Στοιχεία Επικοινωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία Επικοινωνίας"

Transcript

1 Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση Oικονομικού Τμήμα: Τχ. Δ/νση: Γραφείο Άδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ελ. Βενιζέλου 14, T.K: 17121, Νέα Σμύρνη Υπεύθυνη: Παλαιολόγου Ευαγγελία Τηλέφωνο : Fax : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α] ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ : 1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του και, εφ όσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του κατ/τος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ Ή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΤΗ) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. 2. Εφ όσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, ( καταστημάτων βοηθητικών χώρων κ.λ.π.) ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας. Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός- υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Στην περίπτωση όπου την αίτηση 1

2 υποβάλλει Εταιρεία, κατατίθεται κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. Επίσης υποβάλλεται, δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα. 4. Φάκελος με λάστιχα για κατάθεση δικαιολογητικών Β] ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε. : 1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος. 3. Πιστοποιητικό Υγείας από Παθολόγο ιατρό: οι εξετάσεις που απαιτούνται είναι, α) ακτινογραφία θώρακος, β)αυστραλιανό αντιγόνο, γ)εξέταση κοπράνων 4. Αντίγραφο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ και ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ του κατ/τος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ προοριζόμενος για Κ.Υ.Ε., σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ( π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.). Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι όλοι οι χώροι είναι νόμιμοι και ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις. Επίσης θα γραμμοσκιάζονται οι τυχόν τακτοποιημένοι χώροι και τα σχεδιαγράμματα θα συνοδεύονται από πλήρη σειρά αποδεικτικών τακτοποίησης και εξόφλησης. 5. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη, μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ.). 6. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας για καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ) στην οποία να δηλώνονται τα εξής : «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα. δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει Εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 ( αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου ) του εκπροσώπου της Εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) όλων των μελών του Δ/κού Σ/λίου Α.Ε., όλων των διαχειριστών Ε.Π.Ε. 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο Δήμο με την υποβολή ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ανάλογα με το είδος του κατ/τος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/02/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1988 ( Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/02/

3 8. Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ / ( ΦΕΚ 243/Β/2007 ) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 185,00 Θέατρα & κινηματογράφοι 375,00 Κέντρα διασκέδασης με περισσότερες από 200 θέσεις 750,00 Κέντρα διασκέδασης με λιγότερες από 200 θέσεις 560,00 Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKETS) α) με εμβαδόν μέχρι τ.μ 185,00 β) με εμβαδόν από τ.μ. έως τ.μ. 250,00 γ) με εμβαδόν πάνω από τ.μ. 375,00 9. Συμφωνητικό μίσθωσης από το οποίο να προκύπτει εκτός των άλλων και η χρήση για το συγκεκριμένο είδος καταστήματος. Επικυρωμένο από την Δ.Ο.Υ. 10. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ( έναρξη επιτηδεύματος, αλλαγή αντικειμένου, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.). 11. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ (εξοφλημένο). ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (π.χ. ταυτότητα, μισθωτήριο, κ.λ.π.) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Θησέως 283, Καλλιθέα. ΕΠΟΠΤΕΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αργυρουπόλεως 94, Αργυρούπολη Τηλ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 8ος Πυρ/κός Σταθμός Λεωφ. Πρώην Αμερικάνικης Βάσης Ελληνικό,Τηλ ΕΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 251 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ

4 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Όλα τα δικαιολογητικά παραδίδονται μέσα σε φάκελο με λάστιχα. Όλα τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα & νόμιμα θεωρημένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Β. το αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Γ. Οι κατόψεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες απ ό μηχανικό ο οποίος θα αναφέρει με δική του ευθύνη ότι το κατάστημα που θα λειτουργήσει αποτελεί χώρο κύριας χρήσης υγειονομικού ενδιαφέροντος για το είδος που ζητείτε. Δ. Όλα τα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ., πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ε. οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ο οποίος θα δύναται μόνο αυτός να παραλάβει την άδειά του. Η υποβολή των δικαιολογητικών & η παραλαβή της άδειας μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο εφόσον έχει ειδική εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο. Ζ. Ο φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρει ο νόμος για έκδοση νέας άδειας κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του δήμου και διαβιβάζονται για προέγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Σμύρνης. ΣΤ. Μετά την προέγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο σχετικός φάκελος με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συνοδευόμενος από νέα αίτηση,διαβιβάζεται εντός 10ημέρου στην αρμόδια Δ/νση Υγείας Νοτίου Τομέα Αθήνας. Στην συνέχεια η αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω διεύθυνσης γνωμοδοτεί σχετικά. Η. Μετά την επιστροφή του φακέλου από τη Δ/νση Υγείας Ν.Τ. και εφόσον ο χώρος έχει κριθεί κατάλληλος, εκδίδεται η άδεια του καταστήματος από το γραφείο Δημάρχου, συνοδευόμενη από μία εκ των τριών κατόψεων οι οποίες θα είναι θεωρημένες από τη Δ/νση Υγείας Ν.Τ. Αθήνας και από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΡΙΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟ. Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΡΤΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟΥ 4

5 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ : 1. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο, ότι ο αιτούμενος την άδεια δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και έναρξη δραστηριότητας ( από την οικία Δ.Ο.Υ.) όπου θα αναφέρεται ως ασκούμενη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο άρτου. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ : 1. Βεβαίωση παραδοσιακού Κρεοπώλη ή δίπλωμα Κρεοπώλη. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ - ΚΟΥΡΕΙΟ - ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ( επικυρωμένο) 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή σχετική βεβαίωση, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται ( π.χ. κουρέα, κομμωτή κλπ.) του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ υποβάλλονται επιπλέον τα εξής δικ/κά : 1. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. 2. Για Κέντρα Διασκέδασης που βρίσκονται στο Νομό Αττικής πλην νησιωτικών περιοχών του Νομού αυτού, στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε πόλεις άνω των κατοίκων, Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ για τα μέτρα ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β / ). Για Κέντρα Διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων σχέδιο εις τριπλούν, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα εμφαίνεται η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, ο αερισμός εξαερισμός και η ηχομόνωση του χώρου. 5

6 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ( ΠΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ) ΘΕΑΤΡΑ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Εκτός όλων των πιο πάνω που αναφέρονται για τα Κέντρα Διασκέδασης (κάτω των 200 καθ/των) και: 1. Σχεδιαγράμματα κάτοψης σε τέσσερα (4) αντίτυπα, στα οποία θα απεικονίζονται με λεπτομέρεια οι εγκαταστάσεις εν γένει του τεχνικού του αερισμού, προκειμένου για κλειστά στεγασμένα κέντρα διασκέδασης και κινηματογράφους (αρ.1, παρ.2, εδαφ. Δ του Α.Ν.445/37, με τις τυχών τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του). 2. Σχεδιαγράμματα κάτοψης σε τέσσερα (4) αντίτυπα, συντασσόμενα από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό (ηλεκτρολογικό), στο οποίο θα απεικονίζονται με λεπτομέρεια η θέση της εγκαταστηθησόμενης τυχόν ηλεκτροπαραγωγού ομάδας ή σταθμού μετασχηματισμού του ρεύματος, η θέση του πίνακα διανομής και όλης της εν γένει εγκατάστασης φωτισμού και του φωτισμού κινδύνου με πλήρη έκθεση επί των εν γένει ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (αρ.1, παρ.2, εδαφ.ε του Α.Ν.445/37, με τις τυχών τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του). 3. Σχεδιαγράμματα κάτοψης σε τέσσερα (4) αντίτυπα, συντασσόμενα από τοπογράφο μηχανικό (τοπογραφικό), στο οποίο θα φαίνεται η θέση του ακινήτου του κέντρου σε σχέση με τις πέριξ οικοδομές, οδούς κ.λ.π.(αρ.1, παρ.2, εδαφ.στ του Α.Ν.445/37, με τις τυχών τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του). 4. Σχεδιαγράμματα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, για τις υδραυλικές και αποχετευτικές εν γένει εγκαταστάσεις. 5. Σχεδιαγράμματα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας εντός και εκτός των στεγαστικών χώρων (διάταξη θέσεων, πλάτος διαδρόμων, εξόδων, κλιμάκων κ.λ.π.) 6. Σχεδιαγράμματα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, για τη θέρμανση. 7. Σχεδιαγράμματα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, για την αισθητική άποψη των κατασκευών (εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχιτεκτονική επιτροπή ). 8. Ειδική έκθεση για κάθε παραπάνω σχέδιο (συμπεριλαμβανομένου και του με α/α 7 του πίνακα) εμπεριστατωμένη, πλήρη και σαφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Θεάτρων- Κινηματογράφων). 6

7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Αίτηση (αρ.7, παρ.1 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης). 2. Το προβλεπόμενο παράβολο της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου ποσού 75 ευρώ.(αρ.11 του Ν.2307/95). 3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4. Βεβαίωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησία (Α.Ε.Π.Ι.). 5. Βεβαίωση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων (Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ) Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης. (Σαπφούς 10 Αθήνα, τηλ ). 6. Μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου, θεωρημένο από την εφορία και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή σε περίπτωση μη ύπαρξης ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ότι από το κανονισμό της πολυκατοικίας δεν απαγορεύεται η λειτουργία μουσικών οργάνων. 7. Δημοτική ενημερότητα τελών-φόρων και δικαιωμάτων καθώς και απόδοση τέλους 0,5% ή 5% επί των ακαθάριστων εσόδων. 8. Αν πρόκειται για ανανέωση τρέχοντος έτους φωτοτυπία της προηγούμενης (περυσινής) άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων. 9. Υπεύθυνη δήλωση από μηχανικό για τη θέση την ισχύ και τον αριθμό των ηχείων. Αν πρόκειται για ηχεία εξωτερικού χώρου απαιτείται και κάτοψη. 10. Παράβολο από το αρμόδιο τμήμα ως εξής: Για διάρκεια μέχρι ένα έτος 75,00 Για διάρκεια από ένα μέχρι και τρία έτη 150,00 Για διάρκεια από τρία έτη άνω 300,00 * ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας υποβάλλει αίτησή του στον Ο.Τ.Α. για χορήγηση δημοτικής διοικητικής άδειας μουσικής και δηλώνει ότι δε χρησιμοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσει μουσικά έργα εκπροσωπούμενα από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών (Α.Ε.Π.Ι.και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ), προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του Ν.2121/1993, θα πρέπει να 7

8 υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην Α.Ε.Π.Ι. και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων,για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άμεσα στην Α.Ε.Π.Ι.και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) Φραγκοκλησιάς και Σάμου 51, Μαρούσι -Αθήνα Τηλ.:

9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1. Αίτηση η οποία χορηγείται από αρμόδιο τμήμα. 2. Αν πρόκειται για εταιρεία αντίγραφο καταστατικού με ορισμό του υπεύθυνου εκπροσώπου θεωρημένο από το Πρωτοδικείο. 3. Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου ( ή του εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία ) 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένο 5. Πιστοποιητικό υγείας από Παθολόγο ιατρό : οι εξετάσεις που απαιτούνται είναι, α)ακτινογραφία θώρακος, β)αυστραλιανό αντιγόνο, γ)εξέταση κοπράνων 6. Ιδιωτικό συμφωνητικό εάν πρόκειται για μεταβίβαση(χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου) 7. Υπεύθυνη δήλωση αντί ποινικού μητρώου( χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου ) 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία τροποποίηση ή μεταβολή στο κατάστημα που πρόκειται να αντικατασταθεί/μεταβιβαστεί (χορηγείτε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου ) 9. Δημοτική ενημερότητα για τυχών οφειλές 0,5% ή τραπεζοκαθίσματα ( εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου) 10. Μισθωτήριο συμβόλαιο επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ 11. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας ( εάν δεν έχει λήξει συνεχίζει με το τρέχον ) 12. Παράβολο 185 ( χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου ) 13. Μεταβολή της έναρξης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ( αφού προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά δίδεται από το αρμόδιο τμήμα βεβαίωση για μεταβολή της έναρξης από την Δ.Ο.Υ ) Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας λόγω μεταβίβασης εξαιτίας κληρονομικής διαδοχής απαιτείται: Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας». Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο. 14 Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας. 9

10 15 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η. (εξοφλημένο) 16 Φάκελο με έλασμα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όλα τα δικαιολογητικά παραδίδονται μέσα σε φάκελο με λάστιχα. Όλα τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα & νόμιμα θεωρημένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. 2. το αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ 3. Εάν έχει επέλθει τροποποίηση ή μεταβολή στο κατάστημα θα πρέπει να ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα του Δήμου καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση μαζί με 3 ( τρείς ) κατόψεις για να αποσταλεί για επανέλεγχο στην αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης Υγείας του Ν. Τ. Αθήνας. Οι κατόψεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από μηχανικό ο οποίος θα αναφέρει με δική του ευθύνη ότι το κατάστημα που θα λειτουργήσει αποτελεί χώρο κύριας χρήσης υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επισημαίνονται οι αλλαγές που θα γίνουν. 4. Όλα τα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ., πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 5. οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ο οποίος θα δύναται μόνο αυτός να παραλάβει την άδειά του. Η υποβολή των δικαιολογητικών & η παραλαβή της άδειας μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο εφόσον έχει ειδική εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο. Η ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΡΙΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟ. Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ 10

11 11

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 ΚΥΑ) (σύμφωνα με την Α1β 8577/83 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 12 1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ.Μ. ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ (τηλ.:2310729628) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Όσον αφορά εργοτάξια (νέες οικοδομές), απαιτείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210-3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 01/07 /2015 Α.Π.: 4585 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4585/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα