ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 ως γεωγραφική ένδειξη υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου. Η γεωγραφική ένδειξη «ούζο» αντικαθιστά υποχρεωτικά την επωνυμία πώλησης αποσταγμένο anis. Το ούζο αποτέλεσε αναγνωρισμένη υπέρ της Ελλάδος ονομασία στον καν. (ΕΟΚ) 1576/89. Με την πράξη περί των όρων προσχωρήσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τροποποιήθηκε ο εν λόγω κανονισμός, ώστε να συμπεριλάβει και την Κύπρο, ως χώρα δικαιούμενη να παράγει ούζο. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο τρόπος παρασκευής και τα βασικά χαρακτηριστικά του ούζου είναι ίδια και στις δύο χώρες. Ούζο ονομάζεται το αλκοολούχο ποτό με γλυκάνισο που παράγεται παραδοσιακά με σύμμειξη αλκοολών που έχουν αρωματισθεί με απόσταξη ή διαβροχή με σπόρους ανίσου και ενδεχόμενα μαράθου, μαστίχα από το ιθαγενές μαστιχόδενδρο της Χίου (Pistacia Lentisus Chia ή Latifolia) και άλλους αρωματικούς σπόρους, φυτά και καρπούς. Η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί με απόσταξη (προϊόν απόσταξης) πρέπει: α) να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του αλκοολικού τίτλου του προϊόντος, και β) να λαμβάνεται με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες ασυνεχούς λειτουργίας χωρητικότητας μέχρι και λίτρων και να έχει αλκοολικό τίτλο όχι μικρότερο του 55% νοι και όχι μεγαλύτερο του 80% νοι. Στο εκ της συμμείξεως των κατά την προηγουμένη παράγραφο αρωματισμένων αλκοολών (εκχυλισμάτων) λαμβανόμενο μίγμα, επιτρέπεται η προσθήκη μόνον: α. βελτιωτικών ουσιών που λαμβάνονται από την εκχύλιση και απόσταξη των κατά το προηγούμενο εδάφιο αρωματικών σπόρων, φυτών και καρπών.

2 β. γλυκαντικών υλών, σε ποσότητα τέτοια ώστε το διατιθέμενο στην κατανάλωση «ούζο» να έχει στερεό υπόλειμμα όχι μεγαλύτερο από 50 γραμμάρια ανά λίτρο. γ. νερού μέχρι της διαμόρφωσης του αλκοολικού τίτλου κατανάλωσης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος του 37,5 %νοι. ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ Πλήθος ιστορικών μαρτυριών τεκμηριώνουν ότι η παρασκευή του ούζου ήταν διαδεδομένη στον ελληνικό χώρο από αιώνων. Η ονομασία ούζο εμφανίστηκε πιθανότατα κατά τα τέλη του 19 ου αιώνα και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για την προέλευσή της. Αποτελεί πάντως σήμερα αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πρόκειται για ένα αποκλειστικά ελληνικό αλκοολούχο ποτό που παράγεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ό- πως άλλωστε αποτυπώθηκε και στον καν. (ΕΟΚ) 1576/89 (σχετ. παράγραφος 3 του στοιχείου ιε της παραγράφου 4 του άρθρου 1). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Το ούζο διέπεται από την εθνική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κύπρου. Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 της υπ αριθ /1396/0029/ απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο θεσπίζονται τα αναφερόμενα στην ως άνω ενότητα «ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ». Επιπλέον θεσπίζονται τα παρακάτω: (παρ. 3 του ως άνω κεφαλαίου) : «Η επωνυμία «ούζο» συνιστά «επωνυμία κατά παράδοση» κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της παρούσας, δηλωτική των αλκοολούχων ποτών περί των οποίων διαλαμβάνει το υπεδάφιο 3 του εδαφίου ιε' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 που παρασκευάζονται στην Ελλάδα. ( παρ. 4 του ως άνω κεφαλαίου) : Επί των μέσων προσυσκευασίας και συσκευασίας του αλκοολούχου ποτού «ούζο»: α. επιτρέπεται, πέραν των κατά το άρθρο 10 της παρούσας υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων, η αναγραφή της ένδειξης «ορεκτικό». β. δεν επιτρέπεται η αναγραφή άλλων ενδείξεων, ειδικότερα δε ενδείξεων όπως «από απόσταξη», «διπλή απόσταξη», «επαναπόσταξη» και άλλες συναφείς. Των διατάξεων αυτών εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο αλκοολικός τίτλος του ούζου οφείλεται καθ' ολοκληρίαν στο κατά το εδάφιο 1 της παρούσας παραγρά- 2

3 φου προϊόν απόσταξης, οπότε και μόνον επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της ένδειξης «εξ αποστάξεως 100%» ή «από απόσταξη 100%» επεξηγηματικά προς την επωνυμία «ούζο» και με γράμματα μικρότερου μεγέθους. Τα ποτοποιεία που παρασκευάζουν ούζο του οποίου ο αλκοολικός τίτλος οφείλεται καθ ολοκληρίαν στο κατά το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου προϊόν απόσταξης περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται με Απόφασή μας. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Οι πρόνοιες που αφορούν το ούζο, περιλαμβάνονται στην Κανονιστική Διοικητική Πράξη 283 (Κ.Δ.Π. 283/2001, Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας αρ. 3515, 20/7/2001). Επί των μέσων προσυσκευασίας και συσκευασίας του αλκοολούχου ποτού «ούζο», πέραν των προνοιών που έχουν ήδη αναφερθεί και ισχύουν στην ελληνική νομοθεσία είναι υποχρεωτικό: 1. Να αναγράφεται η επωνυμία του αλκοολούχου ποτού με γράμματα ύψους τουλάχιστον 7 χιλιοστών του μέτρου (7mm). 2. Τα στοιχεία του παραγωγού και εμφιαλωτή όπως όνομα, διεύθυνση έδρας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται για προσδιορισμό τους, θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα ύψους που να μην υπερβαίνει το ύψος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την ονομασία του ποτού με ελάχιστο ύψος τα 3 χιλιοστά του μέτρου (3 mm). 3. Σε περίπτωση που ο εμφιαλωτής δεν είναι και ο παραγωγός θα αναφέρονται μόνο τα στοιχεία του εμφιαλωτή. 4. Ο κατ όγκο αλκοολικός τίτλος, ο οποίος θα αναγράφεται κατά μονάδα ή μισή μονάδα και δε θα είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος κατά 0,2 % vol του τίτλου που προσδιορίστηκε από την ανάλυση. 5. Ο αριθμός που αντιστοιχεί με τον κατ όγκο αλκοολικό τίτλο θα ακολουθείται από το σύμβολο % vol και θα αναγράφεται με χαρακτήρες ελάχιστου ύψους πέντε χιλιοστών του μέτρου (5 mm), αν ο ονομαστικός όγκος είναι μεγαλύτερος από 100 cl, τριών χιλιοστών του μέτρου (3 mm), αν ο ονομαστικός όγκος είναι ίσος ή μικρότερος από 100 cl και μεγαλύτερος από 20 cl και δύο χιλιοστά του μέτρου (2 mm), αν είναι ίσος ή μικρότερος από 20 cl. 6. Ο ονομαστικός όγκος, ο οποίος θα αναγράφεται σε λίτρα, εκατοστόλιτρα ή χιλιοστόλιτρα και θα εκφράζεται με αριθμούς, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης ή από το σύμβολο της μονάδας αυτής, με ελάχιστο ύψος 5 χιλιοστά του μέτρου (5 mm) αν ο ονομαστικός όγκος είναι μεγαλύτερος από από 100 cl, τριών χιλιοστών του μέτρου (3 mm), αν ο ονομαστικός όγκος είναι ίσος ή 3

4 μικρότερος από 100 cl και μεγαλύτερος από 20 cl και δύο χιλιοστά του μέτρου (2 mm), αν είναι ίσος ή μικρότερος από 20 cl. 7. Να αναγράφεται η ένδειξη «Κυπριακό Προϊόν» για ούζο που παράγεται στην Κύπρο. ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, για τα ποτά με γεωγραφική ένδειξη ισχύει ότι η παρασκευή και η εμφιάλωση γίνονται στον τόπο που υποδηλώνει η γεωγραφική ένδειξη. Στον καν. (ΕΟΚ) 1576/89 όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφερόταν ότι το ούζο παράγεται αποκλειστικά στην Κύπρο ή αποκλειστικά στην Ελλάδα. Το ούζο που παράγεται στην Ελλάδα θα εμφιαλώνεται στην Ελλάδα και αντιστοίχως, το ούζο που παρασκευάζεται στην Κύπρο θα εμφιαλώνεται στην Κύπρο. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η αποστολή προϊόντος αρωμάτισης αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για παρασκευή ούζου ή ούζου χύμα που προορίζεται για εμφιάλωση από την μια χώρα στην άλλη. Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της επισήμανσης του ούζου με τις γεωγραφικές ενδείξεις «Ελλάδας» ή «Κύπρου» ή συναφείς, όπως π.χ. «ελληνικό ούζο» ή «κυπριακό ούζο» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» α) Καταχωρισμένες στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ)110/2008. Ούζο Μυτιλήνης Ούζο Πλωμαρίου Ούζο Καλαμάτας Ούζο Θράκης Ούζο Μακεδονίας Η επωνυμία πώλησης ούζο συμπληρώνεται με τις ως άνω γεωγραφικές ενδείξεις για τα προϊόντα που παράγονται και εμφιαλώνονται στις περιοχές που υποδηλώνονται από αυτές τις γεωγραφικές ενδείξεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά και η μέθοδος παρασκευής των προϊόντων αυτών παραμένουν αυτά του ούζου. Η μακρόχρονη παράδοση, ωστόσο, της παρασκευής τους σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνταγές των ποτοποιών (τα «μυστικά») έχουν δημιουργήσει μια φήμη για τα προϊόντα αυτά στενά συνδεδεμένη με τη γεωγραφική τους καταγωγή, μια φήμη που αποτελεί βασικό στοιχείο αναγνωρισιμότητάς τους στην α- γορά, όπως προκύπτει και από πλήθος ιστορικά στοιχεία. 4

5 Για τα δύο εξ αυτών (ούζο Μυτιλήνης και ούζο Πλωμαρίου) έχουν εκδοθή σε εθνικό επίπεδο υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θεσπίζουν την συμπλήρωση της επωνυμίας πώλησης «ούζο» με τις αντίστοιχες γεωγραφικές ενδείξεις. Συγκεκριμένα: Για το ούζο Μυτιλήνης η υπ αριθ /772/0029/ απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για το ούζο Πλωμαρίου η υπ αριθ /1118/0029/ απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. β) Αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο από την ελληνική νομοθεσία. Η χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ αριθ /1396/0029/ απόφασης Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καν. (ΕΚ) 110/2008 οι επωνυμίες πώλησης μπορούν να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις από άλλη γεωγραφική ένδειξη, υπό τον όρο ότι αυτό δεν παραπλανά τον καταναλωτή. Στα πλαίσια αυτά ευρίσκεται υπό εξέλιξη η αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο γεωγραφικών ενδείξεων, ως συμπληρωματικών της ένδειξης «ούζο». Τα κριτήρια καθορίζονται στην ως άνω εθνική νομοθεσία και είναι σε συμφωνία με τα κριτήρια που τίθενται από την κοινοτική νομοθεσία. Μέχρι στιγμής, έχει αναγνωρισθεί με την υπ αριθ /3220/0029/ απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η γεωγραφική ένδειξη «Καβάλας» για το ούζο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Νομό Καβάλας πλην της νήσου Θάσου. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ Αρμόδιες εθνικές αρχές για την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, είναι οι ακόλουθες: α) Για την Ελλάδα: Το Γενικό Χημείο του Κράτους, όπως ορίζεται συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 της υπ αριθ /1396/0029/ απόφασης Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών : «2. α. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της τήρησης της προαναφερθείσας ειδικής (κάθετης) κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας ποιότητας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών είναι οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. κατά την χωρική αρ- 5

6 μοδιότητα εκάστης, ασκούν δε προς τούτο διαρκή και συστηματικό έλεγχο στα αποσταγματοποιεία και ποτοποιεία και δειγματοληπτικά στις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη-Μέλη ή εισάγουν αλκοολούχα ποτά προσυσκευασμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Πέραν τούτου, τα εν λόγω εργοστάσια υπόκεινται και σε τακτικό, τουλάχιστον άπαξ του έτους έλεγχο και επιθεώρηση, ως και σε εκτάκτους έλέγχους και επιθεωρήσεις κατά την κρίση των εποπτευουσών Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. β. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. ενημερώνει, καθοδηγεί και συντονίζει στις ενέργειές τους τις κατά το εδάφιο α της παρούσας παραγράφου αρμόδιες αρχές, αλληλογραφεί δε με την αρμόδια υπηρεσία της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία κοινοποίηση όλων των απαραίτητων για την ε- φαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών στοιχείων ως και με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου των άλλων Κρατών-Μελών με τις οποίες συνεργάζεται για την αμοιβαία πληροφόρηση στα θέματα του εν λόγω τομέα.» Το Γενικό Χημείο του Κράτους ορίζεται αρμόδια αρχή και ειδικότερα για την α- ναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 3 και στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001, όπου προβλέπεται ότι οι όροι και η διαδικασία αναγνώρισης παραδοσιακών ονομασιών και γεωγραφικών επωνυμιών των αποσταγμάτων και των αλκοολούχων ποτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης (υπό τις παρούσες συνθήκες, της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου)του Γενικού Χημείου του Κράτους. β) Για την Κύπρο Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων όπως ορίζεται συγκεκριμένα: Ι. στην παράγραφο 12 (ιβ) του Περι Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου του 2004 (61/(1)2004): «12(ιβ) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα: τον έλεγχο της εφαρμογής των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν την ονομασία, τη σήμανση, περιγραφή, παρουσίαση, συσκευασία, διαφήμιση, παρασκευή και προέλευση των αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών και παραγωγών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς» καθώς και ΙΙ. στην παράγραφο 31(1) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης Κ.Δ.Π. 282/2001 (Αλκοολούχα ποτά) που εκδόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δη- 6

7 μοκρατίας, όπου ανατίθεται η τήρηση των εν λόγω Κανονισμών (ΚΔΠ283/2001), στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων. Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων αποτελεί διαπιστευμένο φορέα επιθεώρησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020:2004 και όλοι οι έλεγχοι που διενεργεί είναι σύμφωνοι με το εν λόγω πρότυπο. Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους προαναφερθέντες νόμους: Ι. Ασκεί τακτικούς ελέγχους σε οινοπνευματοποιεία, ποτοποιεία, εισαγωγείς και μεταπωλητές αλκοολούχων ποτών. Οι έλεγχοι αφορούν στη δειγματοληψία προϊόντων για χημική ανάλυση καθώς και έλεγχο στη σήμανση. ΙΙ. Πραγματοποιεί έλεγχο των βιβλίων των επαγγελματιών του τομέα. ΙΙΙ. Τηρεί μητρώο επαγγελματιών του τομέα. IV. Εξασφαλίζει τον έλεγχο και την προστασία των αλκοολούχων ποτών κατά την κυκλοφορία τους με επίσημα εμπορικά έγγραφα. V, Αλληλογραφεί με την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινοποίηση όλων των απαραίτητων για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών στοιχείων ως και με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου των άλλων Κρατών-Μελών με τις οποίες συνεργάζεται για την αρμόδια πληροφόρηση στα θέματα του εν λόγω τομέα. 7

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 19/02/2015 16:10 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα :

Εισήγηση. στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα : Εισήγηση του κ. Παντελή Κ. Σωτηριάδη Προϊσταμένου Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα : «Έμποροι

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Αθήνα, Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011... 5 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 101 87 (για δημοσίευση με μια δισκέτα) Τηλέφωνο : 210-5242845 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ταχ. Κώδικας : 101 87 (για δημοσίευση με μια δισκέτα) Τηλέφωνο : 210-5242845 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-08-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: ΔΥΓ3α/οικ. 82161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. 2013, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 1 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013... 5 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ... 8 4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ... 17 5. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα