ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα γίνει αφού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξέταση της τεχνικής προσφοράς έκαστου των συμμετεχόντων. Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ, η δε παράδοση ελεύθερη στις Αποθήκες της ΕΥΔΑΠ στους χώρους που θα υποδειχθούν από την ΕΥΔΑΠ.. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04/5/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι και αφορά στην προμήθεια: ΒΑΝΩΝ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΧΕΙΡΟΚ. ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. 225 ΤΕΜ. MAKΡ. DN 100 PN 16 Β. 700 ΤΕΜ. ΜΑΚΡ. DN 150 PN 16 Γ. 190 ΤΕΜ. ΜΑΚΡ. DN 200 PN

2 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1. ΓΕΝΙΚΑ Η προσφορά του προμηθευτή θα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους (οικονομική και τεχνική προσφορά) και 1 πλήρες δείγμα των αιτούμενων υλικών επί ποινή αποκλεισμού. Τα δείγματα θα παραδοθούν με δελτίο αποστολής του προμηθευτή στην αποθήκη Περισσού της Ε.ΥΔ.Α.Π. (μέχρι την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού). Το δελτίο αποστολής θα υπογραφεί από τον υπεύθυνο της Αποθήκης και φωτοτυπία αυτού θα υποβληθεί απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού συγχρόνως με τους δύο φακέλους της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, την ημέρα του διαγωνισμού. Ο φάκελος που θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει στοιχεία για όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της Διακήρυξης καθώς και τα Φύλλα Συμμόρφωσης. Ο φάκελος που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού τα εξής : - Τιμή προσφοράς των δικλείδων ανά κατηγορία, χωρίς τον Φ.Π.Α. - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Οι δύο φάκελοι (τεχνική και οικονομική προσφορά) θα υποβληθούν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς έκαστου των συμμετεχόντων θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της τεχνικής προσφοράς του (Αποφ. Δ.Σ / ). Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή της προσφοράς. Ι.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισμένη Επιτροπή Προμηθειών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει την διενέργεια δοκιμών επί των δειγμάτων σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία : Α) Πριν την έναρξη των δοκιμών, θα κοινοποιηθεί, από την Επιτροπή Προμηθειών, στους συμμετέχοντες το σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Β) Οι δοκιμές θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. με την δαπάνη επιβάρυνσης στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. Οι δοκιμές θα εκτελεστούν την καθορισμένοι ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. Η Επιτροπή Προμηθειών αφού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξέταση της τεχνικής προσφοράς έκαστου των συμμετεχόντων, θα προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών

3 ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και στους ελέγχους και δοκιμές για τις βάνες σύρτου, χειροκίνητες με φλάντζες και ελαστική έμφραξη. Οι βάνες αυτές προορίζονται για πόσιμο νερό και για τοποθέτηση εντός εδάφους, με χειρισμό με ειδικό κλειδί μέσω φρεατίου βάνας. ΙΙ.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΣΥΡΤΟΥ (ΒΑΝΑΣ) 1) Οι βάνες θα είναι ονομαστικής πίεσης 10, 16 και 25 bar (ΡΝ10, PN16, PN25). 2) Η κατασκευή των βανών θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές ανάντη και κατάντη (εκτός από τις βάνες εκκένωσης που επιτρέπεται να στεγανοποιούν μόνο από τη μία μεριά), μακρόχρονη και ομαλή λειτουργία, όπως και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για την συντήρησή τους. 3) Οι βάνες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO (E), κατηγορία Α με ελαστική έμφραξη και φλάντζες. Συμβολισμός: - GATE VALVE A1 ISO 7259 DN ** ISO PN 10 FLG ** A, CI. - GATE VALVE A1 ISO 7259 DN ** ISO PN 16 FLG ** A, SG-B. - GATE VALVE A1 ISO 7259 DN ** ISO PN 25 FLG ** A, SG-B. 4) Το σώμα της βάνας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την ονομαστική διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (PN και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώματος, σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή και αριθμό παραγωγής. 5) Ο αριθμός παραγωγής μπορεί να είναι γραμμένος σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, σταθερά στερεωμένη στο σώμα της βάννας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός παραγγελίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 6) Οι βάνες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατομή που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη εγκοπών κ.λ.π., στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών που θα καθιστούν προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της βάνας. 7) Οι βάνες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής, το κυρίως μέρος της βάνας να μην αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π. Το μήκος των βανών θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5752, πίνακας 3 (μικρού μήκους) για βάνες έως ΡΝ 10 και στήλη 3 για βάνες ΡΝ 16 και ΡΝ

4 ΙΙ.3 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε φθορά και διάβρωση. Το σώμα και το κάλυμμα των βανών θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο φαιό, τουλάχιστον τύπου GG 25 κατά DIN ή GRADE 250 κατά ISO DR για PN 10, ενώ για PN 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή κατά ISO Κάθε άλλη πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα να είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές. Τα σώματα και καλύμματα των βανών μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα ή αστοχία χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των βανών αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από σκουριά καθώς και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από τους εκπροσώπους της Επιτροπής Προμηθειών, εφόσον τούτο ζητηθεί. Τα σώματα των βανών, μετά από αμμοβολή SAE 2 θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα (PRIMER) ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 50 μικρά. Κατόπιν θα βαφούν εξωτερικά με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής π.χ. εποξειδική βαφή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής βάσης, RILSAN NYLON 11 ή ισοδύναμο υλικό με συνολικό πάχος όλων των στρώσεων τουλάχιστον 300 μικρά. Εσωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 μικρά. Ο κατασκευαστής υποχρεούται θα παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιμο νερό. Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με φλάντζες και κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%. Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της βάνας θα είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των φλαντζών σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα από EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή άλλο ισοδύναμο υλικό

5 Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION TUBE). Οι βάνες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%. Η βάνα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτύλιους O-RINGS υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60C, ή άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Προμηθειών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. Οι βάνες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως μέρος της βάνας δεν θα αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου, κλπ. Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25, κατά DIN , για PN 10 ενώ για PN 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή κατά ISO , θα είναι αδιαίρετος και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (Resilient sealing). Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της βάνας. Οι βάνες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κολούρου πυραμίδας, με τετράγωνες βάσεις 40x40 και 50x50 χλστ., ωφέλιμου μήκους τουλάχιστον 50 χλστ., προσαρμοσμένη και στερεωμένη με ασφαλιστικό κοχλία, στο άκρο του βάκτρου. Ειδικά για τις βάννες με διάμετρο DN 50 η κεφαλή σχήματος κολούρου πυραμίδας θα είναι με τετράγωνες βάσεις 14Χ14 και 20Χ20 cm, ωφέλιμου μήκους 30 mm τουλάχιστον. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της βάνας με τα συνήθη κλειδιά χειρισμού των βανών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, πριν την παραγγελία, στην Επιτροπή Προμηθειών πλήρη κατασκευαστικά σχέδια με τις διαστάσεις και τα πάχη των βαννών και έκθεση όπου θα αναφέρονται το όνομα του κατασκευαστή, το υλικό, το βάρος, οι απώλειες πίεσης κ.λ.π

6 ΙΙ.4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μετά από τυχόν δοκιμές, οι βάνες θα συσκευάζονται για τη φόρτωση. Ο σύρτης θα είναι κατά τη φόρτωση σε ελαφρά ανοικτή θέση. O κατασκευαστής υποχρεούται να τοποθετήσει τις βάνες σε ξυλοκιβώτια (σε ευρωπαλέτες 1,20Χ0,80Χ1,00Υ) και να καλύψει τα άκρα κάθε βάνας με ξύλα, μοριοσανίδες, πλαστικό ή άλλο υλικό, ώστε να προστατεύονται οι δίσκοι και οι δακτύλιοι στεγανότητας. ΙΙ.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος που θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει στοιχεία για όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Κεφ. ΙΙ καθώς και τα Φύλλα Συμμόρφωσης. Τονίζεται ότι : η μη πλήρης συμπλήρωση των φύλλων συμμόρφωσης, ή η μη επισύναψη των αναφερομένων σε κάθε φύλλο, ή καθώς και η μη υπογραφή και σφράγισή τους, στο σύνολό τους, συνεπάγεται και τον αποκλεισμό της προσφοράς. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, αν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προμηθειών, και μπορούν να συμπληρωθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και πάντως μικρότερου των τριών (3) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών

7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΧΕΙΡΟΚ. ΩΣ ΕΞΗΣ: 225 ΤΕΜ. DN 100 ΜΑΚΡ. PN ΤΕΜ. DN 150 ΚΟΝΤ. PN ΤΕΜ. DN 200 ΚΟΝΤ. PN 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 1 Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω τα ακόλουθα: ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΠΙΕΣΗΣ) ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΚΙΜΗΣ. ΒΑΡΟΣ. Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : (ολογράφως) Υπογραφή & Σφραγίδα - 7 -

8 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΧΕΙΡΟΚ. ΩΣ ΕΞΗΣ: 225 ΤΕΜ. DN 100 ΜΑΚΡ. PN ΤΕΜ. DN 150 ΚΟΝΤ. PN ΤΕΜ. DN 200 ΚΟΝΤ. PN 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 2 Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : (ολογράφως) Υπογραφή & Σφραγίδα - 8 -

9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΧΕΙΡΟΚ. ΩΣ ΕΞΗΣ: 225 ΤΕΜ. DN 100 ΜΑΚΡ. PN ΤΕΜ. DN 150 ΚΟΝΤ. PN ΤΕΜ. DN 200 ΚΟΝΤ. PN 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 3 Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω τα εξής : ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : (ολογράφως) Υπογραφή & Σφραγίδα - 9 -

10 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΧΕΙΡΟΚ. ΩΣ ΕΞΗΣ: 225 ΤΕΜ. DN 100 ΜΑΚΡ. PN ΤΕΜ. DN 150 ΚΟΝΤ. PN ΤΕΜ. DN 200 ΚΟΝΤ. PN 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 4 Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω τα ακόλουθα : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ. Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : (ολογράφως) Υπογραφή & Σφραγίδα

11 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΧΕΙΡΟΚ. ΩΣ ΕΞΗΣ: 225 ΤΕΜ. DN 100 ΜΑΚΡ. PN ΤΕΜ. DN 150 ΚΟΝΤ. PN ΤΕΜ. DN 200 ΚΟΝΤ. PN 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 5 Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω τα ακόλουθα: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Οι βάνες θα έχουν εγγύηση για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας, τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημέρα παραλαβής τους από την ΕΥΔΑΠ. Για το λόγο αυτό θα κρατηθεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή ως εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τη βάνα, όπου βρίσκεται τοποθετημένη, με καινούρια, σε περίπτωση που υποστεί βλάβη εντός του χρόνου εγγύησης, η οποία θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια της βάνας, επιβαρυνόμενος με όλες τις σχετικές δαπάνες. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝ ΔΕΙΓΜΑ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%. Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : (ολογράφως) Υπογραφή & Σφραγίδα

12 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΧΕΙΡΟΚ. ΩΣ ΕΞΗΣ: 225 ΤΕΜ. DN 100 ΜΑΚΡ. PN ΤΕΜ. DN 150 ΚΟΝΤ. PN ΤΕΜ. DN 200 ΚΟΝΤ. PN 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 6 Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω: Φωτοτυπία του δελτίου αποστολής, για την παράδοση 1 δείγματος των αιτούμενων υλικών στην αποθήκη Περισσού της Ε.ΥΔ.Α.Π. (ταυτόχρονα με την υποβολή της προσφοράς). Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : (ολογράφως) Υπογραφή & Σφραγίδα

13 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΧΕΙΡΟΚ. ΩΣ ΕΞΗΣ: 225 ΤΕΜ. DN 100 ΜΑΚΡ. PN ΤΕΜ. DN 150 ΚΟΝΤ. PN ΤΕΜ. DN 200 ΚΟΝΤ. PN 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Νο 7 Στα πλαίσια του αναφερόμενου διαγωνισμού, επισυνάπτω: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΣΥΡΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO (E). Αριθμός επισυναπτόμενων σελίδων : (ολογράφως) Υπογραφή Σφραγίδα

14 ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΙΙ.1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από κάθε χύτευση να ειδοποιεί εγγράφως και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για τον τόπο και την ώρα που θα γίνει η χύτευση. Παράλειψη ειδοποίησης θα σημάνει απόρριψη των τεμαχίων που θα χυτευθούν. Η λήψη και διαμόρφωση των δειγμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου, καθώς και οι δοκιμές, θα γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και DIN (μήκος δοκιμίων 650mm, διάμετρος δοκιμίων 30mm). Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της Ε.ΥΔ.ΑΠ. που θα συντάξει το πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής. Κάθε βάνα θα δοκιμασθεί σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 5208/1982 και του EN /2003. Η πίεση δοκιμής του σώματος της βάνας θα είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας κατά ISO 7259/1988 για όλα τα μεγέθη. Οι βάνες θα δοκιμασθούν σύμφωνα με το πρότυπο EN /2003 και ΕΝ & 2/2000 για έλεγχο στεγανότητας (SEAT TEST), σε πίεση 1,1 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμής δε θα πρέπει να εμφανισθεί καμία ορατή διαρροή. Η δοκιμή θα γίνει κατά τις δύο φορές λειτουργίας. Η δοκιμή θα γίνει παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής μετά από έγγραφη ειδοποίηση και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από τη δοκιμή. Το ποσοστό των εξαρτημάτων που θα δοκιμαστούν αποτελεί αποκλειστική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. Για την ποιοτική παραλαβή κάθε παράδοσης των υλικών η Επιτροπή Ποιοτικής Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο ποιότητας στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή σε ποσοστό έως και 10%, σε τεμάχια της επιλογής της επιτροπής. Σε περίπτωση αστοχίας των αναφερόμενων ελέγχων σε ποσοστό 2% (συμπεριλαμβανομένου) της ελεγχόμενης ποσότητας, θα γίνεται επανάληψη των ελέγχων και σε περίπτωση πάλι αστοχίας θα απορρίπτεται όλη η τμηματική ποσότητα. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης των υλικών καθώς και της στεγανότητας των δικλείδων σε εργαστήριο της επιλογής της. Η μέριμνα και κάθε επιπλέον δαπάνη των μελών της Επιτροπής Παραλαβής ή εκπροσώπου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. για ελέγχους και δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή, καθώς επίσης και οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν την Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΙΙΙ.2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των δικλείδων θα γίνει στην Αποθήκη Μενιδίου της ΕΥΔΑΠ. ΙΙΙ.3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των δικλείδων θα γίνει εντός 3 μηνών από την ανάθεση της παραγγελίας

15 ΙΙΙ.4. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική. Για τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα φύλλα συμμόρφωσης γίνεται αποδεκτή και η Αγγλική γλώσσα. Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής και της Αγγλικής δε λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα, εκτός μόνο εάν είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν έγγραφα που περιέχουν μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), τα οποία και γίνονται αποδεκτά σε άλλη γλώσσα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1 η : Οι τιμές που θα προσφερθούν στο διαγωνισμό θα είναι καθαρές και θα δηλωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ που τις επιβαρύνει. Σε διαφορετική περίπτωση νοείται ότι το νόμιμο ποσοστό του ΦΠΑ περιέχεται στις δοθείσες τιμές. 2 η : α) ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στις ανοικτές διαδικασίες θα γίνονται δεκτές μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισμού. β) ενστάσεις κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη διενέργειά του. γ) η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες σε διαγωνισμό, κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσμίας υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο στον προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. δ) Μετά την έκδοση του εντύπου του Εργαστηρίου με τα αποτελέσματα της επιτυχούς ή όχι δοκιμής των δειγμάτων των συμμετεχόντων, είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κατά των παραπάνω αποτελεσμάτων, εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίησή τους στους συμμετέχοντες. 3 η : Τηλετυπικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 4 η : Οποιαδήποτε διόρθωση των κυρίων στοιχείων της προσφοράς και κατά μείζονα λόγο των τιμών συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωσή της. 5 η : Οι προσφορές θα έχουν ισχύ ενενήντα (90) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού, όρος ο οποίος πρέπει να γίνεται αποδεκτός δια της προσφοράς. 6 η : Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα υλικά και ο τόπος εγκατάστασής του

16 7 η : Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι συνημμένοι Γενικοί όροι και το υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών 8 η : Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο δεύτερος φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 9 η : Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με την Υ.Α / /0016/ όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α / /0016/2007 (ΦΕΚ Β 752/ ). 10 η : Οι προμηθευτές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα. Άλλως κάθε προσφορά που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης 11 η : Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης μέχρι (+20%, -30%) του αντικειμένου της σύμβασης κατά την ανάθεση ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών & Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 16913/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 12 η : Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίτυπα. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ

17 - 17 -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40527 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3727 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3725 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3805

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3805 Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015 Για την «Προµήθεια έντεκα (11) επιβατικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα