ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ"

Transcript

1 Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Προσφοράς: Π2012/018 ΜΕΡΟΣ Α - Όροι προσφοράς και οδηγίες προς τους προσφοροδότες ΜΕΡΟΣ Β - Τεχνικές Προδιαγραφές

2 Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

3 ΜΕΡΟΣ Α (Όροι προσφοράς και οδηγίες προς τους προσφοροδότες) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (Το Κέντρο) δέχεται προσφορές για την παροχή άδειας εκμεταλλεύσεως/χρήσεως του κυλικείου του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρο, το οποίο θα εξυπηρετεί γύρω στα άτομα που εργάζονται/νοσηλεύονται ή επισκέπτονται καθημερινά το Κέντρο. Το Κέντρο έχει στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών με την εξασφάλιση τιμών προσιτών, υγιεινής τροφής και περιβάλλοντος καθαρού και ευπρεπούς. Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Προσφέρων αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους γενικούς και ειδικούς όρους και όλες τις πρόνοιες που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού, ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε δικών του όρων τους οποίους με την παρούσα αποποιείται. Οι Προσφέροντες αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με όλες τις οδηγίες, τύπους και πρόνοιες των Εγγράφων των Προσφορών. Οποιαδήποτε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς εντός των τιθεμένων προθεσμιών, και στην δέουσα τεκμηρίωση αυτής με την παράθεση των ζητούμενων πληροφοριών, δύναται να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. Οποιοσδήποτε όρος ή αίρεση ή επιφύλαξη του Προσφέροντος επί των Εγγράφων Προσφορών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση αυτής. 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν υπό τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή περιβλήματος σε δύο (2) αντίγραφα. Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ αντιτύπων, θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες (εκτός εάν πρόκειται για συμπλήρωση κενών σε σελίδες ή συμπλήρωση Εντύπων που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού) και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής (ή γραφής, εάν εφαρμόζεται) και μονογραμμένες από τον Εκπρόσωπο του Προσφέροντος. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τα ακόλουθα: Σελ. 2 / 46

4 Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Προσφέροντος ή, στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών και/ή νομικών προσώπων, τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των μελών της κοινοπραξίας. Τον Αποδέκτη: «Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Γραφείο Γενικού Διευθυντή, Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία. ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ ΑΡ. Π2012/018 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 1219 Νοεμβρίου 2012, 12:00 μμ.» Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα απευθύνεται στην πιο πάνω διεύθυνση και θα πρέπει να παραληφθεί μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών. Στην περίπτωση αυτή στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα της προσφοράς θα πρέπει επιπρόσθετα να αναγράφεται η φράση: «Προς Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Ο παρόν φάκελος να μην ανοιχθεί αλλά να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών». Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην παράγραφο 12 και Έντυπο 9, Παράγραφος 9.2. Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους με γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών. Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναγραφεί η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ανάλογα με την περίπτωση. Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των Εγγράφων της Προσφοράς είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς δίνονται από τους Προσφέροντες μόνο όταν ζητούνται εγγράφως από το Κέντρο. Από τις διευκρινίσεις, που επίσης δίνονται εγγράφως (με γραπτή επιστολή ή τηλεομοιότυπο) σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α. σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Ανάθεση της προσφοράς, Σελ. 3 / 46

5 β. σε κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής υπέρ του Κέντρου, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, και γ. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου. Οι Προσφέροντες δύνανται να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τα Έγγραφα Προσφορών και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις. Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Προσφέρων για την ετοιμασία και υποβολή της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο. Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του παρόντος διαγωνισμού, ουδεμία ευθύνη θα φέρει το Κέντρο για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού, ουδένα δικαίωμα αποζημίωσης θα έχουν οι διαγωνιζόμενοι, για οποιονδήποτε λόγο περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό της γενικότητας, βλάβης για απώλεια κέρδους που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την ακύρωση του διαγωνισμού, ακόμα και εάν το Κέντρο είχε προειδοποιηθεί από οποιοδήποτε διαγωνιζόμενο για την πιθανότητα αυτός να υποστεί βλάβη από τέτοια ακύρωση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας 89/665/ΕΟΚ και του τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Απριλίου 2004 (ΚΔΠ 492/2004). 3. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προσφορές που θα ληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται πιο πάνω δεν θα γίνονται δεκτές. 4. ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Ογκολογικού Κέντρου (www.bococ.org.cy) ή από το γραφείο του Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών του Κέντρου κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου στην διεύθυνση Λεωφόρο Ακροπόλεως 32, Στρόβολος 2006 Λευκωσία τηλ Όσοι από τους Οικονομικούς Φορείς που θα παραλάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Ογκολογικού Κέντρου θα ζητηθεί να συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο (Έντυπο 1) με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί αυτών. Σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, νοείται ότι τα παρέλαβαν μόνον εφόσον αποστείλουν στην Αναθέτουσα Αρχή με τηλεομοιότυπο ( ) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Σελ. 4 / 46

6 τις πληροφορίες του εδαφίου της παραγράφου αυτής. 5. ΈΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, μπορούν να υποβληθούν από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέχρι και τις 5 12 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00μμ με τηλεομοιότυπο ( ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, το Κέντρο δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει με συμπληρωματικά έγγραφα για τις σχετικές αποφάσεις του με γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Τετάρτη 7 14 Νοεμβρίου 2012 όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να επισκεφθούν το Κέντρο αφού προσυνεννοηθούν με το Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών στο τηλ πριν την υποβολή των προσφορών τους για να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις και χώρους του υφιστάμενου κυλικείου και πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Το Κέντρο δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες δεσμεύεται να αποστέλλει, με γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, εντός της προθεσμίας της παραγράφου ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετικό Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τις διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού και την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Το Αρμόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων του Διαγωνισμού, ενώ είναι δυνατό, κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει αποδεκτές και Προσφορές που παρουσιάζουν τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις, νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Αντικειμένου της Σύμβασης ή την ποιότητα των προμηθειών, δεν περιορίζουν ουσιαστικά τα δικαιώματα του Κέντρου ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Σελ. 5 / 46

7 Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα περιεχόμενα των Εγγράφων Διαγωνισμού ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές θα απορρίπτονται. Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους των προσφοροδοτών ή για λογαριασμό τους να επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο η κρίση του Αρμόδιου Οργάνου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, σε σχέση με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του. Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη εξουσία και με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με το διαγωνισμό, αποκλείονται επίσης της συμμετοχής τους. 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ i) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. ii) Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου. β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. iii) Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης. iv) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. Σελ. 6 / 46

8 8.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: i) Να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). ii) Nα μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις. iii) Nα μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις iv) Nα μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου v) Nα μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή vi) Nα έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι vii) Nα έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Σελ. 7 / 46

9 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από Εγγύηση Συμμετοχής για το ποσό των Τραπεζική επιταγή του ίδιου του οικονομικού φορέα ως εγγύηση συμμετοχής είναι επίσης αποδεκτή. Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) και σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών το δικαίωμα αυτό. Η Εγγύηση Συμμετοχής που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα. H Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Έντυπο 2 του Παραρτήματος των παρόντων Εγγράφων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, στην Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος των Προσφορών ήτοι 13 Δεκεμβρίου Η Εγγύηση Συμμετοχής του Προσφέροντος στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Συμβολαίου (Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης) και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης Εγγύηση Συμβολαίου, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Κέντρου. 10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Από το διαγωνισμό δύναται να αποκλειστεί (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού) οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος που, κατά την κρίση του Κέντρου, εμπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις, Σελ. 8 / 46

10 ii) Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις, iii) Έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, iv) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο το Κέντρο, v) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, vi) Δεν έχει διευθετημένες τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το Φόρο Εισοδήματος και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, για την περίοδο που λήγει 12 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, vii) Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατά την εφαρμογή της παρούσας προκήρυξης, viii) Προσπαθεί ή επιδιώκει είτε αυτοπροσώπως είτε με τη μεσολάβηση ή τη βοήθεια άλλου προσώπου να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την κρίση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου ή επιτροπής ή μέλους τους ή οποιουδήποτε λειτουργού του Κέντρου ή αξιωματούχου κατά την εκτέλεση ή την άσκηση των, δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών, καθηκόντων ή εξουσιών τους, ix) Απέκτησε ή έλαβε στην κατοχή του, χωρίς νόμιμη εξουσία και με δική του πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα απόρρητης φύσης σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό, Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, όλοι οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία και αν ένας συμμετέχων αποκλεισθεί από το διαγωνισμό εξαιτίας ενός από τους λόγους αυτούς, η υποβληθείσα προσφορά της κοινοπραξίας αποκλείεται του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται. Επιπρόσθετα προς τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού, από το διαγωνισμό αποκλείεται (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού) οποιοσδήποτε Προσφέρων δεν έχει υποβάλει Εγγύηση Συμμετοχής Αναφορικά με τις απαιτήσεις αυτής της παραγράφου ο Προσφέρων οφείλει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο 3) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 των παρόντων εγγράφων, κατάλληλα συμπληρωμένη και Σελ. 9 / 46

11 υπογραμμένη. Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, υποβάλλονται τέτοιες Υπεύθυνες Δηλώσεις κατάλληλα συμπληρωμένες και υπογραμμένες από κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία. Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση οφείλει να προσκομίσει στο Κέντρο, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, πρωτότυπα πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του οικείου κράτους μέλους, ώστε να αποδείξει τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις ως πιο πάνω. Σε περίπτωση που αποτύχει να πράξει τούτο, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Κέντρου. Νοείται ότι το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ελέγξει την ορθότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης οποιουδήποτε Προσφέροντος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του οικείου κράτους μέλους, ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα, αναφορικά με τις απαιτήσεις των παραγράφων πιο πάνω, o Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση οφείλει να προσκομίσει στο Κέντρο, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών. Επίσης, o Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση οφείλει να προσκομίσει στο Κέντρο, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών. Αναφορικά με τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων v) και vi) πιο πάνω, στην Κυπριακή Δημοκρατία, αρμόδια αρχή για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι: Ι. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο αρ. Ε. Πρ. 104) ΙΙ. Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Έντυπο Φ.Π.Α. 105) ΙΙΙ. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α και για αυτοτελώς εργαζόμενους το Έντυπο Υ.Κ.Α ) 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής αφορούν τα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά και απαρτίζονται από: Σελ. 10 / 46

12 α) Την εγγύηση συμμετοχής της παραγράφου 9, η οποία εφόσον είναι τραπεζική εγγύηση πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 2) που περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα 2 των Εγγράφων Διαγωνισμού. β) Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 8.1, τα ακόλουθα στοιχεία: Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, επίσημα αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία στην οποία θα δηλώνεται: (ι) (ιι) (ιιι) (ιv) η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί πληρεξούσιο για τον ορισμό του Εκπροσώπου της κοινοπραξίας. γ) Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη τη Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης υπόδειγμα της οποίας (Έντυπο 3) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. δ) Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του Προσφέροντα, τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Κατάλογο τριών (3) το πολύ συμβάσεων, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. 2. Να κατέχουν σχετικό δίπλωμα στην Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών ή να διαθέτουν τουλάχιστο 3 χρόνια πείρα στην εκτέλεση συμβολαίων παρόμοιας φύσης.(να επισυναφτεί βιογραφικό σημείωμα του προσφέροντα) 3. Δήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον χαρακτηριστικά του Προσφέροντα: επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας εμπορευόμενα προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες εξοπλισμός 4. Κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας προσωπικού του Προσφέροντα που θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα (Έντυπο 5) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Σελ. 11 / 46

13 5. Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 6) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli). Συγκεντρωτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να προσκομιστούν από τους προσφέροντες φαίνονται συγκεντρωτικά στο Έντυπο 9 του Παραρτήματος 2 στα έγγραφα του διαγωνισμού. 12. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για ενενήντα μέρες από την επόμενη ημέρα της τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το Κέντρο θα απευθύνει με γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ερώτημα προς τους Προσφέροντες τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών για το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν με γραπτή επιστολή ή με τηλεομοιότυπο μέσα σε δυο (2) ημέρες και, σε καταφατική περίπτωση, να ανανεώσουν έγκαιρα τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, εάν αυτές δεν ισχύουν για ενδεχόμενες παρατάσεις. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον Προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας. 14. ΆΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θα ανοιχθεί και θα αξιολογηθεί ο Φάκελος με όλα τα στοιχεία. Οι προσφορές που ανοίγονται, αριθμούνται, μονογράφονται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο επιφυλασσομένου πάντοτε του δικαιώματος του Κέντρου να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Κέντρου αμέσως μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ο Διαγωνισμός θα αξιολογηθεί και κατακυρωθεί ενιαία. Η επιτροπή θα αξιολογήσει το διαγωνισμό σε δύο στάδια (Α+Β). Σελ. 12 / 46

14 Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή τέτοιων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του Κέντρου ή ιδιώτη Συμβούλου και ουδεμία τέτοια προφορική απάντηση δεσμεύει το Κέντρο ΣΤΑΔΙΟ Α- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πριν τον ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξακριβώσει κατά πόσον κάθε προσφορά ικανοποιεί ουσιωδώς τα πιο κάτω κριτήρια: i) Συμφωνία με τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού και των προδιαγραφών ii) Υποβολή εγγράφων ή πιστοποιητικών συμμετοχής όπως απαιτούνται από τα έγγραφα του διαγωνισμού iii) Το έντυπο προσφοράς (Έντυπο 7) να έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί κατάλληλα, iv) Οι προσφορές συνοδεύονται με την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής, Ουσιαστικά ανταποκρινόμενες προσφορές θεωρούνται μόνο όσες προσφορές συμμορφώνονται προς όλους τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές των εγγράφων διαγωνισμού χωρίς να παρουσιάζουν ουσιαστική απόκλιση ή επιφύλαξη. Η απόφαση κατά πόσο μια προσφορά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, βασίζεται στο περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς χωρίς οποιαδήποτε προσφυγή σε εξωγενείς αποδείξεις. Οι προσφορές που θα κριθούν ότι έχουν ουσιώδεις αποκλίσεις θα απορρίπτονται και δεν μπορούν εκ των υστέρων να καταστούν αποδεκτές με διόρθωση εκ μέρους του προσφοροδότη της ουσιώδους απόκλισης. Προσφορές που κρίνονται ότι ανταποκρίνονται ουσιωδώς στα πιο πάνω κριτήρια προκρίνονται για περαιτέρω αξιολόγηση (Στάδιο Β) 15.2 ΣΤΑΔΙΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Το Κέντρο θα προχωρεί σε ενδελεχή έλεγχο μόνο των προσφορών εκείνων που δεν είχαν απορριφτεί από το προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης και που ουσιαστικά θεωρούνται ως ανταποκρινόμενες. Η πρόταση της επιτροπής για την ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με βάση τη «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά», η οποία προκύπτει από: α) Τις xαμηλότερες προσφερόμενες τιμές των προϊόντων για το προσωπικό του Κέντρου οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο των κυλικείων της Δημόσιας Υπηρεσίας (Παράρτημα 1, Πίνακας 4) Σελ. 13 / 46

15 β) Τις χαμηλότερες προσφερόμενες τιμές των προϊόντων για τους επισκέπτες/ ασθενείς οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο των κυλικείων της Δημόσιας Υπηρεσίας (Παράρτημα 1, Πίνακας 4 γ) Το ψηλότερο μηνιαίο ενοίκιο δ) Τα τεκμήρια που θα επιδείξει για την επαρκή και ικανή εμπειρία στην εκμετάλλευση άλλων κυλικείων, για περίοδο τουλάχιστο τριών (3) ετών, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της προσφοράς ε) Τα εχέγγυα ικανότητας, εντιμότητας και αξιοπιστίας του υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά προκύπτουν από έγγραφες βεβαιώσεις προηγούμενης καλής συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που να ανταποκρίνονται στην δυναμικότητα και τις απαιτήσεις σε θέματα εξυπηρέτησης του Κέντρου προς όφελος του προσωπικού του, ασθενών και εξυπηρέτηση επισκεπτών και κατά πόσο τη διαχείριση του κυλικείου θα την αναλάβει το ίδιο άτομο που κάνει την προσφορά. στ) Τη δυνατότητα προσφοράς επιπρόσθετου Τεχνικού Εξοπλισμού που προτίθεται να τοποθετήσει ο υποψήφιος ανάδοχος στο χώρο του κυλικείου. Επιπλέον, οποιεσδήποτε παροχές/ εισηγήσεις που θα έχει ο υποψήφιος ανάδοχος με στόχο τη βελτίωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης του προσωπικού, επισκεπτών και ασθενών του Κέντρου Προσφορές στις οποίες οι προσφερόμενες τιμές των προϊόντων για τα σημεία α) και β) πιο πάνω υπερβαίνουν τις τιμές του τιμοκατάλογου των κυλικείων της Δημόσιας Υπηρεσίας (Παράρτημα 1, Πίνακας 4), θα απορρίπτονται και δεν θα προχωρούν σε περεταίρω αξιολόγηση. Το Κέντρο δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για τα προϊόντα πώλησης ή και την ψηλότερη προσφερόμενη τιμή στο μηνιαίο ενοίκιο. Για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα κριτήρια έχει οριστεί η πιο κάτω βαθμολογία: Α/Α Κριτήριο Βαθμοί 1 Προσφερόμενες Τιμές για Προσωπικό* Προσφερόμενες Τιμές για Επισκέπτες/ Ασθενείς* Μηνιαίο Ενοίκιο Τεκμήρια για επαρκή εμπειρία στην εκμετάλλευση άλλων κυλικείων 15 για περίοδο 3 χρόνων 5 Προσωπικότητα Υποψηφίου (ικανότητα, αξιοπιστία, εντιμότητα) 10 6 Δυνατότητα προσφοράς επιπρόσθετου εξοπλισμού και επιπλέον 5 παροχές / εισηγήσεις Σύνολο 100 *Οι προσφερόμενες τιμές θα σταθμιστούν σύμφωνα με την ταχυκινησία των ειδών πώλησης (κριτήρια 1,2). Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο άθροισμα σε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα Σελ. 14 / 46

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα