ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS"

Transcript

1 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS C.S.I. BRUSSELS SUPERVISORS: LUC LEYNS ROBERT FINSY MARIJKE HENDRICKX C.S.I. BRUSSELS SPECIAL ASSISTANTS: TIM SIERENS ANJA VAN GEERT AMAIA MARCILLA DIANE SORGELOOS

2 Αποστολή ΙΙ: Χημική Ανάλυση Μια άγνωστη ποσότητα φωσφορικού οξέος προστέθηκε σε ορισμένες παρτίδες του νέου αναψυκτικού. Στη κανονική παραγωγή αυτών των νέων παρτίδων υπάρχει μια γνωστή και καθορισμένη ποσότητα φωσφορικού οξέος. Εσύ, ένας χημικός αναλυτής και αστυνομικός του ειδικού Τμήματος Εξιχνίασης Εγκλημάτων (CSI) Βρυξελλών, πρέπει να ανακαλύψεις ποσοτικά, ποιες παρτίδες περιέχουν αυξημένες ποσότητες φωσφορικού οξέος. Εχετε προμηθευτεί με δείγμα των 5 παρτίδων. Τουλάχιστον μια παρτίδα δεν έχει μολυνθεί από τον εγκληματία. Οι επιπλέον ερωτήσεις που πρέπει εσύ (ο αναλυτής) να απαντήσεις είναι: 1. Ποιο είναι το ολικό ποσό του επιπλέον φωσφορικού οξέος που προστέθηκε στις 5 παρτίδες των λίτρων η κάθε μια; 2. Πως μπορείς να εξουδετερώσεις την επιπλέον ποσότητα φωσφορικού οξέος; 3. Πόση ποσότητα υλικού χρειάζεται για την εξουδετέρωση; 1.!!! Προειδοποίηση: Μη πιείτε από τα διαλύματα. 2. Μέθοδος Η συγκέντρωση του φωσφορικού οξέος σε κάθε δείγμα, πρέπει να βρεθεί με ογκομέτρηση με διάλυμα 0,1 Μ ΝαΟΗ. Στη διάθεσή σας υπάρχουν διάφοροι δείκτες. 2.1 Προκαταρτική ενέργεια Για να επιλέξετε ένα κατάλληλο δείκτη, οι τιμές ph των ισοδύναμων σημείων της καμπύλης της ογκομέτρησης (σχήμα 1) πρέπει να υπολογιστούν. 2 ph Τρίτο σημείο ισοδυναμίας Na 3 PO 4 (aq) Δεύτερο σημείο ισοδυναμίας Na 2 HPO 4 (aq) H 3 PO 4 (aq) Πρώτο σημείο ισοδυναμίας NaH 2 PO 4 (aq) Σχήμα 1 Ογκος NaOH που προστέθηκε Το ph στο σημείο ισοδυναμίας μπορεί να υπολογιστεί από τη σταθερά ηλεκτρολυτικής διάστασης του οξέος. Αυτές οι σταθερές είναι οι σταθερές ισορροπίας για την ηλεκτρολυτική διάσταση του οξέος σε υδατικό διάλυμα. HA(aq) + H 2 O(l) H 3 O + (aq) + A _ (aq) Το ΗΑ είναι το οξύ και Α - είναι η συζυγής του βάση. Η σταθερά ηλεκτρολυτικής διάστασης Κ a του οξέος αυτής της αντίδρασης είναι:

3 3 K a = [H 3 O + ] [A - ] [HA] Είναι δυνατό με τον ίδιο τρόπο να ορισθεί μια σταθερά διάστασης Κ b μιας ασθενούς βάσης Α - ως ακολούθως: A _ (aq) + H 2 O(l) OH _ (aq) + HA(aq) K b = [OH - ] [AH] [A - ] Το A _ είναι η βάση και το HA το συζυγές της οξύ. Η σταθερά K W του νερού ορίζεται από την πιο κάτω ισορροπία ως ακολούθως: H 2 O(l) + H 2 O(l) H 3 O + (aq) + OH _ (aq) K w = [H 3 O + ] [OH _ ] = Ο πίνακας 1 δίνει τα K a, pk a, K b και pk b για το φωσφορικό οξύ (pk = - log 10 K) Οξύ K a pk a Συζυγής βάση K b pk b H 3 PO x H 2 PO 4 - H 2 PO x HPO x x HPO x PO x Πίνακας 1 - Από τις τιμές του Κa και του pka είναι φανερό ότι το ανιόν H 2 PO 4 είναι όξινο, ενώ τα ανιόντα 2 HPO4 3 και PO 4 είναι βασικά. Σημειώστε ότι το φωσφορικό οξύ είναι τριπρωτικό, δηλαδή κάνει τρεις διαδοχικές διαστάσεις. Οι διαδοχικές σταθερές διάστασης αυξάνονται περίπου κατά 10-5 φορές η κάθε μία από την προηγούμενη. Κατά συνέπεια η δεύτερη και η τρίτη διάσταση του H3PO4 (και η πρόσληψη πρωτονίων από το H2O) μπορούν να αγνοηθούν στον υπολογισμό του ph του πρώτου σημείου - ισοδυναμίας, δηλαδή του όξινου H 2 PO 4 ανιόντος. Για τον υπολογισμό του ph του δεύτερου

4 2 σημείου ισοδυναμίας (δηλαδή του ανιόντος HPO4 ) μπορούν να αγνοηθούν η πρώτη και η Τρίτη διάσταση και για τον υπολογισμό του ph του τρίτου σημείου ισοδυναμίας (δηλαδή του ανιόντος 3 PO 4 ) μπορούν να αγνοηθούν η πρώτη και η δεύτερη διάσταση του H3PO4. Σαν παράδειγμα των υπολογισμών των ph των όξινων και βασικών ιόντων δίνονται οι ακόλουθοι δύο υπολογισμοί ph. Παράδειγμα 1: υπολογισμός του ph υδατικού διαλύματος 0,05 Μ υποχλωριώδους οξέος (ασθενές οξύ). Η τιμή του Κ a για το υδατικό διάλυμα του υποχλωριώδους οξέος HClO(aq), είναι 3.0 x 10-8 M. Η χημική ισορροπία είναι HClO(aq) + H2O(l) H3O + (aq) + ClO _ (aq) 4 Η μόνη άλλη πηγή του H3O + (aq) είναι από την αντίδραση αποβολής πρωτονίων (διάσταση) του H2O(l). Αλλά, λόγω του ότι το Κ a είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του K w, στην περίπτωση αυτή μπορούμε να αγνοήσουμε εκείνη την πηγή των H3O + (aq) και να σχεδιάσουμε τον πιο κάτω πίνακα των συγκεντρώσεων για τις αρχικές συγκεντρώσεις και τις συγκεντρώσεις ισορροπίας των διαφόρων ουσιών που βρίσκονται στο διάλυμα. Συγκέντρωση HClO(aq) + H 3 O(l) H 3 O + (aq) + ClO _ (aq) Αρχική M - περίπου 0 0 Ισορροπία M - [ClO - ] - [H3O + ] [ClO - ] Ισορροπία M - [H3O + ] - [H3O + ] [H3O + ]* *(αντικαταστήσαμε τα [ClO - ] με [H3O + ]) Πίνακας 2 Αν συνδυάσουμε τις τιμές που φαίνονται σε αυτόν τον πίνακα με την έκφραση του Κ a, τότε έχουμε [H 3 O + ][ClO - ] K a = 0 = [H 3 O + ] 2 =3,0 x 10-8 M HClO 0,050 M - [H 3 O + ] Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων για να λύσουμε αυτή την εξίσωση. Αγνοώντας τη [H3O + ] σε σχέση με το 0,050 Μ, παίρνουμε τη πρώτη κατά προσέγγιση λύση. [H 3 O + ] = (0,050 M)(3,0x10-8 M) = 3,9 x 10-5 M Επειδή η [H3O + ] είναι πολύ μικρή σε σχέση με το 0,050 Μ, η δεύτερη κατά προσέγγιση τιμή δίνει την ίδια τιμή για τη [H3O + ] όπως η πρώτη κατά προσέγγιση τιμή, δηλαδή:

5 5 [H 3 O + ] 2 = 3,0 x 10-8 M 0,050M 3,9 x10-5 M Και [H 3 O + ] = (0,050M 3,9 x 10-5 M) (3,0 x 10-8 M) = 3,9 x 10-5 M Το ph του διαλύματος είναι: ph = - log [H3O + ] = - log (3.9 x 10-5 ) = 4.41 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός του ph υδατικού διαλύματος 0,05 Μ NaCH 3 COO. Οταν το NaCH3COO(s) διαλυθεί στο νερό, παράγονται διαλυμένα ιόντα νατρίου και οξικά ιόντα NaCH 3 COO(s) H 2 O(l) Na + (aq) + CH 3 COO - (aq) Τα ιόντα νατρίου είναι ουδέτερα και έτσι δεν μπορούν να αντιδράσουν με το H2O(l), αλλά τα οξικά ιόντα επειδή είναι συζυγείς βάσεις ασθενών οξέων, είναι βασικά και αντιδρούν ως ακολούθως: CH3COO _ (aq) + H2O(l) CH3COOH(aq) + OH _ (aq) Για την αντίδραση αυτή Kb = 5.75 x M. Επειδή το Ka είναι πολύ μεγαλύτερο του Kw, σε αυτή την περίπτωση αγνοούμε τα H3O + (aq) της αντίδρασης αποβολής πρωτονίων από το νερό και έτσι έχουμε: Συγκέντρωση CH 3 COO _ (aq) + H 2 O(l) CH 3 COOH(aq) + OH _ (aq) Αρχική M - 0 περίπου 0 Ισορροπία M - [CH3COOH] - [CH3COOH] [OH - ] Ισορροπία M - [OH - ]* - [OH - ]* [OH - ] *(αντικαθιστώντας τα [CH3COOH] με [OH - ]) Πίνακας 3 Η έκφραση για το Kb είναι: 5,75 x [OH - ] 2 M = 0,050M - [OH - ]

6 Αγνοώντας τη [OH - ] σε σχέση με το M, παίρνουμε 6 [OH - ] = (0.050 M x 5.75 x M) 1/2 = 5.4 x 10-6 M Αυτό είναι αμελητέο σε σχέση με το M, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε από διαδοχικές προσεγγίσεις. Η τιμή του poh μπορεί να υπολογιστεί από την τιμή της [OH - ] : poh = - log[oh - ] = - log(5.4 x 10-6 ) = 5.27 Το ph του διαλύματος είναι: ph = poh = 8.73 Ενέργεια 1 Να υπολογίσετε το ph των τριών σημείων ισοδυναμίας από την ογκομέτρηση του φωσφορικού οξέος 0,100 M με NaOH 0,100 Μ. Ενέργεια 2 Επιλογή του δείκτη. Εχετε στη διάθεσή σας 4 δείκτες. Στον πίνακα 4 δίνεται η εργάσιμη ζώνη του δείκτη/ph και η αλλαγή του χρώματος. Δείκτης εργ. Ζώνη του δείκτη/ph Αλλαγή χρώματος 1) Methyl orange (M.O.) κόκκινο σε πορτοκαλί 2) Methyl red (M.R.) κόκκινο σε κίτρινο 3) Bromthymol blue (B.T.B.) κίτρινο σε μπλε 4) Phenolphthalein (f.f) άχρωμο σε κόκκινο Πίνακας 4 Ποια από αυτά θα επιλέξεις για το πρώτο και δεύτερο σημείο ισοδυναμίας; Να αναφέρεις τον αριθμό του δείκτη στο φύλλο απαντήσεων. Για να βρεις ποσοτικά τη συγκέντρωση του οξέος, πρέπει να επιλέξεις ποιο σημείο ισοδυναμίας θα χρησιμοποιήσεις. Ενέργεια 3 Να επιλέξετε το σημείο ισοδυναμίας και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Να επιλέξετε την απάντηση από το φύλλο απαντήσεων) Ογκομετρήσεις Υλικά που έχετε στη διάθεσή σας: 1 προχοίδα των 25 ml 1 σιφώνιο των 5 ml 3 κωνικές φιάλες των 100 ml Διάλυμα NaOH 0,100 Μ 1 ποτήρι ζέσεως +1 χωνί 4 δείκτες 5 άγνωστα δείγματα Απολυμαντικά Αποσταγμένο νερό Προστατευτικά γυαλιά Χαρτί υγείας

7 Ενέργεια 4 Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του φωσφορικού οξέος που περιέχεται στα 5 άγνωστα διαλύματα. Να γίνουν 3 ογκομετρήσεις για κάθε άγνωστο διάλυμα. Να σημειώσετε στο φύλλο απαντήσεων για κάθε άγνωστο διάλυμα, τα ακόλουθα: Τον όγκο του άγνωστου διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε Τον όγκο του διαλύματος του NaOH που προσθέσατε (μέσος όγκος των 3 ογκομετρήσεων) Τη συγκέντρωση του φωσφορικού οξέος Ενέργεια 5 Να αναγνωρίσετε το/α διάλυμα/διαλύματα στα οποία προστέθηκε φωσφορικό οξύ από τον διαρρήκτη. Πόσο οξύ σε kg προστέθηκε; Ενέργεια 6 Ποιο από τα πιο κάτω διαλύματα θα χρησιμοποιούσατε για να κάνετε τις παρτίδες των αναψυκτικών πόσιμες ξανά: NH 3, CaCO 3, NaOH, KOH or NaHCO 3 ; Να αναφέρετε το χημικό τύπο του αντιδραστηρίου της εξουδετέρωσης, τη συγκέντρωση του και τη συνολική ποσότητα σε kg του αντιδραστηρίου αυτού, για κάθε παρτίδα. Ο όγκος του διαλύματος εξουδετέρωσης πρέπει να είναι το 10% του όγκου της κάθε παρτίδας. 7

8 8 Ομάδα: ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ενέργεια 1: ph των τριών σημείων ισοδυναμίας 1. Σημείο ισοδυναμίας 1 ph:... Σημείο ισοδυναμίας 2 ph:... Σημείο ισοδυναμίας 3 ph:... Ενέργεια 2: Επιλογή δείκτη 2. Σημείο ισοδυναμίας 1 δείκτης n... Σημείο ισοδυναμίας 2 δείκτης n... Ενέργεια 3: Επιλογή σημείου ισοδυναμίας 3.1 Σημείο ισοδυναμίας πρώτο δεύτερο τρίτο Αιτιολόγηση (βάλτε στη σωστή απάντηση) 3.2 Ο μικρότερος όγκος του NaOH είναι προτιμότερος για την ογκομέτρηση Ο μεγαλύτερος όγκος του NaOH είναι προτιμότερος για την ογκομέτρηση Μπορεί να παρατηρηθεί καλύτερη αλλαγή χρώματος. Ενέργεια 4: Ογκομετρήσεις Άγνωστο όγκος του όγκος NaOH συγκέντρωση του διάλυμα αγνώστου που που προστέθηκε φωσφορικού οξέος χρησιμοποιήθηκε 1... ml 1... ml... ml 2... ml... ml 3... ml μέσος όρος... ml... M 2... ml 1... ml... ml 2... ml... ml 3... ml μέσος όρος... ml... M 3... ml 1... ml... ml 2... ml... ml 3... ml μέσος όρος... ml... M 4... ml 1... ml... ml 2... ml... ml 3... ml μέσος όρος... ml... M 5... ml 1... ml... ml 2... ml... ml 3... ml μέσος όρος... ml... M

9 9 Ομάδα: ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ενέργεια 5: Αναγνώριση της παρτίδας στην οποία προστέθηκε το φωσφορικό οξύ. 5. Παρτίδα n Προσθήκη φωσφορικού οξέος Ολική μάζα οξέος που προστέθηκε 1... kg 2... kg 3... kg 4... kg 5... kg Ενέργεια 6: Εξουδετέρωση της περίσσειας του φωσφορικού οξέος 6. Παρτίδα n Αντιδραστήριο Συγκέντρωση Ολική μάζα του εξουδετέρωσης αντιδραστηρίου εξουδετέρωσης M... kg M... kg M... kg M... kg M... kg

10 10 Πρόγραμμα Ενέργειες (λεπτά) 0 30 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και οργανώστε καλά την ομάδα σας για πιο αποτελεσματική εργασία. Συστήνεται όπως ένα μέλος της ομάδας να ασχοληθεί με τη χημική ανάλυση των παρτίδων, ένα άλλο μέλος να ξεκινήσει τη διαδικασία ταυτοποίησης του DNA και το τρίτο μέλος να συντονίζει και να αναλύει τα αποτελέσματα. 30-1h00 Να γίνει ο υπολογισμός του ph των σημείων ισοδυναμίας και η επιλογή του κατάλληλου δείκτη και του ισοδύναμου σημείου. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις, μπορείτε να τις προμηθευτείτε όταν περάσει μια ώρα. Ομως δεν θα πάρετε μονάδες για την ενέργεια 1. Εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού για την ογκομέτρηση. Συνιστούμε να κάνετε μια (δοκιμαστική) ογκομέτρηση προσανατολισμού για να εντοπίσετε την αλλαγή του χρώματος στο σημείο ισοδυναμίας. 1h00-3h30 Για τις ογκομετρήσεις των 5 άγνωστων διαλυμάτων, να υπολογίσετε περίπου 30 λεπτά για κάθε διάλυμα. 1h30-3h45 Να γίνει ο υπολογισμός των συγκεντρώσεων των άγνωστων διαλυμάτων, η ολική μάζα του οξέος που προστέθηκε στις παρτίδες και η ολική μάζα του αντιδραστηρίου εξουδετέρωσης. Να κάνετε τον υπολογισμό για κάθε διάλυμα αμέσως μετά την ογκομέτρηση. 3h30-4h00 Να καταγράψετε τα αποτελέσματα και να συμπληρώσετε το φύλλο απαντήσεων.

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο Π ΠΡ ΡΩ ΩΤ ΤΟ ΟΛ ΛΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ ΟΙΙ Ε ΕΙΙΚ ΚΤ ΤΕ ΕΣ Σ Πρωτολυτικοί δείκτες ονοµάζονται οι ενώσεις που έχουν την ιδιότητα να µεταβάλλουν το χρώµα τους µέσα σε καθορισµένα όρια του ph ενός διαλύµατος. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Συμπεράσματα

Απολογισμός Συμπεράσματα Απολογισμός Συμπεράσματα υποδοχή και μέριμνα για τη διατροφή και τη σίτιση Την υποδοχή και μέριμνα για τη διαμονή και τη σίτιση των 12 μαθητών ανέλαβε το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ J ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ϊ ΙΖ& Μ iillsllis I 1 C - f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2013 Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα Χημικές Αντιδράσεις στο εργαστήριο...4 1.Αντιδράσεις με ιόντα χαλκού...5 2.Ψευδάργυρος και υδροχλώριο...8 3.Ανίχνευση ιόντων χλωρίου και ιωδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 ίρππηρίμΰί mm Ο όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v *~~~Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Η 2 < 2 = ^ Ή 2 CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα