Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 30 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ.Πρωτ: 2619 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ A ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυράκι Ιωαννίνων Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ιωάννης Καραφέρης Τηλέφωνο : Fax : Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων». Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και την άμεση ανάγκη προμήθειας ειδών κυλικείου που απαιτούνται για τους κρατουμένους και τους υπαλλήλους του Καταστήματος Κράτησης Α Τύπου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από έως ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ειδών κυλικείου που απαιτούνται για τους κρατουμένους και υπαλλήλους του Καταστήματος Κράτησης Α Τύπου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από έως Άρθρο 1 Χρόνος και τόπος διενέργειας Το άνοιγμα των προσφορών του διαγωνισμού θα γίνει την 22 η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (τέλος χρόνου κατάθεσης προσφορών) στο Κατάστημα Κράτησης Α Τύπου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στα γραφεία Λογιστηρίου Διαχείρισης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφασή μας, όπου και θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών. Άρθρο 2 Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή διενέργειας ανοίγματος των προσφορών κατά την ημέρα και μέχρι την ώρα διενέργειας της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο του προμηθευτή με νόμιμο έγγραφο εκπροσώπησης. 2. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην ίδια υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει μέχρι την ημέρα και την ώρα διενέργειας της πρόσκλ 3. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 1

2 Άρθρο 3 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Οι Έλληνες πολίτες β) Αλλοδαποί γ) Νομικά πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά δ) Συνεταιρισμοί ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ζ) Κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 4 Κριτήριο κατακύρωσης Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη σταθερή τιμή ανά κιλό ή τεμάχιο η οποία προκύπτει από τις προσφορές για τα είδη κυλικείου των Ομάδων Α,Β, Γ,Δ, Ε, ΣΤ,Η και τη μεγαλύτερη έκπτωση ανά τεμάχιο για τα είδη κυλικείου της Ομάδας Ζ. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προσφορών όργανο, προχωρά σε δημόσια κλήρωση μεταξύ των μειοδοτών ισοψηφησάντων. Άρθρο 5 Τεχνικές Προδιαγραφές Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος και τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο. Άρθρο 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα του δειγματοληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 36 του Π.Δ.118/07. Άρθρο 7 Τόπος και χρόνος παράδοσης και παραλαβής Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη σύμφωνα με τη δοθείσα παραγγελία, όπως επίσης και να παρέχει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία που θα του ζητείται σχετικά με τα παραδιδόμενα είδη. Το είδος και η ποσότητα των παραδιδόμενων προϊόντων θα καθορίζεται από το Κατάστημα Κράτησης το οποίο θα δίνει στους προμηθευτές γραπτή ή προφορική παραγγελιά μία ( 1) ημέρα νωρίτερα από την ημέρα που επιθυμούν την προσκόμισή τους. Άρθρο 8 Μονάδα μέτρησης Η μονάδα μέτρησης των ειδών ορίζεται στα Υποδείγματα Οικονομικής - Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος της παρούσης. Άρθρο 9 Πίστωση δαπάνης και τρόπος πληρωμής 1. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του Δημοσίου, για τυχόν αυξομείωση των χορηγουμένων ειδών,λόγω μείωσης ή αύξησης της δύναμης των κρατουμένων. 2. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας των ειδών από αποθέματα του Δημοσίου ή Αγροτικά Καταστήματα, ή Κ.Α.Υ.Φ. από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή. 3. Η πληρωμή της κάθε παραγγελίας θα γίνεται σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο. 2

3 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από την διαχείριση του Καταστήματος μετά την παραλαβή των ειδών και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά : 1. Το Τιμολόγιο Δελτία αποστολής του προμηθευτή, το οποίο θα φέρει όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις στοιχεία. 2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (όπου χρειάζεται). Άρθρο 10 Τρόπος σύνταξης των προσφορών Α. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ως το υπόδειγμα του παραρτήματος, να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που απαιτούνται χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για όλο το χρονικό διάστημα που ορίζεται στον χρόνο παράδοσης. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αυθημερόν και προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια και οι παρευρισκόμενοι στη διαδικασία αυτή, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των προσφορών που κατατέθηκαν. 2. Αντιπροσφορές ( πλην της διαδικασίας διαπραγμάτευσης όταν απαιτείται ) δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά, αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.. 4. Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη την Οικονομική Τεχνική προσφορά τους από το νόμιμο εκπρόσωπο τους. 5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα νόμιμα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την σύνταξη των προσφορών και για ευκολότερη εκτίμησή τους, διευκρινίζονται τα εξής: 1. Οι τιμές θα δοθούν με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών ψηφίων 2. Οι προσφορές θα συνταχθούν με την τάξη και τη σειρά του συνημμένου πίνακα προϊόντων. 3. Θα αναφέρονται διευκρινίσεις για το βάρος, τον όγκο και τη φίρμα των προϊόντων, όπου κρίνεται απαραίτητο και δεν υπάρχει σχετική αναφορά. 7. Προσοχή!!! ***Οι προμηθευτές δεν είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές σε όλα τα είδη των ομάδων στις οποίες συμμετέχουν. Η κατακύρωση θα γίνει κατά είδος και όχι κατά ομάδα έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή τιμή κατά προϊόν.*** 2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Α. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθε εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της 3

4 Άρθρο 11 Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν υποχρεωτικά με ποινή απόρριψης, μαζί με την ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή τεχν ι κ ή προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 1. Την υπεύθυνη δήλωση, ανάλογα με την μορφή της επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), του παραρτήματος (υπόδειγμα Α ή Β αντίστοιχα), όπως ισχύει, με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπό της. Προσοχή : οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και οι οικονομικές τεχνικές προσφορές και το σύνολο των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν ημερομηνία υπογραφής ως ακολούθως : Α) για τις προσφορές που θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο (έχων νόμιμο έγγραφο αντιπροσώπευσης) στην επιτροπή κατά την ημέρα και μέχρι την ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών θα φέρουν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Β) για τις προσφορές που θα αποσταλούν στην επιτροπή με γραφεία υπηρεσίας μεταφορών (ΕΛΤΑ, ταχυμεταφορές κλπ.) θα έχουν την ημερομηνία παράδοσης στα γραφεία αυτά επί αποδείξει. 2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στην διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό αντιπροσώπευσης. 3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελένη Αγαπητού 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΜΑΔΑ Α :ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ Τίτλος επιχείρησης-λοιπά στοιχεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ Η ΤΕΜΑΧΙΟ (XΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΑΡΚΑ) 1 Καφές ελληνικός Λουμίδη ή Bravo (τιμή ανά κιλό) 2 Καφές εσπρέσσο illy ή Lavazza ή Danezi ή Dimello ή Housebrand ή Buondi ή Segafredo ή Cream(τιμή ανά κιλό) 3 Καφές NESCAFE της NESTLE(τιμή ανά κιλό) 4 Σοκολάτα για ροφήματα Buondi ή Boston ή Bevanda κ.λ.π (τιμή ανά κιλό) 5 Τσάι LIPTON σε φακελάκια κίτρινο και πράσινο (τιμή ανά τμχ) 6 Ζάχαρη (τιμή ανά κιλό) 7 Κακάο (τιμή ανά κιλό) 8 Ζάχαρη σε φακελάκια ατομικά (τιμή ανά τμχ) 9 Γαλλικός καφές Jacobs ή Nestle(τιμή ανά κιλό) 10 Γάλα μερίδα (τιμή ανά τμχ) 11 Καφές espresso ντεκαφεινέ illy ή Lavazza ή Danezi ή Dimello ή Housebrand ή Buondi ή Segafredo ή Cream(τιμή ανά κιλό) 12 Καφές NESCAFE της NESTLE ντεκαφεινέ(τιμή ανά κιλό) 13 Xαμομήλι σε φακελάκια (τιμή ανά τμχ) 14 Γάλα μακράς διαρκείας 1lt 15 Γάλα εβαπορέ 410gr Δηλώνω υπεύθυνα ότι υποχρεούμαι να παραχωρήσω προς χρήση μία μηχανή παραγωγής καφέ εσπρέσο, φρέντο και καπουτσίνο (για τα είδη 2 και 11 της ομάδας) καθώς και τυχόν άλλα παρελκόμενα όπως ποτήρια, φλυτζάνια κ.λ.π. σε περίπτωση που μου κατοχυρωθούν τα είδη 2 ή 11 και ομοίως μια μηχανή παρασκευής νεσκαφέ (για τα είδη 3 και 12 της ομάδας) σε περίπτωση που μου κατοχυρωθούν τα είδη 3 ή ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

6 ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΦΑΓΗΤΟΥ Τίτλος επιχείρησης-λοιπά στοιχεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ *(Να αναφέρεται τα γραμ.του κάθε τεμαχίου) 1 Τυρόπιτα ατομική ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (XΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 2 Πίτσα ατομική 3 Ζαμπονοτυρόπιτα ατομική 4 Λουκανικόπιτα ατομική 5 Ψωμάκι για σάντουιτς 6 Κουλούρι στρόγγυλο Θεσ/νίκης 7 Κέικ ατομικό 8 Τόστ ζαμπόν-τυρί 9 Τόστ γαλοπούλα-τυρί 10 Τσουρέκι ατομικό 11 Μπουγάτσα ατομική 12 Σταφιδόψωμο 13 Σάντουιτς συσκευασμένο (ζαμπόν τυρί) 14 Σάντουιτς συσκευασμένο (λουκάνικο τυρί ) 15 Σάντουιτς συσκευασμένο (γαλοπούλα τυρί) 16 Σάντουιτς συσκευασμένο (πάριζα τυρί) 17 Hod dog 18 Κρουασάν πραλίνα 19 Κρουασάν μαρμελάδα 20 Σταφιδόψωμο 21 Μηλόπιτα ατομική 22 Λεμονόπιτα ατομική 23 Κρουασάν γαλοπούλα τυρί Ιωάννινα././2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 6

7 ΟΜΑΔΑ Γ :ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΦΑΓΗΤΟΥ Τίτλος επιχείρησης-λοιπά στοιχεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ *(Να αναφέρεται τα γραμ.του κάθε τεμαχίου και τον αριθμό τεμ. της κάθε συσκευασίας) 1 Κατεψυγμένη Τυρόπιτα ατομική ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (XΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 2 Κατεψυγμένη πίτσα ατομική 3 Κατεψυγμένη Ζαμπονοτυρόπιτα ατομική 4 Κατεψυγμένη Λουκανικόπιτα ατομική 5 Κατεψυγμένη Μπουγάτσα ατομική Ιωάννινα././2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 7

8 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Τίτλος επιχείρησης-λοιπά στοιχεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ 1 Γκούντα σε αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες 10τμχ (τιμή κιλού και συσκευασίας) 2 Ενταμ σε αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες 10τμχ(τιμή κιλού και συσκευασίας) 3 Κασέρι σε αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες 10τμχ(τιμή κιλού και συσκευασίας) 4 Πάριζα σε αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες 10τμχ (τιμή κιλού και συσκευασίας) 5 Γαλοπούλα σε αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες 10τμχ (τιμή κιλού και συσκευασίας) 6 Ζαμπόν σε αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες 10τμχ(τιμή κιλού και συσκευασίας) ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΑΡΚΑ) (να αναγραφούν τα γραμμάρια της κάθε συσκευασίας) Iωάννινα../../2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 8

9 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Τίτλος επιχείρησης-λοιπά στοιχεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ *(Να αναφέρεται τα γραμ.του κάθε τεμαχίου) 1 Πάστες διάφορες(τιμή ανά τμχ) 2 Κωκ (τιμή ανά τμχ) 3 Προφιτερόλ (τιμή ανά τμχ) 4 Εκμέκ (τιμή ανά τμχ) 5 Κορνέ(τιμή ανά τμχ) 6 Εκλέρ(τιμή ανά τμχ) 7 Νέγρος(τιμή ανά τμχ) 8 Μελομακάρονα (τιμή ανά κιλό) 9 Κουραμπιέδες (τιμή ανά κιλό) ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (XΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Iωάννινα../../2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 9

10 ΟΜΑΔΑ ΣΤ :ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ Τίτλος επιχείρησης-λοιπά στοιχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ (XΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 1. Νερό σε πλαστική φιάλη 1,5L 2. Νερό σε πλαστική φιάλη 0,5ΜL 3. Coca cola σε μεταλλικό κουτί 330ml 4. Coca cola light σε μεταλλικό κουτί 330ml 5. Coca cola zero σε μεταλλικό κουτί 330ml 6. Πορτοκαλάδα σε μεταλλικό κουτί 330ml 7. Λεμονάδα σε μεταλλικό κουτί 330ml 8. Γκαζόζα σε μεταλλικό κουτί 330ml 9. Σόδα σε μεταλλικό κουτί 330ml 10. Πορτοκαλάδα σε πλαστικό μπουκάλι 330 ml 11. Γκαζόζα σε πλαστικό μπουκάλι 330 ml 12. Λεμονάδα σε πλαστικό μπουκάλι 330 ml 13. Σόδα σε πλαστικό μπουκάλι 330ml 14. Τσάι λεμόνι σε μεταλλικό κουτί 330ml 15. Τσάι ροδάκινο σε μεταλλικό κουτί 330ml 16. Lipton ice tea Green Lemon no sugar 330ml 17. Lipton ice tea Lemon no sugar 330ml 18. Χυμός Πορτοκάλι 1lt 19. Χυμός Ροδάκινο 1lt 20. Χυμός Βύσσινο 1lt 21. Χυμός Amita Motion 1lt 22. Χυμός Πορτοκάλι 250ml 23. Χυμός Ροδάκινο 250 ml 24. Χυμός Βύσσινο 250 ml 25. Χυμός Amita Motion 330 ml 26. Coca cola 1.5lit 27. Coca cola light 1.5lit 28. Coca cola zero 1.5lit 29. Fanta πορτοκαλάδα 1,5lit 30. Fanta λεμονάδα 1,5lit 31. Sprite 1.5lit 32. Πορτοκαλάδα 1,5lit 33. Λεμονάδα 1,5lit 34. Γκαζόζα 1,5lit ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΑΡΚΑ) 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

11 ΟΜΑΔΑ Ζ :ΠΑΓΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Τίτλος επιχείρησης, λοιπά στοιχεία) Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύμφωνα με την αριθ... αριθμ. πρωτ.. διακήρυξη για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κρατουμένων και υπαλλήλων του Καταστήματός Κράτησης και ειδικότερα για την ανάδειξη προμηθευτών παγωτών. Δηλώνω ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι πάντοτε αρίστης ποιότητας κατηγορίας Α και το περιεχόμενό τους απαλλαγμένο από ξένες ως προς το είδος τους ουσίες, θα παραδίδονται συσκευασμένα όπως αυτά προσφέρονται στο εμπόριο και θα είναι εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, εφ όσον είναι τυποποιημένα προϊόντα καθώς και ότι είναι σύμφωνα με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Επίσης κατά την αρχική παραγγελία εφόσον ανακηρυχτώ μειοδότης υποχρεούμαι να διαθέσω δύο καινούργια κλειστά και ένα καινούριο ανοικτού τύπου ψυγεία, για αποθήκευση των προς προμήθεια παγωτών, έως τέλος σεζόν, όπου μετά το πέρας της προμήθειας θα επιστραφούν στην εταιρεία μας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προσφέρω έκπτωση % (ολογράφως.)επί της τιμής χονδρικής πώλησης, του τιμοκαταλόγου έτους 2015 της εταιρείας που αφορά την Περιφέρειας Ηπείρου. Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης. Προσοχή : Οι προσφέροντες Υποβάλετε συνημμένως τον επίσημο τιμοκατάλογο των ειδών επί τον οποίων προσφέρετε την εν λόγω έκπτωση. Ιωάννινα./.../ 2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 11

12 ΟΜΑΔΑ Η :ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Τίτλος επιχείρησης-λοιπά στοιχεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΚΙΛΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (XΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΑΡΚΑ) 1 Πλαστικά ποτήρια μεγάλα 50 τεμαχίων (Τιμή ανά συσκευασία) 2 Πλαστικά ποτήρια-μικρά 50 τεμαχίων (Τιμή ανά συσκευασία) 3 Καλαμάκια τεμαχίων σπαστά (Τιμή ανά συσκευασία) 4 Σακουλάκια ανοιχτού τύπου (Τιμή ανά κιλό) 5 Σακουλάκια κλειστού τύπου (Τιμή ανά κιλό) 6 Αναδευτήρες μικροί (Τιμή ανά τεμάχιο) 7 Αναδευτήρες μεγάλοι (Τιμή ανά τεμάχιο) 8 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου (Τιμή ανά κιλό) 9 Ατομικά μπολάκια μιας χρήσης (Τιμή ανά τεμάχιο) 10 Διαφανής μεμβράνη 250 μέτρων (Τιμή ανά συσκευασία) 11 Πλαστικά ποτήρια φελιζόλ μεγάλα 50 τεμαχίων (Τιμή ανά συσκευασία) 12 Καπάκια για τα μεγάλα ποτήρια 50τμχ (Τιμή ανά συσκευασία) Ιωάννινα./ /2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 12

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙ - ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ [ Αφορά ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2619/ ] [ Ομάδες προμήθειας ] [ στις /./.. και ώρα.π.μ. ] 13

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠ Α - (Να τεθεί στον κυρίως φάκελο δικαιολογητικών) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο-Η Όνομα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Επώνυμο Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος γέννησης : Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : Τηλ: Τόπος κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ.: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου ( ): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι για τη συμμετοχή μου στον πρόχειρο διαγωνισμό με αριθ.πρωτ. 2619/ διακήρυξης,που θα διεξαχθεί στο Κατάστημα Κράτησης Α Τύπου Ιωαννίνων την , δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς μου: α. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι: ί) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ. 1) ίί) δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2), ίίί) απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ. 48), iv) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), ν) για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. (Υποχρεωτικά να υπάρχει υπογραφή και στη πρώτη σελίδα) ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 22/04/

15 νϊ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. vii) για κάποιο αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας β. δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελώ υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση γ. είμαι ενήμερος, ως προς τις υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλω εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις μου. (Να αναγραφούν τα ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης) δ. είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο σύμφωνα με το ειδικό επάγγελμα μου ήτοι: (αναγράφεται) ε. δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34, και 39 του Π.Δ. 118/07 στζ. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2,3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. ζ. Η χώρα καταγωγής του προϊόντος/των προϊόντων που σας προσφέρω είναι η/οι:.... η. Έχω λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία 22/04/2015 Ο-Η Δηλ (Υπογραφή) Αναγράφεται ολογράφως «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα 15

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β ΥΠ Β - (Να τεθεί στον κυρίως φάκελο δικαιολογητικών) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ Ο-Η Όνομα (1 : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Επώνυμο Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος γέννησης : Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : Τηλ: Τόπος κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ.: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 16 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου ( ): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (αναγράφεται η πλήρης επωνυμία), ότι για τη συμμετοχή μου στον πρόχειρο διαγωνισμό με αριθ.πρωτ. 2619/ διακήρυξης που θα διεξαχθεί στο Κατάστημα Κράτησης Α Τύπου Ιωαννίνων την 22/04/2015, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς μου: α. Ι) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ: ο διαχειριστής της εταιρείας,. (όνομα αυτού) ΙΙ) Προκειμένου για ΑΕ ο πρόεδρος της εταιρείας,. (όνομα αυτού), καθώς και ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας, (όνομα αυτού), δεν έχει/έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι: ί) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ. 1) ίί) δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2), ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 22/04/2015 (Υποχρεωτικά να υπάρχει υπογραφή και στη πρώτη σελίδα)

17 ίίί) απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ. 48), iv) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), ν) για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. νϊ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. vii) για κάποιο αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας β. δεν τελεί η εταιρεία που εκπροσωπώ (επωνυμία αυτής), σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση γ. η εταιρεία που εκπροσωπώ. (επωνυμία αυτής) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι: δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) δ. η εταιρεία που εκπροσωπώ (επωνυμία αυτής) είναι ενήμερη, ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της. (Να αναγραφούν τα ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης) ε. η εταιρεία που εκπροσωπώ (επωνυμία αυτής) είναι εγγεγραμμένη, στο οικείο επιμελητήριο σύμφωνα με το ειδικό επάγγγελμα της ήτοι (αναγράφεται αυτό), (δεν αφορά συνεταιρισμούς) στ. η εταιρεία που εκπροσωπώ (επωνυμία αυτής) δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34, και 39 του Π.Δ. 118/07 ζ. Ο συνεταιρισμός (επωνυμία αυτού) λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 22/04/2015 (Υποχρεωτικά να υπάρχει υπογραφή και στη δεύτερη σελίδα) 17

18 η. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2,3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. θ. Η χώρα καταγωγής του προϊόντος/των προιόντων που σας προσφέρω είναι η/οι: Ημερομηνία 22/04/2015 Ο-Η Δηλ (Υπογραφή) (1) Υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της σχετικής διακήρυξης, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. (2) Αναγράφεται ολογράφως (3)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα 18

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα