Α α. Α 3 ἀγαθοῦ. ἀγαγόντες vbl., 2 aor. act. ptc. nom. pl. masc. ἀγάγωσιν verb, 2 aor. act. subjunc. 3 pers. pl.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α α. Α 3 ἀγαθοῦ. ἀγαγόντες vbl., 2 aor. act. ptc. nom. pl. masc. ἀγάγωσιν verb, 2 aor. act. subjunc. 3 pers. pl."

Transcript

1 Α 3 ἀγαθοῦ Α α G1 Α (1) ἄλφα (alpha), the first letter of the Greek alphabet; (2) the numeral 1; (3) first. α noun, letter A G1 ἅ pron. rel., acc. pl. neut. {4.C} ὅς G3739 ἅ pron. rel., nom. pl. neut. {4.C} id. G2 Ἀαρών, ὁ Aaron, son of Amram and Jochebed, younger brother of Moses (Heb.). Ἀαρών noun prop. Ἀαρών G2 G3 Ἀβαδδών, ὁ Destroyer (i.e., Destroying Angel) or place of destruction (personified) (Heb.). Ἀβαδδών noun prop. Ἀβαδδών G3 ἀβαρῆ adj., acc. sg. masc. {3.E} ἀβαρής G4 G4 ἀβαρής, -ές not burdensome, bringing no weight or oppression upon. Αββα noun prop. ἀββά G5 G5 ἀββά (ἀββᾶ), ὁ Father! (voc., from Aram.). ἀββά noun ἀββά G5 Ἀββά noun prop. id. Ἀββᾶ noun prop. id. Ἀββαδών noun prop. Ἀβαδδών G3 Ἀβειληνῆς noun prop., gen. sg. fem. {2.A; 2.D} Ἀβιληνή G9 Ἄβελ noun prop. Ἅβελ G6 G6 Ἅβελ, ὁ Abel, second son of Adam and Eve, brother of Cain (Heb.). Ἅβελ noun prop. Ἅβελ G6 G7 Ἀβιά, ὁ Abijah, founder of the eighth class of priests (1 Chr 24:10) (Heb.). Ἀβιά noun prop. Ἀβιά G7 Ἀβιάθαρ noun prop. Ἀβιαθάρ G8 G8 Ἀβιαθάρ, ὁ Abiathar, a priest in King David s time (Heb.). Ἀβιαθάρ noun prop. Ἀβιαθάρ G8 G9 Ἀβιληνή, -ῆς, ἡ Abilene, the territory surrounding Abila (in Syria), a small principality in the mountains northwest of Damascus. Ἀβιληνῆς noun prop., gen. sg. fem. {2.A; 2.D} Ἀβιληνή G9 G10 Ἀβιούδ, ὁ Abiud, son of Zorobabel and father of Eliakim (Heb.). Ἀβιούδ noun prop. Ἀβιούδ G10 G11 Ἀβραάμ, ὁ Abraham, progenitor of the Hebrew race; hence the phrase θυγατέρα Ἀβραάμ (Luke 13:16) means simply a woman of Hebrew race (Heb.). Ἀβραάμ noun prop. Ἀβραάμ G11 ἄβυσσον noun, acc. sg. fem. {2.B} ἄβυσσος G12 G12 ἄβυσσος, -ου, ἡ the abyss, the unfathomable depth, an esp. Jewish conception, the home of the dead and of evil spirits. ἀβύσσου noun, gen. sg. fem. {2.B} ἄβυσσος G12 Ἄγαβος noun prop., nom. sg. masc. {2.B; 2.D} Ἅγαβος G13 G13 Ἅγαβος, -ου, ὁ Agabus, a Christian prophet (Acts 11:28; 21:10). Ἅγαβος noun prop., nom. sg. masc. {2.B; 2.D} Ἅγαβος G13 ἀγαγεῖν vbl., 2 aor. act. inf. {6.B.1} ἄγω G71 ἀγάγετε verb, 2 aor. act. impv. 2 pers. pl. {5.D.1} id. ἀγάγῃ verb, 2 aor. act. subjunc. 3 pers. sg. {5.B.1} id. ἀγαγόντα vbl., 2 aor. act. ptc. acc. sg. masc. ἀγαγόντες vbl., 2 aor. act. ptc. nom. pl. masc. ἀγάγωσιν verb, 2 aor. act. subjunc. 3 pers. pl. ἀγαθά adj., acc. pl. neut. {3.A} ἀγαθός G18 ἀγαθά adj., nom. pl. neut. {3.A} id. ἀγαθάς adj., acc. pl. fem. {3.A} id. ἀγαθέ adj., voc. sg. masc. {3.A} id. ἀγαθή adj., nom. sg. fem. {3.A} id. ἀγαθῇ adj., dat. sg. fem. {3.A} id. ἀγαθήν adj., acc. sg. fem. {3.A} id. ἀγαθῆς adj., gen. sg. fem. {3.A} id. ἀγαθοεργεῖν vbl., pres. act. inf. {6.B.2} ἀγαθοεργέω G14 G14 ἀγαθοεργέω (ἀγαθουργέω) I work that which is good, I perform good deeds. ἀγαθοῖς adj., dat. pl. masc. {3.A} ἀγαθός G18 ἀγαθοῖς adj., dat. pl. neut. {3.A} id. ἀγαθόν adj., acc. sg. masc. {3.A} id. ἀγαθόν adj., acc. sg. neut. {3.A} id. ἀγαθόν adj., nom. sg. neut. {3.A} id. ἀγαθοποιεῖτε verb, pres. act. impv. 2 pers. pl. {5.D.2} ἀγαθοποιέω G15 G15 ἀγαθοποιέω I do that which is good (opp. κακοποιέω). ἀγαθοποιῆσαι vbl., aor. act. inf. {6.B.1} ἀγαθοποιέω G15 ἀγαθοποιῆτε verb, pres. act. subjunc. 2 pers. pl. {5.B.2} id. G16 ἀγαθοποιΐα (ἀγαθοποιία), -ας, ἡ the doing of that which is good. ἀγαθοποιίᾳ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἀγαθοποιΐα G16 ἀγαθοποιΐᾳ noun, dat. sg. fem. {2.A} id. G17 ἀγαθοποιός, -οῦ, ὁ a doer of that which is good, opp. of κακοποιός (subs., ἀγαθοποιῶν gen. pl. masc., 1 Pet 2:14). ἀγαθοποιοῦντας vbl., pres. act. ptc. acc. pl. masc. {6.A.2} ἀγαθοποιέω G15 ἀγαθοποιοῦντες vbl., pres. act. ptc. nom. pl. ἀγαθοποιοῦσαι vbl., pres. act. ptc. nom. pl. fem. {6.A.2} id. ἀγαθοποιῶν adj., gen. pl. masc. {3.A} ἀγαθοποιός G17 ἀγαθοποιῶν vbl., pres. act. ptc. nom. sg. masc. {6.A.2} ἀγαθοποιέω G15 G18 ἀγαθός, -ή, -όν (1) good (intrinsically), good (in nature), good (whether it be seen to be so or not), the widest and most colorless of all words with this meaning (opp. πονηρός, κακός); (2) subs. τὰ ἀγαθά, the goods, Luke 12:18. ἀγαθός adj., nom. sg. masc. {3.A} ἀγαθός G18 ἀγαθοῦ adj., gen. sg. masc. {3.A} id.

2 ἀγαθοῦ 4 ἀγαπητός ἀγαθοῦ adj., gen. sg. neut. {3.A} id. ἀγαθουργῶν vbl., pres. act. ptc. nom. sg. masc. {6.A.2} ἀγαθοεργέω G14 ἀγαθούς adj., acc. pl. masc. {3.A} ἀγαθός G18 ἀγαθῷ adj., dat. sg. masc. {3.A} id. ἀγαθῷ adj., dat. sg. neut. {3.A} id. ἀγαθῶν adj., gen. pl. masc. {3.A} id. ἀγαθῶν adj., gen. pl. neut. {3.A} id. G19 ἀγαθωσύνη, -ης, ἡ goodness (intrinsic, esp. as a personal quality), with stress on the kindly (rather than the righteous) side of goodness. ἀγαθωσύνη noun, nom. sg. fem. {2.A} ἀγαθωσύνη G19 ἀγαθωσύνῃ noun, dat. sg. fem. {2.A} id. ἀγαθωσύνης noun, gen. sg. fem. {2.A} id. ἀγαλλιαθῆναι vbl., aor. pass. inf. {6.B.1} ἀγαλλιάω G21 ἀγαλλιάσει noun, dat. sg. fem. {2.C} ἀγαλλίασις G20 ἀγαλλιάσεως noun, gen. sg. fem. {2.C} id. ἀγαλλιᾶσθε verb, pres. mid./pass. impv. 2 pers. pl. {5.D.2} ἀγαλλιάω G21 ἀγαλλιᾶσθε verb, pres. mid./pass. indic. 2 pers. pl. {5.A.2} id. ἀγαλλιασθῆναι vbl., aor. pass. inf. {6.B.1} id. G20 ἀγαλλίασις, -εως, ἡ wild joy, ecstatic delight, exultation, exhilaration. ἀγαλλίασις noun, nom. sg. fem. {2.C} ἀγαλλίασις G20 ἀγαλλιᾶτε verb, pres. act. indic. 2 pers. pl. {5.A.2} ἀγαλλιάω G21 G21 ἀγαλλιάω I exult, I am full of joy. ἀγαλλιώμεθα verb, pres. mid./pass. subjunc. 1 pers. pl. {5.B.2} ἀγαλλιάω G21 ἀγαλλιῶμεν verb, pres. act. subjunc. 1 pers. pl. {5.B.2} id. ἀγαλλιώμενοι vbl., pres. mid./pass. ptc. nom. pl. masc. {6.A.2} id. ἀγάμοις noun, dat. pl. masc. {2.B} ἄγαμος G22 G22 ἄγαμος, -ου, ὁ or ἡ unmarried, not married, of a person not in a state of wedlock, whether he or she has formerly been married or not. ἄγαμος noun, nom. sg. fem. {2.B} ἄγαμος G22 ἄγαμος noun, nom. sg. masc. {2.B} id. ἀγανακτεῖν vbl., pres. act. inf. {6.B.2} ἀγανακτέω G23 G23 ἀγανακτέω I am angry, I am incensed. ἀγανάκτησιν noun, acc. sg. fem. {2.C} ἀγανάκτησις G24 G24 ἀγανάκτησις, -εως, ἡ feeling of anger, vexation. ἀγανακτοῦντες vbl., pres. act. ptc. nom. pl. masc. {6.A.2} ἀγανακτέω G23 ἀγανακτῶν vbl., pres. act. ptc. nom. sg. masc. ἀγαπᾷ verb, pres. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.2} ἀγαπάω G25 ἀγαπᾷ verb, pres. act. subjunc. 3 pers. sg. {5.B.2} id. ἀγάπαις noun, dat. pl. fem. {2.A} ἀγάπη G26 ἀγαπᾶν vbl., pres. act. inf. {6.B.2} ἀγαπάω G25 ἀγαπᾷν vbl., pres. act. inf. {6.B.2} id. ἀγαπᾷς verb, pres. act. indic. 2 pers. sg. {5.A.2} id. ἀγαπᾶτε verb, pres. act. impv. 2 pers. pl. {5.D.2} id. ἀγαπᾶτε verb, pres. act. indic. 2 pers. pl. {5.A.2} id. ἀγαπᾶτε verb, pres. act. subjunc. 2 pers. pl. {5.B.2} id. ἀγαπάτω verb, pres. act. impv. 3 pers. sg. {5.D.2} id. G25 ἀγαπάω I love (never of love between the sexes, but nearly always of the love of God or Christ to us, and of our love to Him and to our fellow creatures, as inspired by His love for us). G26 ἀγάπη, -ης, ἡ (1) love (this was the sense of the word charity in the time of the AV), as that of God or Christ to us, and our love to Him and to our fellow creatures thus inspired (a word exclusively biblical, curtailed from ἀγάπησις (from ἀγαπάω); (2) in LXX generally of sexual love; first in higher sense not before about 100 B.C.); (3) ἀγάπη τοῦ θεοῦ, τοῦ χριστοῦ are sometimes ambiguous, when it is doubtful whether God s/christ s love for us, or our love for God/Christ, is intended; in most cases the former is probably the primary thought; (4) ἀγάπαι pl. concr., of the love feasts of the Christians, evening meals partaken of by Christians in the early Church, either accompanied or followed by the Eucharist (Jude 12). Such common meals were sacred, and intended to be expressive of the union of Christians in their Head. ἀγάπη noun, nom. sg. fem. {2.A} ἀγάπη G26 ἀγάπῃ noun, dat. sg. fem. {2.A} id. ἀγαπηθήσεται verb, fut. pass. indic. 3 pers. sg. {5.A.1} ἀγαπάω G25 ἀγάπην noun, acc. sg. fem. {2.A} ἀγάπη G26 ἀγάπης noun, gen. sg. fem. {2.A} id. ἀγαπήσαντι vbl., aor. act. ptc. dat. sg. masc. {6.A.2} ἀγαπάω G25 ἀγαπήσαντος vbl., aor. act. ptc. gen. sg. masc. ἀγαπήσας vbl., aor. act. ptc. nom. sg. masc. ἀγαπήσατε verb, aor. act. impv. 2 pers. pl. ἀγαπήσει verb, fut. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.1} id. ἀγαπήσεις verb, fut. act. indic. 2 pers. sg. {5.A.1} id. ἀγαπήσητε verb, aor. act. subjunc. 2 pers. pl. ἀγαπήσω verb, fut. act. indic. 1 pers. sg. {5.A.1} id. ἀγαπητά adj., acc. pl. neut. {3.A} ἀγαπητός G27 ἀγαπητά adj., nom. pl. neut. {3.A} id. ἀγαπητέ adj., voc. sg. masc. {3.A} id. ἀγαπητῇ adj., dat. sg. fem. {3.A} id. ἀγαπητήν adj., acc. sg. fem. {3.A} id. ἀγαπητοί adj., nom. pl. masc. {3.A} id. ἀγαπητοί adj., voc. pl. masc. {3.A} id. ἀγαπητοῖς adj., dat. pl. masc. {3.A} id. ἀγαπητόν adj., acc. sg. masc. {3.A} id. ἀγαπητόν adj., nom. sg. neut. {3.A} id. G27 ἀγαπητός, -ή, -όν loved, beloved, with two special applications; (1) ὁ ἀγαπητός, the Beloved, a title of the Messiah (Christ), as beloved beyond all others by the God who sent

3 ἀγαπητός 5 ἁγιασμός Him; (2) of Christians, as beloved by God, Christ, and one another. ἀγαπητός adj., nom. sg. masc. {3.A} ἀγαπητός G27 ἀγαπητοῦ adj., gen. sg. masc. {3.A} id. ἀγαπητῷ adj., dat. sg. masc. {3.A} id. ἀγαπητῷ adj., dat. sg. neut. {3.A} id. ἀγαπῶ verb, pres. act. indic. 1 pers. sg. {5.A.2} ἀγαπάω G25 ἀγαπῶμαι verb, pres. pass. indic. 1 pers. sg. ἀγαπῶμεν verb, pres. act. indic. 1 pers. pl. ἀγαπῶμεν verb, pres. act. subjunc. 1 pers. pl. {5.B.2} id. ἀγαπῶν vbl., pres. act. ptc. nom. sg. masc. ἀγαπῶντας vbl., pres. act. ptc. acc. pl. masc. ἀγαπῶντι vbl., pres. act. ptc. dat. sg. masc. ἀγαπώντων vbl., pres. act. ptc. gen. pl. masc. ἀγαπῶσι verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. {5.A.2} id. ἀγαπῶσι vbl., pres. act. ptc. dat. pl. masc. ἀγαπῶσιν verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. ἀγαπῶσιν vbl., pres. act. ptc. dat. pl. masc. G28 Ἁγάρ, ἡ Hagar, the servant of Sarah, wife of Abraham, and interpreted by Rabbinic lore, countenanced by Paul, as a type of Mount Sinai, where the Mosaic Law was given (Gal 4:24 25) (Heb.). Ἁγάρ noun prop. Ἁγάρ G28 Ἄγαρ noun prop. id. Ἅγαρ noun prop. id. ἀγγαρεύουσι verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. {5.A.1.a} ἀγγαρεύω G29 ἀγγαρεύουσιν verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. ἀγγαρεύσει verb, fut. act. indic. 3 pers. sg. G29 ἀγγαρεύω I compel into service, I send (on an errand); from a Persian word, meaning to compel into the postal service. ἀγγεῖα noun, acc. pl. neut. {2.B} ἀγγεῖον G30 ἀγγείοις noun, dat. pl. neut. {2.B} id. G30 ἀγγεῖον, -ου, τό a vessel, flask, can. G31 ἀγγελία, -ας, ἡ a message. ἀγγελία noun, nom. sg. fem. {2.A} ἀγγελία G31 ἀγγέλλουσα vbl., pres. act. ptc. nom. sg. fem. {6.A.1} ἀγγέλλω G518 ἄγγελοι noun, nom. pl. masc. {2.B} ἄγγελος G32 ἀγγέλοις noun, dat. pl. masc. {2.B} id. ἄγγελον noun, acc. sg. masc. {2.B} id. G32 ἄγγελος, -ου, ὁ (1) a messenger, generally; (2) a (supernatural) messenger from God, an angel, conveying news or requests from God to men; (3) almost an intermediary, Gal 3:19. ἄγγελος noun, nom. sg. masc. {2.B} ἄγγελος G32 ἀγγέλου noun, gen. sg. masc. {2.B} id. ἀγγέλους noun, acc. pl. masc. {2.B} id. G518 ἀγγέλλω I announce. Var. for ἀπαγγέλλω. ἀγγέλῳ noun, dat. sg. masc. {2.B} ἄγγελος G32 ἀγγέλων noun, gen. pl. masc. {2.B} id. ἄγγη noun, acc. pl. neut. {2.C} ἄγγος G30 G30 ἄγγος, -ους, τό a container, vessel. Var. for ἀγγεῖον, Matt 13:48. G33 ἄγε Come on! Come now! (an interj., properly impv. of ἄγω). ἄγε verb, pres. act. impv. 2 pers. sg. {5.D.1} ἄγω G71 ἄγει verb, pres. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.1.a} id. ἄγειν vbl., pres. act. inf. {6.B.1} id. G34 ἀγέλη, -ης, ἡ a herd. ἀγέλη noun, nom. sg. fem. {2.A} ἀγέλη G34 ἀγέλην noun, acc. sg. fem. {2.A} id. G35 ἀγενεαλόγητος, -ον not provided with a genealogy, whose descent cannot be traced. ἀγενεαλόγητος adj., nom. sg. masc. {3.C} ἀγενεαλόγητος G35 ἀγενῆ adj., acc. pl. neut. {3.E} ἀγενής G36 G36 ἀγενής, -ές ignoble, lit., without γένος (family). ἄγεσθαι vbl., pres. pass. inf. {6.B.1} ἄγω G71 ἄγεσθε verb, pres. pass. indic. 2 pers. pl. ἅγια adj., acc. pl. neut. {3.A} ἅγιος G40 ἅγια adj., nom. pl. neut. {3.A} id. ἁγία adj., nom. sg. fem. {3.A} id. ἁγίᾳ adj., dat. sg. fem. {3.A} id. ἁγιάζει verb, pres. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.1.a} ἁγιάζω G37 ἁγιάζεται verb, pres. pass. indic. 3 pers. sg. ἁγιαζόμενοι vbl., pres. pass. ptc. nom. pl. ἁγιαζομένους vbl., pres. pass. ptc. acc. pl. ἁγιάζον vbl., pres. act. ptc. nom. sg. neut. G37 ἁγιάζω I make ἅγιος (set apart, holy); apparently exclusively biblical. ἁγιάζω verb, pres. act. indic. 1 pers. sg. {5.A.1.a} ἁγιάζω G37 ἁγιάζων vbl., pres. act. ptc. nom. sg. masc. ἅγιαι adj., nom. pl. fem. {3.A} ἅγιος G40 ἁγίαις adj., dat. pl. fem. {3.A} id. ἁγίαν adj., acc. sg. fem. {3.A} id. ἁγίας adj., gen. sg. fem. {3.A} id. ἁγιάσαι verb, aor. act. opt. 3 pers. sg. {5.C.1} ἁγιάζω G37 ἁγιάσας vbl., aor. act. ptc. nom. sg. masc. ἁγιάσατε verb, aor. act. impv. 2 pers. pl. {5.D.1} id. ἁγιάσῃ verb, aor. act. subjunc. 3 pers. sg. {5.B.1} id. ἁγιασθήτω verb, aor. pass. impv. 3 pers. sg. ἁγιασμόν noun, acc. sg. masc. {2.B} ἁγιασμός G38 G38 ἁγιασμός, -οῦ, ὁ the process of making or becoming ἅγιος (set apart, holy).

4 ἁγιασμός 6 ἁγνούς ἁγιασμός noun, nom. sg. masc. {2.B} ἁγιασμός G38 ἁγιασμῷ noun, dat. sg. masc. {2.B} id. ἁγίασον verb, aor. act. impv. 2 pers. sg. {5.D.1} ἁγιάζω G37 ἅγιε adj., voc. sg. masc. {3.A} ἅγιος G40 ἅγιοι adj., nom. pl. masc. {3.A} id. ἅγιοι adj., voc. pl. masc. {3.A} id. ἁγίοις adj., dat. pl. masc. {3.A} id. G39 ἅγιον neut. subs. of ἅγιος. ἅγιον adj., acc. sg. masc. {3.A} ἅγιος G40 ἅγιον adj., acc. sg. neut. {3.A} id. ἅγιον adj., nom. sg. neut. {3.A} id. G40 ἅγιος, -α, -ον set apart by (or for) the God, holy, sacred, e.g., (of Jerusalem) ἁγία πόλις (Matt 4:5); τὸ ἅγιον πνεῦμα, practically synonymous with τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ; ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ (Mark 1:24) of the Messiah; οἱ ἅγιοι, of the Christians as the new people of God, taking the place of the Hebrews; neut. subs., τὸ ἅγιον, τὰ ἅγια, the temple; τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, the inmost part of the temple, the inner shrine. ἅγιος adj., nom. sg. masc. {3.A} ἅγιος G40 G41 ἁγιότης, -ητος, ἡ holiness (see ἅγιος), as an abstr. quality. ἁγιότητι noun, dat. sg. fem. {2.C} ἁγιότης G41 ἁγιότητος noun, gen. sg. fem. {2.C} id. ἁγίου adj., gen. sg. masc. {3.A} ἅγιος G40 ἁγίου adj., gen. sg. neut. {3.A} id. ἁγίους adj., acc. pl. masc. {3.A} id. ἁγίῳ adj., dat. sg. masc. {3.A} id. ἁγίῳ adj., dat. sg. neut. {3.A} id. ἁγίων adj., gen. pl. masc. {3.A} id. ἁγίων adj., gen. pl. neut. {3.A} id. G42 ἁγιωσύνη, -ης, ἡ a holy or sanctified state, the resulting state of the ἅγιος. ἁγιωσύνῃ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἁγιωσύνη G42 ἁγιωσύνην noun, acc. sg. fem. {2.A} id. ἁγιωσύνης noun, gen. sg. fem. {2.A} id. ἁγιωτάτῃ adj. superl., dat. sg. fem. {3.A} ἅγιος G40 ἀγκάλας noun, acc. pl. fem. {2.A} ἀγκάλη G43 G43 ἀγκάλη, -ης, ἡ an arm, esp. as bent to receive a burden. G44 ἄγκιστρον, -ου, τό a fishhook. ἄγκιστρον noun, acc. sg. neut. {2.B} ἄγκιστρον G44 G45 ἄγκυρα, -ας, ἡ an anchor. ἄγκυραν noun, acc. sg. fem. {2.A} ἄγκυρα G45 ἀγκύρας noun, acc. pl. fem. {2.A} id. ἁγνά adj., nom. pl. neut. {3.A} ἁγνός G53 ἁγνάς adj., acc. pl. fem. {3.A} id. G46 ἄγναφος, -ον unshrunken (of cloth), unmilled, not yet dressed (by the fuller). ἀγνάφου adj., gen. sg. neut. {3.C} ἄγναφος G46 G47 ἁγνεία, -ας, ἡ purity, chastity. ἁγνείᾳ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἁγνεία G47 ἁγνή adj., nom. sg. fem. {3.A} ἁγνός G53 ἁγνήν adj., acc. sg. fem. {3.A} id. ἁγνίᾳ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἁγνεία G47 ἁγνίζει verb, pres. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.1.a} ἁγνίζω G48 G48 ἁγνίζω I make pure, either (1) ceremonially (e.g., Acts 21:24), or (2) actually (e.g., 1 Pet 1:22). ἁγνίσατε verb, aor. act. impv. 2 pers. pl. {5.D.1} ἁγνίζω G48 ἁγνισθείς vbl., aor. pass. ptc. nom. sg. masc. ἁγνίσθητι verb, aor. pass. impv. 2 pers. sg. G49 ἁγνισμός, -οῦ, ὁ purification (ceremonial). ἁγνισμοῦ noun, gen. sg. masc. {2.B} ἁγνισμός G49 ἁγνίσωσιν verb, aor. act. subjunc. 3 pers. pl. {5.B.1} ἁγνίζω G48 ἀγνοεῖ verb, pres. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.2} ἀγνοέω G50 ἀγνοεῖν vbl., pres. act. inf. {6.B.2} id. ἀγνοεῖται verb, pres. pass. indic. 3 pers. sg. ἀγνοεῖτε verb, pres. act. indic. 2 pers. pl. {5.A.2} id. ἀγνοείτω verb, pres. act. impv. 3 pers. sg. {5.D.2} id. G50 ἀγνοέω I do not know, I am ignorant of (a person, thing, or fact), sometimes with the idea of willful ignorance. G51 ἀγνόημα, -ατος, τό an offence committed through ignorance, an error due to (willful or culpable) ignorance. ἀγνοημάτων noun, gen. pl. neut. {2.C} ἀγνόημα G51 ἀγνοήσαντες vbl., aor. act. ptc. nom. pl. masc. {6.A.2} ἀγνοέω G50 G52 ἄγνοια, -ας, ἡ ignorance, inadvertence; sometimes with the idea of willful blindness (Eph 4:18). ἀγνοίᾳ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἄγνοια G52 ἄγνοιαν noun, acc. sg. fem. {2.A} id. ἀγνοίας noun, gen. sg. fem. {2.A} id. ἁγνόν adj., acc. sg. masc. {3.A} ἁγνός G53 ἀγνοοῦμεν verb, pres. act. indic. 1 pers. pl. {5.A.2} ἀγνοέω G50 ἀγνοούμενοι vbl., pres. pass. ptc. nom. pl. ἀγνοούμενος vbl., pres. pass. ptc. nom. sg. ἀγνοοῦντες vbl., pres. act. ptc. nom. pl. masc. ἀγνοοῦσι verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. ἀγνοοῦσι vbl., pres. act. ptc. dat. pl. masc. ἀγνοοῦσιν verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. ἀγνοοῦσιν vbl., pres. act. ptc. dat. pl. masc. G53 ἁγνός, -ή, -όν (1) pure (either ethically, or ritually, ceremonially); (2) chaste (orig., in a condition prepared for worship). ἁγνός adj., nom. sg. masc. {3.A} ἁγνός G53 G54 ἁγνότης, -ητος, ἡ purity, chastity. ἁγνότητι noun, dat. sg. fem. {2.C} ἁγνότης G54 ἁγνότητος noun, gen. sg. fem. {2.C} id. ἁγνούς adj., acc. pl. masc. {3.A} ἁγνός G53

5 ἀγνοῶν 7 ἄγω ἀγνοῶν vbl., pres. act. ptc. nom. sg. masc. {6.A.2} ἀγνοέω G50 G55 ἁγνῶς adv., purely, with pure motives, honestly. ἁγνῶς adv. {3.F} ἁγνῶς G55 G56 ἀγνωσία, -ας, ἡ disgraceful ignorance. ἀγνωσίαν noun, acc. sg. fem. {2.A} ἀγνωσία G56 G57 ἄγνωστος, -ον unknown, unknowable. αγνωστω adj., dat. sg. masc. {3.C} ἄγνωστος G57 ἀγνώστῳ adj., dat. sg. masc. {3.C} id. ἀγόμενα vbl., pres. pass. ptc. acc. pl. neut. {6.A.1} ἄγω G71 ἀγομένους vbl., pres. pass. ptc. acc. pl. masc. ἀγομένων vbl., pres. pass. ptc. gen. pl. neut. ἄγονται verb, pres. pass. indic. 3 pers. pl. ἄγοντες vbl., pres. act. ptc. nom. pl. masc. G58 ἀγορά, -ᾶς, ἡ marketplace, market. ἀγορᾷ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἀγορά G58 ἀγοράζει verb, pres. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.1.a} ἀγοράζω G59 ἀγοράζοντας vbl., pres. act. ptc. acc. pl. masc. ἀγοράζοντες vbl., pres. act. ptc. nom. pl. G59 ἀγοράζω I buy. ἀγοραῖοι adj., nom. pl. fem. {3.C} ἀγοραῖος G60 ἀγοραῖοι adj., nom. pl. masc. {3.C} ἀγοραῖος G60 G60 ἀγοραῖος, -ον (1) a lounger in the marketplace, perhaps with the idea of agitator (Acts 17:5); (2) pl. fem., ἀγοραῖοι (understand ἡμέραι), market days; (3) pl. masc. (understand σύνοδοι), judicial inquests. ἀγοραῖς noun, dat. pl. fem. {2.A} ἀγορά G58 ἀγοραίων adj., gen. pl. masc. {3.C} ἀγοραῖος G60 ἀγοράν noun, acc. sg. fem. {2.A} ἀγορά G58 ἀγορᾶς noun, gen. sg. fem. {2.A} id. ἀγοράσαι vbl., aor. act. inf. {6.B.1} ἀγοράζω G59 ἀγοράσαντα vbl., aor. act. ptc. acc. sg. masc. ἀγοράσας vbl., aor. act. ptc. nom. sg. masc. ἀγοράσατε verb, aor. act. impv. 2 pers. pl. ἀγορασάτω verb, aor. act. impv. 3 pers. sg. ἀγοράσει verb, fut. act. indic. 3 pers. sg. ἀγοράσομεν verb, fut. act. indic. 1 pers. pl. ἀγόρασον verb, aor. act. impv. 2 pers. sg. ἀγοράσωμεν verb, aor. act. subjunc. 1 pers. pl. ἀγοράσωσι verb, aor. act. subjunc. 3 pers. pl. ἀγοράσωσιν verb, aor. act. subjunc. 3 pers. pl. ἄγουσι verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. {5.A.1.a} ἄγω G71 ἄγουσιν verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. G61 ἄγρα, -ας, ἡ catching, a catch. ἄγρᾳ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἄγρα G61 ἀγράμματοι adj., nom. pl. masc. {3.C} ἀγράμματος G62 G62 ἀγράμματος, -ον unlettered, illiterate, uneducated, perhaps with the narrower idea, unacquainted with Rabbinic teaching. ἄγραν noun, acc. sg. fem. {2.A} ἄγρα G61 G63 ἀγραυλέω I spend the night in the open, bivouac. ἀγραυλοῦντες vbl., pres. act. ptc. nom. pl. masc. {6.A.2} ἀγραυλέω G63 ἀγρεύσωσι verb, aor. act. subjunc. 3 pers. pl. {5.B.1} ἀγρεύω G64 ἀγρεύσωσιν verb, aor. act. subjunc. 3 pers. pl. G64 ἀγρεύω I catch, capture. ἄγρια adj., nom. pl. neut. {3.A} ἄγριος G66 G65 ἀγριέλαιος, -ου, ἡ a wild olive. ἀγριέλαιος noun, nom. sg. fem. {2.B} ἀγριέλαιος G65 ἀγριελαίου noun, gen. sg. fem. {2.B} id. ἄγριον adj., acc. sg. neut. {3.A} ἄγριος G66 ἄγριον adj., nom. sg. neut. {3.A} id. G66 ἄγριος, -α, -ον wild. Ἀγρίππα noun prop., gen. sg. masc. {2.A; 2.D} Ἀγρίππας G67 Ἀγρίππα noun prop., voc. sg. masc. {2.A; 2.D} id. G67 Ἀγρίππας, -α, ὁ Agrippa, i.e., Herod Agrippa II (M. Iulius Agrippa, 28 c. 93 A.D.), son of Agrippa I (the Herod of Acts 12), king of Chalcis (50 A.D.), and afterwards of the old tetrarchies of Philip and Lysanias also. Ἀγρίππας noun prop., nom. sg. masc. {2.A; 2.D} Ἀγρίππας G67 ἀγρόν noun, acc. sg. masc. {2.B} ἀγρός G68 G68 ἀγρός, -οῦ, ὁ (1) a field (a word rare in papyrus documents, and now obsolete), esp. as bearing a crop; (2) the country, Mark 15:21; 16:12: pl. ἀγροί, lands, property in land, a country estate. ἀγρός noun, nom. sg. masc. {2.B} ἀγρός G68 ἀγροῦ noun, gen. sg. masc. {2.B} id. ἀγρούς noun, acc. pl. masc. {2.B} id. ἀγρυπνεῖτε verb, pres. act. impv. 2 pers. pl. {5.D.2} ἀγρυπνέω G69 G69 ἀγρυπνέω (1) I am not asleep, I am awake; (2) esp. I am watchful, careful. G70 ἀγρυπνία, -ας, ἡ the state of being awake (at night). ἀγρυπνίαις noun, dat. pl. fem. {2.A} ἀγρυπνία G70 ἀγρυπνοῦντες vbl., pres. act. ptc. nom. pl. masc. {6.A.2} ἀγρυπνέω G69 ἀγρυπνοῦσιν verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. ἀγρῷ noun, dat. sg. masc. {2.B} ἀγρός G68 ἀγρῶν noun, gen. pl. masc. {2.B} id. G71 ἄγω (1) I lead, I lead away, I bring (a person, or animal); thus I bring before a court of justice;

6 ἄγω 8 ἀδικηθῇ (2) esp. in first pers. pl. subjunc. ἄγωμεν, intrans., let us depart (e.g., Mark 1:38); (3) I hold, keep, celebrate; ἀγοραῖοι ἄγονται (Acts 19:38), judicial inquests are held. See ἄγε G33. ἄγω verb, pres. act. indic. 1 pers. sg. {5.A.1.a} ἄγω G71 G72 ἀγωγή, -ῆς, ἡ (1) leading; (2) hence, mode of life, conduct. ἀγωγῇ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἀγωγή G72 ἄγωμεν verb, pres. act. subjunc. 1 pers. pl. {5.B.1} ἄγω G71 G73 ἀγών, -ῶνος, ὁ (1) an (athletic) contest; (2) hence, a struggle (in the soul). ἀγῶνα noun, acc. sg. masc. {2.C} ἀγών G73 ἀγῶνι noun, dat. sg. masc. {2.C} id. G74 ἀγωνία, -ας, ἡ (1) great fear, terror, of death; (2) anxiety (properly the feeling of the athlete before a contest). ἀγωνίᾳ noun, dat. sg. fem. {2.A} ἀγωνία G74 ἀγωνίζεσθε verb, pres. mid./pass. impv. 2 pers. pl. {5.D.1} ἀγωνίζομαι G75 G75 ἀγωνίζομαι I am struggling (as in an athletic contest or warfare); sometimes with the obj. ἀγῶνα expressed. ἀγωνιζόμεθα verb, pres. mid./pass. indic. 1 pers. pl. {5.A.1.d} ἀγωνίζομαι G75 ἀγωνιζόμενος vbl., pres. mid./pass. ptc. nom. sg. masc. {6.A.1} id. ἀγωνίζου verb, pres. mid./pass. impv. 2 pers. sg. {5.D.1} id. ἄγωσιν verb, pres. act. subjunc. 3 pers. pl. {5.B.1} ἄγω G71 G76 Ἀδάμ, ὁ Adam, the first man, the first parent of the human race; ὁ ἔσχατος Ἀδάμ (1 Cor 15:45), its latest ideal representative, who inaugurates the new age, Jesus the Messiah (Heb.). Var. Ἀδμίν, Admin, Luke 3:33. Ἀδάμ noun prop. Ἀδάμ G76 ἀδάπανον adj., acc. sg. neut. {3.C} ἀδάπανος G77 G77 ἀδάπανος, -ον without expense, for which nothing has to be paid. Ἀδδεί noun prop. Ἀδδί G78 G78 Ἀδδί, ὁ Addi, son of Cosam, and father of Melchei, one of the ancestors of Jesus (Luke 3:28) (Heb.). Ἀδδί noun prop. Ἀδδί G78 ἀδελφαί noun, nom. pl. fem. {2.A} ἀδελφή G79 ἀδελφάς noun, acc. pl. fem. {2.A} id. ἀδελφέ noun, voc. sg. masc. {2.B} ἀδελφός G80 G79 ἀδελφή, -ῆς, ἡ (1) a sister; (2) a woman (fellow) member of a church, a Christian woman (Rom 16:1; 1 Cor 7:15, etc.). ἀδελφή noun, nom. sg. fem. {2.A} ἀδελφή G79 ἀδελφῇ noun, dat. sg. fem. {2.A} id. ἀδελφήν noun, acc. sg. fem. {2.A} id. ἀδελφῆς noun, gen. sg. fem. {2.A} id. ἀδελφοί noun, nom. pl. masc. {2.B} ἀδελφός G80 ἀδελφοί noun, voc. pl. masc. {2.B} id. ἀδελφοῖς noun, dat. pl. masc. {2.B} id. ἀδελφόν noun, acc. sg. masc. {2.B} id. G80 ἀδελφός, -οῦ, ὁ (1) a brother (so probably even in Rom 16:23; 2 Cor 12:18); (2) a member of the same religious community, esp. a fellow Christian (particularly in the pl., a use characteristic of Jewish literature but not confined to it). ἀδελφός noun, nom. sg. masc. {2.B} ἀδελφός G80 G81 ἀδελφότης, -ητος, ἡ brotherhood (in the collective sense), the members of the Christian Church, Christendom. ἀδελφότητα noun, acc. sg. fem. {2.C} ἀδελφότης G81 ἀδελφότητι noun, dat. sg. fem. {2.C} id. ἀδελφοῦ noun, gen. sg. masc. {2.B} ἀδελφός G80 ἀδελφούς noun, acc. pl. masc. {2.B} id. ἀδελφῷ noun, dat. sg. masc. {2.B} id. ἀδελφῶν noun, gen. pl. masc. {2.B} id. ᾍδη noun prop., voc. sg. masc. {2.A; 2.D} ᾍδης G86 ᾍδῃ noun prop., dat. sg. masc. {2.A; 2.D} id. ἄδηλα adj., nom. pl. neut. {3.C} ἄδηλος G82 ἄδηλον adj., acc. sg. fem. {3.C} id. G82 ἄδηλος, -ον unseen, inconspicuous, indistinct (also of sound). G83 ἀδηλότης, -ητος, ἡ the quality of being unseen (of disappearing), indefiniteness, uncertainty. ἀδηλότητι noun, dat. sg. fem. {2.C} ἀδηλότης G83 G84 ἀδήλως adv., (1) out of sight, obscurely, inconspicuously; (2) in 1 Cor 9:26 perhaps = uncertainly, without certain aim. ἀδήλως adv. {3.F} ἀδήλως G84 ἀδημονεῖν vbl., pres. act. inf. {6.B.2} ἀδημονέω G85 G85 ἀδημονέω (1) I feel fear, I lack courage; (2) I am distressed (orig., I am bewildered, from δήμων, knowing, prudent). ἀδημονῶν vbl., pres. act. ptc. nom. sg. masc. {6.A.2} ἀδημονέω G85 ᾍδην noun prop., acc. sg. masc. {2.A; 2.D} ᾍδης G86 G86 ᾍδης (Ἅδης), -ου, ὁ Hades, the unseen world, into which the spirits of all persons pass at death (in LXX = Heb. šĕôl, Sheol). ᾍδης noun prop., nom. sg. masc. {2.A; 2.D} ᾍδης G86 G87 ἀδιάκριτος, -ον without divisions of mind, undivided, wholehearted. ἀδιάκριτος adj., nom. sg. fem. {3.C} ἀδιάκριτος G87 ἀδιάλειπτον adj., acc. sg. fem. {3.C} ἀδιάλειπτος G88 G88 ἀδιάλειπτος, -ον unceasing, unremitting. ἀδιάλειπτος adj., nom. sg. fem. {3.C} ἀδιάλειπτος G88 G89 ἀδιαλείπτως adv., unceasingly, without remission. ἀδιαλείπτως adv. {3.F} ἀδιαλείπτως G89 G90 ἀδιαφθορία, -ας, ἡ sincerity. ἀδιαφθορίαν noun, acc. sg. fem. {2.A} ἀδιαφθορία G90 ἀδικεῖσθε verb, pres. pass. indic. 2 pers. pl. {5.A.2} ἀδικέω G91 ἀδικεῖτε verb, pres. act. indic. 2 pers. pl. {5.A.2} id. G91 ἀδικέω I act unjustly towards, I injure, I harm (animate or inanimate). ἀδικηθέντος vbl., aor. pass. ptc. gen. sg. masc. {6.A.1.a.} ἀδικέω G91 ἀδικηθῇ verb, aor. pass. subjunc. 3 pers. sg.

7 ἀδίκημα 9 Ἀζώρ G92 ἀδίκημα, -ατος, τό (1) a legal wrong, a crime (with which one is charged), a misdeed; (2) a crime against God, a sin (Rev 18:5). ἀδίκημα noun, acc. sg. neut. {2.C} ἀδίκημα G92 ἀδίκημα noun, nom. sg. neut. {2.C} id. ἀδικήματα noun, acc. pl. neut. {2.C} id. ἀδικῆσαι vbl., aor. act. inf. {6.B.1} ἀδικέω G91 ἀδικήσαντος vbl., aor. act. ptc. gen. sg. masc. ἀδικησάτω verb, aor. act. impv. 3 pers. sg. ἀδικήσει verb, fut. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.1} id. ἀδικήσῃ verb, aor. act. subjunc. 3 pers. sg. ἀδικήσῃς verb, aor. act. subjunc. 2 pers. sg. ἀδικήσητε verb, aor. act. subjunc. 2 pers. pl. ἀδικήσουσιν verb, fut. act. indic. 3 pers. pl. {5.A.1} id. ἀδικήσωσι verb, aor. act. subjunc. 3 pers. pl. ἀδικήσωσιν verb, aor. act. subjunc. 3 pers. pl. G93 ἀδικία, -ας, ἡ injustice, unrighteousness, hurt; sometimes in a Hebraistic gen., equivalent to the adj. ἄδικος (e.g., Luke 16:8; 18:6). ἀδικία noun, nom. sg. fem. {2.A} ἀδικία G93 ἀδικίᾳ noun, dat. sg. fem. {2.A} id. ἀδικίαις noun, dat. pl. fem. {2.A} id. ἀδικίαν noun, acc. sg. fem. {2.A} id. ἀδικίας noun, gen. sg. fem. {2.A} id. ἄδικοι adj., nom. pl. masc. {3.C} ἄδικος G94 G94 ἄδικος, -ον unjust, unrighteous (opp. δίκαιος). ἄδικος adj., nom. sg. masc. {3.C} ἄδικος G94 ἀδικούμενοι vbl., pres. pass. ptc. nom. pl. masc. {6.A.2} ἀδικέω G91 ἀδικούμενον vbl., pres. pass. ptc. acc. sg. ἀδίκους adj., acc. pl. masc. {3.C} ἄδικος G94 ἀδικοῦσι verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. {5.A.2} ἀδικέω G91 ἀδικοῦσιν verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. ἀδικῶ verb, pres. act. indic. 1 pers. sg. {5.A.2} id. ἀδίκῳ adj., dat. sg. masc. {3.C} ἄδικος G94 ἀδικῶν vbl., pres. act. ptc. nom. sg. masc. {6.A.2} ἀδικέω G91 ἀδίκων adj., gen. pl. masc. {3.C} ἄδικος G94 G95 ἀδίκως adv., unjustly. ἀδίκως adv. {3.F} ἀδίκως G95 Ἀδμείν noun prop. Ἀδμίν G76 G76 Ἀδμίν (Ἀδμείν), ὁ Admin, son of Arnei, father of Naasson, one of the ancestors of Jesus. Var. for Ἀδάμ, Luke 3:33 (Heb.). Ἀδμίν noun prop. Ἀδμίν G76 ἀδόκιμοι adj., nom. pl. masc. {3.C} ἀδόκιμος G96 ἀδόκιμον adj., acc. sg. masc. {3.C} id. G96 ἀδόκιμος, -ον failing to pass the test, unapproved, counterfeit. ἀδόκιμος adj., nom. sg. fem. {3.C} ἀδόκιμος G96 ἀδόκιμος adj., nom. sg. masc. {3.C} id. ἄδολον adj., acc. sg. neut. {3.C} ἄδολος G97 G97 ἄδολος, -ον unadulterated, pure. ᾄδοντες vbl., pres. act. ptc. nom. pl. masc. {6.A.1} ᾄδω G103 ᾍδου noun prop., gen. sg. masc. {2.A; 2.D} ᾍδης G86 ᾄδουσιν verb, pres. act. indic. 3 pers. pl. {5.A.1.a} ᾄδω G103 Ἁδραμυντηνῷ adj. prop., dat. sg. neut. {3.A} Ἀδραμυττηνός G98 G98 Ἀδραμυττηνός (Ἁδραμυντηνός), -ή, -όν belonging to Adramyttium, a port in Mysia, northwest Asia Minor. Ἀδραμυττηνῷ adj. prop., dat. sg. neut. {3.A} Ἀδραμυττηνός G98 Ἀδρίᾳ noun prop., dat. sg. masc. {2.A; 2.D} Ἀδρίας G99 Ἁδρίᾳ noun prop., dat. sg. masc. {2.A; 2.D} id. G99 Ἀδρίας, -ου, ὁ the Adria, a name given by sailors not merely to the Adriatic Sea, to which it properly belonged, but also to the open Mediterranean to the southeast of Italy, to the sea that lay between Malta, Italy, Greece, and Crete. G100 ἁδρότης, -ητος, ἡ lavishness, lavish generosity. ἁδρότητι noun, dat. sg. fem. {2.C} ἁδρότης G100 ἀδύνατα adj., nom. pl. neut. {3.C} ἀδύνατος G102 G101 ἀδυνατέω of things, to be impossible. ἀδυνατήσει verb, fut. act. indic. 3 pers. sg. {5.A.1} ἀδυνατέω G101 ἀδύνατον adj., nom. sg. neut. {3.C} ἀδύνατος G102 ἀδύνατον adj., acc. sg. neut. {3.C} id. G102 ἀδύνατος, -ον (1) of persons, incapable (Acts 14:8; Rom 15:1); (2) of things, impossible; τὸ ἀδύνατον, either the inability, or that which is impossible (Rom 8:3). ἀδύνατος adj., nom. sg. masc. {3.C} ἀδύνατος G102 ἀδυνάτων adj., gen. pl. masc. {3.C} id. G103 ᾄδω (ἄδω) I sing. G104 ἀεί adv., always (rare in colloquial Gk.). ἀεί adv. ἀεί G104 ἀέρα noun, acc. sg. masc. {2.C} ἀήρ G109 ἀέρος noun, gen. sg. masc. {2.C} id. ἀετοί noun, nom. pl. masc. {2.B} ἀετός G105 G105 ἀετός, -οῦ, ὁ an eagle. ἀετοῦ noun, gen. sg. masc. {2.B} ἀετός G105 ἀετῷ noun, dat. sg. masc. {2.B} id. ἄζυμα adj., nom. pl. neut. {3.C} ἄζυμος G106 ἄζυμοι adj., nom. pl. masc. {3.C} id. ἀζύμοις adj., dat. pl. neut. {3.C} id. G106 ἄζυμος, -ον (1) unleavened, esp. in the neut. pl., τὰ ἄζυμα, the unleavened bread, a festival of the Hebrews, held from 15 to 21 Nisan, in commemoration of their deliverance from Egypt; (2) in a moral sense, 1 Cor 5:7 8. ἀζύμων adj., gen. pl. neut. {3.C} ἄζυμος G106 G107 Ἀζώρ, ὁ Azor, son of Eliakim and father of Zadok, an ancestor of Jesus (Heb.).

A CONCISE GREEK-ENGLISH DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT

A CONCISE GREEK-ENGLISH DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT A CONCISE GREEK-ENGLISH DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT Revised Edition Prepared by Barclay M. Newman DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT UNITED BIBLE SOCIETIES The German Bible Society is a not for profit religious

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12

Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12 Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12 Day 866: James 3:1-6 Verses 1-12 Martin argues that the focus in this section is not use of the tongue by the individual believer but on the use

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21

Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21 Notes on the Greek New Testament Week 105 Romans 14:13-15:21 Day 521: Romans 14:13-18 Verses 13-23 In verses 13-23 Paul addresses the strong. His key concern is that 'strong' believers should avoid being

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two 1. John 1:1-2 1.1 Reading 1:1 1:2 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.2 Vocabulary [Familiarity with the many meanings and usages of

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Day 66: Luke 10:17-24 Verse 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Day 11: Luke 1:57-64 Verse 57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. ἐπλήσθη Verb, aor pass indic, 3 s πιµπληµι fill,

Διαβάστε περισσότερα

COVER 2010 Dean Deppe

COVER 2010 Dean Deppe COVER 2010 Dean Deppe ii TABLE OF CONTENTS 1. A SUMMARY OF GRAMMATICAL CATEGORIES... 1 I. THE CASES... 1 II. THE FUNCTIONS OF THE ARTICLE... 2 III. THE MEANINGS OF EACH TENSE... 3 IV. THE MOODS... 4 V.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΕΙΑ A KEYWORD IN PLATO S APOLOGY AND JOHN S GOSPEL: A COMPARATIVE STUDY. By Ewa Osek

ΑΛΗΘΕΙΑ A KEYWORD IN PLATO S APOLOGY AND JOHN S GOSPEL: A COMPARATIVE STUDY. By Ewa Osek ΑΛΗΘΕΙΑ A KEYWORD IN PLATO S APOLOGY AND JOHN S GOSPEL: A COMPARATIVE STUDY By Ewa Osek καί μοι μὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληθ. And do not be angry with me for speaking the truth. Plato, Apology of Socrates

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Second Edition 01 by

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12

Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12 Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12 Day 256: Acts 19:21-27 Verse 21 Ὡς δὲ ἐπληρωθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύµατι διελθων τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

English. Greek. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Franco Montanari. Preview

English. Greek. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Franco Montanari. Preview GE Greek English The Brill Dictionary of Ancient Greek Franco Montanari Preview The Brill Dictionary of Ancient Greek Franco Montanari, Genoa English Edition edited by Madeleine Goh and Chad Schroeder,

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 156 Matthew 24:45-25:30

Notes on the Greek New Testament Week 156 Matthew 24:45-25:30 Notes on the Greek New Testament Week 156 Matthew 24:45-25:30 Day 776: Matthew 24:45-51 Verses 45-51 Cf. Luke 12:42-46. Verse 45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιµος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 2 Luke 1:21-56

Notes on the Greek New Testament Week 2 Luke 1:21-56 Notes on the Greek New Testament Week 2 Luke 1:21-56 Day 6: Luke 1:21-25 Verse 21 Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύµαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. προσδοκαω wait, wait for, expect θαυµαζω

Διαβάστε περισσότερα

Lysias I and Plato s Crito

Lysias I and Plato s Crito Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary 1 st edition 2012 by Geoffrey D.

Διαβάστε περισσότερα

Plutarch s. Dialogue on Love. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Plutarch s. Dialogue on Love. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Plutarch s Dialogue on Love An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Plutarch's Dialogue on Love: An Intermediate Greek Reader Greek text

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

"Peter as Initiated Interpreter of the Oracles of God: A New Interpretation of 2 Peter 1:16-21"

Peter as Initiated Interpreter of the Oracles of God: A New Interpretation of 2 Peter 1:16-21 "Peter as Initiated Interpreter of the Oracles of God: A New Interpretation of 2 Peter 1:16-21" ABSTRACT: 2 Peter 1:16-21 is difficult. It is not clear how the transfiguration (1:16-18) is meant to be

Διαβάστε περισσότερα

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation The Annunciator Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Jonathan Resmini, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Great Galatians Debate:

The Great Galatians Debate: Galatians: A look at its Historical Reliability 1 The Great Galatians Debate: Did Paul Write The Letter To The Galatians" Stephen Walch Stephen Walch - June, 2010 Contents The Great Galatians Debate: Did

Διαβάστε περισσότερα

THE POEM OF PARMENIDES

THE POEM OF PARMENIDES P a g e 1 THE POEM OF PARMENIDES A NEW TRANSLATION WITH TEXT AND COMMENTARY By E. H. Campbell INOPIBUS PRESS: BOZEMAN, MT FIRST EDITION P a g e 2 Copyright 2011 E. H. Campbell Ad bona dea Empanda P a g

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα