ÐANAÃIAC ÐANTANACCHÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐANAÃIAC ÐANTANACCHÓ"

Transcript

1 IEPOÓ NAOÓ ÐANAÃIAC ÐANTANACCHÓ BOIÙN IEROS NAOS PANAGIAS PANTANASSIS BION

2 Εχομεν κατά ταύτα τρεις διαφόρους κατηγοριάς πεντατρούλλων ναών, εκ των οποίων μόνον οι της πρώτης έχουσι τους τρουλλίσκους οργανικώς και πλήρως εργαζομενους αντιδρώντας δηλαδή δια του βάρους των κατά της πλαγίας ωθήσεως, αι καμάραι του σταυρού μεταδίδουσι εις τους έξωτερικούς τοίχους του ναού. Μια εκ των εξι στον κόσμο. Η Παναγία Κοσμοσώτειρα της Βήρας Θράκης Ο Αγ.Παντελεήμων του Νερέζι β. Μακεδονίας Η Καθολική του Στύλου εν Καλαβρία 12 ου αι. Ο Αγ. Μάρκος του Rossano εν Καλαβρία 12 ου αι. Η Παλαιά Επισκοπή του Νυκλίου Τεγέας Η Παντάνασσα της περιοχής Μονεμβασίας. Οne of the six in the world. Panagia Kosmosotira of Viras Thrakis St.Panteleimon of Nerezi N. Makedonia Katholiki of Stilou at Kalavria 12 th ce. St. Markos Rossano at Kalavria 12 th ce. Palaia Episkopi of Nikliou Tegeas Pantanassa of Monemvasias. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ANASTASIOU K. ORLANDOU

3 Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 1 O ναός της Παναγίας Παντανάσσης είναι ένα μνημείο μεγάλης αξίας για τη μελέτη της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και ιστορίας. Η οικοδόμηση του ναού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής στους τελευταίους βυζαντινούς χρόνους, που πιστοποιείται από το πλήθος ναϋδρίων σε όλα τα χωριά των Βατίκων. The temple of Pantanasa is a monument of great value for the study of byzantine architecture and history. Pantanassa temple is constructed at last byzantine years in a frame of development of the region of Batika where plenty of small churches where spread in villages.

4 Οι εσωτερικές επιφάνειες του κυρίως ναού, που είναι ενιαίες και αδιάρθρωτες, καλύπτονταν εξ ολοκλήρου με τοιχογραφίες καλής τέχνης της Παλαιολόγειας περιόδου, που σώζονται δυστυχώς αποσπασματικά. In door surfaces of the main temple are unified with no corners and were totally covered with icon paints of Paleologos period, unfortunately only few paints are saved partially. Η προφορική παράδοση συνδέει την περιοχή και την ανέγερση εκεί εκκλησιών με μια βυζαντινή βασιλοπούλα. Η παράδοση ίσως σχετίζεται με την ιστορία της προσωρινής εξορίας της οικογένειας του αυτοκράτορα Μανουήλ Β Παλαιολόγου στην Πελοπόννησο. Ο αυτοκράτωρ, φεύγοντας για τη Δύση, εμπιστεύθηκε την οικογένεια του στον αδελφό του Θεόδωρο, δεσπότη του Μυστρά. Όταν οι Ιωαννίτες Ιππότες κατέλαβαν προσωρινά το Μυστρά το 1400, ο Θεόδωρος κατέφυγε στη Μονεβασία, προφανώς παίρνοντας μαζί του τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Verbal tradition connects region and the construction of temples with a byzantine princes. This tradition could be associated with the resent exile of Manuel Paleologos II family in Peloponnese. The emperor, leaving for west, trusted his family to his brother Theodoros, Despot of Mystras. When St. John knights occupied temporary Mystras at 1400, Theodoros went at Monembasia, obviously taking with him the members of royal family.

5 Ο κυρίως ναός χωρίζεται από το Ιερό μέσω κτιστού τέμπλου, με εσοχές για την τοποθέτηση φορητών εικόνων. Main temple separated from holy place by a stone made separation wall with places for icons. Η υιοθέτηση αφενός μορφολογικών στοιχείων από το λεξιλόγιο της κωνσταντινουπολίτικης αρχιτεκτονικής, και αφετέρου καθαρά δυτικών μορφών, είναι χαρακτηριστική της εποχής ανέγερσής του και τον εντάσσει στην αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε στα αστικά κέντρα του Δεσποτάτου του Μορέως. Adoption of morphological characteristics of both Constandinople and western architecture place this temple in the typical characteristics of the period of its construction and includes it in the architecture that rises in byzantine cities of Moreus Despotat. Κατά τα έτη εκτελέστηκαν στο ναό και τον περιβάλλοντα χώρο του εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με την επιμέλια του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου During the years in the temple and the surrounding area works of maintenance and rehabilitation were performed under the supervision of his Eminence Metropolitan of Monemvasia and Sparta Mr. Efstathiou

6 Ιστορικά Στοιχεία Historical data Τη βυζαντινή εκκλησία της Παντάνασσας, ίσως άλλοτε καθολικό της μονής ανέσυρε από την αφάνεια η σπουδαία μελέτη του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ στον πρώτο τόμο του Αρχείου των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, Σύμφωνα με την παράδοση έκτισε η Ειρήνη, η κόρη του βασιλιά Ανδρονίκου Παλαιολόγου, γύρω στα 1300 μ. Χ. την ίδια εποχή που χτίστηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας στη Μονεμβασιά.... Πρόσφατα από την Χ. Καλλιγά η Παντάνασσα ταυτίστηκε με την Μονή του Αρχανγγέλου Μιχαήλ του Κοντοστεφάνου όπου τάφηκαν, μετά το 1400, τα τρία παιδιά του αυτοκράτορα Μανούηλ Παλαιολόγου Στις αρχές του 20ου αιώνα ο μακαρίτης Κ. ΖΗΣΙΟΥ αντέγραψε την επί του τοίχου του νάρθηκος επιγραφή --ΒΥΖΑΝΤΙΣ Α (1125;) 2. Byzantine church of Pantanassas became known by Anastasios Orlando study published in Archive of Byzantine monuments of Greece, According to tradition is constructed by Irene, daughter of king Andronicos Paleologos around 1300 at the same period that Agias Sofias temple is built in Monembasia....Recently by X. Kalligas, the temple of Pantanassa is considered the Monastry of Arxanggelos Michael of Kontostefanou, where was buried the three children of emperor Manuel Paleologos at 1400 ac. At 20th century beginnings K. Zisiou transcrip the wall relieve of the temple that wrote ΒΥΖΑΝΤΙΣ A (1125?) 2. Ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β Παλαιολόγος με χρυσόβουλο λόγο του το έτος 1405 μχ. «παραχώρησε στη μητρόπολη Μονεμβασιάς τη χώρα του Ελικόβουνου, όπου βρίκεται η Παντάνασσα και ο πύργος» για να γίνεται λειτουργία υπέρ των ψυχών των παιδιών του που έχουν ταφεί πιθανότατα εδώ. 3 The emperor Manuel Paleologos II with Golden will at 1405 «offered to the Archdioceses of Monemvasia the region of Elikοvounio(lit. Elikas-mountain), where is located the church of Pantanassa and the tower» for the prey of the souls of his childrens that were probably buried here. 3.

7 Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με τον τρούλλο της Αγίας Σοφίας στη Μονεμβασία (12 ου αι.). Great similarity with the cupula of Agia Sofia temple of Monembasia(12 th century) is observed. Βιβλιογραφία 1. Α. Ορλάνδος, Η Παντάνασσα της Μονεμβασίας, Αρχείο των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος 1 (1935), Α. Βon, La Morée Franque, Paris 1969, 511,584. A. Λούβη-Κίζη, Η Παντάνασσα της Γερουμάνας. Ένα μνημείο των Ιωαννιτών Ιπποτών, Σύμμεικτα 16 (2003-4), Ν. Δρανδάκης, Ν. Γκιολές, Ε. Δωρή, Σ. Καλοπίση, Β. Κεπετζή, Χ. Κωνσταντινίδη, Μ. Κωνσταντουδάκη, Μ. Παναγιωτίδη, Έρευνα στην Επίδαυρο Λιμηρά, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 1982, Οδοιπορικό στα Μοναστήρια και τις Εκκλησιές του Μικρού Άγιο Όρος ΤΑΚΗΣ Χ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 3. Εκδρομές από τη Μονεμβάσια Ελλη Εμκε Bibliography 1. A. Orlando, Pantanassa of Monemvasias, archive of Byzantine Monuments of Hellas 1 (1935), A. Bon, La Morée Franque, Paris 1969, 511, A. Louvi-Kizi, Pantanassa of Geroumanas. A monument of St. John Knights, Symmeikta 16 (2003-4), N. Drandakis, N. Gkioles, E. Dori, S. Kalopisi, V. Kepetzi, X. Konstantinidi, M. Konstantoudaki, M. Panagiotidi, Study in Epidavros Limira, Proceedings of Archeology Society 1982, Travelogue to Monasteries and Churches of Small Mount Athos TAKIS X. ARBANITHS 3. Excursions from Monemvasia Elli Emke Η μελέτη της εκκλησίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Παραθέτουμε ιστορικά στοιχεία των υπαρκτών μελετών. The study for the temple is not yet concluded. We present historical data from existing studies.

8 ΠΑΝΤΆΝΑΣΣΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ Η εκκλησία είναι τρισυπόστατη, στη Παναγία Παντάνασσα (Λαμπροδευτέρα & 15 Αυγούστου), στον Άγιο Αθανάσιο (2 Μαίου) και στον Άγιο Σπυρίδωνα (12 Δεκεμβρίου). The church is dedicated at Panagia Pantanassa (Monday after Easter & 15 August), Saint Athanasios (2 May) and Saint Spiridonas (12 December). Λειτουργεί κάθε πρώτη κυριακή του μηνα & εορτές It is open every first Sunday of month, in the morning and festive days. Πληροφορείες: Πατέρας Χρίστος Information: Father Christos tel: mob:

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Byzantine monuments of Naxos By Irene Gratsia* In Naxos, churches that were built during the Byzantine period, between the 6th and the 15th century, were scattered in plains, plateaus and massifs. Very

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΠΑΡΑΛΙΑ και το ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ. στο ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Από την ΠΑΡΑΛΙΑ και το ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ. στο ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 34 Από την ΠΑΡΑΛΙΑ και το ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ στο ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Λευκός Πύργος Μουσείο Πόλης (1) Στη συμβολή του ανατολικού με το θαλάσσιο τείχος υψωνόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΝΟΤΟΠΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ*

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΝΟΤΟΠΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ* ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΝΟΤΟΠΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ* Οι έρευνες που έγιναν, κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, στη ζωγραφική τόσο του νεότερου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα σχεδιασμού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική

Ζητήματα σχεδιασμού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική Ζητήματα σχεδιασμού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική Σταύρος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ Τόμος ΚΔ' (2003) Σελ. 119-130 ΑΘΗΝΑ 2003 Σταύρος Μαμαλούκος ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ* η διατύπωση των απόψεων και

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και την ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. στην ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ και την ΠΑΡΑΛΙΑ

Από την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και την ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. στην ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ και την ΠΑΡΑΛΙΑ 72 Από την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και την ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ και την ΠΑΡΑΛΙΑ 2 ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Πλατεία Αριστοτέλους άξονας οδού Αριστοτέλους (1) Κυρίαρχο στοιχείο στην οργάνωση της πόλης, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Seaside experiences Going towards the south beaches of Syros, only 5 km away from Hermoupolis you will find Azolimnos, a beautiful sandy beach. Enjoy swimming to the clear waters of Azolimnos, taste the

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους

Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους Χαρίκλεια ΚΟΙΛΑΚΟΥ Τόμος ΚΒ' (2001) Σελ. 191-208 ΑΘΗΝΑ 2001 Χαρίκλεια Κοιλάκου

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδραση του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου

Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδραση του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΦΏΣΚΟΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΌΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΆΣΙΑΣ Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδραση του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου Η μελέτη της καθηγήτριας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Delos, the Sacred island By Panayotis Hatzidakis* Even though it is one of the smallest islands in the Aegean, Delos (just 6,85 km 2 ) was the most famous and sacred of all islands in antiquity, since,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) THRACE - CONSTANTINOPLE Georgios Lambakis s Journey (1902)

ΘΡΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) THRACE - CONSTANTINOPLE Georgios Lambakis s Journey (1902) ΘΡΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) THRACE - CONSTANTINOPLE Georgios Lambakis s Journey (1902) Κατάλογος έκθεσης Exhibition catalogue Αθήνα 2007 Συντελεστές καταλόγου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE 2008 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE 1 Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τιμήθηκε με το Βραβείο Μουσείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2005 The Museum of Byzantine Culture

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα

Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 263-272 ΑΘΗΝΑ 2005 Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα ΑΡΓΥΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 14ου

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear Visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years, due to their

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Delos, the Sacred island By Panayotis Hatzidakis* Even though it is one of the smallest islands in the Aegean, Delos (just 6,85 km 2 ) was the most famous and sacred of all islands in antiquity, since,

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ. στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στα ΔΥΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ και το ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ

Από την ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ. στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στα ΔΥΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ και το ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ 92 Από την ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στα ΔΥΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ και το ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ 3 ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Ιστορικός τόπος Λαδάδικων (η Αγορά του λιμανιού) (1) Η περιοχή πάνω από την οδό Κουντουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, VIII: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτερα στοιχεία για την οικοδομική ιστορία του καθολικού της Νέας Μονής Χίου

Νεώτερα στοιχεία για την οικοδομική ιστορία του καθολικού της Νέας Μονής Χίου Νεώτερα στοιχεία για την οικοδομική ιστορία του καθολικού της Νέας Μονής Χίου Σωτήρης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δελτίον XAE 14 (1987-1988), Περίοδος Δ' Σελ. 159-172 ΑΘΗΝΑ 1989 Σωτήρης Βογιατζής ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ Dear visitors of Mykonos, On the occasion of the new edition of Mykonos Guidebook, it is my pleasure to welcome you to Mykonos and wish you, from the bottom of my heart, your stay here to satisfy all your

Διαβάστε περισσότερα

Kalimera. Peloponnese. Ημερήσιες Εκδρομές Daily Excursions 01/06/15-31/10/15

Kalimera. Peloponnese. Ημερήσιες Εκδρομές Daily Excursions 01/06/15-31/10/15 Kalimera Peloponnese 2 0 1 5 Ημερήσιες Εκδρομές Daily Excursions 01/06/15-31/10/15 www.trigilidas.com www.trigilidas.gr ΠΑΤΡΑ PATRA ΠΥΡΓΟΣ PYRGOS ΓΙΑΛΟΒΑ (ΒΟΙΔΟΚΟΙΛΙΑ) GIALOVA (VOIDOKILIA) ΠΥΛΟΣ PYLOS

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ. 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ. 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Πρωινή Συνεδρίαση 11:00 - Έναρξη - Χαιρετισμοί: - Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Ancient Thera: Mesa Vouno The strategic position of the area attracted the Lacedaemonian colonisers of the island who founded their city utilizing the limestone rock of Mesa Vouno as a natural fortress.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας

Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας Κωνσταντίνος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ. 249-266 ΑΘΗΝΑ 2000 Κωνσταντίνος Γ. Γιακουμής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ/PAROIKIA «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ»εφ 2:19

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ/PAROIKIA «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ»εφ 2:19 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΙΣΒΑΝΗ GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA CHURCH OF SAINT GEORGE 33 EDMONDSTONE STREET SOUTH BRISBANE 4101 www.gocstgeorge.com.au PARISH PRIESTS:Father

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS

Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΈΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ο ΜΟΡΟΖΙΝΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ MOROSINI THE VENETIANS AND THE ACROPOLIS CORNELIA HADJIASLANI AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Thessaloniki

Θεσσαλονίκη Thessaloniki Θεσσαλονίκη Thessaloniki Οδηγός πόλης City guide ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορία της πόλης σελ. 8 Η Θεσσαλονίκη σήµερα σελ. 9-13 ΠΡΩΤΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 3ης Σεπτεµβρίου- Εθνικής Αµύνης σελ. 14-23 ΕΥΤΕΡΗ ΙΑ ΡΟΜΗ Εθνικής Αµύνης-

Διαβάστε περισσότερα

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE last update: 20 th October 2014 13 new entries Note also the categories

Διαβάστε περισσότερα

astypalea guide Δήμος Αστυπάλαιας Municipality of Astypalea

astypalea guide Δήμος Αστυπάλαιας Municipality of Astypalea astypalea guide Δήμος Αστυπάλαιας Municipality of Astypalea 2014 Astypalea Astypalea (or Astropalia), an island of the Aegean with geographic and cultural elements from both the Dodecanese and the Cyclades,

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to Piraeus! www.destinationpiraeus.com. Καλωσήρθατε στον Πειραιά!

Welcome to Piraeus! www.destinationpiraeus.com. Καλωσήρθατε στον Πειραιά! Εxplore piraeus online www.destinationpiraeus.com History, Sightseeing, Culture, Walks, Entertainment, News & the cultural events in the city. Welcome to Piraeus! 01 Καλωσήρθατε στον Πειραιά! A port-city

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα