Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη 1, Σ. Καραστογιάννη 2 1 Επίκ. Καθηγήτρια, Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2 Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σύγχρονη οδυνηρή πραγµατικότητα (ρύπανση υδάτων, διοξίνες, ερηµοποίηση και άλλα) επιτάσσει την εισαγωγή αλλά και την εφαρµογή των αρχών της πράσινης χηµείας, ώστε να παράγονται µη τοξικά προϊόντα, που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. Η Πράσινη Χηµεία στη Χηµική Ανάλυση είναι αναγκαία και χρήσιµη, διότι λαµβάνει υπόψη της: την απαλοιφή ή τη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης των αντιδραστηρίων, ιδιαίτερα δε των οργανικών διαλυτών, που χρησιµοποιούνται στις αναλυτικές διαδικασίες, τη µείωση των εκποµπών ατµών και αερίων καθώς και των υγρών και στερεών αποβλήτων, που παράγονται στα αναλυτικά εργαστήρια, την απαλοιφή αντιδραστηρίων µε υψηλή τοξικότητα, τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η µελέτη της εφαρµογής των δώδεκα αρχών της πράσινης χηµείας στη χηµική ανάλυση για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την αποφυγή ατυχηµάτων από επικίνδυνες χηµικές ουσίες. GREEN CHEMISTRY IN CHEMICAL ANALYSIS Chatziantoniou K. 1, Karastogianni S. 2 1Assist. Professor, Department of chemistry, Aristotele University of Thessaloniki, 54622, Greece, 2 Department of chemistry, Aristotele University of Thessaloniki, 54622, Greece ABSTRACT The painful reality (pollution of water, dioxins) introduces the necessity to use the twelve principles of Green Chemistry in a way that reassures that there isn t any formation of non toxic compounds, which destroy human health and environment, in chemical procedures. Green Chemistry in Chemical analysis is useful and necessary because it takes into accounts the reduction or significant elucidation of the amount of reactants particularly the organic solvents that are used in the analytical procedures, the reduction of energy consumption, the reduction of gases or vapors and solid or liquid wastes that are produced in analytical laboratories, the reduction of toxic reactants. In this work we attempt to study the connection of Green Chemistry with Chemical Analysis in order to prevent pollution of the environment and accidents that could happen during an analytical process due to the presence of dangerous chemical compounds. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξέλιξη της Χηµείας ανά τους αιώνες φανερώνει τη βαθµιαία ανάπτυξη χηµικών τεχνικών, που είναι απαραίτητες για την παραγωγή διαφόρων χηµικών ουσιών µε τελικό στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της ανθρωπότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µετάβαση από την εποχή, στην οποία η οικονοµία µιας κοινωνίας βασίζονταν στην αγροτική παραγωγή, σε καιρούς κατά τους οποίους η βιοµηχανική παραγωγή αποτελεί βασική παράµετρο της ευηµερίας ενός κράτους. Όπως είναι γνωστό, η έρευνα εστίαζε το ενδιαφέρον της αφενός µεν στη βελτίωση της ποιότητας των φυσικών προϊόντων, αφετέρου στο µετασχηµατισµό τους σε άλλα προϊόντα µε καλύτερες ιδιότητες από τα αρχικά, αλλά ακόµη και στη σύνθεση νέων προϊόντων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας εφαρµόστηκαν στη χηµική βιοµηχανία. Η αλόγιστη χρήση όµως όλων αυτών των καταναλωτικών αγαθών έφερε προβλήµατα στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, εξαιτίας της τοξικότητάς τους. Κύριος στόχος αποτελούσε πάντα η παραγωγή ολοένα και µεγαλύτερων ποσοτήτων χηµικών (λιπάσµατα, χρωστικές, φυτοφάρµακα, διάφορα είδη πλαστικών και άλλα), συσσωρεύτηκαν µεγάλες ποσότητες χηµικών ουσιών, που καταστρέψανε την ποιότητα του εδάφους, του νερού και του ατµοσφαιρικού αέρα, µε αποτέλεσµα η αποκατάσταση να είναι µακροχρόνια και σε πολλές περιπτώσεις ακόµη και αδύνατη. Ενώσεις όπως τα οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του θείου, το κοβάλτιο, οι οργανικές πτητικές ενώσεις ρυπαίνουν το περιβάλλον. Ακόµη πιο επικίνδυνες είναι οι αλληλεπιδράσεις των διαφόρων ρύπων, που παράγουν επικίνδυνες χηµικές ενώσεις για το περιβάλλον. Για παράδειγµα η αλληλεπίδραση του SO 2 µε µεταλλικά αερολύµατα έχει ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό SO 3, το οποίο όταν αντιδρά µε το H 2 O παράγει θειικό οξύ και κατά αυτόν τον τρόπο κάνει την εµφάνισή της η όξινη βροχή καταστρέφοντας ιστορικά µνηµεία και δάση. Η ανάγκη, λοιπόν να υπάρξει συνεχής έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος για την εύρεση του βαθµού ρύπανσης και τη φύση του ρύπου είναι επιτακτική. Η Πράσινη Χηµεία οδεύει προς την κατεύθυνση αυτή. Ο ορισµός που δόθηκε για την Πράσινη Χηµεία και οι δώδεκα αρχές της δείχνουν τον προσανατολισµό[1], [2], [3]: Είναι η Χηµεία, που παράγει µη τοξικά προϊόντα µε διαδικασίες, οι οποίες δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Χρησιµοποιεί δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν το σχεδιασµό για την παραγωγή, την ανάλυση, τη χρήση και διάθεση µε στόχο την αποφυγή του κινδύνου παραγωγής και χρήσης επικίνδυνων ουσιών. Οι δώδεκα αρχές της Πράσινης χηµείας είναι οι εξής: o Πρόληψη o Οικονοµία ατόµου o Λιγότερες και λιγότερο επικίνδυνες χηµικές ουσίες o Σχεδιασµός ασφαλέστερων χηµικών προϊόντων o Σχεδιασµός ασφαλέστερων διαλυτών και βοηθητικών µέσων o Σχεδιασµός για ενεργειακή αποτελεσµατικότητα o Χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών o Μείωση ενδιαµέσων προϊόντων (παραγώγων και παραπροϊόντων) o Κατάλυση o Σχεδιασµός αποικοδοµίσιµων προϊόντων o Ανάλυση πραγµατικού χρόνου για την πρόληψη της ρύπανσης o Πρόληψη χηµικού ατυχήµατος 2

3 2. ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Η ισχύουσα νοµοθεσία αποτελεί σηµαντικό οδηγό για την αλλαγή στην προσέγγιση της διάθεσης των αποβλήτων των βιοµηχανιών και της αντιµετώπισης της ρύπανσης, διότι επιβάλλει σηµαντικά πρόστιµα και µεταβάλλει την αποτελεσµατικότητα και το κόστος παραγωγής. Σ όλη αυτή την κατάσταση έρχονται να προστεθούν και οι πιέσεις από την κοινωνία, που απορρέουν από τη φτωχή εικόνα των βιοµηχανιών από τη µια και τον πολλές φορές δικαιολογηµένο φόβο του κοινού για τις χηµικές ουσίες από την άλλη. Έτσι, η οικονοµία, το περιβάλλον και η κοινωνική παροχή, τα τρία βασικά συστατικά της Βιώσιµης Ανάπτυξης παρέχουν τις κινητήριες δυνάµεις για µια καινούρια προσέγγιση στην πρόληψη της ρύπανσης κι είναι αρωγοί στην προώθηση της εφαρµογής των αρχών της Πράσινης Χηµείας, Εκτός αυτού υπάρχει και η νέα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τις χηµικές ουσίες (Registration, evaluation and Authorization of Chemicals, REACH) [4], [5]. Η νοµοθεσία αυτή εισάγει την Καταχώριση, Αξιολόγηση και Αδειοδότηση των χηµικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αναπτυχθούν οι στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Βιωσιµότητας. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχονται οι χηµικές ουσίες σε όλο τον κύκλο ζωής τους κι αναγκάζονται οι φορείς να διεξάγουν δοκιµές σε έναν πρωτοφανή αριθµό ουσιών, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους παραγωγής. Κάποιες από τις αρχές του κανονισµού αναφέρονται πιο κάτω: o Εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης στα στάδια παραγωγής, εισαγωγής, µεταποίησης, διακίνησης, χρήσης και εναπόθεσης των χηµικών o Μετάθεση της ευθύνης στη βιοµηχανία για τη διάθεση ασφαλών χηµικών προϊόντων στην αγορά o Περιορισµοί και απαγορεύσεις ουσιών υψηλής ανησυχίας. Όλα τα παραπάνω φαίνονται συγκεντρωτικά και στο σχήµα 1 [6]. κόστους πετροχηµικών κόστους ενέργειας Πιέσεις κοινού προστίµων ρύπανσης απαιτήσεων κόστους Κινητήριες δυνάµεις διάθεσης αποβλήτων για την αλλαγή Μείωση αριθµού προσέγγισης φοιτητών χηµείας κόστους αποθήκευσης επικίνδυνων Νέα νοµοθεσία Ελάττωση χρήσης Μη ανανεώσιµων Πηγών Αρνητική διαφήµιση ευθύνης παραγωγού Σχήµα 1. Κινητήριες δυνάµεις για την αλλαγή προσέγγισης στον τοµέα της ρύπανση [6] 3

4 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [1] Η Αναλυτική Χηµεία υπήρξε στο επίκεντρο του περιβαλλοντικού κινήµατος από τη δεκαετία του 70. Οι δραστηριότητες της προστασίας του περιβάλλοντος έχουν συνδεθεί µε τις εξελίξεις και την πρόοδο της Αναλυτικής Χηµείας. Σηµαντικά ζητήµατα όπως η µείωση της στιβάδας του όζοντος, η ατµοσφαιρική ρύπανση από τα SO x και NO x προσδιορίστηκαν εξαιτίας της ανάπτυξης στον τοµέα της Αναλυτικής Χηµείας. Ο χαρακτηρισµός και η κατανόηση της τύχης των χηµικών ουσιών και των µεταβολιτών τους καθώς ταξιδεύουν από µέσο σε µέσο πραγµατοποιήθηκε εξαιτίας της ανάπτυξης σύγχρονων τεχνικών στην Αναλυτική Χηµεία. 4. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών παράγονται και χρησιµοποιούνται στον κύκλο ζωής µιας χηµικής ανάλυσης, όπως φαίνεται και στο σχήµα 2 από τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων των εργαστηρίων της EPA [1]. Αναφλεξιµότητα Διαβρωτικότητα Τοξικότητα Αντιδραστικότητα Σχήµα 2. Χαρακτηριστικά αποβλήτων από τα εργαστήρια της EPA [1] Λύση φαίνεται να δίνει η εφαρµογή της Πράσινης Χηµείας στη Χηµική Ανάλυση. Οι αρχές τις Πράσινης Χηµείας, που διατυπώνουν τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του πράσινου χαρακτήρα της αναλυτικής χηµείας είναι οι εξής: o Μείωση της εκποµπής των ατµών, αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων που παράγονται στα αναλυτικά εργαστήρια o Απαλοιφή αντιδραστηρίων µε υψηλή τοξικότητα από τις αναλυτικές διαδικασίες o Μείωση της εργασίας και κατανάλωση ενέργειας στις αναλυτικές διαδικασίες o Μείωση του κόστους της αναλυτικής διαδικασίας. Η εφαρµογή των αρχών της Πράσινης Χηµείας στη Χηµική Ανάλυση µπορεί να ενταχθεί αρχικά στην ανάπτυξη µιας αναλυτικής µεθοδολογίας. Συνήθως, η ανάπτυξη αναλυτικών µεθοδολογιών περιλαµβάνει : o Το κόστος της ανάλυσης 4

5 o Την αποδοτικότητα o Την αύξηση της ταχύτητας εισαγωγής δείγµατος o Την ακρίβεια o Την επαναληψιµότητα o Την ευαισθησία Αν το κίνητρο για παράδειγµα για την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας είναι η αύξηση της εκλεκτικότητας, τα κριτήρια απόδοσης θα αφορούν την εκλεκτικότητα. Κατά αυτον τρόπο κρίνεται απαραίτητο να αναγνωριστεί η περιβαλλοντική επίδραση κι ο βαθµός στον οποίο µια νέα αναλυτική µεθοδολογία αποτρέπει τη ρύπανση, να αποτελούν κριτήρια απόδοσης της µεθόδου Μια ακόµη σηµαντική πτυχή της Πράσινης Χηµείας βρίσκεται στον τοµέα της αναλυτικής διαδικασίας. Ιστορικά, η εφαρµογή της περιβαλλοντικής ανάλυσης στόχευε στη µέτρηση και το χαρακτηρισµό των περιβαλλοντικών προβληµάτων µετά τη δηµιουργία τους. Σήµερα εστιάζει στη χρήση της τεχνολογίας και της εµπειρίας, που προκύπτει από την αναλυτική διαδικασία για την αποτροπή της ρύπανσης στην πηγή [1]. Η αρχή της Πράσινης Χηµείας, που αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση αναλύσεων πραγµατικού χρόνου καταδεικνύει τον πράσινο χαρακτήρα της Χηµικής ανάλυσης. Έτσι, ο στόχος της Χηµικής ανάλυσης είναι η ανάπτυξη µεθοδολογιών οι οποίες επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο σχηµατισµού επικίνδυνων ουσιών σε όλη τη διαδικασία της Χηµικής επεξεργασίας. Παράδειγµα τέτοιο αποτελούν οι αισθητήρες διαδικασίας, των οποίων οι χρήστες µπορούν να ανιχνεύσουν το σχηµατισµό µιας επικίνδυνης ουσίας, µε τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται η παύση της παραγωγής σε επίπεδα ιχνών. 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΧΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ [2] Ένας από τους στόχους της Πράσινης Χηµείας, είναι η απαλοιφή αντιδραστηρίων και διαλυτών στο αναλυτικό εργαστήριο. Για να επιτευχθεί αυτό, συνήθως χρησι- µοποιούνται οι άµεσες αναλυτικές τεχνικές, οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισµό ουσιών χωρίς προκατεργασία του δείγµατος. Παραδείγµατα τέτοιων τεχνικών απότελούν οι ηλεκτροχηµικές µέθοδοι, η φασµατοσκοπία ατοµικής απορρόφησης µε φούρνο θερµαινόµενου γραφίτη (GF-AAS), η φασµατοσκοπία ατοµικής εκποµπής µε επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα (ICP-AES), τεχνικές ανάλυσης επιφανειών (SEM). Η Πράσινη Χηµεία στοχεύει στην µείωση των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων αντιδραστηρίων από τις αναλυτικές διαδικασίες. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη µείωση του όγκου των δειγµάτων, οπότε γίνεται οικονοµία, διότι χρησιµοποιείται λιγότερη ποσότητα αντιδραστηρίων. Με αυτό τον τρόπο µειώνεται η ποσότητα των διαλυ- µάτων, που εν δυνάµει περιέχουν επιβλαβή αντιδραστήρια στα συστήµατα συλλογής αποβλήτων, µειώνεται η ανάγκη κατεργασίας αντιδραστηρίων και δε χρησι- µοποιούνται συντηρητικά για τη σταθεροποίηση των δειγµάτων κατά τη µεταφορά κι αποθήκευσή τους. Μερικές από τις τεχνικές που υιοθετούν αυτή την αρχή της Πράσινης Χηµείας είναι εκείνες, που χρησιµοποιούν chip και microchip στα αναλυτικά όργανα (laboratory on chip), η χρήση ανοσοανάλυσης ( IMA), η χρήση ραδιοανοσοανάλυσης (RIA), η χρήση ενζυµικής ανοσοανάλυσης (EIA). Το ίδιο απότέλεσµα µπορεί να έχει η διεξαγωγή της ανάλυσης στο σηµείο της δειγµατοληψίας (in-situ), η οποία επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. Για να γίνει αυτό, µπορούν να εφαρµοστούν οι ξηρές τεχνικές προκατεργασίας δειγµάτων. Έτσι, για παράδειγµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι υψηλής θερµοκρασίας κατάλυτικές τεχνικές οξείδωσης αναγωγής της προσδιοριζόµενης ουσίας. 5

6 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά µερικές από τις αναλυτικές τεχνικές, οι οποίες έχουν πράσινο χαρακτήρα: o Στερεάς φάσης εκχύλιση o Εκχύλιση ρευστών υπό πίεση o Μικρο- εκχύλιση υγρού- υγρού o Ανοσοαναλυτικές τεχνικές εκχύλιση υπερήχων o Μικρο- εκχύλιση στερεάς φάσης o Φθορισµός ακτίνων X για πολυστοιχειακή ανάλυση o Υπερκρίσιµη εκχύλιση υγρών o Αυτοµατοποιηµένη εκχύλιση Soxhlet o Εισαγωγή µεµβρανών στη φασµατοσκοπία µαζών 7. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Παραδείγµατα αναλυτικών προσεγγίσεων αποτελούν οι παρακάτω µέθοδοι: Α. Ανάλυση πεδίου (field analysis)[2] Στην περίπτωση αυτή το δείγµα συλλέγεται και αναλύεται σε ένα αποµακρυσµένο σηµείο από το εργαστήριο. Οι τεχνικές αυτές, π.χ η XRF, παρουσιάζουν χαµηλό κόστος, επιτρέπουν την πλήρη ανάλυση και συλλογή δεδοµένων στο σηµείο της δειγµατοληψίας µε ελάχιστη ή καµιά χρήση επικίνδυνων ουσιών. Β. Screening [2] Χρησιµοποιείται στην ανάπτυξη µεθόδων που στηρίζονται στη στατιστική ανάλυση και χηµειωµετρία. Οι τεχνικές αυτές µειώνουν τον αριθµό των δειγµάτων, το χρόνο της ανάλυσης, το κόστος και την περιβαλλοντική ζηµιά από την απόθεση, χρήση και απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών. Γ. Μέθοδοι διάλυσης [2] Πολλές µεθοδολογίες απαιτούν τη διάλυση πρότυπων διαλυµάτων και δειγµάτων, που συχνά έχουν πολύ χαµηλή συγκέντρωση των προσδιοριζόµενων συστατικών. Έτσι, απαιτείται αραίωση σε µεγάλα ποσά διαλύτη. Εξαιτίας των ανθρώπινων περιορισµών σχετικά µε τις πολύ µικρές ποσότητες, χρησιµοποιούνται πολλές φορές µεγάλα ποσά είτε πρότυπων διαλυµάτων είτε δειγµάτων, που είναι συχνά τάξεις µεγέθους µεγαλύτερα στον όγκο από αυτόν που απαιτείται, µε αποτέλεσµα την ιδιαίτερα µεγάλη παραγωγή αποβλήτων. Εναλλακτική λύση αποτελεί η αυτοµατοποιηµένη διάλυση. Οι αυτοµατοποιηµένες διαλύσεις δίνουν εξαιρετικά αραιά διαλύµατα σε πολύ µικρές ποσότητες. Δ. Ανάλυση Πραγµατικού Χρόνου µε τη βοήθεια της ηλεκτροχηµικής παρακολούθησης [7] Η απόδοση µιας ηλεκτροχηµικής µέτρησης εξαρτάται από το υλικό του ηλεκτροδίου, που χρησιµοποιείται. Ο υδράργυρος αποτελούσε το κύριο υλικό των ηλεκτροδίων, διότι παρουσιάζει πολύ καλή συµπεριφορά και η επιφάνειά του είναι εξαιρετικά λεία 6

7 και ανανεώνεται εύκολα. Ο υδράργυρος όµως παρουσιάζει υψηλή τοξικότητα, για αυτό προτιµώνται εναλλακτικά ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια φιλµ βισµουθίου παρέχουν αξιόπιστες µετρήσεις για τον προσδιορισµό ιχνοστοιχείων. Το βισµούθιο είναι στοιχείο µε χαµηλή τοξικότητα. Τα ηλεκτρόδια άνθρακα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και χρησιµοποιούνται στην ηλεκτροανάλυση εξαιτίας του χαµηλού ρεύµατος υποβάθρου, του µεγάλου εύρους δυναµικού, του χαµηλού κόστους τους και της ευκολίας µε την οποία χρησιµοποιούνται σε βιοαισθητήρες. Η πιο σύγχρονη τάση είναι η χρήση ηλεκτροδίων µε διαστάσεις µικρών, οι οποίοι έχουν το πλεονέκτηµα της µειωµένης κατανάλωσης δείγµατος. Οι προχωρηµένες τεχνικές µικροκατασκευής επιτρέπουν την αντικατάσταση των συµβατικών ηλεκτροδίων και ηλεκτροχηµικών κυψελών µε εύκολους σε χρήση αισθητήρες. Οι αισθητήρες αυτoί χρησιµοποιούν ηλεκτρόδια αναφοράς σε πλαστικό ή από σιλικόνη υπόστρωµα. Το ενδιαφέρον της βιοµηχανίας αλλά και της πρόληψης ρύπανσης για τους αισθητήρες πηγάζει από την ανάγκη για γρήγορες, φτηνές, απλές και ευαίσθητες τεχνικές παρακολούθησης. Η ικανότητα της εκλεκτικότητας επιτρέπει τον προσδιορισµό ουσιών στόχων σε πραγµατικά δείγµατα χωρίς προκατεργασία. Ε. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [8] Η µικροκυµατική χηµεία χρησιµοποιείται στην ανάλυση στις παρακάτω διαδικασίες: o Αποτέφρωση o Πυρόλυση o Πέψη o Εκχύλιση o Υδρόλυση πρωτεϊνών o Προσδιορισµό της υγρασίας στα στερεά ΣΤ. ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ [9] Στην αέρια χρωµατογραφία υπάρχει η τάση να ενσωµατωθούν οι αρχές της Πράσινης Χηµείας. Έτσι, γίνεται χρήση των άµεσων χρωµατογραφικών τεχνικών, που επιτρέπουν τον προσδιορισµό ενώσεων σε ένα δείγµα χωρίς προκατεργασία. Υπάρχει προσπάθεια ελάττωσης της χρήσης των διαλυτών σε όλα τα στάδια της ανάλυσης, για αυτό το λόγο χρησιµοποιούνται τεχνικές που χρησιµοποιούν αέρια ή υπερκρίσιµα ρευστά στην εκχύλιση διαφόρων ενώσεων. Οι λειτουργίες διεξάγονται σε ερµητικά κλειστά συστήµατα. Είναι σηµαντικό να µειώνονται οι παρεµποδίσεις υποστρώµατος, η ανάγκη για επανάληψη της ανάλυσης και ο χρόνος της χρωµατογραφικής δοκιµής. Πολλές φορές χρησιµοποιούνται συζευγµένες τεχνικές µε σκοπό την ολοκλήρωση των σταδίων της αναλυτικής διαδικασίας. Η σύζευξη της αέριας χρωµατογραφίας µε τη φασµατοσκοπία µαζών επιτρέπει την πραγµατοποίηση της ταυτοποίηση στο ίδιο στάδιο µε την ανάλυση. Η αέρια χρωµατογραφία είναι γνωστό ότι παρέχει µεγάλη βελτίωση στην ταχύτητα των διαχωρισµών. Τα κύρια στάδια ενός γρήγορου διαχωρισµού είναι η µείωση της εσωτερικής διαµέτρου του τριχοειδή της στήλης, ο γρήγορος προγραµµατισµός της θερµοκρασίας, η τυρβώδης ροή και άλλα. Τέλος, η χρήση µικροτριχοειδών στηλών βελτιώνει κατά πολύ την ταχύτητα των διαχωρισµών και κατά συνέπεια ικανοποιεί την ανάγκη της πράσινης χηµείας για οικονοµία χρόνου και χρήµατος. 7

8 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι αρχές της Πράσινης Χηµείας πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε τοµέα της χηµείας και ειδικά στη Χηµική Ανάλυση, σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη καινούριων µεθοδολογιών. Με γνώµονα την Πράσινη Χηµεία, η Χηµική Ανάλυση γίνεται φιλικότερη στο περιβάλλον και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχήµατος και οι βλαβερές συνέπειες των επικίνδυνων χηµικών ουσιών στους ζώντες οργανισµούς και το περιβάλλον. Η Πράσινη Χηµεία δίνει τη δυνατότητα στη Χηµική Ανάλυση να προβλέπει την ύπαρξη ρύπανσης και να την αποτρέπει από την πηγή της, ώστε µε αυτό τον τρόπο να αποτελεί χρήσιµο εργαλείο στην περιβαλλοντική ανάλυση. Η εφαρµογή των αρχών της Πράσινης Χηµείας στη Χηµική Ανάλυση έχει ως αποτέλεσµα οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται να είναι οικονοµικότερες. Από την άλλη η βιοµηχανίες, που υιοθετούν αυτή τη φιλοσοφία, αποκτούν αξιοπιστία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. P. T. Anastas, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 1999, 29, P. T. Anastas, M. M. Kirchoff, Acc. Chem. Res., 2002, 35, P. T. Anastas, J. C. Warner (1998) Green Chemistry : Theory and Practice, Oxford University Press, pp http//europa.eu.int/comm./environment/chemical/reach.htm 5. Χηµικά Χρονικά, 2007, 4(69),11 6. J. H. Clark, Green Chem., 2006, 8, J. Wang, Acc. Chem. Res., 2002,35, Evalueserve, Development in microwave Chemistry, 2005 (http://www.rsc.org./images/evalueserve-tcm pdf) 9. W. Wardencki, J. Namiesnik, P. J. Envir. S., 2002, 11 (2),

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Νανοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Χηµεία και Καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙXEIAKΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙXEIAKΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙXEIAKΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ E. Στεφα 1, Σ. Βασιλειαδης 2, Ζ. Ζιακα 2, και Α. Λυκουργιωτης 3, 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών με Εξειδίκευση στη Διοίκηση Logistics Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτιος Green Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β. ΓΚΕΚΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.: 2007050042 Τριμελής Επιτροπή Κολοκοτσά

Διαβάστε περισσότερα