ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε ότι το πετρέλαιο αποτελείται: α. µόνο από υδρογονάνθρακες β. µόνο από υγρούς υδρογονάνθρακες γ. από υδρογονάνθρακες, αλλά και µικρές ποσότητες άλλων ενώσεων δ. µόνο από κορεσµένους υδρογονάνθρακες. 2. Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο σχηµατίστηκε πριν από µερικές: α. χιλιάδες χρόνια β. εκατοντάδες χιλιάδων χρόνια γ. δεκάδες δισεκατοµύρια χρόνια δ. εκατοντάδες εκατοµύρια χρόνια. 3. Οι υδρογονάνθρακες που περιέχονται στο πετρέλαιο είναι: α. υγροί και στερεοί β. υγροί και αέριοι γ. µόνο υγροί δ. υγροί, στερεοί και αέριοι. 4. Το πλαγκτόν είναι ύλη: α. πλούσια σε θαλάσσιους µικροοργανισµούς β. που αποτελείται από στερεούς υδρογονάνθρακες γ. µε µεγάλη περιεκτικότητα σε πετρέλαιο δ. που αποβάλλεται από τους ζωϊκούς και τους φυτικούς οργανισµούς. 5. Η βασική λειτουργία ενός διυλιστηρίου πετρελαίου είναι: 47

2 α. να εξάγει µε γεωτρήσεις το αργό πετρέλαιο β. να παράγει βενζίνη γ. να διαχωρίζει το αργό πετρέλαιο σε απλούστερα σώµατα δ. να παράγει τα πετροχηµικά προϊόντα. 6. Τα πετροχηµικά είναι: α. χηµικές ενώσεις που περιέχονται στο πετρέλαιο β. χηµικές ενώσεις που προέρχονται από τα πετρώµατα γ. προϊόντα που παράγονται συνθετικά µε πρώτες ύλες που προέρχονται κυρίως από το πετρέλαιο δ. οι πρώτες ύλες από τις οποίες σχηµατίσθηκε το πετρέλαιο. 7. Κατά την αναµόρφωση της βενζίνης: α. µετατρέπονται οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες σε κυκλικούς β. µετατρέπονται οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες σε κορεσµένους γ. µετατρέπονται ορισµένοι υδρογονάνθρακες σε ισοµερείς τους µε περισσότερες διακλαδώσεις. δ. αυξάνεται σηµαντικά η ποσότητα της βενζίνης. 8. Από τη νάφθα παράγονται κυρίως: α. το φωτιστικό πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρµανσης β. η άσφαλτος και στεγανοποιητικά υλικά γ. η ναφθαλίνη και άλλοι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες δ. βενζίνη και πρώτες ύλες της πετροχηµικής βιοµηχανίας. 9. Η βενζίνη είναι µίγµα: α. υδρογόνου και άνθρακα β. υγρών οξυγονούχων καυσίµων γ. υδρογονανθράκων δ. ισοµερών οκτανίων. 10. Το µεθάνιο είναι: α. υγρό, άχρωµο, δύσοσµο, αδιάλυτο στο νερό 48

3 β. αέριο, άχρωµο, άοσµο, λίγο διαλυτό στο νερό και ελαφρότερο από τον αέρα γ. πτητικό υγρό, µε οσµή βενζίνης, αδιάλυτο στο νερό δ. αέριο δύσοσµο που υγροποιείται πολύ εύκολα, αναφλέξιµο, διαλυτό στο νερό. 11. Τα προϊόντα ατελούς καύσης του µεθανίου µε οξυγόνο µπορεί να είναι: α. µονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και υδρατµοί β. υδρατµοί και οξυγόνο γ. διοξείδιο του άνθρακα και υδρατµοί δ. µονοξείδιο του άνθρακα, άνθρακας και υδρατµοί. 12. Τα προϊόντα της συνθέρµανσης του αιθανικού νάτριου µε NaOH, είναι: α. µεθάνιο και ανθρακικό νάτριο β. αιθάνιο και ανθρακικό νάτριο γ. αιθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα δ. µείγµα υδρογονανθράκων και ανθρακικό νάτριο. 13. Το φυσικό αέριο είναι: α. καύσιµο µείγµα αερίων υδρογονανθράκων που βρίσκεται σε φυσικές κοιλότητες στο εσωτερικό της Γης. β. µείγµα CH 4 και CO 2 που ελευθερώνεται από ρωγµές του εδάφους γ. τα αέρια προϊόντα που παράγονται κατά τη διύλιση του πετρελαίου δ. το αέριο που σχηµατίζεται στα ανθρακορυχεία. 14. Στα πετροχηµικά προϊόντα δεν ανήκουν: α. τα πλαστικά και τα απορυπαντικά β. τα εντοµοκτόνα γ. τα λίπη και οι πρωτεΐνες δ. τα λιπάσµατα. 15. Το βιοαέριο αποτελείται από: α. CH 4 και CO 2 β. CH 4 και CO 49

4 γ. αέριους υδρογονάνθρακες δ. αέριους υδρογονάνθρακες και CO. 16. Για το βιοαέριο γνωρίζουµε ότι: α. είναι το αέριο παραπροϊόν της χηµικής βιοµηχανίας β. είναι το αέριο προϊόν του βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων γ. προκύπτει από τη σήψη ουσιών που παράγονται από ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς. δ. χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες σαν καύσιµο. 17. Το υγραέριο αποτελείται κυρίως από: α. προπάνιο και βουτάνιο β. βουτάνιο και πεντάνιο γ. αιθάνιο, προπάνιο και πεντάνιο δ. υδρογονάνθρακες µε δύο έως πέντε άτοµα άνθρακα. 18. Από τα καύσιµα: υγραέριο, µεθανόλη, αιθανόλη και λιγνίτης, είναι υγρά στις συνήθεις συνθήκες: α. το υγραέριο, η µεθανόλη και η αιθανόλη β. η µεθανόλη και η αιθανόλη γ. και τα τέσσερα δ. το υγραέριο και η αιθανόλη. 19. Κατά την καύση οποιουδήποτε καυσίµου έχουµε πάντοτε: α. παραγωγή θερµότητας, φωτός και υδρατµών β. µετατροπή της θερµικής ενέργειας σε χηµική γ. µετατροπή της χηµικής ενέργειας σε θερµική δ. παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και υδρατµών. 20. Τα οξείδια του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων: α. προέρχονται από την καύση των αζωτούχων ενώσεων της βενζίνης β. προέρχονται από την αντίδραση µεταξύ του Ν 2 και του Ο 2 του αέρα γ. ήταν διαλυµένα στη βενζίνη και ελευθερώθηκαν κατά την καύση 50

5 δ. έχουν προέλευση που εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα της βενζίνης. 21. Κατά τις αντιδράσεις οξείδωσης που πραγµατοποιούνται στον καταλυτικό µετατροπέα του αυτοκινήτου: α. καίγονται πλήρως οι υδρογονάνθρακες και το CO, προς CO 2 και Η 2 Ο β. οξειδώνονται το CO και το ΝΟ προς CO 2 και ΝΟ 2 αντίστοιχα γ. µετατρέπονται τα οξείδια του αζώτου σε άζωτο δ. αντιδρά ένα µέρος του αζώτου και του οξυγόνου του αέρα προς οξείδια του αζώτου. 22. Αν ένα µείγµα µεθανίου, αιθενίου, προπενίου και προπανίου διαβιβασθεί σε περίσσεια διαλύµατος Br 2 σε CCl 4, τότε τα αέρια που εξέρχονται από το διάλυµα αυτό είναι: α. µεθάνιο και προπάνιο β. αιθένιο και προπένιο γ. µεθάνιο δ. µεθάνιο, αιθένιο, προπάνιο και προπένιο. 23. Κατά την προσθήκη υδροβρωµίου σε προπένιο προκύπτει κυρίως: α. 1-βρωµο προπάνιο γ. 1,1-διβρωµο προπάνιο β. 2-βρωµο προπάνιο δ. 1,2-διβρωµο προπάνιο. 24. Κατά την επίδραση νατρίου σε 2-χλωροπροπάνιο παράγεται η οργανική ένωση: α. προπάνιο γ. εξάνιο β. 2,µεθυλοπεντάνιο δ. 2,3 διµεθυλοβουτάνιο. 25. Ο πολυµερισµός των αλκενίων αποδίδεται µε τη χηµική εξίσωση: α. ν CH=C-R CH= C - CH 3 V 51

6 β. ν RCH=CHR CH - C H- R R γ. ν CH =CH 2 2 (-CH -CH -) 2 2 ν V δ. ν CH -CH-R 2 -CH-CH- R ν 26. ίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες που αφορούν την άγνωστη ένωση Χ: i) έχει πολλαπλό δεσµό ii) µπορεί να πολυµεριστεί iii) παρασκευάζεται από το χλωροαιθάνιο σε ένα στάδιο. Εποµένως η ένωση Χ είναι: α. το προπένιο γ. το αιθένιο β. το αιθυλοχλωρίδιο δ. το βουτάνιο. 27. Με προσθήκη περίσσειας υδροχλωρίου στο ακετυλένιο προκύπτει η ένωση: α. 1,2-διχλωροαιθάνιο γ. χλωροαιθάνιο β. 1,2-διχλωροαιθένιο δ. 1,1-διχλωροαιθάνιο. 28. Τα προϊόντα Α και Β των παρακάτω αντιδράσεων: CH CH+HOH H 4 2 SO 4,HgSO [ CH 2 = CH OH ] Α CuCl, NH 4Cl 2 CH CH B, 52

7 είναι αντίστοιχα: α. βινυλακετυλένιο και αιθανόλη γ. αιθανόλη και βενζόλιο β. αιθανάλη και βινυλακετυλένιο δ. αιθανάλη και βενζόλιο. 29. Μια ένωση Χ έχει τις παρακάτω ιδιότητες: δίνει αντιδράσεις προσθήκης, πολυµερίζεται, καίγεται και δίνει αντιδράσεις αντικατάστασης. Η ένωση Χ µπορεί να είναι: α. αιθάνιο γ. βενζόλιο β. ακετυλένιο δ. αιθένιο. 30. Η οργανική ένωση που θα σχηµατιστεί κατά την επίδραση αλκοολικού διαλύµατος ΚΟΗ σε 1,2-διχλωροβουτάνιο είναι: α. 2-βουτίνιο β. 1-βουτίνιο γ. 1-βουτένιο δ. 2-βουτένιο 31. Μια βιοµηχανική παρασκευή του βενζολίου είναι: α. µε θέρµανση απουσία αέρα του φυσικού αερίου β. µε κυκλοποίηση και αρωµατοποίηση κορεσµένων υδρογον/κων γ. µε αφυδρογόνωση των αλκανίων δ. µε ισοµερείωση των κορεσµένων υδρογονανθράκων. 32. Τα αέρια που συντελούν στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι: α. CO 2, O 3, CH 4, ClFCs γ. CO 2, H 2 O, CH 4, ClFC S. β. NO X, CO, O 3, CF 2 Cl 2 δ. NO 2, CO, CO 2, CF 2 Cl O πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι: α. να περιορισθεί η χρήση των υδροφθορανθράκων β. να αυξηθεί η συγκέντρωση του CO 2 στην ατµόσφαιρα γ. να µειωθεί η συγκέντρωση του CO 2 στην ατµόσφαιρα δ. να εµπλουτίσουµε την ατµόσφαιρα µε όζον. 53

8 34. Οι ενώσεις που κύρια ευθύνονται για την τρύπα του όζοντος είναι οι: α. υδρογονάνθρακες γ. υδροφθοράνθρακες β. χλωροφθοράνθρακες δ. ακόρεστοι υδρογονάνθρακες. 35. Με σκοπό να κλείσει η τρύπα του όζοντος, γίνεται σταδιακή αντικατάσταση των χλωροφθορανθράκων µε: α. φθοροχλωράνθρακες β. χλωράνθρακες γ. υδρογονάνθρακες δ. υδροφθοράνθρακες Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Να γίνει αντιστοίχηση κάθε ένωσης της στήλης (Ι) µε την οµόλογη σειρά στην οποία ανήκει και περιέχεται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) A. βενζόλιο α. αρωµατικός υδρογονάνθρακας B. µεθάνιο β. αλκένιο Γ. προπένιο γ. αλκάνιο δ. αλκίνιο. 54

9 2. Να αντιστοιχήσετε τον κάθε υδρογονάνθρακα της στήλης (Ι) µε τη φυσική κατάσταση που βρίσκεται σε συνηθισµένες συνθήκες και αναγράφεται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. C 3 H 8 Β. C 4 H 10 α. στερεό Γ. C 8 H 18. C 22 H 46 β. υγρό Ε. C 5 H 12 Ζ. C 10 H 22 γ. αέριο. 3. Να αντιστοιχήσετε τους µοριακούς τύπους των υδρογονανθράκων τηςστήλης (Ι) µε τα σώµατα στα οποία αυτοί βρίσκονται και περιλαµβάνονται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. CH 4 Β. C 3 H 8 α. φυσικό αέριο Γ. C 20 H 42 β. βενζίνη. C 7 H 16 γ. υγραέριο Ε. C 4 H 10 δ. παραφίνη κεριών Ζ. C 8 H Nα γίνει αντιστοίχηση των αντιδρώντων σωµάτων της στήλης (I) µε τα προϊόντα της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. H 2 + C 2 H 4 α. 1,2-διβρωµοαιθάνιο Β. ΗBr + C 2 H 4 β. βρωµοαιθάνιο Γ. Βr 2 + C 2 H 4 γ. αιθανόλη. H 2 O + C 2 H 4 δ. αιθάνιο. 55

10 5. Να αντιστοιχήσετε την κάθε χηµική ένωση της πρώτης στήλης µε ένα µόνο υδρογονάνθρακα της στήλης (ΙΙ) o oποίος µπορεί να προκύψει από την ένωση αυτή µε µία αντίδραση. (Ι) (ΙΙ) Α. αιθανικό νάτριο α. αιθάνιο Β. χλωροµεθάνιο β. βουτάνιο Γ. 1-χλωροπροπάνιο γ. µεθάνιο. ιωδοαιθάνιο δ. προπάνιο. 6. Να αντιστοιχήσετε το κάθε αλκυλαλογονίδιο της στήλης (Ι) µε τους υδρογονάνθρακες της στήλης (ΙΙ) οι οποίοι είναι δυνατό να παρασκευαστούν από αυτό µε µία µόνο χηµική αντίδραση. (Ι) (ΙΙ) α. αιθάνιο Α. χλωροαιθάνιο β. βουτάνιο Β. 2-βρωµοπροπάνιο γ. προπάνιο Γ. 1-βρωµοπροπάνιο δ. εξάνιο ε. 2,3-διµεθυλοβουτάνιο. 7. Να γίνει αντιστοίχηση των διεργασιών που αναφέρονται στη στήλη (I) µε τα προϊόντα που προκύπτουν και είναι γραµµένα στη στήλη (II). (I) (II) Α. αφυδάτωση αιθανόλης α. (- CH 2 - CH 2 -) ν Β. προσθήκη Η 2 σε προπένιο β. CH 2 = CH 2 Γ. επίδραση HΒr σε αιθυλένιο γ. CH Br 2 CH CH Br 3. πολυµερισµός αιθυλενίου δ. CH 3 - CH 2 - CH 3 Ε. επίδραση Br 2 σε προπένιο ε. CH 3 - CH 2 Br. 56

11 8. Να αντιστοιχήσετε το κάθε µονοµερές της στήλης (Ι) µε το πολυµερές της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) α. P.V.C. Α. προπένιο β. (- CH 2 - CH 2 -) ν Β. χλωροαιθυλένιο Γ. προπενονιτρίλιο γ. CH-CH- CH 3. αιθίνιο δ. C 6 H 6 Ε. αιθυλένιο ε. Οrlon. ν 9. Nα γίνει αντιστοίχηση των χηµικών διεργασιών της στήλης (I) µε τα προϊόντα που προκύπτουν και βρίσκονται στη στήλη (II). (I) (II) Α. υδρόλυση ανθρακασβεστίου α. ακρυλονιτρίλιο Β. διµερισµός ακετυλενίου β. πολυβινυλοχλωρίδιο Γ. προσθήκη νερού σε ακετυλένιο γ. βινυλακετυλένιο. πολυµερισµός χλωροαιθένιου δ. ακετυλένιο Ε. προσθήκη υδροκυάνιου σε ακετυλένιο ε. αιθανάλη. 10. Να γίνει αντιστοίχηση των ακόρεστων µονοµερών της στήλης (I) µε τα προϊόντα που προκύπτουν από τον πολυµερισµό τους και βρίσκονται στη στήλη (II). (I) (II) A. 2-µεθυλο-1,3-βουταδιένιο α. πολυαιθυλένιο B. 1,3-βουταδιένιο β. πολυβινυλοχλωρίδιο Γ. χλωροαιθένιο γ. τεχνητό καουτσούκ. αιθένιο δ. συνθετικό καουστούκ Ε. αιθίνιο ε. βενζόλιο. 57

12 11. Αντιστοιχήστε τα αντιδρώντα που περιέχονται στη στήλη (Ι) µε όλα τα δυνατά προϊόντα της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) α. προπενονιτρίλιο Α. C 2 H 2 + νερό β. αιθυλένιο Β. C 2 H 2 + υδρογόνο γ. 1,1,2,2 τετραχλωροαιθάνιο Γ. C 2 H 2 + υδροχλώριο δ. βινυλοχλωρίδιο. C 2 H 2 + χλώριο ε. αιθάνιο Ε C 2 H 2 + υδροκυάνιο ζ. 1,2 διχλωροαιθένιο η. 1,1 διχλωροαιθάνιο θ. αιθανάλη. 2.3 Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Το πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από... Εξάγεται µε... και µεταφέρεται για επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις που ονοµάζονται Για να αυξήσουµε την απόδοση του πετρελαίου σε βενζίνη εφαρµόζουµε τη µέθοδο της..., ενώ για να βελτιώσουµε την ποιότητα µιας βενζίνης την υποβάλλουµε σε Η βενζίνη είναι µίγµα... που περιέχουν στο µόριό τους από...έως...άτοµα άνθρακα. 4. Με θέρµανση της βενζίνης απουσία... βελτιώνουµε την ποιότητά της, αυξάνοντας έτσι τον... Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται... Με αυτήν υδρογονάνθρακες µε... αλυσίδα µετατρέπονται σε ισοµερείς τους µε Βιοµάζα είναι... Από τη σήψη της βιοµάζας παράγεται το... που 58

13 αποτελείται από... %...,... %... και χρησιµοποιείται Με αφυδρογόνωση του κυκλοεξανίου παράγεται... που ανήκει στην οµόλογη σειρά των... και έχει µοριακό τύπο Το προπάνιο, το αιθίνιο και το βενζόλιο ανήκουν αντίστοιχα στις οµόλογες σειρές των..., των... και των Γράψτε στο διάστικτο µία φυσική ιδιότητα του µεθανίου που σχετίζεται: α) µε τη φυσική του κατάσταση:... β) µε την οσµή του:... γ) µε το χρώµα του:... δ) µε τη διαλυτότητά του στο νερό:... ε) µε την πυκνότητά του: Καύση είναι η... µιας ουσίας µε το οξυγόνο, που συνοδεύεται από παραγωγή... και..., οπότε µετασχηµατίζεται µέρος της... ενέργειας που περιέχουν σε... ενέργεια. 10. Συµπληρώστε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: α) CH 4 + O 2 CO β) CH 4 + O 2 CO +... γ) CH 4 + O 2 C

14 11. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: α) RCOONa +... RH +... β) RX + Na γ) CHCl CCl Κατά τη µέθοδο... παράγεται... όταν επιδράσει νάτριο ή... σε αλκυλαλογονίδιο που είναι διαλυµένο σε.... Η χηµική εξίσωση αυτής της παρασκευής είναι: Καταλύτης στη Χηµεία ονοµάζεται κάθε... που µε την παρουσία της... µια χηµική..., χωρίς η ίδια να παθαίνει Καταλυτικός µετατροπέας (ή απλά καταλύτης) είναι... που τοποθετείται στο σύστηµα εξαγωγής των... µε στόχο να µετατραπούν οι... σε σχετικά αβλαβή για την ατµόσφαιρα Στις αντιδράσεις... που γίνονται στους καταλυτικούς µετατροπείς το µονοξείδιο του άνθρακα µε καταλύτη... µετατρέπεται σε... µε βάση τη χηµική εξίσωση Στις αντιδράσεις αναγωγής που γίνονται στους καταλυτικούς µετατροπείς τα οξείδια... µε καταλύτη... µετατρέπονται σε..., µε βάση τις χηµικές εξισώσεις:

15 17. Στους γενικούς µοριακούς τύπους C ν Η 2ν-2 µε ν..., C ν Η 2ν+2 µε ν.... και C ν Η 2ν µε ν..., ανήκουν αντίστοιχα οι υδρογονάνθρακες: και Για την αύξηση του... στην αµόλυβδη βενζίνη προστίθενται που είναι τοξικά, αντί των ενώσεων... που προστίθενται στις συµβατικές βενζίνες. 19. i) Τα αλκένια παρασκευάζονται εργαστηριακά µε αφυδάτωση των η οποία γίνεται..., ii) Οι αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις είναι: Το αιθένιο και γενικά τα... είναι... ενώσεις λόγω του διπλού δεσµού, οπότε δίνουν αντιδράσεις... κατά τις οποίες «ανοίγει» ο και σχηµατίζονται... ενώσεις. 21. Το χλωροαιθένιο παρασκευάζεται µε προσθήκη... σε..., σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση... Το προϊόν του πολυµερισµού του χλωροαιθενίου ονοµάζεται και ανήκει στα

16 22. Τα υγραέρια είναι... και... ή µείγµατα αυτών. Τα υγραέρια του εµπορίου έχουν δυσάρεστη οσµή, η οποία οφείλεται στο ότι τους έχουν προστεθεί... για να Το πρώτο µέλος της σειράς των... είναι το ακετυλένιο και παρασκευάζεται µε υδρόλυση του.... Με προσθήκη στο ακετυλένιο ισοµοριακής ποσότητας υδροχλωρίου προκύπτει το..., που µε πολυµερισµό του παράγεται Το δεύτερο µέλος της οµόλογης σειράς των αλδεϋδών ονοµάζεται και σχηµατίζεται από το... µε προσθήκη... παρουσία των καταλυτών Το µονοκάλιο ακετυλενίδιο παράγεται µε επίδραση... σε... σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση Συµπληρώστε τα διάστικτα στις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: RH + Na 2 CO 3 C 2 H 5 OH + 3O CH 3 Cl + 2Na NaCl CH 3 Cl +... CH 4 + HCl 27. Συµπληρώστε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: Pt Η 2 CH3 - CH 3 CH 3 COONa Νa2CO Cl 2 CCl 4 + 4HCl... + H 2 Pt,CaCO 3 CH2 = CH Να συµπληρωθούν τα διάστικτα στις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 62

17 π. H 2SO4, 170 C... C ν Η 2ν + Η 2 Ο C ν Η 2ν+1 Χ +... C ν Η 2ν ν CH 2 = CH H 2 O CH 3 -CH 2 OH CH 2 = CH CH Br 2 CH CH 3 CH 2 CH 2 Cl KCl +... Br Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια είναι η χηµική σύσταση του πετρελαίου; 2. Να αναφέρετε τα ονόµατα πέντε πετροχηµικών προϊόντων. 3. Τι επιδιώκουµε µε την αναµόρφωση της βενζίνης; 4. Ποια είναι η µέγιστη ποσότητα βενζίνης που µπορεί να προκύψει από την κλασµατική απόσταξη 100 L αργού πετρελαίου; 5. Τι ονοµάζεται νάφθα και πού χρησιµοποιείται; 6. Να αναφέρετε τα ονόµατα πέντε υδρογονανθράκων που αποτελούν βάση για την παραγωγή των πετροχηµικών προϊόντων. 7. Ποιες οργανικές ενώσεις ονοµάζονται αλκάνια και ποιος είναι ο γενικός τους τύπος; Να γράψετε τους µοριακούς τύπους ενός αερίου και ενός υγρού αλκανίου και να τα ονοµάσετε. 8. Γράψτε το συντακτικό τύπο του 2-µεθυλοβουτάνιου και όλα τα συντακτικά του ισοµερή. Σε ποια οµόλογη σειρά ανήκουν αυτοί οι υδρογονάνθρακες; 63

18 9. Τι είναι η βιοµάζα; Πώς προκύπτει το βιοαέριο; 10. Σε ποιο αλκυλαλογονίδιο πρέπει να επιδράσουµε µε µεταλλικό Na για να προκύψει αιθάνιο µε τη µέθοδο Wurtz; Γράψτε τη σχετική χηµική εξίσωση. 11. Γιατί στα υγραέρια του εµπορίου περιέχονται µερκαπτάνες; 12. Όταν καίγεται µια λαµπάδα παρατηρούµε ότι ελευθερώνεται άνθρακας (καπνιά). Από την ανάλυση των καυσαερίων διαπιστώνουµε ότι αυτά αποτελούνται από διοξείδιο του άνθρακα και υδρατµούς. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις που αποδίδουν το παραπάνω φαινόµενο της καύσης, θεωρώντας ότι η παραφίνη της λαµπάδας είναι εικοσάνιο. 13. Γράψτε τους µοριακούς τύπους και τα ονόµατα όλων των δυνατών οργανικών ενώσεων που προκύπτουν κατά την επίδραση του χλωρίου σε µεθάνιο, παρουσία φωτός. 14. Να αναφέρετε ένα φυσικό και ένα τεχνητό αέριο καύσιµο µείγµα, τα οποία περιέχουν µεθάνιο σε µεγάλες αναλογίες. Ποια άλλα αέρια περιέχονται στα µείγµατα αυτά; 15. Τι είναι καύσιµα; 16. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης παρασκευής: α) προπανίου από µία οργανική πρώτη ύλη που περιέχει στο µόριό της τέσσερα άτοµα άνθρακα, β) βουτανίου από µία οργανική ένωση που περιέχει στο µόριό της δύο άτοµα άνθρακα. 17. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες παρασκευάζεται: α) αιθάνιο και β) βουτάνιο από οργανική πρώτη ύλη το χλωροαιθάνιο. 64

19 18. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων πλήρους καύσης: α) του οκτανίου και β) της αιθανόλης. 19. Τι ονοµάζουµε θερµαντική αξία ή θερµογόνο «δύναµη» ενός καυσίµου; 20. Τι ονοµάζεται περιβαλλοντικός ρύπος; Αναφέρατε τρεις ουσίες που ανήκουν σ αυτούς. 21. Ποιες χηµικές ουσίες ονοµάζονται καταλύτες; 22. Ποιος είναι ο ρόλος των ενώσεων του µολύβδου (CΗ 3 ) 4 Pb και (CH 3 CH 2 ) 4 Pb, που προστίθενται στις συµβατικές βενζίνες; 23. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης στην οποία στηρίζεται η ανίχνευση του διπλού δεσµού; 24. Ποιος είναι ο ρόλος του Al 2 Ο 3 κατά την αφυδάτωση της αιθανόλης; 25. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις όλων των δυνατών αντιδράσεων καύσης (πλήρους και ατελούς) του αιθινίου. 26. Πώς δηµιουργείται η οξυακετυλενική φλόγα και πού χρησιµοποιείται; 27. Εξηγήστε τι είναι: α) το orlon, β) το P.V.C. 28. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των χηµικών αντιδράσεων που οδηγούν στην παρασκευή του 1,1-διχλωροαιθανίου χρησιµοποιώντας ως µοναδική οργανική πρώτη ύλη το ακετυλένιο. 29. Να γραφεί η χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης ανίχνευσης του ακετυλενίου. 30. Να αναφέρετε τις αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 65

20 2.5. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ποια είναι η επικρατέστερη θεωρία σχετικά µε το σχηµατισµό των πετρελαίων; Περιγράψτε µε συντοµία τη θεωρία αυτή. 2. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία που ακολουθείται για το διαχωρισµό του πετρελαίου στα διάφορα συστατικά του. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία αυτή και σε ποια αρχή στηρίζεται; 3. Να διατυπώσετε τους συλλογισµούς, µε βάση τους οποίους µπορείτε να καταλήξετε στο συµπέρασµα: η ενέργεια που προκύπτει από την καύση της βενζίνης προέρχεται σε τελευταία ανάλυση από τον ήλιο. 4. Να αναπτύξετε τα επιχειρήµατά σας υποστηρίζοντας την άποψη «το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ πολύτιµο για να καίγεται». 5. Να περιγράψετε τις γενικές εργαστηριακές παρασκευές των αλκανίων, γράφοντας και τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 66

21 6. α) Με ποιο τρόπο αυξάνεται το ποσοστό της βενζίνης που παράγεται από το πετρέλαιο; β) Τι είναι η αναµόρφωση της βενζίνης και για ποιο λόγο γίνεται; 7. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που ακολουθούµε για να παρασκευάσουµε από νάφθα: α) κατώτερους υδρογονάνθρακες, β) βενζόλιο. 8. Πώς παράγεται το βιοαέριο, ποια είναι η χηµική του σύσταση και πού χρησιµοποιείται; 9. Εξετάστε για το βιοαέριο αν: α) προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας β) η χρησιµοποίησή του ρυπαίνει το περιβάλλον γ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες µιας αστικής περιοχής. 10. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων παρασκευής του αιθανίου εφαρµόζοντας τις γενικές µεθόδους εργαστηριακών παρασκευών των αλκανίων. 11. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που εξηγούν το σχηµατισµό του διχλωροµεθάνιου και του τριχλωροµεθάνιου κατά την ανάµειξη µεθανίου µε χλώριο, σε ένα χώρο όπου υπάρχει διάχυτο φως. 12. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, µε βάση τις οποίες µπορούµε να παρασκευάσουµε αιθάνιο από οργανική πρώτη ύλη: α) το προπανικό νάτριο, β) το χλωροµεθάνιο, γ) το ιωδοαιθάνιο και δ) το αιθένιο. 13. Να αναφέρετε δύο τρόπους βιοµηχανικής παραγωγής του µεθανίου. 67

22 14. Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων τέλειας καύσης καθενός από τα καύσιµα: άνθρακας, αιθανόλη, µεθάνιο, υδρογόνο, βουτάνιο. 15. Ποια είναι τα συστατικά των καυσαερίων που ανάγονται στον καταλυτικό µετατροπέα των αυτοκινήτων; Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων αναγωγής, αναφέροντας και τον απαιτούµενο καταλύτη. 16. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων οξείδωσης των ρυπογόνων καυσαερίων, οι οποίες πραγµατοποιούνται στον καταλυτικό µετατροπέα των αυτοκινήτων. 17. Τα καυσαέρια που µπαίνουν στον καταλυτικό µετατροπέα ενός αυτοκινήτου αποτελούνται από: διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, άκαυστους υδρογονάνθρακες, υδρατµούς, µονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου. Ποια από τα καυσαέρια µετασχηµατίζονται στον καταλύτη; Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. 18. Εξηγήστε γιατί: α) Τα καταλυτικά αυτοκίνητα χρησιµοποιούν απαραίτητα αµόλυβδη βενζίνη. β) Η αµόλυβδη βενζίνη περιέχει βενζόλιο και παράγωγά του. γ) Μετά τη χρήση των καταλυτικών αυτοκινήτων µειώθηκε η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα. 19. Ποιες ενώσεις ονοµάζονται αλκένια; Να γραφεί ο µοριακός τύπος του τρίτου µέλους της οµόλογης σειράς των αλκενίων και όλα τα συντακτικά ισοµερή που αντιστοιχούν σ αυτόν. 20. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που δείχνουν την παρασκευή των ενώσεων 2-χλωροπροπάνιο, 1,2-διβρωµοπροπάνιο και προπάνιο µε προσθήκη της κατάλληλης ουσίας στην ίδια πάντα ακόρεστη ένωση. 68

23 21. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων πολυµερισµού του αιθενίου, του προπενίου και του χλωροαιθενίου. Να ονοµάσετε τα προϊόντα αυτών των πολυµερισµών. 22. Να αναφέρετε µία γεωργική πρακτική εφαρµογή του αιθενίου. 23. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων προσθήκης του ακετυλενίου: α) µε υδρογόνο, β) µε ένα αλογόνο, γ) µε υδροχλώριο και δ) µε νερό. Να ονοµάσετε τα προϊόντα αυτών των αντιδράσεων. 24. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγµατοποιηθούν, όταν διαβιβασθεί ακετυλένιο: α) σε ένα σιδερένιο σωλήνα που θερµαίνεται σε µεγάλη θερµοκρασία, β) σε υδατικό διάλυµα H 2 SO 4 - HgSO 4, γ) σε υδατικό διάλυµα CuCl -NH 4 Cl. Nα ονοµάσετε τα προϊόντα αυτών των αντιδράσεων. 25. Περιγράψτε µία χηµική µέθοδο µε την οποία µπορούµε να εξετάσουµε αν το περιεχόµενο ενός µπαλονιού είναι αιθάνιο, αιθυλένιο ή ακετυλένιο. Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 26. Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος που πρότεινε ο Kekulι για το βενζόλιο και γιατί δεν είναι σήµερα αποδεκτός; Πώς συµβολίζεται το βενζόλιο σήµερα; 27. Γράψτε το συντακτικό τύπο του στυρένιου (φαινυλοαιθυλένιου) και στη συνέχεια τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσης του. 28. Γιατί το όζον είναι χρήσιµο όταν βρίσκεται στη στρατόσφαιρα και επιβλαβές όταν βρίσκεται στον ατµοσφαιρικό αέρα; 69

24 29. Ποιους ρύπους ονοµάζουµε πρωτογενείς και ποιούς δευτερογενείς; Αναφέρατε παραδείγµατα πρωτογενών ρύπων. 30. Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν, κατά τη γνώµη σας, για να αντιµετωπισθούν οι αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 31. Το CO, τo SO 2, το όζον, οι υδρογονάνθρακες, το ΝΟ 2 είναι ως γνωστό ορισµένοι από τους κυριότερους ατµοσφαιρικούς ρύπους και προέρχονται από τη χρήση των ορυκτών καυσίµων. Να κατατάξετε τους ρύπους αυτούς σε πρωτογενείς και δευτερογενείς και να εξηγήσετε το σχηµατισµό ενός πρωτογενούς και ενός δευτερογενούς ρύπου, αναγράφοντας και τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 32. Εξηγήστε το σχηµατισµό του όζοντος ως δευτερογενούς ρύπου. Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 33. Για ποιους λόγους το φωτοχηµικό νέφος είναι εντονότερο το καλοκαίρι; 34. Ποια αέρια της ατµόσφαιρας ονοµάζονται «αέρια του θερµοκηπίου» και ποιος είναι ο ρόλος τους στη δηµιουργία του οµόλογου φαινοµένου; 35. Πώς δηµιουργούνται οι ρίζες Cl και ποιος είναι ο ρόλος τους στη δηµιουργία της τρύπας του όζοντος; Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 36. Πού χρησιµοποιούνται οι χλωροφθοράνθρακες και ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες από τη χρήση αυτών των ενώσεων; 37. Γιατί κρίνεται απαραίτητη η απόσυρση των χλωροφθορανθράκων και ποιες ενώσεις προτείνονται για την αντικατάστασή τους; 70

25 2.6 Ερωτήσεις τύπου σωστό-λάθος µε αιτιολόγηση Να εξηγήσετε αν ισχύουν ή όχι οι ακόλουθες προτάσεις. Να αναφέρετε σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Η βενζίνη είναι µείγµα ισοµερών οκτανίων. 2. Η φύση δεν µπορεί να αναπληρώσει το πετρέλαιο που καταναλώνει ο άνθρωπος. 3. Το πετρέλαιο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή καυσίµων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης, λιγροΐνη κ.τ.λ.). 4. Τα ανώτερα κλάσµατα που παίρνουµε µε τη διύλιση του πετρελαίου θερµαίνονται σε κλειστά δοχεία, στα οποία διοχετεύεται περίσσεια ατµοσφαιρικού αέρα. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται πυρόλυση των πετρελαίων. 5. Οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες δεν εµφανίζουν ισοµέρεια θέσης. 6. Στο µοριακό τύπο C 12 H 24 ανήκουν περισσότερες χηµικές ενώσεις, απ όσες ανήκουν στον C 12 H Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των πετροχηµικών προϊόντων προέρχονται από το πετρέλαιο, αλλά και από άλλα φυσικά προϊόντα. 8. ε µπορούµε να παρασκευάσουµε µεθάνιο µε τη µέθοδο Wurtz. 9. Με επίδραση νατρίου σε ιωδοµεθάνιο παράγεται µεθάνιο. 10. Με υδρογόνωση κυκλοεξανίου παράγεται βενζόλιο, που είναι ο απλούστερος αρωµατικός υδρογονάνθρακας. 11. Mε συνθέρµανση µεθανικού νατρίου και καυστικού νατρίου, παράγεται µεθάνιο. 71

26 12. Τα υγραέρια είναι άχρωµα και άοσµα και αποτελούνται κυρίως από υδρογονάνθρακες µε πέντε και έξι άτοµα άνθρακα. 13. Κατά την αναµόρφωση της βενζίνης πραγµατοποιούνται κυρίως αντιδράσεις ισοµερείωσης. 14. Ατελής καύση θεωρείται κάθε αντίδραση, κατά την οποία παράγεται άνθρακας ή µονοξείδιο του άνθρακα. 15. Αν κατά την καύση ορισµένου όγκου αλκενίου παράγεται τριπλάσιος όγκος υδρατµών, το αλκένιο αυτό είναι το προπένιο. 16. Τα οξείδια του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων παράγονται στον κινητήρα από την αντίδραση µεταξύ αερίων που είναι εντελώς ακίνδυνα. 17. Τα οινοπνευµατώδη ποτά, των οποίων η µεγάλη χρήση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, αποτελούν περιβαλλοντικούς ρύπους. 18. Ο καταλυτικός µετατροπέας των αυτοκινήτων περιέχει χηµικές ενώσεις, οι οποίες αντιδρούν µε τα ρυπογόνα καυσαέρια, τα οποία έτσι συγκρατούνται. 19. Στις αντιδράσεις αναγωγής που πραγµατοποιούνται στον καταλυτικό µετατροπέα των αυτοκινήτων, διασπώνται τα οξείδια του αζώτου σύµφωνα µε τις χηµικές εξισώσεις: 2NO Pt Pt N 2 + O 2 2NO 2 N 2 + 2O 2 72

27 20. Με τη συσκευή του σχήµατος, µπορούµε να παρασκευάσουµε ακετυλένιο από ανθρακασβέστιο. 21. Για την παρασκευή του πολυαιθυλενίου, καταναλώνονται µεγάλες ποσότητες αιθυλενίου, το οποίο παρασκευάζεται βιοµηχανικά µε αφυδάτωση της αιθυλικής αλκοόλης. 22. Αν το αέριο που παράγεται στη συσκευή του σχήµατος είναι αιθυλένιο, τότε ο δοκιµαστικός σωλήνας περιέχει µεθανόλη και οξείδιο του αργύρου. 23. Με την προσθήκη HCl σε προπένιο παράγεται κυρίως το 2,χλωροπροπάνιο. 24. Μία κοινή ιδιότητα του αιθινίου και του αιθενίου είναι ότι αντιδρούν µε υδρογόνο. 25. Μία διαφορά στις χηµικές ιδιότητες του αιθυλενίου και του ακετυλενίου είναι ότι το πρώτο πολυµερίζεται, ενώ το δεύτερο δεν πολυµερίζεται. 26. Κατά την επίδραση περίσσειας υδροβρωµίου σε ακετυλένιο προκύπτει κυρίως η ένωση 1,2-διβρωµοαιθάνιο. 27. Το ακρυλονιτρίλιο σχηµατίζεται µε προσθήκη υδροκυανίου σε αιθυλένιο, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: CH 2 = CH 2 + HCN CH 3 - CH 2 -CN 73

28 28. Με οργανική πρώτη ύλη κάποιον αέριο υδρογονάνθρακα παρασκευάζεται ένα γνωστό πλαστικό, που βρήκε µεγάλη εφαρµογή στην κατασκευή µουσικών δίσκων. 29. Με την προσθήκη νερού παρουσία H 2 SO 4 και HgSO 4, σε αιθίνιο παράγεται αιθανάλη, ενώ σε προπίνιο παράγεται προπανάλη. 30. Οι υδρογονάνθρακες που αντιδρούν µε αµµωνιακό διάλυµα CuCl και σχηµατίζουν καστανέρυθρο ίζηµα έχουν στο µόριό τους τριπλό δεσµό. 31. Κάθε αλκίνιο αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα CuCl και σχηµατίζει καστανέρυθρο ίζηµα. 32. Στο µόριο του βενζολίου τα άτοµα του άνθρακα συνδέονται µεταξύ τους µε τρεις διπλούς και τρεις απλούς δεσµούς. Για το λόγο αυτό το βενζόλιο δίνει πολύ εύκολα αντιδράσεις προσθήκης. 33. Το φαινύλιο είναι µία χηµική ένωση γνωστή µε το κοινό όνοµα ναφθαλίνη. 34. Πρωτογενείς ονοµάζονται οι ρύποι που προϋπάρχουν στο περιβάλλον και συνεπώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν ευθύνονται για το σχηµατισµό τους. 35. Το φωτοχηµικό νέφος είναι ιδιαίτερα έντονο το καλοκαίρι. 36. Η άµεση κατάργηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη µας. 74

29 2.7 Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών 1. ίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH 2 =CH 2 (A) και CH CH (B). i) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α) και οι δύο ενώσεις αντιδρούν µε το HCl (...) β) µόνο η ένωση Α πολυµερίζεται (...) γ) και οι δύο ενώσεις αντιδρούν µε νερό (...) δ) και οι δύο ενώσεις αντιδρούν µε Na (...) Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις σωστές προτάσεις, αναγράφοντας και τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. ii) Περιγράψτε µια χηµική µέθοδο µε την οποία µπορούµε να διακρίνουµε την ένωση Α από την ένωση Β. 2. ίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH 3 -CH 2 CH 2 -Cl (A) CH -CH CH i) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις προτάσεις που ακολουθούν: α) Με την επίδραση Η 2, παρουσία καταλύτη Pt, σε καθεµιά από τις ενώσεις Α και Β παράγεται η ίδια οργανική ένωση. (...) β) Με την επίδραση αλκοολικού διαλύµατος ΚΟΗ σε καθεµιά από τις ενώσεις Α και Β παράγονται δύο οργανικές ενώσεις. (...) γ) Με την επίδραση µεταλλικού νατρίου, σε αιθερικά τους διαλύµατα, παράγεται η ίδια οργανική ένωση. (...) Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις λανθασµένες προτάσεις, αναγράφοντας τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. ii) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε τις οποίες από την ένωση Α µπορούµε να παρασκευάσουµε την ένωση Β. 3 Cl 3 (B) 75

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α;

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; Λυμένες ασκήσεις 1 2,24 L αλκινίου Α, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως, οπότε παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; β. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Βr

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol Λυμένες ασκήσεις 1 21 g ενός αλκενίου απαιτούν για πλήρη αντίδραση 11,2 L Η, μετρημένα σε συνθήκες STP. α. ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκενίου; β. πως μπορεί να παρασκευαστεί το αλκένιο αυτό με

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια Λυμένες ασκήσεις Αλκάνια 1. Αλκάνιο Α έχει σχετική μοριακή μάζα Μ = 58. α. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκάνιου και τα συντακτικά ισομερή του. β. 5,8 g από το αλκάνιο Α καίγονται πλήρως με Ο 2. Να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Από τους υδρογονάνθρακες C 6 H 6, C 2 H 4, C 4 H 6 και C 6 H 5 CH=CH 2 i. Αποχρωματίζουν διάλυμα Br 2 σε CCl 4 ; Α. μόνο οι C 2 H 4,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17015) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1 1 Χημεία Β Λυκειου-Τράπεζα Θεμάτων-Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα: α) ενός αλκενίου με τρία άτομα άνθρακα β) μιας κορεσμένης μονοσθενούς κετόνης με τέσσερα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl Θέμα 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl 1.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α. Αφυδάτωση αλκοολών Η απόσπαση νερού από τις αλκοόλες γίνεται κατά τη θέρμανση τους συνήθως στους 170 0 C παρουσία ως καταλύτη με αποτέλεσμα το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΒΛ/Μ5 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 5ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκίνια ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χημεία Γενικής Παιδείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2.

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2. Νίκος Γαλάνης Καθηγητής Χημείας 2 ο Λύκειο Ηρακλείου ΠΡΣΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 31 Οκτωβρίου 2005. Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 31 Οκτωβρίου 2005. Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ. 7.12.12.32.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Οκτωβρίου 2005 Διευθυντές/ντριες Λυκείων Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας. Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 1 1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Κάθε χημική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: 1. 3-πεντινάλη 2. 1,2-πενταδιένιο 3. τετραχλωρομεθάνιο 4. βουτανικός μεθυλεστέρας 5. φθορο-προπανόνη 6. τριχλωρο-αιθανικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ Λυμένες ασκήσεις 1. Σ ένα μπουκάλι περιέχεται 1 L κρασιού 11,5 (11,5% v/v). Το κρασί αυτό μετατρέπεται με οξική ζύμωση σε ξίδι σε ποσοστό 75%. Να υπολογιστεί η μάζα του CH 3 COOH που παράγεται.

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-5) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οργανικές είναι οι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία;

Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 7 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; Οργανική χημεία είναι ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ 93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΤΠΕ >ΐΓ ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 1) Να ονομασθούν οι αλκοόλες: CH3CHCH2CH20H : CH2CHCH3 :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. (β) 2. (α) 3. Α.(γ) Β.(δ) 4. (β) 5. α) Σ (σελ. 44 σχ. βιβλίο) β) Σ (σελ. 43 σχ. βιβλίο) γ) Λ (είναι καλύτερης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τη χαρακτηριστική ομάδα ΟΗ ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τδρογονάνθρακες. Φημεία Γ Γυμνασίου. Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός

Τδρογονάνθρακες. Φημεία Γ Γυμνασίου. Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός Τδρογονάνθρακες Φημεία Γ Γυμνασίου Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Φημικός ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ Οργανική χημεία ονομάζεται ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 3 ο Κεφάλαιο Σίγµα και πι δεσµοί - Υβριδισµός Οργανικές αντιδράσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Α. Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οργανικές ονομάζονται οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχουν τουλάχιστον ένα ατομο άνθρακα. Εξαίρεση αποτελούν CΟ 2, CΟ, ανθρακικό οξύ (Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α Α.1. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ E.1.1 Να συμπληρώσετε τα διάστικτα: α) Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ένωσης από τα στοιχεία της ονομάζεται... Β) Πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Η ηλεκτρονιακή δοµή του 11 Νa

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Χ Η Μ Ε Ι Α Σ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Θέμα 1 ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Χ Η Μ Ε Ι Α Σ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Θέμα 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Χ Η Μ Ε Ι Α Σ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θέμα 1 ο Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις (σε καποιες περιπτώσεις υπάρχουν παραπάνω από ένα σωστό)

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα