolio µια τυπική διαδικασία. Αυτή η συνάντηση µαθητή, εκπαιδευτικού δεν πρέπει να χάνει σταδιακά ούτε το περιεχόµενο, αλλά ούτε το περίγραµµά της. 10. Επιλογικά Η θεωρία της αξιολόγησης διένυσε πολύ δρόµο και έχει πολύ δρόµο ακόµα να διανύσει. Βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων και έχει συνδεθεί µε άκρατη υποκειµενικότητα. Οι αµφισβητήσεις δεν εστιάζουν τόσο στην παιδαγωγική και διδακτική της αξία, όσο στις ετικέτες που µπορεί να προκύψουν από τις αξιολογικές διαβαθµίσεις. Ορισµένες ιδέες κλειδιά είναι ότι η αξιολόγηση είναι ουσιαστικά µια διαδικασία που τροφοδοτείται από την πράξη, από τα ενεργήµατα των µαθητών που εργάζονται πάνω σ ένα θέµα, σ ένα κείµενο, σ ένα project. Η αξιολόγηση είναι αναπόφευκτη διαδικασία που επιτελείται άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα. Κάθε εργασία περιµένει την αξιολόγησή της για να νοµιµοποιηθεί. Συνδέεται στενά µε τους στόχους που τίθενται σε µια εργασία και όταν οι στόχοι στην πορεία ενός έργου τροποποιούνται ακόµη και αυτή η τροποποίηση ενέχει αξιολόγηση. Η αξιολόγηση µε βάση αναφοράς το portfolio καταγράφει τη διαδικασία της µάθησης και αναδύει το µοναδικό, ξεχωριστό τρόπο που κάθε µαθητής µαθαίνει καθώς και του τρόπου που οργανώνει τη µάθησή του και τις διαδικασίες αναστοχασµού και λήψης απόφασης. Η παρούσα πρόταση σχεδιάστηκε µε στόχο την αξιολόγηση µέσω Φακέλου Εργασιών του Μαθητή(portfolio), εφαρµόστηκε σε µαθητές ηµοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Γ ΚΠΣ., κατά τα έτη , , και στο πλαίσιο της γλωσσικής υποστήριξης µαθητών του Προγράµµατος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θµια Εκπαίδευση», που υλοποιήθηκε από το Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής του Τοµέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα νέα σχολικά βιβλία - στην πλειοψηφία τους - επιχειρούν να ασκήσουν και τους αλλόγλωσσους/αλλοδαπούς µαθητές στην κατανόηση κειµενικών δοµών, στην κατανόηση των κοινωνικοπολιτισµικών τρόπων της χώρας υποδοχής, στη λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας-στόχου επί τη βάσει του αναστοχασµού και αυτό είναι ένα θέµα ουσίας, αλλά ταυτόχρονα και ένα ζήτηµα που αναδεικνύει τις αδυναµίες που έχουν οι αλλόγλωσσοι/αλλοδαποί µαθητές να εκκινήσουν την εκµάθηση από το σχολικό εγχειρίδιο. Περισσότερο υποστηρικτικά για τους νεοεισερχόµενους αλλόγλωσσους/αλλοδαπούς µαθητές είναι τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο Προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ, όπως του Κέντρου ιαπολιτισµικής Αγωγής (ΚΕ..Α.), το Εργαστήριο ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) µε το Πρόγραµµα «Μαργαρίτα», κ.α. που βοηθούν τους αλλόγλωσσους/ αλλοδαπούς µαθητές στην εκµάθηση της γλώσσας-στόχου, δηλαδή της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας. Προτείνουµε και υποστηρίζουµε την εναλλακτική αξιολόγηση µέσα από το Φάκελο Εργασιών του Μαθητή / portfolio, για τους µαθητές, διότι αυτή η παιδαγωγική µορφή αξιολόγησης εγγυάται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ISSN

7 µαθησιακής και αναπτυξιακής πορείας του µαθητή και καταγράφει τη µετατόπιση από τον έλεγχο προς την υπευθυνότητα. 11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Βιτσιλάκη, Σορωνιάτη Χρ.(Επιστηµ Υπεύθ.)(2007). Τήρηση Φακέλου Εγασιών µαθητή - Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Αθήνα: Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ). Borloz-Μάρκου, Μ. Λ.(2003). Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Προφορική επικοινωνία, κατανόηση κειµένων, γραπτή έκφραση. Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής. Γεωργούσης Π. (1998). Η αξιολόγηση των µαθητών µε βάση το Φάκελο υλικού. (Portfolio assessment).μια νέα τάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Αθήνα: ελφοί. Γκότοβος Α.(1996). Ρατσισµός κοινωνικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και µιας πρακτικής, ΥΠ.Ε.Π.Θ-Γ.Γ.Λ.Ε, Αθήνα. αµανάκης Μ.(1997). Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2005). Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία. Βρυξέλλες: COM(2005)596. Καγκά, Ε.(2003).Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών. (European Language Portfolio. Portfolio Européen des Langues, Europaisches Sprachenportfolio). Αθήνα: Εκδόσεις Eiffel. Καπετανίδου, Μ.(2002). ιαπολιτισµική Επικοινωνία: ιεθνής Αναγκαιότητα και Προοπτική για την Εκπαίδευση. Συµβουλευτική Προσέγγιση - Έρευνα. Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Καπετανίδου, Μ.(2007). «Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων µαθητών: για µια παιδαγωγική της αξιολόγησης». Εισήγηση στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4-6/5/2007, µε θέµα, «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα». Αθήνα: δηµοσίευση στα ηλεκτρονικά πρακτικά Κουλουµπαρίτση, Α. Χ., Μουρατιάν Ζ. (2004). Εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης σε ένα ιαθεµατικό Αναλυτικό Πρόγραµµα. Στο Μπαγάκης Γ. (επιµ). Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Αθήνα: Μεταίχµιο. MacBeath, J.(2001). H Αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο: Ουτοπία και Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μάρκου, Γ.(1998). Προσέγγιση της πολυπολιτισµικότητας και η διαπολιτισµική εκπαίδευση - Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών(.Ε.Π.Π.Σ-ΑΠΣ./ΦΕΚ 303/ ). Παπάς Α.(2001). ιαπολιτισµική Παιδαγωγική και ιδασκαλία, Αθήνα. Παπάς, Α.(1990). Μαθητοκεντρική διδασκαλία. Τόµοι, 3. Αθήνα. Παπάς, Α.(1995). ιδακτική Γλώσσας και κειµένων, τόµοι, Α, Β, Γ. Αθήνα. Τριλιανός, Α.(1997). Η Κριτική Σκέψη και η ιδασκαλία της. Αθήνα: Τελέθριον. Τσακίρη. & Μ. Καπετανίδου(1997). Εργαλεία αξιολόγησης για την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, στο: Σύγχρονες ιδακτικές προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής- ηµιουργικής Σκέψης. Για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση.(επιµ. Β. Κουλαϊδής), σ.σ.( ). Αθήνα: Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). ISSN

8 Φωτιάδου, Τ.(2001). Το Portfolio ως Μέσον Ανάπτυξης εξιοτήτων των Μαθητών: Μια Πρόταση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, τ.5, σ.σ.: Vygotsky, L.(1997). Νους στην κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg. Ξενόγλωσση Birenbaum, M. & Dochy, J.R.C. (2000). Alternatives in Assessment of Achievements, Learning Processes and Knowledge. Boston: Kluwer. Gee, J.-P. (1999). An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method. Λονδίνο: Routledge. Giroux, H.A. (1988). Literacy and the pedagogy of voice and political empowerment. Educational Theory 38(1): Conseil de la Coopération Culturelle.(2000). Un cadre européen commun de référence pour les lanques: Apprendre, Enseigner, Evalyer. Strasbourg: Division des lanques vivantes. Goodrich-Andrade, H.(2000).Using Rubrics to Promote Thinking and Learning. Educational Leadership. 57(5): Cope, B. and Kalantzis, M. [eds]. (2000). Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures. Λονδίνο: Routledge. Macbeath, J., Schratz, M., Meuret, D. & Jakobsen, L.(2000). Self-Evaluation in European Schools. London: Routledge Falmer. Perkins, D.(1999).The Many Faces of Constructivism. Educational Leadership.57(3):6-11. Reckase, M.(1995). Portfolio Assessment: A Theoretical Estimate of Score Reliability. Educational Measurement: Issues and Practice. 14(1): Summary This paper presents a framework for the development of language education portfolio for foreign pupils, in the primary educational system. It presents the methodology for the development of portfolio as an alternative aspect for assessing the language learning. Τhe main focus of the portfolio is on the cooperative model concerning the relations between pupils, teachers and parents and the selfdirected learning through the commitment of pupils in their learning tasks. Key words: Language Education for Foreign Pupils, Portfolio-Assessment, selfdirected learning Maria Kapetanidou, Educational Counsellor For the Primary Education in the 4 th Section of Primary Education Piraeus ISSN

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (global scale) ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C2 C1 B2 B1 A2 Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να αναµεταδίδει γεγονότα και επιχειρήµατα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα µε τρόπο συγκροτηµένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρµητα, άνετα και µε ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηµατικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέµατα. Μπορεί να κατανοεί µια µεγάλη ποικιλία µακροσκελών και απαιτητικών κειµένων, καθώς και των έµµεσων νοηµάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρµητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο αποτελεσµατικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελµατική ή ακαδηµαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέµατα µε τρόπο άνετο και λόγο ορθά δοµηµένο, πράγµα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του. Μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόµενο συγκεκριµένων ή αφηρηµένων θεµάτων ενός πολύπλοκου κειµένου, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται µε την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί µε αυθορµητισµό και άνεση, σε βαθµό που να συζητά µε οµιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόµµατα. Μπορεί να εκφράζεται µε σαφήνεια και λεπτοµέρειες για µια µεγάλη ποικιλία θεµάτων, να εκφέρει άποψη για θέµατα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα διάφορων δυνατοτήτων. Μπορεί να κατανοεί τα σηµαντικά σηµεία θεµάτων οικείων σχετικά µε την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο οµιλητής χρησιµοποιεί µε σαφήνεια την καθιερωµένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου οµιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτηµένο σε θέµατα οικεία και σε θέµατα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, µια εµπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει µια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει µε συντοµία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή µιας ιδέας. Μπορεί να κατανοεί µεµονωµένες λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούνται συχνά για καθηµερινά και οικεία θέµατα (π.χ., απλές ατοµικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισµένων εργασιών που απαιτούν µόνο µια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέµατα οικεία και καθηµερινά. Μπορεί να περιγράφει µε απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέµατα που αφορούν στις άµεσες ανάγκες του. ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ A1 Μπορεί να κατανοεί και να χρησιµοποιεί οικείες και καθηµερινές εκφράσεις και να διατυπώνει µε απλό τρόπο συγκεκριµένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγµατα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί µε απλά λόγια, αν ο συνοµιλητής του µιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιµος. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ένα Στρατηγικό Πλαίσιο για την Πολυγλωσσία. Βρυξέλλες: COM(2005)596. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η κλίµακα διαβάθµισης των κριτηρίων αξιολόγησης δηµιουργείται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου και τη µαθητική διαφοροποίηση στη σχολική τάξη. 4 βαθµοί: κατανοεί και ανταποκρίνεται στην εργασία µε απόλυτη άνεση 3 βαθµοί: κατανοεί και εντοπίζει µε άνεση, στοιχεία της εργασίας, αλλά δεν ανταποκρίνεται µε απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις της 2 βαθµοί: κατανοεί µερικώς, αλλά αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εργασία 1 βαθµός: Λείπει η κατανόηση και αδυνατεί πλήρως να ανταποκριθεί στην εργασία. ISSN

10 [ΕΝΤΥΠΟ 1] ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ Ονοµάζοµαι:... Πρώτη µέρα του φακέλου µου: Ενηµερώνω το φάκελο κάθε µέρες. Ο φάκελός µου έχει µέρη. Στο πρώτο µέρος. Στο δεύτερο µέρος Στο τρίτο µέρος Στο τέταρτο µέρος Στο πέµπτο µέρος Ζωγραφίζω ή γράφω κάτι που θέλω να µοιραστώ µαζί σας: ISSN

11 [ΕΝΤΥΠΟ 2] ΑΞΙΟΛΟΓΩ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ Θέµα: Όνοµα:. Ηµεροµηνία:... Κυκλώνω ένα από τα τρία πρόσωπα για να δείξω πώς τα πήγα στην εργασία µου: Γράφω στόχους. Τα κατάφερα υπέροχα! Καλά τα πήγα. Προσπαθώ ξανά. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ISSN

12 [ΕΝΤΥΠΟ 3] ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ Όνοµα: Ηµεροµηνία:... Η πιο καλή µου εργασία στο φάκελο είναι:.. Τη διάλεξα επειδή 1. Ακολούθησα προσεκτικά τις οδηγίες και έτσι µπόρεσα να: 2. Όταν τη διάβασα στους συµµαθητές µου εκείνοι µου είπαν ότι: 3.. Σχόλια του εκπαιδευτικού Σχόλια από γονείς/κηδεµόνες ISSN

13 [ΕΝΤΥΠΟ 5] ΠΑΙΧΝΙ Ι ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ [ ιπλώνω στο πίσω µέρος τη στήλη µε τις λέξεις] ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΤΗ ΛΕΞΗ ΕΛΕΓΧΩ ΤΗ ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΤΗ ΛΕΞΗ [ ιπλώνω στο πίσω µέρος τις 3 πρώτες στήλες µε τις λέξεις] ΕΛΕΓΧΩ ΤΗ ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΗΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΛΕΞΗ ΚΕΡ ΙΖΩ ΒΑΘΜΟ/ΒΑΘΜΟΥΣ ISSN

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Σωφρ. Χατζησαββίδης ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Από το γραμματισμό στους πολυγραμματισμούς Σήμερα τα άτομα που βρίσκονται σε μία διαδικασία μάθησης και προετοιμασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες (Ε.Θ.Δ.) Β Τάξη Ημερησίου και Γ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες (Ε.Θ.Δ.) Β Τάξη Ημερησίου και Γ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες (Ε.Θ.Δ.) Β Τάξη Ημερησίου και Γ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Οδηγίες: 79980/Γ2-12-07-2012 Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Ενημερωτική Συνάντηση Των Σχολικών Συμβούλων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες. των νέων διδακτικών αντικειµένων που θα εισαχθούν στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία

Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες. των νέων διδακτικών αντικειµένων που θα εισαχθούν στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία - Πρόγραµµα σπουδών και οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό σεμινάριο Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα