ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΜΑΓΔ ΠΙΔΗ: ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δπιβλέπων: ΓΗΜΗΣΡΗ Α. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ πουδαστής: ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ν. ΜΠΡΟΦΑ ΑΘΗΝΑ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ζει. Βξαρπγξαθίεο.6 Πεξίιεςε..9 Πεξίιεςε ζηελ Αγγιηθή γιώζζα Δηζαγσγή Διιεληθό πνιηηηθό ζύζηεκα θαη κεηαξξπζκίζεηο Μεηαξξπζκίζεηο: Ζ αλαγθαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο ζθαίξαο Οη ιφγνη απνηπρίαο πνιιψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα Οη επζχλεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο Οη επζχλεο ησλ πνιηηψλ σο κέιε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο Οη επζχλεο ησλ πνιηηψλ σο κέιε επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ Οη επζχλεο ησλ πνιηηψλ σο κέιε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ Κνκκαηηθφ ζχζηεκα- Πνιίηεο. Μπνξεί απηφο ν θαχινο θχθινο λα ζπάζεη; 28 3 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε Διιεληθή Δθπαίδεπζε: αλάγθε γηα δπλακηθέο θαη ξηδηθέο αιιαγέο Οη θχξηεο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο Οξγαλσκέλα ζπκθέξνληα ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Ο ξφινο θαη ε ηαπηφηεηα ησλ νκάδσλ πίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε Γηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη δηθηπαθή πξνζέγγηζε Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ πίεζεο πιινγηθά ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα ζε επξσπατθέο ρψξεο Ο ξφινο ηνπ ΔΤΠ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πίεζεο ζηνλ Δζληθφ Γηάινγν γηα ηελ Παηδεία Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε έκθαζε ζηελ ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 54 1

3 5. Δπξσπατθό πιαίζην γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Λεπθή Βίβινο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: Καηεπζχλζεηο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Ζ ζπλάληεζε θνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο θαη κηα λέα πξνζέγγηζε: ε αλνηρηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ Ζ πξσηνβνπιία ηεο Μπξπδ θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο Ζ δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο Οη θχξηνη άμνλεο δξάζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε Σέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ Κνπεγράγε: Οη πξνηεξαηφηεηεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν Πεξηγξαθή ηνπ ζεκεξηλνχ Δπξσπαηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Μεξηθά ζηνηρεία γηα ην ηζρχνλ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα Δπξσπατθή πξννπηηθή θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ εηζήγαγαλ νη λφκνη: 2525/1997 θαη 2640/ Οη αιιαγέο πνπ ππέζηε ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ ησλσδδ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Ζ ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κε βάζε ηνλ λέν Νφκν 3475/ Άιιεο ελέξγεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 86 2

4 6.5.1 Ζ ξίδα πξνέιεπζεο ησλ ειιεληθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ειιεληθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο Η επξσπατθή δπλακηθή ηεο αμηνιόγεζεο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα Ζ ζεκαζία θαη νη κνξθέο ηεο αμηνιφγεζεο Ζ ζέζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην επξσπατθφ πεδίν ιήςεο απνθάζεσλ Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηα Δπξσπατθά ζρνιεία Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο Σν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη νη πξνζπάζεηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ζ ηζηνξία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ λφκνπ 2525/ Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ήηαλ έλα νπζηαζηηθφ εγρείξεκα ή κήπσο κηα πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηνπ επηζεσξεηηζκνχ; Ζ ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηνλ λφκν 2986/ πκπεξάζκαηα γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ επηθέξεη ν Νφκνο 2986/ Υαξαθηεξηζηηθά ησλ νκνζπνλδηώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο: ε ηζηνξηθή δηαδξνκή απφ ηελ γέλλεζε ηνπο έσο θαη ηελ δηθηαηνξία ηνπ Μεηαπνιίηεπζε: ε πεξίνδνο παγίσζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ Σα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκνζπνλδηψλ Σα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΛΜΔ

5 9.3.2 Σα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΗΔΛΔ Οη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δπν κεγάισλ νκνζπνλδηψλ Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Οκνζπνλδηώλ Οη κέζνδνη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΟΛΜΔ Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ε ΟΗΔΛΔ πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζρεηηθή επηξξνή ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ Οη ζρέζεηο κεηαμχ ΟΛΜΔ-ΟΗΔΛΔ Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νκνζπνλδηώλ ζηελ κεηαξξύζκηζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΟΛΜΔ θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Οη ηξφπνη παξέκβαζεο ηεο ΟΛΜΔ απφ ην 1997 έσο ζήκεξα Οη ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ λέα κεηαξξχζκηζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηνλ Νφκν 3475/ Μεξηθά ζηνηρεία γηα ηελ δξάζε ηεο ΟΛΣΔΔ Ζ νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηεο ΟΛΣΔΔ γηα ηελ ΣΔΔ Οη ηξφπνη παξέκβαζεο ηεο ΟΗΔΛΔ απφ ην 1997 κέρξη ζήκεξα Οη ζέζεηο ηεο ΟΗΔΛΔ ζρεηηθά κε ηε λέα κεηαξξχζκηζε ηεο ΣΔΔ Η κεηαξξύζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο: ην Κξάηνο θαη νη Οκάδεο πίεζεο σο δηεπθνιπληέο ή όρη ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνύ εγρεηξήκαηνο Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ απνηπρία ηεο κεηαξξχζκηζεο Ο ξφινο ηεο ΟΛΜΔ Ο ξφινο ηεο ΟΛΣΔΔ Ο ξφινο ηεο ΟΗΔΛΔ πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ΣΔΔ

6 13. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νκνζπνλδηώλ ζηελ κεηαξξύζκηζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζ ζέζε ηεο Αμηνιφγεζεο ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ ιφγν Ζ δξάζε ηεο ΟΛΜΔ: έλαο απνηειεζκαηηθφο αγψλαο θαηά ηεο επηβνιήο ηεο αμηνιφγεζεο Οη πάγηεο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ζα έπξεπε λα εθαξκφδεηαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα Ζ δξάζε ηεο ΟΗΔΛΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε: ράξαμε ηδηαίηεξεο πνξείαο ή ζπζηξάηεπζε κε ηελ ΟΛΜΔ; Η αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ: κηα κεηαξξύζκηζε πνπ πνιιέο θνξέο ζεζκνζεηήζεθε θαη πνηέ δελ πινπνηήζεθε Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο ΟΛΜΔ: ε νκνζπνλδία πνπ πξσηνζηάηεζε ζε φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ρνιηάδνληαο ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ΟΗΔΛΔ, γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ο νπζηαζηηθφηεξνο ιφγνο απνηπρίαο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αλαθεθαιαησηηθά ζπκπεξάζκαηα.196 Βηβιηνγξαθία 202 Παξαξηήκαηα

7 ΒΡΑΥΤΓΡΑΦΙΔ ΑΓΔΓΤ ΑΔΗ ΑΣΔΗ ΓΓΔΔ ΓΔΒΔΔ ΓΔΔ ΓΔΠ ΓΟΔ ΔΑΜ ΔΔΣ ΔΚΔΠ ΔΚΔΠΗ: ΔΚΣ ΔΛΗΔ ΔΛΜΔ ΔΠΑΛ ΔΠΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΠΛ ΔΔΔ ΔΔΔΚ ΔΔΔΚΑ ΔΤΠ ΔΣΠΑ ΗΓΔΚΔ ΗΔΚ ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΟΗΔΛΔ : Αλψηαηε Γηνηθεηηθή Έλσζε Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ : Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα : Αλψηεξα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα : Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ : Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο : Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο : Γξαθεία ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ : Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο : Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο : Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ : Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ : Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο : Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν : Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ : Δλψζεηο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο : Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα : Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο : Δληαία Πνιπθιαδηθά Λχθεηα : Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ : Δζληθφ χζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο : Δζληθφ χζηεκα χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε : Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο : Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο : Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ : Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο : Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ΓΔΔ-ΟΗΔΛΔ 6

8 ΚΔΚ ΚΔΜΔΣΔ ΚΔΔ ΚΜΔΘ ΚΠ ΛΑΔΚ ΜΚΟ ΟΑΔΓ ΟΔΔΚ ΟΗΔΛΔ ΟΛΜΔ ΟΛΣΔΔ ΟΟΑ ΠΑΔΓΔ ΠΗ ΠΟΗΔΛ ΔΒ ΔΛΔΣΔ ΔΣΔ ΓΤ ΗΔΛ ΜΑ : Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο : Κέληξν Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ : Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο : Κέληξν Μειέηεο Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ : Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο : Λνγαξηαζκφο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε : Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο : Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ : Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο : Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδαο : Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο : Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο : Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο : Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ : Παηδαγσγηθφ Ηλζηηνχην : Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ : χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ : ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ : χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο : πλνκνζπνλδία Γεκφζησλ Τπαιιήισλ : σκαηεία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ : ψκα Μφληκσλ Αμηνινγεηψλ 7

9 ΣΔΔ ΣΔΛ ΣΔ ΤΠΔΠΘ ECTS EI : Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα : Σερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα : Σερλνινγηθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο : Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ : European Credit Transfer system : Education International 8

10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ δπν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο: ε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία επέδεημε ηφζν δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο, ψζηε άιιαμε δπν θνξέο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζφξηδε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. κσο, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, νη πξνζπάζεηεο ήηαλ απνηπρεκέλεο αθνχ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ε κεηαξξχζκηζε δελ νδήγεζε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ, ελψ ε κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πινπνηήζεθε πνηέ, ιφγσ ηεο κε απνδνρήο ηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ αλάιπζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γίλεηαη ζε δπν επίπεδα. Καηά ην πξψην επίπεδν δηαπηζηψλεηαη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαηά ηελ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ ιακβαλφκελσλ πνιηηηθψλ κέηξσλ, ην ειιεληθφ θξάηνο έιαβε ππφςε ηνπ ηηο Δπξσπατθέο θαηεπζχλζεηο ζπγθιίλνληαο κε κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε παξνπζηάδνληαη ηφζν νη ζέζεηο ησλ Δπξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, φζν θαη ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, γηα ηα δπν ππφ αλάιπζε εθπαηδεπηηθά πεδία. Έηζη πξνθχπηνπλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, πνπ θαλεξψλνπλ φηη ππάξρεη θάπνηα πξφζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα ελζσκαηψζεη επξσπατθέο πξαθηηθέο, αμηνπνηψληαο ηελ αλνηρηή κέζνδν ζπληνληζκνχ θαη επηθνπξνχκελν απφ ηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. κσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο επηρεηξείηαη κηα ηππηθή θαη γισζζηθή πξνζαξκνγή, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ζηξαηεγηθή γηα απνηειεζκαηηθή αθνκνίσζε ησλ κέηξσλ απφ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθδειψλεηαη κηα ηάζε ελαξκφληζεο κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ δεηθηψλ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά απηφ γίλεηαη απνζπαζκαηηθά θαη κέζα απφ γεληθφινγεο δηαηππψζεηο. Αληίζεηα ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ αηνκηθήο 9

11 αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ιεπηνκεξέζηεξε, απνθαιχπηνληαο ηειηθά ηελ πξφζεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο λα επηθεληξσζεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. ην δεχηεξν επίπεδν αλάιπζεο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δξάζεο θαη ε επηξξνή πνπ ηπρφλ άζθεζαλ νη εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΟΛΜΔ θαη ε ΟΗΔΛΔ, ελψ γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδεηαη θαη ε δξάζε ηεο ΟΛΣΔΔ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ηαπηφρξνλα κε ην κνληέιν ηνπ θνξπνξαηηζκνχ αλαπηχζζεηαη θαη έλα δίθηπν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν εθπαηδεπηηθφ δίθηπν δελ κπνξεί αθφκα λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιήθζεθαλ νη απνθάζεηο θαηά ην ζηάδην δηακφξθσζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, κπνξεί φκσο λα δηθαηνινγήζεη ηελ απξφβιεπηε ζπκκεηνρή εκπιεθνκέλσλ πνπ πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηφζν ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο φζν θαη ηελ θνηλή γλψκε. Ζ πεξηγξαθή ησλ νξγαλσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ, νδεγεί ζε θάπνηεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζρεηηθή ηζρχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλδηθάησλ. ηνλ ηνκέα απηφ ε ΟΛΜΔ θαίλεηαη φηη έρεη έλα πιενλέθηεκα, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθπξνζσπεί, αθνχ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκπνδίζεη ηελ πινπνίεζε θάπνησλ κέηξσλ, ελψ κέζσ απεξγηψλ κπνξεί λα επηθέξεη πιήγκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Ζ ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ησλ νκνζπνλδηψλ ζηα πεδία ησλ δπν κεηαξξπζκίζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαηέδεημε δπν αληίζεηα γεγνλφηα. ηελ πεξίπησζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ε κηθξή επηξξνή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελψζεσλ είρε σο αίηηα ηελ έιιεηςε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, ηελ ρακειή ζπζπείξσζε, θαζψο θαη ηελ κεησκέλε δηεθδηθεηηθφηεηα, πνπ άιινηε ήηαλ απνηέιεζκα ησλ θνκκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ εγεζηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπο θαη άιινηε νθεηιφηαλ ζην φηη δελ απεηινχληαλ άκεζα ηα βαζηθά εξγαζηαθά ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ θαηά ηελ δηακφξθσζε ησλ κέηξσλ δελ ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο επέδεημαλ δειεπηή ζπζπείξσζε θαη αλέπηπμαλ επηθνηλσληαθά δίθηπα πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ αληίζηαζε ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο. ην πεδίν απηφ αλαδείρζεθαλ θαη νη δηαθνξεηηθέο 10

12 επηδηψμεηο κεηαμχ ησλ ΟΛΜΔ θαη ΟΗΔΛΔ, νη νπνίεο φκσο ακθφηεξεο πέηπραλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Σαπηφρξνλα αλαδεηήζεθαλ θαη νη επζχλεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ απνηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζε δηαρξνληθέο αδπλακίεο ηνπ, φπσο: έιιεηςε καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ, εμππεξέηεζε ησλ ηζρπξφηεξσλ νκάδσλ πίεζεο, έιιεηςε δηαζχλδεζεο κεηαμχ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Παξάιιεια ε απξνζπκία απεκπφιεζεο ηνπ πςεινχ ζπγθεληξσηηζκνχ κε ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία, ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην πξφζσπν ηνπ κεηαξξπζκηζηή θαη ηελ αδπλακία δηείζδπζεο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ κελχκαηνο ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δηαηππψζεθαλ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα βειηίσλαλ ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ λνκνζεηεκάησλ θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε πινπνίεζε ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο. Ζ άληιεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ηεο εξγαζίαο, εθηφο απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, βαζίζηεθε ζε επίζεκα έγγξαθα επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, εθζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη επξσπατθψλ νκάδσλ εξγαζίαο, έξεπλεο ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεκνζηεχζεηο θαη άξζξα απφ ηα δεκνζηνγξαθηθά έληππα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλεληεχμεηο κε θνξπθαίνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο ηνπο παξάγνληεο. ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ Μεηαξξχζκηζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, νκάδεο πίεζεο, θνξπνξαηηζκφο, δίθηπα πνιηηηθήο, εζληθφ ζπκβνχιην παηδείαο, δεπηεξνβάζκηα ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δείθηεο αμηνιφγεζεο, αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ, europass, επηζεσξεηήο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο, εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο, ΟΛΜΔ, ΟΗΔΛΔ, ΟΛΣΔΔ. 11

13 ABSTRACT Two of most important educational reformations constitute the subject of this study: Firstly, the reformation of Vocational Education and secondly, the reformation of evaluation of teachers in secondary education. During the last decade, Greek policy demonstrated so much interest for the above mentioned sections so as to change the legislative framework, which defined their operation, twice. However, the efforts were doomed to failure, as it is supported in the study. In the case of Vocational Education, the reformation didn t lead to the enhancement and improvement of the quality of given studies. In the some way, the reformation of evaluation of teachers had never been effectuated because of the rejection of it by teachers. The analysis of the reformation has been done in two levels. According to the first level, it is ascertained if and in which degree the Greek state took into account the European dimensions according to the configuration and implementation of the received political measures, converging with methods used to other countries-members of the European Union. Allowing for this dimension, they are presented not only the beliefs of the European constitutional bodies but also the Greek legislative framework for both educational areas which are under analysis. Consequently, we have some useful inferences which reveal that there is an intention of the Greek state to embody European practices, by coordinated and supported by the communitive finance. But in the case of the upper secondary vocational education, they try a typical and linguistic adjustment without the necessary know-how and strategy for assimilation of the measures of Greek reality. As for the evaluation of educational work, we can see a tendency for total evaluation through special indicators which have been created in the European Union. On the contrary, the description of the way of individual evaluation of teachers is detailed and finally revealing the intention of the policy to focus on this section. In the second level of analysis, the way of action and the influence which might be done by the educational federations and specifically by OLME and OIELE, is presented, while for the reformation of vocational education the action 12

14 of OLTEE is presented. It is supported that, a network of policy is growing at the same time with a model of corporatism. The educational network can t explain yet the way with which the decisions were taken at the stage of forming the reformations but can justify the unpredictable participation of the participants who probably influence not only the politicians but also the public opinion. The description of the organized characteristics and the syndicalism practices of educational federations leads to some estimations with regard to the power and effectiveness of the federations. In this section, OLME seems to have an advantage, mainly because of the big number of teachers that presents. It has the ability to stop the implementation of some measures and can also cause many problems to the operation of the state through strikes. The whole presentation of the action of the two federations in the fields of the two reformations during the last decade, show two opposite facts. In terms of vocational education, educational unions had little influence and as a result there was lack of co-operation, low participation, and also low militancy. Sometimes, these were the results of the political beliefs of the head boards of the federations, while some other times they thought that their working rights were not in danger. On the other hand, in the case of evaluation of teachers, the educational federations were not taken into account from executive authority when the last one was forming the measures but in the phase of implementation they were very united and create communicative networks which made their resistance easier against the implementation of the reformation. In this field, the different pursuits between OLME and OIELE were came in the surface, but both of them achieved their objectives. At the same time they were questioning about the responsibilities of the state for the failure of the reformations which are focused on diachronic weaknesses such as: lack of a long term planning, lack of connection among public policies, serving the most powerful groups of pressure. Simultaneously, the reluctance of abrogation of high centralism with which Greek policy handled the reformations was a very important reason to lose confidence to the face of the reformer and the weakness of the reforming message to be understood by the society. To this dimension, some suggestions were done which would improve the effectiveness of educational federations as 13

15 the quality of the legislation and the rational implementation on behalf of the political authority. The information, which is presented in this study, is based not only in bibliographic references but also in formal documents of European constitutional bodies, reports of international organizations and European working teams, researches of Greek educational bodies. Additionally, articles from newspapers of the educational federations were used and finally some interviews were taken from executive members of the federations. 14

16 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ην πψο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, παίξλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα ζα εμεηαζηνχλ δπν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο: ε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Θα επηρεηξεζεί λα δνζεί ε επξσπατθή πξννπηηθή ηνπο, κειεηψληαο θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαλεξψλνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Θεζκψλ επί απηψλ ησλ ζεκάησλ. Κεληξηθφ δήηεκα εδψ είλαη εάλ ε Διιάδα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο επξσπατθέο επηηαγέο, ζέινληαο λα ζπγθιίλεη κε ηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σαπηφρξνλα ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ νκάδσλ πίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο Παηδείαο, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ. Έλα θαίξην εξψηεκα είλαη ην θαηά πφζν νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο είλαη ζεηηθνί ή αξλεηηθνί θαηαιχηεο θαηά ηε δηαδηθαζία δχκσζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ εγρεηξεκάησλ. Δθηηκψληαο φηη νη ζεκαληηθφηεξεο θαη πνιππιεζέζηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ησλ θαζεγεηψλ 1, ζα αλαδεηεζεί ε ζπκκεηνρή ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, ησλ ηξηψλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ: Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ΟΛΜΔ Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (ΟΗΔΛΔ) Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΣΔΔ) Ζ παξαπάλσ επηινγή έγηλε, ιακβάλνληαο θαη σο δεδνκέλν φηη, νη δπν πξψηεο εθπξνζσπνχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ Διιήλσλ 1 Οη αιιαγέο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, πνιιέο θνξέο επεξεάδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο ζε ζέκαηα: πξνζιήςεσλ, εμέιημεο, κηζζψλ. Σαπηφρξνλα νη θαζεγεηέο είλαη θαη ζεκαληηθνί θνξείο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηθή ηνπο ζπλαίλεζε, ζα πξέπεη λα επηδεηείηαη απφ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο. 15

17 εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ε ηειεπηαία είλαη ε θαζ χιελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή έλσζε γηα ηα ζέκαηα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη 15 θεθάιαηα. ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζην γεληθφ ηνπο πιαίζην θαη επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα εμήγεζε ησλ ιφγσλ εκπινθήο ηνπο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αλαδεηνχληαη νη επζχλεο ηφζν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν ησλ πνιηηψλ σο κέιε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. Σν ηξίην θεθάιαην εμεηδηθεχεη ζηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεηαη ην επηηαθηηθφ αίηεκα γηα εθπαηδεπηηθέο ηνκέο, πνπ κάιηζηα εληζρχεηαη ιφγσ ησλ πνιιψλ αδπλακηψλ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Παξά ην γεγνλφο ηεο απνηπρίαο αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ππάξρεη ε εθηίκεζε φηη δηαρξνληθά ε πνξεία ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη αξθεηά εθζπγρξνληζηηθά ζηνηρεία. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ηεθκεξηψλεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ν θνξπνξαηηζκφο ζπλππάξρεη κε ηα εθπαηδεπηηθά δίθηπα, σο ηα θχξηα κνληέια πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη. Δπίζεο, αλαιχεηαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ηξφπνο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ πίεζεο θαηά ην ζηάδην δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, κε κηα παξάιιειε πεξηγξαθή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ παηδείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Γίλεηαη δε, κηα ηππηθή παξνπζίαζε ησλ ζηαδίσλ δηακφξθσζεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤΠ. Σα δπν επφκελα θεθάιαηα είλαη αθηεξσκέλα ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ζην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζχγρξνλν επξσπατθφ πιαίζην ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, μεθηλψληαο απφ ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 1995, ζπλερίδνληαο κε ηελ δηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο ηνπ 2002 θαη θαηαιήγνληαο ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, πνπ φκσο έρνπλ σο γλψκνλα ηελ ηζηνξηθή απφθαζε ηεο Κνπεγράγεο. ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Διιάδα θαηά ηελ ηειεπηαία 16

18 δεθαεηία. ην επίθεληξν είλαη νη δπν ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά παξνπζηάδνληαη θαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ελαξκφληζε κε επξσπατθέο πξαθηηθέο, ζηα πεδία ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Δθηίκεζε απνηειεί ην γεγνλφο, φηη ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο, ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη επηδείμεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα επηρεηξείηαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ζχγθιηλε κε παξφκνηα ζπζηήκαηα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, αλαδεηψληαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. Καη ζηα δπν επφκελα θεθάιαηα αθνινπζείηαη παξφκνηα ηαθηηθή. Γειαδή ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηη πξνηείλεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ελψ ζην φγδνν θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε έκθαζε ζηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Παξάιιεια, γίλεηαη κηα θξηηηθή ζην πεξηερφκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζρνιηάδνληαο θπξίσο ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζε απηή ε πνιηηηθή εγεζία. Απφ ην επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ. ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμεηαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ, κε κηα ηαπηφρξνλε ηζηνξηθή δηαδξνκή απφ ηελ ίδξπζε ηνπο έσο θαη ηελ πεξίνδν παγίσζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κεληξηθφ δήηεκα εδψ είλαη θαηά πφζν κέζα απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδηθάησλ, αλαδεηθλχνληαη θάπνηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κηαο απφ ηελ άιιε, πνπ εληζρχνπλ ηελ επηξξνή ηνπο απέλαληη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Πνηεο φκσο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ νη εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο κεηαρεηξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ πίεζε θαη λα εηζαθνπζηνχλ ηα αηηήκαηα ηνπο; Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα δίλεηαη ζην θεθάιαην 10. Αλαθέξνληαο ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ, δηαπηζηψλνληαη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ δπλακηθή ηνπο, αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα κηαο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. 17

19 Σα δπν επφκελα θεθάιαηα είλαη αθηεξσκέλα ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ νη νκνζπνλδίεο: ΟΛΜΔ, ΟΛΣΔΔ, ΟΗΔΛΔ, ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ζην εληέθαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη: ε ζπκκεηνρή, νη ηξφπνη παξέκβαζεο θαζψο θαη νη πξνηάζεηο πνπ νη ηξεηο νκνζπνλδίεο αλέπηπμαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δπν ηειεπηαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ΣΔΔ. ην δσδέθαην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ νη νκνζπνλδίεο θαηάθεξαλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ, θαη ζρνιηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεπθφιπλαλ ή παξεκπφδηζαλ ηελ πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, επηθεληξψλνληαο ζηα θχξηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο δξάζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αλάινγε είλαη θαη ε δνκή ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ θαη δέθαηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με ηελ πεξηγξαθή ηεο δξάζεο θαη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ ΟΛΜΔ θαη ΟΗΔΛΔ, απνθαιχπηεηαη ε δηαθνξεηηθή νπηηθή κε ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε ε κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δπν ζπλδηθάησλ. Έλα γεγνλφο πνπ πξσηίζησο νθεηιφηαλ, ζηηο δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θάζε θιάδνπ. Σέινο, ζην δέθαην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη θάπνηα γεληθά αλαθεθαιαησηηθά ζπκπεξάζκαηα, θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα επέηξεπαλ ζηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο εγεζίεο λα απνθηνχλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα πεξλνχλ ην κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπο κήλπκα εληφο ησλ θφιπσλ ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο δηαηππψλνληαη θαη κεξηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ. 18

20 2. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΙ ην παξφλ θεθάιαην ζα δνκεζεί έλα γεληθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Θα εμεγεζεί ε έλλνηα ηνπ φξνπ Μεηαξξχζκηζε θαη ζα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα ηελ ρψξα καο λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηνικεξέο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Σαπηφρξνλα φκσο, δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο ηεο απνηπρίαο πνιιψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηά θαηξνχο ε πνιηηηθή εγεζία επηρείξεζε λα εηζάγεη ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Έηζη έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζεί, είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πνιιέο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο δελ πεηπραίλνπλ ζηελ Διιάδα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρεη αλαπηπρζεί κηα εμαηξεηηθνχ επηπέδνπ επηρεηξεκαηνινγία απφ έγθξηηνπο αλαιπηέο, ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο νπνίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην παξφλ θεθάιαην, παξάιιεια κε θάπνηεο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο. 2.1 Μεηαξξπζκίζεηο: Η αλαγθαηόηεηα εθζπγρξνληζκνύ ηεο Διιεληθήο Γεκόζηαο ζθαίξαο Δίλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ηα δέθα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ. Βέβαηα, ζε απηφ ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ε επίηεπμε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Μάαζηξηρη θαη ε πιήξεο έληαμε ζηε δψλε ηνπ επξψ. Σα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο εμαζθάιηζαλ θαη εμαζθαιίδνπλ αθφκα ζηελ Διιάδα ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο ηεο ρψξαο. Παξφια απηά, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ άιπηα. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε θαηάξηηζεο καθξφπλνσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηε κεξηά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. Με ηνλ φξν Μεηαξξχζκηζε 2 ελλννχκε ηηο ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο κηαο εμνπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ κεγάια θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 3. Μηα κεηαξξχζκηζε επηθέξεη αιιαγέο νη νπνίεο θάλνπλ ην 2 Γεκ. Παπνχιηαο, Υαξ. Σζνχθαο: Καηεπζχλζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Κξάηνπο. Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 1998, ζει Πξνβιήκαηα φπσο: αλεξγία, πιεζσξηζκφο, παηδεία, πγεία, θνξνινγία, θ.ι.π. 19

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα Γηπισκαηία: ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπηβιέπσλ: Νηθόιανο Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθπαίδεπζε σο πνιηηηθή θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ ελήιηθσλ θξαηνπκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα