ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)"

Transcript

1

2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε. Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε. Κοζάνη, 05/11/2014 [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 2/40

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 3/40

4 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Η Αναπτυξιακή υτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ έχοντας υπόψη : 1. Τον Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών 2. Τον Κανονισμό Προσωπικού της ΑΝΚΟ και ειδικότερα το Άρθρο 5 του Κεφαλαίου 1 και το Άρθρο 1-5 και 8 του Κεφαλαίου Την Οδηγία Εργασίας AQW 620.2/5 σύμφωνα με το Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και το Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το πρότυπο SA.8000: Το Ν 3812/2009: Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/ Το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα 7. Την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/ Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αριθ. Πρωτ.: οικ. 3259/30 Ιανουαρίου 2014 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙ της Αυτοδιοίκησης». 9. Την από 23/07/2013 προγραμματική σύμβαση με τίτλο : Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: «Επέκταση / Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης» 10. Τη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη «Επέκταση / Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ 11. Την υπ αριθμ. 47/2014 ( ) Απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου (.Σ.) 12. Την Αριθ. Πρωτ. : ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/154/18756/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ Την Αριθ. Πρωτ. : 64022/3625/ /Αποκεντρωμένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας εγκριτική Απόφαση σύναψης των τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Εργου (Σ.Μ.Ε.). [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 4/40

5 ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για διάστημα ενός (1) έτους με τρία (3) άτομα ειδικότητας : - δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς Π.Ε. και - έναν (1) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο της τηλεθέρμανσης Κοζάνης, σύμφωνα με τα παρακάτω : 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός Απαραίτητα προσόντα α) Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος. γ) Γνώση χρήσης Η/Υ. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή άλλο ισότιμο) Επιθυμητά προσόντα α) Ειδική εμπειρία όπως εξειδικεύεται παρακάτω : α.1 Κατασκευαστική εμπειρία κτιριακών έργων με σύνθετο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά αντλιοστάσια τηλεθέρμανσης, αποχέτευσης ή ύδρευσης. α.2 Κατασκευαστική εμπειρία έργων υποδομής, όπως ενδεικτικά δίκτυα τηλεθέρμανσης, αποχέτευσης ή ύδρευσης. α.3 Γνώση των καθηκόντων επιβλέποντος μηχανικού Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. β) Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών σε συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 5/40

6 γ) ίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία και δυνατότητα μετακινήσεων σ όλη τη διάρκεια του έτους. δ) Ικανότητα επικοινωνίας. ε) Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα. στ) Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη. ζ) Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά Κύρια καθήκοντα - αρμοδιότητες α) Καθήκοντα επιβλέποντα μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. β) Καθήκοντα βοηθού επιβλέποντα μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. γ) Υποστήριξη της ιευθύνουσας Υπηρεσίας για θέματα του έργου. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 6/40

7 1.2. Ειδικότητα: Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Απαραίτητα προσόντα α) Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος. γ) Γνώση χρήσης Η/Υ. δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή άλλο ισότιμο) Επιθυμητά προσόντα α) Ειδική εμπειρία όπως εξειδικεύεται παρακάτω : α.1 Κατασκευαστική εμπειρία κτιριακών έργων με σύνθετο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά αντλιοστάσια τηλεθέρμανσης, αποχέτευσης ή ύδρευσης. α.2 Κατασκευαστική εμπειρία έργων υποδομής, όπως ενδεικτικά δίκτυα τηλεθέρμανσης, αποχέτευσης ή ύδρευσης. α.3 Γνώση των καθηκόντων επιβλέποντος μηχανικού Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. β) Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών σε συναφές με την Πρόσκληση αντικείμενο. γ) ίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία και δυνατότητα μετακινήσεων σ όλη τη διάρκεια του έτους. δ) Ικανότητα επικοινωνίας. ε) Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα. στ) Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη. ζ) Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά Κύρια καθήκοντα - αρμοδιότητες α) Καθήκοντα επιβλέποντα μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. β) Καθήκοντα βοηθού επιβλέποντα μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. γ) Υποστήριξη της ιευθύνουσας Υπηρεσίας για θέματα του έργου. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 7/40

8 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1. ικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία : α) εν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους). γ) εν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. δ) εν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ε) εν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή ομογενείς. ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. η) εν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. θ) εν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. ι) εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην αίτηση υποψηφιότητας. ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 8/40

9 2.2. Η ΑΝΚΟ διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του. 3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Κουγιώνη Καλλιρρόη / Γραφείο ιοίκησης Ανθρώπινου υναμικού της ΑΝΚΟ, οδός Φον Καραγιάννη 1-3, τηλ Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ (www.anko.gr), απ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΚΟ στην Κοζάνη, οδός Φον Καραγιάννη 1-3, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τη ευτέρα 24/11/2014 και ώρα 14:00. Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο της τηλεθέρμανσης Κοζάνης» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης. 5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 9/40

10 1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 2. Υπεύθυνη ήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 4. Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό. 6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού. 7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας. (Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας). 8. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω : Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή άλλο σχετικό πιστοποιητικό που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Με Υπεύθυνη ήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή του εργοδότη σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή η ΑΝΚΟ θα προβεί με δική της εξέταση, κατά την κρίση της, σε διαπίστωση των αντίστοιχων γνώσεων του υποψήφιου. 9. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες). 10. Οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο ο υποψήφιος π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά). [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 10/40

11 6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Συνεργατών που προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισμό της ΑΝΚΟ, σύμφωνα με το Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας (Σ..Π.) κατά ΕΝ ISO 9001: Η λήψη τελικής απόφασης για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το ιοικητικό Συμβούλιο (.Σ.) της ΑΝΚΟ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Συνεργατών. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: α) Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και έλεγχος των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί στην αίτηση υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν. β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που δεν εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Προκήρυξη. Η Επιτροπή Συνεργατών μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις η/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. γ) Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι. δ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην Προκήρυξη και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτοί στην διαδικασία επιλογής, κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. ε) Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό τετραπλάσιο του προβλεπόμενου στην Προκήρυξη αριθμού κατά ειδικότητα, προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδικασία αξιολόγησης δηλ. την προσωπική συνέντευξη. στ) ιαδικασία προσωπικής συνέντευξης. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 11/40

12 ζ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, παίρνοντας υπόψη και την βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης. η) Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό διπλάσιο του προβλεπόμενου στην Προκήρυξη αριθμού κατά ειδικότητα. θ) Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Συνεργατών προς το.σ. της Εταιρείας, με πίνακα φθίνουσας σειράς βαθμολόγησης και πλήρη τεκμηρίωση του συνόλου της διαδικασίας, από την έναρξη της αξιολόγησης μέχρι και την τελική εισήγηση προς το.σ. ι) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το.σ. της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή. Κατά τη λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το.σ. μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και ειδικά κριτήρια π.χ. δυνατότητα ανταπόκρισης των υποψηφίων στις επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας, προοπτική βιώσιμης συνεργασίας κ.λπ. ια) Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του.σ. της Εταιρείας. ιβ) Υπογραφή σύμβασης. Η μεθοδολογία και τα έντυπα υλοποίησης της παρατεθείσας διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό γίνεται με το σύστημα των ακολούθων πέντε (5) κριτηρίων: 1. Τίτλοι σπουδών 2. Γνώση ξένης γλώσσας 3. Γενική επαγγελματική εμπειρία 4. Ειδική επαγγελματική εμπειρία 5. Προσωπικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 12/40

13 βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων (πλην της περίπτωσης (5)) δεν είναι σωρευτική Τίτλοι σπουδών Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5 1 2 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7 2 3 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 4 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 5 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 9<β<= Δεύτερος τίτλος σπουδών 6 7 Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 7 8 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 8 9 Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο 9 10 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο Γνώση ξένης γλώσσας Α/Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Βαθμοί 1 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 3 2 Άριστη γνώση της Αγγλικής 6 [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 13/40

14 Τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας Η άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή πτυχίου Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή πτυχίου Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Central Lancashire ή πτυχίο Certificate in Proficient Communication του Edexcel International London Examinations ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή με άλλο ισότιμο τίτλο. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή πτυχίου Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Advanced Level Certificate της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή πτυχίου Certificate in English Level 3 του Πανεπιστημίου του Central Lancashire ή πτυχίο Certificate in Advanced Communication του Edexcel International London Examinations ή Test of English for International Communication (TOEIC) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή με άλλο ισότιμο τίτλο. Η καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή πτυχίου First Certificate in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Michigan Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή πτυχίου Certificate in English Level 2 του Πανεπιστημίου του Central Lancashire ή πτυχίο Certificate in Upper Intermediate Communication του Edexcel International London Examinations ή Test of English for International Communication (TOEIC) με βαθμολογία πάνω από 505 ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή με άλλο ισότιμο τίτλο. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 14/40

15 8.3. Γενική επαγγελματική εμπειρία Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΟΣ Βαθμοί ανά έτος ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά μήνα 1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο , ο και επόμενα και άνω Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 15/40

16 8.4. Ειδική επαγγελματική εμπειρία Για τον υπολογισμό της Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΟΣ Βαθμοί ανά έτος ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά μήνα 1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο και επόμενα και άνω 0,0833 Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας Βεβαίωση εργοδότη ή δημόσιας Αρχής για την επαρκή εκτέλεση καθηκόντων Εργοταξιάρχη ή ιευθυντή Έργου. Βεβαίωση Αναθέτουσας Αρχής για την επαρκή εκτέλεση καθηκόντων επιβλέποντα μηχανικού ή προϊσταμένου ιευθύνουσας Υπηρεσίας Εναλλακτικά των ανωτέρω Βεβαιώσεων, προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 16/40

17 8.5. Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα, η κρίση αυτοπεποίθηση και άποψη και η εν γένει παρουσία και συμπεριφορά, ως ακολούθως : Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανώτατο όριο βαθμών 1 Ικανότητα επικοινωνίας 3 2 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 3 3 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 2 4 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 2 ΣΥΝΟΛΟ 10 Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών στάθμισης επί των πέντε (5) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου: [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 17/40

18 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟ- ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤ. ΒΑΡ. ΜΕΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ Τίτλοι σπουδών 5% 2 Γνώση ξένης γλώσσας 10% 3 Γενική επαγγελματική εμπειρία 20% 4 Ειδική επαγγελματική εμπειρία 40% 5 Προσωπικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά 25% ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ : Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 18/40

19 9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Εφόσον, σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Συνεργατών ή ακόμα και μετά την τυχόν υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του ενδιαφερόμενου θεωρείται άκυρη και συνεπάγεται την καταγγελία της υπογραφείσας σύμβασης. 10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται από την Εταιρεία εγγράφως να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), εντός προθεσμίας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί άκαρπη αναιτιολόγητα τότε, καλείται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. 11. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα Γραφεία της ΕΥΑ Κοζάνης και επιτόπου στο έργο της τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Για την Αναπτυξιακή υτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ Κυριάκος Μιχαηλίδης Πρόεδρος.Σ. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 19/40

20 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 20/40

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΚΟ Α.Ε. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ατόμου με ειδικότητα :.. Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής 1. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο :. Όνομα :.. Όνομα πατρός :.. 2. Στοιχεία αλληλογραφίας Οδός και αριθμός :.. Πόλη :.. Ταχυδρομικός κώδικας :.. Αριθμός τηλεφώνου οικίας :... Κινητό :.... Αριθμός τηλεφώνου εργασίας :. Αριθμός τέλεφαξ :... Ε-mail :.. Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας μου : Ημερομηνία γέννησης :. 4. Υπηκοότητα :.. 5. Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή : Εκπληρωμένη : 6. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Έγγαμος ιαζευγμένος Αρ. τέκνων Αρ. τέκνων [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 21/40

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α) εν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία / Εχω νόμιμα απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία. γ) εν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. δ) εν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ε) εν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Είμαι ομογενής. ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον. η) εν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. θ) εν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου ι) εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Ημερομηνία: Ο ηλών [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 22/40

23 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Ο Η ηλ.. (Υπογραφή) [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 23/40

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Διεύθυνση Τηλέφωνο Τίτλος σπουδών Άδεια άσκησης επαγγέλματος ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης Α/Α ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ονομασία, πόλη, χώρα) Διάρκεια σπουδών από. έως (μήνας & έτος) Τίτλος πτυχίου ή διπλώματος Ημερομηνία χορήγησης Βαθμολογία ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) Χώρα Επίπεδο χαμηλότερο του Lower ή αντίστοιχου Επίπεδο Lower ή αντίστοιχο Επίπεδο Proficiency ή αντίστοιχο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ. (σημειώσατε ποια) [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 24/40

25 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο Επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας) Α/Α Από Έως Μήνες Απασχόλησης Φορέας Απασχόλησης - Εργοδότης Κατηγορία Φορέα (1) Αντικείμενο Απασχόλησης (θέση υπευθυνότητα/καθήκοντα) 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (1) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε). Οπου : Ι : Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου). Δ : Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α και β βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Φορείς της παρ. 3 άρθ. 1 του Ν. 2527/1997). Ε : Ελεύθερος επαγγελματίας. [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 25/40

26 Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΥΣΤΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παρακάτω στοιχεία θα προσκομισθούν επικυρωμένα μετά την πιθανή επιλογή μου, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί. 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 2. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων εφόσον υπάρχουν. 3. Φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού. 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωσης με την οποία αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας. 5. Παραστατικά τεκμηρίωσης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 6. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες). 7. Tεκμηρίωση της δηλωθείσας επαγγελματικής εμπειρίας συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Ο/Η ηλών/ούσα... [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 26/40

27 Μεθοδολογία και έντυπα υλοποίησης της «διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής» [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 27/40

28 Μεθοδολογία και έντυπα υλοποίησης της «διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής» Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: α) Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και έλεγχος των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί στην αίτηση υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν. β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που δεν εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Προκήρυξη. Η Επιτροπή Συνεργατών μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις ή/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. γ) Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι. δ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην Προκήρυξη και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτοί στην διαδικασία επιλογής, κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. ε) Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό τετραπλάσιο του προβλεπόμενου στην Προκήρυξη αριθμού κατά ειδικότητα, προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδικασία αξιολόγησης δηλ. την προσωπική συνέντευξη. στ) ιαδικασία προσωπικής συνέντευξης. ζ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, παίρνοντας υπόψη και την βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης. η) Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό διπλάσιο του προβλεπόμενου στην Προκήρυξη αριθμού κατά ειδικότητα. θ) Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Συνεργατών προς το.σ. της Εταιρείας, με πίνακα φθίνουσας σειράς βαθμολόγησης και πλήρη τεκμηρίωση του συνόλου της [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 28/40

29 διαδικασίας, από την έναρξη της αξιολόγησης μέχρι και την τελική εισήγηση προς το.σ. ι) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το.σ. της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή. Κατά τη λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το.σ. μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και ειδικά κριτήρια π.χ. δυνατότητα ανταπόκρισης των υποψηφίων στις επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας, προοπτική βιώσιμης συνεργασίας κ.λπ. ια) Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του.σ. της Εταιρείας. ιβ) Υπογραφή σύμβασης. Κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις, υλοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία και έντυπα, όπως παρακάτω : [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 29/40

30 α. Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των προσόντων Αποκλεισμός Αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: Α/Α Δικαιολογητικά Διατίθεται 1. Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 4. Βιογραφικό σημείωμα 5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό 6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού 7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας 8. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) 9. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες) 10. Οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο ο υποψήφιος π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά) Σε περίπτωση Φακέλου Συμμετοχής με ελλείψεις Αποκλεισμός υποψηφίου Χωρίς ελλείψεις Συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 30/40

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 31-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 25-5-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 3083 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Σαπφούς 22, 81100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 22 /6 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121 /11 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ. Φ15/00160οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 28-4-2015 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2773 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 16-8-2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6481/3/231-ια ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα