ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΜΑΓΔ ΠΙΔΗ: ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δπιβλέπων: ΓΗΜΗΣΡΗ Α. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ πουδαστής: ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ν. ΜΠΡΟΦΑ ΑΘΗΝΑ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ζει. Βξαρπγξαθίεο.6 Πεξίιεςε..9 Πεξίιεςε ζηελ Αγγιηθή γιώζζα Δηζαγσγή Διιεληθό πνιηηηθό ζύζηεκα θαη κεηαξξπζκίζεηο Μεηαξξπζκίζεηο: Ζ αλαγθαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο ζθαίξαο Οη ιφγνη απνηπρίαο πνιιψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα Οη επζχλεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο Οη επζχλεο ησλ πνιηηψλ σο κέιε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο Οη επζχλεο ησλ πνιηηψλ σο κέιε επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ Οη επζχλεο ησλ πνιηηψλ σο κέιε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ Κνκκαηηθφ ζχζηεκα- Πνιίηεο. Μπνξεί απηφο ν θαχινο θχθινο λα ζπάζεη; 28 3 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε Διιεληθή Δθπαίδεπζε: αλάγθε γηα δπλακηθέο θαη ξηδηθέο αιιαγέο Οη θχξηεο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο Οξγαλσκέλα ζπκθέξνληα ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Ο ξφινο θαη ε ηαπηφηεηα ησλ νκάδσλ πίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε Γηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη δηθηπαθή πξνζέγγηζε Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ πίεζεο πιινγηθά ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα ζε επξσπατθέο ρψξεο Ο ξφινο ηνπ ΔΤΠ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πίεζεο ζηνλ Δζληθφ Γηάινγν γηα ηελ Παηδεία Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε έκθαζε ζηελ ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 54 1

3 5. Δπξσπατθό πιαίζην γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Λεπθή Βίβινο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: Καηεπζχλζεηο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Ζ ζπλάληεζε θνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο θαη κηα λέα πξνζέγγηζε: ε αλνηρηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ Ζ πξσηνβνπιία ηεο Μπξπδ θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο Ζ δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο Οη θχξηνη άμνλεο δξάζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε Σέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ Κνπεγράγε: Οη πξνηεξαηφηεηεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν Πεξηγξαθή ηνπ ζεκεξηλνχ Δπξσπαηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Μεξηθά ζηνηρεία γηα ην ηζρχνλ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα Δπξσπατθή πξννπηηθή θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ εηζήγαγαλ νη λφκνη: 2525/1997 θαη 2640/ Οη αιιαγέο πνπ ππέζηε ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ ησλσδδ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Ζ ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κε βάζε ηνλ λέν Νφκν 3475/ Άιιεο ελέξγεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 86 2

4 6.5.1 Ζ ξίδα πξνέιεπζεο ησλ ειιεληθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ειιεληθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο Η επξσπατθή δπλακηθή ηεο αμηνιόγεζεο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα Ζ ζεκαζία θαη νη κνξθέο ηεο αμηνιφγεζεο Ζ ζέζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην επξσπατθφ πεδίν ιήςεο απνθάζεσλ Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηα Δπξσπατθά ζρνιεία Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο Σν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη νη πξνζπάζεηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ζ ηζηνξία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ λφκνπ 2525/ Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ήηαλ έλα νπζηαζηηθφ εγρείξεκα ή κήπσο κηα πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηνπ επηζεσξεηηζκνχ; Ζ ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηνλ λφκν 2986/ πκπεξάζκαηα γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ επηθέξεη ν Νφκνο 2986/ Υαξαθηεξηζηηθά ησλ νκνζπνλδηώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο: ε ηζηνξηθή δηαδξνκή απφ ηελ γέλλεζε ηνπο έσο θαη ηελ δηθηαηνξία ηνπ Μεηαπνιίηεπζε: ε πεξίνδνο παγίσζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ Σα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκνζπνλδηψλ Σα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΛΜΔ

5 9.3.2 Σα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΗΔΛΔ Οη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δπν κεγάισλ νκνζπνλδηψλ Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Οκνζπνλδηώλ Οη κέζνδνη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΟΛΜΔ Οη ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ε ΟΗΔΛΔ πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζρεηηθή επηξξνή ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ Οη ζρέζεηο κεηαμχ ΟΛΜΔ-ΟΗΔΛΔ Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νκνζπνλδηώλ ζηελ κεηαξξύζκηζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΟΛΜΔ θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Οη ηξφπνη παξέκβαζεο ηεο ΟΛΜΔ απφ ην 1997 έσο ζήκεξα Οη ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ λέα κεηαξξχζκηζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηνλ Νφκν 3475/ Μεξηθά ζηνηρεία γηα ηελ δξάζε ηεο ΟΛΣΔΔ Ζ νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηεο ΟΛΣΔΔ γηα ηελ ΣΔΔ Οη ηξφπνη παξέκβαζεο ηεο ΟΗΔΛΔ απφ ην 1997 κέρξη ζήκεξα Οη ζέζεηο ηεο ΟΗΔΛΔ ζρεηηθά κε ηε λέα κεηαξξχζκηζε ηεο ΣΔΔ Η κεηαξξύζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο: ην Κξάηνο θαη νη Οκάδεο πίεζεο σο δηεπθνιπληέο ή όρη ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνύ εγρεηξήκαηνο Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ απνηπρία ηεο κεηαξξχζκηζεο Ο ξφινο ηεο ΟΛΜΔ Ο ξφινο ηεο ΟΛΣΔΔ Ο ξφινο ηεο ΟΗΔΛΔ πλνπηηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ΣΔΔ

6 13. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νκνζπνλδηώλ ζηελ κεηαξξύζκηζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζ ζέζε ηεο Αμηνιφγεζεο ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ ιφγν Ζ δξάζε ηεο ΟΛΜΔ: έλαο απνηειεζκαηηθφο αγψλαο θαηά ηεο επηβνιήο ηεο αμηνιφγεζεο Οη πάγηεο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ζα έπξεπε λα εθαξκφδεηαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα Ζ δξάζε ηεο ΟΗΔΛΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε: ράξαμε ηδηαίηεξεο πνξείαο ή ζπζηξάηεπζε κε ηελ ΟΛΜΔ; Η αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ: κηα κεηαξξύζκηζε πνπ πνιιέο θνξέο ζεζκνζεηήζεθε θαη πνηέ δελ πινπνηήζεθε Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο ΟΛΜΔ: ε νκνζπνλδία πνπ πξσηνζηάηεζε ζε φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ρνιηάδνληαο ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ΟΗΔΛΔ, γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ο νπζηαζηηθφηεξνο ιφγνο απνηπρίαο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αλαθεθαιαησηηθά ζπκπεξάζκαηα.196 Βηβιηνγξαθία 202 Παξαξηήκαηα

7 ΒΡΑΥΤΓΡΑΦΙΔ ΑΓΔΓΤ ΑΔΗ ΑΣΔΗ ΓΓΔΔ ΓΔΒΔΔ ΓΔΔ ΓΔΠ ΓΟΔ ΔΑΜ ΔΔΣ ΔΚΔΠ ΔΚΔΠΗ: ΔΚΣ ΔΛΗΔ ΔΛΜΔ ΔΠΑΛ ΔΠΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΠΛ ΔΔΔ ΔΔΔΚ ΔΔΔΚΑ ΔΤΠ ΔΣΠΑ ΗΓΔΚΔ ΗΔΚ ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΟΗΔΛΔ : Αλψηαηε Γηνηθεηηθή Έλσζε Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ : Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα : Αλψηεξα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα : Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ : Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο : Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο : Γξαθεία ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ : Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο : Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο : Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ : Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ : Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο : Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν : Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ : Δλψζεηο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο : Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα : Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο : Δληαία Πνιπθιαδηθά Λχθεηα : Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ : Δζληθφ χζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο : Δζληθφ χζηεκα χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε : Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο : Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο : Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ : Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο : Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ΓΔΔ-ΟΗΔΛΔ 6

8 ΚΔΚ ΚΔΜΔΣΔ ΚΔΔ ΚΜΔΘ ΚΠ ΛΑΔΚ ΜΚΟ ΟΑΔΓ ΟΔΔΚ ΟΗΔΛΔ ΟΛΜΔ ΟΛΣΔΔ ΟΟΑ ΠΑΔΓΔ ΠΗ ΠΟΗΔΛ ΔΒ ΔΛΔΣΔ ΔΣΔ ΓΤ ΗΔΛ ΜΑ : Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο : Κέληξν Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ : Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο : Κέληξν Μειέηεο Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ : Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο : Λνγαξηαζκφο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε : Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο : Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ : Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο : Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδαο : Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο : Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο : Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο : Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ : Παηδαγσγηθφ Ηλζηηνχην : Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ : χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ : ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ : χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο : πλνκνζπνλδία Γεκφζησλ Τπαιιήισλ : σκαηεία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ : ψκα Μφληκσλ Αμηνινγεηψλ 7

9 ΣΔΔ ΣΔΛ ΣΔ ΤΠΔΠΘ ECTS EI : Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα : Σερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα : Σερλνινγηθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο : Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ : European Credit Transfer system : Education International 8

10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ δπν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο: ε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία επέδεημε ηφζν δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο, ψζηε άιιαμε δπν θνξέο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζφξηδε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. κσο, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, νη πξνζπάζεηεο ήηαλ απνηπρεκέλεο αθνχ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ε κεηαξξχζκηζε δελ νδήγεζε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ, ελψ ε κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πινπνηήζεθε πνηέ, ιφγσ ηεο κε απνδνρήο ηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ αλάιπζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γίλεηαη ζε δπν επίπεδα. Καηά ην πξψην επίπεδν δηαπηζηψλεηαη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαηά ηελ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ ιακβαλφκελσλ πνιηηηθψλ κέηξσλ, ην ειιεληθφ θξάηνο έιαβε ππφςε ηνπ ηηο Δπξσπατθέο θαηεπζχλζεηο ζπγθιίλνληαο κε κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε παξνπζηάδνληαη ηφζν νη ζέζεηο ησλ Δπξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, φζν θαη ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, γηα ηα δπν ππφ αλάιπζε εθπαηδεπηηθά πεδία. Έηζη πξνθχπηνπλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, πνπ θαλεξψλνπλ φηη ππάξρεη θάπνηα πξφζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα ελζσκαηψζεη επξσπατθέο πξαθηηθέο, αμηνπνηψληαο ηελ αλνηρηή κέζνδν ζπληνληζκνχ θαη επηθνπξνχκελν απφ ηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. κσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο επηρεηξείηαη κηα ηππηθή θαη γισζζηθή πξνζαξκνγή, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ζηξαηεγηθή γηα απνηειεζκαηηθή αθνκνίσζε ησλ κέηξσλ απφ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθδειψλεηαη κηα ηάζε ελαξκφληζεο κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ δεηθηψλ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά απηφ γίλεηαη απνζπαζκαηηθά θαη κέζα απφ γεληθφινγεο δηαηππψζεηο. Αληίζεηα ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ αηνκηθήο 9

11 αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ιεπηνκεξέζηεξε, απνθαιχπηνληαο ηειηθά ηελ πξφζεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο λα επηθεληξσζεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. ην δεχηεξν επίπεδν αλάιπζεο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δξάζεο θαη ε επηξξνή πνπ ηπρφλ άζθεζαλ νη εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΟΛΜΔ θαη ε ΟΗΔΛΔ, ελψ γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδεηαη θαη ε δξάζε ηεο ΟΛΣΔΔ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ηαπηφρξνλα κε ην κνληέιν ηνπ θνξπνξαηηζκνχ αλαπηχζζεηαη θαη έλα δίθηπν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν εθπαηδεπηηθφ δίθηπν δελ κπνξεί αθφκα λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιήθζεθαλ νη απνθάζεηο θαηά ην ζηάδην δηακφξθσζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, κπνξεί φκσο λα δηθαηνινγήζεη ηελ απξφβιεπηε ζπκκεηνρή εκπιεθνκέλσλ πνπ πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηφζν ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο φζν θαη ηελ θνηλή γλψκε. Ζ πεξηγξαθή ησλ νξγαλσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ, νδεγεί ζε θάπνηεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζρεηηθή ηζρχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλδηθάησλ. ηνλ ηνκέα απηφ ε ΟΛΜΔ θαίλεηαη φηη έρεη έλα πιενλέθηεκα, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθπξνζσπεί, αθνχ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκπνδίζεη ηελ πινπνίεζε θάπνησλ κέηξσλ, ελψ κέζσ απεξγηψλ κπνξεί λα επηθέξεη πιήγκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Ζ ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ησλ νκνζπνλδηψλ ζηα πεδία ησλ δπν κεηαξξπζκίζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαηέδεημε δπν αληίζεηα γεγνλφηα. ηελ πεξίπησζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ε κηθξή επηξξνή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελψζεσλ είρε σο αίηηα ηελ έιιεηςε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, ηελ ρακειή ζπζπείξσζε, θαζψο θαη ηελ κεησκέλε δηεθδηθεηηθφηεηα, πνπ άιινηε ήηαλ απνηέιεζκα ησλ θνκκαηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ εγεζηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπο θαη άιινηε νθεηιφηαλ ζην φηη δελ απεηινχληαλ άκεζα ηα βαζηθά εξγαζηαθά ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ θαηά ηελ δηακφξθσζε ησλ κέηξσλ δελ ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο επέδεημαλ δειεπηή ζπζπείξσζε θαη αλέπηπμαλ επηθνηλσληαθά δίθηπα πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ αληίζηαζε ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο. ην πεδίν απηφ αλαδείρζεθαλ θαη νη δηαθνξεηηθέο 10

12 επηδηψμεηο κεηαμχ ησλ ΟΛΜΔ θαη ΟΗΔΛΔ, νη νπνίεο φκσο ακθφηεξεο πέηπραλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Σαπηφρξνλα αλαδεηήζεθαλ θαη νη επζχλεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ απνηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζε δηαρξνληθέο αδπλακίεο ηνπ, φπσο: έιιεηςε καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ, εμππεξέηεζε ησλ ηζρπξφηεξσλ νκάδσλ πίεζεο, έιιεηςε δηαζχλδεζεο κεηαμχ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Παξάιιεια ε απξνζπκία απεκπφιεζεο ηνπ πςεινχ ζπγθεληξσηηζκνχ κε ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία, ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην πξφζσπν ηνπ κεηαξξπζκηζηή θαη ηελ αδπλακία δηείζδπζεο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ κελχκαηνο ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δηαηππψζεθαλ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα βειηίσλαλ ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ λνκνζεηεκάησλ θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε πινπνίεζε ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο. Ζ άληιεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ηεο εξγαζίαο, εθηφο απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, βαζίζηεθε ζε επίζεκα έγγξαθα επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, εθζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη επξσπατθψλ νκάδσλ εξγαζίαο, έξεπλεο ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεκνζηεχζεηο θαη άξζξα απφ ηα δεκνζηνγξαθηθά έληππα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλεληεχμεηο κε θνξπθαίνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο ηνπο παξάγνληεο. ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ Μεηαξξχζκηζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, νκάδεο πίεζεο, θνξπνξαηηζκφο, δίθηπα πνιηηηθήο, εζληθφ ζπκβνχιην παηδείαο, δεπηεξνβάζκηα ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δείθηεο αμηνιφγεζεο, αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ, europass, επηζεσξεηήο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο, εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο, ΟΛΜΔ, ΟΗΔΛΔ, ΟΛΣΔΔ. 11

13 ABSTRACT Two of most important educational reformations constitute the subject of this study: Firstly, the reformation of Vocational Education and secondly, the reformation of evaluation of teachers in secondary education. During the last decade, Greek policy demonstrated so much interest for the above mentioned sections so as to change the legislative framework, which defined their operation, twice. However, the efforts were doomed to failure, as it is supported in the study. In the case of Vocational Education, the reformation didn t lead to the enhancement and improvement of the quality of given studies. In the some way, the reformation of evaluation of teachers had never been effectuated because of the rejection of it by teachers. The analysis of the reformation has been done in two levels. According to the first level, it is ascertained if and in which degree the Greek state took into account the European dimensions according to the configuration and implementation of the received political measures, converging with methods used to other countries-members of the European Union. Allowing for this dimension, they are presented not only the beliefs of the European constitutional bodies but also the Greek legislative framework for both educational areas which are under analysis. Consequently, we have some useful inferences which reveal that there is an intention of the Greek state to embody European practices, by coordinated and supported by the communitive finance. But in the case of the upper secondary vocational education, they try a typical and linguistic adjustment without the necessary know-how and strategy for assimilation of the measures of Greek reality. As for the evaluation of educational work, we can see a tendency for total evaluation through special indicators which have been created in the European Union. On the contrary, the description of the way of individual evaluation of teachers is detailed and finally revealing the intention of the policy to focus on this section. In the second level of analysis, the way of action and the influence which might be done by the educational federations and specifically by OLME and OIELE, is presented, while for the reformation of vocational education the action 12

14 of OLTEE is presented. It is supported that, a network of policy is growing at the same time with a model of corporatism. The educational network can t explain yet the way with which the decisions were taken at the stage of forming the reformations but can justify the unpredictable participation of the participants who probably influence not only the politicians but also the public opinion. The description of the organized characteristics and the syndicalism practices of educational federations leads to some estimations with regard to the power and effectiveness of the federations. In this section, OLME seems to have an advantage, mainly because of the big number of teachers that presents. It has the ability to stop the implementation of some measures and can also cause many problems to the operation of the state through strikes. The whole presentation of the action of the two federations in the fields of the two reformations during the last decade, show two opposite facts. In terms of vocational education, educational unions had little influence and as a result there was lack of co-operation, low participation, and also low militancy. Sometimes, these were the results of the political beliefs of the head boards of the federations, while some other times they thought that their working rights were not in danger. On the other hand, in the case of evaluation of teachers, the educational federations were not taken into account from executive authority when the last one was forming the measures but in the phase of implementation they were very united and create communicative networks which made their resistance easier against the implementation of the reformation. In this field, the different pursuits between OLME and OIELE were came in the surface, but both of them achieved their objectives. At the same time they were questioning about the responsibilities of the state for the failure of the reformations which are focused on diachronic weaknesses such as: lack of a long term planning, lack of connection among public policies, serving the most powerful groups of pressure. Simultaneously, the reluctance of abrogation of high centralism with which Greek policy handled the reformations was a very important reason to lose confidence to the face of the reformer and the weakness of the reforming message to be understood by the society. To this dimension, some suggestions were done which would improve the effectiveness of educational federations as 13

15 the quality of the legislation and the rational implementation on behalf of the political authority. The information, which is presented in this study, is based not only in bibliographic references but also in formal documents of European constitutional bodies, reports of international organizations and European working teams, researches of Greek educational bodies. Additionally, articles from newspapers of the educational federations were used and finally some interviews were taken from executive members of the federations. 14

16 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ην πψο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, παίξλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα ζα εμεηαζηνχλ δπν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο: ε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Θα επηρεηξεζεί λα δνζεί ε επξσπατθή πξννπηηθή ηνπο, κειεηψληαο θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαλεξψλνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Θεζκψλ επί απηψλ ησλ ζεκάησλ. Κεληξηθφ δήηεκα εδψ είλαη εάλ ε Διιάδα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο επξσπατθέο επηηαγέο, ζέινληαο λα ζπγθιίλεη κε ηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σαπηφρξνλα ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ νκάδσλ πίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο Παηδείαο, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ. Έλα θαίξην εξψηεκα είλαη ην θαηά πφζν νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο είλαη ζεηηθνί ή αξλεηηθνί θαηαιχηεο θαηά ηε δηαδηθαζία δχκσζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ εγρεηξεκάησλ. Δθηηκψληαο φηη νη ζεκαληηθφηεξεο θαη πνιππιεζέζηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ησλ θαζεγεηψλ 1, ζα αλαδεηεζεί ε ζπκκεηνρή ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, ησλ ηξηψλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ: Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ΟΛΜΔ Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (ΟΗΔΛΔ) Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΣΔΔ) Ζ παξαπάλσ επηινγή έγηλε, ιακβάλνληαο θαη σο δεδνκέλν φηη, νη δπν πξψηεο εθπξνζσπνχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ Διιήλσλ 1 Οη αιιαγέο ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, πνιιέο θνξέο επεξεάδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο ζε ζέκαηα: πξνζιήςεσλ, εμέιημεο, κηζζψλ. Σαπηφρξνλα νη θαζεγεηέο είλαη θαη ζεκαληηθνί θνξείο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηθή ηνπο ζπλαίλεζε, ζα πξέπεη λα επηδεηείηαη απφ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο. 15

17 εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ε ηειεπηαία είλαη ε θαζ χιελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή έλσζε γηα ηα ζέκαηα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη 15 θεθάιαηα. ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζην γεληθφ ηνπο πιαίζην θαη επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα εμήγεζε ησλ ιφγσλ εκπινθήο ηνπο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αλαδεηνχληαη νη επζχλεο ηφζν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν ησλ πνιηηψλ σο κέιε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. Σν ηξίην θεθάιαην εμεηδηθεχεη ζηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεηαη ην επηηαθηηθφ αίηεκα γηα εθπαηδεπηηθέο ηνκέο, πνπ κάιηζηα εληζρχεηαη ιφγσ ησλ πνιιψλ αδπλακηψλ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Παξά ην γεγνλφο ηεο απνηπρίαο αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ππάξρεη ε εθηίκεζε φηη δηαρξνληθά ε πνξεία ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη αξθεηά εθζπγρξνληζηηθά ζηνηρεία. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ηεθκεξηψλεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ν θνξπνξαηηζκφο ζπλππάξρεη κε ηα εθπαηδεπηηθά δίθηπα, σο ηα θχξηα κνληέια πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη. Δπίζεο, αλαιχεηαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ηξφπνο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ πίεζεο θαηά ην ζηάδην δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, κε κηα παξάιιειε πεξηγξαθή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ παηδείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Γίλεηαη δε, κηα ηππηθή παξνπζίαζε ησλ ζηαδίσλ δηακφξθσζεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤΠ. Σα δπν επφκελα θεθάιαηα είλαη αθηεξσκέλα ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ζην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζχγρξνλν επξσπατθφ πιαίζην ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, μεθηλψληαο απφ ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 1995, ζπλερίδνληαο κε ηελ δηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο ηνπ 2002 θαη θαηαιήγνληαο ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, πνπ φκσο έρνπλ σο γλψκνλα ηελ ηζηνξηθή απφθαζε ηεο Κνπεγράγεο. ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Διιάδα θαηά ηελ ηειεπηαία 16

18 δεθαεηία. ην επίθεληξν είλαη νη δπν ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά παξνπζηάδνληαη θαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ελαξκφληζε κε επξσπατθέο πξαθηηθέο, ζηα πεδία ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Δθηίκεζε απνηειεί ην γεγνλφο, φηη ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο, ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη επηδείμεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα επηρεηξείηαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ζχγθιηλε κε παξφκνηα ζπζηήκαηα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, αλαδεηψληαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. Καη ζηα δπν επφκελα θεθάιαηα αθνινπζείηαη παξφκνηα ηαθηηθή. Γειαδή ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηη πξνηείλεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ελψ ζην φγδνν θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε έκθαζε ζηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Παξάιιεια, γίλεηαη κηα θξηηηθή ζην πεξηερφκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζρνιηάδνληαο θπξίσο ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζε απηή ε πνιηηηθή εγεζία. Απφ ην επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ. ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμεηαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ, κε κηα ηαπηφρξνλε ηζηνξηθή δηαδξνκή απφ ηελ ίδξπζε ηνπο έσο θαη ηελ πεξίνδν παγίσζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κεληξηθφ δήηεκα εδψ είλαη θαηά πφζν κέζα απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδηθάησλ, αλαδεηθλχνληαη θάπνηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κηαο απφ ηελ άιιε, πνπ εληζρχνπλ ηελ επηξξνή ηνπο απέλαληη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Πνηεο φκσο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλδηθαιηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ νη εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο κεηαρεηξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ πίεζε θαη λα εηζαθνπζηνχλ ηα αηηήκαηα ηνπο; Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα δίλεηαη ζην θεθάιαην 10. Αλαθέξνληαο ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ, δηαπηζηψλνληαη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ δπλακηθή ηνπο, αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα κηαο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. 17

19 Σα δπν επφκελα θεθάιαηα είλαη αθηεξσκέλα ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ νη νκνζπνλδίεο: ΟΛΜΔ, ΟΛΣΔΔ, ΟΗΔΛΔ, ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ζην εληέθαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη: ε ζπκκεηνρή, νη ηξφπνη παξέκβαζεο θαζψο θαη νη πξνηάζεηο πνπ νη ηξεηο νκνζπνλδίεο αλέπηπμαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δπν ηειεπηαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ΣΔΔ. ην δσδέθαην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα θξηηηθή ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ νη νκνζπνλδίεο θαηάθεξαλ λα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ, θαη ζρνιηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεπθφιπλαλ ή παξεκπφδηζαλ ηελ πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, επηθεληξψλνληαο ζηα θχξηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο δξάζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αλάινγε είλαη θαη ε δνκή ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ θαη δέθαηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με ηελ πεξηγξαθή ηεο δξάζεο θαη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ ΟΛΜΔ θαη ΟΗΔΛΔ, απνθαιχπηεηαη ε δηαθνξεηηθή νπηηθή κε ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε ε κεηαξξχζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δπν ζπλδηθάησλ. Έλα γεγνλφο πνπ πξσηίζησο νθεηιφηαλ, ζηηο δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θάζε θιάδνπ. Σέινο, ζην δέθαην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη θάπνηα γεληθά αλαθεθαιαησηηθά ζπκπεξάζκαηα, θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα επέηξεπαλ ζηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο εγεζίεο λα απνθηνχλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα πεξλνχλ ην κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπο κήλπκα εληφο ησλ θφιπσλ ηεο θνηλσλίαο. Δπίζεο δηαηππψλνληαη θαη κεξηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκνζπνλδηψλ. 18

20 2. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΙ ην παξφλ θεθάιαην ζα δνκεζεί έλα γεληθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Θα εμεγεζεί ε έλλνηα ηνπ φξνπ Μεηαξξχζκηζε θαη ζα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα ηελ ρψξα καο λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηνικεξέο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Σαπηφρξνλα φκσο, δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο ηεο απνηπρίαο πνιιψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηά θαηξνχο ε πνιηηηθή εγεζία επηρείξεζε λα εηζάγεη ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Έηζη έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζεί, είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πνιιέο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο δελ πεηπραίλνπλ ζηελ Διιάδα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρεη αλαπηπρζεί κηα εμαηξεηηθνχ επηπέδνπ επηρεηξεκαηνινγία απφ έγθξηηνπο αλαιπηέο, ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο νπνίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην παξφλ θεθάιαην, παξάιιεια κε θάπνηεο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο. 2.1 Μεηαξξπζκίζεηο: Η αλαγθαηόηεηα εθζπγρξνληζκνύ ηεο Διιεληθήο Γεκόζηαο ζθαίξαο Δίλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ηα δέθα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ. Βέβαηα, ζε απηφ ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ε επίηεπμε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Μάαζηξηρη θαη ε πιήξεο έληαμε ζηε δψλε ηνπ επξψ. Σα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο εμαζθάιηζαλ θαη εμαζθαιίδνπλ αθφκα ζηελ Διιάδα ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο ηεο ρψξαο. Παξφια απηά, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ άιπηα. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε θαηάξηηζεο καθξφπλνσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηε κεξηά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. Με ηνλ φξν Μεηαξξχζκηζε 2 ελλννχκε ηηο ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο κηαο εμνπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ κεγάια θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 3. Μηα κεηαξξχζκηζε επηθέξεη αιιαγέο νη νπνίεο θάλνπλ ην 2 Γεκ. Παπνχιηαο, Υαξ. Σζνχθαο: Καηεπζχλζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Κξάηνπο. Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 1998, ζει Πξνβιήκαηα φπσο: αλεξγία, πιεζσξηζκφο, παηδεία, πγεία, θνξνινγία, θ.ι.π. 19

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ:

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα