Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αρωνιάδικα Κυθήρων, Τ.Κ Πληροφορίες : Σουργιαδάκη Μαρία ΤΗΛ. : FAX : Κύθηρα Αριθμ. Πρωτοκ. 664 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Γ.Ν.- ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» ΠΟΣΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 400,00 μηνιαίως. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Υψηλότερη τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ Περλαμβάνει : 1. Προκήρυξη 2. Γενικούς όρους 3. Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα) 4. Παραρτήματα Β, Γ και Δ 1

2 ΤΟ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 715/79 περί εκμίσθωσης κυλικείων. 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α' 150/ ) όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα. 3. Το Π.Δ. 118/2007 άρθρο 10 παρ. 6 (περί απαγόρευσης υποβολής δικαιολογητικών και διενέργειας των διαγωνισμών κατά το χρονικό διάστημα 5-20 Αυγούστου) 4. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ), ο οποίος αναφέρεται στη «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 5. Την υπ' αριθμ. 17/ θέμα 1 ο, απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, περί έγκρισης διενέργειας του παρόντα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού και ορισμού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειάς του. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για εκμίσθωση του κυλικείου του νέου κτηρίου του Γ.Ν. ΚΥ Κυθήρων. Κριτήριο κατακύρωσης : ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ημερομηνία διενέργειας : ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. Τόπος διενέργειας: Γραμματεία Γ.Ν. Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο». Προθεσμία υποβολής προσφορών : Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ποσό έναρξης προσφορών: 400,00 μηνιαίως. Διάρκεια σύμβασης : πέντε (5) έτη. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες. Αλλοδαποί. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. Συνεταιρισμοί Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2

3 που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς του Δημοσίου με Απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Όσοι έχουν εις βάρους τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν. 4281/2014. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε καλά κλεισμένο και σφραγισμένο με την επίσημη σφραγίδα του κάθε διαγωνιζόμενου φάκελο, την προσφορά τους μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 1. Δήλωση στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: - Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ.1, του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. - Δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - Είναι φορολογικά ενήμεροι και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) για εργοδότες και εργαζόμενους. - Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. - Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. - Δεν κηρύχθηκαν έκπτωτοι από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις - Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις προς το Νοσ/μείο Κυθήρων. 2. Δήλωση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 3. Δήλωση ότι είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του. Οι ανωτέρω δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α 75) χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του προσώπου που υποβάλλει την δήλωση. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, άρθρο 3. 3

4 Αν ο υποψήφιος διαγωνιζόμενος αποτελεί κοινοπραξία υποβάλλει τις παραπάνω δηλώσεις για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 4. Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς ο μηχανικός εξοπλισμός που θα προσκομισθεί, αναλυτικά. 5. Δήλωση του υποψηφίου που θα αναφέρεται καθαρά η προϋπηρεσία του σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την ημερομηνία προθεσμίας υποβολής, που αναφέρεται πιο πάνω, στο αρμόδιο γραφείο του Νοσοκομείου Κυθήρων (Κεντρικό Πρωτόκολλο), ως εξής: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για όλες τις κατηγορίες των αιτούμενων ειδών ή για μία από αυτές (σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης). Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος του Ν.Π.Δ.Δ., ήτοι: Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κυθήρων Τριφύλλειο γ) Ο αριθμός της προκήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς, υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα τα ακόλουθα επί ποινή αποκλεισμού: 1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και περιλαμβάνει τις δηλώσεις, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω. 2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στον φάκελο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνεται και Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρειες όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τα αναφερόμενα στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση. 4

5 3. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 4. Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς, εφόσον υποβάλλεται από τρίτο. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα είναι καλά κλεισμένοι, σφραγισμένοι με την επίσημη σφραγίδα του προμηθευτή, και θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότησης του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι όπως ορίζεται στην διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων Ευρώ (400,00 ) ανά μήνα. 5

6 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές για του λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6,8 και 8 α του ΠΔ 118/2007. Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και κατατίθεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του Φορέα ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική του απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 6

7 εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθειας είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών, τα οποία ελέγχονται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και καταχωρούνται οι διαγωνιζόμενοι, των δικαιολογητικών που αυτοί υπέβαλαν και των αποτελεσμάτων του ελέγχου τους σε πρακτικό το οποίο συντάσσεται. Την ίδια ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών. Κατά την διαδικασία αυτή ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητά τους και ακολουθεί η βαθμολογία τους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από την συνέχεια της διαδικασίας και εκδίδει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται δεκτές και την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές. Κατόπιν, την ίδια ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού η αναθέτουσα αρχή αποσφραγίζει τους φακέλους με τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Οικονομικές προσφορές διαγωνιζόμενων των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία των διαγωνιζόμενων, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας των οικονομικών προσφορών και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρακτικού. 7

8 Πρόσβαση στα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων και στις τεχνικές προσφορές έχουν πρόσβαση όλοι οι διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 2690/1999. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, δηλαδή πλειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Προσφορές οι οποίες, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 4. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι και ουσιώδεις, συνιστούν απόρριψη της προσφοράς. 5. Την κατακύρωση του διαγωνισμού αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου το οποίο δεσμεύεται από τις τιμές των προσφορών, μπορεί όμως ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του να προτιμήσει οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση που θα το κρίνει σκόπιμο για το συμφέρον του Νοσοκομείου. Επίσης, μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή νέους όρους, χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση των διαγωνιζομένων κατά του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος είτε γιατί κανείς δεν πήρε μέρος σ' αυτόν είτε δεν πήρε μέρος ικανός αριθμός πλειοδοτών προς ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ τους είτε γιατί οι προσφορές που δόθηκαν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες ή ασύμφορες, μπορεί ή να επαναληφθεί ο διαγωνισμός ή σε περίπτωση ασύμφορου ή αν δύο φορές δεν έφερε αποτέλεσμα, να προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε απ' ευθείας μίσθωση χωρίς διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του Π.Δ. 715/79. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Με το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινός Ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών αλλά ούτε και μεγαλύτερη των 20, από την σχετική κοινοποίηση σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή τα αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία δήλωσε υπεύθυνα, ήτοι: Ποινικό Μητρώο έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα της παρ.1, του άρθρου 43 του ΠΔ 8

9 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση ελλείψεων στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει μέσα σε 5 ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν. Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν κατόπιν επικοινωνίας με το Νοσοκομείο. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 1. Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθούν ή θα ανατεθούν τα είδη, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει υποχρεωτικά και Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 2. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, που αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου στο μισθωτή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. Ειδικότερα, το μίσθωμα μπορεί μετά την πάροδο κάθε έτους να αναπροσαρμοσθεί κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η αύξηση όμως δεν μπορεί να υπερβεί το 5%. Η ημερομηνία παράδοσης του μισθίου στον μισθωτή θα είναι η ίδια με την πρώτη ημέρα λειτουργίας του κυλικείου στο νοσοκομείο. 9

10 ΑΡΘΡΟ 9 ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Ο υποψήφιος εκμισθωτής που δεν προσέρχεται μέσα στην Προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που του έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 2. Πλέον τούτου σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε εκ των όρων της διακήρυξης ή της σύμβασης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός του για αποζημίωση από την αντισυμβατική συμπεριφορά του εκμισθωτή. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει την εκμίσθωση σε άλλον μισθωτή (είτε στον επόμενο κατά την αξιολογική σειρά υποψήφιο μισθωτή, είτε μέσω νέου διαγωνισμού ή με διαπραγμάτευση), και η προκύπτουσα διαφορά τιμής θα βαρύνει τον εκπέσοντα μισθωτή. Τέλος, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το μηνιαίο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που αφορά, πλέον τελών χαρτοσήμου 3,6%. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από το μισθωτή μισθώματος, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του χρηματική ποινή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης ή καθυστέρησης δύο συνεχόμενων μισθωμάτων, δεν αποκλείεται να αξιώσει το Νοσοκομείο την απόδοση της χρήσης του κυλικείου λόγω της καθυστέρησης του μισθωτή στην καταβολή των μισθωμάτων και να προβεί στην καταγγελία της μίσθωσης κατά τη νόμιμη διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 11 ο Ο εκμισθωτής, μέσω των εντεταλμένων οργάνων του, επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο σχετικά με την κατάσταση του μηχανικού και άλλου εξοπλισμού του κυλικείου, τους όρους λειτουργίας του, την καλαίσθητη και καθαρή του εμφάνιση, την τήρηση των σχετικών όπως παραπάνω διατάξεων, την εξακρίβωση της ποιότητας, καθαριότητας και συντήρησης των προς πώληση ειδών και εν γένει την επακριβή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή ο μισθωτής. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να καταγγείλει τον ανάδοχο στις αρμόδιες αρχές για μη τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 12 ο Η τυχόν μη έγκαιρη από μέρος του Νοσοκομείου άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, δε θεωρείται ούτε ερμηνεύεται ως σιωπηρή παραίτηση ή συναίνεση του, αλλά το Νοσοκομείο δικαιούται να επιδιώξει οποτεδήποτε την άσκηση των δικαιωμάτων του. Κάθε τυχόν 10

11 αποδοχή από το Νοσοκομείο πρόσθετου όρου της παρούσας σύμβασης θα αποδεικνύεται μόνον έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 13 ο Ο μισθωτής παραιτείται, από της υποβολής της προσφοράς του, από τις τυχόν ισχύουσες διατάξεις τις σχετικές με την προστασία της επαγγελματικής στέγης, γιατί η παραχώρηση μίσθωσης δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 813/78 περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 2009/72, καθώς και από κάθε μελλοντική διάταξη νόμου που θα παρατείνει αναγκαστικά τη μίσθωση πέρα από τη συμβατική διάρκεια της που καθορίζεται σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε ένδικο μέσο, καθώς και από το δικαίωμα αναστολής της τυχόν αποφάσεως που θα εκδοθεί. ΑΡΘΡΟ 14 ο Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος από το μισθωτή (όλοι οι όροι κηρύσσονται βασικοί και ουσιώδεις μέχρι της λήξεως της μισθώσεως), ο εκμισθωτής μπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί ακόμα να αξιώσει την έξωση ή την αποβολή του μισθωτή, καθώς και οποιουδήποτε τρίτου Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Ο εκμισθούμενος χώρος, βρίσκεται εντός του χώρου του νέου κτηρίου του νοσοκομείου και έχει εμβαδόν χώρου εργασίας 8 τ.μ. Επιπλέον, δίνεται αποθήκη προς χρήση του κυλικείου εμβαδού 4,22 τ.μ. Τέλος υπάρχει χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 10,77 τ.μ. Με το μίσθιο παραδίδονται προς χρήση του εκμισθωτή τα παρακάτω: 1 ψυγείο 1 θερμοθάλαμος 1 μηχανή καφέ espresso Πάγκοι εργασίας 3 τραπέζια 12 καρέκλες. Ο ανάδοχος του κυλικείου υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω είδη: Φραπέ-νεσκαφέ Ελληνικός Γαλλικός Σοκολάτα, καπουτσίνο, εσπρέσσο, freddo Αναψυκτικό (330ml) Αναψυκτικό (500ml) Νερό (μικρό) Νερό (μεγάλο) Χυμοί (330ml) Χυμοί (250ml) Τυρόπιτα-Κρεμόπιτα-Σπανακόπιτα Ζαμπόν-Κασέρι Πίτσα Τοστ (Ζαμπόν-Κασέρι) Τοστ (διάφορα) Κρύα σάντουιτς Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος: 1. Να χρησιμοποιεί τους χώρους του μισθίου και τις εγκαταστάσεις του αποκλειστικά και μόνο για το κυλικείο. Ειδικότερα στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται: Η εγκατάσταση και λειτουργία παντός είδους τυχερού ή μηχανικού παιχνιδιού, η πώληση παιγνιόχαρτων ή λαχείων ή ΠΡΟ-ΠΟ ή ΛΟΤΤΟ κ.λ.π. Η πώληση οινοπνευματωδών ποτών. Η τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο, εκτός από το χώρο του κυλικείου και του εξωτερικού χώρου. Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση εντός και εκτός του κυλικείου διαφημίσεων ή 12

13 ανακοινώσεων χωρίς άδεια του αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου. 2. Να διαθέτει για πώληση στο κυλικείο αφεψήματα, αναψυκτικά, γλυκίσματα, προϊόντα γάλακτος, σάντουιτς, τοστ και λοιπά είδη κυλικείου, όλα αρίστης ποιότητας, επιστολόχαρτα, τσιγάρα (αν έχει σχετική άδεια), κ.λ.π. Οι τιμές θα αναγράφονται υποχρεωτικά σε πίνακα που θα έχει αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του κυλικείου όπου βρίσκεται το ταμείο. Τα είδη τα οποία υπόκεινται σε ταχεία αλλοίωση (πίτες όλων των ειδών, σάντουιτς, τοστ, γλυκά διάφορα κ.λ.π.) θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, φρέσκα, και να διατηρούνται στους κατάλληλους χώρους, ώστε να μην προσβάλλονται από έντομα κ.λ.π. (ψυκτικοί και θερμικοί θάλαμοι κ.λ.π.). 3. Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλούμενων ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το χώρο εντός και εκτός του κυλικείου. 4. Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία κυλικείου υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου, και να είναι μόνος υπεύθυνος για την τήρηση τους απέναντι σε κάθε αρχή και στους καταναλωτές. 5. Να υπάρχει ειδική τιμή στους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο για όλα τα πωλούμενα προϊόντα, για τις οποίες θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης, επί ποινή αποκλεισμού, με υπεύθυνη δήλωση με την κατάθεση της προσφοράς. 6. Να εξυπηρετεί και εφόσον του ζητείται να σερβίρει την παραγγελία στους χώρους της Διοίκησης (γραφείο του Διοικητή και Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου). Το σερβίρισμα θα γίνεται σε ποτήρια και σερβίτσια επιλογής της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 7. Να συγκροτήσει με δικά του έξοδα τον λοιπό απαιτούμενο εξοπλισμό αρίστης ποιότητας του κυλικείου, με όλα τα σύγχρονα μέσα (ψυγείο, τοστιέρες, θερμοθαλάμους, μηχάνημα espresso κ.τ.λ., πάγκους, ντουλάπια κ,τ.λ.) εκτός από αυτά που προσφέρονται από το νοσοκομείο 8. Να προσλαμβάνει για την καλή λειτουργία του κυλικείου το απαιτούμενο προσωπικό, για το οποίο θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπόχρεος όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Ο ίδιος και το προσωπικό του πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας και τις ώρες εργασίας πρέπει να φέρουν καθαρά ρούχα, να είναι πάντα ευγενείς και καθαροί κατά τις απαιτήσεις της σύγχρονης υγιεινής (π.χ. νύχια). Τόσο ο μισθωτής όσο και το παραπάνω προσωπικό οφείλουν να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις τους με το προσωπικό του Νοσοκομείου και με τους ασθενείς. 9. Να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλο του οποίου την απόλυση τυχόν θα ζητήσει το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου είτε για ακαταλληλότητα είτε για ανάρμοστη συμπεριφορά. Επίσης, ο μισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον υπάλληλο αυτό για κάθε απαίτηση του (αποζημίωση, άδεια, επιδόματα αδείας, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές σε Ι.Κ.Α. κ.τ.λ.) που θα προκύψει από την απόλυση αυτή. 10. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά του κυλικείου πέρα από τη συνηθισμένη χρήση του και οφείλει να παραδώσει κατά τη λήξη ή οποιαδήποτε λύση της μίσθωσης στο Νοσοκομείο τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κυλικείου σε καλή κατάσταση, όπως θα τους παραλάβει. 11. Ο μισθωτής δε θα έχει καμία αξίωση για ζημία ή φθορά που θα προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία ή ανώτερη βία (σεισμό, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία των σωληνώσεων, 13

14 κ.τ.λ.) εν γένει ή από άλλο λόγο που δεν προβλέπεται εδώ, καθώς και για ζημίες από απεργίες ή καταλήψεις ή αναρχικές πράξεις βίας. Ο μισθωτής οφείλει να ασφαλίσει τα εμπορεύματα και εξοπλισμό του για κάθε τέτοιο κίνδυνο. 12. Το κυλικείο διαθέτει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, για τυχόν όμως κακή λειτουργία τους ή για τυχόν βλάβη τους καμία ευθύνη δε φέρει ο εκμισθωτής, όπως επίσης και για τυχόν βλάβη στην παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο μισθωτής μπορεί με αίτηση του στην Τεχνική Υπηρεσία να ζητήσει την αντικατάσταση των μετρητών με άλλους μετρητές, εφόσον αναλαμβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης, χωρίς η αλλαγή αυτή να ανατρέπει τις μέχρι τότε μετρήσεις. 13. Ο μισθωτής, εφόσον δεν παρίσταται ο ίδιος κατά τις ώρες λειτουργίας του κυλικείου, οφείλει με έγγραφο του να γνωρίσει στο Νοσοκομείο το πρόσωπο το οποίο θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του, ώστε το Νοσοκομείο να μπορεί να έλθει σε επαφή μαζί του. Την ίδια υποχρέωση έχει και σε περίπτωση αντικατάστασης του προσώπου αυτού. 14. Ο μισθωτής υποχρεούται να μην αλλάζει το προσωπικό με τέτοια μεγάλη συχνότητα, ώστε η αλλαγή να καταλήγει σε χρησιμοποίηση ατόμων που στερούνται της απαραίτητης εμπειρίας για την προσφορά των αντίστοιχων υπηρεσιών. 15. Το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου θα είναι 07:00-20:00 καθημερινές, σαββατοκύριακα και αργίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Η ΝΑΙ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Η ΝΑΙ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Η ΝΑΙ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Η ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Τ.Κ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των... υπέρ της εταιρείας για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης.. για την προμήθεια 14

15 σύμφωνα με την υπ αριθμό Διακήρυξή σας. Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. /2015 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Αξίας,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στα Κύθηρα, σήμερα την, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: αφενός ο Διοικητής του εδρεύοντος στον Ποταμό Κυθήρων, του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ, ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητα του αυτή το Γενικό Νοσοκομείο, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως αναθέτουσα αρχή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «.» που εδρεύει στ, οδός αρ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως ο προμηθευτής. Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 2. Την με αρ. προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού του Νοσοκομείου. 3. Την με αρ. πρωτοκ. κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον ανάδοχο. 15

16 συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αναθέτουσα αρχή αναθέτει στον μισθωτή την εκμετάλλευση του Κυλικείου του νέου κτηρίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την πλειοδοτική προσφορά του με αρ. πρωτοκ., η οποία ακολουθεί την παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σε συμφωνία με τα όσα αναφέρει το Παράρτημα-Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. (Θα αναφερθούν οι παράγραφοι του παραρτήματος της Προκήρυξης). 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 5 (πέντε) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ήτοι από έως, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παρ. 2 της διακήρυξης 07/2015, ήτοι «η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, που αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου στο μισθωτή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. Ειδικότερα, το μίσθωμα μπορεί μετά την πάροδο κάθε έτους να αναπροσαρμοσθεί κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η αύξηση όμως δεν μπορεί να υπερβεί το 5%. Η ημερομηνία παράδοσης του μισθίου στον μισθωτή θα είναι η ίδια με την πρώτη ημέρα λειτουργίας του νοσοκομείου στο νέο κτήριο.» 4. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αξία της παρούσας σύμβασης είναι μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ετησίως. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σε συμφωνία με τα όσα αναφέρει το Άρθρο 10 της Διακήρυξης 07/2015, ήτοι «το μηνιαίο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που αφορά, πλέον τελών χαρτοσήμου 3,6%. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από το μισθωτή μισθώματος, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του χρηματική ποινή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης ή καθυστέρησης δύο συνεχόμενων μισθωμάτων, δεν αποκλείεται να αξιώσει το Νοσοκομείο την απόδοση της χρήσης του κυλικείου λόγω της καθυστέρησης του μισθωτή στην καταβολή των μισθωμάτων και να προβεί στην καταγγελία της μίσθωσης κατά τη νόμιμη διαδικασία.» 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο εκμισθωτής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, με την υπογραφή της παρούσης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού αντιστοιχούσα στο τριπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος της προσφερόμενης τιμής του πλειοδότη που θα παραμείνει μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων 16

17 της σύμβασης. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση όλων των μισθωμάτων του και τη σχετική βεβαίωση του Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, επιστρέφεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του κυλικείου και εφόσον σε αυτό δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε βάρος του μισθωτή. 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίζει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και εσωτερικού τηλεφώνου στο Κυλικείο, τα οποία θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. Το κείμενο της σύμβασης και οι όροι της Διακήρυξης κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Απαγορεύεται η εκχώρηση της εκμίσθωσης σε άλλον. Ο εκμισθωτής ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά. Η Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 12/2013 και η τεχνική προσφορά του Εκμισθωτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Κατά τα λοιπά η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/95 Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ο κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, όπως σήμερα ισχύει. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε εις τριπλούν, και αφού διαβάστηκε και έγιναν πλήρως αποδεκτοί οι όροι της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και πήρε η αναθέτουσα αρχή από δύο (2) αντίγραφα και ο μισθωτής από ένα (1). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Για τον Μισθωτή 17

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα