Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1836-1910"

Transcript

1 ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ-ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Φιλόλογος, δρ. Επιστημών της Αγωγής Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Από το δεύτερο μισό του 18 ου αιώνα οι Έλληνες λόγιοι διαφωτιστές κληροδότησαν σε πλατιά κοινωνικά στρώματα την πίστη και την ελπίδα ότι η διαφωτιστική επίδραση της εκπαίδευσης θα βοηθήσει τους Έλληνες να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα της μακρόχρονης δουλείας και θα τους καταστήσει ικανούς να αξιοποιήσουν την ελευθερία που θα αποκτούσαν με τα όπλα. εν είναι τυχαίο που στην ίδια περίοδο είχε αναπτυχθεί στον ελλαδικό χώρο έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αλλά και μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους κοινότοπα επαναλαμβανόταν ότι η εκπαίδευση θα α- ναδείκνυε τη νέα γενιά καλύτερη από την προηγούμενη. Με τη σύσταση του ελληνικού κράτους οργανώθηκε και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια ( ) έγινε προσπάθεια να λειτουργήσουν σχολεία σε όλη την επικράτεια, οργανωμένα ομοιόμορφα και με ενιαία κατεύθυνση. Επιπλέον ο Καποδίστριας μετά την οργάνωση της πρωτοβάθμιας ανακίνησε και το θέμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των «προτύπων ή τυπικών» σχολείων, τα οποία θα προετοίμαζαν δασκάλους και όσους ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Λίγο αργότερα με την άφιξη του Όθωνα (1832) οργανώθηκε το εκπαιδευτικό οικοδόμημα σε τρεις βαθμίδες: ημοτική Εκπαίδευση (Β.. 6/ ), Μέση Εκπαίδευση (Β ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Β ). Το σχήμα αυτό και ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε νομοθετικά ακολουθούσαν πιστά γερμανικά πρότυπα. ΣΙΡΙΣ 7 ( ) 37-54

2 38 ήμητρα Τσεσμετζή-Μαραγκάκη Με βάση αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις η ημοτική Εκπαίδευση οριζόταν υποχρεωτική, επταετής, ενώ σύντομα καθιερώθηκε να μπορούν οι μαθητές μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών και εξετάσεις να εισάγονται στην επόμενη βαθμίδα. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλάμβανε τα Ελληνικά Σχολεία και τα Γυμνάσια. Η διάρκεια σπουδών στα Ελληνικά Σχολεία ήταν τριετής και οι μαθητές εισάγονταν με εξετάσεις. «Πρώτιστος» σκοπός των Ελληνικών σχολείων ήταν να προετοιμάζουν τους μαθητές για τη φοίτηση στα Γυμνάσια, ενώ με γενικευτική ασάφεια και δεοντολογική διατύπωση αναφερόταν ότι «πρέπει να είναι και αυθύπαρκτόν τι όλον». Η φοίτηση στα Γυμνάσια ήταν τετραετής και κύριο σκοπό είχε την «περαιτέρω ανάπτυξιν» όσων διδάχτηκαν στο ελληνικό σχολείο και «κυρίως την προπαρασκευήν των μαθητών όσοι μέλλουν να σπουδάσωσιν ανωτέρας επιστήμας εις το πανεπιστήμιον». Μελετώντας το συνολικό θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε τη δημόσια εκπαίδευση καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι η Πρωτοβάθμια και ευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν σαφώς διακριτές λειτουργίες. Επρόκειτο για τα σχολεία των πολλών, με «στοιχειώδη» και πρακτικό χαρακτήρα (δημοτικά) και τις προβαθμίδες του πανεπιστημίου (ελληνικά και γυμνάσια) με σαφή θεωρητικό προσανατολισμό και κλασσικιστική κατεύθυνση 1. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε έναν έντονο προβληματισμό και υπήρξαν πολλές «φωνές» μεμονωμένες και ομαδικές, επίσημες και ανεπίσημες που επεσήμαναν τα τεράστια προβλήματα της Μέσης Εκπαίδευσης και πρότειναν μέτρα για την αντιμετώπισή τους Στο πρόγραμμα του 1836 το 55% των συνολικών ωρών καλύπτονται με τη διδασκαλία των νεκρών γλωσσών, ενώ μόλις το 20% αφιερώνεται στη διδασκαλία των φυσικομαθηματικών, βλ.. Αντωνίου, Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης ( ), έκδ. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας/Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σ Στα 1856 ο υπουργός Παιδείας Χαρ. Χριστόπουλος (πρώτη κυβέρνηση Βούλγαρη) σε έκθεσή του προς τον βασιλιά Όθωνα σημειώνει: «Τα Ελληνικά Σχολεία και τα Γυμνάσια, όπως εισίν ωργανισμένα παρ ημίν, προβλέπουσι κυρίως εις την γραμματολογίαν, ήτοι την σπουδήν των αρχαίων γλωσσών. Και όμως αι κλασσικαί λεγόμεναι γνώσεις, εις ων την πρόσκτησιν απαιτείται και χρόνος μακρός και δαπάνη ου σμικρά, ουδόλως εισίν αναγκαίαι εις τον μη προτιθέμενον να γίνει διδάσκαλος, νομικός, ιατρός, αλλά προτιμώντα, ένεκα πολλών λόγων, να ωφελήση επίσης την κοινωνίαν γινόμενος γεωργός, βιομήχανος, τεχνίτης, ναύτης, έμπορος κ.τ.λ.... κατά τον υφιστάμενον της μέσης παιδείας οργανισμόν, οι εκ των δημοτικών σχολείων εξερχόμενοι ή πρέπει να περιωρισθώσιν εις τα εν αυτοίς διδαχθέντα, ή ανάγκη πάσα να αρχίσωσι γραμματολογικάς

3 Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 39 Όσον αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης, ο νόμος «Περί κανονισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων» του 1836, πέρα από τις απαιτούμενες γνώσεις γύρω από τα διδασκόμενα μαθήματα, ζητούσε από τους υποψηφίους Ελληνοδιδασκάλους και Καθηγητές να αποδείξουν και κάποιες γνώσεις που αφορούν τη σχολική πρακτική, ενώ δεν περιλάμβανε συγκεκριμένη αναφορά σε θέματα παιδαγωγικής μόρφωσης και κατάρτισής τους. Πιο συγκεκριμένα. Οι υποψήφιοι ελληνοδιδάσκαλοι έδιναν εξετάσεις σε επιτροπή (ορισμένη από το νόμο) στις οποίες τους ζητούνταν: «1. Να ομιλώσι και να γράφωσι καθαρώς και ακριβώς την νέαν Ελληνικήν, να γνωρίζωσι κατά βάθος την Γραμματικήν αυτής και να γνωρίζουσι την αρχαίαν Ελληνικήν ως διδάσκεται εις τα Γυμνάσια. 2. Να έχωσι γνώσιν της Λατινικής γραμματικής εν γένει και ιδίως του ετυμολογικού αυτού μέρους και να μεταφράζωσιν ορθώς εις το Λατινικό Ελληνικόν τι τεμάχιον, να γνωρίζουσι την μετρικήν και εξηγώσιν ευκόλως μέρος του Καίσαρος, του Κορνηλίου Νέπωτος ή των μεταμορφώσεων του Οβιδίου. 3. Να γνωρίζωσιν εντελώς την Αριθμητικήν και Γεωμετρίαν, την Γεωγραφίαν και ιδίως της Ελλάδος και Ευρώπης, την Ιεράν Ιστορίαν και την Κατήχησιν, την παλαιάν και νέαν Ιστορίαν και ιδίως την της Ελλάδος και Ρώμης και την Ευρωπαϊκήν, τα γενικότερα της Φυσικής Ιστορίας, της Ανθρωπολογίας και Ηθικής, την Γαλλικήν, προσέτι Μουσικήν και Ζωγραφικήν». Ωστόσο τα άρθρα 37 και 38 όριζαν ότι πριν τον οριστικό διορισμό ο Ελληνοδιδάσκαλος έπρεπε να ασκηθεί σε Ελληνικό Σχολείο και μετά να υποστεί πρακτική εξέταση «περί μεθόδων γενικώς και περί αντικειμένων τινών διδασκαλίας, διορθώνων και γυμνάσματα μαθητών» 3. Για τους καθηγητές Γυμνασίων ίσχυε επίσης η διαδικασία των εξετάσεων σε επιτροπή που όριζε η Γραμματεία επί των Εκκλησιαστικών και της Εκπαιδεύσεως (υπουργείο Παιδείας). Οι εξετάσεις αφορούσαν όλα τα μαθήματα «των εις την σχολήν των γενικών επιστημών διδασκομένων και ων η γνώσις απαιτείται από Καθηγητήν Γυμνασίου». Πέραν αυτών των θεωρητικών εξετάσεων τα άρθρα 102, 103 και 104 όριζαν ότι «ο υποψήφιος θέλει προετοιμάζεται δια σπουδάς». Αργότερα και στην ίδια κατεύθυνση κριτικής βρίσκεται η έκθεση προς τη Β Εθνοσυνέλευση του υπουργού Παιδείας Ε. εληγιώργη (1862, δεύτερη κυβέρνηση Βούλγαρη) καθώς και η έκθεση προς το βασιλιά Γεώργιο του υπουργού Παιδείας Αθ. Πετσάλη (1863, τρίτη κυβέρνηση Βούλγαρη). 3. Σ. Τζουμελέα - Π. Παναγόπουλου, Η Εκπαίδευσή μας στα τελευταία 100 χρόνια, έκδ. ημητράκου, Αθήναι 1933, σ. 78.

4 40 ήμητρα Τσεσμετζή-Μαραγκάκη διετούς πράξεως εις το διδασκαλικόν επάγγελμα. Ως πράξις θέλει θεωρείσθαι η άσκησις αυτού εις το διδάσκειν τα εις τοις γυμνασίοις παραδιδόμενα, είτε ως βοηθού εις γυμνάσιον είτε ως διδασκάλου εις ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν κατάστημα». Στην πράξη όμως οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόστηκαν, διότι μέχρι το 1850 στη Μέση Εκπαίδευση διορίζονταν όσοι πετύχαιναν σε εξετάσεις ενώπιον επιτροπής, είτε είχαν είτε όχι συστηματική μόρφωση για το επάγγελμά τους 4. Ωστόσο το 1850 αποφασίστηκε ότι για να εξασκήσει κάποιος το διδασκαλικό επάγγελμα έπρεπε να έχει πάρει από τη Φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου «τουλάχιστον απολυτήριον τελειοδιδάκτου δίπλωμα» και να έχει παρακολουθήσει «την σειράν των μαθημάτων των του φροντιστηρίου» 5. Όμως οι εξετάσεις του φροντιστηρίου αυτού δεν περιλάμβαναν κανένα μάθημα παιδαγωγικής 6. Εξάλλου λίγοι παρακολουθούσαν το φιλολογικό φροντιστήριο και ακόμη λιγότεροι έπαιρναν πτυχίο φιλολογίας. Έτσι τα κενά καλύπτονταν με διορισμούς βοηθών ελληνοδιδασκάλων, οι οποίοι ήταν δυνατόν να μην έχουν ούτε απολυτήριο Γυμνασίου. Αποκαλυπτικά είναι τα διατάγματα που αφορούσαν τους βοηθούς ελληνοδιδασκάλων τα οποία καλύπτουν και τη δεκαετία του Σ αυτά αναφέρεται ότι καθώς δεν υπήρχαν υποψήφιοι που να πληρούν τους όρους που προαναφέραμε, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να καλέσει βοηθούς Ελληνοδιδασκάλους να περάσουν από εξετάσεις και να αναγνωρισθούν ως Ελληνοδιδάσκαλοι χωρίς να έχουν τελειώσει τη Φιλοσοφική Σ. Τζουμελέα - Π. Παναγόπουλου, ό.π., σ Β.. 18 Οκτωβρίου 1850, «Περί Ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών Γυμνασίων». 6. Β.. 19 Ιουνίου Β. 17 Σεπτεμβρίου Ι. Πανταζίδου, Γυμνασιακή Παιδαγωγική, Αθήναι 1889, σ. ιγ «Το φιλολογικόν φροντιστήριον δια των ολίγων εν αυτώ γινομένων ασκήσεων συνετέλει μάλλον εις την εμπέδωσιν γραμματικών τινών ή και άλλων φιλολογικών γνώσεων ή εις την παιδαγωγικήν των μελλόντων διδασκάλων κατάρτισιν». 7. Σ. Τζουμελέα - Π. Παναγόπουλου, ό.π., σσ Β.. 31 Ιουλίου 1861 «περί ε- ξετάσεων βοηθών Ελληνοδιδασκάλων». Β.. 15 Ιουνίου 1865 «Περί εξετάσεων βοηθών Ελληνικών σχολείων». «Εις τας εξετάσεις ταύτας (βοηθών για προαγωγή σε ελληνοδιδασκάλους) δύνανται να προσέλθωσι και πάντες οι βουλόμενοι φοιτηταί της Φιλοσοφικής του Εθνικού Πανεπιστημίου σχολής, προσάγοντες αποδείξεις των μαθημάτων της οικείας σχολής, τουλάχιστον επί εν έτος... Τρίτης τάξεως Ελληνοδιδάσκαλοι δύνανται ν αναγνωρισθώσιν, ευδοκιμήσαντες εν ταις εξετάσεσιν αυτών, όσοι είναι βοηθοί υπέρ τα πέντε έτη και φέρουσιν αποδείξεις διετούς τουλάχιστον φοιτήσεως εν τη Φιλοσοφική

5 Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 41 Αυτές οι ρυθμίσεις καθιστούσαν τους βοηθούς Eλληνοδιδασκάλους απόλυτα εξαρτημένους από τις επιτροπές που τους έδιναν ά- δεια να διδάξουν και να προαχθούν σε Ελληνοδιδασκάλους. Ο μισθός τους ήταν περιορισμένος, από το 1846 ως το 1884 ο κατώτερος μισθός τους παρέμεινε 100 δραχμές το μήνα 8. Την 1 η Ιουλίου παυόταν και την 1 η Σεπτεμβρίου αναδιοριζόταν. Κάθε κυβερνητική αλλαγή οδηγούσε σε μεταθέσεις «μεσούντος του διδακτικού έτους». Το διάταγμα του 1885 «Περί μονιμότητος των καθηγητών και Ελληνοδιδασκάλων» ανακλήθηκε το επόμενο έτος ως αντισυνταγματικό 9. Όλα αυτά οδηγούσαν στην απόλυτη εξάρτησή τους από τους εκάστοτε πολιτικά ισχυρούς, τοπικούς ή μη, παράγοντες 10. Ήδη στα 1856 ο Αντώνιος Φατσέας 11 καθηγητής των μαθηματικών και λόγιος έγραφε ότι οι διδάσκαλοι είναι «οι πολιτικώς ασθενέστεροι», αλλά και κοινωνικά υποβαθμισμένοι, «και τώρα ακόμη διδάσκαλοι μένουν όσοι δεν δύναται να προχωρήσωσι, και μένουν έως ότου να ημπορέσουσι να παραιτήσωσι αυτό το επάγγελμα, ούτε είναι προς τούτο κατακριτέοι καθώς κατήντησεν». Η κριτική του επεκτεινόταν σε όλη την εκπαίδευση και έθιγε καίρια προβλήματα, όπως τον πολλαπλασιασμό των Ελληνικών σχολείων και των Γυμνασίων χωρίς μέσα και καταρτισμένους δασκάλους, τα ακατάλληλα βιβλία, «τα αποστηθίσματα και τα ακατάληπτα πράγματα», την αρχαΐζουσα γλώσσα. Τέλος επέρριπτε ευθύνες στην Πολιτεία για το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση της εκπαίδευσης 12. Εκτός του Φατσέα ένας άλλος μεγάλος παιδαγωγός, ο. Ζαγγογιάννης 13, έγραψε χαρακτηριστικά στα 1895 σε μελέτη του για την σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου». Β.. 10 Οκτωβρίου 1881 «Περί εξετάσεων βοηθών Ελληνικών σχολείων». 8. Απ. Ανδρέου, «Κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση ( ). Μια πρώτη προσέγγιση σ ένα ανοιχτό θέμα», Θέσεις τόμ. 18, σσ Μωραΐτου, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήνα 1936, σσ. 398, Απ. Ανδρέου, Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και Νεοελληνικής εκπαίδευσης, Α.Π.Θ./Π.Τ..Ε., Θεσσαλονίκη 1988, σσ Χρ. Λέφα, Ιστορία της εκπαιδεύσεως, Αθήνα, 1942, σσ , 212. Σ. Τζουμελέα - Π. Παναγόπουλου, ό.π., σσ , 72, 78. Μ. Παπαμαύρου, Σύστημα μιας παιδαγωγικής, Αθήνα 1961, σσ Αντώνιος Φατσέας ( ), υπέρμαχος του δημοτικισμού και πολέμιος του λογιωτατισμού. Αγωνίστηκε κατά της κατοχής των Άγγλων στα Επτάνησα. Έγραψε πλήθος άρθρων, μελετών και ποιητικών έργων. 12. Α. Φατσέα, Σκέψεις επί της ημοσίας και Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως των Νέων Ελλήνων, Τύποις Νικολάου Αγγελίδου, Αθήνησι Ζαγγογιάννης, φιλόλογος και παιδαγωγός. Σπούδασε στην Αθήνα και έκανε ειδικές παιδαγωγικές σπουδές στην Γερμανία. Το 1881 διορίστηκε διευθυντής του

6 42 ήμητρα Τσεσμετζή-Μαραγκάκη ελληνική εκπαίδευση: «Μη μονίμου της θέσεως των διδασκόντων, έκαστος τούτων δεν απολύεται ή δεν υφίσταται δυσμενή μετάθεσιν, εφ όσον ο της επαρχίας αυτού βουλευτής, φίλος ων αυτού και της Κυβερνήσεως, υποστηρίζει αυτόν παρά τω Υπουργώ. Του βουλευτού θανόντος ή μετά την πτώσιν της Κυβερνήσεως, ο πελάτης αυτού διδάσκαλος κακόν τι έχει να πάθη, απόλυσιν ή τουλάχιστον δυσμενή μετάθεσιν ή υποβιβασμόν. Ούτως της θέσεως του διδασκάλου εξαρτωμένης εκ του βουλευτού, ούτος, υποχρεωμένου εαυτού θεωρών τον διδάσκαλον, προβάλλει αυτώ, κατά λόγον της ηθικότητός του, μάλλον ή ήττον ανοήτους αξιώσεις περί προαγωγής ή απολύσεως μαθητών, ων οι γονείς ή κηδεμόνες, πολιτικοί φίλοι του βουλευτού όντες, ζητούσι παρ αυτού την παρ αξίαν προαγωγήν κ.τ.λ.». Εντωμεταξύ στη διάρκεια της δεκαετίας του 1880 στο Πανεπιστήμιο παράλληλα με το φιλολογικό λειτούργησαν και μαθηματικό, ιστορικό και φιλοσοφικό φροντιστήριο. Το νομικό τους πλαίσιο 14 όριζε ότι συμπληρώνουν τη θεωρητική πανεπιστημιακή διδασκαλία και, εκτός του φιλοσοφικού, προετοιμάζουν και τους μέλλοντες να διδάξουν στο γυμνάσιο. Ωστόσο αναφορά στην παιδαγωγική γίνεται στον κανονισμό μόνο του φιλολογικού φροντιστηρίου, το οποίο είναι και το παλαιότερο (1884) 15. ιδασκαλείου Λαρίσης, το 1896 αναγορεύτηκε υφηγητής της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική σχολή και το 1899 εξελέγη καθηγητής της Παιδαγωγικής. Μετά τρία χρόνια α- πολύθηκε με το δικαιολογητικό ότι δημοσίευσε σε γερμανικό περιοδικό μελέτη «επιλήψιμον» για την κακή κατάσταση της Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έργα του «Παιδαγωγούσα διδασκαλία, ήτοι έννοια και ουσιωδέσταται ταύτης απαντήσεις», «Οδηγίαι προς διδασκαλίαν των Θρησκευτικών και Αρχαίων Ελληνικών εν τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως, συνταχθείσα κατ εντολήν του υπό της Παιδείας Υπουργού και υπ αυτού εκδοθείσαι εκ του Εθνικού Τυπογραφείου», «Συμβολαί εις την αναμόρφωσιν της παρ ημίν Μέσης Εκπαιδεύσεως», «Παρατηρήσεις εις το του έτους 1889 νομοσχέδιον της Μέσης Εκπαιδεύσεως», «Πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων της 9 ης Σεπτεμβρίου 1897». 14. Β.. 15 Οκτωβρίου 1884, «Περί κανονισμού του εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω φιλολογικού φροντιστηρίου». Τον κανονισμό υπογράφει ο. Βουλιώτης, υπουργός Εκκλησιαστικών και ημοσίας Εκπαιδεύσεως της 4 ης κυβέρνησης του Χ. Τρικούπη. Β.. 28 Οκτωβρίου 1888, «Κανονισμός του μαθηματικού φροντιστηρίου». Β.. 2 Νοεμβρίου 1888, «Κανονισμός του φιλοσοφικού φροντιστηρίου». Β.. 2 Νοεμβρίου 1888, «Κανονισμός του ιστορικού φροντιστηρίου». 15. Β.. 15 Οκτωβρίου 1884, «Περί κανονισμού του εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω φιλολογικού φροντιστηρίου»: «στ Παιδαγωγικαί (ασκήσεις), καθ ας μέλλοντες να μετέλθωσι το διδασκαλικόν επάγγελμα φοιτηταί γυμνάζονται πρακτικώς περί την ευμέθοδον διδασκαλίαν κατά τους κανόνας και τα αξιώματα της διδακτικής και παιδαγωγικής. Προς τούτο δε δύναται να ορισθή υπό του επί της ημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου και έν των εν Αθήναις Γυμνασίων και Ελληνικών σχολείων, ίνα οι φοιτηταί του

7 Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 43 Η εμφάνιση της παιδαγωγικής στο φιλολογικό φροντιστήριο συνδέεται με τον Ι. Πανταζίδη 16 στον οποίο ανατέθηκαν οι παιδαγωγικές ασκήσεις. Ο Πανταζίδης είχε διοριστεί στα 1875 καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική σχολή. Στα 1877 άρχισε με δική του πρωτοβουλία να διδάσκει μάθημα «περί γυμνασιακής παιδαγωγίας». Στους φοιτητές του αιτιολόγησε αυτή του την απόφαση σε ομιλία, την οποία περιέλαβε στην εισαγωγή του έργου του «Γυμνασιακή Παιδαγωγική». Στην ομιλία του αυτή επεσήμανε την ωφελιμότητα της διδασκαλίας της παιδαγωγικής στους μέλλοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να αντιμετωπιστεί η «περί την διδασκαλίαν ανωμαλία και σχεδόν ειπείν αναρχία». Οι παιδαγωγικές ασκήσεις του φιλολογικού φροντιστηρίου συνετέλεσαν ώστε το μάθημα της Γυμνασιακής Παιδαγωγικής να γίνει υποχρεωτικό, και αποτέλεσαν και το λόγο για τον οποίο εξέδωσε ο Πανταζίδης στα 1889 τα μαθήματά του 17. Χαρακτηριστικά τονίζει ότι ο εκπαιδευτικός: «άνευ της παιδαγωγικής ταύτης μορφώσεως, οσονδήποτε και αν είχε φιλολογικώς πεπαιδευμένος, κινδυνεύει διπλούν τινά κίνδυνον, πρώτον μεν άμα αναλαβών το έργον του διδασκάλου να μη έχει καθαράν έννοιαν μήτε του εκπαιδευτηρίου, εν ω η ενέργεια αυτού, μήτε των μαθημάτων, όσα μέλει να διδάσκη, μήτε της μεθόδου, ην μέλλει να εφαρμόζη κατά την διδασκαλίαν». Στο σύγγραμμα αυτό ο Πανταζίδης πραγματευόταν το σκοπό του Γυμνασίου, τα διδασκόμενα μαθήματα, την επιλογή και διάταξη της ύλης, τις μορφές διδασκαλίας, τη μεθοδική του κάθε μαθήματος, την αγωγή (και «κυβερνητική») στο Γυμνάσιο και τα προσόντα του καλού δασκάλου. φροντιστηρίου τούτου γυμνάζωνται εμπράκτως, διδάσκοντες μεν τους εν αυτώ μαθητάς, επιβλεπόμενοι δε, οδηγούμενοι και διορθούμενοι, αν σφάλλωνται, υπό του οικείου καθηγητού του φροντιστηρίου». 16. Ιωάννης Πανταζίδης. Επιφανής φιλόλογος και παιδαγωγός. Γεννήθηκε στο Κρούσοβο της Μακεδονίας το 1827 και πέθανε στην Αθήνα το Αφού αποφοίτησε από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρακολούθησε μαθήματα φιλολογίας και παιδαγωγικής στην Γερμανία. Υπηρέτησε ως καθηγητής του Α Γυμνασίου Αθηνών ( ) και κατόπιν εκλέχθηκε καθηγητής των Ελληνικών Γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου συγχρόνως δίδαξε Γυμνασιακή Παιδαγωγική. 17. Ι. Πανταζίδου, ό.π., σ. κ «(εξέδωσα) τα περί γυμνασιακής παιδαγωγίας μαθήματά μου, ελπίζων ότι και δια της μελέτης αυτών εξ ίσου ήθελον οδηγηθή οι μέλλοντες διδάσκαλοι ου μόνον εις τας παιδαγωγικάς ασκήσεις, αλλά και ει το μέλλον αυτών ε- πάγγελμα εν γένει».

8 44 ήμητρα Τσεσμετζή-Μαραγκάκη Σύμφωνα με τον Πανταζίδη το Γυμνάσιο δεν έπρεπε να εκπαιδεύει μόνο τους υποψηφίους φοιτητές του πανεπιστημίου αλλά να προετοιμάζει και εκείνους που θα φοιτούσαν σε άλλες σχολές εκτός πανεπιστημίου και οι οποίοι θα αποτελούσαν «την ανωτέραν τάξιν» 18. Για να πετύχει αυτός ο σκοπός, ο δάσκαλος πέρα από τις επιστημονικές του γνώσεις χρειάζεται επιστημονική παιδαγωγική κατάρτιση και εξάσκηση πρακτική, ώστε να μπορεί να μεταδίδει τις γνώσεις ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Είναι φανερό ότι ο Πανταζίδης στόχευε στη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής κατάρτισης και γι αυτό έδινε ιδιαίτερη έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία. Εξάλλου το μεγαλύτερο μέρος του συγγράμματός του αφορούσε τη διδακτική των γυμνασιακών μαθημάτων. Επιπλέον ο Πανταζίδης πίστευε ότι η εκπαίδευση έπρεπε να έχει και άλλο σκοπό: «ει μη κυριώτατον σκοπόν των σχολείων, την αγωγήν, τουτέστιν την ηθικήν διάπλασιν και διαρρύθμισιν της θελήσεως και του χαρακτήρος των μαθητών» 19. Είναι σαφές λοιπόν ότι οικοδομούσε την παιδαγωγική του σε φιλοσοφικά θεμέλια. Η παρουσία του Πανταζίδη δεν μπορεί παρά να ενταχθεί μέσα στις μεγάλες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές του δεύτερου μισού του 19 ου αι., κυρίως μετά το Η βαθμιαία μεταμόρφωση της α- γροτικής οικονομίας σε κερδοσκοπική, η μεγάλη ανάπτυξη των ε- μπορικών επιχειρήσεων, των ναυτιλιακών και εφοπλιστικών δραστηριοτήτων, η αργή εκβιομηχάνιση οδήγησαν στην αύξηση του α- στικού πληθυσμού από 8% το 1853 σε 28% το Οι ανακατατά- 18. Ι. Πανταζίδου, ό.π., σ. δ «το Γυμνάσιο έχει την εντολήν να παρασκευάση τους εν αυτώ παιδευομένους ου μόνον προς τον ειδικόν επιστημονικόν βίον (το Πανεπιστήμιον) αλλά και προς τον πρακτικόν βίον της ανωτέρας τάξεως, τουτέστιν προς τας ειδικάς σχολάς, οίον το Πολυτεχνείον, την Στρατιωτικήν σχολήν, την Εμπορικήν ή Γεωργικήν Ακαδημίαν, την Ακαδημίαν των Καλών Τεχνών κ.λ.π.». «Εις την τάξιν ταύτην (ανωτέρα) ανήκουσιν ου μόνον οι άρχοντες, τουτέστιν οι διοικητικοί, δικαστικοί, οικονομικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι και οι βουλευταί, αλλά και οι επιστήμονες, οι ιατροί, οι ιερείς, οι μεγάλοι βιομήχανοι και οι έμποροι και κτηματίαι». 19. Ι. Πανταζίδου, ό.π., σ Για τις αλλαγές και ανακατατάξεις της εποχής αυτής, βλ. Ν. Σβορώνου, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, έκδ. Θεμέλιο, Αθήνα Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα ( ), έκδ. Θεμέλιο, Αθήνα Β. Παναγιωτόπουλου, «Η βιομηχανική επανάσταση στην Ελλάδα, », στο Grothusen, Da Silva κ.α., Εκσυγχρονισμός κοινωνικός σχηματισμός: Από τον επεκτατισμό στην καπιταλιστική ανάπτυξη, έκδ. Εξάντας,

9 Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 45 ξεις αυτές προκάλεσαν εξελίξεις στο πολιτικό και ιδεολογικό πεδίο. Αυτές εκδηλώθηκαν με το σχηματισμό των κυβερνήσεων Χ. Τρικούπη και τις ανεπιτυχείς προσπάθειες, των κυβερνήσεών του κυρίως, να μεταρρυθμίσουν την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτών των κοινωνικών ανακατατάξεων διατυπώθηκε σαφέστατα η ανάγκη να γίνει η Μέση Εκπαίδευση λειτουργική και αποτελεσματική, να ξεφύγει από την «ιστορική θεωρία (σύμφωνα με την οποία το γυμνάσιο) είχε χαρακτήρα καθαρώς προπαιδευτικόν, ως παρασκευάζον τους παιδευομένους εις εκμάθησιν των επιστημών των εν τοις Πανεπιστημίοις διδασκομένων» 21. Σ αυτό το αίτημα μια μερίδα παιδαγωγών, εκπαιδευτικών και πολιτικών πρότεινε ως απάντηση την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 22. Οι παιδαγωγικές ασκήσεις του φιλολογικού φροντιστηρίου, από τις οποίες πολλά περίμενε ο Πανταζίδης, κάλυπταν δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα και δεν γινόταν κανονικά. Έτσι το διάταγμα του 1887 που αναφέρεται σε εξετάσεις υποψηφίων καθηγητών, ενώ ζητούσε «απόδειξιν ασκήσεως επί έτος εν τω παιδαγωγικώ τμήματι του φιλολογικού φροντιστηρίου» ωστόσο διευκρίνιζε ότι: «Οι διανύσαντες το τρίτον και τέταρτον έτος των Ακαδημαϊκών σπουδών αυτών εν χρόνω καθ ον δεν υποχρεούντο να ασκώνται εν αυτώ, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προς εξέτασιν» 23. Το 1895 ορίστηκε να διορίζονται και στα Ελληνικά και στα Γυμνάσια όσοι είχαν πτυχίο Φιλολογίας, Μαθηματικών, Φυσικών και Θεολογίας 24. Εντωμεταξύ οι πτυχιούχοι είχαν αυξηθεί έτσι ώστε η θέση του ελληνοδιδάσκαλου έγινε περιζήτητη και η μετακίνηση των φιλολόγων και μαθηματικών στο Γυμνάσιο προϋπέθετε δέκα έως και δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας στο ελληνικό σχολείο, ενώ των φυσικών και θεολόγων αποκλείονταν, γιατί οι θέσεις στα Γυμνάσια ήταν ελάχιστες 25. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ελληνοδιδάσκαλοι «εξ Αθήνα 1988, σσ Α. Ανδρέου - Χρ. Τζήκα, Προγράμματα ημοτικού Σχολείου, έκδ. Παιδαγωγικού Τμήματος ημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Ι. Πανταζίδου, ό.π., σ. δ. 22. Π. Παπακωνσταντίνου, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης, ( ). 23. Β.. 28 Ιουλίου 1887 «Περί τροποποιήσεως του περί πρακτικών εξετάσεων και προσόντων των υποψηφίων γυμνασίων Β.. της 26 Νοεμβρίου 1885». 24. Β.. 13 Ιουλίου 1895 «Περί προσόντων των καθηγητών και ελληνοδιδασκάλων».. Μωραΐτου, Ιστορία της παιδαγωγικής, Αθήναι 1936, σ Σ. Τζουμελέα - Π. Παναγόπουλου, ό.π., σ. 106.

10 46 ήμητρα Τσεσμετζή-Μαραγκάκη επιτροπείας» στις περισσότερες περιπτώσεις δίδασκαν όλα τα μαθήματα, ενώ στο γυμνάσιο οι φιλόλογοι δίδασκαν Ζωολογία, Φυτολογία, Θρησκευτικά και Γαλλικά και οι μαθηματικοί δίδασκαν Φυσική και Χημεία. Την ίδια περίοδο (1897) ο Αθ. Ευταξίας υπουργός των Εκκλησιαστικών και ημοσίας Εκπαιδεύσεως (πρώτη κυβέρνηση. Ράλλη) ανέθεσε στον. Ζαγγογιάννη, υφηγητή της παιδαγωγικής, να συντάξει εισήγηση για μεταρρυθμίσεις στη Μέση Εκπαίδευση. Τα νομοσχέδια αυτά συζήτησε ειδική επιτροπή με την προεδρία του ίδιου του Ευταξία και με βάση την εισήγηση συνέταξαν τα νομοσχέδια του Στο θέμα της παιδαγωγικής μόρφωσης των καθηγητών ο Ευταξίας διατύπωσε την πρόθεσή του να ζητήσει παράταση σπουδών στη Φιλοσοφική και Θεολογική σχολή ώστε οι μέλλοντες εκπαιδευτικοί να μορφωθούν παιδαγωγικά. Το 1899, όταν ήταν πάλι υπουργός Εκκλησιαστικών ο Ευταξίας (πρώτη κυβέρνηση Θεοτόκη), ιδρύθηκε η έδρα της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική την οποία ανέλαβε ο. Ζαγγογιάννης. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το Παιδαγωγικό Φροντιστήριο 27 υπό τη διεύθυνση του ημήτριου Ζαγγογιάννη. Το Φροντιστήριο αυτό θα παρακολουθούσαν οι τριτοετείς φοιτητές όλων των τμημάτων της Φιλοσοφικής σχολής που είχαν πρόθεση να υπηρετήσουν στη Μέση Εκπαίδευση. Για τις ασκήσεις του Φροντιστηρίου ορίστηκαν δυο συγκεκριμένα σχολεία της Αθήνας. Ο. Ζαγγογιάννης ήταν ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές της αναδιοργάνωσης της Μέσης Εκπαίδευσης. Θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη σχολική βαθμίδα είχε μονομερή κλασσική κατεύθυνση με συνέπεια την υπερπαραγωγή επιστημόνων και υπαλλήλων. Κατά τη γνώμη του για αυτήν την κατάσταση η μεγάλη ευθύνη ήταν «του πολιτικού περιβάλλοντος της χώρας», διότι εξαργύρωνε την ψήφο με διορισμούς στο δημόσιο και πίεζε τους εκπαιδευτικούς να είναι επιεικείς παρέχοντας απολυτήρια. Έκρινε επίσης αναγκαία τη δημιουρ- 26. Η Επιτροπή αποτελούνταν από τους: Ι. Πανταζίδη, καθηγητή της Ελληνικής Φιλολογίας και της Γυμνασιακής Παιδαγωγικής, Ν. Πολίτη, υφηγητή της Μυθολογίας της Φιλοσοφικής σχολής και πρώην τμηματάρχη του Μέσης Εκπαίδευσης, Σπ. Λάμπρο, καθηγητή της Ιστορίας και πρώην τμηματάρχη του Υπουργείου Παιδείας, Στ. Κυπάρισσο καθηγητή των Μαθηματικών και τους γυμνασιάρχες Ι. Μοσχάκη θεολόγο, Γεράκη φυσικό, βλ.. Ζαγγογιάννη, Λόγοι Απολύσεως, Αθήναι, 1901, σ Β.. 1 Σεπτεμβρίου 1900, «περί ιδρύσεως Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου προς πρακτικήν παιδαγωγικήν και διδακτικήν άσκησιν των υποψηφίων λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως».

11 Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 47 γία «ειδικής ή επαγγελματικής μορφώσεως της μέσης τάξεως», να δοθεί δηλαδή «κατεύθυνσις πρακτικοτέρα και συμφωνοτέρα τη γεωργική, ναυτική και εμπορική φύσει της χώρας ημών» 28. Όσον αφορά την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, θεωρούσε ότι πρέπει να είναι «επιστημονική» και να περιλαμβάνει: Ιστορία της Παιδαγωγικής, Γενική Παιδαγωγική, Θεωρία της Σωματικής Αγωγής, Ειδική διδακτική, Περί οργανώσεως των σχολείων και τέλος Παιδαγωγική Ψυχολογία. Η παιδαγωγική επίσης είναι, σύμφωνα με τον Ζαγγογιάννη, άμεσα συνδεμένη με την ηθική, την οποία θεωρεί «απολύτως αναγκαία δια τον καθορισμόν των σκοπών της αγωγής ( διότι) οι εν γυμνασίοις διδάσκοντες δυνάμεθα και πρέπει ή μάλλον ηναγκασμένοι είμεθα, ν ασκώμεν ροπήν επί το συναισθηματικόν και την βούλησιν των εν εαυτοίς παιδευομένων». Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί «των απαιτήσεων, ας έχουσι και παρά της γυμνασιακής παιδείας αι μάλλον πολύπλοκοι σχέσεις του καθ ημάς πολιτισμού» χρειάζονται παιδαγωγική μόρφωση 29. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο Ζαγγογιάννης εντόπισε με διαύγεια τα προβλήματα της Μέσης Εκπαίδευσης. Συνδύασε τις φρονηματιστικές αντιλήψεις με την ανάγκη ανάπτυξης του «νου» και συγχρόνως έδωσε έμφαση στη μεθοδολογία της διδακτικής πράξης με ολοένα και πιο φορμαλιστική κατεύθυνση 30. Εξέφρασε την αναγκαιότητα να γίνει η παιδαγωγική πράξη ορθολογική και συστηματική και οι γυμνασιακές γνώσεις να αποβούν λειτουργικές και χρήσιμες σε μια αστική ανάπτυξη που είχε στόχο την εκβιομηχάνιση 31 και την ομαλή λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου οι πολίτες αναγνωρίζονται ίσοι, αλλά ο έλεγχος και η εξουσία βρίσκονται ουσιαστικά στα χέρια των κυρίαρχων τάξεων όπως στη σχολική τάξη στα χέρια των δασκάλων. Ωστόσο στις αρχές του 1900 ο Ευταξίας παραιτήθηκε εξαιτίας της αντίδρασης που προκάλεσαν τα εκπαιδευτικά του νομοσχέδια, ακόμα και μέσα στη δική του κομματική παράταξη. Το υπουργείο ανέλαβε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Θεοτόκης και δύο μήνες αργότερα ο Σ. Στάης. Η λειτουργία του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου υπονο Ζαγγογιάννη, Λόγοι Απολύσεως, ό.π., σσ. 32, Ζαγγογιάννη, Ανάγκη παιδαγωγικής μορφώσεως των λειτουργών της Γυμνασιακής παιδείας, Αθήνησιν 1900, σσ. 181, 188, Ζαγγογιάννη, ό.π., σσ. 188, Γ. Μηλιού, Ο Ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός, έκδ. Εξάντας, Αθήνα 1988, σσ

12 48 ήμητρα Τσεσμετζή-Μαραγκάκη μεύτηκε από τον ίδιο τον υπουργό Παιδείας, Σ. Στάη 32, ο οποίος ή- ταν και ο υπεύθυνος της κατοπινής απόλυσης του. Ζαγγογιάννη από την έδρα της Παιδαγωγικής, Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ο Σ. Στάης κατέθεσε τέσσερα νομοσχέδια που ανέτρεπαν την προηγούμενη πολιτική διατηρώντας τα πράγματα στα καθιερωμένα. Ο Ευταξίας χαρακτηριστικά αποτύπωσε το πολιτικό κλίμα της έντονης αντιπαράθεσης μέσα στο οποίο παίρνονταν οι αποφάσεις για την εκπαίδευση: «Αλλά το δυστύχημα ήτο ότι το νομοσχέδιο έφερε την υπογραφήν ημών, ως τοιούτον δ έπρεπε και αυτό να μείνη κατά μέρος και να γίνη νέον πρωτότυπον όλως νομοσχέδιον περί παιδαγωγικού φροντιστηρίου» 33. Ένα από τα νομοσχέδια του Στάη αφορούσε και την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης. Εδώ πρωτοπαρουσιάζεται ο όρος «ιδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως» το οποίο θα χρησίμευε στην παιδαγωγική και διδακτική μόρφωση «των διδακτόρων και τελειοδιδάκτων της Φιλοσοφικής Σχολής και των προλυτών 34 της Θεολογίας», η φοίτηση σ αυτό θα διαρκούσε ένα έτος, ο διευθυντής του έπρεπε να έχει προσόντα καθηγητή της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο, ενώ η τοποθέτησή του θα γινόταν μετά από πρόταση του Συμβουλίου της Μέσης Εκπαιδεύσεως 35. Η δριμεία κριτική που άσκησε ο Ευταξίας στην πρόταση αυτή δείχνει ότι το αίτημα της παιδαγωγικής κατάρτισης είχε ήδη περάσει στο χώρο των μεγάλων πολιτικοεκπαιδευτικών συγκρούσεων. Σε πρώτο επίπεδο συγκρούσθηκαν από τη μία η άποψη για παιδαγωγική κατάρτιση, θεωρητική και πρακτική, μέσα στο Πανεπιστήμιο και από την άλλη η άποψη για παιδαγωγική κατάρτιση έξω από το Πα Ζαγγογιάννη, Λόγοι Απολύσεως, ό.π., σσ. 113, 114 «ια του Β.. Περί Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου είχον ορισθή ως πρότυπα σχολεία δια την υποδειγματικήν και δοκιμαστικήν διδασκαλίαν το δ Ελληνικό Σχολείο και το β Γυμνάσιο Αθηνών, ων το προσωπικόν ο κ. Ευταξίας είχε καταρτίσει τη υποδείξει μου εκ των δοκιμοτέρων προς τούτο λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως (...). Όπως λοιπόν παραλύσωσι το Παιδαγωγικό Φροντιστήριον και ούτω ματαιώσωσι την εργασίαν μου, έσπευσαν να αντικαταστήσωσι το πλείστον του προσωπικού των μνημονευθέντων σχολείων δι άλλου, ούπω παρεσκευασμένου προς την εν τω Φροντιστηρίω εργασίαν, εκτός δε τούτου μετέβαλον αυτά εις καταγώγια όλων των ανεπιδέκτων μαθητών των άλλων σχολείων. Οι μη δυνάμενοι να προβιβασθώσι εν τοις άλλοις σχολείοις, οι έχοντες ήθος επιλήψιμον παρεπέμποντο πάραυτα δι υπουργικής διαταγής εις τα πρότυπα σχολεία...» 33. Α. Ευταξίου, Τα νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας, Αθήνησι 1900, σ Προλύτης, μέχρι το 1911, ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου «σχεδόν καλώς». 35. Αθ. Ευταξίου, ό.π., σ. 47.

13 Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 49 νεπιστήμιο με καθοριστικό ρόλο στο Συμβούλιο Μέσης Εκπαιδεύσεως, δηλαδή στην κεντρική πολιτική εξουσία. Ωστόσο η κριτική των απόψεων αυτών πρέπει να επεκταθεί και στις κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις που τις υποστήριζαν, πιο συγκεκριμένα να διερευνήσει ποιες ήταν οι πολιτικές ομάδες και τα πρόσωπα, ποιες οι φιλοδοξίες τους, οι πολιτικές και ιδεολογικές τους επιδιώξεις μέσα σε αυτήν τη σύγκρουση. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι οι προσπάθειες του Ευταξία εντάσσονταν σε ένα κλίμα έντονων θεσμικών αναζητήσεων που στόχευαν στη λύση των εκπαιδευτικών προβλημάτων μέσα από ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές επεμβάσεις της πολιτείας. Από την άλλη, η πολιτική του Στάη, όπως φαίνεται από τα τέσσερα σύντομα νομοσχέδιά του, στόχευε στη διατήρηση των πραγμάτων όπως έχουν. Ό- σον αφορά την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, παρατηρούμε ότι η πολιτική του Στάη επεδίωκε να δώσει το λόγο στην κεντρική εξουσία, η οποία θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο ιδεολογικό έλεγχο στους εκπαιδευτικούς. Το Πανεπιστήμιο, εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν παρείχε αυτή τη δυνατότητα. Ο Ζαγγογιάννης συνέβαλε ακόμη περισσότερο σ αυτό, καθώς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων του Η αντίδραση στα νομοσχέδια του Ευταξία, που οδήγησε στη μη ψήφισή τους, και η απόλυση του Ζαγγογιάννη έδειξαν ότι η μερίδα της αστικής τάξης που προσέβλεπε στον εκσυγχρονισμό δεν μπόρεσε να επιβληθεί. Η άρχουσα τάξη, η οποία είχε έντονο μη παραγωγικό χαρακτήρα, δεν είχε ανάγκη από τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, ενώ αντίθετα ο κλασσικισμός δια μέσου της καθαρεύουσας αποτελούσε γι αυτήν κύριο σύμβολο ταξικής διαχωριστικής γραμμής 36. Το 1900 ο υπουργός Παιδείας Στάης οργάνωσε παιδαγωγικές ασκήσεις τριών εβδομάδων κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών 37. Ο. Ζαγγογιάννης, ο Φ. Γεωργαντάς και ο Χ. Παπαμάρκου δίδαξαν κάθε ένας σε ένα από τα τρία τμήματα στα οποία διαιρέθηκαν οι μετέχοντες. Ο Ζαγγογιάννης θεώρησε τις ασκήσεις τελείως 36. Κ. Τσουκαλά, ό.π., σσ «Έν είδος cours de vacances», βλ. Μωραΐτη, ό.π., σ. 404.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Σχολική Παιδαγωγική ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου*

Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου* Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου* Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Η εργασία είναι αφιερωμένη στα Διδασκαλεία της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Καρυδάκη Γεωργία Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το θέμα της πτυχιακής εργασίας μας είναι : «Εκπαιδευτικά κτίρια του 19 ου -20 ου αιώνα». Συνεργαστήκαμε οι : Μπέλεσης Γεώργιος, Κυριακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ε.Πυργιωτάκης-Ανδρ. Μπρούζος Ελ. Στεφάνου, Νικ. Παπαδάκης, Ζαχ. Παληός, Βασ. Κουλαϊδής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μια πρόταση για την αποκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Περιεχόμενα Πρόλογος 4 1. Εισαγωγή 6 2. Οι όροι «επάρκεια» και «ετοιμότητα» 7 2.1. Αποσαφήνιση των όρων 7 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε. 1 ης (7 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε. 1 ης (7 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΣΠ Ε ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ης (7 ης ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Π..Ε. ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TONIA ΚΙΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το έτος 1892 αποτελεί ενα χρονικό ορόσημο για την Ιστορία των βυζαντινών σπουδών. Τη χρονιά αυτή, ιδρύθηκε ή έδρα μέσης και νεώτερης

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αναφορά προς τον Υπ.Ε.Π.&Θ. για την κατάσταση στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σημείωμα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «Διαχείριση του

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθεράκης Θεόδωρος Λέκτορας Πανεπιστήμιο Κρήτης elefthet@uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT

Ελευθεράκης Θεόδωρος Λέκτορας Πανεπιστήμιο Κρήτης elefthet@uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT «Παιδαγωγικές αντιλήψεις και κοινωνική δικαιοσύνη: Από τη Σχολική Κοινότητα του Μαρασλείου Διδασκαλείου (1923-26) στις Μαθητικές Κοινότητες του σύγχρονου Ελληνικού Σχολείου». Ελευθεράκης Θεόδωρος Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών «Καλλιεργεί την κριτική σκέψη των φοιτητών του το ελληνικό πανεπιστήμιο;» Εκατόν εξήντα οκτώ και πλέον χρόνια έχουν περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η Φ.Ε. ιδρύει το πρώτο σχολείο θηλέων Το πρώτο σχολείο θηλέων Ίδρυση νηπιαγωγείου Ίδρυση βιβλιοθήκης Η πρώτη αναγνώριση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επαγγελµατική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Ρ. Καλούρη. Ιούνιος 2014 Μαρούσι

Πτυχιακή Εργασία. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Ρ. Καλούρη. Ιούνιος 2014 Μαρούσι Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΟΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα