Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΩΝΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ, ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Νομπελίςτεσ ςυμμετζχουν ςτθν επιλογι των νικθτϊν για βραβεία φψουσ δολαρίων Οι νικθτζσ των Διεκνϊν Βραβείων Ωνάςθ, τα οποία απονζμονται ςε εξζχοντα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, διεκνοφσ εμβζλειασ και επιςτθμονικισ αναγνϊριςθσ για το ςφνολο του ακαδθμαϊκοφ και ερευνθτικοφ τουσ ζργου ςτουσ τομείσ τθσ ναυτιλίασ, του εμπορίου και των χρθματοοικονομικϊν, κα ανακοινωκοφν ςιμερα Τρίτθ 8 Μαΐου 2012 ςτο Mansion House του Λονδίνου. Τα υψθλοφ κφρουσ βραβεία, αξίασ δολαρίων το κακζνα, είναι χορθγία του Ιδρφματοσ Ωνάςθ και απονζμονται κάκε τρία χρόνια από το Cass Business School, τμιμα του Πανεπιςτθμίου City του Λονδίνου, ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα Ωνάςθ. Στθν επιτροπι απονομισ των βραβείων ςυμμετζχουν διακεκριμζνοι ακαδθμαϊκοί, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και δφο κάτοχοι βραβείου Νόμπελ. Σκοπόσ των βραβείων είναι θ αναγνϊριςθ ακαδθμαϊκϊν επιτευγμάτων διεκνϊσ διακεκριμζνων ακαδθμαϊκϊν ςτουσ τομείσ τθσ ναυτιλίασ, του εμπορίου και των χρθματοοικονομικϊν, για το οποία δεν είχε υπάρξει ουςιαςτικι προθγοφμενθ διεκνισ επιβράβευςθ ενϊ αναμζνεται, με τον καιρό, να αποκτιςουν το ίδιο κφροσ με τα βραβεία Νόμπελ. Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά Το Διεκνζσ Βραβείο Ωνάςθ για τα Χρθματοοικονομικά απονζμεται ςτον κακθγθτι Stephen Ross από το Sloan School of Management του Τεχνολογικοφ Ινςτιτοφτου τθσ Μαςαχουςζτθσ (ΜΙΤ). Ο κακθγθτισ Ross είναι κυρίωσ γνωςτόσ για τθν επινόθςθ τθσ «κεωρίασ αντιςτακμιςτικισ τιμολόγθςθσ» (Arbitrage Pricing Theory) και τθσ «κεωρίασ τθσ αντιπροςϊπευςθσ» (Agency Theory). Η φιμθ του οφείλεται επίςθσ 1

2 ςτο ότι ζχει ςυμβάλει ςτθν ανακάλυψθ τθσ «τιμολόγθςθσ ουδζτερου ρίςκου» και του «διωνυμικοφ μοντζλου» για τθν τιμολόγθςθ παραγϊγων. Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για το Εμπόριο Ο κακθγθτισ Elhanan Helpman από το Πανεπιςτιμιο του Χάρβαρντ ζλαβε το Διεκνζσ Βραβείο Ωνάςθ για το Εμπόριο. Ο κακθγθτισ Helpman είναι ευρζωσ αναγνωριςμζνοσ για το ρόλο του ςτθν εδραίωςθ των κεωριϊν του «νζου εμπορίου» και τθσ «νζασ ανάπτυξθσ», κεωρίεσ που δίνουν ζμφαςθ ςτο ρόλο των οικονομιϊν κλίμακασ και του ατελοφσ ανταγωνιςμοφ, κακϊσ και για το ζργο του ςε πολιτικζσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τη Ναυτιλία Τρεισ ομότιμοι πανεπιςτθμιακοί οι κακθγθτζσ Ernst Frankel, Richard Goss και Arnljot Stromme Svendesn μοιράηονται το Διεκνζσ Βραβείο Ωνάςθ για τθ Ναυτιλία. Ο Ernst Frankel, κακθγθτισ Μθχανολογίασ και Μθχανικισ Ωκεανϊν ςτο Τεχνολογικό Ινςτιτοφτο τθσ Μαςαχουςζτθσ (ΜΙΤ), είναι εξζχουςα φυςιογνωμία τόςο ςτθ ναυτιλία όςο και ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα με μια καριζρα ςχεδόν 70 ετϊν. Σε αυτό το διάςτθμα ζχει εκδϊςει 23 βιβλία, ζχει εκατοντάδεσ ακαδθμαϊκζσ δθμοςιεφςεισ και ζχει διατελζςει πρόεδροσ ςτθ Διεκνι Ζνωςθ Ναυτιλιακϊν Οικονομολόγων. Ο κακθγθτισ Richard Goss του Πανεπιςτθμίου του Κάρντιφ (Ουαλία) ζχει κάνει εκτεταμζνθ ζρευνα ςτον τομζα του ναυτιλιακοφ ανταγωνιςμοφ και τθσ διαχείριςθσ λιμανιϊν, θ οποία εξακολουκεί να αςκεί μεγάλθ επιρροι μζχρι και ςιμερα. Σε μια ζρευνα για τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτοχαςτζσ του περαςμζνου αιϊνα ςτο χϊρο των ναυτιλιακϊν, ο κακθγθτισ Goss αναγνωρίςτθκε ωσ ο πιο παραγωγικόσ ερευνθτισ ςτον τομζα των λιμανιϊν. Κακοριςτικόσ ιταν επίςθσ ο ρόλοσ του ςτθν ίδρυςθ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ναυτιλιακϊν Οικονομολόγων το Ο κακθγθτισ Arnljot Stromme Svendesn είναι ςτθ Νορβθγικι Σχολι Οικονομικϊν και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων από τθν αρχι τθσ καριζρασ του, το Ζχει αποκτιςει το όνομα ενόσ από τουσ πιο αξιοςζβαςτουσ ακαδθμαϊκοφσ ναυτιλίασ και είναι επίτιμοσ πρόεδροσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ναυτιλιακϊν Οικονομολόγων. **** Ο δρ Αντϊνθσ Παπαδθμθτρίου, Πρόεδροσ του Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ Αλζξανδροσ Σ. Ωνάςθσ και επικεφαλισ τθσ κριτικισ επιτροπισ για τα βραβεία, είπε: «Ο Αριςτοτζλθσ Ωνάςθσ αναδείχκθκε ςε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ επιχειρθματίεσ παγκοςμίωσ, πρωτοπόροσ ςτθν ναυτιλία, το εμπόριο και τα χρθματοοικονομικά. To Κδρυμα Ωνάςθ είναι περιφανο που ςυνδζει για μια ακόμα φορά το όνομα του ιδρυτι του με τθν Πόλθ του Λονδίνου και το Διεκνζσ Κζντρο για 2

3 τθ Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρθματοοικονομικά ςτο Cass Business School του Πανεπιςτθμίου City του Λονδίνου, που αποτελοφν διεκνι κζντρα για τθν πρακτικι εφαρμογι και τθν ακαδθμαϊκι μελζτθ, αντίςτοιχα, αυτϊν των τριϊν επιχειρθματικϊν τομζων. Η δεφτερθ αυτι εκδοχι των Βραβείων είναι ςε απαράμιλλο επίπεδο.» Αναφερόμενοσ ςτουσ νικθτζσ, ο κακθγθτισ Κϊςτασ Γραμμζνοσ, ιδρυτισ του Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρθματοοικονομικά ςτο Cass Business School και ο οποίοσ ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο ςτθν κακιζρωςθ του κεςμοφ των βραβείων, είπε: «Τα Βραβεία Ωνάςθ αναγνωρίηουν τθν μακροχρόνια ςυμβολι κάποιων από τουσ πιο αξιότιμουσ ακαδθμαϊκοφσ του κόςμου, ςτουσ τομείσ τθσ ναυτιλίασ, του εμπορίου και των χρθματοοικονομικϊν. Συγχαίρω κερμά τουσ νικθτζσ, των οποίων τα επιτεφγματα ζχουν επθρεάςει βακιά τουσ αντίςτοιχουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ τουσ και ςυνεχίηουν να ζχουν αντίκτυπο ςτθν ακαδθμαϊκι ςκζψθ και τθ διεκνι επιχειρθματικι ςυμπεριφορά.» Τα βραβεία κα ανακοινωκοφν από το Λόρδο Διμαρχο τθσ Πόλθσ του Λονδίνου, Alderman David Wootton, ςε τελετι ςτο Mansion House. Ο ίδιοσ διλωςε: «Τα Βραβεία Ωνάςθ τιμοφν τισ βαςικζσ αξίεσ τθσ Πόλθσ του Λονδίνου, αναγνωρίηοντασ τισ προςπάκειεσ όςων αφιζρωςαν τθ ςταδιοδρομία τουσ ςτθν προαγωγι του επιςτθμονικοφ αντικειμζνου τουσ, με επιμονι, ακεραιότθτα και καινοτομία. Συγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ νικθτζσ, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ αποτελεί μια παγκόςμια κορυφι ςτον τομζα του. Η εξαιρετικι και εμπνευςμζνθ τουσ δουλειά είχε επίδραςθ ςτον παγκόςμιο επιχειρθματικό κόςμο και μασ κατζςτθςε κλθρονόμουσ τθσ επιτυχίασ τουσ.» Είναι θ πρϊτθ φορά που το Βραβείο Ωνάςθ διαχωρίηεται ςτισ κατθγορίεσ τθσ ναυτιλίασ, του εμπορίου και των χρθματοοικονομικϊν. Παλαιότερα, απονομι του βραβείου γινόταν ςε ζναν και μόνο ακαδθμαϊκό, διαδοχικά ςε κάκε τομζα. Το πρϊτο Βραβείο Ωνάςθ για τα Χρθματοοικονομικά απονεμικθκε το 2008 ςτον κακθγθτι Eugene Fama του Πανεπιςτθμίου του Σικάγου, ςτον οποίο οφείλεται θ επινόθςθ τθσ υπόκεςθσ τθσ αποτελεςματικισ αγοράσ. Ο κακζνασ από τουσ πζντε νικθτζσ κα δϊςει μια διάλεξθ ςτο Cass Business School τθν Τετάρτθ 12 Σεπτεμβρίου 2012, ενϊ κα ακολουκιςει θ απονομι των Βραβείων κατά τθ διάρκεια επίςθμου δείπνου ςτο London s Guildhall με τθν παρουςία πάνω από 700 διεκνϊν επιχειρθματικϊν θγζετϊν, κορυφαίων ακαδθμαϊκϊν και κυβερνθτικϊν ςτελεχϊν. Μζλθ τθσ επιτροπισ απονομισ των Βραβείων είναι οι: 3

4 - Αντϊνθσ Παπαδθμθτρίου, Πρόεδροσ του Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ Αλζξανδροσ Σ. Ωνάςθσ - Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ, Κακθγθτισ Χρθματοοικονομικϊν ςτθν ζδρα Leo Melamed, του Πανεπιςτθμίου του ΣικάγουCharles Goodhart, - Charles Goodhart, Ομότιμοσ κακθγθτισ, London School of Economics - Κϊςτασ Θ. Γραμμζνοσ, επικεφαλισ του Διεκνοφσ Κζντρου για τθ Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρθματοοικονομικά, Cass Business School, Λονδίνο - Robert Merton, (Νομπελίςτασ), διακεκριμζνοσ κακθγθτισ Χρθματοοικονομικϊν, Τεχνολογικό Ινςτιτοφτο Μαςαχουςζτθσ (ΜΙΤ) και - Myron Scholes, (Νομπελίςτασ), ομότιμοσ κακθγθτισ Χρθματοοικονομικϊν ςτθν ζδρα Frank E. Buck, Stanford Graduate School of Business Δηλώςεισ των βραβευθζντων Καθηγητήσ Stephen Ross «Είναι τιμι μου να λαμβάνω το Βραβείο Ωνάςθ Νιϊκω ταπεινόσ μπροςτά ςτο κφροσ του βραβείου και τθσ επιτροπισ που με εξζλεξε νικθτι.» Καθηγητήσ Elhanan Helpman «Είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ που λαμβάνω το Διεκνζσ Βραβείο Ωνάςθ για το Εμπόριο και ευγνϊμων προσ τθν επιτροπι των βραβείων που με επζλεξε ανάμεςα από μια ομάδα διακεκριμζνων επιςτθμόνων. Το διεκνζσ εμπόριο είναι το πάκοσ μου εδϊ και χρόνια. Είναι ζνασ τομζασ που παίηει όλο και πιο ςθμαντικό ρόλο ςε παγκόςμια ηθτιματα και αυτι θ βράβευςθ κα ςυμβάλει ςτθν ευρφτερθ κατανόθςθ του ρόλου του ςτθν αλλθλεξάρτθςθ των εκνϊν.» Καθηγητήσ Ernst Frankel «Μετά από ςχεδόν 70 χρόνια ςτθ ναυτιλιακι βιομθχανία, αυτι είναι αλθκινι αναγνϊριςθ από τουσ ςυνεργάτεσ μου για τθ ςυνειςφορά μου ςτον τομζα. Ο ίδιοσ ο Ωνάςθσ ιταν ζνασ πρωτοπόροσ που άλλαξε τον τρόπο λειτουργίασ τθσ βιομθχανίασ και οι απόψεισ του ιταν επιδραςτικζσ και ςεβαςτζσ. Εκτιμϊ βακιά αυτιν τθν αναγνϊριςθ από τουσ ςυναδζλφουσ μου και τθν αφοςίωςθ ςτθ ναυτιλιακι βιομθχανία.» Καθηγητήσ Richard Goss 4

5 «Είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ που λαμβάνω το βραβείο και χαροφμενοσ που το μοιράηομαι με τουσ φίλουσ και ςυνεργάτεσ μου Stromme Svendsen και Ernst Frankel. Ο Αριςτοτζλθσ Ωνάςθσ υπιρξε εξαιρετικόσ επιχειρθματίασ ςτθ ναυτιλία. Το τελευταίο μου άρκρο, με τίτλο Strategies in British Shipping, που δθμοςιεφτθκε ςτο The Mariner s Mirror, τονίηει αυτι τθ ςθμαςία, όπωσ πολλά άρκρα του Stromme Svendsen, κακϊσ και τθν απουςία επιχειρθματικότθτασ που ζχει ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του βρετανικοφ εμπορικοφ ςτόλου.» Καθηγητήσ Arnljot Stromme Svendsen «Είναι πραγματικι ζμπνευςθ για μζνα να λαμβάνω βραβείο που φζρει το όνομα του Αριςτοτζλθ Ωνάςθ. Γιατί και ο ίδιοσ ο Ωνάςθσ όταν ιταν νζοσ αναηιτθςε ζμπνευςθ ςτθ Νορβθγία, επιςκεπτόμενοσ τθ ναυτιλιακι και φαλαινοκθρικι πόλθ Sandefjord γενζτειρα του Anders Jahre.» Helen Merrills, Press Assistant, Cass Business School Tel: +44 (0) Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Ωνάςη Το Κδρυμα Ωνάςθ ιδρφκθκε ε το Δεκζμβριο του 1975 ςφμφωνα με τθν επικυμία του Αριςτοτζλθ Ωνάςθ να τιμιςει τθ μνιμθ του γιου του, Αλζξανδρου Ωνάςθ ο οποίοσ ςκοτϊκθκε ςε αεροπορικό δυςτφχθμα, ςε θλικία μόλισ 25 ετϊν. Ο πολιτιςμόσ, θ εκπαίδευςθ, το περιβάλλον, θ υγεία και θ κοινωνικι αλλθλεγγφθ είναι οι βαςικζσ προτεραιότθτεσ του Ιδρφματοσ ενϊ όλεσ οι δραςτθριότθτζσ του ςχετίηονται με τθν Ελλάδα και τον ελλθνικό πολιτιςμό. Στον τομζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ενιςχφονται ζργα με κοινωφελι χαρακτιρα ενϊ με βάςθ τουσ κανονιςμοφσ του Ιδρφματοσ και τθ βοφλθςθ του Αριςτοτζλθ Ωνάςθ αποκλείεται θ ατομικι φιλανκρωπία. Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ χρθματοδοτοφνται αποκλειςτικά από τα κζρδθ του αυτοτελοφσ και κεςμικά ανεξάρτθτου Επιχειρθματικοφ Ιδρφματοσ που φζρει το όνομα Κδρυμα Αλζξανδροσ Σ. Ωνάςθσ και το οποίο δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσ ναυτιλίασ, των επενδφςεων ςε ακίνθτα και χρθματοοικονομικά προϊόντα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: Λίγα λόγια για το Cass Business School 5

6 Το Cass Business School του Πανεπιςτθμίου City, προςφζρει καινοτόμο, ςφγχρονθ και ρθξικζλευκθ εκπαίδευςθ ςτα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματά του, ςεμινάρια ακαδθμαϊκισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, παροχι ςυμβουλϊν και ζρευνα. Χάρθ ςτθ κζςθ του, μζςα ςτθν καρδιά ενόσ από τα μεγαλφτερα χρθματοπιςτωτικά κζντρα του κόςμου, το Cass Business School είναι θ απόλυτθ οικονομικι ςχολι ςτο City του Λονδίνου. Τα προγράμματα ςπουδϊν όλων των βακμίδων (πτυχίο, μεταπτυχιακά και MBA) φθμίηονται για τθν υψθλι ποιότθτα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ενϊ θ ςχολι ζχει περίπου 100 φοιτθτζσ υποψιφιουσ για διδακτορικό (PhD). Το Cass προςφζρει το μεγαλφτεροσ εφροσ αντικειμζνων ςτθν Ευρϊπθ ςε ειδικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Ζχει επίςθσ το μεγαλφτερο πανεπιςτθμιακό δυναμικό ςτθν Ευρϊπθ ςτουσ χρθματοπιςτωτικοφσ, αναλογιςτικοφσ και αςφαλιςτικοφσ κλάδουσ. Αξιολογείται ωσ ζνα από τα 10 κορυφαία business schools ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο για τθν ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ, τθ διοίκθςθ και τα χρθματοοικονομικά και το 90% των αποτελεςμάτων των ερευνϊν εκτιμάται διεκνϊσ ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικό. To Cass αποτελεί ζνα χϊρο όπου φοιτθτζσ, πανεπιςτθμιακοί, εμπειρογνϊμονεσ και θγετικά ςτελζχθ επιχειριςεων, κακϊσ και πολιτικοί, μποροφν να εμπλουτίςουν αμοιβαία τθ ςκζψθσουσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: 6

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου BCA COLLEGE / Hospitality and Tourism Department / Ιςτορικό Το

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα