ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος του δ.σ. της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος του δ.σ. της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ «Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/Β/10/56 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος του δ.σ. της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: Μάλια:21/05/2012 Αριθ. Πρωτ: 59 Την παρ. 1 του άρθρου 209 και την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Την απόφαση Π1/3305/2010 ΦΕΚ 1789/ Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας. Την περίπτωση γ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. Την υπ αριθμ. 11/2011 απόφαση του δ.σ. της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζονται οι όροι του διαγωνισμού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιγραφή: Με την παρούσα μελέτη η εταιρεία θα προμηθεύεται κατά την διάρκεια του έτους διάφορα είδη τροφίμων - α) είδη παντοπωλείου όπως διάφορους καφέδες και άλλα ροφήματα, β) είδη κάβας όπως διάφορα αναψυκτικά, νερά κ.α. προς πώληση για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των λουομένων επισκεπτών των τριών δημοτικών παραλιών (Αρίνα, Γιοφύρι, Ποταμός) που αυτή διαχειρίζεται. Η πώληση των τροφίμων στις δημοτικές παραλίες θα γίνεται από αυτόματους πωλητές που θα τοποθετηθούν με αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου.

2 Η προμήθεια των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας με εντολή του γενικού διευθυντή και θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του έτους. Τα παραπάνω υπό προμήθεια υλικά θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο παρουσία του γενικού διευθυντή ή ορισμένου για τον σκοπό αυτό μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας. Στον προϋπολογισμό της επιχείρησης έχει εγγραφεί πίστωση για την παραπάνω προμήθεια που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,55 με ΦΠΑ.

3 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια ειδών τροφίμων Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ /93 Υπ. Αποφ. «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 3ο Συμβατικά τεύχη Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού. β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιου της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ. Αποφ /93. Άρθρο 5ο Δαπάνη Δημοσίευσης Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης από 4/9/2009, βαραίνει τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. Άρθρο 6ο Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης. Σύμβαση Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο αριθ. 24 της Υπ. Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω άρθρο ορίζονται.

4 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από την εταιρεία που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Άρθρο 25 της Υπ. Αποφ /93. Άρθρο 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το Αρ. 26 της Υπ. Απ /93. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 8ο Έκπτωση του αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. Άρθρο 9ο Πλημμελής κατασκευή Εάν η κατασκευή και η εμφάνιση των υπό προμήθεια ειδών, δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει την εταιρεία. Άρθρο 11ο Παραλαβή υλικών Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση.

5 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Προμήθειας Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια τροφίμων, για να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτικών παραλίων α)ποταμός, β) Γιοφύρι και γ)αρίνα. Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. β) Απόφαση ΥΠΕΣ 11389/93. Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές Με την παρούσα μελέτη η εταιρεία θα προμηθευτεί διάφορα είδη τροφίμων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ. Αλεσμένος και καβουρδισμένος, σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία του προϊόντος από την ηλιακή 1 ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές και στην οποία θα αναγράφονται οι προδιαγραφές παραγωγής και την ημερομηνία λήξης. ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ. Ψιλοκομμένος σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία 2 και τις εξωτερικές οσμές και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ. Σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία 3 του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. ΚΑΦΕΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ. Σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την 4 προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ. Σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία 5 του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΚΟΝΗ. Σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία 6 του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ. Σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία του 7 προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές

6 οσμές και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. ΖΑΧΑΡΗ. Σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές 8 οσμές και στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία λήξης και προέλευση Α Ποιότητας. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ. Χωρητικότητας 220ml απολύτως συμβατό με την λειτουργία του προσφερόμενου αυτόματου πωλητή που θα παρασκευάζει 9 τα ροφήματα και εγκρίσεις που πιστοποιούν την καταλληλότητά του για τρόφιμα. 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ. Σε ατομική πλαστική συσκευασία. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΜΙΣΜΑ. Η μεταφορά των ειδών και το γέμισμα των αυτόματων πωλητών με αυτά θα γίνεται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα σε όλες τις δημοτικές παραλίες παρουσία του Γενικού Διευθυντή ή κάποιου 11 ορισμένου, για τον σκοπό αυτό, μέλους του Δ.Σ. Το άτομο που θα γεμίζει τους αυτόματους πωλητές πρέπει να διαθέτει ατομικό βιβλιάριο υγειάς σε ισχύ από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΑΒΑΣ Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος οσμής, σε 1 συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους. 2 3 Στην προσφορά θα κατονομάζονται τα εξής: Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα εμπορικό σήμα Βιομηχανία παραγωγής συσκευασία Χωρητικότητα ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΜΙΣΜΑ. Η μεταφορά των ειδών και το γέμισμα των αυτόματων πωλητών με αυτά θα γίνεται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή τουλάχιστον μία (2) φορές την εβδομάδα σε όλες τις δημοτικές παραλίες παρουσία του Γενικού Διευθυντή ή κάποιου ορισμένου, για τον σκοπό αυτό, μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας. Το άτομο που θα γεμίζει τους αυτόματους πωλητές πρέπει να διαθέτει ατομικό βιβλιάριο υγειάς σε ισχύ από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες της

7 Περιφέρειας Κρήτης, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Άρθρο 4 Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφερόμενων Αυτόματων Πωλητών Σε κάθε μία από τις τρείς δημοτικές παραλίες α) Ποταμός β)γιοφύρι γ)αρίνα ο ανάδοχος θα παραχωρήσει δωρεάν, για όλη την διάρκεια της σύμβασης, δύο αυτόματους πωλητές, α) έναν για την πώληση κρύων ζεστών ροφημάτων και β) έναν για την πώληση αναψυκτικών νερών, ήτοι έξι αυτόματους πωλητές συνολικά. Γενικά οι αυτόματοι πωλητές πρέπει: 1. Να αναγράφουν αναλυτικά όλα τα προϊόντα που προσφέρουν. 2. Να είναι απλή στην χρήση, όσον αφορά την επιλογή του προϊόντος. 3. Να δέχονται όλα τα κέρματα, να έχουν κερματοδέκτη με ρέστα και αισθητήρα που αν δεν βγάλουν κάποιο προϊόν να επιστρέφονται τα χρήματα. 4. Να συμμορφώνονται με την οδηγία 82/336/ΕΕ. 5. Να έχουν CE και να συμφωνούν α) με τις διατάξεις της οδηγίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/CEE και β) περί ασφάλειας μηχανών 93/44/CE. 6. Να είναι κατασκευασμένοι από υλικά αρίστης ποιότητας. Ειδικότερα: α) Οι αυτόματοι πωλητές κρύων ζεστών ροφημάτων πρέπει να διαθέτουν: Εσωτερική θήκη φύλαξης ποτηριών όπου δεν θα σκονίζονται. Αυτόματους εσωτερικούς καθαρισμούς οι οποίοι θα πραγματοποιούνται αρκετές φορές στην διάρκεια της ημέρας. Αποχέτευση με αισθητήρα. Υψηλής ποιότητας φίλτρα νερού με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προϋποθέτει η Ε.Ε. Παροχή ύδρευσης ½. β) Οι αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών νερών να εξασφαλίζουν όσον το δυνατόν χαμηλές θερμοκρασίες (στην κλίμακα Κελσίου) για την σωστή και ασφαλή συντήρηση των προϊόντων.

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Αναλυτικός προϋπολογισμός ανά είδη παντοπωλείου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 1 Καφές ελληνικός ΚΙΛΟ 150 7, ,00 2 Στιγμιαίος καφές ψιλοκομμένος ΚΙΛΟ , ,00 3 Καφές φίλτρου ΚΙΛΟ , ,00 4 Καφές καπουτσίνο ΚΙΛΟ , ,00 5 Καφές εσπρέσο ΚΙΛΟ , ,00 6 Σοκολάτα σκόνη ΚΙΛΟ 130 7,50 975,00 7 Γάλα σκόνη ΚΙΛΟ 200 8, ,00 8 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 300 0,80 240,00 9 Πλαστικό ποτήρι 220 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 10 Πλαστικά καλαμάκια ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 2. Αναλυτικός προϋπολογισμός ανά είδη κάβας ΚΟΣΤΟΣ ,00 Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ,55 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 1 Αναψυκτικό τύπου κόλα 0.33 λιτ. ΤΕΜ , ,00 2 Αναψυκτικό τύπου κόλα λαϊτ 0.33λιτ. ΤΕΜ , ,00 3 Αναψυκτικό γκαζόζα 0.33 λιτ. ΤΕΜ , ,00 4 Αναψυκτικό πορτ/δα χωρίς ανθρ. 0,33λιτ.ΤΕΜ , ,00 5 Αναψυκτικό πορτ/δα με ανθρ. 0,33λιτ. ΤΕΜ , ,00 6 Αναψυκτικό λεμονάδα 0,33λιτ. ΤΕΜ , ,00 7 Αναψυκτικό τσάϊ λεμόνι 0,33λιτ ΤΕΜ , ,00 8 Αναψυκτικό τσάϊ ροδάκινο 0,33λιτ ΤΕΜ , ,00 9 Ενεργειακό ποτό 0,25 λιτ. ΤΕΜ , ,00 10 Νερό 0,50 λιτ. ΤΕΜ , ,00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ,00 ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΩΝ ,00 Φ.Π.Α. 23% 5.819,00 Φ.Π.Α. 13% 2.730,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

9 3. Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία ειδών (με Φ.Π.Α.) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 Είδη παντοπωλείου ,55 2 Είδη κάβας ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ,55 Β) Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. Γ) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρείας στα Μάλια οδός 25 ης Μαρτίου αρ. 17, τ.κ , την 1 η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα από 12:00 έως 13:00, (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών η οποία ορίστηκε α) με το από 18/4/2012 πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Χερσονήσου Κ. Χειρακάκη Γεώργιο και β) την υπ αριθμ. 8 απόφαση του δ.σ. της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Άρθρο 2 Δεκτοί στον διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 3 Τεχνικές προδιαγραφές Τα προσφερόμενα είδη καθώς και οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: 1) Εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας με Φ.Π.Α., ήτοι 3.577,93. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί αποδοχής των όρων διακήρυξης, η οποία θα αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των

10 διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμό του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης». 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση η έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 6) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 7) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται. Άρθρο 5 Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει: I. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (Άρθρο 4). II. Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. III. Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στην έδρα της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. (διεύθυνση 25 ης Μαρτίου αρ. 17, ΤΚ Μάλια), αρμόδιος υπάλληλος κος Γιατρομανωλάκης Νίκος, μέχρι και την 01/06/2011 και ώρα 13:00. Μετά το πέρα του ανωτέρω χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

11 ε) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τ ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ αυτού ο αύξοντας αριθμός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιές απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται μέχρι να κριθεί η προσφορά αν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε κάποιο σημείο δεν σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Άρθρο 6 Τιμές, κρατήσεις, ποσότητες προμήθειας Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Οι ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικά προϋπολογιζόμενες και δεν δεσμεύουν την εταιρεία για την κατανάλωση του συνόλου τους. Επίσης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει και ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει, παραπάνω ποσότητες από ένα ή περισσότερα είδη, ή μία ή περισσότερες κατηγορίες ειδών, εφόσον υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τους πελάτες της. Άρθρο 7 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ.

12 Άρθρο 8 Παραλαβή Οι ποσότητες των ειδών θα παραδίδονται τμηματικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, στις τρεις δημοτικές παραλίες α) Αρίνα, β) Γιοφύρι και γ) Ποταμός σε ημέρες και ώρα κατόπιν συνεννοήσεως της εταιρείας με τον προμηθευτή. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που θα οριστεί από την σύμβαση. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες υγιεινής και διασφάλισης της άριστης ποιότητας τους κατά συρροή ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της Υπ. Απόφασης 11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης Άρθρο 9 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών και την με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. Άρθρο 10 Λήψη Πληροφοριών δημοσίευση Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται στα γραφεία της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. και θα βρίσκεται στην διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00. Αρμόδιος κος Γιατρομανωλάκης Νίκος, τηλ. επικοινωνίας Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχτεί ανάδοχος (άρθρο 4 παρ. 3 Ν.3548/2007). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής)

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ//ΝΣΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΡΕΣΙΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:./2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002652389 2015-03-19

15PROC002652389 2015-03-19 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 11-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ: 804 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα