ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών για το έτος Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτι κής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώ ματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενο πλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010) Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντι κείμενο τη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρ. 11 του Ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατα σχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» Κοινής Υπουργικής απόφα σης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις των καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν Επιβολή πολλαπλού τέλους στον BOULAICH SELIM του Abel και της Malki Sonia για λαθρεμπορία Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες αργίες της Υπηρε σίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κατ εξαίρεση διαφοροποίηση του ωραρίου εργα σίας του προσωπικού που εργάζεται στην αποκο μιδή των απορριμμάτων, καθορισμός πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για το προσωπικό της Υπη ρεσίας Καθαριότητας και απασχόληση προσωπι κού τις Κυριακές και αργίες του Δήμου Μαντου δίου Λίμνης Αγίας Άννας Δημιουργία νέας άγονης γραμμής στην νήσο Μεγί στη Νομού Δωδεκανήσου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ / απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πε λοποννήσου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3574/ τ.β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/12/7019 (1) Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών για το έτος Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 3833/ 2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ) καθώς και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν. 2. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α /2015) «Σύσταση και με τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/ (ΦΕΚ 323/Β / ) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 4. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α / ) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 3833/ 2010 «Προστασία της Εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ) καθώς και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν. 6. Την απόφαση Υ95/ (ΦΕΚ 299/Β /2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο». 7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Β ΕΞ 2015/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και το υπ αριθμ. 2/11620/0004/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.

2 10958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομι κών για το έτος 2015, ως εξής: Ενενήντα τέσσερα (94) άτομα του κλάδου ΠΕ Τελω νειακών για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Τελωνείων από τον πίνακα διοριστέων για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με την Προκήρυξη 2Κ/2014 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α.Σ.Ε.Π./ ) ο οποίος κυρώθηκε με τη υπ αριθμ. 24/ απόφαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. Ένα (1) άτομο του κλάδου TE Δημοσιονομικών, σε αντικατάσταση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διο ρισμό του, σύμφωνα με την αρ. 650/ απόφαση του Ε Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 51/ απόφαση, κατόπιν της Προκή ρυξης 1Γ/2008 του Α.Σ.Ε.Π. Αθήνα, 13 Μαΐου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αριθμ. 3636/04/2015 (2) Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστο ποιητικών προσωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβα τηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78, όπως αυτή τροποποι ήθηκε (Manila 2010). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 84 του Ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δη μοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261), β) του Ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμ βασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιη τικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (Α 2), γ) του Π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Δι εθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε» (Α 137), δ) του Π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδει κτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσί ας στα πλοία και άλλες διατάξεις Αντικατάσταση του Π.δ. 243/1998» (Α 232), ε) του Π.δ. 119/2014 «Προσαρμογή του Ελληνικού δι καίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 περί τρο ποποιήσεως της 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών» (Α 188), στ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι λίας και Αιγαίου» (Α 170), ζ) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20), η) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 21), θ) της υπ αριθμ. Υ92/ απόφασης του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β 285). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Δικαιολογητικά Αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας 1. Οι κάτοχοι Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78 και οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευ σης Δεξαμενοπλοίων καθώς και επιβατηγών (Ε/Γ) και επιβατηγών οχηματαγωγών (Ε/Γ Ο/Γ) πλοίων, αντικα θιστούν τον τύπο των κατεχομένων Πιστοποιητικών, με το νέο τύπο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας που καθορίζεται με την αριθμ /05/ απόφα ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση του τύπου αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.)» (Β 3440) και εκδίδεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της αριθμ. 3636/04/ απόφασης του Υπουργού Ναυ τιλίας και Αιγαίου «Διαδικασία έκδοσης αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.)» καθώς και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Οι κατέχοντες Α.Ν.Ι. Πλοιάρχου Α, Β, Γ τάξης Ε.Ν. αποφοιτούν επιτυχώς από το νέο Ειδικό Τμήμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Στελέχωσης Εμπορι κού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) για προσαρμογή γνώσεων με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (Μanila 2010), σύμφωνα με την αριθμ. Μ /21/98/ απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ» (Β 1071) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, και να αντικαταστήσουν τον τύπο τους με το νέο τύπο αντίστοιχης τάξης, χωρίς άλλη διαδικασία εφόσον προσκομίσουν: γγ) πιστοποιητικό Ιατρικής Μέριμνας (για Πλοιάρχους Β ) δδ) πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας εε) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α στστ) πιστοποιητικό χειριστή Γενικής Χρήσης GMDSS πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ (πλην της εκπαίδευσης ταχυπλόων λέμβων διάσωσης η οποία απαιτείται μόνο εφόσον έχουν ανατεθεί σχετικά καθή κοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟ ΗΘΕΙΕΣ. ζζ) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας. β) Οι κατέχοντες Α.Ν.Ι. Μηχανικού Α, Β, Γ τάξης Ε.Ν. πρέπει να αποφοιτήσουν επιτυχώς από το νέο Ειδικό Τμήμα του για προσαρμογή γνώσεων με τις απαιτήσεις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (manila 2010), σύμφωνα με την αριθμ. Μ /21/98/ απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και να αντικαταστήσουν τον τύπο των διπλωμάτων τους με το νέο τύπο αντίστοιχης τάξης, χωρίς άλλη διαδικα σία εφόσον προσκομίσουν: γγ) πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας δδ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α εε) πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ (πλην της εκπαίδευσης ταχυπλόων λέμβων διάσωσης η οποία απαιτείται μόνο εφόσον έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. στστ) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογρα φίες ταυτότητας. γ) Οι κατέχοντες Α.Ν.Ι. Κυβερνήτη Α, Β, Γ τάξης Ε.Ν., πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών και Κυβερνήτη Τουριστι κών θαλαμηγών πλοίων αντικαθιστούν τον τύπο των διπλωμάτων τους με το νέο τύπο αντίστοιχης τάξης, χωρίς άλλη διαδικασία εφόσον προσκομίσουν: γγ) πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας δδ) πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α εε) πιστοποιητικό χειριστή Περιορισμένης Χρήσης GMDSS στστ) πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσια Σχο λή Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ (πλην της εκπαίδευσης ταχυπλόων λέμβων διάσωσης η οποία απαιτείται μόνο εφόσον έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ζζ) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας. δ) Οι κατέχοντες πτυχίο Ναυκλήρου οι οποίοι έχουν θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών κατά τη τελευταία πενταετία, πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το άρθρο 9 του Π.δ. 141/2014 πτυχίο Ναυκλήρου (ΙΙ/5), προσκομίζοντας: γγ) πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας δδ) πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α εε) πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ (πλην της εκπαίδευσης ταχυπλόων λέμβων διάσωσης η οποία απαιτείται μόνο εφόσον έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) στστ) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογρα φίες ταυτότητας. ε) Οι κατέχοντες άδεια Ναύτη δύνανται να λάβουν τη προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του Π.δ. 141/2014 άδεια Ναύτη (ΙΙ/4 ΙΙ/5) με δικαιώματα υπηρεσίας ως κατώτεροι ναυτικοί γέφυρας, εφόσον προσκομίσουν τα αναφερό μενα στην περίπτωση (δ) δικαιολογητικά. Οι ανωτέρω, προκειμένου να λάβουν τα δικαιώματα υπηρεσίας του Ναύτη και Ναύκληρου πλοίων οποιασδήποτε χωρητι κότητας, απαιτείται: αα) πραγματοποίηση θαλάσσιας υπηρεσίας τριών (3) μηνών με ειδικότητα καταστρώματος κατά την οποία εκπαιδεύονται στα καθήκοντα φυλακής γέφυρας σε πλοία πάνω από εβδομήντα πέντε (75) ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο ελέγχεται για τη κανονική συ μπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων που τους χορηγεί σχετική βεβαίωση. ββ) Συμπλήρωση είκοσι ενός (21) μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας με ειδικότητα καταστρώματος ή δεκαπέντε (15) μηνών και επιτυχής υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων. Οι κατέχοντες άδεια Ναύτη οι οποίοι έχουν θαλάσ σια υπηρεσία καταστρώματος δώδεκα (12) μηνών κατά τη τελευταία πενταετία, πριν την , αποκτούν τη προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του Π.δ. 141/2014 άδεια Ναύτη (ΙΙ/4 ΙΙ/5) με όλα τα δικαιώματα υπηρεσίας, προσκομίζοντας τα αναφερόμενα στην περίπτωση (δ) δικαιολογητικά. στ) Οι κατέχοντες πτυχίο Μηχανοδηγού Β τάξης Ε.Ν δύνανται να λάβουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 15 του Π.δ. 141/2014 πτυχίο Μηχανοδηγού Β τάξης (ΙΙΙ/4 ΙΙΙ/5) με δικαιώματα υπηρεσίας ως κατώτεροι ναυτικοί φυλα κής μηχανοστασίου, εφόσον προσκομίσουν τα αναφερό μενα σε περίπτωση (δ) δικαιολογητικά. Προκειμένου να λάβουν τα λοιπά δικαιώματα υπηρεσίας των περιπτώσε ων (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 απαιτείται η πραγματοποίηση της προβλεπόμενης από τις υπόψη διατάξεις θαλάσσιας υπηρεσίας καθώς και η καθοριζόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 κα τευθυνόμενη εκπαίδευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου Αξιωματικού, κατά την οποία τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο ελέγχεται για τη κανονική συμπλήρωσή του από τον Διευθυντή σπουδών ή το νόμιμο αναπληρωτή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/Μηχανικών, που του χορηγεί σχετική βεβαίωση. Οι κατέχοντες πτυχία Μηχανοδηγού Α και Β τάξης Ε.Ν. ή Λιπαντή ή άδεια χειριστή μηχανής, οι οποίοι έχουν θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος δώδεκα (12) μηνών κατά την τελευταία πενταετία πριν τη , απο κτούν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 14 και 15 του Π.δ. 141/2014 πτυχία Μηχανοδηγού Α τάξης Ε.Ν (οι υπάρχοντες Μηχανοδηγοί Α ) και Μηχανοδηγού Β τάξης Ε.Ν (οι υπάρχοντες Μηχανοδηγοί Β ή Λιπαντές ή χειριστές μηχανής) με όλα τα δικαιώματα υπηρεσίας που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. Προς τούτο υπο χρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι: γγ) πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας δδ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α εε) πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ (πλην της εκπαίδευσης ταχυπλόων λέμβων διάσωσης η οποία απαιτείται μόνο εφόσον έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. στστ) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογρα φίες ταυτότητας.

4 10960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) αα) Οι κατέχοντες παλαιού τύπου δίπλωμα Ηλε κτρολόγου ή Πρακτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. οι οποίοι το έχουν αποκτήσει πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το άρθρο 16 του Π.δ. 141/2014 νέου τύπου δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. ααα) Κατέχοντες παλαιού τύπου δίπλωμα Ηλεκτρολό γου ή Πρακτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. οι οποίοι δεν εμπί πτουν στην ανωτέρω περίπτωση αλλά έχουν θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτροτεχνί τη, Δοκίμου Ηλεκτρολόγου, βοηθού Ηλεκτρολόγου ή προσωπικού μηχανής επί δώδεκα (12) μήνες κατά τη τελευταία πενταετία πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το άρθρο 16 του Π.δ. 141/2014 δίπλω μα Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. βββ) Κατέχοντες παλαιού τύπου δίπλωμα Ηλεκτρο λόγου ή Πρακτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. οι οποίοι δεν έχουν την αναφερόμενη θαλάσσια υπηρεσία, δύνανται να αποκτούν την άδεια Ηλεκτροτεχνίτη του άρθρου 17 του Π.δ. 141/2014, και με τη συμπλήρωση κατευθυνόμενης εκπαίδευσης έξι (6) μηνών, η οποία πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου Αξιωματικού και τη ρείται από τον υποψήφιο, εγχειρίδιο το οποίο ελέγχεται για τη κανονική συμπλήρωσή του από Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού που τους χορηγεί σχετική βεβαίω ση, δύνανται να αποκτήσουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 16 του Π.δ. 141/2014 δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. ββ) Το σύνολο των αναφερομένων στην παρούσα πα ράγραφο ναυτικών εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα για απόκτηση του νέου τύπου διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν., λαμβάνουν το υπόψη δίπλωμα υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίσουν και τα κάτωθι: ααα) κατεχόμενο παλαιού τύπου δίπλωμα Ηλεκτρο λόγου β γγγ) πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας δδδ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύ που Α εεε) πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή Ε.Ν.. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ (πλην της εκπαίδευσης ταχυπλόων λέμβων διάσωσης η οποία απαιτείται μόνο εφόσον έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. στστστ) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογρα φίες ταυτότητας. η) αα) Οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Δε ξαμενοπλοίων λόγω διαχωρισμού του παλαιού Κανονι σμού (V/1, εκπαίδευση πιστοποίηση πετρελαιοφόρων, χημικών, υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων), σε Κανονι σμό (Regulation V/1 1, πετρελαιοφόρα και χημικά), όπου προβλέπεται κοινή βασική εκπαίδευση και ιδιαίτερη προχωρημένη εκπαίδευση ανά τύπο δεξαμενοπλοίου και σε Κανονισμό (Regulation V/1 2, υγραεριοφόρα), όπου προβλέπεται νέα βασική και προχωρημένη εκ παίδευση, ειδική για τον συγκεκριμένο τύπο δεξαμενο πλοίου, απαιτείται να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα πιστοποιητικά με νέου τύπου βάσει της αναθεωρημένης ΔΣ STCW/78, (Manila 2010). Ειδικότερα, οι κατέχοντες πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων, πλην των περιπτώσεων που έχουν αποκτήσει το πιστο ποιητικό με θαλάσσια υπηρεσία, με την κατάθεση του πιστοποιητικού τους στο εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, αποκτούν ένα νέο πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενοπλοίων και ένα νέο πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων, υποκείμενα σε υποχρέωση πενταετούς θεώρησης για τους Αξιωματικούς και απεριορίστου ισχύος για τα κα τώτερα πληρώματα. ββ) Όσοι έχουν αποκτήσει παλαιού τύπου πιστοποιητι κό βασικής εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων με θαλάσσια υπηρεσία, το αντικαθιστούν λαμβάνοντας νέου τύπου πιστοποιητικό στο είδος δεξαμενοπλοίου στο οποίο έχουν διανύσει την υπόψη θαλάσσια υπηρεσία. (πε τρελαιοφόρα/ χημικά δεξαμενόπλοια, υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια). γγ) Οι κατέχοντες πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων, με την κατάθεση του πιστοποιητικού τους, αποκτούν το ανάλογο νέο πιστο ποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης (Manila 2010, V/1 1 και V/1 2), εφόσον αποδεικνύουν διάνυση της προβλε πόμενης από το άρθρο 20 του Π.δ. 141/2014 θαλάσσιας υπηρεσίας, υποκείμενο σε υποχρέωση πενταετούς θεώ ρησης για τους Αξιωματικούς και απεριορίστου ισχύος για τα κατώτερα πληρώματα. δδ) Οι δικαιούχοι νέου τύπου πιστοποιητικών εκπαί δευσης Δεξαμενοπλοίων τα αποκτούν με τη προσκόμιση και των κάτωθι δικαιολογητικών: ααα) κατεχόμενο παλαιού τύπου πιστοποιητικό εκπαί δευσης Δεξαμενοπλοίων σε ισχύ, β, γγγ) πιστοποιητικό εκπαίδευσης Σωστικών Πυροσβε στικών Μέσων από Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στους οικείους κύκλους, όπως προβλέπεται για την ειδικότητα στην οποία πρόκειται να ναυτολογηθούν, δδδ) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας, θ) αα). Οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Επι βατηγών πλοίων λόγω ενοποίησης των παλαιών Κανο νισμών περί Επιβατηγών/ Οχηματαγωγών (RO RO/Ε Γ, V/2) και Επιβατηγών πλοίων (Ε/Γ, V/3), πλέον σε έναν ενιαίο Κανονισμό (V/2), που αφορά σε όλα τα επιβατηγά πλοία, απαιτείται να αντικαταστήσουν τα υφιστάμε να πιστοποιητικά με νέου τύπου τα οποία εκδίδονται από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 141/2014. Οι δικαιούχοι νέου τύπου πιστοποιητικών εκπαίδευσης Επιβατηγών πλοίων τα αποκτούν με τη προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών: ααα) κατεχόμενο παλαιού τύπου πιστοποιητικό εκπαί δευσης Επιβατηγών πλοίων σε ισχύ, β, γγγ) πιστοποιητικό εκπαίδευσης Σωστικών Πυροσβε στικών Μέσων από Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στους οικείους κύκλους, όπως προβλέπεται για την ειδικότητα στην οποία πρόκειται να ναυτολογηθούν, δδδ) τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας, ββ) Ο Κανονισμός V/2 της Δ.Σ. STCW 1978, όπως ισχύει, τροποποιήθηκε ως ακολούθως: ααα) προσωπικό Επιβατηγών πλοίων Κανονισμός V/2 παρ. 4, 5 και 6, βββ) προσωπικό Επιβατηγών Οχηματαγωγών (Ro Ro) πλοίων Κανονισμός V/2 παρ. 4, 5, 6 και 7, ββ) Οι κάτοχοι παλαιού τύπου πιστοποιητικού εκπαί δευσης Επιβατηγών Οχηματαγωγών (RO RO/Ε Γ, V/2)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πλοίων λαμβάνουν το νέου τύπου πιστοποιητικό σύμφω να με το Κανονισμό V/2 παρ. 4, 5, 6 και 7 της τροποποιη μένης ΔΣ STCW 78 (Manila 2010), ενώ οι κάτοχοι παλαιού τύπου πιστοποιητικού εκπαίδευσης Επιβατηγών (Ε Γ, V/3) πλοίων λαμβάνουν το νέου τύπου πιστοποιητικό σύμφωνα με το Κανονισμό V/2 παρ. 4, 5 και 6. γγ) Οι κατώτεροι ναυτικοί και λοιποί εργαζόμενοι σε Επιβατηγά πλοία οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων δύναται αντί της φοίτησης στα οικεία τμήματα του ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, να εκπαι δεύονται στο πλοίο που πρόκειται να ναυτολογηθούν από τον προσοντούχο Πλοίαρχο αυτού, κάτοχο νέου τύπου πιστοποιητικού, στα γνωστικά αντικείμενα των προαναφερόμενων παραγράφων, ο οποίος τους χορηγεί σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται από τους ενδια φερόμενους στις Λιμενικές Αρχές, ή τις Έδρες Ναυτιλι ακών Ακολούθων ή τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές για ανάλογη πιστοποίηση σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 25 του Π.δ. 141/2014. Στο σύνολο των εν λόγω πιστοποιητικών συμπληρώνεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύουν, η οποία καθορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή θεώρησής τους για τις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 6 και 7 του κανονισμού V/2, ενώ για τη περίπτωση της παραγράφου 5 η ισχύς είναι απεριόριστη (indefinitely valid). Η αντικατάσταση των ως άνω εκδοθέντων από Ελληνικές Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές πιστοποιητικών εκπαίδευσης Επιβα τηγών πλοίων με αντίστοιχα νέου τύπου, δύναται να διενεργηθεί και από οποιαδήποτε Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή κατά την αναφερομένη στη παρούσα παράγραφο διαδικασία. ι) Οι κατέχοντες πιστοποιητικό εκπαίδευσης ως προ σωπικό Ραδιοεπικοινωνιών GMDSS των Τμημάτων του ΚΕΣΕΝ/ΡΗ ΡΕ Χειριστή Γενικής Χρήσης GMDSS και Χειριστή Περιορισμένης Χρήσης GMDSS λαμβάνουν το νέου τύπου πιστοποιητικό εφόσον: αα) προσκομίσουν το αντίστοιχο παλαιού τύπου πι στοποιητικό εκπαίδευσης, ββ) Κατέχουν τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα για την ανά πενταετία θεώρηση των πιστοποιητικών τους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.δ. 141/2014 (Α 232), εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών τους. Άρθρο 2 Τελικές Διατάξεις Όσα από τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαι ολογητικά του άρθρου 1 έχουν υποβληθεί κατά την απόκτηση αυτών δεν απαιτείται να επανυποβληθούν για την αντικατάσταση των παλαιού τύπου αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 13 Μαΐου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ Αριθμ (3) Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικεί μενο τη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρ. 11 του Ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες δι ατάξεις» Κοινής Υπουργικής απόφασης για τον κα θορισμό των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εξ αποστάσεως πα ρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων, κα θώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις των καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμ μα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης», β) του άρθρου 11 του Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ Α 260) «Ρύθ μιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαι τήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » και δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 131), όπως ισχύει. 2) Το υπ αριθμ. πρωτ /Γ2/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το υπ αριθμ. πρωτ. 2/21555/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ ματι Ομάδας Εργασίας. 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Α) Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρ. 11 του Ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατά ξεις» Κοινής Υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων, καθώς και τη συμ μετοχή στις εξετάσεις των καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους: 1. Σταματίνα Πούλου του Αναστασίου, Διδάκτορα Νο μικής, ως Πρόεδρο, 2. Ελένη Καλαμπάκου του Παναγιώτη, Ειδικό Επιστη μονικό Προσωπικό στο γραφείο του Υπουργού Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 3. Ευαγγελία Ρόγκα του Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπλη ρώτρια της την Αναστασία Βαρελά του Δημητρίου, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,

6 10962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Ανδρέα Ποτολιό του Αλέκου, Προϊστάμενο του Ε Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, ως εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 5. Σπυρίδωνα Πιστιόλη του Βλασίου, Δικηγόρο με έμμι σθη εντολή, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Τσέλση Αναστασία Λαζαρίδου του Ευάγγελου, μετα κλητή υπάλληλος στο γραφείο του Υπουργού Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της έως 15 Ιουλίου Β) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται. Αθήνα, 13 Μαΐου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (4) Επιβολή πολλαπλού τέλους στον BOULAICH SELIM του Abel και της Malki Sonia για λαθρεμπορία. Με την υπ αριθμ. 216/2010/ Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Ε Τελωνείου Πειραιά, από το ιστορικό της οποίας προκύπτει απόπειρα εισαγωγής λαθραίων τσιγάρων κατά παράβαση του άρθρου 142 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 155 παρ. 1β του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων ως υπαίτιος λαθρεμπορίας ο BOULAICH SELIM του Abel και της Malki Sonia, κάτοχος του αριθμ Δελτίου Ταυτότητας Βελγίου (διάρκεια ισχύος από έως ) με ΑΦΜ , αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαχειριστής της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΕΣ και ΒΕΛΗ Ε.Π.E.» και επιβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ, 1. 2 και 3 του ιδίου ως άνω Νόμου, πολλαπλό τέλος ύψους ,10 πλέον 2.4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί στο 33,33% του συνολικού επιβληθέντος πολλαπλού τέλους ενώ κηρύσσεται αλληλέγγυα υπόχρεος για την καταβολή του συνολικού επιβληθέντος πολλαπλού τέλους ύψους ,30 πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ Αριθμ. 3271/77457 (5) Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες αργίες της Υπηρεσί ας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κατ εξαίρεση διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στην αποκομιδή των απορριμμάτων, καθορισμός πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριό τητας και απασχόληση προσωπικού τις Κυριακές και αργίες του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010) και ιδίως των άρθρων 1,6 και 280, β) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/ Α /2007) και ιδίως του άρθρου 36, γ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερί δα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/ Α /2006) και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7. δ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι κών» (ΦΕΚ 93 Α ). ε) Την πράξη 4 της του Υπουργικού Συμ βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α ). 2. Το υπ αριθμ. 3539/ έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, με συνημμένη την υπ αριθμ. 44/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύ κλωσης και Πρασίνου, λόγω των αυξημένων αναγκών και προκειμένου να μη τεθεί σε κίνδυνο πρωτίστως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, λόγω υστέρησης στο έργο της καθαριότητας, πρέπει να εξασφαλίσει ένα λίαν ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας και να εκτελείται το έργο κυρίως της αποκομιδής των απορριμμάτων κατά τις ώρες όπου θα επιφέρει την μικρότερη δυνατή όχληση. 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα κα λυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, οικονομικού έτους 2015 και από τον Κ.Α ποσού , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: Α) την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες αργίες της Υπηρε σίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Β) την κατ εξαίρεση διαφοροποίηση του ωραρίου ερ γασίας του προσωπικού που εργάζεται στην αποκομιδή των απορριμμάτων, ως εξής: ωράριο 5.00 έως καθ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και αργιών. Γ) τον καθορισμό πενθήμερης εβδομάδας εργασίας από Τρίτη ως Σάββατο, με καθορισμό ως ημέρας ανά παυσης τη Κυριακή και Δευτέρα, για το κάτωθι προσω πικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας: έξι (06) Οδηγοί Απορριμματοφόρων κατηγορίας/κλά δου ΔΕ 29, επτά (07) Εργάτες Καθαριότητας (αποκομιδής απορ ριμμάτων) κατηγορίας/κλάδου ΥΕ 16, ένα (01) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου κατηγορίας/ κλάδου ΔΕ 28. Δ) την απασχόληση προσωπικού τις Κυριακές και αργίες. Το προσωπικό που είναι απαραίτητο να εργάζεται τις Κυριακές και αργίες είναι το κάτωθι: έξι (06) Οδηγοί Απορριμματοφόρων κατηγορίας/κλά δου ΔΕ 29, επτά (07) Εργάτες Καθαριότητας (αποκομιδής απορ ριμμάτων) κατηγορίας/κλάδου ΥΕ 16,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ένα (01) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου κατηγορίας/ κλάδου ΔΕ 28. Λαμία, 12 Μαΐου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Αριθμ. οικ (6) Δημιουργία νέας άγονης γραμμής στην νήσο Μεγίστη Νομού Δωδεκανήσου. Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). 2. Το Ν. 2963/2001 ΦΕΚ 268Α «Οργάνωση και λειτουρ γία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών...» 3. Το Π.δ. υπ αριθμ. 967/79 (ΦΕΚ 272 Α ) «Περί καθορι σμού όρων προϋποθέσεων και διαδικασίας αναθέσεως της εκμεταλλεύσεως...ως και περί υπεραστικών λεω φορειακών γραμμών κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων)» και ιδιαίτερα το άρθρο 3 αυτού. 4. Την κοινή υπουργική απόφαση Β40413/3090/2002 «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης δικαιώματος εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου σε μεμονωμένα νησιά». 5. Την υπ αριθμ. Σ.5219/ απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου «περί χαρακτηρισμού λεωφορειακών γραμμών Ν. Δωδ/σου ως αγόνων». 6. Το υπ αριθμ. πρ / έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου. 7. Το υπ αριθμ. πρ. ΔΤΕ 4100 / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Δωδ/σου. 8. Την υπ αριθμ. πρ / Εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου για Δημιουργία νέας άγονης γραμμής στην νήσο Μεγίστη Νομού Δωδεκανήσου. 9. Την υπ αριθμ /8937/2014 (ΦΕΚ 2588 Β ) από φαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». 10. Την υπ αριθμ /1387/ (ΦΕΚ 247 Β ) από φαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί «Μερικής ανάκλησης, τροποποίησης και συμπλήρωσης αποφά σεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρ χες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε: Χαρακτηρίζουμε ως άγονο γραμμή κλειστής γεωγρα φικής περιοχής την οδική γραμμή Οικισμός Μεγίστη Αε ροδρόμιο στη Νήσο Μεγίστη του Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 1. Αφετηρία της ανωτέρω γραμμής ορίζουμε τον οικισμό Μεγίστη και τέρμα το αεροδρόμιο της Νήσου Μεγίστης. 2. Ο Τύπος του μικρολεωφορείου που κρίνεται κα τάλληλος για την εξυπηρέτηση της ανωτέρω γραμμής πρέπει να έχει τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: α. Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις. Μήκος 7,00 μ. Πλάτος 2,25 μ. Ύψος 2,25 μ. β. Ύψος του χαμηλότερου σημείου του λεωφορείου εμφόρτου: 0,30 μ. γ. Μέγιστη διάμετρος μικρότερου κύκλου στροφής: 14,00 μ. δ. Είδος ελαστικών επισώτρων: κοινά ε. Αριθμός κινητηρίων αξόνων: ένας (1) στ. Αριθμός καθήμενων επιβατών: από Δέκα οκτώ (18) 3. Αριθμός λεωφορείων για την εξυπηρέτηση της γραμμής: ένα (1) 4. Αριθμός τακτικών δρομολογίων: Το λεωφορείο θα εκτελεί δύο δρομολόγια καθημερινά καθ όλη την διάρ κεια του έτους με δυνατότητα αύξησης αυτών ανάλογα με την παρουσιαζόμενη επιβατική κίνηση. Ρόδος, 29 Απριλίου 2015 Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (7) Στο ΦΕΚ 3574/ τ.β σελ που δημοσιεύ θηκε η υπ αριθμ / απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αφορά την έντα ξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Καλών Τεχνών του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ Αγγέλου Γουναρά του Πα νεπιστημίου Πελοποννήσου, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ του Πανε πιστημίου Πελοποννήσου» Στο ορθό: «του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ του Πα νεπιστημίου Πελοποννήσου, Αγγέλου Γουναρά του Κυ ριάκου». (Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

8 10964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα