ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτή των παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθ μούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 20 παρ. 9 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρη ματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 2. Του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α ) όπως ισχύει. 3. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 4. Του Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α ) όπως ισχύει. 5. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 6. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) «Διορισμός Αντι προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Της υπ αριθμ. Υ13/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας, Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740 Β). 8. Της 13727/724 (ΦΕΚ Β 1087) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιο μηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. Δ6/Φ1/οικ.19500/ (ΦΕΚ Β 1671) και Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.18018/ (ΦΕΚ Β 2132). 9. Της υπ αριθμ. Οικ /953/Φ.15 (ΦΕΚ2044/Β/2009) συμπλήρωσης της υπ αριθμ /724 (ΦΕΚ1087/Β/2003) κοινής υπουργικής απόφασης. Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αντιστοίχηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης (Υψηλή, Μέση, Χαμηλή) που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα και άλλες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Μέρους του Ν.3982/2011 και αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του. Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατη γορία του επί μέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνε πώς στην υψηλότερη κατηγορία. Όπου στις πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις αναφέρε ται ο όρος «μη οχλούσες εγκαταστάσεις» νοείται ότι αυ τές υπάγονται στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης. Άρθρο 3 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Παράρτημα μεταποιητικών δρα στηριοτήτων με αντιστοίχηση σε βαθμούς όχλησης.

2 17694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Σε περίπτωση που κάποια δραστηριότητα δεν περι λαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης, αυτή κατατάσσεται με κοινή απόφα ση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής, που αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Άρθρο 5 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα ταργείται η 13727/724 (ΦΕΚ Β 1087) κοινή υπουργική απόφαση.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος > 200 MT/ημέρα MT/ημέρα < 5 MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη 2 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών > 200 MT/ημέρα MT/ημέρα < 5 MT/ημέρα Ως άνω 3 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών > 10 MT/ημέρα 10 MT/ημέρα Ως άνω 4 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων > 100 MT/ημέρα MT/ημέρα < 5 MT/ημέρα Ως άνω 6 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών MT/ημέρα < 50 MT/ημέρα Ως άνω 7 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών MT/ημέρα < 15 MT/ημέρα Ως άνω 8 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών MT/ημέρα < 15 MT/ημέρα Ως άνω 9 Παραγωγή ελαίων και λιπών MT/ημέρα < 50 MT/ημέρα Ως άνω 10 Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των κλασμάτων τους, που διαθέτονται ακατέργαστα >500 MT/ημέρα MT/ημέρα < 50 MT/ημέρα Ως άνω 11 Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα >1.000 MT/ημέρα MT/ημέρα < 50 MT/ημέρα Ως άνω 12 Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων MT/ημέρα < 20 MT/ημέρα Ως άνω

4 17696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη 14 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία > 100 MT/ημέρα 100 MT/ημέρα Ως άνω 15 Παραγωγή παγωτών > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα Ως άνω 16 Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων > 50 MT/ημέρα 50 MT/ημέρα 17 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου > 50 MT/ημέρα 50 MT/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στη ως προς το παραγόμενο προϊόν Οι ποσότητες αναφέρονται στη ως προς την πρώτη ύλη 18 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α. 19 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα Ως άνω >200 kw 200 kw 20 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής >200 kw 200 kw Ως άνω 21 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων >200 kw 200 kw Ως άνω 22 Παραγωγή ζάχαρης Το σύνολο 23 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών >200 kw 200 kw 24 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ >200 kw 200 kw Ως άνω 25 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων >200 kw 200 kw Ως άνω 26 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών >200 kw 200 kw Ως άνω

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών >200 kw 200 kw 28 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α >200 kw 200 kw Ως άνω 29 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 30 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς > 200 kw 200 kw Ως άνω > 15 MT/ημέρα 15 MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη 11 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 31 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών >10 MT/ημέρα 10 MT/ημέρα ως προς το παραγόμενο προϊόν 32 Παραγωγή οίνου από σταφύλια >5.000 MT/έτος MT/έτος Ως άνω 33 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα >5.000 MT/έτος MT/έτος Ως άνω 34 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση >5.000 MT/έτος MT/έτος Ως άνω 35 Ζυθοποιία > MT/έτος MT/έτος Ως άνω 36 Παραγωγή βύνης > MT/έτος MT/έτος Ως άνω 37 Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών. Εξαιρείται η εμφιάλωση νερού >50 MT/ημέρα 50 MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη 38 Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών Το σύνολο

6 17698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 39 Παραγωγή προϊόντων καπνού απλών ξηραντήριων Το σύνολο πλην καπνού Απλά ξηραντήρια καπνού 40 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ >100 kw 100 kw 41 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών >100 kw 100 kw Ως άνω 42 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων > 10 MT/ημέρα 10 MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη 43 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ > 250 kw 250 kw 44 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα > 250 kw 250 kw Ως άνω 45 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών > 250 kw 250 kw Ως άνω 46 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών >1.000 kw kw Ως άνω 47 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα > kw kw Ως άνω 48 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών > kw kw Ως άνω Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων > kw kw Ως άνω π.δ.κ.α.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 50 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων > 250 kw 250 kw 51 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας > 250 kw 250 kw Ως άνω 52 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων > 250 kw 250 kw Ως άνω 53 Κατασκευή εσωρούχων > 250 kw 250 kw Ως άνω 54 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης > 250 kw 250 kw Ως άνω 55 Κατασκευή γούνινων ειδών > 250 kw 250 kw Ως άνω 56 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ > 250 kw 250 kw Ως άνω Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών > 250 kw 250 kw Ως άνω πλέξης κροσέ Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 15 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ > 20 MT/ημέρα 20-5 MT/ημέρα 5 MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη > 250 kw 250 kw 60 Κατασκευή υποδημάτων > 250 kw 250 kw Ως άνω 16 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

8 17700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας ξυλόμαλλου ξυλάλευρου ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασμένης Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης 65 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο > 250 kw 250 kw > 250 kw 250 kw Ως άνω Το σύνολο Το σύνολο > 250 kw 250 kw Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ > 250 kw 250 kw Ως άνω 67 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής > 250 kw 250 kw Ως άνω 68 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων > 250 kw 250 kw Ως άνω 69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής > 250 kw 250 kw Ως άνω 17 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 70 Παραγωγή χαρτοπολτού Το σύνολο

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού > 5 MT/ημέρα 5 MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη 72 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι > 250 kw 250 kw 73 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας > 250 kw 250 kw Ως άνω 74 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) > 250 kw 250 kw Ως άνω 75 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) > 250 kw 250 kw Ως άνω 76 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι > 250 kw 250 kw Ως άνω 18 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 77 Εκτύπωση εφημερίδων > kw kw Ως άνω 78 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες > 400 kw 400 kw Ως άνω 79 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων > kw kw Ως άνω 80 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες > kw kw Ως άνω 81 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Το σύνολο 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 82 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) > MT/ημέρα MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη 83 Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων Το σύνολο

10 17702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 84 Παραγωγή καυσίμων ελαίων και αερίων λιπαντικών ελαίου Το σύνολο 85 Παραγωγή αερίων πετρελαίου και άλλων αέριων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου Το σύνολο 86 Παραγωγή άλλων προϊόντων πετρελαίου Το σύνολο 20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 87 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων > 500 kw 500 kw 88 Παραγωγή χρωστικών υλών (με χημική σύνθεση) Το σύνολο 89 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών Παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών ουσιών π.δ.κ.α. με χημική μετατροπή Παραγωγή άλλων ανόργανων χημικών ουσιών π.δ.κ.α. με χημική μετατροπή Παραγωγή ανόργανων χημικών ουσιών π.δ.κ.α. μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών 90 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών Παραγωγή βασικών οργανικών χημικών ουσιών π.δ.κ.α. με χημική μετατροπή Παραγωγή άλλων οργανικών χημικών ουσιών π.δ.κ.α. με χημική μετατροπή Παραγωγή οργανικών χημικών ουσιών π.δ.κ.α. μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων Παραγωγή χημικών λιπασμάτων με χημική σύνθεση Παραγωγή χημικών λιπασμάτων μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών Παραγωγή οργανοχημικών λιπασμάτων με κομποστοποίηση βιομάζας ή στερών αποβλήτων. 92 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές > 200 MT/ημέρα 200 MT/ημέρα ως προς την πρώτη ύλη 93 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές Το σύνολο 94 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων Όλες όσες περιλαμβάνουν χημική μετατροπή Όσες περιλαμβάνουν μόνο απλή ανάμειξη ή συσκευασία πρώτων υλών 95 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών > 150 kw 150 kw 96 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης > 250 kw 250 kw Ως άνω 97 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού > 250 kw 250 kw Ως άνω 98 Παραγωγή εκρηκτικών Το σύνολο 99 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας > 150 kw 150 kw 100 Παραγωγή αιθέριων ελαίων > 150 kw 150 kw Ως άνω 101 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α > 150 kw 150 kw Ως άνω

12 17704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 102 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αερίων) Το σύνολο Όλες όσες 103 Παραγωγή μη φυσικών ινών περιλαμβάνουν χημική σύνθεση Χωρίς χημική σύνθεση 21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 104 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων Το σύνολο 105 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων > 10 MT/ημέρα 10 MT/ημέρα ως προς τις πρώτες ύλες 22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 106 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ > 200 kw 200 kw 107 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) > 200 kw 200 kw Ως άνω 108 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών > 250 kw 250 kw Ως άνω 109 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας > 250 kw 250 kw Ως άνω 110 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών > 250 kw 250 kw Ως άνω 111 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων > 250 kw 250 kw Ως άνω 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 112 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού Το σύνολο

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού > 50 kw 50 kw 114 Κατασκευή κοίλου γυαλιού > 5 MT/ημέρα 5 MT/ημέρα ως προς το παραγόμενο προϊόν 115 Κατασκευή ινών γυαλιού Το σύνολο 116 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις > 250 kw 250 kw 117 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων > 250 kw 250 kw Ως άνω 118 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών > 250 kw 250 kw Ως άνω 119 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη > 200 kw 200 kw Ως άνω 120 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών > 250 kw 250 kw Ως άνω 121 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής > 250 kw 250 kw Ως άνω 122 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων > 250 kw 250 kw Ως άνω 123 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις > 250 kw 250 kw Ως άνω 124 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής > 250 kw 250 kw Ως άνω 125 Παραγωγή τσιμέντου > 500 MT/ημέρα 500 MT/ημέρα ως προς το παραγόμενο προϊόν 126 Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη (Παραγωγή μη εσβεσμένου ασβέστη και υδρασβέστου) α > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα Ως άνω 14

14 17706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 127 Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη (Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη) β Το σύνολο 128 Παραγωγή γύψου > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα ως προς το παραγόμενο προϊόν 129 Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα Ως άνω 130 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα > 100 MT/ημέρα 100 MT/ημέρα Ως άνω 131 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο > 75 MT/ημέρα 75 MT/ημέρα Ως άνω 132 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος Το σύνολο 133 Κατασκευή κονιαμάτων Το σύνολο 134 Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο Το σύνολο 135 Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια > MT/έτος MT/έτος ως προς το παραγόμενο προϊόν 136 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο > 100 kw 100 kw 137 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων α > 100 kw 100 kw - Για περιοχές εκτός από αυτές της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3325/ Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων β > 500 kw 500 kw - Μόνο για τις περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.3325/2005

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραγωγή λειαντικών προϊόντων > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα ως προς το παραγόμενο προϊόν 140 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α > 50 MT/ημέρα 50 MT/ημέρα Ως άνω 141 Παραγωγή αμίαντου επεξεργασμένου σε ίνες μειγμάτων με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο προϊόντων παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο υλικού τριβής για φρένα, συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένου Το σύνολο 24 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 142 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων (με υψικάμινο) α Το σύνολο 143 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων (χωρίς υψικάμινο) β > 100 MT/ημέρα 100 MT/ημέρα ως προς το παραγόμενο προϊόν 144 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων > 200 kw 200 kw 145 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα > 200 kw 200 kw Ως άνω 146 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα > 200 kw 200 kw Ως άνω 147 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα > 200 kw 200 kw Ως άνω 148 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων > 200 kw 200 kw Ως άνω 149 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων α Το σύνολο (εκτός εργαστηρίων) Το σύνολο εργαστηρίων

16 17708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 150 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 24.41β > kg/έτος kg/έτος < 150 kg/έτος Εργαστήρια 151 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου οξείδιου του αργιλίου Το σύνολο 152 Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του αργίλιου > 1 MT/ημέρα 1 MT/ημέρα 153 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, ακατέργαστων Το σύνολο 154 Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο, ψευδάργυρο και κασσίτερο ή τα κράματά τους Το σύνολο 155 Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού χαλκού κονίας (cement) Το σύνολο 156 Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων του χαλκού Το σύνολο 157 Παραγωγή σύρματος από χαλκό > 200 kw 200 kw 158 Παραγωγή ακατέργαστου νικέλιου Το σύνολο 159 Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) νικέλιου, επιτηγμάτων (sinters) οξείδιων του νικέλιου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου Το σύνολο 160 Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή κραμάτων του νικέλιου Το σύνολο ως προς το παραγόμενο προϊόν ως προς το παραγόμενο προϊόν

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους κεραμομεταλλουργικών ενώσεων σταχτών και υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις Το σύνολο 162 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων Το σύνολο 163 Υπηρεσίες χύτευσης χυτοσίδηρου > 150 MT/ημέρα MT/ημέρα < 1 MT/ημέρα Ως άνω 164 Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles) από χυτοσίδηρο σωλήνων και αγωγών από χάλυβα Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα ως προς το παραγόμενο προϊόν 165 Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα > 150 MT/ημέρα MT/ημέρα < 1 MT/ημέρα Ως άνω 166 Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα > 20 MT/ημέρα 20 MT/ημέρα Ως άνω 167 Χύτευση ελαφρών μετάλλων > 50 MT/ημέρα 50 MT/ημέρα Ως άνω 168 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων > 10 MT/ημέρα 10 0,1 MT/ημέρα < 0,1 MT/ημέρα Ως άνω 25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 169 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών > 250 kw 250 kw 170 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων > 250 kw 250 kw Ως άνω 171 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης > 100 kw 100 kw Ως άνω 172 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων > 250 kw 250 kw Ως άνω

18 17710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 173 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση > 100 kw 100 kw Ως άνω 174 Κατασκευή πολεμικών όπλων, εκτός από περίστροφα, πιστόλια και παρόμοια όπλα Το σύνολο 175 Κατασκευή περίστροφων, πιστολιών, μη πολεμικών πυροβόλων και παρόμοιων συστημάτων > 250 kw 250 kw 176 Κατασκευή βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφόδιων φυσιγγίων, άλλων πυρομαχικών και βλημάτων και μερών τους Το σύνολο 177 Κατασκευή μερών πολεμικών όπλων και άλλων όπλων Το σύνολο 178 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου > 50 kw 50 kw 179 Κονιομεταλλουργία > 5 MT/ημέρα 5 MT/ημέρα ως προς το παραγόμενο προϊόν 180 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων > 3 MT/ημέρα 3 MT/ημέρα ποσότητες μετάλλων για κατεργασία ή επικάλυψη 181 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων Το σύνολο Οι ποσότητες αναφέρονται στο υλικό αμμορριπής 182 Μεταλλοτεχνία > 500 kw 500 kw 183 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων > 100 kw 100 kw Ως άνω 184 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων > 200 kw 200 kw Ως άνω 185 Κατασκευή εργαλείων > 200 kw 200 kw Ως άνω

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων > 200 kw 200 kw 187 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας > 200 kw 200 kw Ως άνω 188 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων > 200 kw 200 kw Ως άνω 189 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών > 200 kw 200 kw Ως άνω 190 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α > 200 kw 200 kw Ως άνω 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 191 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων > 500 kw 500 kw Ως άνω 192 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών > 500 kw 500 kw Ως άνω 193 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού > 500 kw 500 kw Ως άνω 194 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας > 250 kw 250 kw Ως άνω 195 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης > 250 kw 250 kw Ως άνω 196 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης > 250 kw 250 kw Ως άνω 197 Κατασκευή ρολογιών > 250 kw 250 kw Ως άνω 198 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης > 250 kw 250 kw Ως άνω 199 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού > 250 kw 250 kw Ως άνω

20 17712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 200 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων > 250 kw 250 kw 27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 201 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών > 200 kw 200 kw Ως άνω 202 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος > 250 kw 250 kw Ως άνω 203 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Το σύνολο 204 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών > 200 kw 200 kw 205 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων > 200 kw 200 kw Ως άνω 206 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης > 200 kw 200 kw Ως άνω 207 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού > 250 kw 250 kw Ως άνω 208 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών > 250 kw 250 kw Ως άνω 209 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών > 250 kw 250 kw Ως άνω 210 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού > 250 kw 250 kw Ως άνω 28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 211 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων > 150 kw 150 kw Ως άνω 212 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας > 250 kw 250 kw Ως άνω

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών > 250 kw 250 kw 214 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων > 250 kw 250 kw Ως άνω 215 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης > 250 kw 250 kw Ως άνω 216 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων > 250 kw 250 kw Ως άνω 217 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων > 250 kw 250 kw Ως άνω 218 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) > 500 kw 500 kw Ως άνω 219 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός > 250 kw 250 kw Ως άνω 220 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης > 250 kw 250 kw Ως άνω 221 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α > 250 kw 250 kw Ως άνω 222 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων > 250 kw 250 kw Ως άνω 223 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου > 250 kw 250 kw Ως άνω 224 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών > 250 kw 250 kw Ως άνω 225 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία > 250 kw 250 kw Ως άνω 226 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές > 250 kw 250 kw Ως άνω

22 17714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 227 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού > 250 kw 250 kw 228 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών > 250 kw 250 kw Ως άνω 229 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού > 250 kw 250 kw Ως άνω 230 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών > 250 kw 250 kw Ως άνω 231 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α > 250 kw 250 kw Ως άνω 29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 232 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων Το σύνολο 233 Κατασκευή αμαξωμάτων για αυτοκίνητα οχήματα κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Το σύνολο 234 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα > 250 kw 250 kw 235 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα > 250 kw 250 kw Ως άνω 30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 236 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών > GRT GRT ή 12 μ < 25 GRT ή <12 μ Οι ποσότητες αναφέρονται σε συνολική χωρητικότητα (GRT) ή μήκος πλοίου που μπορεί να κατασκευαστεί ή να επισκευαστεί 1 1 Μεταξύ των δυο εναλλακτικών ορίων λαμβάνεται υπ όψη εκείνη που οδηγεί στην αυστηρότερη επιλογή.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού GRT ή 12 μ < 25 GRT ή <12 μ Οι ποσότητες αναφέρονται σε συνολική χωρητικότητα (GRT) ή μήκος πλοίου που μπορεί να κατασκευαστεί ή να επισκευαστεί 238 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού Το σύνολο 239 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων Το σύνολο 240 Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης Το σύνολο Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις 241 Κατασκευή μοτοσικλετών Το σύνολο 242 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων Το σύνολο 31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 243 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα > 250 kw 250 kw 244 Κατασκευή επίπλων κουζίνας > 250 kw 250 kw Ως άνω 245 Κατασκευή στρωμάτων > 250 kw 250 kw Ως άνω 246 Κατασκευή άλλων επίπλων > 250 kw 250 kw Ως άνω 32 ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 247 Κοπή νομισμάτων > 250 kw 250 kw Ως άνω 248 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών > 250 kw 250 kw Ως άνω 249 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών > 250 kw 250 kw Ως άνω 250 Κατασκευή μουσικών οργάνων > 250 kw 250 kw Ως άνω

24 17716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 251 Κατασκευή αθλητικών ειδών > 250 kw 250 kw 252 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους > 250 kw 250 kw Ως άνω 253 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών > 250 kw 250 kw Ως άνω 254 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών > 250 kw 250 kw Ως άνω 255 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α > 250 kw 250 kw Ως άνω 33 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 256 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων > 250 kw 250 kw Ως άνω 257 Επισκευή μηχανημάτων > 250 kw 250 kw Ως άνω 258 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού > 250 kw 250 kw Ως άνω 259 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού > 250 kw 250 kw Ως άνω 260 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών GRT < 500 GRT 261 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων Το σύνολο Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις 262 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών Το σύνολο 263 Επισκευή άλλου εξοπλισμού > 250 kw 250 kw 35 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 35.3 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 264 Παροχή ατμού και κλιματισμού >1.500 κ.μ./ημέρα κ.μ./ημέρα 36 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΧΟΣ ΔΕΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 216 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1510 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3583 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3955 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι τηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα