ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Ρέππος Τηλ. : Fax : E- mail : Web site : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,27 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,27 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κ.Α , , , , , , , , , , , , του προϋπολογισμού του έτους 2014 του Δήμου Βόλου, τον Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2014 της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., τους Κ. Α , , και του προϋπολογισμού του έτους 2014 του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και τον Κ. Α του προϋπολογισμού του έτους 2014 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93) περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ». 3. Την 35130/739/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ναυτιλίας &Ανάπτυξης περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ορίων. 1

2 4. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την αριθμ.π13305/ Απόφαση του Υπ. Οικονομικών Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 5. Την από (ΦΕΚ 240 τ. Α ) πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ. Α ) και την αριθμ. 3 σχετική εγκύκλιο (11543/ ) για την ανάδειξη προμηθευτών για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, για τις ανάγκες των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 Δ. Κ. Κ. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ), περί ενίσχυσης της διαφάνειας. 9. Την αριθμ. 61/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) του Δήμου Βόλου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και ιατρικών αναλώσιμων και έγινε η διάθεση της πίστωσης για το έτος Την αριθμ. 74/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν. π. δ. δ. (Δ. Ο. Ε. Π. Α. Π. ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και έγινε η διάθεση της πίστωσης για το οικ. Έτος Την αριθμ. 121/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλου (Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.), με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας φαρμάκων και έγινε η διάθεση της πίστωσης για το οικ. Έτος Την αριθμ. 355/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014 ποσού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η διενέργεια ενιαίου ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 13. Τις αριθμ. 44/2014, 57/2014 και 207/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, με τις οποίες εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης των πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α , , , , , , , , , , , , του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 14. Την αριθμ. 54/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι αξιολόγησης προσφορών. 15. Την από έκθεση τεχνικών προδιαγραφών-δαπάνης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, για την προμήθεια των πιο πάνω ειδών. 16. Την αριθμ.262/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ενιαίου ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της αναφερόμενης προμήθειας. 2

3 Άρθρο 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Τη διενέργεια ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 4 ο Τεχνικά στοιχεία προσφοράς Τα φάρμακα και το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την αριθμ.262/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου. Τη διακήρυξη συνοδεύουν οι τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε φορέα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άρθρο 5 ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα Πέμπτη, στο δημοτικό κατάστημα Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11:00., όπου και θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 54/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη) δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα διεξαχθεί χωρίς νέα δημοσίευση ή πρόσκληση, την ίδια ώρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον ίδιο χώρο του Δημαρχιακού Καταστήματος. Σ αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα κατατεθούν στην υπηρεσία των Προμηθειών του Δήμου Βόλου και θα πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η μη συμμετοχή εκπρόθεσμων προσφορών, κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών. Άρθρο 6 ο Δικαιούμενοι συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 7 ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι προμηθευτές που θα προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: α)εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. β)εγγυητική Επιστολή σε ποσό ίσο με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με το Φ.Π.Α. δηλαδή το ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.243,96 ), θα έχει ισχύ 60 ημερών από την επόμενη της 3

4 διενέργειας του διαγωνισμού και θ απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. Εάν η προφορά αφορά ορισμένο ή ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, η οποία αναλογεί στην προσφερόμενη ποσότητα. Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο κατάσταση που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τον προϋπολογισμό του συνόλου των ειδών που θα συμμετάσχει κάθε προμηθευτής και θα υπολογίζεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α. γ) Φάκελο που θα φέρει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση κι όλα τα στοιχεία του προμηθευτή, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, καλά σφραγισμένο και θα έχει μέσα την προσφορά, δηλαδή σε ξεχωριστούς φακέλους α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και β) την οικονομική προσφορά, και στον καθένα απ αυτούς θ αναγράφεται ότι και στον γενικό φάκελο της προσφοράς. δ) Βεβαίωση Φαρμακευτικού Συλλόγου (εάν πρόκειται για φαρμακείο) ή Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (εάν πρόκειται για εταιρία εμπορίας φαρμακευτικών, ιατρικών ειδών και αναλωσίμων υγειονομικών υλικών), που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. ε) Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, καθώς κι ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 Ν. 2286/95, δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα. στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους συμπεριφορά. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). ζ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία. η) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: - αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, - αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, - σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 4

5 - σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. θ) Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. Άρθρο 8 Ο Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του συμμετέχοντα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά τοποθετούνται σε ιδιαίτερο 5

6 φάκελο και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η οικονομική και η τεχνική προσφορά θ αφορά το σύνολο της ποσότητας των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος ή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών αλλά για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος των δημοπρατούμενων ειδών. Σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις ενδεικτικές τιμές. Σε περίπτωση που σε ορισμένα είδη οι προσφερόμενες τιμές είναι ίδιες θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των συγκεκριμένων προμηθευτών για την ανάδειξη του μειοδότηπρομηθευτή. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στην αποθήκη του Δήμου Βόλου και στις εγκαταστάσεις των Νομικών Προσώπων. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού (δηλαδή την και μέχρι ώρα 15:00 ), διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 9 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει, προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση, σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α. Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. 6

7 Άρθρο 10 ο Γλώσσα Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. Άρθρο 11 ο Σύμβαση Η σύμβαση που αφορά το Δήμο Βόλου καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ και στους όρους της παρούσας διακήρυξης, ενώ υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ισχύει από την ανακοίνωση στον προμηθευτή της ανάθεσης της προμήθειας και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου. Ο μειοδότης υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με έκαστο Νομικό Πρόσωπό του Δήμου Βόλου για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά. Άρθρο 12 ο Χρόνος παράδοσης-ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου Η παράδοση των ειδών θα γίνει μετά την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων μεταξύ των αναδόχων και του Δήμου Βόλου, καθώς και των Νομικών Προσώπων του, από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής. Για τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου τα είδη θα παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής της κάθε Διεύθυνσης. Για τα Νομικά Πρόσωπα τα είδη θα παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έκαστου Νομικού Προσώπου. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ, αν δεν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας εκ μέρους του προμηθευτή το οποίο θα πρέπει ν αποδειχθεί. Άρθρο 13 ο Απόρριψη αποδοχής των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Εάν κατά την παραλαβή των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού διαπιστωθεί ότι αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 7

8 Άρθρο 14 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος βάσει των κειμένων διατάξεων υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 15 ο Παραλαβή Πληρωμή Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ,ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο μέσα σε χρόνο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση τους. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει μετά την παρέλευση τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Τα φάρμακα και το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους μετά την οριστική παραλαβή τους ώστε το υλικό να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών τόσο του Δήμου όσο και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Βόλου, το λιγότερο έως τον Ιούνιο του 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις (Ε.Ο.Φ. κλπ). Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά τον διαγωνισμό όπως και μετά από την κατακύρωση του αποτελέσματος, σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο προκειμένου να διαπιστώσει και εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με αυτήν των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση καταστροφής ελεγχόμενου παραδοθέντος είδους από τον μειοδότη, αυτός οφείλει να το αντικαταστήσει δίχως επιβάρυνση της υπηρεσίας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, αν το επιθυμεί, ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Βόλου και στις εγκαταστάσεις των Νομικών Προσώπων. Η μεταφορά και εκφόρτωση των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στον τόπο παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ, μετά την οριστική παραλαβή των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στη συμβατική αξία των φαρμάκων και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: α. Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. (Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%). β. Υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ) ποσοστό 2%, (Τ.Ε.Α.Δ.Υ Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων- 1,5% και Τ.Π.Δ.Υ -Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων- 0,5%) Η κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 2,4%. γ. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%. 8

9 Άρθρο 16 ο Δημοσίευση Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3861/2010 και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, όπως προβλέπεται στη παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βόλου με πρακτικό τοιχοκόλλησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν 4013/2011 και θ αποσταλεί στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας & Αλμυρού και στο Εμπορικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010) και καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 17 ο Ενστάσεις Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του ή στην υπηρεσία προμηθειών του Δήμου Βόλου μέχρι και της επόμενης από της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος στο τηλ και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Βόλου O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων, υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Βόλου. Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα έκθεση περιγράφεται το φαρμακευτικό και το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών κτιρίων, υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Βόλου. Η δαπάνη για τις υπηρεσίες του Δήμου θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους Και αντίστοιχα οι δαπάνες των Νομικών Προσώπων θα βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών τους. Η προμήθεια του φαρμακευτικού υλικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α.

11 Α/Α ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Για το κεντρικό φαρμακείο του Αμαξοστασίου είναι απαραίτητα τα εξής σκευάσματα: ΦΠΑ 6,5% ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ΤΥΠΟΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΦΠΑ 6,5% 1 κουτί 20 τεμαχίων Aκετυλοσαλικυλικό οξύ 5 1,80 9,00 2 κουτί 20 τεμαχίων Παρακεταμόλη 10 0,75 7,50 3 κουτί 20 τεμαχίων Aντιισταμινικά δισκία 3 4,66 13,98 ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% 4 Δισκία κορτιζόνης 3 κουτί 30 τεμαχίων (πρεδνιζολόνη 4 mg) 2,17 6,51 5 κουτί 60 τεμαχίων Aντιόξινα δισκία. 2 2,75 5,50 6 κουτί 40 τεμαχίων Σπασμολυτικά δισκία 2 3,42 6,84 7 Αντιδιαρροϊκά δισκία 3 κουτί 6 τεμαχίων Loperamide 1,58 4, ml Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση 3 3,21 9, ml Aντισηπτικό κολλύριο 3 2,31 6, γρ. Aντιϊσταμινική αλοιφή 5 4,56 22,80 11 Αλοιφή για επούλωση 3 50γρ. εγκαυμάτων 8,40 25, τεμάχια Γάντια (κούτα Μ) 1 5,50 5, τεμάχια Γάντια (κούτα L) 2 5,50 11, ml Υγρό απολύμανσης χεριών 10 8,80 88,00 15 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά 16 κουτί 12 τεμ. κουτί 10 τεμ. των πέντε εκατοστών 15Χ15 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των δέκα εκατοστών 36Χ ,90 4,50 1,50 7,50

12 17 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά 5 κουτί 12 τεμ. των 15 εκατοστών 1,90 9,50 18 Γάζες εμποτισμένες με 5 κουτί 10 τεμ. αντιβιοτικό (Fusidic acid) 6,18 30,90 19 Λευκοπλάστης πλάτους 0,025 τεμάχιο μέτρα 2 2,20 4,40 20 Γάζα αυτοκόλλητη τεμάχιο αποστειρωμένη 9Χ10 5 0,30 1,50 21 Eπίδεσμος 5,0 Χ 0,05 μέτρα 10 τεμάχιο (γάζα) 0,50 5,00 22 Eπίδεσμος 5,0 Χ 0,10 μέτρα 10 τεμάχιο (γάζα) 0,80 8,00 23 Tριγωνικός επίδεσμος 7 τεμάχιο 90Χ90Χ130 1,80 12,60 24 Aιμοστατικός επίδεσμος τεμάχιο μέτρα 1,70 34, ml Oξυζενέ 5 0,60 3, ml Oινόπνευμα καθαρό 70% 5 2,00 10,00 27 Αντισηπτικό διάλυμα (solution ml ext. use Povidone Iodine 10 %) 3,40 34, ml Φυσιολογικός ορός 5 1,40 7, ml Φυσιολογικός ορός 5 1,55 7,75 30 Γλωσσοπίεστρα (κούτα παιδιατρικά κάθε γλωσσοπ. είναι συσκευασμένο 1 κουτί 100τεμ. ξεχωριστά) 3,80 3,80 31 Ποτηράκια μιας χρήσης 30 τεμάχιο (χάρτινα ή πλαστικά) 0,01 0,30 32 τεμάχιο Παγοκύστες Gel (περ. 25Χ10) 5 6,00 30,00 33 Σπρεϋ για διαστρέμματα, 5 400ml οιδήματα 3,50 17,50 34 τεμάχιο Ελαστικοί επίδεσμοι 10 cm x ,65 6,50 35 Ελαστικοί επίδεσμοι 12,5cm x 10 τεμάχιο 4 0,80 8,00

13 36 τεμάχιο Ελαστικοί επίδεσμοι 8 cm x ,60 6,00 37 Νυστέρι νούμερο 11 με λαβή 1 κουτί συσκ. 10τμχ (κούτα) 6,75 6,75 276,65 110,5 94,48 ΦΠΑ 17,98 14,37 21,73 ΚΑΘΑΡΗ 481,63 ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 535,71 Για το κεντρικό φαρμακείο του Αμαξοστασίου Αλιβερίου είναι απαραίτητα τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα: ΦΠΑ 6,5% ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% Α/Α ΤΥΠΟΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΦΠΑ 6,5% ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% 1 κουτί 20 Aκετυλοσαλικυλικό οξύ τεμαχίων 2 1,80 3,60 2 κουτί 20 Παρακεταμόλη τεμαχίων 7 0,75 5,25 3 κουτί 20 Aντιισταμινικά δισκία 3 τεμαχίων 4,66 13,98 4 κουτί 30 Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 3 τεμαχίων 4 mg) 2,17 6,51 5 κουτί 60 Aντιόξινα δισκία. 1 τεμαχίων 2,75 2,75 6 κουτί 40 Σπασμολυτικά δισκία 1 τεμαχίων 3,42 3,42 7 κουτί 6 Αντιδιαρροϊκά δισκία 2 τεμαχίων Loperamide 1,58 3, ml Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση 1 3,21 3, ml Aντισηπτικό κολλύριο 2 2,31 4,62

14 10 30γρ. Aντιϊσταμινική αλοιφή 5 4,56 22, γρ. Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων 3 8,40 25, τεμάχια Γάντια (κούτα L) 1 5,50 5, ml Υγρό απολύμανσης χεριών 3 8,80 26,40 14 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των 3 κουτί 12 τεμ. πέντε εκατοστών 15Χ15 0,90 2,70 15 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των 3 κουτί 10 τεμ. δέκα εκατοστών 36Χ40 1,50 4,50 16 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των 3 κουτί 12 τεμ. 15 εκατοστών 1,90 5,70 17 Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό 2 κουτί 10 τεμ. (Fusidic acid) 6,18 12,36 18 Λευκοπλάστης πλάτους 0,025 τεμάχιο μέτρα 2 2,20 4,40 19 Γάζα αυτοκόλλητη αποστειρωμένη τεμάχιο 9Χ10 5 0,30 1,50 20 τεμάχιο Eπίδεσμος 5,0 Χ 0,05 μέτρα (γάζα) 5 0,50 2,50 21 τεμάχιο Eπίδεσμος 5,0 Χ 0,10 μέτρα (γάζα) 5 0,80 4,00 22 τεμάχιο Tριγωνικός επίδεσμος 90Χ90Χ ,80 9,00 23 Aιμοστατικός επίδεσμος τεμάχιο μέτρα 1,70 17, ml Oξυζενέ 5 0,60 3, ml Oινόπνευμα καθαρό 70% 5 2,00 10,00 26 Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext ml use Povidone Iodine 10 %) 3,40 23, ml Φυσιολογικός ορός 3 1,40 4, ml Φυσιολογικός ορός 3 1,55 4,65 29 Γλωσσοπίεστρα (κούτα παιδιατρικά κάθε γλωσσοπ. είναι 1 κουτί 100τεμ. συσκευασμένο ξεχωριστά) 3,80 3,80 30 Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή 30 τεμάχιο πλαστικά) 0,01 0,30 31 τεμάχιο Παγοκύστες Gel (περ. 25Χ10) 3 6,00 18,00

15 32 400ml Σπρεϋ για διαστρέμματα, οιδήματα 2 3,50 7,00 33 τεμάχιο Ελαστικοί επίδεσμοι 10 cm x 4 5 0,65 3,25 34 τεμάχιο Ελαστικοί επίδεσμοι 12,5cm x 4 5 0,80 4,00 35 τεμάχιο Ελαστικοί επίδεσμοι 8 cm x 4 5 0,60 3,00 36 κουτί συσκ. 10τμχ Νυστέρι νούμερο 11 με λαβή (κούτα) 1 6,75 6,75 162,7 64,55 54,56 ΦΠΑ 10,58 8,39 12,55 ΚΑΘΑΡΗ 281,81 ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 313,33 Για το φαρμακείο του Κοιμητηρίου είναι απαραίτητα τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα: ΤΥΠΟΣ- Α/Α ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κουτί 20 τεμαχίων 2 κουτί 20 τεμαχίων 3 κουτί 20 τεμαχίων 4 κουτί 30 τεμαχίων 5 κουτί 60 τεμαχίων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Aκετυλοσαλικυλικό οξύ Παρακεταμόλη Aντιισταμινικά δισκία Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg) Aντιόξινα δισκία. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΦΠΑ 6,5% ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 6,5% 2 1,80 3,60 7 0,75 5, ,66 13,98 2,17 6,51 2,75 2,75 ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23%

16 6 κουτί 40 Σπασμολυτικά δισκία 2 τεμαχίων 3,42 6,84 7 Αντιδιαρροϊκά δισκία 2 κουτί 6 τεμαχίων Loperamide 1,58 3, ml Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση 3 3,21 9, ml Aντισηπτικό κολλύριο 5 2,31 11, γρ. Aντιϊσταμινική αλοιφή 5 4,56 22,80 11 Αλοιφή για επούλωση 2 50γρ. εγκαυμάτων 8,40 16, τεμάχια Γάντια (κούτα Μ) 1 5,50 5, τεμάχια Γάντια (κούτα L) 1 5,50 5, ml Υγρό απολύμανσης χεριών 5 8,80 44,00 15 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά 5 κουτί 12 τεμ. των πέντε εκατοστών 15Χ15 0,90 4,50 16 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά 5 κουτί 10 τεμ. των δέκα εκατοστών 36Χ40 1,50 7,50 17 Αποστειρωμένες γάζες κουτιά 5 κουτί 12 τεμ. των 15 εκατοστών 1,90 9,50 18 Γάζες εμποτισμένες με 3 κουτί 10 τεμ. αντιβιοτικό (Fusidic acid) 6,18 18,54 19 Λευκοπλάστης πλάτους 0,025 τεμάχιο μέτρα 2 2,20 4,40 20 Γάζα αυτοκόλλητη τεμάχιο αποστειρωμένη 9Χ10 5 0,30 1,50 21 Eπίδεσμος 5,0 Χ 0,05 μέτρα 5 τεμάχιο (γάζα) 0,50 2,50 22 Eπίδεσμος 5,0 Χ 0,10 μέτρα 5 τεμάχιο (γάζα) 0,80 4,00 23 Tριγωνικός επίδεσμος 5 τεμάχιο 90Χ90Χ130 1,80 9,00 24 Aιμοστατικός επίδεσμος τεμάχιο μέτρα 1,70 11, ml Oξυζενέ 5 0,60 3,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

, . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18

,    . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002652389 2015-03-19

15PROC002652389 2015-03-19 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 11-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ: 804 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα