ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΚΑ-Ω7Α ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 202/ Θέμα 4 ο : Έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την επιλογή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 127/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αξιολογήσει τις προτάσεις που θα προκύψουν από την έρευνα αγοράς στον κλάδο της επικοινωνίας και ιδιαιτέρως στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και internet, που αφορά 114 τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη. Στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 20 η Μαΐου έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 2. Λαγουμιτζής Μιχαήλ 3.Βαλλιανάτου Ειρήνη 3.Μπακατσέλος Ιωάννης 4. Κίτσος Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος) 5.Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τούντας Σ. Κανέλλος(Πρόεδρος) 1. Αδαμπασίδης Αθανάσιος 2.Ρουμιάν Ελένη 4.Αλιμπέρτης Ιορδάνης Παρούσα στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» Kα Γάτη Μαρία. Στη συζήτηση του εν λόγω θέματος αποχώρησε από την αρχή το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος Κος Αδαμπασίδης Αθανάσιος, εκ του γεγονότος ότι ο ανωτέρω συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων για την επιλογή εταιρείας παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 127/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Ν. 2690/ΦΕΚ 45 Α/ περί Κύρωσης του Κώδικά Διοικητικής Διαδικασίας, στα πλαίσια της αμεροληψίας των διοικητικών Σελίδα 1 από 6

2 οργάνων και στην απόλυτη διαφάνεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, όπου γι αυτό σύμφωνα και με την υπ αρ. 75/2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7 ου Τμήματος, κρίνεται ως μη νόμιμη η συμμετοχή του, στην λήψη της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εφόσον έχει ήδη γνωμοδοτήσει ως μέλος της, σχετικά με την αποδοχή ή μη του Πρακτικού για την επιλογή παρόχου σταθερής τηλεφωνίας και αντικαταστάθηκε από το τακτικό μέλος κ. Μπακατσέλο Ιωάννη. Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Τμηματάρχης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα, για την τήρηση των πρακτικών. Χρέη Προέδρου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Κίτσος Ευάγγελος, απόντος του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Τούντα Κανέλλου. Ο Αντιπρόεδρος και εκτελών χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κίτσος Ευάγγελος, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα, ανέφερε ότι την 18 η με την υπ αρ. 28/ με ΑΔΑ:ΒΕΤΠΩΚΑ-ΛΔΩ απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε την έρευνα αγοράς στον τομέα σταθερής τηλεφωνίας, η οποία αφορά 114 τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Δημοτικά κτίρια και χώρους που λειτουργούν υπηρεσίες του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη με βάση την υπ αρ. πρωτ / Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Εν συνεχεία με την υπ αρ. 127/ απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο, όρισε επιτροπή στην οποία ανέθεσε την αξιολόγηση των προτάσεων που θα προέκυπταν από την έρευνα αγοράς σύμφωνα με την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή. Κατόπιν με την υπ αρ. πρωτ / με ΑΔΑ:ΒΕ5ΟΩΚΑ-7Ψ9, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έρευνα αγοράς στον κλάδο της επικοινωνίας και ιδιαιτέρως στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και internet, που αφορά 114 τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Δημοτικά κτίρια και χώρους που λειτουργούν υπηρεσίες του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, συνεδρίασε η επιτροπή την 10 η , συνέταξε το υπ αρ / πρακτικό γνωμοδότησης και αξιολόγησε τις κάτωθι προσφορές των εταιρειών όπου έλαβαν μέρος: Την υπ αρ. πρωτ.29810/ προσφορά της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ». Την υπ αρ. πρωτ.30928/ προσφορά της εταιρείας «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε». Την υπ αρ. πρωτ.30964/ προσφορά της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΟΤΕ Α.Ε». Την υπ αρ. πρωτ.29856/ προσφορά της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T». Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η ανωτέρω Επιτροπή διαπίστωσε ότι: Η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», η οποία κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ αρ. πρωτ / προσφορά, προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ η οποία είχε λήξη την 6 η καθώς η ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ είχε λήξη την 30 η Ως εκ τούτου η επιτροπή απέρριψε την προσφορά και δεν προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Η εταιρεία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε», η οποία κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ αρ. πρωτ / προσφορά, προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ η οποία είχε λήξη την 30 η καθώς απουσίαζε το πρακτικό για τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. Ως εκ τούτου η επιτροπή απέρριψε την προσφορά και δεν προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΟΤΕ Α.Ε», η οποία κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ αρ. πρωτ / προσφορά, διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά Σελίδα 2 από 6

3 συμμετοχής και η οικονομική προσφορά ήταν σε ένα ενιαίο φάκελο και όχι σε δυο ξεχωριστούς φακέλους όπως διευκρινίζονταν στην υπ αρ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η επιτροπή απέρριψε την προσφορά Η εταιρεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T», η οποία κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ αρ. πρωτ.29856/ προσφορά, ήταν η μοναδική που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ήταν πλήρης και η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T», τα οποία κατατέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμπεριλαμβάνονται: 1) Υπεύθυνη δήλωση περί μη πτώχευσης 2) Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού από διαγωνισμούς του δημοσίου, μη συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, δωροδοκία 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών 4) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί νόμιμης εκπροσώπησης της 5) Ασφαλιστική ενημερότητα του ταμείου Ε.Τ.Ε.Α με λήξη την 10 η ) Ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ με λήξη την 31 η ) Ασφαλιστική ενημερότητα του ταμείου Νομικών & Τ.Ε.Α.Δ. με λήξη την 10 η ) Ασφαλιστική ενημερότητα του τομέα υγείας Δικηγόρων Αθηνών με λήξη την 31 η ) Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ με λήξη την 18 η ) Φορολογική ενημερότητα με λήξη την 23 η Αναφορικά με την οικονομική προσφορά, η εταιρεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T» προσφέρει: 1. Για τις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων ανά αριθμό (ένα κανάλι φωνής) πάγιο 24,00 το μήνα με Φ.Π.Α, για απεριόριστο σταθερό (αστικά υπεραστικά όλων των δικτύων) 60 τηλέφωνα που ανήκουν στο δήμο μας και απεριόριστο internet 24Mb. 2. Για τις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων ανά αριθμό (ένα κανάλι φωνής) πάγιο 27,50 το μήνα με Φ.Π.Α, για απεριόριστο σταθερό (αστικά υπεραστικά όλων των δικτύων) 180 τηλέφωνα που ανήκουν στο δήμο μας και απεριόριστο internet 24Mb. 3. Για τις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων για δύο (δύο κανάλια φωνής) πάγιο 36,60 το μήνα με Φ.Π.Α, για απεριόριστο σταθερό (αστικά υπεραστικά όλων των δικτύων) 120 τηλέφωνα που ανήκουν στο δήμο μας και απεριόριστο internet 24Mb. 4. Για τις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων για δύο (δύο κανάλια φωνής) πάγιο 44,20 το μήνα με Φ.Π.Α, για απεριόριστο σταθερό (αστικά υπεραστικά όλων των δικτύων) 240 τηλέφωνα που ανήκουν στο δήμο μας και απεριόριστο internet 24Mb Η οικονομική προσφορά της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T» σε μηνιαία βάση ανέρχεται σε ύψος ποσού 3.047,60 (συμπ/νουφ.π.α 23%) ενώ εναλλακτικά προσφέρεται η δυνατότητα για τις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων ανά αριθμό (ένα κανάλι φωνής) πάγιο 27,50 το μήνα με Φ.Π.Α, για απεριόριστο σταθερό (αστικά υπεραστικά όλων των δικτύων) 180 τηλέφωνα που ανήκουν στο δήμο μας και απεριόριστο internet 24Mb, η οποία προτείνεται και από την ανωτέρω επιτροπή μετά από τον έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησε, σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ / Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. Κατόπιν των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος και εκτελών χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κίτσος Ευάγγελος, πρότεινε την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την επιλογή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 127/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αξιολογήσει τις προτάσεις που θα προκύψουν από την έρευνα αγοράς στον κλάδο της Σελίδα 3 από 6

4 επικοινωνίας και ιδιαιτέρως στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και internet, που αφορά 114 τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 1. To Ν. 3852/ άρθρο 72, παρ.1, περί κατακυρώσεων όλων των δημοπρασιών από την Οικονομική επιτροπή. 2. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/ περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 3. Το Ν. 3852/2010 άρθρο 58 παρ. 6, περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους. 4. Την υπ αρ /1993 (ΦΕΚ 185 Β/ ) απόφαση του Υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247Α/ ) περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 7. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164Α/1988 και το Ν.2286/ΦΕΚ 19Α/ περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 8. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13Α/ περί προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 9. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δημοσιεύσεων στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 10. Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/ περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 11. Την υπ αρ 75/2013 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7 ου Τμήματος. 12. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ) περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάστασης του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 13. Το Ν. 2690/ΦΕΚ 45 Α/ περί Κύρωσης του Κώδικά Διοικητικής Διαδικασίας. 14. Το Π.Δ/2167/ΦΕΚ Α/ περί οργανισμού τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος. 15. Το Π.Δ/2257/ΦΕΚ Α/ περί οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. 16. Το Π.Δ 2867/ΦΕΚ Α/ , άρθρο 1, περί οργάνωσης και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών και άλλων διατάξεων. 17. Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 18. Το Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το Ν.Δ 165/ΦΕΚ 228 Α/ περί οργανισμού τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος. 20. Τη με αρ. 2/59649/0026 ΥΑ (ΦΕΚ 1427Β/ ) περί αναπροσαρμογής χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/ Την υπ αρ. Υ.Α Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789 Β/ ) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας περί καθορισμού χρηματικών ορίων αναθέσεων εργασιών στους Ο.Τ.Α. Σελίδα 4 από 6

5 22. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αρ. 3000/28123/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 23. Την υπ αρ. 335/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /51498/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 24. Την υπ αρ. 336/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για το έτος Την υπ αρ. 59/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονομικού έτους 2013 και την υπ αρ /9816/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 26. Την υπ αρ. 60/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013, Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /9816/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 27. Την υπ αρ. 115/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως 3 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013, Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /17601/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 28. Την υπ αρ. 11/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 29. Την υπ αρ. 54/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Τούντα Κανέλλου ως προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, από έως και την Τη με ημερομηνία εγγραφής ΑΑΥ 265/ (μια (1) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης) με αριθμό μητρώου δέσμευσης α/α 1, ύψους ποσού ,00 (συμπ/νου ΦΠΑ 23%), για την ανάγκη πληρωμής τελών σταθερής τηλεφωνίας οικονομικού έτους 2013, σε βάρος του ΚΑ «Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2013, για τον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του. 31. Την υπ αρ. 28/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης για την έρευνα αγοράς στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, η οποία αφορά 114 τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Δημοτικά κτίρια και χώρους του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι.Ρέντη. 32. Την υπ αρ. 127/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που θα προκύψουν από την έρευνα αγοράς, σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή σταθερής τηλεφωνίας. 33. Την υπ αρ /2003 Γνωμοδότηση του Γ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί δικαιώματος των Ο.Τ.Α και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για χρήση και προμήθεια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που διατίθενται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ανταγωνισμού από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 34. Την υπ αρ. πρωτ / τεχνική περιγραφή του τμήματος Ηλεκ/κων Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 35. Την υπ αρ. πρωτ / με ΑΔΑ ΒΕ50ΩΚΑ-7Ψ9 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τμήματος Προμηθειών για την έρευνα αγοράς στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας. 36. Την υπ αρ. πρωτ / οικονομική προσφορά της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ». 37. Την υπ αρ. πρωτ / οικονομική προσφορά της εταιρείας «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.». 38. Την υπ αρ. πρωτ / οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.». Σελίδα 5 από 6

6 39. Την υπ αρ. πρωτ / οικονομική προσφορά της εταιρείας «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.». 40. Το υπ αρ. πρωτ / Πρακτικό Αξιολόγησης Προτάσεων της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ αρ. 127/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται το υπ αρ πρωτ / Πρακτικό Αξιολόγησης Προτάσεων της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ αρ. 127/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας κατόπιν έρευνας αγοράς, με το οποίο η Επιτροπή αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T» με ΑΦΜ , ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1118), λόγω του ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκόμισε στη διαγωνιστική διαδικασία ήταν απολύτως σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ / με ΑΔΑ ΒΕ50ΩΚΑ-7Ψ9 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τμήματος Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών και συγκεκριμένα το πακέτο προσφοράς της εταιρίας VODAFONE S.A. για τις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων ανά αριθμό (ένα κανάλι φωνής ), με το οποίο προσφέρεται πάγιο το μήνα με ΦΠΑ, για απεριόριστο σταθερό (αστικά υπεραστικά όλων των δικτύων ) 180 λεπτά σε κινητά όλων των δικτύων, απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις προς τα κινητά τηλέφωνα που ανήκουν στο δήμο και απεριόριστο ίντερνετ 24Mb, καθώς επίσης και την χρέωση αριθμού για την αποστολή SMS προς τους Δημότες από τις υπηρεσίες που έχουν άμεση επαφή μαζί τους και προκειμένου για την άμεση ενημέρωσή τους αντί τηλεφώνου. Η παρούσα απόφαση, και η περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr) και στο διαδίκτυο. Η συντάξασα Καμίτση Παρασκευή Η Τμηματάρχης Γιαννουλάκη Χριστίνα Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τα Μέλη ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Β. Σελίδα 6 από 6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα