ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS)"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Ποιοτική Ανάλυση/ Ποσοτική Ανάλυση) Κλασσική Χημική Ανάλυση Ενόργανη Χημική Ανάλυση Σταθμική Ανάλυση Ογκομετρική Ανάλυση Από την μέτρηση μιας χαρακτηριστικής φυσικής ιδιότητας μιας ουσίας (π.χ. χρώμα, ph, δείκτης διαθλάσεως, θερμική ή ηλεκτρική αγωγιμότητα κ.λ.π προκύπτει η χημική σύσταση της.

3 Η ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Ο τύρρανος των Συρακουσών Ιέρωνας ανέθεσε στον Αρχιμήδη να διερευνήσει εάν το στέμμα που του είχε κατασκευάσει ένας τεχνίτης αποτελούνταν από 100% χρυσό ή περιείχε και άλλα μέταλλα. Ο Αρχιμήδης παρατήρησε στην μπανιέρα του πως καθώς το σώμα του βυθίζονταν στο νερό, ένα μέρος του νερού εκτοπίζονταν από την μπανιέρα. Μετά από μερικά ακόμα πειράματα διατύπωσε την αρχή της άνωσης. Η επίλυση του προβλήματος θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με μέτρηση του όγκου του νερού που εκτοπίζεται με την εισαγωγή της κορόνας στο νερό, εύρεση της πυκνότητας της και σύγκρισης με αυτή του χρυσού, είτε με χρήση της υδροστατικής, δηλαδή εξισορρόπηση της κορόνας σε ζυγό με χρυσό και βύθιση του συστήματος στο νερό.

4 ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ενόργανες τεχνικές ανάλυσης είναι το σύνολο των αναλυτικών τεχνικών που βασίζονται στην μέτρηση- κάτω από κατάλληλες συνθήκες- φυσικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των προς ανάλυση δειγμάτων. Οι ιδιότητες αυτές αποτελούν τον φορέα της αναλυτικής πληροφορίας και το μέγεθος τους αποτελεί συνάρτηση του είδους και της μάζας ή της συγκέντρωσης του υπό ανάλυση συστατικού. Σημείωση: Η χρήση «απλών» οργάνων, όπως ο ζυγός για την μέτρηση της μάζας, δεν είναι αρκετή για να κατατάξει μια κλασσική τεχνική στην κατηγορία των Ενόργανων Τεχνικών Ανάλυσης. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σαφής και αντικειμενική διάκριση μεταξύ κλασσικών και ενόργανων τεχνικών χημικής ανάλυσης. Παράδειγμα: Η ηλεκτροσταθμική ανάλυση θεωρείται ενόργανη μέθοδος ανάλυσης, ενώ μετρείται η μάζα.

5 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Παραγωγή του σήματος- φορέα της αναλυτικής πληροφορίας. Το σήμα- φορέας της αναλυτικής πληροφορίας δεν είναι πάντα μια τιμή, αλλά και ο τρόπος μεταβολής ως προς μια άλλη φυσική (π.χ. χρόνος) ή χημική ποσότητα (όγκος χημικού αντιδραστηρίου που προστίθεται). Ανίχνευση του σήματος και μετατροπή του σε ηλεκτρικό σήμα. Ενίσχυση και τροποποίηση του σήματος (αφαίρεση θορύβων) Παρουσίαση της τιμής του σήματος (π.χ. αναλογικό ή ψηφιακό όργανο).

6 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φασματομετρικές μέθοδοι: Απορρόφησης (UV-Vis, IR, AAS, NMR), Εκπομπής (π.χ. INAA, XRF, FS, ICP-OES), Ειδικές (π.χ. διαθλασιμετρία, νεφελομετρία). Χρωματογραφικές (LC, GC, διάφοροι άλλοι τύποι χρωματογραφίας). Ηλεκτροχημικές (Ηλεκτροαναλυτικές): Βολταμμετρία (Πολαρογραφία), Ηλεκτροσταθμική Ανάλυση, Κουλομετρία, Αγωγιμομετρία, Ποτενσιομετρία. Θερμικές (TGA, DTA, DSC). Ειδικές (MS, INAA, κινητικές, ανοσοχημικές τεχνικές). Άλλες ταξινομήσεις των ενοργανων μεθόδων ανάλυσης είναι: Καταστρεπτικές/ Μη καταστρεπτικές και συνεχείς/ ασυνεχείς.

7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ Απορρόφηση Ακτινοβολίας UV-Vis, IR, AAS, NMR Εκπομπή Ακτινοβολίας ICP-OES, FS, XRF, Ραδιοχημικές μέθοδοι Σκέδαση ακτινοβολίας Raman, νεφελομετρία Περίθλαση ακτινοβολίας XRD Χρόνος έκλουσης + ποικιλία GC, LC φυσικοχημικών φυσικών/ φυσικοχημικών ιδιοτήτων Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική αγωγιμότητα Ποτενσιομετρία Ηλεκτρικό ρεύμα ως προς δυναμικό Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Κουλομετρία Αγωγιμομετρία Δυναμικό Βολταμμετρία

8 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φασματομετρία: 1747: O Margraff παρατήρησε την αντιστοιχία χρωμάτων που λαμβάνει μια φλόγα όταν καίγονται ορισμένα στοιχεία (αρχή φασματομετρικών μεθόδων). 1859: Κατασκευή πρώτου φασματομέτρου από τηλεσκόπια και φλόγα για την διέγερση των ατόμων (Bunsen- Kirchoff). Ηλεκτροανάλυση: 1864: Ανάπτυξη ηλεκτροσταθμικής ανάλυσης. Χρωματογραφία: Διαχωρισμός χρωστικών από τον Ρώσο βοτανολόγο Tswett με χρωματογραφία στήλης (1903).

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μικρός χρόνος ανάλυσης. Μικρή ποσότητα δείγματος (μη καταστροφικές μέθοδοι). Ανάλυση ιχνοστοιχείων έλεγχος καθαρότητας ουσιών. Μεγάλη ευαισθησία, χαμηλά όρια ανίχνευσης, ικανοποιητική ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Μεγαλύτερη εκλεκτικότητα (λιγότεροι διαχωρισμοί πριν την ανάλυση). Ανάλυση πολύπλοκων μιγμάτων και παρόμοιων συστατικών. Ανάλυση ραδιενεργών ουσιών. Ανάλυση πολλαπλών στοιχείων συγχρόνως. Αυτόματη ρύθμιση βιομηχανικών διεργασιών βάσει αναλυτικών δεδομένων.

10 Υψηλό κόστος όχι μόνο αγοράς αλλά και λειτουργίας συντήρησης των οργάνων. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Απαίτηση για εξειδικευμένο προσωπικό χειρισμού. Απαίτηση για γνώσεις φυσικής και ηλεκτρονικής (έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων, αντιμετώπιση προβλημάτων, κ.λ.π.) επιπλέον της χημείας, καλή γνώση Η/Υ (όλες οι σύγχρονες μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης ελέγχονται μέσω Η/Υ), στατιστικών πακέτων για την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων. Απαραίτητες πρότυπες πιστοποιημένες ουσίες αναφοράς (certified reference materials) με παραπλήσια σύσταση των δειγμάτων για την τον έλεγχο αξιοπιστίας των οργάνων και των μεθόδων.

11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Έλεγχος ποιότητας διαφόρων προϊόντων (πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων). Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος (ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων, ρύπανση εδαφών- θαλασσίων ιζημάτων). Ταυτοποίηση πηγών ρύπανσης- Έλεγχος τήρησης νομοθεσίας. Ιατροδικαστική/ Τοξικολογία. Anti-doping control. Ιατρική- Φαρμακευτική έρευνα- Βιοχημεία (Φαρμακοκινητικές μελέτες, ιχνοστοιχεία στο ανθρώπινο σώμα, ταυτοποίηση δομής άγνωστων βιοενεργών μορίων). Αρχαιομετρία. Επιστήμη υλικών.

12 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Συνδυασμός Ενόργανων Μεθόδων Ανάλυσης για την επίλυση πολύπλοκων αναλυτικών προβλημάτων. Διασφάλιση ποιότητας/ Διαπίστευση Εργαστηρίων: π.χ. ISO , ISO Ανάπτυξη κινητών αναλυτικών οργάνων για αναλύσεις στο πεδίο (field analysis). Ανάπτυξη lab on a chip, αξιοποίηση επεξεργαστικής ισχύος «έξυπνων κινητών» για εντοπισμό βιολογικών δεικτών (π.χ. χοληστερίνης).

13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χρόνος Ανάλυσης: Σε πόσο χρόνο χρειάζεται να έχουμε το αποτέλεσμα; Υπάρχει μεγάλος όγκος δειγμάτων που πρέπει να αναλυθούν σύντομα; Είδος δείγματος: Ποια είναι η διαθέσιμη ποσότητα του δείγματος; Χρειαζόμαστε μη καταστρεπτική μέθοδο για την ανάλυση του; Ποιότητα Ανάλυσης: Πόσο μεγάλη ακρίβεια χρειαζόμαστε; Πόσο πολύπλοκη είναι η μήτρα του δείγματος; Τι επίπεδα συγκεντρώσεων πρόκειται να αναλύσουμε; Κόστος Ανάλυσης: Τι διαθεσιμότητα σε όργανα ανάλυσης έχουμε; Έως τι κόστος ανάλυσης (λειτουργικό κόστος ανάλυσης) μπορούμε να αποδεχθούμε;

14 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή της μεθόδου ενόργανης ανάλυσης επιβάλλεται από κανονιστικές διατάξεις και έχει προεπιλεγεί από επιτροπές επιστημονικών φορέων. Οι μέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται ως επίσημες (official) και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας φυσικών και βιομηχανικών προϊόντων από κρατικούς φορείς ελέγχους.

15 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΑ (Ι) Φασματόμετρο υπεριώδους- ορατού Παραδείγματα εφαρμογών: Ποιοτική ανάλυση- ποσοτική ανάλυση δραστικών ουσιών σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

16 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΑ (ΙΙ) Φασματόμετρα μάζας. Παραδείγματα εφαρμογών: Κυρίως τοξικολογική και Ιατροδικαστική έρευνα, βιοχημικές μελέτες (πρωτεϊνες, πεπτίδια).

17 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΑ (ΙΙΙ) Φασματόμετρα ατομικής απορρόφησης. Παραδείγματα εφαρμογών: Ιχνοστοιχεία- βαρέα μέταλλα σε νερά και στερεά δείγματα μετά από κατάλληλη διαλυτοποίηση.

18 ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ (Ι) Υγροχρωματογράφος. Συνδέεται με διάφορους ανιχνευτές. Παραδείγματα εφαρμογών: Προσδιορισμός υπολειμμάτων φαρμακευτικών ενώσεων σε νερά. Προσδιορισμός επιπέδων φαρμάκων σε βιολογικά υγρά. Anti-doping control.

19 ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ (ΙΙ) Αεριοχρωματογράφος. Συνδέεται επίσης με διάφορους ανιχνευτές. Παραδείγματα εφαρμογών: Αναλύσεις αερίων εκπνοής ασθενών, προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα, προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο και φρούτα μετά από κατάλληλη προκατεργασία του δείγματος.

20 ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ Συστήματα βολταμμετρικών αναλύσεων. Παραδείγματα εφαρμογών: Αναλύσεις βαρέων μετάλλων σε νερά, ταυτοποίηση και προσδιορισμός διαφορετικών χημικών ειδών στοιχείων (οξειδωτική βαθμίδα, σύμπλοκο, οργανομεταλλική ένωση), αξιολόγηση αντιοξειδωτικής δράσης βιοενεργών ενώσεων.

21 ΦΟΡΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΟΥ (FIELD ANALYSIS)

22 ΜΟΡΦΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Υγροχρωματογραφία Αεριοχρωματογραφία

23 ΠΟΛΑΡΟΓΡΑΦΙΑ

24 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (IR)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου Χημείας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Πασχαλίδης ANTIΠPOEΔPOΣ Επαμεινώνδας Λεοντίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Χηµείας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς ANTIΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου

417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου 417 Φυσικών Επιστημών (Χημείας) Κύπρου Πληροφορίες για το Τμήμα Το Τμήμα Χημείας άρχισε να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα το Φεβρουάριο του 2000. Από το 1992 λειτούργησε Τομέας Χημείας στο Τμήμα Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ. Α. Μοριακή και Ατομική Φασματομετρία. Β. Τεχνικές Διαχωρισμού. Διδάσκων: Επικ. Καθ. Νικ. Θωμαΐδης

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ. Α. Μοριακή και Ατομική Φασματομετρία. Β. Τεχνικές Διαχωρισμού. Διδάσκων: Επικ. Καθ. Νικ. Θωμαΐδης ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Α. Μοριακή και Ατομική Φασματομετρία Β. Τεχνικές Διαχωρισμού Διδάσκων: Επικ. Καθ. Νικ. Θωμαΐδης Διαλέξεις (ΦΜ3) - Δευτέρα 9 11 πμ : Τεχνικές Διαχωρισμού - Τετάρτη 11 πμ 1 μμ : Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Κεφάλαιο 1 ο Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Η βιοϊατρική τεχνολογία είναι μια επιστήμη με ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εφαρμογών που επιδέχεται πληθώρα ορισμών. Τόσο στα ελληνικά, όσο και στη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής

Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής μικροεκχύλισης συζευγμένης με LC/MS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξεταστική Επιτροπή Ψυλλάκη Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ηλεκτροχημικές δυναμικές (dynamic techniques, i=0), στις οποίες επιβάλλεται εξωτερικά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Aνάλυση ιχνοστοιχείων με εκλεκτική ακινητοποίηση σε ανακλαστήρες ακτίνων Χ. Επιβλέπων: Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.gr Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων: Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το δεύτερο έτος της Προχωρημένης Εκπαίδευσης παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το δεύτερο έτος της Προχωρημένης Εκπαίδευσης παρουσιάζεται στη συνέχεια. Θεματικό Πεδίο ΘΠ 7 Ογκομετρικές και Σταθμικές Αναλύσεις 100 ΘΠ 8 Διεξαγωγή Χρωματογραφικών Αναλύσεων 120 ΘΠ 9 Διεξαγωγή Φασματοσκοπικών Αναλύσεων 80 ΘΠ 10 Προσδιορισμός της δομής Οργανικών και Ανόργανων

Διαβάστε περισσότερα

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems Όνομα Γιάννης Μαντώ Επίθετο Κίτσος Γεωργακοπούλου Αρ. Μητρώου 02109639 02109097 Μάθημα: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική τεχνολογία Διδάσκων: κ. Αλεξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα