ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη,31 του µηνός Ιουλίου 2012 και ώρα π.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή. ράµας, ύστερα από την αριθµ / πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Χαρακίδης Κυριάκος ΑΠΟΝΤΕΣ Ζαχαριάδης Παύλος Μαµσάκος Χριστόδουλος Γκάνης Σταύρος Παπαθεοδώρου Ανέστης Χαραλαµπίδης Ανδρέας Χρυσοχοίδης Ελευθέριος Χλιάρα Παναγιώτα Μήτρου Γεώργιος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου έσποινα, υπάλληλο του. ράµας,π Ε Οικονοµικών. Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της επιτροπής το υπ αριθµ / Τµήµατος Προσόδων της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του. ράµας το οποίο λέει τα εξής: Παρακαλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων να αποφασίσετε για την έγκριση όρων εκµίσθωσης χώρου 500 τετραγωνικών µέτρων στην περιοχή του Κορυλόβου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Προτεινόµενη πρώτη ετήσια προσφορά είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000) Προτεινόµενη διάρκεια µίσθωσης εννέα χρόνια. Ετήσια προσαύξηση 75% του ποσοστού αύξησης του τιµαρίθµου κόστους ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε στα µέλη το σχέδιο όρων µίσθωσης όπως το εισηγήθηκε η Οικονοµική Υπηρεσία και τα κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

2 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α 1.Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας µε τους παρακάτω όρους, όπως τους εισηγήθηκε η /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών: ΟΡΟΙ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (500 τ.µ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της µίσθωσης είναι η µίσθωση δηµοτικής έκτασης ( θέση µε αριθµό 25 ) εµβαδού 500 τ.µ. στην περιοχή του λόφου του Κορυλόβου ( ύψωµα αδελφών Ζαχαροπούλου ) για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση µηχανηµάτων και κεραίας για την λειτουργία κινητής τηλεφωνίας. Άρθρο 2ο Επιτρέπεται ανέγερση κτίσµατος από το µισθωτή, το οποίο παραµένει αναποζηµιώτως υπέρ του µισθίου. Η εγκατάσταση θα γίνεται σε διάστηµα τριών (3) µηνών από της υπογραφής του συµφωνητικού διαφορετικά ο χώρος θα διατίθεται στον επόµενο που θα τον ζητήσει, χωρίς καµία αποζηµίωση στον πρώτο. Άρθρο 3ο Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη συντήρηση του κτίσµατος, για την εγκατάσταση, καλή λειτουργία, συντήρηση των εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν (ηλεκτρικής, τηλεφωνικής, κ.τ.λ) βαρύνεται µε τις σχετικές δαπάνες και είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που ήθελε προξενηθεί από αυτές σε πρόσωπα ή πράγµατα. Άρθρο 4ο Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, γίνεται στο ηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, σε µέρα και ώρα που ορίζεται από τον κ. ήµαρχο και µπορεί να συνεχίζεται και πέρα την καθορισµένη ώρα, εφ' όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης του ονοµατεπώνυµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος παίρνει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρµόδια επιτροπή πριν αρχίσει ο διαγωνισµός και να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι συµµετέχει για δικό του λογαριασµό. Το πληρεξούσιο πρέπει να είναι έγγραφο και να φέρει βεβαία χρονολογία. Επιτρέπεται να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία δύο ή περισσότερα πρόσωπα µαζί. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται τα πρόσωπα αυτά σαν συµµισθωτές και καθένα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε το µεµονωµένο µισθωτή ευθύνονται δε αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση συµµετοχής νοµικών προσώπων να προσκοµίζονται κατά την ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας τα κατά νόµο νοµιµοποιητικά έγγραφα. Άρθρο 5ο Η µίσθωση είναι ορισµένου χρόνου, η διάρκειά της ορίζεται σε εννέα 9)χρόνια, αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού µίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία µε τη συµπλήρωση των εννέα (9)χρόνων.

3 Άρθρο 6ο Σαν πρώτη ετήσια προσφορά ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ) Το ετήσιο µίσθωµα θα προσαυξάνεται κάθε έτος κατά 75% του µέσου όρου του τιµαρίθµου ζωής του τελευταίου δωδεκαµήνου, προσθετικά. Άρθρο 7ο Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο ράµας. 2) Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ποσού ίσου µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού που ορίζεται στο άρθρο 6 ( δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ). Το γραµµάτιο αυτό θα αποτελεί εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σε όσους πήραν µέρος στη δηµοπρασία µόλις εκδοθεί απόφαση για το αποτέλεσµα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες. 3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (του φυσικού προσώπου ή των εκπροσώπων των νοµικών προσώπων : Προέδρου και ιευθύνοντα Συµβούλου για τις Α.Ε., διαχειριστών για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). 4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση. 5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση ή παύση των εργασιών. 6) Φορολογική Ενηµερότητα 7) κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης αξιόχρεου εγγυητή µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εγγύηση και θα υπογράψει µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη το πρακτικό της δηµοπρασίας και µετά από νόµιµη έγκριση τη σύµβαση µίσθωσης, και ότι θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε τον µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως, παραιτούµενος από το ευεργέτηµα της διαιρέσεως και της διζήσεως. Εάν ο µισθωτής θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή, ο οποίος θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, αυτός θα ευθύνεται, απέναντι στο ήµο, κατά τον ίδιο τρόπο µε εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας. Εφόσον συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν εν κοινοπραξία, αυτά ευθύνονται άπαντα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρων, απέναντι στο ήµο ράµας, τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους, γενοµένη µετά την προσφορά τους, είναι απαράδεκτη. Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή µέχρι και την ηµέρα διεξαγωγής της ηµοπρασίας και συγκεκριµένα µια ώρα πριν την έναρξη της δηµοπρασίας στο πρωτόκολλο του ήµου ράµας ή στην επιτροπή διαγωνισµού µε υποβολή σχετικής αίτησης, φάκελοι η οποίοι θα κατατεθούν εκπρόθεσµα δεν θα ελεγχθούν από την επιτροπή και δεν θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην ως άνω δηµοπρασία. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου και εγκαταστάσεων που θα ασκείται το εκµισθούµενο δικαίωµα. Άρθρο 8ο Τα πρακτικά µετά το τέλος της δηµοπρασίας υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του.

4 Αν κάποιος είναι αγράµµατος, υπογράφουν γι' αυτόν δύο πρόσωπα που βρίσκονται στη δηµοπρασία, τα οποία καλεί η επιτροπή και βεβαιώνουν στο πρακτικό ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραµµάτων. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας τους και σε περίπτωση αλλαγής να ειδοποιήσουν το ήµο ράµας, άλλως διορίζουν νόµιµο αντίκλητο αυτών τον γραµµατέα Πρωτοδικών ράµας. Άρθρο 9ο Τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονοµική Επιτροπή, µέχρι δε να εγκριθούν ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος µε τον εγγυητή του για την προσφορά του, χωρίς να µπορεί να προβάλει δικαίωµα παραίτησης ή αποζηµίωσης από το ήµο εξ αιτίας της µη έγκρισης του πρακτικού δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα ή καθυστέρησης της έγκρισής του. Άρθρο 10ο Η δηµοπρασία γνωστοποιείται µε διακήρυξη του ηµάρχου που δηµοσιεύεται δέκα(10)τουλάχιστον µέρες πριν από τη διενέργειά της, µε επικόλληση αντιγράφου της στο ηµοτικό Κατάστηµα. ηµοσίευση της διακήρυξης περιληπτικά γίνεται σε µια(1)τοπική εφηµερίδα. Άρθρο 11ο Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται από τον κ. ήµαρχο, αν δεν παρουσιαστεί κατά τη διάρκειά της πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου αν: α)το αποτέλεσµά της δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω ασύµφορης προσφοράς ή σφάλµατος κατά τη διενέργειά της. β)µετά την κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, γ)µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, δε έρθει αυτός ή ο εγγυητής του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, δ)δεν αντικαταστήσει ο τελευταίος πλειοδότης την εγγύηση συµµετοχής µε εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ε)βάσιµα προκύπτει η υπόνοια συνεννοήσεως ή συµπαιγνίας µεταξύ των πλειοδοτών µε αποτέλεσµα να γίνει η εκµίσθωση χωρίς πραγµατικό συναγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια για τη δηµοπρασία επιτροπή εκθέτει στα πρακτικά τα όσα συνέβησαν καθώς και τη γνώµη της γι' αυτά. Στις περιπτώσεις β, γ και δ, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που προσφέρθηκε απ' αυτόν δυνάµενο να µειωθεί µόνο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Αντιπροσφορές κατά νόµο δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 12ο Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται όπως ορίζει το άρθρο 10, πέντε(5)τουλάχιστον µέρες πριν από τη µέρα διενέργειας της δηµοπρασίας. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε στην προηγούµενη δηµοπρασία.

5 Άρθρο 13ο Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σ'αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικά µε την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να παρουσιαστεί µαζί µε τον εγγυητή του στο ηµοτικό κατάστηµα για τη σύνταξη του συµφωνητικού µίσθωσης και του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του µισθίου. Από την ηµεροµηνία των δύο αυτών εγγράφων, αρχίζει η µίσθωση και η υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος. Αν ο µισθωτής δεν παρουσιαστεί µε τον εγγυητή του µέσα στην προθεσµία αυτή, η σύµβαση θεωρείται ως οριστικώς καταρτισθείσα, καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγύηση υπέρ του ήµου και ενεργείται νέα δηµοπρασία σε βάρος αυτών, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για την επί έλαττον διαφορά του νέου µισθώµατος και για τα µισθώµατα µέχρι την υπογραφή της νέας σύµβασης που υπολογίζονται µε βάση την προσφορά τους. Άρθρο 14ο Η καταβολή του µισθώµατος του άρθρου 6 θα γίνεται µε τον εξής τρόπο: Το ετήσιο µίσθωµα βεβαιώνεται ολόκληρο σε βάρος του µισθωτή και καταβάλλεται απ' αυτόν στο Ταµείο του ήµου ράµας σε τέσσερις τριµηνιαίες δόσεις στην αρχή εκάστου µήνα µαζί µε το ανάλογο τέλος χαρτοσήµου και ποσοστού υπέρ Ο.Γ.Α., κάθε δόση θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήµερο του τριµήνου. Αν ο µισθωτής καθυστερήσει την πληρωµή του µισθώµατος πέρα από ένα µήνα, την πρώτη του επόµενου µήνα κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος. Σε περίπτωση έκπτωσης του ενοικιαστή, η εγγύηση που κατατέθηκε εκπίπτει υπέρ του ήµου και ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. Για κάθε καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει την προβλεπόµενη νόµιµη αύξηση που αρχίζει από τη µέρα που έπρεπε να γίνει η κάθε κατάθεση, χωρίς να απαλλάσσεται από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Για την είσπραξη των οφειλοµένων µισθωµάτων δικαιούται ο ήµος να προβεί σε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο αναγκαστικά µέτρα κατά του ενοικιαστή και του εγγυητή του. Άρθρο 15ο Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει, αλλιώς ευθύνεται για αποζηµίωση. Άρθρο 16ο Ο ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση της οποίας ο µισθωτής έχει λάβει γνώση, στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, ούτε εποµένως υποχρεώνεται απ' εδώ και πέρα για την επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε για τη λύση της µίσθωσης. Άρθρο 17ο Ο ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µισθωτή ούτε έχει υποχρέωση αποζηµίωσης, αν δεν µπορεί να παραδώσει σ' αυτόν το µίσθιο εξαιτίας οποιουδήποτε εµποδίου. Άρθρο 18ο Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία σε πρόσωπα ή πράγµατα που ήθελε τυχόν προκληθεί από πτώση κτίσµατος, της κεραίας, των επιτόνων της, των αντηρίδων στηρίξεως και από οποιοδήποτε εν γένει αντικείµενο που θα βρίσκεται µέσα στο µισθωµένο χώρο ή θα έχει σχέση µε την παρούσα µίσθωση.

6 Σε περίπτωση που η ύπαρξη των εγκαταστάσεων του µισθωτή δηµιουργεί προβλήµατα στις υφιστάµενες και µελλοντικές εγκαταστάσεις του ήµου ράµας, ή σε περίπτωση που ο προς µίσθωση χώρος θεωρηθεί απαραίτητος για το ήµο, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και ο µισθωτής παραδίδει αµέσως ελεύθερο το µίσθιο. Άρθρο 19ο Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µισθώσεως να παραδώσει το µίσθιο χωρίς αντίρρηση στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Επίσης δεν δικαιούται να πάρει τις οποιεσδήποτε βελτιώσεις που έκανε στο µίσθιο που παραµένουν προς όφελος του µισθίου, ανεξάρτητα από την αξία τους. Σε περίπτωση που δεν θα παραδώσει το µίσθιο στη συµφωνηµένη προθεσµία, υποχρεούται να καταβάλλει για κάθε ηµέρα το διπλάσιο µίσθωµα σαν ποινική ρήτρα, µέχρι την ηµέρα που θα το αδειάσει ή θα αποβληθεί από αυτό. Άρθρο 20ο Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναµίσθωση ή η υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή ή η παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σε τρίτο. Επιτρέπεται η πρόσληψη συνεταίρου, µόνο µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο µπορεί να εγκρίνει ή να µην εγκρίνει την παραπάνω πρόσληψη. Άρθρο 21ο Τον µισθωτή βαρύνουν τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς και κάθε δαπάνη που υπάρχει ή που θα υπάρξει στο µέλλον και έχει σχέση µε τη µίσθωση του χώρου αυτού. Επίσης αυτός βαρύνεται µε τα τέλη δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου και τις λοιπές νόµιµες κρατήσεις και επιβαρύνσεις Άρθρο 22ο Η µίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του Νόµου 813/78, ούτε το µίσθιο αποτελεί απαραίτητο χώρο για τη λειτουργία της εµπορικής επιχείρησης του µισθωτή. Άρθρο 23ο Η παράβαση κάθε όρου αυτής της απόφασης συνεπάγεται την κήρυξη εκπτώτου του µισθωτή, τη διάλυση της µίσθωσης και την έξωση αυτού από το µίσθιο, οπότε η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του ήµου, χωρίς δικαστική µεσολάβηση, γίνεται δε δηµοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για τη επί έλαττον διαφορά του νέου µισθώµατος και τα µισθώµατα µέχρι την υπογραφή της νέας σύµβασης, που υπολογίζονται µε βάση την προσφορά τους. Αρµόδια πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από τη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον πλειοδότη κηρύσσονται τα πολιτικά ικαστήρια της ράµας. 2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ήµαρχο ράµας Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 198/2012. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Τα µέλη έσποινα Σιδηροπούλου

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ.Πρωτ:: 25151 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Α: 60 ΠΩΡ2-91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ. - 6369 - Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 39ης/ 20.12.2013 συνεδρίασης ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ --------- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 09/03/2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ά ρ θ ρ ο 1ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ. Κώδικας: 14565 Πληροφορίες :Πατούλια Μερόπη Τηλέφωνο:210-8141700 Fax: 210-8143723

Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ. Κώδικας: 14565 Πληροφορίες :Πατούλια Μερόπη Τηλέφωνο:210-8141700 Fax: 210-8143723 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ Στέφανος 21 05-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ.πρωτ : 359 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Απόφ Προέδρ: 21 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα