ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International Congress, Thessaloniki, April 2004 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ Φωτίου Ε. and Κολοβός Ν. Τµήµα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Κοζάνη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας, αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση της ποιότητας εµφιαλωµένων νερών που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά µε βάση τα αναγραφόµενα στην εττικέτα των φιαλών τους φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά και η σχέση τους µε την επίδρασή τους στην υγεία. Για τον σκοπό αυτό εξετάσθηκαν τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά ενός ικανοποιητικού αριθµού δειγµάτων από 26 εγχώρια και 7 εισαγόµενα νερά, και έγινε σύγκριση µε τα σταθερότυπα του πόσιµου νερού. Στην παρούσα εργασία δεν γίνεται διάκριση των επιτραπέζιων και φυσικών µεταλλικών νερών. Θεωρούνται όλα πόσιµα και χαρακτηρίζονται το καθένα από αυτά από ιδιαίτερες φυσικοχηµικές ιδιότητες, η σηµασία των οποίων για τον ανθρώπινο οργανισµό δίνεται µέσα στο κείµενο. Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης, µε τον όρο ποσιµότητα εννοείται η δυνατότητα κάθε εµφιαλωµένου νερού να είναι αποδεκτό για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη φυσικοχηµικών παραµέτρων και µόνο. Οι φυσικοχηµικές παράµετροι οι οποίες µελετήθηκαν περιλαµβάνουν: ph, αγωγιµότητα, συγκεντρώσεις χλωριούχων, θειικών, πυριτικών, ασβεστίου, µαγνησίου, νατρίου, καλίου, φθορίου, στερεού υπολείµµατος, ολικής σκληρότητας, αλκαλικότητας των οποίων τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε mg/l. Παράλληλα δίνονται οι ιοντικές σχέσεις, οι οποίες προσφέρουν χρήσιµα στοιχεία της υ- δροχηµείας των νερών. Για την καλύτερη σύγκριση των παραπάνω µεγεθών δίνονται : το ενδεικτικό επίπεδο τιµών, η ανώτατη αποδεκτή συγκέντρωση και η συγκέντρωση χηµικής ανάλυσης. Οι παραπάνω τιµές µελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν µε βάση τις τιµές που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. (αριθµ. Φύλλου: 53, 20 Φεβρουαρίου 1986), προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα νερά που κυκλοφορούν ελεύθερα στο εµπόριο πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η οδηγία 80/778 του συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15/07/80.). 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ποιότητας των συσκευασµένων νερών καθώς και οι επιδράσεις των ιχνοστοιχείων και των ιχνοενώσεων αυτού στην υγεία του ανθρώπου. Μέσω της εξέτασης ενός ικανοποιητικού αριθµού δειγµάτων επιχειρείται να εξακριβωθεί κατά πόσο τα νερά που διατίθενται στο εµπόριο ανταποκρίνονται στις γενικές και ειδικές προδιαγραφές που έχουν θεσπισθεί για την προστασία και διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας. Επισηµαίνεται ότι οι αναγραφόµενες τιµές στις ετικέτες των νερών αντιστοιχούν σε φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά και εποµένως οι αντίστοιχες παρατηρήσεις και συµπεράσµατα που θα εξαχθούν θα αφορούν µόνο τα εν λόγω χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης, µε τον όρο ποσιµότητα εννοείται η δυνατότητα του καθενός εµφιαλωµένου νερού να είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη φυσικοχηµικών παραµέτρων και µόνο. Σκοπός επίσης της εργασίας ήταν η αξιολόγηση µε βάση τα υδροχηµικά στοιχεία, χωρίς να υ- πεισέρχεται σε θέµατα ιατρικής φύσης, όπως οι πιθανές ευνοϊκές ή δυσµενείς επιπτώσεις της υψηλής συγκέντρωσης κάποιων στοιχείων. 2087

2 2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Για τους σκοπούς τη παρούσας µελέτης εξετάσθηκαν 26 δείγµατα εγχώριων και 7 δείγµατα εισαγόµενων εµφιαλωµένων νερών. Η εξέταση περιλάµβανε τη µελέτη των φυσικοχηµικών παραµέτρων έτσι όπως αυτές αναγράφονται στις φιάλες και έχουν προσδιορισθεί από διάφορα επιστηµονικά κέντρα και φορείς. Οι φυσικοχηµικές παράµετροι οι οποίες µελετήθηκαν περιλαµβάνουν ph, αγωγιµότητα, συγκεντρώσεις: χλωριούχων, θειικών, πυριτικών, ασβεστίου, µαγνησίου, νατρίου, καλίου, φθορίου, στερεού υπολείµµατος, ολικής σκληρότητας, αλκαλικότητας Τα αποτελέσµατα, δίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 1 όπου παρουσιάζονται η µέση, η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή και οι οποίες συγκρίνονται µε τα ανώτερα επιτρεπτά και τα ενδεικτικά όρια, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη σχετική νοµοθεσία. Επίσης στον Πίνακα 2 δίνονται οι ιοντικές σχέσεις, οι οποίες παρέχουν χρήσιµα στοιχεία υδροχηµείας και προέλευσης του νερού. Η ερµηνεία των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών, προϋποθέτει την γνώση της φυσικής σηµασίας όλων των παραµέτρων που εξετάζονται. Το παραπάνω γεγονός σε συνδυασµό µε την καθοδήγηση του Φ.Ε.Κ. σχετικά µε την ποιότητα του νερού (αριθµ. Φύλλου: 53, 20 Φεβρουαρίου1986), παρέχει την δυνατότητα σύγκρισης, αξιολόγησης και ελέγχου τυχόν αποκλίσεων. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της µελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Τιµές φυσικοχηµικών παραµέτρων στα εµφιαλωµένα νερά που µελετήθηκαν Φυσικοχηµικές παράµετροι Ανώτερο όριο Ενδεικτικό όριο Μέση τιµή Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή ph 6,5-8,5 7,48 6,00 8,30 Αγωγιµότητα ,95 183,00 843,00 Αλκαλικότητα Μ 206,47 12,30 368,00 Ολική σκληρότητα 286,86 16, ,00 Ανθρακική σκληρότητα 202,42 12,30 368,00 Μη ανθρακική σκληρότητα 84,45 0, ,70 Ασβέστιο ,98 4,50 486,00 Μαγνήσιο ,23 0,70 89,40 Κάλιο ,19 0,39 4,90 Νάτριο ,43 1,49 40,00 Σίδηρος 0,2 0,05 0,03 0,03 0,03 Μαγγάνιο 0,05 0,02 0,03 0,03 0,03 Χλωριούχα ,09 2,80 85,00 Φθοριούχα 1,5 0,7 0,27 0,09 0,95 Θειϊκά ,01 0, ,00 Όξινα ανθρακικά 251,90 15,01 448,96 Νιτρικά ,21 0,00 35,60 Νιτρώδη 0,1 0,00 0,00 0,01 Αµµωνία 0,5 0,05 0,01 0,00 0,10 Πυριτικά 12,28 7,00 17,00 Ξηρό υπόλειµµα ,08 33, ,00 Η εξέταση των φυσικοχηµικών παραµέτρων των 33 δειγµάτων δείχνει ότι αυτές κυµαίνονται ε- ντός ευρέων ορίων, γεγονός που αποδίδεται στην ξεχωριστή προέλευση του κάθε δείγµατος από πηγή, η οποία φέρει τα δικά της ιδιαίτερα γεωλογικά και γεωχηµικά χαρακτηριστικά. 2088

3 Το ph παρουσιάζει µέση τιµή 7,5 και κυµαίνεται από 6,0 έως 8,3. Από τους συγκριτικούς πίνακες µόνον ένα δείγµα, το οποίο παρουσιάζει ελάχιστη τιµή 6,0, βρίσκεται εκτός ορίων, χαρακτηριζόµενο ως όξινο. Η ανώτερη τιµή η οποία παρατηρήθηκε είναι 8,3, και ευρίσκεται εντός των επιτρεποµένων ορίων. Η αγωγιµότητα, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα του νερού να άγει το ηλεκτρικό ρεύµα, σχετίζεται µε το συνολικό πόσο των ουσιών που περιέχονται µέσα στο νερό και ιονίζονται (ηλεκτρολύτες), καθώς και µε την θερµοκρασία που γίνεται η µέτρηση. Επειδή η θερµοκρασία µεταβάλλεται και επηρεάζει τις τιµές της αγωγιµότητας, γι αυτό η σύγκριση των τιµών της για τα διάφορα δείγµατα συσκευασµένου νερού δίνεται στους 25ºC. Η µέση τιµή είναι 478 µs/cm, ενώ η κατώτερη 183 µs/cm και η ανώτερη 843 µs/cm. Από 28 δείγµατα στα οποία υπάρχουν µετρήσεις αγωγιµότητας, τα 20 έχουν τιµή ανώτερη της ενδεικτικής (400 µs/cm), ενώ τα 8 µικρότερη της ενδεικτικής. Με τον όρο αλκαλικότητα αναφέρεται το µέτρο της ικανότητας των συστατικών του νερού να αντιδρούν µε τα υδρογονο-κατιόντα (Η + ) και συνήθως οφείλεται στην παρουσία όξινων ανθρακικών ιόντων ΗCO 3, ανθρακικών ιόντων CO 3 --, και υδροξυλίων OH -. Αν όµως υπάρχουν στο νερό και ρίζες ασθενών οξέων όπως π.χ. τα θειώδη SO 3 --, ή τα όξινα φωσφορικά HPO 4 --, τότε και αυτά συµβάλλουν στην αλκαλικότητα. Η µέση τιµή ανέρχεται σε 206,5, ενώ η κατώτερη σε 12,3 και η ανώτερη σε 368,0. Ως σκληρότητα του νερού, χαρακτηρίζεται το σύνολο των συγκεντρώσεων των ιόντων ασβεστίου και µαγνησίου εκφρασµένο σαν οξείδιο του ασβεστίου ή σαν ανθρακικό ασβέστιο. Η ολική σκληρότητα παρουσιάζει µέση τιµή 286,9 mg/l µε κατώτερη τιµή 16,6 mg/l και ανώτερη τιµή 1560,0 mg/l. Από τα 33 δείγµατα το 1 δείγµα ανήκει στην κατηγορία των µαλακών νερών (0-75 mg/l) µε τιµή 16,6 mg/l, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα χαµηλή. Το εν λόγω δείγµα προέρχεται από εισαγόµενο νερό. Στην κατηγορία των µέτρια σκληρών νερών ( mg/l) ανήκουν 4 δείγµατα, εκ των οποίων 3 εγχώρια και 1 εισαγόµενο. Στην κατηγορία των σκληρών νερών ( mg/l) ανήκουν 22 δείγµατα, ενώ στην κατηγορία των πολύ σκληρών νερών (>300mg/L) 6 δείγµατα. Η ανθρακική σκληρότητα παρουσιάζει µέση τιµή 202,4 mg/l, και κυµαίνεται µεταξύ 12,3 mg/l και 368,0 mg/l, ενώ η µη ανθρακική σκληρότητα κυµαίνεται 0 mg/l και 1229,7 mg/l. Το Ca έχει µέση τιµή 85 mg/l, κυµαινόµενο µεταξύ 4,5 mg/l και 486,0 mg/l. Από τα 33 δείγµατα τα 28 εµφανίζουν τιµή µικρότερη της ενδεικτικής τιµής (100 mg/l), ενώ τα 5 εµφανίζουν µεγαλύτερη τιµή. Το Μg παρουσιάζει µέση τιµή 18,2 mg/l, ενώ η ελάχιστη τιµή είναι 0,7 mg/l και η µέγιστη 89,4 mg/l. Με δεδοµένο το ανώτερο επιτρεπτό όριο των 50 mg/l φαίνεται ότι 2 δείγµατα, ένα εγχώριο και ένα εισαγόµενο ξεπερνούν την τιµή αυτή, ενώ τα υπόλοιπα εµφανίζουν τιµή πολύ κατώτερη της ενδεικτικής. Το Κ κυµαίνεται εντός χαµηλών ορίων από 0,4 mg/l έως 4,9 mg/l, µε µέση τιµή 1,2mg/L. Το Na έχει µέση τιµή 10,4 mg/l, ενώ κυµαίνεται µεταξύ 1,5 mg/l και 40,0 mg/l. Από τα 33 δείγ- µατα τα 6 εµφανίζουν τιµή ανώτερη της ενδεικτικής. Ο Σίδηρος, σε 5 δείγµατα για τα οποία υπάρχουν τιµές, κυµαίνεται εντός των επιτρεπτών ορίων. Τα χλωριούχα κυµαίνονται µεταξύ 2,8 mg/l και 85 mg/l, µε µέση τιµή 16,1. Από τα 33 δείγµατα τα 8 παρουσιάζουν τιµή ανώτερη της ενδεικτικής (25 mg/l). Τα φθοριούχα κυµαίνονται από 0,1 mg/l έως 1,0 mg/l, µε µέση τιµή 0,3 mg/l. Όλα τα δείγµατα παρουσιάζουν τιµές κατώτερες του ανώτερου επιτρεπτού ορίου, ενώ µόνον ένα εµφανίζει τιµή ανώτερη του ενδεικτικού ορίου. Τα θειϊκά κυµαίνονται µεταξύ 0.0 mg/l και 1187 mg/l, µε µέση τιµή 81,0 mg/l. Από τα 33 δείγ- µατα τα δύο παρουσιάζουν τιµές πολύ πάνω από τις ανώτερες επιτρεπτές, ενώ 7 επιπλέον δείγµατα έχουν τιµές ανώτερες της ενδεικτικής. Τα όξινα ανθρακικά κυµαίνονται µεταξύ 15,0 mg/l και 449,0 mg/l µε µέση τιµή 251,9 mg/l. Τα νιτρικά κυµαίνονται από 0,0 mg/l έως 35,6 mg/l µε µέση τιµή 6,2 mg/l. Μόνον ένα εξ αυτών υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή των 25 mg/l. Το NH 4 + κυµαίνεται εντός των επιτρεπτών ορίων. Τα πυριτικά κυµαίνονται από 7,0 mg/l έως 17 mg/l µε µέση τιµή 12,3 mg/l. Το ξηρό υπόλειµµα κυµαίνεται από 33,0 mg/l έως 2125,0 mg/l µε µέση τιµή 372,1mg/L. Μόνον ένα εκ των δειγµάτων (εισαγόµενο) υπερβαίνει το ανώτερο επιτρεπτό όριο των 1500 mg/l. Από τα παραπάνω στοιχεία δηµιουργούνται εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε τη σηµασία των α- ποκλίσεων για τον ανθρώπινο οργανισµό και οι οποίες παρατηρούνται σε αρκετά νερά σε σχέση 2089

4 πάντα µε τα σταθερότυπα του πόσιµου νερού. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τα εµφιαλωµένα νερά διακρίνονται σε επιτραπέζια και σε φυσικά µεταλλικά νερά. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται κάποιες απόψεις, που διατυπώνονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, σχετικά µε τις επιπτώσεις αυτών των αποκλίσεων στον ανθρώπινο οργανισµό, προκειµένου ο υποψήφιος καταναλωτής, έχοντας επίγνωση των ιδιαίτερων αναγκών του να επιλέξει το νερό που τον εξυπηρετεί το δυνατόν καλύτερα. Το ασβέστιο είναι ένα στοιχείο, που εντοπίζεται σε κάθε δείγµα νερού και συνήθως µάλιστα, στη µεγαλύτερη αναλογία σε σχέση µε τα υπόλοιπα χηµικά στοιχεία. Συνδέεται άµεσα µε την φυσική σύσταση του νερού και ενώνεται µε όξινα ανθρακικά και ανθρακικά ανιόντα, δίνοντας τα επικρατέστερα άλατα που συναντώνται στο πόσιµο νερό, µέρος των οποίων αποδίδουν την σκληρότητα. Ωστόσο, από την ισχύουσα υγειονοµική διάταξη δεν υπάρχει κάποιο ανώτατο επιτρεπτό όριο για το ασβέστιο παρά µόνο ενδεικτικό επίπεδο (100mg/L) γύρω στο οποίο κυµαίνονται οι διάφορες τιµές συγκεντρώσεων. Το γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή για την ποσότητα του ασβεστίου δηλώνει πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την ανθρώπινη υγεία, από την πιθανή και µεµονωµένη υπερβολική αύξηση του ασβεστίου σε ορισµένα νερά που προορίζονται για κατανάλωση. Το ασβέστιο που περιέχεται στο πόσιµο νερό βρέθηκε, από προγενέστερες µελέτες, να παρουσιάζει µια ευεργετική αντιτοξική συµπεριφορά, δεδοµένου ότι αποτρέπει - µέσω µιας άµεσης αντίδρασης - την απορρόφηση και την µείωση των επιβλαβών τοξικών στοιχείων όπως είναι το κάδµιο και ο µόλυβδος. Εντούτοις, αυτή η προστατευτική ιδιότητα του ασβεστίου, είναι περιορισµένη ποσοτικά, γεγονός που σηµαίνει ότι η αποτελεσµατική δράση του στοιχείου ενδεχοµένως και να εκλείψει για µεγάλες ποσότητες επιβλαβών ουσιών. Το µαγνήσιο αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό για την υγεία ιχνοστοιχείο και ανιχνεύεται τόσο στο πόσιµο νερό όσο και στα τρόφιµα. Αξίζει να αναφερθεί ότι προϊόντα που παρουσιάζουν µεγάλη διατροφική αξία περιέχουν µεγάλη συγκέντρωση στο συγκεκριµένο στοιχείο. Σχετικά µε την επίδραση του µαγνησίου στον ανθρώπινο οργανισµό, θα λέγαµε πως και αυτό µε την σειρά του, άλλά σε µικρότερο βαθµό από ότι το ασβέστιο, παρουσιάζει την ευεργετική αντιτοξική επίδραση που περιγράφηκε προηγουµένως. Έρευνες αναφέρουν ότι το µαγνήσιο παρουσιάστηκε να έχει προστατευτική επίδραση ενάντια σε εγκεφαλοαγγειακές ασθένειες και την υπέρταση. Η απορρόφηση του µαγνησίου από τα τρόφιµα στο έντερο είναι περίπου 30%, σε αντίθεση µε την απορρόφηση του από το νερό, όπου το ιχνοστοιχείο αυτό παρουσιάζεται µε την ελεύθερη µορφή κατιόντων και είναι απορροφήσιµο σε υψηλότερη έκταση 40-60%, όπως αναφέρεται στην έκθεση (Durlach et al, 1985 Durlach, 1988 Neutra, 1999 Sabatier et al, 2002). ηλαδή η απορρόφηση του µαγνησίου που προέρχεται από το νερό είναι 30% υψηλότερη έναντι του διαιτητικού µαγνησίου (Marx et. al, 1977). Συ- µπερασµατικά θα λέγαµε πως το νερό είναι η καταλληλότερη πηγή ασβεστίου και µαγνησίου, σε σχέση µε τα τρόφιµα, δεδοµένου ότι όσο υψηλότερο και αν είναι το ποσοστό των ιχνοστοιχείων αυτών στις τροφές, τόσο χαµηλότερη είναι η απορρόφηση αυτών από τον οργανισµό (Bohmer et. al, 2000 Sabatier). Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι η υπερβολική κατανάλωση του µαγνησίου µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του οργανισµού και γι αυτό και η ελληνική υγειονοµική διάταξη παρουσιάζει κάποια επίπεδα τιµών (ενδεικτικό και ανώτατο) συγκέντρωσης του στοιχείου αυτού, µέσα στα οποία πρέπει να κυµαίνονται οι ποσότητες του στα διάφορα συσκευασµένα νερά. Για την χώρα µας το ενδεικτικό επίπεδο συγκέντρωσης µαγνησίου είναι 30mg/L και το ανώτατο 50mg/L. Επισηµαίνεται ότι η υψηλή συγκέντρωση µαγνησίου έχει καθαρτικό και διουρητικό αποτέλεσµα, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες χρήσεις. (Καλλέργης 1986). Σε ότι αφορά τον σίδηρο, συνήθως οι συγκεντρώσεις του στο πόσιµο νερό είναι µικρότερες των 0.3mg/L. Η πρόσληψη του σιδήρου που προέρχεται από το νερό είναι µικρότερη έναντι αυτής που προέρχεται από την τροφή. Στην χώρα µας το ανώτατο επιτρεπτό όριο παρουσίας του σιδήρου στο νερό που προορίζεται για κατανάλωση είναι 0.1mg/L = 100µg/l, ενώ στις Η.Π.Α. το επιτρεπτό όριο είναι τα 0.3 mg/l = 300µg/l. Η Ε.Ε. συγκαταλέγει τον σίδηρο στις παραµέτρους που αφορούν τις ανεπιθύµητες ουσίες και θεσπίζει σαν ενδεικτικό επίπεδο παρουσίας του στο πόσιµο νερό τα 50 µg/l, ενώ σαν ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση τα 200 µg/l. Παρόλα αυτά στα συσκευασµένα νερά που παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη το ιχνοστοιχείο αυτό είτε απουσιάζει (όπως προκύπτει από την αντίστοιχη χηµική ανάλυση) είτε βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 2090

5 Τα ιόντα αµµωνίου ευρίσκονται χαµηλότερα των επιτρεπτών ορίων. Ο λόγος που µελετάται ι- διαιτέρως είναι ότι αν και εκτιµάται ότι η παρουσία του στο πόσιµο νερό δεν παρουσιάζει ευθέως κανένα κίνδυνο για την υγεία, έχει αποδειχθεί ότι µπορεί προκαλέσει προβλήµατα δυσάρεστης γεύσης στο νερό. Γι αυτό είναι ανάγκη να αποµακρύνεται από το νερό που προορίζεται για κατανάλωση (εµφιαλωµένα νερά και νερά δικτύου ύδρευσης), µε διάφορες τεχνικές. Τα πόσιµα ύδατα που περιέχουν ίχνη αµµωνίου πρέπει να ελέγχονται επισταµένα και συνήθως κρίνονται ακατάλληλα. Η Ε.Ε. συγκαταλέγει το αµµώνιο στις παραµέτρους που αφορούν τις ανεπιθύµητες ουσίες και θέτει σαν ανωτάτη παραδεκτή συγκέντρωση για το πόσιµο νερό τα 0.5 mg/l = 500µg/l ΝΗ 4 +, ενώ θεσπίζει σαν ενδεικτικό επίπεδο τα 0.05 mg/l=50µg/l ΝΗ 4 +. Στις Η.Π.Α. το αντίστοιχο επιτρεπτό όριο είναι τα 0.5 mg/l στα επιφανειακά ύδατα, ενώ το επιθυµητό όριο κυµαίνεται από 0.01 mg/l = 10 µg/l. Το ποσό των φθοριούχων που λαµβάνεται στοµατικώς (µέσω του πόσιµου νερού) σχεδόν ολοκληρωτικά απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισµό. Τα επίπεδα των ιόντων φθορίου στο πόσιµο νερό είναι πολύ παραπλήσια µε αυτά που ανευρίσκονται στα πηγαία νερά. Τα επίπεδα αυτά συνήθως δεν ξεπερνούν το 1 mg/l, ανάλογα όµως µε τον τύπο και την θέση (κατάσταση) της πηγής (προέλευση νερού), είναι δυνατόν να φθάσουν και τα 10 mg/l. Υποθέτοντας µια κατανάλωση νερού περίπου 2lt ηµερησίως, η αντίστοιχη πρόσληψη φθοριούχων (ανά ηµέρα) ανέρχεται µεταξύ 1.2 και 3.4 mg. Στην χώρα µας το ανώτατο επιτρεπτό όριο παρουσίας φθοριούχων στο πόσιµο νερό ανέρχεται στα 1.5 mg/l. Επίσης, 1.5 mg/l είναι το αντίστοιχο ανώτατο επιτρεπτό όριο στην πρώην. Γερµανία. Η Ε.Ε. συγκαταλέγει το φθόριο στις παραµέτρους που αφορούν τις ανεπιθύµητες ουσίες και θεσπίζει σαν ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση τα 1500 µg/l = 1.5 mg/l για θερµοκρασιακή περιοχή 8-12ºC. ηλαδή µπορεί να επισηµανθεί το γεγονός ότι η ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση των φθοριούχων στο πόσιµο νερό ποικίλει, ανάλογα µε την µέση θερµοκρασία της υπό εξέταση γεωγραφικής περιοχής. Επίσης και η WHO ορίζει τα 1.5 mg/l σαν το όριο παρουσίας των φθοριούχων στο πόσιµο νερό. Η παρουσία των ιόντων φθορίου στο πόσιµο νερό έχει ιδιαίτερη σηµασία αν και κατά καιρούς διατυπώθηκαν αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε την επίδραση τους στην υγεία του ανθρώπου. Υπάρχει η άποψη ότι τέτοιου είδους ιόντα στο νερό προφυλάσσουν τα δόντια από τερηδόνα. Αυτός είναι και λόγος που κυκλοφορούν στο εµπόριο οδοντόπαστες που περιέχουν φθοριούχα προερχό- µενα από την προσθήκη φθοριούχου νατρίου, ενώ σε µερικές πόλεις στο εξωτερικό φθοριώνουν το νερό. Το φθόριο έχει µεγάλη υγειονοµική σηµασία διότι εάν βρίσκεται στα επιτρεπτά όρια συντελεί στην καλύτερη ανάπτυξη της αδαµαντίνης των δοντιών, στην παιδική κυρίως ηλικία, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η απώλεια των δοντιών σε σηµαντικό βαθµό (60-70%). Αντίθετα εάν υπάρχει υπέρβαση, τότε προσβάλλεται η αδαµαντίνη µε στίγµατα (κηλιδωτή αδαµαντίνη). Το φθόριο θεωρείται βασικό ιχνοστοιχείο για την ανάπτυξη του ανθρώπου, όταν αυτό λαµβάνεται σε µικρές δόσεις. Τα φθοριούχα ιόντα ελαττώνουν την διαλυτότητα του σµάλτου κάτω από όξινες συνθήκες και έτσι παρέχουν προστασία ενάντια στην τερηδόνα των δοντιών, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικους. Η ύπαρξη της τερηδόνας µειώνεται καθώς η συγκέντρωση των εν λόγο ιόντων αυξάνεται έως τα 1mg/L περίπου, όταν όµως φθάσει στα mg/L µπορεί να συµβεί κηλίδωση του σµάλτου των δοντιών. Σε ότι αφορά στη συγκέντρωση νιτρικών και νιτρωδών η Ε.Ε. συγκαταλέγει τα νιτρικά και τα νιτρώδη στις παραµέτρους που αφορούν τις ανεπιθύµητες ουσίες. Επιπλέον θεσπίζει ως ανώτατο επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης για τα νιτρώδη: 0.1mg/L= 100µg/l ( για κατανάλωση 2lt νερού ηµερησίως). Τα νιτρικά και τα νιτρώδη εξετάζονται µαζί εξαιτίας της µετατροπής από την µια µορφή στην άλλη που συµβαίνει στο περιβάλλον. Οι επιδράσεις των νιτρικών στην υγεία είναι γενικώς το αποτέλεσµα της εύκολης µετατροπής τους σε νιτρώδη ιόντα στο ανθρώπινο σώµα. Πέρα από τις συγκεντρώσεις των στοιχείων και τις πιθανές µικρές ή µεγάλες αποκλίσεις από τα επιτρεπτά όρια, εκτιµάται ότι πολύ µεγαλύτερη σηµασία θα πρέπει να επιδειχθεί στον τρόπο διακίνησης και αποθήκευσης του εµφιαλωµένου νερού, καθώς και στον χρόνο κατανάλωσής του. Στον Πίνακα 2 δίνονται οι ιοντικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν την υδροχηµεία των εξετασθέντων εµφιαλωµένων νερών. Προκειµένου να γίνει σύγκριση των αναλογιών υπό τις οποίες κάθε ιόν συµµετέχει στο σχηµατισµό χηµικών ενώσεων, ως µονάδα µέτρησης λαµβάνεται το χιλιοστοϊσοδύναµο (mg/l = αντιστοιχεί στην ποσότητα των γραµµοϊσοδυνάµων του ιόντος που περιέχονται σε ποσότητα διαλύµατος µε όγκο ίσο µε 1 λίτρο. Από την εξέταση των ιοντικών σχέσεων (Πίνακας 2) δίνονται επίσης χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε τις γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην πηγή 2091

6 προέλευσης. Από τα εν λόγω στοιχεία προκύπτει µια επικράτηση των ασβεστολιθικών υδροφόρων, καθώς στα περισσότερα δείγµατα η σχέση Mg/Ca είναι µικρότερη του 0,7. Η σχέση (Ca+Mg)/(Na+K), η οποία σε όλα τα δείγµατα υπερβαίνει το 1 δείχνει προέλευση δειγµάτων από περιοχές εµπλουτισµού των υδροφόρων. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη σχέση Na/K, η οποία σε όλα τα δείγµατα βρίσκεται χαµηλότερα του 50. Η σχέση αυτή παρουσιάζει υψηλές τιµές µόνον για 4 δείγµατα 9, 15, 18, 27. Πίνακας 2. Ιοντικές Σχέσεις στα εµφιαλωµένα νερά που µελετήθηκαν α/α Mg/Ca (Ca+Mg)/ Na/K (Na+K)/ (Ca+Mg)/ Ca / Ολική Ca/Cl SO (Na+K) Cl 4 /Cl Mg/Si HCO 3 σκληρότητα 1 0,06 14,16 13,18 1,06 14,11 0,40 1,08 1,01 2 7,25 13,22 13,61 0,75 1,20 0,00 1,41 0,11 3 0,03 23,22 9,99 0,78 17,55 0,31 1,04 0,97 4 0,16 8,75 18,93 1,20 9,05 0,81 1,05 0, ,33 12,92 28,07 0,82 0,45 0,19 1,04 0,04 6 0,96 14,04 17,44 0,99 7,09 0,82 1,21 0,51 7 0,28 21,44 3,86 0,93 15,55 1,98 1,38 0,78 8 0,04 39,16 10,97 0,83 31,41 1,04 0,96 9 0,64 11,75 43,38 0,94 6,72 0,39 1,07 0, ,04 39,16 10,97 0,83 31,41 1,04 0, ,14 1,28 0, ,01 45,95 4,47 0,45 20,23 0,20 1,05 0, ,71 3,82 26,27 1,15 2,56 0,80 1,22 0, ,44 5,76 24,72 1,09 4,33 0,80 1,15 4,03 0, ,45 1,95 45,37 0,74 1,00 0,13 1,40 3,57 0, ,44 5,03 28,47 1,24 4,33 0,80 1,15 4,03 0, ,23 8,01 13,43 1,17 7,63 2,09 1,32 0, ,61 6,18 40,67 1,03 3,96 1,24 1,22 0, ,22 33,76 5,95 1,44 39,72 4,05 1,11 0, ,16 19,67 6,95 2,79 47,19 0,81 1,26 0, ,28 65,24 4,84 1,69 85,97 87,60 4,72 0, ,51 24,13 8,51 1,91 30,66 1,64 1,00 4,39 0, ,11 14,38 10,98 4,27 29,06 1,21 1,00 4,50 0, ,48 2,31 10,21 1,02 1,59 0,59 1,35 0,46 0, ,36 13,95 2,53 4,24 43,50 20,94 1,46 0, ,63 7,54 5,27 2,21 10,22 1,83 1,08 2,01 0, ,73 7,06 41,25 0,87 3,53 0,20 1,09 5,54 0, ,15 16,55 20,41 1,70 24,50 3,66 1,25 0, ,08 91,95 4,37 0,80 67,83 61,18 5,42 3,12 0, ,37 5,66 28,61 0,97 3,98 0,45 1,09 2,39 0, ,88 8,56 13,61 0,75 3,39 0,40 1,10 0, ,01 65,80 6,50 0,45 29,02 0,24 1,06 0, ,42 3,40 23,39 1,36 3,27 0,40 0,56 0,71 Από τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εξέταση των εµφιαλωµένων νερών εύλογα µπορεί να τεθεί το ερώτηµα κατά πόσον οι ετικέτες των εµφιαλωµένων νερών λένε την αλήθεια. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι ότι τα εµφιαλωµένα νερά είναι στην πραγµατικότητα ένα από τα ρυθµισµένα τρόφιµα. Τα τµήµατα δηµόσιας υγείας κάθε χώρας καθώς και ο ιεθνής Οργανισµός Ελέγχου φαρµάκων και τροφίµων (FDA), επιτηρούν την συσκευασία και το µαρκάρισµα των εµφιαλωµένων υδάτων. Επιπλέον ρυθµίζουν δηλώσεις στις ετικέτες και απαγορεύουν εκείνες που θα µπορούσαν να είναι παραπλανητικές για το καταναλωτικό κοινό. Ήδη από το 1924 το ανώτατο δικαστήριο διέταξε ότι τα τρόφιµα και ο νόµος των φαρµάκων καταδικάζουν κάθε δήλωση που µπορεί να παραπλανήσει ή να εξαπατήσει. Έτσι ο καταναλωτής µπορεί να είναι σίγουρος για την αξιοπιστία των ετικετών και να τις συµβουλεύεται ανεπιφύλακτα, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικών του ιδιαίτερων αναγκών. 2092

7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αναγνωστόπουλος Α. Σύγχρονη Ανόργανη Χηµεία - Ειδικά Κεφάλαια. 2 ος τόµος, Θεσσαλονίκη Βαλαώρας Β. Περιβάλλον και Υγεία. Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα Βασιλικιώτη Γ. Χηµεία Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη 1981 Καλλέργης Γ. Εφαρµοσµένη Υδρογεωλογία. Αθήνα 1986 Κοϋιµτζή Θ. Χηµεία Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη 1989 Μαρκαντωνάτος Γ. Στοιχεία Υγιεινής Περιβάλλοντος και Υγειονοµικής Μηχανικής. Αθήνα 1984 Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών - Ε.Υ..Α.Π. - Σύλλογος Υγειονολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Τριήµερη Συνάντηση για το Πόσιµο Νερό. Αθήνα 7,8,9, Φεβρουαρίου Σταυράκη Π., ηµητριάδης Α. Η Γεωχηµική Προσέγγιση στην Ανεπάρκεια - Υπερεπάρκεια και Ρύπανση των Ι- χνοστοιχείων στο Έδαφος. Συνέδριο Περιβαλλοντική Επιστήµη και Τεχνολογία. Μυτιλήνη 1989 Ι.Γ.Μ.Ε. Φλωράς Χ. Χαρακτηριστικά των Πόσιµων Υδάτων. Πανεπιστήµιο Αιγαίου - ΙΓ.Μ.Ε., Χηµικά Τοξικά στο Περιβάλλον, Σεπτέµβριος Mart G. Μετάφραση Παπαδοπούλου Ν., Προστασία του Περιβάλλοντος>>, Αθήνα Φ.Ε.Κ.(αρ.φύλλου: 53 Αθήνα 20/02/1986 και αρ.φύλλου 892 Αθήνα 11/07/2001), Ποιότητα του Πόσιµου Νερού σε Συµµόρφωση προς την 80/778 Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15/7/80. Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3 ης Νοεµβρίου Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001. Aitio A. Trace Elements in Health and Disease. Cloth Royal Soc. Of Chemistry, Jan Dr. Allen E. Banik, with Carlson Wade. Your Water and Your Health. Keats Publishing, Inc., U.S.A., revised ed Amavis R., Hunter W., Smeets J. Hardness of Drinking Water and Public Health. Proceedings of the European Scientific Colloqium, Luxembourg, May American Chemical Society. Trace Inorganics in Water. Wasshington World Health Organization (WHO). Guidelines for Drinking Water- Water Quality. Genova 1984, Reprinted 1988, Hλεκτρονικές διευθύνσεις: ABSTRACT EVALUATION OF BOTTLED WATER QUALITY Fotiou E. and Kolovos N. Department of Geotechnology and Environment, Technical University of West Macedonia Kozani Gr-50100, The investigation and the evaluation of the bottled water parameters and their relation to the human health is the main target of this paper. Thirty three samples of bottled water were investigated and the quality parameters were compared according to the standards introduced by EC (instruction 80/778-15/07/80) of the drinking water. The physicochemical parameters include ph, conductivity, Cl, SO4, SiO2, Ca, Mg, Na, K, F, total hardness and alkalinity. 2093

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ Επωνυμία: ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση: Μελισσοχώρι Πόλη: Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 57018 Τηλ.: 23940 32040 Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαδόπουλος/ Μάγδα Αστεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 9: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 2ο)

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 9: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 2ο) ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 9: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 2ο) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Υπολογισμός υδροχημικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 21: Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα

Δράση 21: Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 1 (2012): 33-42. http://www.jodysseus.gr υδάτων και διαχείριση σε ευαίσθητα νησιωτικά Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό Εμφιαλωμένο νερό Τι είναι; Εμφιαλωμένο νερό καλείται το νερό που πωλείται στο εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς εντός γυάλινων ή πλαστικών φιαλών ή δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εμφιαλωμένου νερού. Φυσικό μεταλλικό νερό Νερό φυσικής πηγής Καθαρισμένο νερό Αρτεσιανό νερό Νερό με ανθρακικό Νερό γεώτρησης

Είδη εμφιαλωμένου νερού. Φυσικό μεταλλικό νερό Νερό φυσικής πηγής Καθαρισμένο νερό Αρτεσιανό νερό Νερό με ανθρακικό Νερό γεώτρησης ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή Ο όρος «εμφιαλωμένο νερό» αφορά το νερό το οποίο προσφέρεται αεροστεγώς συσκευασμένο σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1/12/14 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3) Υγιεινής 2651764/ και Επιδημιολογίας 26517853 Τηλ./Fax: (+3)2651764/26517853

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph Αριάδνη Αργυράκη 1 Περιεχόμενα Σύστημα υπόγειου νερού Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών Ρύθμιση ph 2 Σύστημα υπόγειου νερού εξέλιξη σύστασης 1. Είσοδος - χημική σύσταση κατακρημνισμάτων 2. Ζώνη αερισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (20/100) ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Βιολογία) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΚΟΙΛΑ-ΚΑΡΔΙΑ-ΕΞΟΧΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ: ΚΑΙ ΟΙ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1757 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Κατανόηση του φαινομένου της ιοντικής ανταλλαγής Περιεχόμενα ενότητας 1) Ρόφηση 2) Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος. Υπολογισμός μακροστοιχείων

Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος. Υπολογισμός μακροστοιχείων Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος Υπολογισμός μακροστοιχείων Βασική σύνθεση μακροστοιχείων για διάφορες καλλιέργειες Είδος ΝΟ 3 Η 2 PO 4 SO 4 NH 4 K + Ca ++ Mg ++ EC mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής Άσκηση 4η Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής 2 Θεωρητικό μέρος Αναλυτική Χημεία ονομάζεται ο κλάδος της Χημείας που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Τα διαλύµατα ύγρανσης χρησιµοποιούνται σε µία εκτυπωτική µηχανή offset για να εµποδίζουν την προσκόλληση της µελάνης στα µη εµφανισµένα σηµεία της µεταφοράς. Ένα διάλυµα ύγρανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΚΗΠ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 744 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 2977 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1353785 Ημερομηνία έκδοσης: 12/3/212 ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ 115 27 Τηλ:21 74.7.5-52, Fax:21.74.7.51 8/3/212 12/3/212 Κωδικός δείγματος 22141 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Αερόβιοι Μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA. Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA. Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 5: Σκληρότητα Νερού Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΙΑΔΙΟΥ Βόριο 84 mg/l 1 Ασβέστιο 256 mg/l - Μαγνήσιο 524 mg/l - Bρωµικά

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Σχολή Εργαστήριο Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Τμήμα Μον. Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Εργαστήριο Τηλ./Fax: (+30) Υγιεινής 2651007604/ και Επιδημιολογίας 2651007853 UNIVERSITY OF OF IOANNINA

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 202-203 Μάθημα: Χημεία Τάξη Γ Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: ) Να γράψετε τι ονομάζεται όξινος χαρακτήρας. Να αναφέρεται τρεις κοινές ιδιότητες των οξέων. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ι. Δρακόπουλος & Ε. Κυριαζίδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤEIΧΑΝ: Μ. Τσιοπούλου & Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε. (BIOLAB EPIRUS) στην Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Ιόντα, το Mole Επί τοις % σύσταση Εισαγωγική Χημεία Κανόνες διαλυτότητας 1. Τα περισσότερα νιτρικά άλατα είναι ευδιάλυτα. 2. Τα περισσότερα άλατα που περιέχουν ιόντα των αλκαλίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας Ιανουάριος 2005 2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 3: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Άλατα(1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

... Κατά τη διάλυση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό σχηματίζονται ιόντα σύμφωνα με το σχήμα της αντίδρασης :

... Κατά τη διάλυση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό σχηματίζονται ιόντα σύμφωνα με το σχήμα της αντίδρασης : Διαγώνισμα στο μάθημα της Χημείας της Γ / Γυμνασίου Οξέα Βάσεις Εξουδετέρωση 1.1 Να κυκλώσετε από τους παρακάτω τύπους τα οξέα και στη συνέχεια να τα ονομάσετε: HNO 3 NH 3 HCl Ca(OH) 2 BaCl 2 H 2 O KOH...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Ενότητα 5: Σκληρότητα Νερού Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο By Leonard Lovshin and Lucas Manomaitis Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University, Alabama, 36849 USA (adapted to Greek for teaching

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Α Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009 Ώρα: 07:45 09:45 ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς:... Ολογράφως:... Υπογραφή:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ορίζεται Πηγές

ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ορίζεται Πηγές ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ορίζεται: ως η ποσότητα των ιόντων στο νερό τα οποία αντιδρούν για την εξουδετέρωση των ιόντων υδρογόνου. Αλκαλικότητα είναι έτσι η ικανότητα του νερού να εξουδετερώνει οξέα. Πηγές Σε φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα;

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Περιοδικός πίνακας - Αλκάλια- Χημικά στοιχεία - Άνθρακας - Πυρίτιο - Αλογόνα 127 Αλογόνα: Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; Στα

Διαβάστε περισσότερα

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που ονοµάζονται όξινος χαρακτήρας. Ποιες ενώσεις λέγονται οξέα κατά Arrhenius; Απάντηση: Το σύνολο τον κοινών ιδιοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Σχηµατισµός φυσικής σκληρότητας Το βρόχινο νερό φθάνει στο έδαφος. Τα βακτήρια αυξάνουν την συγκέντρωση του CO 2 στο νερό κατά την διάρκεια την αναπνοής τους. Το CO 2 αντιδρά µε το νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα